• Ei tuloksia

Osoita, että (H

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2022

Jaa "Osoita, että (H"

Copied!
4
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

Algebra Syksy 2009 Kertausta 2

1. Määritä osajoukon S = {8,10} virittämä ryhmän (Z18,+18) aliryhmä hSi.

Ratkaisu. Lukujen 8ja 10 suurin yhteinen tekijä on 2. Nyt hSi=h2i={0,2,4,6,8,10,12,14,16}.

2. Olkoon (G,◦) ryhmä ja H :={a G | a◦x = x◦a kaikillax G}.

Osoita, että (H,◦) on ryhmän (G,◦) normaali aliryhmä.

Todistus.

1. e∈H, sillä e◦x=x◦e x∈G.

2. Olkoot a, b H. Tällöin a◦x = x◦a ja b◦x = x◦b,∀x G.

Tällöin

(a◦b)◦x=a◦(b◦x) =a◦(x◦b) = (a◦x)◦b=x◦(a◦b), jotena◦b ∈H.

3. Olkoon a∈H, siis a◦x=x◦a,∀ x∈G. Nyt a◦x = x◦a

⇔a−1◦a◦x = a−1◦x◦a

⇔x = a−1◦x◦a

⇔x◦a−1 = a−1◦x◦a◦a−1

⇔x◦a−1 = a−1◦x

Siis a−1 ∈H ja H on aliryhmä.

4. Normaalius: Olkoot g ∈G ja h∈H. Tällöin g◦h◦g−1 =g◦g−1◦h=h∈H, jotenH on normaali aliryhmä.

¤

(2)

3. Määritä ryhmän (Z4,+4) aliryhmät ja vastaavat tekijäryhmät lasku- taulukoineen.

Ratkaisu.Aliryhmäh2i={0,2}on ainoa ryhmänZ4 ei-triviaali aliryh- mä. Merkitään H :={0,2}. Tekijäryhmä Z4/H ={{0,2},{1,3}}.

+ {0,2} {1,3}

{0,2} {0,2} {1,3}

{1,3} {1,3} {0,2}

4. Etsi kaikki nollantekijät renkaassaZ14.

Ratkaisu. Nollantekijät ovat: 2,4,6,7,8,10,12.

5. Etsi kaikki ratkaisut yhtälölle a) x32x2 3x= 0 renkaassa Z12, b) x2+ 2x+ 2 = 0 renkaassaZ6. Ratkaisu.

a) x∈ {0,3,5,8,9,11}, b) ei ratkaisuja.

6. Olkoon F = {0, e, a, b}. Alla olevat taulukot määrittelevät joukon F laskutoimitukset. Osoita, että F on kunta, kun tiedetään, että lasku- toimitukset ovat liitännäiset ja osittelulait ovat voimassa.

+ 0 e a b 0 0 e a b e e 0 b a a a b 0 e b b a e 0

· 0 e a b 0 0 0 0 0 e 0 e a b a 0 a b e b 0 b e a

Todistus. F on rengas: Nyt (F,+) on Abelin ryhmä, sillä oletuksen mukaan +on liitännäinen. Taulukosta nähdään, että neutraalialkio on 0, kukin alkio on itsensä vasta-alkio ja + on vaihdannainen, sillä las- kutaulukko on symmetrinen diagonaalin suhteen. Oletuksen mukaan kertolasku on liitännäinen ja osittelulait ovat voimassa. Lisäksi rengas on vaihdannainen, sillä kertolaskun laskutaulukko on symmetrinen dia- gonaalin suhteen. Ykkösalkio one (taulukosta) ja nollasta poikkeavilla alkioilla on käänteisalkiot;e−1 =e, a−1b, b−1 =a. JotenF on kunta.¤

2

(3)

7. Olkoon(R,+,·)vaihdannainen ykkösellinen rengas,a∈R, sekä(I,+,·) renkaan R ideaali. Näytä, että kolmikko

({i+ar|i∈I, r ∈R},+,·) on renkaan R ideaali.

Todistus. Merkitään S :={i+ar | i∈I, r ∈R}. Koska I on alirengas 0R I, niin 0R = 0R+0R S, joten S 6= ∅. Koska I R (I on ideaali), niin S R. Olkoot a1 = i1 +ar1 ja b1 = i2 +ar2 joukon S alkioita. Tällöin

a1−b1 =i1+ar1(i2+ar2) = (i1−i2) +a(r1−r2)∈S.

Olkoot a1 ∈S, a1 =i1+ar1, r1, r, a∈R ja i1 ∈I. Tällöin, koskaR on vaihdannainen rengas

ra1 =r(i1+ar1) = ri1+rar1 =ri1+arr1 ∈S, sillä ri1 ∈I ja rr1 ∈R. Vastaavasti

a1r= (i1+ar1)r =i1r+ar1r∈S.

Siis S on renkaan R ideaali. ¤

8. Tutki ovatko renkaat Z9 ja Z3×Z3 isomorfiset.

Ratkaisu. Renkaat Z9 ja Z3×Z3 eivät ole isomorfiset.

Perustelu 1. Renkaassa Z9 on kaksi nollantekijää, 3 ja 6. Renkaassa Z3×Z3 nollantekijöitä on 4; (0,1),(0,2),(1,0),(2,0).

