• Ei tuloksia

»Anteeksi, oletko sinä äidinkielen ope?» näkymä

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2022

Jaa "»Anteeksi, oletko sinä äidinkielen ope?» näkymä"

Copied!
5
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

kirjallisuutta

uistan sen hämmennyksen, mikä minut toisen vuoden suomen kielen opiskelijana valtasi, kun jouduin analysoi- maan taululle kirjoitettua vietnamin kieltä minulle täysin uuden kielioppimallin avul- la. Setälän kielioppi oli ollut minulle uni- versaalikielioppi, aivan kuten pikku lapselle Kekkonen presidentin synonyymi. Oli siis muitakin tapoja kuvata kieltä. Kieli opissa oli siis kyse kielen kuvauksesta, ei kielen- käytön normeista.

Saman hämmennyksen vallassa on täytynyt olla sen oppilaan, joka sijaistun- tini päätteeksi esitti otsikon kysymyksen:

»Anteeksi, oletko sinä äidinkielen ope?»

Mitä kaikkea kysymykseen sisältyi, sitä en koskaan saanut selville, mutta se sai minut mietiskelemään niin omaa tapaani opettaa kuin oppilaan näkemystä kielestä ja kieliopista.

HAASTE OPETTAJALLE

Äidinkielen opettajain liiton tuore vuosi- kirja Kielioppi koulussa tarttuu kieliopin olemuksen ja sen opettamisen tarkaste- lun kautta myös kielenkäyttäjään, oppi- laaseen. Kirjan artikkeleissa pohditaan monesta näkö kulmasta, »miten käsitellä kielen muoto- ja merkitysrakennetta niin, että se tulee samalla yhdistetyksi aitoon kirjoituksessa ja puheessa käytetyn kielen

tarkasteluun» (s. 6). Vielä mainitaan Ison suomen kieli opin (ISK) keskeinen asema.

Kiteytys pureutuu opetuksen keskeiseen si- sältöön ja ongelmaan, mutta ei tee oikeutta kirjan moniaalle haaroville pohdinnoille ja ajatuksille.

MARIA VILKUNAN artikkelin otsikko

»Kieliopin monet merkitykset ja Iso suo- men kielioppi» kertoo kirjoituksen sisäl- lön. Tekstin sijoittuminen teoksen alkuun on lukijan kannalta merkittävää, koska se antaa, »Lukijalle»-tekstin lisäksi, luku- ohjeen myöhempiin kirjoituksiin. Sen mer- kitys ulottuu tätä syvemmällekin. Luen siitä vaatimuksia opettajalle: sinun tulee tehdä selväksi itsellesi, mitä käsite kielioppi pitää sisällään, ja sinun tulee tutustua Isoon suo- men kielioppiin. Opettaja tietää, että kielen käsittelyn pohjaksi ei riitä vain hänen nä- kemyksensä: myös oppilaalle tulee syntyä käsitys kieliopista. Hauska on huomata, että Vilkuna luottaa oppilaan taitoon tehdä käsitejärjestelmän kapeaksi osoittavia ky- symyksiä (s. 20). Samaa perustaa rakentaa ANNELI KAUPPINEN omassa artikkelissaan

»Kielioppi — joustava resurssi», jossa hän jatkaa kieliopin määrittelemistä, puuttuu normeihin ja muun muassa niihin liittyviin arvoihin ja ideologioihin ja paneutuu sit- ten pohtimaan havainnollisten esimerkkien avulla konstruktiokieliopin mahdollisuutta pedagogisena lähestymistapana.

Minna Harmanen ja Mari Siiroinen (toim.) Kielioppi koulussa. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLIX. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto 2006. 192 s. ISBN 951-9062- 57-2.

»ANTEEKSI, OLETKO SINÄ ÄIDINKIELEN OPE?»

M

(2)

Ison suomen kieliopin termimuutosten ja -ratkaisujen tarkastelu heti Vilkunan artikkelin jälkeen tuntuu hyvältä. VESA KOIVISTON teksti »Ison suomen kieliopin termimuutoksia ja -ratkaisuja» avautuu kieliopista kiinnostuneelle ja opastaa hy- vin Ison suomen kieliopin tutkailemiseen.

