• Ei tuloksia

Päivittäistaitojen kuvakorttisarja kognitiohäiriöisten ihmisten hoitotyöhön

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Päivittäistaitojen kuvakorttisarja kognitiohäiriöisten ihmisten hoitotyöhön"

Copied!
47
0
0

Kokoteksti

(1)

Päivittäistaitojen kuvakorttisarja kognitiohäiriöisten ihmisten hoitotyöhön

Ilmari Mansikkamäki 2014

(2)

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä

Tekijä Ilmari Mansikkamäki

Työn nimi Päivittäistaitojen kuvakorttisarja kognitiohäiriöisten ihmisten hoitotyöhön Laitos Muotoilun laitos

Koulutusohjelma Teollinen muotoilu

Vuosi 2014 Sivumäärä 46 Kieli Suomi

Tiivistelmä

Opinnäytteen tavoitteena on tehdä kuvallinen peli tai työkalu, jolla voidaan arvioida

kognitiohäiriöisen henkilön toimintakykyä. Työkalun prototyyppi kehitetään Malmin psykiatrian poliklinikan ja Auroran sairaalan hoitohenkilökunnan kanssa yhteissuunnittelun menetelmiä hyödyntäen.

Taustatutkimus käsittelee mielenterveyshoitoa, toimintakykyä ja päivittäistoimintojen taitoja ja nojaa aiheesta kirjoitetun tutkimuksen lisäksi lääkäreiden ja projektiin osallistuvien hoitajien ja toiminta- ja fysioterapeuttien haastatteluihin. Tutkimusmenetelmät-osiossa esitellään

projektissa käytetyt tiedonhankinnan ja yhteissuunnittelun menetelmät.

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan korttisarjojen käyttöä muotoilussa ja ihmissuhdetyössä sekä korttisarjojen ominaisuuksia yleisesti.

Työkalu muuttuu pelimekaniikan sisältävästä pelistä ja vertailukelpoisia tuloksia antavasta arviointimenetelmästä kuvakorttisarjaksi, jonka pääasiallinen käyttötapa on toimia keskustelun apuvälineenä. Korttisarja suunnitellaan projektiin osallistuvien toiveiden ja vaatimusten

perusteella ja osallistujat kokeilevat sitä työssään potilaidensa kanssa.

Kahden koekäyttöjakson jälkeen yhteissuunnittelu päättyy loppuhaastatteluihin ja tulosten analysointiin. Opinnäytteen produktio-osuuden tuloksena syntyi 126 korttia sisältävä kuvakorttisarjan prototyyppi, jonka aiheet kuvaavat päivittäistoimintojen taitoja.

Avainsanat kognitiivinen häiriö, korttisarja, mielenterveyshoito, pelit, päivittäistaidot, terapia, yhteissuunnittelu

(3)

Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Master of Arts thesis abstract

Author Ilmari Mansikkamäki

Title of thesis ADL skills picture series for care work with people with a cognitive disorder Department Department of Design

Degree programme Industrial and Strategic Design

Year 2014 Number of pages 46 Language Finnish

Abstract

The goal of the thesis is to create a picture based game or a tool to help measure the functional ability of a person who suffers from a cognitive disorder. A prototype of the tool is developed in cooperation with caregivers of the Aurora psychiatric hospital and the Malmi psychiatric outpatient clinic by utilizing co-design methods.

Background research covers mental healthcare, functional ability and ADL skills, and is based on literature as well as on interviews conducted with mental healthcare professionals. The research chapter introduces co-design methods utilized in the project, and the literature review covers the usage of picture series in the fields of design and therapy and the properties of picture series in general.

The tool evolves from an instrument for measuring a person's functional ability into a picture series whose primary purpose is to encourage discussion between patient and caregiver. The picture series is designed based on the hopes and needs of participating caregivers and is tested by them during two trial phases in their daily work. The result is a picture series prototype including 126 cards representing different ADL skills.

Keywords ADL skills, co-design, cognitive disorder, games, mental healthcare, picture series, therapy

Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Master of Arts thesis abstract

Author Ilmari Mansikkamäki

Title of thesis ADL skills picture series for care work with people with a cognitive disorder Department Department of Design

Degree programme Industrial and Strategic Design

Year 2014 Number of pages 46 Language Finnish

Abstract

The goal of the thesis is to create a picture based game or a tool to help measure the functional ability of a person who suffers from a cognitive disorder. A prototype of the tool is developed in cooperation with caregivers of the Aurora psychiatric hospital and the Malmi psychiatric outpatient clinic by utilizing co-design methods.

Background research covers mental healthcare, functional ability and ADL skills, and is based on literature as well as on interviews conducted with mental healthcare professionals. The research chapter introduces co-design methods utilized in the project, and the literature review covers the usage of picture series in the fields of design and therapy and the properties of picture series in general.

The tool evolves from an instrument for measuring a person's functional ability into a picture series whose primary purpose is to encourage discussion between patient and caregiver. The picture series is designed based on the hopes and needs of participating caregivers and is tested by them during two trial phases in their daily work. The result is a picture series prototype including 126 cards representing different ADL skills.

Keywords ADL skills, co-design, cognitive disorder, games, mental healthcare, picture series, therapy

(4)

Sisällys

1 Johdanto Tausta

1.1 Mitä ovat päivittäistoimintojen taidot? 7 1.2 Toimintakyky 7

1.2.1 Toimintakyvyn arviointi 8

1.3 Psykoosisairauden aiheuttamat kognitiiviset häiriöt 8

1.3.1 Kognitiohäiriön vaikutus psykoosisairaan toimintakykyyn 9 2 Tutkimusmenetelmät

2.1 Aineisto 11

2.1.1 Lähdekirjallisuus 11

2.1.2 Haastattelut ja palautetapaamiset 11

2.1.3 Luotainpäiväkirjat ja ideointi- ja kokeilumateriaali 13 2.2 Eettisyys ja tutkimuslupa 14

2.3 Aineiston käsittely ja analyysi 14 3 Kirjallisuuskatsaus

3.1 Pelinomaisten menetelmien ja työkalujen käyttö muotoilussa 17 3.1.1 Suunnittelupelit 17

3.2 Korttisarjat 18

3.2.2 Muotoilukorttisarjan arkkityyppi –Ideo Method Cards 18 3.2.3 Korttisarjojen käyttö muotoiluprosessissa 18

3.2.4 Ihmissuhdealojen kuvakorttisarjat 20

3.2.5 Wölfelin ja Merrittin ja Harjun määrittämien korttisarjan ominaisuuksien vertailu 21 4 Projektin kuvaus

4.1 Tavoitteet 25 4.2 Työn rajaus 25 4.3 Prosessikuvaus 25

4.3.1 Prosessi alkaa 25

4.3.2 Psykiatristen kotihoitajien haastattelu 25

4.3.3 Ylilääkäri Jussi Niemi-Pynttärin ja psykiatrisen kotihoitajan haastattelu 27 4.3.4 Ylilääkäri Jorma Oksasen haastattelu 27

4.3.5 Ylilääkäri Pentti Hinttalan haastattelu 27

4.3.6 Toimintaterapia mielenterveyskuntoutuksessa 30 4.3.7. Fysioterapia mielenterveyskuntoutuksessa 30 4.3.8 Aiheiden valinta ja kuvaaminen 30

4.3.9 Korttien valmistus ja koekäytön valmistelu 31 4.3.10 Ensimmäinen koekäyttöjakso pättyy 31

4.3.11 Toinen koekäyttöjakso ja projektin päättyminen 31

(5)

5 Analyysi

5.1 Lopputulos – korttisarja 35

5.1.2 Korttien määrä, kuvien aiheet 35 5.1.3 Yleien laatu, kuvat, värit 35 5.1.4 Kuvatekstillä ja ilman 35 5.2 Kuvilla kertominen 36

5.3 Korttien käyttötapoja 36

5.4 Pohdintaa korttisarjojen käytöstä 37 5.5 Pelimekaniikan hylkääminen 37 5.6 Vastuu on käyttäjällä 37

5.7 Taitojen siirto ja sillan luominen todellisuuden ja pelin välille 39 5.8 Pohdintaa projektin onnistumisesta 39

5.8.1 Yhteissuunnittelu 39

5.8.2 Kohderyhmän vaihtumisen vaikutukset suunnitteluun 39 5.8.3 Luotaimet 40

6 Yhteenveto

6.1 Miten korttisarjan kehitystä voitaisiin jatkaa? 43 7 Lähteet

(6)
(7)

I Johdanto

Opinnäytteen aihe perustuu Taiteiden ja suunnit- telun korkeakoulun vuoden 2011 User Inspired design -kurssilla syntyneeseen konseptiin. Kurssin tehtävänantona oli luoda tuote tai palvelu joka edesauttaa mielenterveystyötä Suomessa tai erityi- sesti Helsingissä. Projektin yhteistyötahoina olivat Auroran (psykiatrinen) sairaala sekä Malmin psy- kiatrian poliklinikka. Ryhmäni kehitti tuolloin kaksi konseptia, joista toinen oli “päivittäistoimintojen peli”, kuvakortit, joiden avulla voidaan arvioida kog- nitiohäiriöstä kärsivän mielenterveyskuntoutujan toimintakykyä eli tämän kykyä selviytyä päivittäisis- tä toimista jotka liittyvät itsestä ja kodista huoleh- timiseen (esim. ruoanlaitto, vaatehuolto, peseyty- minen, kaupungilla asiointi jne). Ryhmään kuuluivat allekirjoittaneen lisäksi Ida-Maria Kivelä, Seungho Lee sekä Pei Lin.

