• Ei tuloksia

ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Asia on tullut vireille Lapin ELY-keskukseen 15.4.2010 Oxford Intercon Finland Oy:n pyynnöllä, jota täydennettiin 21.5.2010

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Asia on tullut vireille Lapin ELY-keskukseen 15.4.2010 Oxford Intercon Finland Oy:n pyynnöllä, jota täydennettiin 21.5.2010"

Copied!
7
0
0

Kokoteksti

(1)

PÄÄTÖS LAPELY/64/07.04/2010 07.04.02.00

22.6.2010

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0010

www.ely-keskus.fi/lappi

PL 8060

96101 Rovaniemi

Asemakatu 19 94100 Kemi Lappi

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN

HANKKEESTA VASTAAVA

Oxford Intercon Finland Oy Iltatie 11 A 1

02210 ESPOO

HAKEMUS Oxford Intercon Finland Oy on pyytänyt Lapin ELY-keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta YVA-lain 6 §:n mukaisesti Kemijärven kaupungin Joutsijärven kylän länsipuoliselle Kangaslammin ja Untamovaaran alueelle suunnitteilla olevaan tuulipuistohankkeeseen.

HANKE

Hankkeeseen kuuluvat Kemijärven kaupungin alueelle Joutsijärven kylän länsi-luoteispuolelle ja maantien E5 pohjoispuolelle sijoittuva Kangaslamminvaaran 12 suunnitteluvaiheessa olevaa tuulivoimalaitosta ja maantien E5 eteläpuolelle sijoittuva Untamovaaran yhdeksän suunnitteluvaiheessa olevaa tuulivoimalaitosta. Hankkeeseen kuuluu rakennettavien tuulipuistojen lisäksi myös niiden liitäntävoimajohdot valtakunnan verkkoon Kangaslamminvaaran eteläpuolella.

Tuulipuiston kapasiteetti on maksimissaan 63 MW ja tämä tuotettaisiin 21:lla 3 MW:n tuulivoimalaitoksella. Suunnitelmien mukaan tuulipuistot liitetään Isokero – Kursun olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon joko keskijännitteellä tai 110 kV:n jännitteellä.

Tuulivoimalan napakorkeus 3 MW:n luokassa vaihtelee 80 – 120 metrin välillä ja roottorin halkaisja on noin 88 – 115 metriä. Voimalaitoksen koosta johtuen noin 3 MW:n kokoluokan tuulivoimala asettaa pohjarakenteille ja perustukselle kovat vaatimukset.

ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET

Asia on tullut vireille Lapin ELY-keskukseen 15.4.2010 Oxford Intercon Finland Oy:n pyynnöllä, jota täydennettiin 21.5.2010.

(2)

Viranomaisten kuulemiseksi kutsuttiin YVA-lain 6 §:n mukaiseen arviointimenettelyn tarpeesta 17.6.2010 järjestettyyn neuvotteluun Lapin ELY -keskukseen seuraavat tahot: Kemijärven kaupunki, Lapin liitto, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Lapin aluehallintovirasto, Metsähallitus, Finavia Oyj ja Puolustusvoimat (Lapin lennosto).

Lapin liitto, neuvottelussa 17.6.2010: Kangaslammin ja Untamovaaran tuulipuistoalueet sijoittuvat Itä-Lapin maakuntakaavassa M-alueelle eli maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle.

Lapin liitto on tilannut selvityksen alueista, jotka soveltuvat tuulipuistojen rakentamiseen. Länsi-Lapin, Rovaniemen - Ranuan ja Itä-Lapin alueille laaditaan selvitys maa-alueille sijoittuvien tuulipuistojen perustamisen edellytyksistä. Maanomistusolosuhteita ei selvitetä. Tuulivoima-alueiksi hyvin soveltuvat alueet merkitään maakuntakaavoihin.

Itä-Lapin maakuntakaavassa Puikkolan kylä on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

Lapin liitto pitää YVA-menettelyn soveltamista tarpeellisena.

Kemijärven kaupunki, neuvottelussa 17.6.2009: Kangaslammin tuulivoimapuiston hankealueen läheisyydessä on kaksi loma- asuntoa, jotka sijoittuvat Kummunjärven itäpäähän ja Iso Kangaslammen itärannalle.

Museovirasto, rakennushistorian yksikkö on todennut sähköpostilla16.6.2010: Museovirasto puoltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista Kemijärven tuulipuistohankkeeseen.