Lukija huomaa pohtivansa ahdistuneena, missä vaiheessa siirtyminen uuteen voi ta- pahtua ja millä tavoin. Jo toistakymmentä vuotta käynnissä ollut keskustelu kieliopin opetuksesta siis jatkuu. Keskustelu ei ole kuitenkaan muuttunut luokkahuoneen ar- jeksi. Kiinnostavana ja luokkahuoneeseeni päätyvänä yksityiskohtana pidän edus sana-, edusosa- ja pääsana-termien (s. 29–30) kä- sittelyä. Sen myötä pääsee pohtimaan muo- toa ja hierarkiaa kielessä, lauseketta mutta myös ilmausten merkityksiä. Kun murha tapahtuu aamun hämärässä, oppilaita ei saa uskomaan, että hämärä on pääsana.

Edussana tuntuisi määrittyvän oppilaita tyydyttävästi.

NÄKEMYS KIELESTÄ SYVENEE

Avuttomuutta ei tunne ainoastaan uuden kynnyksellä. Jokaiselle tutun puhutun kie- len mielekäs käsittely luokassa vaikuttaa hankalalta. Mihin siis tarttua kiinni AULI HAKULISEN artikkelissa »Puhutun kielen kielioppi ja koulu»? Hakulinen valottaa monin tavoin (puhuttua) kieltä ilmiönä:

»puhe on tapahtuma, ajassa etenevä pro- sessi», » puhe on syntynyt palvelemaan, ja puhuminen on sekin yhteistyötä» (s. 130, 133). Samoin tämän kielimuodon perus- ominaisuuksien — aikasidonnaisuuden, tilannesidonnaisuuden ja dialogisuuden (s. 129) — käsittely johdattaa lukijaa poh- timaan näitä asioita kirjoitetussa kielessä, eri tekstilajeissa. Puhutun kielen tarkastelu osoittautuu kielen monimuotoisuuden tar- kasteluksi ja on rakentamassa kielen koko- naiskuvaa. Hakulinen nostaa lopuksi esille

myös kirjoittamisen opetukseen liittyvän tärkeän seikan: kirjoitetun kielen lausei- den ja virkkeiden hataruuden pohtiminen ja rajanvetojen osoittaminen helpottuu, kun oppilas tuntee puhutun kielen rakenteita (s.

136).

Aivan samoin kuin puhutun kielen tun- temus lisää tietoa kielestä, sitä lisää oman kielemme vertailu maailman muihin kieliin.

MATTI MIESTAMON yllättäviäkin seikkoja paljastavassa artikkelissa »Suomi maa- ilman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan erityistä» mainitaan kielitiede osaksi pyrkimystä ymmärtää ih- mismieltä ja ihmisen toimintaa (s. 44). Kun jo MINNA HARMASEN ja MARI SIIROISEN alku- puheessa mainitaan »suomalainen kielen ja mielen maisema» (s. 5), lukija toivoo, että kirjaan olisi mahtunut kielifi losofi sta pohdintaa. Missä kielen piirteissä tämä maisema näyttäytyy? Miten maisemamme eroaa Senegalissa puhutun wolofi n kielen ja mielen maisemasta? Miestamo tuo esille kiinnostavia piirteitä kiellon ilmaisemisesta eri kielissä (s. 47–48); päästäänkö koskaan kiinni näiden erojen syihin? Artikkelin kä- sittelemiä asioita on hyvä lähteä pohdiske- lemaan oppilaiden kanssa.

Myös MARJA-LIISA PYNNÖNEN viittaa artikkelissaan »Alakoululaiset oppivat (meta)kieltä» ihmisen sielun ja mielen maisemaan ja sen suhteeseen kieleen, kun hän toteaa ihmisen hahmottavan maailman- sa kolmiulotteisina esineinä, liikkeenä ja toimintana ja erilaisina ominaisuuksina (s. 165). Vaikka Pynnönen pysytteleekin alakoulussa, hänen keskeiset näkemyk- sensä (oppilaat havaintojen tekijöinä, ete- neminen merkityksestä muotoon, aineen sisäinen eheyttäminen) ovat merkittäviä myös yläkoulun opetuksessa. Artikkeli antaa opettajalle konkreettisia työkaluja luokkaan vietäviksi olematta kuitenkaan mikään niksivakka. Oppilaan ohjaaminen Pynnösen viitoittamaan suuntaan vaatii

(3)

opettajalta laajaa näkemystä kielestä ja hyvää oppilaantuntemusta.

KIELEN KÄYTTÖÄ

TARU NORDLUNDIN artikkelin »Kielioppia rakentamassa: otta- ja oitta-verbien normit- tamisen historiaa» alussa on kouluopetuk- sen kannalta merkittävä virke (s. 55–56):

»Se, millaisia argumentteja kirjoittajat ovat kulloinkin käyttäneet, kertoo heidän kielel- lisistä asenteistaan ja kuvastaa samalla eri aikakausien vaihtelevia kielinäkemyksiä.»