Peli koostui korteista, joissa oli kuvia asioista jot- ka liittyvät edellä mainittuihin päivittäisiin toimintoi- hin. Kurssin aikana pelistä tehtiin nopea, aiheiltaan suppea prototyyppi, jota Malmin psykiatrian poli- klinikan kotihoitajat (psykiatrinen sairaanhoitaja, joka käy asioimassa potilaan kanssa ja tarvittaessa vierailee tämän kotona) kokeilivat työssään skitsofr- eniaa sairastavien potilaidensa kanssa. Hoitaja pyysi potilasta poimimaan eri aiheita esittävien korttien joukosta ne, jotka liittyvät tiettyyn toimintaan, esim.

siivoamiseen, ja tämän jälkeen kertomaan mitä esineitä ja asioita kuvat esittävät, miten ne liittyvät kyseiseen tehtävään jne. Korttien avulla keskustele- malla hoitajalle muodostui käsitys, kuinka hyvin po- tilas todennäköisesti pystyy suoriutumaan puheena olleesta tehtävästä; suoraan kysyttäessä potilaat kertoivat lähes aina pärjäävänsä erinomaisesti asi- assa kuin asiassa, vaikka näin ei olisi ollut. Kuvien merkitys oli konkretisoida puheena olleet käsitteet ja toimia varmistuksena, että keskustelijat puhues- saan tarkoittavat samaa asiaa.

Peli sai myönteistä palautetta kotihoitajilta ja herätti kiinnostusta myös muissa mielenterveys- työn ammattilaisissa. Tämän opinnäytteen tavoit- teena on ollut kehittää konseptista pidemmälle viety prototyyppi, joka kattaa kaikki tärkeimmät päivittäistoimintoihin liittyvät aiheet. Opinnäytteen aiheen valinnassa painoi halu palata haastavan ja merkityksellisen aiheen parissa tapahtuvaan käyttä- jät osallistavaan suunnitteluun sekä uteliaisuus näh- dä, oliko alkuperäinen idea niin vahva kuin kuvitte-

limme, eli olisiko idearaakileessa riittävästi ainesta käyttökelpoiseksi tuotteeksi asti. Jatkokehitykselle on saatu lupa alkuperäisen prototyypin kehittäneen ryhmän muita opiskelijoilta sekä Aalto-yliopistolta.

Tämä opinnäyte kertoo, kuinka projekti eteni, miten käyttäjät osallistettiin ja millainen korttisarjan prototyypistä tuli. Koska päivittäistoimintojen työka- lusta muodostui korttisarja, kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan korttisarjojen käyttöä ja ominaisuuk- sia muotoilun ja terapiatyön alalla. Johdannossa taustoitetaan aihetta kertomalla mitä tarkoitetaan toimintakyvyllä ja päivittäistoiminnoilla ja miten kognitiiviset häiriöt vaikuttavat toimintakykyyn sekä miten kognitiohäiriöt ilmenevät psykoosisairauksien yhteydessä ja kuinka psykoosisairaiden toimintaky- kyä voidaan arvioida.

Tausta

1.1 Mitä ovat päivittäistoimintojen taidot?

Päivittäistoimintojen taidot (PT-taidot, ADL-taidot

= activities of daily living) on laajasti tunnettu kä- site, jolla tarkoitetaan ihmisen jokapäiväiseen elä- mään sisältyviä perustoimintoja. ADL-taidot jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Perustaidot koostuvat itsestä huolehtimisesta: pukeutumisen, syömisen ja siisteyden taidoista. Toisella sijalla ovat kotitalo- ustaidot kuten siivoaminen, pöydän kattaminen, ruoanlaitto ja vaatteista huolehtiminen jne. Vaativin osa-alue koostuu sosiaalisista taidoista, joihin kuu- luvat esim. kaupassa käynti, pankissa asioiminen tai harrastuksiin osallistuminen. ADL-taidot ovat vain yksi osa-alue ihmisen toimintakyvystä puhuttaessa.

(Kehitysvammahuollon tietopankki 2013) 1.2 Toimintakyky

Toimintakyky on käsite joka liittyy ihmisen hyvin- vointiin hyvin laajasti. Se tarkoittaa henkilön kykyä suoriutua välttämättömistä sekä hänelle merkityk- sellisistä jokapäiväisen elämän toiminnoista omassa elämässään ja asuinympäristössään. Kuten monia hyvinvointiin liittyviä asioita, toimintakykyäkään ei juuri tarvitse ajatella silloin kun kaikki on kunnos- sa. Toimintakyvystä puhutaankin usein silloin kun siinä on puutteita eli se voidaan käsittää terveyden- hoidon sanastoon kuuluvaksi. Toimintakyky määri- tellään joko voimavaralähtöisesti eli jäljellä olevan

(8)

toimintakyvyn tasona tai todettuina toiminnan va- jeina, ja se voidaan jakaa kognitiiviseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen osa-alueeseen. (Tervey- den ja hyvinvoinnin laitos 2014)

Kognitiivinen toimintakyky käsittää älylliseen toimintaan liittyvät asiat kuten muistamisen, oppi- misen, havainnointikyvyn, tarkkaavaisuuden, kie- lellisen toiminnan, ongelmanratkaisukyvyn, toimin- nanohjauksen jne.

Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluu kyky toi- mia vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa eli sosiaalisten suhteiden sujuvuus, osallistuminen sosiaaliseen toimintaan, vastuun tunteminen lähei- sistä, suhteet omaisiin ja ystäviin ja elämän tunte- minen mielekkääksi.

Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluu mielen- terveys ja psyykkinen hyvinvointi, elämänhallinta ja tyytyväisyys omaan elämään, mieliala, itsearvostus, omat voimavarat ja erilaisista haasteista selviytymi- nen.Fyysinen toimintakyky käsittää kyvyn suoriu- tua fyysisesti päivittäisistä perustoiminnoista kuten liikkumisesta, syömisestä ja juomisesta, nukkumi- sesta, pukeutumisesta, peseytymisestä ja WC:ssä käynnistä; kodin laitteiden käytöstä ja kodista huo- lehtimisesta; kodin ulkopuolella asioinnista sekä työelämästä ja opiskelusta. Päivittäistoimintojen taidot ovat siis mitä suurimmassa määrin fyysistä toimintakykyä.

Toimintakyky ei ole muuttumaton, pysyvä tila, vaan vaihtelee eri tekijöiden vaikutuksesta. Se voi heikentyä esim. sairauden tai kriisin vaikutuksesta ja kohentua kuntoutuksen ansiosta. Myös toimin- taympäristön muutoksilla, kuten julkisen liikenteen saatavuudella, on vaikutusta henkilön toimintaky- kyyn. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014) 1.2.1 Toimintakyvyn arviointi

Siinä millaiseksi henkilö kokee oman toimintakykyn- sä ja millaiseksi muut (kuten läheiset) kokevat sen, voi olla huomattavia eroja. Objektiivinen, kokonais- valtainen toimintakyvyn arviointi onkin merkittävä asia terveydenhoidossa ja hoiva-alalla. Arvion pe- rusteella määräytyy henkilön kuntoutuksen ja avun tarve. Arviointi tehdään moniammatillisesti sosiaa- lityön, kuntoutuksen, hoitotyön ja lääketieteen am- mattilaisten toimesta.

Arviointi tehdään aina kokonaisvaltaisesti ja siihen kuuluu mm. arvioitavan ja tämän läheisen kanssa käytäviä keskusteluja ja arvioitavan havain- nointia ja asumis- ja elämäntilanteen selvitys, mutta keskeisessä osassa ovat myös erilaiset arviointime- netelmät, joiden avulla suoriutuminen arvioidul-

la osa-alueella pisteytetään. Menetelmät voivat keskittyä yhden tai useamman toimintakyvyn osa- alueen arviointiin. Tyypillisesti arviointimenetelmät perustuvat joko havainnointiin tai haastatteluihin (varsinkin fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa) jotka menetelmän käyttämiseen koulutuksen saanut am- mattilainen suorittaa tai ne voivat olla tehtäväsar- joja, jotka arvioitava täyttää (varsinkin kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnissa).

Osa menetelmistä on maksullisia, osa ilmaisia.

Jotkut ovat standardoituja vaatien arvioijalta am- mattipätevyyden, maksullisen koulutuksen suorit- tamisen ja koulutuksen uusimisen määräajoin siinä missä toiset ovat melko vapaasti suoritettavissa ja osa on tarkoitettu jopa itsearviontiin. Jotkut me- netelmistä ovat hyvin spesifejä ja tarkoitettu esim.

kehitysvammaisilla ilmenevien psykososiaalisten ongelmien ja psyykkisten voimavarojen arviointiin;

toiset ovat hyvin suppeita ja tarkoitettu esim. de- mentian ja muistihäiriöiden karkeisiin seulontatut- kimuksiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014)

Toimintakyky pitää siis ymmärtää kokonaisuu- tena jonka eri ulottuvuudet ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Vaikka vaikeudet päivittäistaitojen hallin- nassa ovat siis nimellisesti vaikeuksia fyysisessä toi- mintakyvyssä, on tärkeää huomata, että vaikeuksien todellinen aiheuttaja voikin olla vaikeudet kognitiivi- sessa toimintakyvyssä: henkilö on tälllöin fyysisesti täysin kykenevä, mutta esim. toiminnanohjauksen puutteiden vuoksi ei suoriudu fyysistä toimintaa vaativista tehtävistä.