Perustelu 2. Jos renkaitten Z9 ja Z3 ×Z3 välillä olisi isomorfismi f, sille pätisi

f(1) = (1,1),

f(2) = f(1 + 1) = f(1) +f(1) = (1,1) + (1,1) = (2,2), f(3) = f(1 + 2) = f(1) +f(2) = (1,1) + (2,2) = (0,0), f(4) = f(1 + 3) = f(1) +f(3) = (1,1) + (0,0) = (1,1).

Siis f(1) =f(4), joten injektiivisyyden nojalla 1 = 4. Ristiriita.

9. Laskef(x) +g(x) ja f(x)g(x)polynomirenkaassa Z8[x], kun f(x) = 4x5ja g(x) = 2x24x+ 2.

Ratkaisu. f(x) +g(x) = 4x−5 + 2x24x+ 2 = 2x2+ 5ja f(x)g(x) = (4x5)(2x24x+ 2) = 6x2+ 4x+ 6.

3

(4)

10. Tutki ovatko seuraavat polynomit jaottomia annetussa renkaassa:

a) 2x3 +x2+ 2x+ 2 renkaassa Z5[x], b) x39renkaassa Z11[x].

Ratkaisu.

a) Sijoittamalla kukin alkioista {0,1,2,3,4} vuorollaan polynomiin 2x3+x2+ 2x+ 2, nähdään, ettei kyseisellä polynomilla ole nolla- kohtaa renkaassaZ5[x], joten2x3+x2+2x+2on jaoton renkaassa Z5[x].

b) Sijoitetaan x = 4, silloin 43 9 = 0, joten x3 9 on jaollinen polynomillax−4renkaassaZ11[x].(x39 = (x4)(x2+ 4x+ 5)).

4

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

tyneistä esittelyistä on poistettu 12 kirjoitusta samalla kun mukaan on otettu 10 kokonaan uutta

Kuva-aineistoja tarkastellessa Juha Suonpää havaitsi myös, että Taideteollisen korkeakoulun va- lokuvataiteen kärkihankkeen, Helsinki school’in, kuvissa nou- si esiin

Jos ryhm¨ an kertaluku on 36, niin mit¨ a voit sanoa aliryhmien

vektori n 6= 0, joka on kohti- suorassa jokaista tason

Osoita, että syklisen ryhmän jokainen aliryhmä on

[r]

Alla olevat taulukot määrittelevät joukon

Onko tekijärengas kokonaisalue tai kunta?. Onko ideaali

Tämän harjoituksen tehtävät 16 palautetaan kirjallisesti torstaina 5.2.2004.. Loput

[r]

Liian useat filosofit hyväksyvät aja- tuksen, jonka mukaan totuus saavutetaan parhaiten aja- tusten markkinoilla, jossa kaikki keinot ovat sallittuja.. Mutta

Maniac on siitä tyypillinen vanha eksploitaatiofilmi, että sen voi nähdä kokeellisena: leikkauksen, kuvauksen ja kerronnan epäjatkuvuus sekä tarinan logiikan puute

Ajattelun ja politiikan historian ikimuistoinen ja traumaattinen hahmo on Martin Heidegger, joka tunnetaan sekä ontologisiin kysy- myksiin keskittyneenä teoreetikkona

takakannessa jokapaikan todellinen vaan ei aina niin totinen puliveivari Slavoj Zizek toteaa, että jos tätä teosta ei olisi olemassa, se olisi pakko keksiäK. Zizekin heitto on niin

Om tid utan lön, byte av arbetsplats eller förening, pensionering och up- psägning meddelas på elektroniska blanketter som du med tilläggsinfor- mation hittar på Jytys

Sen laskelman mukaan ehdotettu lainsäädäntö aiheuttaisi Suomessa toimivalle vähittäiskau- palle sääntelyn täytäntöönpanovuonna noin 25 miljoonan euron lisäkustannukset ja

Pääluottamusmies Tiia Salminen 044 435 6050 tiia.salminen@provincia.fi Luottamusmies Kati Kemppainen 03 821 4019 kati.kemppainen@provincia.fi Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

On havaittu, että musiikissa muutenkin ilmenevät epätasa-arvoisuudet valuvat usein myös opetettavan oppiaineen käytäntöihin, sillä musiikin opetteluun liittyy vahvasti jo

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimijoiden ei tule tehdä ratkaisuja yritysten puolesta vaan keskeistä on tietoisuuden nostaminen sekä alustatalouden edellyttämän vuorovaikutuksen

Halme-Tuomisaari, Miia (2020). Kun korona mullisti maailmamme. KAIKKI KOTONA on analyysi korona-ajan vaikutuksista yhteis- kunnassa. Kirja perustuu kevään 2020

Aikajännettä perustelee länsimaissa tapahtunut koulutusekspansio, joka on laajentanut koko väestön koulutustasoa merkittävästi (Savage ym. Vuoden 1970 nuoreen

Opettajien tulee vakiinnuttaa oppimisen tavoitteisiin ja kriteereihin pe- rustuvaa arviointia sekä yhdessä rehtoreiden kanssa lisätä niitä koskevaa tietämystä myös oppijoiden

3-: suurin alkio peittää yli puolet, mutta alle 2/3 alkio-ontelosta 3: alkio peittää likimain 3/4 alkio-ontelosta. 4: alkio peittää yli