Tästä pääsee pienellä siirtymällä ja Virit- täjän vanhoja tekstejä hyödyntäen kiinni kielen ohjailuun, kielen yhteiskunnallisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin, kielen merki- tykseen sekä kielen ja ajattelun suhteeseen.

Ollaan kiinni kielen käytössä ja käyttäjässä.

Samoja ajatuksia synnyttää Ritva PALLAS-

KALLION artikkeli »Georgialaisnaiset me dian pyörityksessä». Pallaskallio tarkastelee uutistekstin analysointia tempuksia apuna käyttäen ja keskittyy uutis tekstien kerron- nalliseen rakenteeseen. Artikkeli rakentuu taitavasti aikaisempien, kieliopin muotora- kenteita ja kouluopetusta käsittelevien teks- tien ajatuksille ja sivuaa oikeakielisyyden syiden pohdinnasta nousseita kysymyksiä.

Hakulisen esille nostamat käsitteet aikasi- donnaisuus, tilanne sidonnaisuus ja dialo- gisuus ovat myös tässä yhteydessä hyödyl- lisiä. Pallaskallio asettaa kielenkäyttäjän keskiöön puhuessaan aspekteista kerronnan keskeisinä työkaluina (s. 147).

Kielenkäyttäjän valintoja ei koskaan voi liialti korostaa, olkoon hän sitten teks- tin tuottaja tai sen kuluttaja. Tätä seikkaa olisi ehkä voitu enemmänkin tuoda esil- le pitkin vuosikirjaa. Pallaskallio tar joaa valmista ja kiinnostavaa materiaalia tunti- työskentelyyn. Itse sain työkaluja kah- deksannen luokan kirjallisuustunnille, jossa olimme käsittelemässä rotusorrosta kertovaa romaania. Teos kielentää tietyn

todellisen tapahtuman, johon pääsemme käsiksi kertojan kautta. Tempusten ja as- pektien tarkastelu avaa teosta ja tietä tee- maan. Miestamon, Norlundin ja Pallaskal- lion artikkelit tukevat ja täydentävät Anneli Kauppisen esille tuomia näkemyksiä. Tässä onkin yksi vuosikirjan ansioista: monista erilaisista näkökulmista ja kirjoittamisen tavoista huolimatta artikkelit keskustelevat keskenään, pakottavat lukijan tarkkaavai- seksi ja haastavat pohdiskelemaan omaa kielinäkemystä ja opetuskäytäntöä.

ISO VAI PIENI SUOMEN KIELIOPPI?

Miten sitten opettaa kielioppia koulussa?

Tämä ei ole mitenkään vuosisadan tai vuosituhannen kysymys, vaan aina silloin tällöin pintaan pulpahtava huokaus ja toi- sinaan pitkään opettajia ja tutkijoita poh- dituttava ongelma. Näin kävi mietinnön Kieli ja sen kieliopit (1994) ilmestyttyä.

Vuosikirjassa Anneli Kauppinen, Marja- Liisa Pynnönen, RIITTA KORHONEN ja IRJA ALHO (viimeksi mainitut kahdessa yhteis- artikkelissaan) paneutuvat suoraan tähän kysymykseen.

Irja Alho ja Riitta Korhonen pureutuvat laajoissa artikkeleissaan »Kielioppia kieli- opin vuoksi» ja »Isosta suomen kieliopis- ta ituja opetukseen» hyvin konkreettisesti kieli opin opetukseen. Mitä enemmän lu- kijalla on tietoa kieliopeista ja näkemystä kielestä, sitä paremmin teksteihin pääsee kiinni ja niiden kanssa keskustelemaan.

Kirjoittajat haastavat myös edellisen vuosi- kirjan Hiiden hirveä hiihtämässä (Luukka ja Jääskeläinen 2004) näkemykset ja paino- tukset keskusteluun. He keskittyvät tiukasti käsittelemään kielen rakennetta ja painot- tavat kieliopin tärkeyttä kielen rakenteiden ja näiden merkitysten ja käyttömahdolli- suuksien kuvauksena. Merkitys on kielen maailmaan johtava tie, ja siksi opetuksen tulisi olla kaksisuuntaista: toisaalta tulisi

(4)

pohtia, mitä merkityksiä ja käyttöjä tietyllä rakenteella on, toisaalta, mitkä rakenteet toimivat tietyllä merkitysalueella ja tietyssä funktiossa (s. 81). Tässä lukijan on hyvä pitää rinnalla Anneli Kauppisen tekstistä konstruktiokielioppia käsittelevää kohtaa (s. 97–99) sekä Pallaskallion artikkelia (s.