Vaikeudet päivittäistaitojen hallinnassa voivat johtua myös puhtaasti fyysisen toimintakyvyn rajoi- tuksista jos henkilö sairastaa esim. nivelreumaa tai parkinsonin tautia, jotka vaikuttavat heikentävästi motorisiin toimintoihin tai jos henkilöllä on jonkin- asteinen invaliditeetti.

Opinnäytteen lähtökohta oli suunnitella päivit- täistoimintoihin keskittyvä kuvallinen työkalu niille, joiden fyysisen toimintakyvyn vaikeudet johtuvat kognitiohäiriöstä. Varsin pian projektin alettua koh- deryhmä rajautui edelleen henkilöihin, joiden kog- nitiovaikeudet ovat psykoosisairauden osa-alue.

1.3 Psykoosisairauden aiheuttamat kognitiiviset häiriöt

“Psykoosilla tarkoitetaan todellisuudentajun vaka- vaa häiriintymistä, joka voi ilmetä harhaluuloina, aistiharhoina, puheen huomattavana hajanaisuu- tena tai eriskummallisena käytöksenä.” (Lönnqvist ja Suvisaari 2009) Puhuttaessa psykoosisairauksista tarkoitetaan yleensä pääasiassa skitsofreniaa ja kak- sisuuntaista mielialahäiriötä. Skitsofrenia on psy-

(9)

koosisairauksista vakavin, ja sitä esiintyy noin 1%:lla väestöstä. Toinen häiriö, johon usein liittyy psykoo- sioireita, on kaksisuuntainen mielialahäiriö, jota esiintyy noin 0,5 %:lla väestöstä. Psykoottisuus voi ilmetä usein myös pekkänä harhaluuloisuutena liit- tymättä skitsofreniaan, ja psykoottisia oireita voivat aiheuttaa myös elimelliset syyt kuten aivosairaudet ja infektiot tai lääkkeiden ja päihteiden käyttö. Psy- koosisairauksien taustat ovat monitekijäiset, eikä niiden tarkkaa aiheutumista tunneta. Perinnöllisyy- dellä näyttää kuitenkin olevan merkitystä: sairastu- neilla on usein perinöllinen alttius, ja tauti puhkeaa monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. (Lönnqvist ja Suvisaari 2009)

Skitsofrenia on etenevä sairaus, eikä siihen ole olemassa täysin parantavaa eikä ennaltaehkäisevää hoitoa. Sairaus alkaa ennakko-oireilla (mm. pelot, ahdistuneisuus) ja varsinaisesti puhkeaa ensimmäi- sen psykoosin myötä. Akuutti- eli psykoosivaiheelle on ominaista ajatusten ja aistimusten harhaisuus ja hajanainen käyttäytyminen. Sairastunut tulkitsee maailmaa virheellisesti ja alkaa elää omassa maa- ilmassaan. Akuutin psykoosin väistymistä seuraa- vat tasaantumis- ja jälkivaihe, jolloin oireet alkavat helpottaa ja sairastunut usein kykenee jo tuettuun itsenäiseen elämään. Tässä vaiheessa hoidon tär- keimpinä tavoitteina on pitää oireet poissa, estää psykoosin uusiutuminen sekä kohentaa ja ylläpitää toimintakykyä. (Salokangas ym. 2013; Stenberg 2009)

Psykoosisairauksien (varsinkin skitsofrenian) yksi oireulottuvuus on kognitiivisten toimintojen häiriöt, jotka johtuvat keskushermoston toimin- nan häiriöistä, eli tarkasti ilmaistuna kyseessä ovat neurokognitiivisen toiminnan häiriöt. Tässä opin- näytteessä käytetään neurokognitiivisista häiriöistä yleisesti termiä kognitiohäiriö. Psykoosisairaudesta johtuva kognitiohäiriö on täysin itsenäinen ja muis- ta oireista ja lääkityksestä riippumaton oireulottu- vuutensa. Sairastuneilla on usein häiriöitä kognitii- visissa toiminnoissa jo ennen sairastumista, mutta ne ovat lieviä eikä niistä yleensä ole haittaa. Erot kognitiivisen toiminnan puutoksissa ovat hyvin yk- silöllisiä, eikä skitsofrenialla ole tyypillistä, vain sille ominaista kognitiovaikeuksien profiilia. Useimmilla sairastuneilla on kuitenkin vaikeuksia usealla kogni- tiivisten toimintojen osa-alueella. (Stenberg 2009) 1.3.1 Kognitiohäiriön vaikutus

psykoosisairaan toimintakykyyn

1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla tehty tut- kimus on osoittanut, että skitsofreniapotilaiden kognitiiviset häiriöt haittaavat heidän päivittäistä

elämäänsä enemmän kuin psykoosioireet, mihin on alettu kiinnittää huomiota myös kuntoutuksessa (Green ym. 1999; Twamley ym. 2003). Nykytutki- muksen valossa näyttää myös siltä, että mitä enem- män vaikeuksia tiedonkäsittelyssä on, sitä suurempi on psykoosiriski ja muiden oireiden paheneminen, ja vaikeudet kognitiivisissa toiminnoissa ennusta- vatkin parhaiten skitsofreniaa sairastavan pitkäai- kaista toimintakykyä (Stenberg 2009).

Skitsofrenian sairastavuus maailmanlaajuises- ti on noin 1% väestöstä, Suomessa sairastuneita on noin 50 000 (Salokangas ym. 2013). Ulkomais- ten tutkimusten mukaan pelkästään skitsofrenia aiheuttaa 1-2% kaikista terveydenhoidon kustan- nuksista (Hu 2006). Suomen Psykiatriyhdistyksen ja Lääkäriseura Duodecimin asettaman työryhmän tutkimuksen mukaan ei-elimellisistä syistä johtuvi- en psykoosien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat Suomessa noin miljardi euroa. Nämä voidaan jakaa hoidosta aiheutuviin suoriin kustannuksiin sekä tuottavuuden menetyksistä johtuviin epäsuo- riin kustannuksiin – sairauksista aiheutuva inhimil- linen kärsimys ei luonnollisesti ole rahallisesti mitat- tavissa. (Salokangas ym. 2013)

Suomessa psykiatrisen hoidon trendi on ollut 1990-luvulta lähtien avohoitoa suosiva: laitospaikat on karsittu minimiin ja potilaiden tulisi kyetä asu- maan mahdollisimman itsenäisesti omassa kodis- saan tukeutuen avohoidon palveluihin. Laitoshoitoa vaativat potilaat pyritään kotiuttamaan mahdolli- simman varhain laitostumisen ehkäisemiseksi ja hoitoennusteen parantamiseksi. Juuri siirtymävaihe muodostuu usein kaikkein ongelmallisimmaksi: vas- tuun ottaminen omasta arjesta on monelle yllättä- vän vaikeaa. Tärkeä osa hoitajien ja lääkärien työtä onkin arvioida potilaan toimintakyky, ensin siirto- päätöstä tehtäessä ja myöhemmin potilaiden ta- paamisten yhteydessä. (User-inspired Design 2011 -kurssin aineisto)

Edellä mainittiin, kuinka psykoosisairaalla on usein hyvin erilainen käsitys toimintakyvystään kuin häntä hoitavilla ihmisillä, ja kun mielenterveyskun- toutuja on päässyt avohoitoon ei hänen toimin- taansa enää voida havainnoida kuten sairaalassa:

sehän on yksinkertaisin ja paras keino tehdä pää- telmiä henkilön fyysisestä toimintakyvystä. Kuten myös on tullut ilmi, hoitaja ei voi keskustelemalla luotettavasti saada selville henkilön kykyä suoriutua päivittäisistä toiminnoista, ja juuri tässä päivittäis- toimintojen työkalu voisi olla suureksi avuksi. Vuon- na 2011 tehdyn projektin aikana ei tullut ilmi, että tällaista työkalua olisi olemassa.

(10)
(11)

2 Tutkimusmenetelmät

Osiossa esitellään opinnäytetyössä käytetyt tiedon- hankinnan ja käyttäjien osallistamisen menetelmät.

2.1 Aineisto

Yleistietoa mielenterveyshäiriöistä ja mielenter- veystyöstä oli kertynyt jo mainitulla, vuoden takai- sella UID-kurssilla tutustumisvierailujen (Auroran sairaala ja Malmin psykiatrinen poliklinikka), haas- tattelujen ja luentojen (lääkärit ja hoitohenkilökun- ta) sekä kirjallisiin lähteisiin perustuvan tiedonhaun myötä. Tätä opinnäytettä tehtäessä tiedonhakua kohdennettiin toimintakykyyn sekä psykoosisairauk- sien yhteydessä esiintyviin kognitiivisiin häiriöihin:

kuinka ne vaikuttavat sairastuneen elämään ja mi- ten sairastuneita kuntoutetaan. Muodostettaessa käsitystä käytännön hoitotyöstä psykiatrisen hoidon ammattilaisten haastattelut olivat merkittävässä osassa. Muotoilun alalta tietoa haettiin käyttäjien osallistamisesta ja tuotekehityksestä sekä pelimäis- ten menetelmien hyödyntämisestä suunnittelu- työssä.