Puikkolan taloryhmä (www.rky.fi), yksi harvoista sodan tuhoilta välttyneistä, osin 1700-luvulta peräisin olevista talonpoikaiskylistä, on noin 10 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista, jos niitä sijoitetaan Kummunvaaralle tai sen läheisyyteen ja hieman yli 10 km päässä Untamovaarasta. Puikkolan taloryhmä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö, jonka maankäytön suunnittelun tulee soveltua sen historialliseen kehitykseen.

Kuten WSP:n ympäristöselvityksessä todetaan maisemavaikutuksista, erottaa tuulivoimaloista kuivalla ja selkeällä säällä roottorin lavat 5 – 10 km säteellä.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta viranomaisneuvotteluun osallistuu ja asiaa hoitaa Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyö- sopimuksen perusteella Lapin maakuntamuseo.

Lapin maakuntamuseo, neuvottelussa 17.6.2010:

Muinaismuistojen selvittäminen maastossa on tarpeellista tehdä alueelta tuulivoimayksiköiden, sähkönsiirtolinjojen ja tuulipuisto- alueelle rakennettavien metsäteiden osalta. Selvitykset maastossa tehdään syys-lokakuussa, kun tuulipuistoalueen tiesuunnitelmat ovat käytettävissä. Maakuntamuseo pitää YVA-menettelyä tarpeellisena.

(3)

Lapin aluehallintovirasto, neuvottelussa 17.6.2009:

Tuulipuistohanke ei aiheuta terveydelle haitallisia vaikutuksia, mutta sosiaaliset lähinnä visualiset vaikutukset saattavat olla merkittäviä.

Aluehallintovirasto pitää YVA-menettelyn soveltamista tarpeellisena.

Lapin lennosto, neuvottelussa 17.6.2010: Tuulipuistojen tutkahäirintää koskeva VTT:n selvitys on tarpeellinen, jotta voidaan ottaa kantaa tuulipuistojen aiheuttamiin ilma- ja rannikkovalvontaa sekä puolusta koskeviin vaikutuksiin. Selvitys valmistunee kesään 2011 mennessä.

Oxford Intercon Oy, Markku Tarkiainen totesi, että hankkeesta vastaava pyytä lausunnon VTT:ltä tutkahäirintä koskevassa asiassa tuulipuistojen rakennuslupa-asiakirjaan.

Lapin ELY-keskus, L-vastuualue, lausunto ja neuvottelussa 17.6.2010: Lapin Ely-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue ei pidä YVA –menettelyn soveltamista tarpeellisena liikenteellisistä syistä Kangaslammin ja Untamovaaran tuulipuistohankkeessa. L- vastuualueen mukaan hankkeen liikenteelliset kuten liikenneturvallisuusvaikutukset tulee kuitenkin riittävässä määrin selvittää hankkeen suunnittelun yhteydessä.

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut ei osallistunut YVA-menettelyn soveltamista koskevaan viranomaisneuvotteluun eikä kommentoinut asiaa.

HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Tuulivoimalaitokset eivät kuulu ympäristövaikutusten arviointi- menettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2006) 6 §:n hankeluetteloon, jonka mukaisiin hankkeisiin sovelletaan aina arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla. Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa ympäristö- vaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (458/2006) 4.2 §:ssä tarkoitettuun hankkeeseen on edellä mainitun asetuksen 7 §:n mukaan tarkasteltava erityisesti hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutusten luonnetta. Tarkasteltavia seikkoja ovat näin ollen mm.

hankeen koko, yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa, vaikutusalueen laajuus.

Hanke sijoittuu Kemijärven kaupungin keskustan itäpuolelle ja Joutsijärven kylän länsi-luoteispuolelle kuusi - kahdeksan kilometriä.

Kangaslamminvaaran tuulipuistot sijoittuvat maantien E5 Kemijärvi – Joutsijärvi – Kuusamo pohjoispuolelle kolmen - seitsemän kilometrin etäisyydelle. Alue on noin kaksi kilometriä leveä ja viisi kilometriä pitkä lounas-koillissuunnassa. Kangaslamminvaaran alueella metsät

(4)

ovat kuivahkoja ja kuivia puolukka - mustikkatyypin kangasmetsiä ja metsistä 10 - 15 % on vasta päätehakattu ja uudistettu. Järven rannalla metsästysmaja sijaitsee 530 metrin etäisyydellä, mutta on 80 metriä alempana Outovaaran lakialueen läntisimmästä tuulivoimayksiköstä.