137–154). Kiinnostavaa tukimateriaalia lu- kija saa Arto Mustajoen kirjasta Mielestä kieleen (1993), joka lähtee funktionaalisen kieliopin näkemyksistä.

Artikkelit sisältävät runsaasti esimerk- kejä suoraan luokkahuoneeseen vietäviksi, ja niiden anti opetukselle on suuri. Kirjoitta- jat syventävät ja avaavat kielellisiä ilmiöi tä ja sitovat yksittäisiä asioita laajempiin yh- teyksiin. Materiaalia on runsaasti, on luet- tava tarkasti ja pohtien, mutta luku-urakka palkitaan. Tekstit tarjoavat niin opettajalle kuin oppilaille kiinnostavia tutkimustehtä- viä, ja niiden avulla kieli avautuu käytön tarkastelusta yhteiskunnallisestikin pohdit- tavaksi ilmiöksi. Lukija hengästyy ja innos- tuu tekstiä lukiessaan. Nyökyttelee matkan varrella, ei pane vastaan. Ja kun pääsee lop- puun, toteaa, että juuri näin mutta miten.

Tuleeko apu kieliopin opetukseen kou- lussa vuosikirjan myötä? Kyllä ja ei. Ilah- duttaa, kun huomaa näkemysten avaruuden, monipuolisuuden ja kokonaisvaltaisuuden.

Ajatukset saavat vastakaikua. Mutta miten koota kaikista näistä ja kirjassa mainitse- mattomista merkittävistä näkemyksistä ja yksittäisistä käsittelytavoista yhtenäinen kokonaisuus? Millainen on loppujen lo- puksi se pedagoginen kielioppi tai Irja Al- hon ja Riitta Korhosen Pieni suomen kieli- oppi, joka luokkaopetuksessa rakentuu?

Seitsemäsluokkalaisilla on hallussaan jo joitakin käsitteitä, joiden avulla voi lähteä toimimaan. Heillä saattaa olla myös vankka näkemys asioista, eikä sen horjuttaminen ole helppoa. Lukiolaisten kanssa pystyi- si muutoksiin, jos siihen vain olisi aikaa.

Esipuheessa esitetyn kielioppikartan (s. 8)

käyttö ei ole hullumpi idea. Kaikesta tästä ei kuitenkaan vielä synny ehyttä opetusta, kie- liopin koko kuvaa. Kaivataanko sitten uutta koulukielioppia? Kaipaamisesta en tiedä, mutta luulenpa Suomen luokkahuoneissa vielä opetettavan niin tempuksia kuin sija- muotojakin, päätteitä ja tunnuksia, melko irrallaan niiden käytöstä, merkityksestä ja paikasta kielen rakenteessa. Pitää lähteä Pynnösen tavoin a:sta liikkeelle: miten as- tutaan sisälle vuosikirjan näyttämään kieli- maailmaan ensimmäisellä luokalla. Tässä- kin on jo harha-askel: ensiksi tietysti kartoi- tetaan pienen oppijan kulkema kielimatka ennen koulua ja mietitään, miten rakentaa sen varaan. Vuosikirja tarjoaa haasteen tä- hän, ja se on hyvä ottaa vastaan.

Vuosikirjan lopussa eri oppikirjasarjo- jen tekijät valottavat kieliopin opettamisen periaatteita omassa kirjasarjassaan. Lievästi hämmästelin tämän osuuden mukanaoloa;

teksteistä ei tuntunut jäävän mitään käteen.

Entä jos joku ulkopuolinen olisi tarkastellut oppikirjojen kieliosuuksia vuosikirjan esit- tämien tavoitteiden suhteen? Tai oppikirjan tekijät olisivat nostaneet esille ongelma- kohtia, asettaneet kysymyksiä kielentutki- joille? Opettajana minua kiinnostaa myös kielen, kasvatuksen ja kasvamisen yhteys.

Teoksen oppikirjapuheenvuorot kuuluvat mielestäni kustantajien markkinointitilai- suuksiin.

KASVAMINEN ON KIELENVARAINEN ASIA

Kielen opetuskin on kasvattamista ja oppi- minen kasvamista. Tämän näkökulman ei soisi unohtuvan. Puhun suulla suuremmalla ja lainaan Juha Suorannan (2000: 41–42) ajatuksia hänen teoksestaan Kasvatuksel- lisesti näkeväksi.

Kasvatus taas kuuluu ihmisen sosiaa- liseen olemassaoloon ja on aina kielel- lisesti merkityksellistyvää. Meillä ei

(5)

ole muuta keinoa ymmärtää toisiam- me — ja itseämme — kuin ulkoinen ja sisäinen puhe (ajattelu), jotka ovat diskurssin, kielen ja kielellisyyden il- menemistapoja.

Kasvaminen on siis kielenvarainen asia. Vaikka Anna Sofi alla onkin ollut olemassa ihmiselle lajityypilliset ym- märtämisen valmiudet alusta asti, kas- vaa hän maailmaan juuri näin: aluksi maailmasta kieleen, sitten kielestä maa- ilmaan päin. Ihminen ei myötäsyntyi- sesti opi maailmaa, se on hänelle pu- huttava, kerrottava ja näytettävä kielen avulla.

KAISA LANGE

Sähköposti: kaisa.lange@helsinki.fi

LÄHTEET

ISK = HAKULINEN, AULI – VILKUNA, MARIA – KORHONEN, RIITTA – KOIVISTO, VESA – HEINONEN, TARJA RIITTA – ALHO, IRJA

2004: Iso suomen kielioppi. Suoma- laisen kirjallisuuden Seuran Toimi- tuksia 950. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suunta- viivoja. Helsinki: opetusministeriö ja Painatuskeskus 1994.

LUUKKA, MINNA-RIITTA – JÄÄSKELÄINEN, PASI (toim.) 2004: Hiiden hirveä hiihtä- mässä: hirveä(n) ihana kirjoittami- sen opetus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVIII. Helsinki:

Äidinkielen opettajain liitto.

MUSTAJOKI, ARTO 1993: Mielestä kieleen.

Kontrastiivisen funktionaalisen lau- seopin teoriaa. Helsinki: Yliopisto- paino.

SUORANTA, JUHA 2000: Kasvatuksellisesti näkeväksi. Sivistyksellinen kasva- tusajattelu tässä ajassa. Tampere:

Tampereen Yliopistopaino.

aula Sjöblomin väitöskirjatutkimuk- sen kohteena ovat yritysnimet. Yri- tysnimistöä ei aiemmin juuri ole tutkit- tu, ja Sjöblomin työ onkin ensimmäinen suomalaista yritysnimistöä käsittelevä yhtenäinen tieteellinen nimistöntutkimus.

Kansainvälisestikin Sjöblomin tutkimusta voi pitää alansa pioneerityönä. Yritysnimet on yleensä osana kaupallista nimistöä ni- putettu yhteen tavaramerkkien nimien eli tuotenimien kanssa. Vasta viime vuosina yritysnimiä on alettu tarkastella omana itsenäisenä kategorianaan, ilman yhteyttä tuotenimiin. Sjöblomin tutkimusta sup-

peampia selvityksiä yritysnimistä on tehty tai on tekeillä muun muassa Hollannissa ja Saksassa (Bergien 2005; Boerrigter 2002;

Kremer 1996, 1998).

Heti aluksi on huomattava, että yritys- nimet eivät ole paikannimiä. Yritysnimen kohde ei ole konkreettinen paikka vaan abs- trakti entiteetti, liiketoiminta eli liikeidea.

Jos yrityksen nimi alkaa viitata myös ra- kennukseen tai muuhun paikkaan, kyseessä on sekundaari ja myöhempi ilmiö. Sjöblom määrittelee yritysnimen ilmaukseksi, joka vakiintuneesti viittaa tiettyyn yritykseen ja jolla yksilöidään yritys ja sen toiminta ero- Paula Sjöblom Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. Suo- malaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1064. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006. 304 s. ISBN 951-746-730-3.

YRITYSNIMIEN RAKENNE JA FUNKTIOT

P

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Empiiriset kysymykseni tarkastelevat sitä, missä määrin kielen eri osa­alueiden monimutkaisuus vaihtelee systemaattisesti ja missä määrin yhteisön sosiaaliset tekijät

Suomen kielen pro gradu -tutkielmissa tarkastellaan etenkin perusopetuksen yläkoulun sekä lukion äidinkielen ope- tusta ja oppilaiden osaamista; määrälli- sesti

Suuretkin soveltavan kielitieteen tutkimusalueet, esimerkiksi äidinkielen ja toisen kielen oppiminen, jäävät koko- naan mainitsematta, ja vieraan kielen op- piminen

Lisäksi suositellaan, että valtion on huolehdit- tava siitä, että myös muita kuin kotimai- sia kieliä puhuvat asukkaat saavat riittä- västi suomen kielen ja oman kielen

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden ope- tussuunnitelman keskeinen ajatus on laaja tekstikäsitys, millä tarkoitetaan sitä, että puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi myös

Toisen kielen ja vieraan kielen pe- dagogiikka ovat siis lähempänä toisiaan kuin toisen kielen ja äidinkielen pedago- giikka, mutta silti suomi toisena kielenä -opetuksen suhde

Mutta vain kielen ilmiöiden tutkiminen ja kielen käy- tön harjoittelu voivat yhdistää äidinkielen opetusta niin, että se on enemmän kuin osiensa summa?. Kı EL ı oN

Niin kuin näkyy, kirjoitelman arvioija (esimerkiksi äidinkielen opettaja) selviää tehtävästään vain, jos hän hallitsee kielen rakenteen lisäksi myös muut kielen- tutkimuksen

kaa ja fonetiikkaa kielen kuvaamisessa, kielen kayttoa ja kayttajia seka kielen kaantamisen ongelmia.. Jalkimmaisessa puolikkaassa on esilla kysymys

Sopii mekaanisen suomen kielen lukutaidon omak- suneelle tai semilukutaitoiselle aikuiselle, joka opis- kelee hitaasti etenevässä kotoutumiskoulutuksessa. Kieltä opiskellaan

Tässä luvussa esittelemme, millaisia kielen rooleja aineenopettajaopiskelijoiden edellä esitettyyn avoimeen kysymykseen antamat vastaukset heijastelevat. Tulosluku jakautuu

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää oppilaan oman äidinkielen eli tässä tutkimuksessa arabian kielen opettajien kokemia haasteista arabian kielen opetuksessa

a) opiskelet yhden vieraan kielen kerrallaan. b) panostat englannin kielen hallintaan. c) muistat huolehtia myös äidinkielen taidoista. Kansallisvaltioidensa enemmistökieliä ovat

Ei vai- kuta siltä, että teos erityisesti peitte- lisi mitään, mutta lukijalle jää mie- tittäväksi, kuinka sopuisaa suomen ja ruotsin rinnakkaiselo on ollut.. Toinen

Aivojen sähköisen toiminnan perusteella (MEG) on päätelty, että erityisesti vasemman ohimolohkon yläosan aktivaatio kuvastaa sekä kuultujen (K) että luettujen (L) sanojen

Voitaisiin siis ajatel- la, että niin kauan kuin vieraan kielen sanat ovat meille autoritäärisiä, tois- tettavia sanoja ilman dialogista yhteyttä kulloiseenkin tilanteeseen, olemme

Vuoden 2004 ope- tussuunnitelmassa kielen havainnointi on ohjatumpaa, sillä ope- tussuunnitelma antaa työkaluja kielen sosiaalisten ja kulttuuristen merkitysten

Vieraan kielen oppiminen – myös venäjän kielen ääntämisen omaksuminen – on kaiken kaikkiaan vaikea prosessi, joka tapahtuu monen tekijän vaikutuksesta, esimerkiksi

Näiden analysointien perusteella voidaan todeta, että kaikkein oleellisinta kiinni olevan kielen käyttäytymisessä on junan tulo- suunnasta riippumatta kielen kärjen ja

Arvioinnissa mitattiin oppilaiden englannin kielen taitoa opetussuunnitelman perusteiden (Ope- tushallitus 2014) sisältöalueilla Taito tulkita tekstejä (kuullun ja luetun

Tällä hetkellä rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota niin äidinkielen taitoon, toisen kotimaisen kielen taitoon kuin konsernin pääkielen englannin kielen taitoon..

Niin kuin runoudessa kieli kuvaa kohdettaan vierei- syyden, metonyymisen suhteen kautta, myös proosassa voitaisiin riistäytyä vähän kauemmas suomalaisesta bio- grafistisen

- kieliopintoja vähintään 10 opintopistettä siten, että ne sisältävät äidinkielen opinnot (3 op), toisen kotimaisen kielen opinnot (3 op) sekä vieraan kielen opinnot (4 op), -