2.1.1 Lähdekirjallisuus

Toimintakyky on laaja käsite josta löytyy kattavasti tietoa eri viiteryhmiin liittyen. Alkuvaiheessa koh- deryhmä, jolle työkalua suunniteltiin, ei ollut vielä tarkasti rajattu. Valtaosa toimintakykyä käsitteleväs- tä kirjallisuudesta liittyy kehityshäiriöiden, autismin kirjon ja ikääntymisen aiheuttamiin toimintakyvyn muutoksiin, ja näitä aiheita käsittelevistä lähteistä saatiinkin yleistietoa toimintakyvystä. Huomattavas- ti vähemmän on kirjoitettu nimenomaan psykoosi- sairauksien aiheuttamista toimintakyvyn muutok- sista. Sinänsä toimintakyvyssä on aina kyse samasta asiasta ja sitä voidaan tarkastella erillisenä aihee- naan, mutta syitä jotka toimintakyvyn muutoksen aiheuttavat, ei voida koskaan jättää huomiotta ja siksi oli perehdyttävä myös psykoosisairauksiin ylei- sesti. Tältä osin tukeuduttiin paljolti Käypä hoito -suosituksiin, joihin on koottu ajantasaisin tieto ja jotka edustavat valtakunnan terveydenhuollon vi- rallista kantaa.

Opinnäytteessä käytetyt muotoilutyön mene- telmät ovat suurilta osin käyttäjälähtöiseen muotoi- luun ja tuotekehitykseen liittyviä ja lähdekirjallisuus sivusi erityisesti käyttäjien osallistamista suunnitte- luprosessin aikaisessa vaiheessa. Erityinen aihepiiri josta hankittiin tietoa oli pelillisyyttä hyödyntävät osallistamis- ja tutkimusmenetelmät, vaikkakaan

näihin menetelmiin ei tutustuttu niinkään käyttäji- en osallistamisen kuin työkalun suunnittelun vuoksi.

2.1.2 Haastattelut ja palautetapaamiset

Kolmen psykiatrin haastattelut täydensivät ja tar- kensivat merkittävästi lähdekirjallisuudesta saatua yleiskuvaa psykoosisairauksista ja niiden hoidosta ja nämä haastattelut tehtiinkin projektin alkuvaihees- sa. Hoitohenkilökunnan haastattelut puolestaan piirsivät kuvan hoitotyöstä psykiatrisen hoitajan, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin näkökulmasta ja samalla konkretisoivat kuinka monialaista osaa- mista mielenterveyskuntoutus vaatii.

Haastattelut olivat teemahaastatteluja, joissa avoimin kysymyksin pyrittiin saamaan kuva työn si- sällöstä, nykyisistä työvälineistä ja -tavoista, kuvien käytöstä työssä ja siitä mitä erityisesti liittyy psy- koosisairauden yhteydessä esiintyviin kognitiivisiin häiriöihin. Haastattelujen teemat olivat samankal- taiset, mutta tiettyä haastattelurunkoa ei käytetty, vaan kysymyksiä kohdennettiin kulloisillekin haas- tateltaville sopivaksi tavoitteena saada käsitys juuri heidän ammatistaan ja työnkuvastaan. Teemahaas- tattelut sopivat hyvin suunnitteluprosessin vaihee- seen, jossa suunnittelija tietää jo aiheesta jo jotain, mutta tietää, ettei tiedä vielä riittävästi (Hyysalo 2009, 132).

Osa haastatteluista oli yksilöhaastatteluja ja osa pari- ja ryhmähaastatteluja, joissa oli läsnä kahdes- ta neljään henkeä. Näin oli toimintaterapeuttien kanssa, kun selvitettiin minkälaista heidän työnsä on ja minkälaisia tilanteita siihen liittyy. Hyysalon mukaan ryhmä- ja parihaastattelut sopivatkin hyvin juuri työnkuvan selvittämiseen, sillä haastateltavat voivat täydentää ja innostaa toisiaan. Ryhmän läs- näolo voi myös rohkaista haastateltavia kertomaan työstään sellaisena kuin se todellisuudessa tapah- tuu sen sijaan että he kertoisivat miten sen pitäisi tapahtua. Toisaalta yhtä mahdollista on, että työto- verien läsnäolo aiheuttaa painetta kertoa omasta työstä kaunisteltu versio, ja siksi ryhmähaastatte- luissa haastateltavien valintaan pitää kiinnittää eri- tyistä huomiota. Tämän opinnäytteen tapauksessa kontaktoidut henkilöt ehdottivat ja värväsivät itse työtovereitaan mukaan haastatteluihin, mikä Hyy- salon kokemusten mukaan on osoittautunut onnis- tuneeksi tavaksi saada kokoon hyvä haastateltavien ryhmä. (Hyysalo 2009, 132-133)

(12)

Ylinnä: Valmiit korttipakat ja luotainmateriaalia. Yllä:Päiväkirjavihkoja toisen koekäyttöjakson jälkeen.

(13)

Varsinaisia haastatteluja tehtiin yhteensä kuusi.

Nämä olivat

-kaksi lääkärin haastattelua

-yksi lääkärin ja psykiatrisen kotihoitajan parihaas- tattelu

-yksi psykiatristen kotihoitajien ryhmähaastattelu (neljä haastateltavaa)

-yksi toimintaterapeuttien ryhmähaastattelu (kolme haastateltavaa)

-yksi fysioterapeutin haastattelu

Haastateltuja oli yhteensä 15. Nämä olivat -kolme lääkäriä

-neljä psykiatrista kotihoitajaa -yksi fysioterapeutti

-seitsemän toimintaterapeuttia (joista osa haasta- teltiin palautetapaamisten yhteydessä)

Korttisarjan koekäyttäjien kanssa oli palautetapaa- miset molempien koekäyttöjaksojen jälkeen, vaik- kakaan kaikki osallistujat eivät päässeet niihin pai- kalle. Ensimmäisen koekäyttöjakson jälkeen oli kaksi palautetapaamista, joista ensimmäisessä oli paikal- la fysioterapeutti ja toimintaterapeutti Aurorasta, toisessa toimintaterapeutti Malmilta. Toisen koe- käyttöjakson päätyttyä ensimmäisessä palauteta- paamisessa oli kaksi toimintaterapeuttia Malmilta, toisessa palautetapaamisessa kolme toimintatera- peuttia Aurorasta. Viimeisten palautetapaamisten yhteydessä tehtiin loppuhaastattelut.

Osallistujien sitoutuneisuus projektiin oli hyvä, vaikka aikataulut eivät aina mahdollistaneetkaan osanottoa kaikkiin tapaamisiin. Tapaamisten lisäksi osallistujiin pidettiin yhteyttä sähköpostitse varsin- kin koekäyttöjaksojen aikana jolloin osallistujat an- toivat palautetta valmiista korteista ja niiden kuvista ja esittivät toiveita uusista kuva-aiheista. Suurim- man osan tapaamistani osallistujista tapasin useaan kertaan projektin aikana, mikä mahdollisti tarken- tavien kysymysten tekemisen sitä mukaa kun uusia selvitystä vaativia asioita ilmeni.

2.1.3 Luotainpäiväkirjat ja ideointi- ja kokeilumateriaali

Opinnäytteessä hyödynnettiin haastattelujen ja palautetapaamisten tukena ja ohella luotainmene- telmää eli tässä tapauksessa osallistujille jaettavia vihkoja, joihin pyydettiin kirjaamaan tietoja korttien käytöstä. Kuten tekniset esikuvansa joiden mukaan menetelmä on nimetty, muotoiluluotain luotaa paikkoja ja tilanteita, joita muotoilija ei itse pääse havainnoimaan. Luotain tarkoittaa siis käyttäjille jaettavaa itsedokumentointivälineistöä, ja sitä käy-

tetään kun halutaan tietoa yksittäisten käyttäjien tasolla tapahtuvista asioista erityisesti käyttäjien omasta näkökulmasta. Luotaimia käytetään yleis- tasoa syvällisemmän tiedon hankinnassa täydentä- mään muiden menetelmien, kuten haastatteluiden, havainnoinnin ja yhteissuunnittelun antamaa kuvaa tutkitusta aiheesta. Luotainpaketin välineistö koo- taan aina tarpeen mukaan siten, että materiaali pal- velee parhaiten tutkittavaa ryhmää ja suunnittelun tavoitetta. Päiväkirjojen ohella välineistö voi sisältää esim. kameran, nauhurin tai piirustusvälineitä ja pelkän tiedon tallentamisen sijaan tavoitteena on usein saada käyttäjät myös osallistumaan uusien ideoiden luomiseen. Luotaimen mukana annetaan aina ohjeet, kuinka sitä toivotaan käytettävän. (Mat- telmäki 2006)

Tässä opinnäytteessä luotainta käytettiin ke- räämään kokemuksia ja tuottamaan ideoita kortti- sarjan käytöstä. Luotain jaettiin kaikille koekäyttöön osallistuneille korttipakkojen mukana, ja se sisälsi -päiväkirjavihkon ohjeineen

-muovisia, läpinäkyviä A4-irtolehtisivuja, joihin kort- teja voidaan koota näkyville (9 korttia/sivu)

-A4-kokoisen mapin, johon irtolehtiä voidaan koota -tyhjiä, valkoisia kirjoitustarroja kortteihin, irtolehti- in tai mappeihin liimattavaksi

Lisäksi osallistujat saivat tulostustiedostot kor- teista jotta he saattoivat tulostaa haluamiaan kort- teja lisää tarvitsemansa määrän esim. muokatta- vaksi tai potilaille annettavaksi ja jotta päällystetyt, jäykät kortit voitaisiin pitää ”käsiteltävänä pakkana”.

Lukuunottamatta Auroran sairaalan toiminta- terapeutteja, joille vihkot ja korttipakat (molempia 2 kpl) annettiin osastolle yhteiskäyttöön, jokainen osallistuja sai itselleen henkilökohtaisen korttipa- kan ja päiväkirjavihkon. Muu luotainmateriaali sen sijaan annettiin osallistujille yhteisesti jaettavaksi siten kuin nämä parhaaksi katsoivat. Sekä Malmille että Auroraan toimitettiin 50 irtolehtisivua, 4 map- pia ja kasa tarroja.

Päiväkirjaan ohjeistettiin kirjaamaan ylös jokai- nen työkalun käyttökerta, millä tavalla kortteja on käytetty, onko käytetty tekstitettyä vai tekstitöntä pakkaa sekä identifioimaan käyttäjä, mikäli pakka ja päiväkirja olivat yhteiskäytössä. Omaa nimeä ei kui- tenkaan tarvinnut ilmoittaa, vaan halutessaan sai osallistua anonyymisti. Vapaaehtoisesti sai kertoa käyttötilanteesta tarkemmin, kuten onko korttien käyttöä yhdistetty muihin välineisiin, miten potilas on suhtautunut kortteihin tai tapahtuiko käytön ai- kana jotain erityistä. Pakolliset ylöskirjattavat tiedot haluttiin pitää vähäisinä, jotta päiväkirjan täyttö ei saisi korttien käyttöä tuntumaan liian työläältä.

(14)

Muuta luotainmateriaalia rohkaistiin käyttämään vapaasti kunkin käyttäjän parhaaksi katsomalla ta- valla, kuten kokoamaan irtolehdille kortteja jonkin tietyn toiminnan visualisointia varten, leikkaamaan irtolehdistä sopivan kokoisia ja yhdistelemään nii- tä, nimeämään tai personoimaan kortteja tarrojen avulla jne.

2.2 Eettisyys ja tutkimuslupa

Kaikille projektiin osallistujille selvitettiin mistä pro- jektissa on kyse, että mukana oleminen on vapaa- ehtoista ja että sen voi keskeyttää milloin tahansa.

Edelleen tehtiin selväksi että aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja halutessaan voi osallistua anonyymisti. Koekäyttöön osallistuneet potilaat oli- vat mukana niin ikään vapaaehtoisesti: korttisarjaa potilaidensa kanssa kokeilleet toiminta- ja fysiote- rapeutit kysyivät potilailtaan, haluavatko nämä että tapaamisessa kokeillaan korttien käyttöä.

Koska tein opinnäytettäni sairaalassa ja po- liklinikalla terveydenhoitohenkilökunnan kanssa, anoin varmuuden vuoksi tutkimuslupaa Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta, vaikka en tehnytkään tutkimusta sanan varsinaisessa merkityksessä. Sain virastosta päätöksen että lupaa ei tarvita, sillä en tee tutkimusta jossa kerättäisiin tietoja rekisteriin ja koska kyseessä ei ole lääketieteellinen tutkimus.

Yhtenä tavoitteena korttisarjan kehittämisessä oli päästä havainnoimaan korttien käyttötilantei- ta, mutta tämä tavoite ei toteutunut, mihin olivat syynä käytännön haasteet: potilaiden tapaamis- käynnit sekä erilaiset keskustelu- ja kuntoutusryh- mien kokoontumiset toimintaterapeuttien kanssa tapahtuvat epäsäännöllisesti ja jokseenkin lyhyellä varoitusajalla, ja potilaat myös usein peruvat tai jättävät saapumatta sovittuihin tapaamisiin. Toimin- taterapeutin tapaamisen havainnointiin suostuvaa potilasta jonka käynti olisi osunut koekäyttöjaksolle, ei lopulta löytynyt. Luotainvihkot paikkasivat tätä puutetta, sillä niiden kautta potilaidenkin ääni pääsi kuuluviin.

2.3 Aineiston käsittely ja analyysi

Kaikki haastattelut, päiväkirjoista saatu palaute sekä palautetapaamisissa ja sähköpostitse saatu palaute dokumentoitiin kirjallisesti. Haastatteluista ja tapaa- misista tehdyt muistiinpanot ja nauhoitukset litte- roitiin. Aineisto jäsenneltiin siten, että kultakin am- mattiryhmältä ja henkilöltä saatu tieto oli yhdessä paikassa. Näin saatiin käsitys eri käyttäjien toiveista työkalun suhteen.

Tiedonkeruuta ja aineiston analyysiä tehtiin lomit- tain, mikä on käyttökelpoinen työskentelytapa eri- tyisesti suunnittelun varhaisvaiheessa.

”Ensin kerätään siis jonkin verran aineistoa, sit- ten jäsennetään sitä ja tämän pohjalta pohditaan, mistä tietoa tarvitaan lisää. Näin lisätiedoilla on helpompi tarkentaa, laajentaa ja varmentaa juuri niitä asioita, jotka jäivät epäselväksi ensimmäisen tiedonhankintakierroksen aikana. Analyysi yleen- sä kehittyy lisätiedon valossa, jolloin voidaan taas kohdentaa paremmin seuraavaa tiedon hankintaa.

Tällaisen iteratiivisen aineistonhankinnan etuina ovat se, että siirtymä aineistosta sen analysointiin pysyy hallittavana, vältetään massiivisen jäsenty- mättömän tietomassan syntymistä, voidaan paikata aukkoja ja jo varovasti pohtia alustavien ideoiden toimivuutta.” (Hyysalo 2009, 299)

Aineiston keruun tarkoituksena oli palvella työ- kalun suunnittelua ja se toteutettiin niin, että laa- jojen kokonaisuuksien hahmotuttua siirryttiin kohti rajatumpaa tiedonhankintaa: ensin hankittiin tietoa psykoosisairauksista, kongitiivisista häiriöistä ja nii- den hoidosta yleisellä tasolla tutustumalla kirjalli- suuteen ja haastattelemalla lääkäreitä; sen jälkeen selvitettiin haastatteluin toiminta- ja fysioterapeu- teilta kuinka juuri he tekevät työtään. Lopullisena aineiston keruun tavoitteena oli pystyä määrittele- mään, mitä vaatimuksia eri käyttäjäryhmillä (koti- hoitajat ja fysio- ja toimintaterapeutit) on työkalulle (esim. käyttötavan/pelimekaniikan, ulkoasun ja ku- vien suhteen).

Aineiston karttuessa vaatimukset alkoivat sel- kiytyä. Työkaluun kohdistui paljon toivomuksia, joi- ta jäsenneltiin, jaoteltiin ja karsittiin sen mukaan, että toteutettavaksi valitut ominaisuudet saataisiin sovitettua mahdollisimman hyvin yhteen ja loppu- tuloksena olisi työkalu jota kaikki eri ammattiryh- mät voisivat käyttää. Tehtiin siis vaatimusmäärittely, jossa pohdittiin eri lähteistä kerätyn käyttäjätiedon samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, ja löydöksiä ryh- mittelemällä pyrittiin löytämään rajat, jonka sisällä tuote voi syntyä (Hyysalo 2009, 301-303).

Aineistoa kertyi lisää molempien koekäyttöjak- sojen aikana aina viimeisiin palautetapaamisiin asti.

Koekäytöstä saatu aineisto oli sikäli erilaista kuin työkalua suunniteltaessa kerätty, että vaikka tieto käyttökokemuksista palveli edelleen työkalun kehit- tämistä, sen avulla saatettiin myös arvioida, miten hyvin alkuperäisessä vaatimusmäärittelyssä oli on- nistuttu.

(15)
(16)
(17)

3 Kirjallisuuskatsaus

Korttisarjasta piti alun perin tulla peli, muttei sel- laista jota pelattaisiin puhtaasti viihtymistarkoituk- sessa, vaan pelaamisessa oli määrä olla hyötynä- kökulma – toimintakyvyn mittaaminen. Pelien ja pelillisten menetelmien käyttöä muussa kuin viihty- mistarkoituksessa on tutkittu paljon käyttäjät osal- listavan suunnittelun alalla, joten tässä osiossa ker- rotaan ensin mitä suunnittelupeleillä tarkoitetaan.

Varsinainen huomio kiinnitetään korttisarjoihin, joi- ta käytetään – mielenkiintoista kyllä – sekä muotoi- lun että ihmissuhdetyön aloilla. Tarkastellaan kuinka korttisarjoja käytetään näillä aloilla ja mitä ominai- suuksia toimivalle korttisarjalle voidaan määrittää.