Untamovaaran tuulipuistot sijoittuvat maantien E5 eteläpuolelle runsas kilometri – viisi kilometriä. Tuulipuiston alue on noin neljä kilometriä pitkä ja noin kaksi kilometriä leveä lounas- koillissuunnassa. Untamovaarassa metsät ovat mustikkatyypin tuoreita ja kuivahkoja kankaita, joista osa on vasta päätehakattu ja ovat siemenpuuasennossa tai istutettu.

Untamovaaran tuulipuistot ovat lähimmillään 13 kilometriä pohjois – luoteeseen Suomun matkailukeskuksesta. Suomutunturin rinteet avautuvat pohjois-koilliseen ja itään, joten tuulipuistot saattavat muodostaa suoran näköyhteyden osalle Suomun rinteistä.

Untamovaaran tuulipuistoalue sijoittuu itään noin 14 kilometrin etäisyydelle Kemijärven veneväyliltä. Untamovaaran eteläpuolella on Kylmäjärvi ja länsipuolella pieniä järviä, mutta loma-asutusta alueella on hyvin vähän.

Tuulipuistohanke on kokoluokaltaan keskisuuri. Tuulivoimaloiden lukumäärä on 21 tuulivoimalaitosta ja niiden tarvitsema pinta-ala on jakautunut kahdelle tiiviimmälle tuulipuistoalueelle. Tuulipuistot sijaitsevat 500 – 700 metrin etäisyydellä toisistaan.

Itä-lapin maakuntakaavassa Kemijärven tuulipuistoja ei ole osoitettu tuulivoimaloille soveltuviksi alueiksi (tv2200).

Tuulipuistojen keskeiset vaikutukset kohdistunevat maisema- vaikutuksena Joutsijärven ja Puikkolan kyliin, Kemijärvellä veneilyyn ja Suomun matkailukeskuksen hiihtoladuille ja osalle rinnealueista.

Kemijärven Ketolan pienlentokentän ilmailu-alue sijoittuu Kangaslammin ja Untamovaaran tuulipuistoalueille saakka, mikä saattaa asettaa erityisvaatimuksia voimaloiden merkitsemiseen.

Tuulipuistot lisäävät lintujen törmäysriskiä huonoissa näkyvyysolosuhteissa. Alueet eivät ole lähellä arktisten vesilintujen muuttoreittiä. Muiden vesilintujen ja kahlaajien muuttoreitti Kemijoen tuntumassa jää etäälle. Kangaslamminvaara ja Untamovaara muodostavat varsin laajan vaarajakson, jolla voi olla merkittävästi haitallinen linnustovaikutus erityisesti petolinnuille. Petolinnut käyttävät vaarojen rinteiden nousevia ilmavirtauksia hyödyksi muuton aikaisilla lennoilla.

Hankkeesta vastaava on konsultin laatimassa ympäristö- selvityksessä arvioinut hankkeen vaikutusten kohdistuvan seuraaviin seikkoihin:

(5)

- Melu

- Välkkyminen - Maisemavaikutus

- Alueen eläimille, virkistyskäytölle ja biotoopeille aiheutuvat vaikutukset

- Luonnonsuojelualueille aiheutuvat vaikutukset - Lentotoimintaan aiheutuvat vaikutukset Muut tuulipuistohankkeet

Kemijärven alueella ei ole toimivia tuulipuistoja. Muita suunnitteilla olevia tuulipuistoja on hankkeesta vastaavan Oxforf Intercon Oy:n Iso Severivaaran ja Mömmönvaaran - Kuusivaaranvaaran tuulipuistot, joista ensimmäinen sijoittuu noin 35 kilometrin etäisyydelle länsi-lounaaseen ja jälkimmäinen noin 18 km etäisyydelle lounaaseen.

Kittilän ja Sodankylän rajalla Kuolavaara – Keulakkopään tuulipuiston osalta ympäristövaikutusten arviointimenettely on YVA - selostuksen laatimisvaiheessa.

Lisäksi YVA –menettelyn soveltamista koskeva harkinta on vireillä Lapin ELY -keskuksessa Sodankylän Joukaisentunturin alueelle ja Sallan Jalkavaaran, Jaurutunturin ja Suvastunturin alueelle.

Yhteisvaikutusta muiden tuulipuistohankkeiden kanssa ei ole Kangaslammin ja Untamovaaran tuulipuistohankkeen ympäristö- selvityksessä esitetty.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS

Päätös Lapin ELY-keskus päättää, että hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Hankkeen vaikutukset Natura-arvoihin voidaan arvioida ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä.

Perustelut Hanke on keskisuuri kooltaan ja tuulipuistojen yhteisvaikutus lähialueella suunnitteilla olevien muiden tuulipuistohankkeiden kanssa saattaa olla alueen luonnetta merkittävästi muuttava.