3.1 Pelinomaisten menetelmien ja työkalujen käyttö muotoilussa

Käyttäjät osallistavan muotoilun keinovalikoimaan on lainattu muiden alojen piiristä lukuisia eri me- todeja joiden avulla pyritään saamaan tietoa ihmis- ten käyttäytymisestä, ajatuksista ja tunteista. Mitä laajempaa joukkoa ihmisiä pyritään ymmärtämään, sitä teoreettisempia ja tieteellisiin metodeihin nojaavampia ovat käytettävät menetelmät; mitä lähemmäs ihmisiä mennään, sitä konkreettisem- miksi menetelmät muuttuvat. Palvelumuotoilun tutkimuksessa on ansioiduttu erityisesti yksittäistä ihmistä lähellä olevien menetelmien kehittämi- sessä, joita ovat mm. pelit, näytelmät ja erilaiset eläytymismenetelmät. Tällaisista leikillisyyttä ja pelillisyyttä sisältävistä menetelmistä käytetään muotoilun alalla yleisesesti termiä design games, suunnittelupelit. Termi on väljä, eikä tarkkaa määri- telmää suunnittelupelille ole toistaiseksi onnistuttu muodostamaan (Vaajakallio 2012, 14).

3.1.1 Suunnittelupelit

Yhteissunnittelussa ja käyttäjätiedon hankinnas- sa suunnittelupelit ovat eräs väline, joiden avulla suunnittelijat ja sidosryhmien edustajat saadaan käymään dialogia keskenään. Pelin maailma mää- rittää kontekstin jonka puitteissa yhteissuunnittelun on määrä tapahtua ja siis rajaa aihepiirin tai ongel- man, joka pyritään ratkaisemaan. Pelin elementit kuten säännöt, pelimerkit ja pelilaudan ja -välinei- den visuaalinen ilme luovat tämän maailman ja ne yleensä herättävät ihmisissä välittömän mielikuvan pelistä, vaikka kyseessä olisi yksinkertaisempikin suunnitteluväline vailla varsinaista pelimekaniikkaa.

(Kronqvist ym. 2012; Vaajakallio 2012, 111)

Pelin käyttäminen yhteissunnittelun menetelmä- nä tuo käyttäjien ja sidosryhmien osallistamiseen kahdenlaista merkittävää hyötyä: se tasa-arvoistaa pelaajat keskenään ja vapauttaa heidän ajatteluaan.

Yhteinen pelimaailma asettaa osallistujat samalle viivalle antamalla heille pelin sisäiset roolit joissa toimia, ja henkilöiden asema ja hierarkia reaalimaa- ilmassa menettää merkityksensä. Tyypillistä on, että ihmiset pyrkivät käyttäytymään esim. työelämän määrittämän roolinsa mukaisesti ja haastattelus- sa kertovat mielipiteitä, joita kuvittelevat heiltä odotettavan. Samoin suunnittelijaa voidaan pitää asiantuntijana, jonka ajatellaan tietävän parhaiten kuinka suunnittelun kuuluu tapahtua, minkä vuok- si hänelle ujostellaan kertoa omista ideoista. Pelis- sä kaikki ovat samassa veneessä ja leikkimielinen tilanne vähentää liiallista itsekritiikkiä kannustaen ideoimaan vapaammin. Pelissä esitettävät erilaiset roolit voivat myös mahdollistaa puhumisen asioista, joiden esille ottaminen arkisessa kanssakäymisessä voi olla vaikeaa. (Hyysalo 2009, 126-127; Kronqvist ym. 2012)

Pelisuunnittelijoiden Salenin ja Zimmermanin mukaan peleillä pitää olla tavoite ja selkeästi mää- riteltävä loppu, koska tavoitetta kohti eteneminen antaa pelille merkityksen. Jos pelaaja ei käsitä kuin- ka pelissä tehtävät valinnat ja pelissä eteneminen vievät häntä kohti tavoitetta, hänen on vaikea mo- tivoitua pelaamaan. (Vaajakallio 2012, sit. Salen ja Zimmerman 2004)

Suunnittelupeleistä väitelleen Vaajakallion mu- kaan useimmissa suunnittelupeleissä tavoitteen saavuttaminen ei kuitenkaan ole niinkään tärkeää kuin se, mitä tapahtuu pelin aikana kun sovittua tavoitetta kohti edetään. Pelaamisessa täytyy silti olla motiivi, sillä suunnittelupelejä ei pelata viih- teen vuoksi, vaikkakin niiden pelaaminen usein on ja tulisikin olla hauskaa. (Vaajakallio 2013, 126) Motivaationa onkin suunnittelutavoitteen saavutta- minen, kuten ratkaisun löytäminen ongelmaan tai uusien ideoiden keksiminen. Suunnittelutavote voi- daan saavuttaa siis pelin aikana, mutta oleellista on, että tavoitteen on oltava pelaajille selvillä, jotta he voivat yrittää saavuttaa sen.

(18)

3.2 Korttisarjat

3.2.1 Muotoilun menetelmäkorttisarjat

Kuten edellä mainittiin, suunnittelupeleillä voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia pelillisiä elementtejä sisältäviä suunnittelun apuvälineitä, joiden käytössä olennaista on käyttäjien ja sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden ottaminen mukaan suunnittelupro- sessiin. Jos eivät oma suunnittelupelien alalajinsa, niin joka tapauksessa täysin oma kategoriansa ovat muotoilun alalla käytettävät ns. menetelmäkortti- sarjat eli korttipohjaiset suunnittelutyökalut (met- hod cards, card-based design tools).

Suunnittelupelin tarkka määrittely on haas- teellista, mutta menetelmäkorttisarjoille on help- po nimetä ainakin kaksi selkeää määrettä – ne ovat kortteja ja niiden on tarkoitus olla avuksi suunnit- teluprosessissa. Sisältönsä ja käyttötarkoituksena puolesta korttisarjat poikkeavat paljonkin toisistaan, eikä niiden käyttöön välttämättä liity pelinomaisuut- ta lainkaan. Erilaisia korttisarjoja on useita, mutta muotoilumaailmassa parhaiten tunnettu lienee yh- dysvaltalaisen Ideo-muotoilutoimiston julkaisema Ideo Method Cards -korttisarja. Se on oivallinen esi- merkki muotoilun alalla käytettävästä korttisarjasta, ja siksi tarkastelun arvoinen.

3.2.2 Muotoilukorttisarjan arkkityyppi – Ideo Method Cards

Ideo Method Cards -sarjan viidessäkymmenessäyh- dessä kortissa on kuvattu yhtä monta käyttäjälähtöi- sessä suunnittelussa käytettävää menetelmää. Yri- tys kehitti kortit alunperin omien muotoilutiimiensä käyttöön tarkoituksenaan muistuttaa erilaisista menetelmistä joita käyttäjälähtöisessä suunnittelu- työssä voidaan käyttää. Minkäänlaista tarkkaa käyt- tötapaa ei ole määrätty, vaan korttisarjan ohjeessa rohkaistaan käyttämään kortteja vapaasti siten kuin käyttäjä parhaaksi näkee, esim. projektin suunnitte- lun apuna. (Ideo Method Cards -korttisarjan ohje.)

Kortit on jaettu neljään kategoriaan (katsomi- nen, kysyminen, yrittäminen ja oppiminen) sen mu- kaan miten niiden kuvaamat menetelmät auttavat suunnittelijaa eläytymään käyttäjän maailmaan.

Korteissa on kuva- ja tekstipuoli. Tekstipuoli ker- too, mihin kategoriaan menetelmä kuuluu, mikä on menetelmän nimi, lyhyt kuvaus sen toteuttamises- ta ja siitä mitä menetelmän käyttämisellä pyritään saavuttamaan. Lisäksi kerrotaan parilla lauseella tapausesimerkki, missä yhteydessä menetelmää on käytetty Ideossa. Kuvapuolella on valokuva, kaavio tai piirros, joka toimii lähinnä kuvituskuvana ja muis-

tin tukena helpottamassa halutun kortin löytämistä.

Tekstipuoli onkin kuvapuolta merkityksellisempi.

Useimpien menetelmien oikeaoppinen to- teuttaminen vaatii osaamista, eikä menetelmiä voi korttien lyhyistä kuvauksista opiskella. Ideo-kortteja voidaankin pitää eräänlaisena korttimuotoon tehty- nä käsikirjana käyttäjälähtöisen suunnittelun mene- telmistä, joskaan menetelmiä ei opeteta korteissa vaan lukijan oletetaan tuntevan ne.

Ideo Method Cards-kortti.

3.2.3 Korttisarjojen käyttö muotoiluprosessissa Wölfel ja Merritt ovat tutkineet muotoilijoiden käyt- töön suunnittelutyökaluiksi tarkoitettuja korttisarjo- ja tarkoituksenaan selvittää minkälaista hyötyä ne tuovat suunnitteluun ja missä suunnitteluprosessin vaiheessa mitäkin menetelmää voidaan käyttää. He ovat analysoineet 18 tunnetuimman muotoilukort- tisarjan ominaisuuksia ja viiteen eri näkökohtaan perustuen jakaneet korttipohjaiset muotoilutyöka- lut kolmeen eri luokkaan. Wölfel ja Merritt tuovat esille, että vaikka muotoilun tutkimuksessa ollaan hyvin perillä eri korttipohjaisista menetelmistä, am- matinharjoittajille on liian vaivalloista ja aikaavievää käydä läpi kaikki menetelmät ja selvittää niiden hy- vät ja huonot puolet. Heidän mielestään muotoili- joiden olisi hyvä tietää, minkälaisia korttisarjoja on käytettävissä ja tuntea ainakin yksi esimerkki kus- takin erityyppisestä korttisarjasta, jotta tarvittaessa olisi helpompaa valita, mitä korttisarjaa käyttää tai jotta olisi helpompaa kehittää itse omaan käyttöön sopivat kortit. (Wölfel ja Merritt 2013)

(19)

Muotoilukortteja voidaan Wölfelin ja Merrittin mu- kaan arvioida viidellä eri määreellä:

-ajateltu käyttötarkoitus ja käytön laajuus (intended purpose & scope)

-käytön kesto sekä käytön ajoittuminen suunnitte- luprosessissa (duration of use and placement in de- sign process)

-käyttötapa (system or methodology of use) -muokattavuus (customization) sekä

-muodolliset seikat (formal qualities)

Ajateltu käyttötarkoitus ja käytön laajuus tar- koittaa, mihin tarkoitukseen ja kuinka laajalla tai suppealla alueella kortteja voidaan muotoilun tut- kimuksen tai kehittäjän mukaan käyttää. Wölfel ja Merritt ovat määrittäneet kolme eri käyttötarkoitus- ta:

-yleis/tietokortitit (general/repository cards) toimi- vat eräänlaisena menetelmien käsikirjana (kuten Ideon kortit)

-osallistavan suunnittelun kortteja (participatory design) käytetään yhteissuunittelun apuna esim.

edesauttamaan suunnittelijoiden ja osallistujien vä- listä ymmärrystä

-kontekstispesifiset kortit (context specific/agenda- driven cards) käsittelevät hyvin rajattua aluetta, esim. Design Play Cards -sarja kestävän kehitykseen littyvää suunnittelua.

Käytön kesto ja ajoitus tarkoittaa missä suun- nitteluprosessin vaiheessa kortteja voidaan käyttää.

Eri ”käyttöaikoja” on määritelty kolme: prosessin alussa esim. konseptoinnin apuna, missä tahansa prosessin vaiheessa tai tietyssä, määrätyssä tilan- teessa kuten työpajassa.

Käyttötapa tarkoittaa, kuinka tiukasti tai löy- hästi korttien käyttö on ohjeistettu, vai onko lain- kaan. Toisten korttien käyttö on hyvin pelillistä ja leikinomaista siinä missä toisten käyttö vaatii tarkan ohjeistuksen seuraamista. Wölfel ja Merritt huo- mauttavat, että tarkat ohjeet voivat auttaa alkuun pääsemisessä mutta muodostuvat helposti rajoit- teeksi. Erilaisia käyttötapoja on määritelty kolme:

ei määrättyä käyttötapaa, ehdotus käyttötavaksi ja tarkat käyttöohjeet.

Muokattavuus tarkoittaa, missä määrin julkaisi- ja rohkaisee muokkaamaan kortteja vai onko se pe- räti edellytys korttien käytölle. Muokattavuuteenkin Wölfel ja Merritt ovat määritelleet kolme astet- ta: Ei muokkaamista, vähäinen tai vapaaehtoinen muokkaaminen sekä ”edellyttää muokkaamista”. Ei- muokattavien korttien on tarkoitus pysyä muuttu- mattomina siinä missä muokkaamista edellyttävät kortit kuten Questionable concept Cards -kortit val- mistellaan käyttäjän toimesta etukäteen sopimaan

tiettyyn viitekehykseen kutakin käyttökertaa varten.

Ideo-kortit sijoittuvat vähäisen muokkaamisen luok- kaan mikä käytännössä tarkoittaa, että niitä voidaan ryhmitellä aihealueittain.

Muodolliset seikat tarkoittavat korttien fyysisiä ominaisuuksia (kuten muoto, koko, paperin laatu), ulkoasua (värikkyyttä, onko niissä kuvia, tekstiä vai kumpaakin), käytetäänkö korttien käytön yhteydes- sä myös muita esineitä tai sähköisiä sovelluksia vai käytetäänkö kortteja yksinään, sekä onko esim. ku- takin korttia yksi vai monta kappaletta.

Kaavio 1 kertoo, mitkä Wölfelin ja Merrittin nimeämät määreet ovat vertailluille korttisarjoille ominaisia. Esimerkkinä mainitut Ideon kortit ovat yleis/tietokortteja, niitä voidaan käyttää aina tar- vittaessa suunnitteluoprosessin aikana, määrättyä käyttötapaa ei ole, muokkaamismahdollisuus on vä- häinen, ja lopuksi, korteilla on ulkoinen ulottuvuus, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa korteista tehtyä älypuhelinsovellusta.

Taulukkoon pohjautuen Wölfel ja Merritt ovat lisäksi hahmotelleet kolme korttipohjaisen suun- nittelutyökalun arkkityyppiä (Kaavio 2). Yleis/tieto- kortit toimivat menetelmätietopankkina ja auttavat uusien näkökulmien huomaamisessa. Niitä voidaan käyttää milloin tahansa eikä käyttöohjeita juuri ole.

Muokattavat kortit on tarkoitettu jonkinasteisesti muokattaviksi, useimpia niistä käytetään tietyssä vaiheessa suunnitteluprosessia kuten käyttäjiä osal- listettaessa ja niiden käyttöön on annettu tarkat ohjeet. Kontekstispesifiset kortit on kehitetty tietyn aiheen ympärille ja niiden käytön ajoitus ja tapa on tarkoin määrätty.

On mielenkiintoista, miksi juuri paperisista korteista on muodostunut vakiintunut suunnittelu- työkalujen käyttöliittymä suunnittelupelien muuten niin kirjavaan maailmaan. Wölfel ja Merritt arvele- vat syyksi sitä, että kortit ovat yksinkertaisia, käsin- kosketeltavia ja siten helposti muokattavissa ja käsi- teltävissä. Kortteja voidaan käyttää konkretisoimaan ja visualisoimaan suunnitteluprosessia (Wölfel ja Merritt 2013, sit. Lucero ja Arrasvuori 2010; Lafre- nière ym. 1999) ja helpottamaan suunnittelijoiden ja käyttäjien välistä viestintää (Wölfel ja Merritt 2013, sit.Beck 2008).

Pelien näkökulmasta tarkasteltuna pelikortti näyttää olevan kompaktein tapa, jolla fyysisistä ob- jekteista koostuva peli voidaan toteuttaa: se on yhtä aikaa lauta jolla liikutaan, nappulat jotka liikkuvat ja arpa joka määrää pelin kulun. Kortti voi olla ja- kamattomasti näitä kaikkia, toisaalta kortit voidaan jakaa yhdelle tai monelle pelaajalle. Mielenkiintois- ta oli myös opinnäytettä tehdessä huomata, kuinka

(20)

paljon erilaisia korttisarjoja käytetään ihmissuhde- aloilla.

3.2.4 Ihmissuhdealojen kuvakorttisarjat

Opinnäytteen taustatutkimusvaiheen haastatteluis- sa nousivat esiin erilaiset terapia- ja mielenterveys- työhön suunnatut korttisarjat, joita käytetään var- sinkin psykiatrisessa toimintaterapiassa. Nämä ovat Ylinnä: Kaavio 1. Muotoilukorttisarjojen luokittelu

niiden ominaisuuksien perusteella Wölfelin ja Mer- rittin mukaan.

Yllä: Kaavio 2. Kolme korttipohjaisen suunnittelutyö- kalun arkkityyppiä Wölfelin ja Merrittin mukaan.

(21)

kuvakortteja, siis vaihtelevan kokoisia kortteja joissa on kuvia ja mahdollisesti tekstiä. Korttien teemat ja käyttötarkoitus voivat olla selkeitä ja ohjeistettuja kuten kasvonilmeiden välittämien tunteiden tunnis- taminen tai omien vahvuuksien miettiminen, tai ne voivat olla väljemmin tai eivät ollenkaan määrättyjä, toimien yleisesti keskustelun herättäjänä ja tukena (Pihkanen ym 2013; Harju 2010, 8-10).

Harju on tutkinut kuvakorttisarjojen käyttöä ihmissuhdealojen asiakastyössä (esim. erilaiset te- rapiat, psykiatria, perhe- nuoriso-, vanhus- ja van- keinhoitotyö) ja erityisesti hyvältä korttisarjalta vaadittavia ominaisuuksia. Harju pyrkii luomaan ihmissuhdealoilla käytettävän toimivan korttisar- jan kriteerit samaan tapaan kuin Wölfel ja Merrit haluavat luoda toimivan luokituksen muotoilualal- la käytettävien korttipohjaisten työkalujen arvioin- tiin. Kummatkin tekijät kertovat motivaatiokseen havahtumisen siihen, kuinka paljon erilaisia kortti- sarjoja heidän omalla alallaan on käytössä ja kuinka puuttellinen kokonaiskuva niistä on. Tekijöillä ei ole tiedossa että aiheesta olisi tehty aikaisempaa tut- kimusta ja he pitävätkin omia tutkimuksiaan vasta johdatuksena aiheeseen ja alleviivaavat jatkotut- kimuksen tarvetta. Wölfel ja Merritt ovat tehneet tutkimuksensa empiirisesti vertailemalla kortteja käyttökokemuksiinsa perustuen, Harjun tutkimus puolestaan on käyttäjäkokemusten keräämiseen perustuva laadullinen kyselytutkimus. Harjun näke- mys on, että hyvän kuvakorttisarjan ominaisuudet voidaan yleistää muihinkin korttisarjoihin, tosin hän ei anna esimerkkejä, mitä tarkoittaa muilla kortti- sarjoilla.

Harjun mukaan ihmisuhdealojen asiakastyössä toimivan korttisarjan ominaisuudet voidaan jakaa viiteen luokkaan:

-fyysisiin ominaisuuksiin -kuvien ominaisuuksiin -tunneominaisuuksiin -käyttöominaisuuksiin sekä -korttisarjan lisäosiin

Fyysiset ominaisuudet tarkoittavat korttien fyysistä olemusta kuten materiaalia ja määrää, ku- vien ominaisuudet kuvien visuaalista ja sisällöllistä laatua. Tunneominaisuuksilla tarkoitetaan kuvi- en potentiaalia herättää korttien käyttäjissä esim.

muistoja ja tunteita keskustelun syventämiseksi;

käyttöominaisuudet merkitsevät korttien monipuo- lisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Lisäosilla puoles- taan tarkoitetaan esim. korttien numerointia, kuvi- en taustatietoja tai korttien säilytyskoteloa. (Harju 2010, 48-50)

3.2.5 Wölfelin ja Merrittin ja Harjun määrittämien korttisarjan ominaisuuksien vertailu

Voidaanko Wölfelin ja Merrittin määrein arvioida muidenkin kuin muotoilualan korttipohjaisia työka- luja ja ovatko Harjun määrittämät hyvän korttisarjan kriteerit yleistettävissä kuvakorttien lisäksi muihin- kin korttisarjoihin kuten hän väittää? Onko korttisar- joja mahdollista arvioida universaalein kriteerein?

Harju on pyrkinyt luomaan kriteerit joilla mi- tata kuvakorttisarjan onnistuneisuutta kokoamalla yhteen ihmissuhdealoilla työskentelevien käyttäjien kokemuksia; Wölfel ja Merritt ovat pyrkineet kuvaa- maan suunnittelukorttisarjojen ominaisuuksia ja luomaan luokittelun, jonka avulla voidaan helpottaa tarkoitukseen sopivimman korttipohjaisen työkalun valintaa. Tutkijat edustavat eri aloja tarkastellen ai- hetta omasta näkökulmastaan ja eri kontekstissa, mutta aihe jota he katsovat, on sama: korttipohjai- set kuvalliset työkalut. Vertaamalla heidän määri- telmiään toisiinsa voidaan saada viitteitä siitä onko niillä yhteistä rajapintaa ja kuinka paljon. Taulukossa 1 Wölfelin ja Merrittin määreitä on sovellettu ih- missuhdealojen kuvakorttisarjojen tarkasteluun ja taulukossa 2 Harjun määreitä on verrattu Wölfelin ja Merrittin määreisiin.

Kyseessä ei ole tieteellisesti pätevä vertailu mutta havainnoista voidaan vetää suuntaa-antavia johtopäätöksiä. Huomattavan monista Wölfelin ja Merrittin sekä Harjun määreistä voidaan löytää yhteneväisyyksiä, ja on yllättävää kuinka saman- kaltaisiin määreisiin he ovat päätyneet. Jaottelu on hieman erilainen mutta määreisiin sisältyvät samat asiat. Alakohtaiset erot ilmenevät siinä, että Harju ei suoraan puhu käyttötarkoituksesta ja käytön laa- juudesta eikä käytön kestosta ja ajoituksesta, sillä terapiatyö ei ole muotoilutoimeksiannon kaltainen prosessi jolla on alku ja loppu.

On liian aikaista väittää, että Wölfelin ja Merrit- tin ja Harjun nimeämistä ominaisuuksista voitaisiin yleistää universaali luokittelumalli minkä tahansa korttisarjan arviointiin, mutta niiltä osin kuin heidän määritelmänsä ovat yhteneväiset, en näe syytä mik- sei näiden ominaisuuksien voitaisi katsoa pätevän useimpien korttisarjojen tapauksessa.

Kummatkin tekijät korostavat käsittelevänsä toistaiseksi vähälle huomiolle jäänyttä aihetta pitäen työtään vasta avauksena aihepiirin pariin ja pitävän- sä jatkotutkimusta tärkeänä. Sekä Harju että Wölfel ja Merritt antavat ymmärtää tarkoittavansa korttien tutkimuksen jatkamista oman alansa kontekstissa, mutta itse pitäisin kiinnostavampana poikkitieteel- listä lähestymistapaa, jossa tutkittaisiin millä aloilla korttipohjaisia työkaluja käytetään ja mihin tarkoi-

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Toki kaikki tulee tehdä aina niin hyvin asiakkaan kannalta kuin osaa, mutta silti asiakas voi olla tyytymätön.. Esimerkiksi asiakas voi olla tyytymätön johonkin

Taulukon 5 materiaaleista suurinta osaa käytetään tuntuvan lämmön varas- tointiin, mutta esimerkiksi metalleihin voidaan varastoida myös latenttia lämpöä..

[r]

[r]

Alla olevat taulukot määrittelevät joukon

Taulukosta nähdään, että neutraalialkio on 0, kukin alkio on itsensä vasta-alkio ja + on vaihdannainen, sillä las- kutaulukko on symmetrinen diagonaalin suhteen.. Oletuksen

[r]

Prosessissa on kolme identistä osaa (1, 2 ja 3), joista kaksi osaa (1 ja 2) on toiminnallisesti kytketty niin, että niiden molempien pitää vikaantua ennen kuin niiden tilalle

Jotta virtuaalinen opetus ja opiskelu onnistuisi, tarvitaan kaikkien toimijoiden kouluttamista, tila- ja laitevarustelua, uusia tiloja ja palveluja.. Ilman kirjastojen

EBL:n tavoitteena voidaan pitää kirjastotyön harkitsevaa ammattilaista, joka osaa kysyä työn kehittämisen kannalta oleellisia kysymyksiä, on kriittinen ja kyseenalaistaa

Mietintöön merkitään niiden jäsenten ja varajäsenten nimet, jotka ovat, vaikkapa vain osittain, ottaneet osaa asian ratkaisevaan käsittelyyn. Jäsenellä, joka ei voi yhtyä

Ko- kouksessa jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa oman yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämi- seen sekä olla mukana valitsemassa henkilöitä, jotka päättävät

Testien tuloksista voidaan myös tehdä muitakin johtopäätöksiä, kuten esimerkiksi se, että algoritmi osaa tulkita oikein, milloin vaiheen kokonaisvirrankulutusta tulee laskea ja

Opettajien tulee vakiinnuttaa oppimisen tavoitteisiin ja kriteereihin pe- rustuvaa arviointia sekä yhdessä rehtoreiden kanssa lisätä niitä koskevaa tietämystä myös oppijoiden

Miinuksena 3D-tuesta voidaan mainita se, että se osaa ainoastaan polygoneihin perustuvia kuviointeja, joten esimerkiksi NURBS- ja metaball-muotoja ei voi käyttää, mutta

osaa käyttää opastettuna työhön tarvittavia laittei- ta, ohjelmia, välineitä ja tiedonhakulaitteita sekä osaa kysyä tarvittaessa neuvoa. pystyy neuvottuna valit- semaan

Tavoitteenani oli tutkia millaista naiseuden mallia nuorten naisten lehti välittää sekä miten lehden naiset kokevat oman paikkansa työelämässä.. Lähdin kuvaamaan naiseutta naiselle

Mallit voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen osaa, joihin sisältyvät laatujohdannaiset strategiat, TPM- ajattelu, eli tuottava kunnossapito sekä RCM ja SRCM..

No tietysti […] jos aattelee vaikka musiikillisesti vois olla niin että musii- kis on hirveen paljon erilaisia asioita et pitää osata et mä en osaa sitä, mä en osaa tätä, mutta

Ettekö te osaa tehdä elokuvaa kun jouduin odottamaan niin kauan?” Odottelu johtuu kuitenkin lyhyesti tiivistettynä esimerkiksi siitä, että kun kamera vaihtaa paikkaa,

- osaa valita ja laatia sisältöjä ja aineistoja, jotka tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista - osaa merkitä lähdeviitteet sekä toimia käyttöoikeuksien mukaisesti.. - osaa

Suomalaisen aikuiskasvatuksen kehityskuluista löytynee myös sellai- sia henkilöiden, oppien ja instituutioiden välisiä kytkentöjä, jotka osoit- taisivat oletukset vapaan

Viime vuosina on alettu tutkia op- pijoiden suomen kieltä,ja siinä tutkija väis- tämättä törmää kielen rajoihin: Milloin oppijan kieli on siinä määrin suomea, että sitä