Hankkeella on vaikutuksia alueen nykyiseen käyttöön, kuten metsästykseen ja muuhun virkistyskäyttöön. Vaikutukset kohdistuvat maisema-arvojen vähenemiseen, metsästysolosuhteiden muutokseen ja -mahdollisuuksien vähenemiseen, virkistyskäyttö- arvon, luontokokemuksen ja viihtyisyyden vähenemiseen sekä

(6)

linnustoon. Vaikutukset ovat näiden tuulipuistojen osalta lähinnä paikallisia maisemavaikutusten muutoksia, mutta yhdessä muiden tuulipuistohankkeiden kanssa maisemaan kohdistuvissa muutoksissa saattaa ilmetä seudullisia piirteitä.

Rakennettavaksi aiottu tuulivoiman tuotantoalueet voivat aiheuttaa todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan yva-asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin verrattavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Näin ollen hankkeessa on tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Sovelletut oikeusohjeet Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 ja muutos 458/2006) 4 §, 6 §, 17 § ja 19 §.

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) 6 § ja 7 §.

Hallintolaki (434/2003) 60 §.

MUUTOKSENHAKU Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Rovaniemen hallinto-oikeuteen. Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta.

Valitusosoitus on liitteenä (LAP 01 R).

Johtajan sijainen, luonnonsuojelupäällikkö Päivi Lundvall

Ylitarkastaja Pekka Herva

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Kuulutus Kemijärven kaupungin ilmoitustaululla 23.6.- 23.7.2010.

Päätös nähtävänä saman ajan kunnanvirastolla ja toistaiseksi sähköisesti internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi hakupolkuna Lappi > ympäristönsuojelu> ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > YVA-päätökset.

JAKELU JA MAKSUT

Päätös Hakijalle saantitodistuksin Maksu maksutta

(7)

Tiedoksi Ympäristöministeriö, Seija Rantakallio, Antti Irjala, Lasse Tallskog, sähköpostilla Suomen ympäristökeskus, Anna-Leena Manner, Jorma Jantunen, sähköpostilla Kemijärven kaupunki, Tapio Pöyliö

Lapin liitto, Juha Piisilä

Lapin aluehallintovirasto, Matti Mattas Lapin maakuntamuseo, Hannu Kotivuori

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Yrjö Norokorpi Museovirasto, Sinikka Joutsalmi

Finavia Oyj, Mikko Viinikainen, PL 50, 015531 VANTAA Finavia Oyj, Tapio Nurmela, PL 8182, 96101 ROVANIEMI

Puolustusvoimat, Pääesikunta, Arto Ikonen, PL 919, 00131 HELSINKI Lapin lennosto, Pasi Hakala

MHe, PL, TJ, TKä, EL, EJ, ja YVA -ryhmä, sähköpostilla

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Melua aiheuttava tilapäinen toiminta ulottuu kolmen kunnan alueelle, joten Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin Lapin ELY-keskus) on ympäris tönsuojelulain 118

Maastokäyntiemme, karttatarkastelujen, Paikkatietoikkunan aineiston sekä Kansalaisen karttapaikan ilmakuvien perusteella tiedämme, että Kuusivaara-Mömmövaaran voimalat

Viranomaisten kuulemiseksi kutsuttiin YVA-lain 6 §:n mukaiseen arviointimenettelyn tarpeesta 17.6.2010 järjestettyyn neuvotteluun Lapin ELY -keskukseen seuraavat

Lapin ELY- keskus on pyytänyt lausunnot 7.2.2011 Kemijärven kaupungilta, Lapin lii- tolta, Museovirastolta, Lapin maakuntamuseolta, Liikenteen turvallisuus- virastolta,

20.11.2013 pidettyyn YVA-lain 6 §:n mukaiseen arviointimenettelyn tar- peesta järjestettyyn viranomaisten neuvotteluun osallistuivat Lapin ELY- keskus, Lapin liitto, Tornion Energia

ELY-keskus voi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (469/1994) 4 §:n 2 momentin perusteella tehdä päätöksen arviointime- nettelyn soveltamisesta

Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ottaen huomioon se, mitä edellä on esitetty hankkeen ominaisuuksista, sijainnista sekä ympäristövai kutuksista ja niiden luonteesta,

ELY- keskus katsoo kuitenkin, että kyse ei ole sellaisesta YVA -lain 4 §:n 2 momentissa tar- koitetusta hankkeesta, josta ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainnin