• Ei tuloksia

Amino markkinointikanavana

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Amino markkinointikanavana"

Copied!
36
0
0

Kokoteksti

(1)

Amino markkinointikanavana

Essi Marjalahti

Opinnäytetyö

hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohto 2021

(2)

Tiivistelmä

Essi Marjalahti

Restonomi

Amino markkinointikanavana

Sivu- ja liitesi- vumäärä 15+13

Amino on kasvava, uusi sosiaalisen median alusta. Kyseessä on amerikkalainen sosiaali- sen median alusta, jolla on noin 2,5 miljoonaa erilaista aktiivista yhteisöä. Amino sosiaali- sen median kanavana perustuu yhteisöihin, jotka on rakennettu tiettyjen aiheiden ympä- rille. Aiheet voivat vaihdella elokuvista ja musiikista niin valokuvaamiseen taikka, sitten ruo- kaan ja juomaan. Yhteisöissä sen jäsenet julkaisevat erilaista sisältöä sisältöä liittyen yhtei- sön aiheeseen. Tämä sisältö voi koostua kuvista, blogipostauksista taikka lyhyistä video- pätkistä. Lisäksi yhteisöissä on chattihuoneita, joissa käyttäjät voivat keskustella keske- nään.

Tässä työssä tavoitteena on luoda opas, joka avaa Aminon mahdollisuuksia markkinoin- nissa. Sosiaalinen media on nykyään iso osa ihmisten elämää, joten yritykset ovat hyödyn- täneet sitä myös markkinoinnissa eri tavoin. Markkinointitavat vaihtelevat sisältömarkki- noinnista, maksettuun mainontaan. Amino ei ole tästä poikkeus, mutta kanavan ominais- piirteet sopivat erityisesti sisältömarkkinoinnin harjoittamiseen. Yhteisörakenne mahdollis- taa sisällön kohdentamisen henkilöille, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneet aiheesta, näin helpottaen markkinoijan työtä. Aminon osin blogia muistuttava postaustyyli tukee hyvin hie- man pidempiä ja enemmän tekstiä sisältäviä postauksia, mikä on oivallista sisältömarkki- noinnille. Amino tarjoaa myös mahdollisuuden tehokkaaseen brändin kehittämiseen. Alus- talla on helppo keskustella ihmisten kanssa ja lisäksi omaa profiilia on helppo kustomoida mieleisekseen niin profiilikuvalla kuin profiilin väreillä ja kuvilla. Näin ollen yritys saa profii- listaan juuri halutunlaisen ja brändiä edistävän.

Itse opinnäytetyön tuotoksena syntyneessä oppaassa käsittelen Aminoa tarkemmin. Op- paassa kerrotaan Aminon historiasta ja kanavan erityispiirteistä, niin sen yhteisöraken- teesta kuin muista sosiaalisen median kanavista eroavasta moderointi systeemistä. Lisäksi oppaassa käsitellään millaista sisältöä kanavassa voi tuottaa ja millainen sisältö siellä me- nestyy. Oppaasta löytyy myös ehdotuksia millaisella strategialla Aminossa kannattaa sisäl- töä julkaista ja tämän lisäksi oppaaseen on koottu konkreettisia esimerkkejä ja ehdotuksi, millaista sisältöä markkinoija voi tuottaa alustalla.

Asiasanat

sosiaalinen media, markkinointi, Amino

(3)

Sisällys

1.Johdanto ... 1

2. Sosiaalisen median synty ... 3

3. Markkinointi sosiaalisessa mediassa... 6

3.1 kohdentaminen ... 6

3.2 tribalisaatio somessa ... 7

4. eri tapoja markkinoida somessa ... 8

5. Tavoitteellinen mainonta sosiaalisessa mediassa ... 11

6. Tuotoksen prosessi ... 13

7. Pohdinta ... 14

Lähteet ... 16

Liitteet………...19

(4)

1.Johdanto

Toteutan opinnäytetyönä produktityyppisen työn, jossa teen yritysten käyttöön oppaan liit- tyen sosiaalisen median kanavaan nimeltä Amino. Sosiaalinen media on avainasemassa nykyaikaisessa markkinoinnissa. Yritykset ovat hyvin ottaneet tutut alustat kuten Instagra- min käyttöönsä. Uusia kanavia, jotka tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tulee jatku- vasti lisää. Amino on yksi näistä vähemmän tunnetuista kanavista. Tarkoituksenani on luoda opas, jonka tavoitteena on ensinnäkin tuoda kyseinen kanava yritysten tietouteen.

Toisekseen tavoitteena on oppaassa neuvoa kanavan käytöstä ja näyttää sen erityispiir- teitä. Tuloksena syntyy opas, jota yritykset voivat hyödyntää omassa markkinoinnissaan.

Tämän oppaan tärkeimmät tavoitteet ovat tutustuttaa yritykset Aminoon ja todistaa sekä demonstroida sen arvo markkinointikanavana.

Sosiaalinen media on nykyään osa miljoonien ihmisten jokapäiväistä arkea. Ihmiset käyt- tävät sitä keskenään kommunikointiin ja löytääkseen omiin mielenkiinnon kohteisiinsa so- pivaa sisältöä. Sosiaaliselle medialle ei ole yhtä pysyvää määritelmää, mutta esimerkiksi Social Media WOM: Definition, Consequences and Inter-relationships artikkelissa se mää- ritellään internet-sivustoiksi tai sovelluksiksi, jotka mahdollistavat käyttäjälähtöisen sisällön tuoton ja jakamisen (A. Ghosh, S.Varshney, P.Venugopal. 2015). Tämä on toimiva, mutta laaja määritelmä ilmiölle, joka itsessään on hyvin laaja ja uusi. Tänä päivänä sosiaalinen media eli some on monella ihmisellä tavalla tai toisella käytössä, joten ei ole yllätys, että myöskin yritykset ovat sinne viime vuosina löytäneet. Some tarjoaa yrityksille kanavia olla suorassa kontaktissa nykyisiin asiakkaisiinsa sekä potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin. Yri- tyksen on helppo kommunikoida suoraan asiakkaidensa kanssa vastaamalla esimerkiksi kommentteihin. Amino uudenlainen verkkoympäristö, joka perustuu yhteisöihin ja mahdol- listaa sen, että ihmiset, joilla on samanlaisia mielenkiinnon kohteita löytävät toisensa.

Amino on toimintaperiaatteeltaan hyvin erilainen kuin muut tunnetut sosiaalisen median kanavat. Amino kuitenkin tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet markkinointiin. Aminossa ei ole vielä monia yrityksiä, joten nyt on hyvä aika ottaa se käyttöön ja erottua massasta ole- malla ensimmäisiä yrityksiä, jotka hyödyntävät alustaa. Syy miksi yritykset eivät ole käyt- täneet alustaa on se, että alun perin sen käyttäjäkunta on ollut melko pieni ja hyvin tietty- jen ryhmien käytössä. Lisäksi se eroaa käyttöominaisuuksiltaan muista somekanavista ja sen markkinointipotentiaalia ei ole tajuttu. Nykyään se on kuitenkin kasvattanut suosiotaan ja yhteisöjä sieltä löytyy lähes mistä tahansa aiheesta kiinnostuneelle. Kanavana se ei ole

(5)

kuitenkaan tuttu monille, joten monet yritykset varmasti hyötyisivät opastuksesta sovelluk- sen käyttöön liittyen, sekä siihen millaista markkinointia siellä voi tehdä. Tästä syystä tar- koituksenani on tuottaa opas, jota yritykset voivat käyttää halutessaan ottaa tämän uuden alustan käyttöön. Tavoitteenani on myöskin tuoda esiin Aminon potentiaali markkinointika- navana ja, että erilaisuudestaan riippumatta se on oiva alusta yrityksille.

Olen itse jo pidemmän aikaa ollut Aminon aktiivikäyttäjä ja osa henkilökuntaa muuta- massa yhteisössä moderaattorina. Olen huomannut alustan tarjoamat mahdollisuudet ja miettinyt mikseivät yritykset ole sinne vielä löytäneet. Tästä kysymyksestä lähti mielenkiin- toni toteuttaa opas yrityksille ja näyttää, miten Aminoa voi hyödyntää markkinoinnissa.

(6)

2. Sosiaalisen median synty

Itse sosiaalisen median historia voidaan katsoa alkavaksi 90-luvulla. Alustat kuten Mys- pace olivat tällöin suosittuja. Kuitenkin vasta vuosina 2003 ja 2004 some alkoi muodostua nykyisin tuntemaksemme ilmiöksi. Ensin vuonna 2003 LinkedIn alusta lanseerattiin ja pian tämän jälkeen suuren suosion saavuttanut alusta Facebook sai alkunsa. (Nyt ja huo- menna.) Facebook perustettiin 2004 mutta ei saavuttanut suurinta suosiotaan ennen vuotta 2007.

Vielä nykyäänkin Facebookilla on hieman vajaa 3 miljardia käyttäjää (Tuni). Alustat kas- vattivat suosiotaan nopeasti ja uusia alustoja alkoi pian ilmestyä. Seuraavaksi vuonna 2006 lanseerattiin Twitter (Nyt ja huomenna). Sillä on lähes 300 miljoonaa käyttäjää ja on erityisesti julkisuuden henkilöiden suosiossa(Tuni). Nykyään suosittu kanava Instagram perustettiin vuonna 2010. Se kasvatti suosiotaan nopeasti ja nykyään sillä on lähes 112,5 miljoonaa käyttäjää(Tuni). TikTok on nopeasti suosioon noussut kanava, joka on etenkin nuorten käytössä. Se on perustettu vuonna 2016 ja sillä on arviolta miljardi aktiivista käyt- täjää.

Yritykset käyttävät sosiaalisen median kanavia enimmäkseen kommunikointiin ulkopuolis- ten tahojen kuten asiakkaiden ja toimittajien kanssa (P. M. Leonardi, M.Huysman, C Steinfield.2013). Amino on taas perustettu vuonna 2014, mutta alkoi saavuttaa suosiota vasta muutaman vuoden Päästä. Silti vuoteen 2016 mennessä sillä oli 13 miljoonaa käyt- täjää. (Fastcompany). Kaiken kaikkiaan sosiaalinen media on ollut osa ihmisten arkea jo jonkin aikaa ja nopeasi muodostunut isoksi osaksi elämäämme jokaisella mahdollisella ta- valla. Tulevaisuudessa sen merkitys jokapäiväisessä elämässämme on ainoastaan kasva- massa. Aikojen kuluessa somekanavia on syntynyt useita erilaisia. Niiden suosio vaihte- lee suuresti kanavasta toiseen.

Jotkin kanavat jäävät elämään saavutettuaan suuren suosion ja jotkin taas katoavat hyvin pian tai eivät ikinä saa tuulta alleen. Ensimmäisiä suosittuja sosiaalisen median kanavia oli Myspace. Vuonna 2008, Facebook kuitenkin ohitti MySpace-sivuston käyttäjiensä mää- rässä (Our world in data). Myspace on myös esimerkki, miten kerran suosittu kanava voi kadota lähes kokonaan. Vuonna 2008 Myspace oli yksi Facebookin kilpailijoista, mutta vuoteen 2012 mennessä oli se kadonnut lähes kokonaan (Our world in data). Seuraa- vassa kuvaajassa on esitetty eri kanavien suosio vuosien 2004 ja 2018 välillä.

(7)

kuvio 1 kuvio 1. Käyttäjämäärät eri sosisaalisen median kanavissa (https://ourworldin-

data.org/rise-of-social-media).

Tässä opinnäytetyössä aiheena oleva Amino on uusi sosiaalisen median kanava, joka on viime vuosien aikana kasvattanut suosiotaan maailmanlaajuisesti. Kanava ei kuitenkaan vielä ole suurin osin yritysten käytössä, etenkään markkinoinnissa. Kanava eroaa muista tutuista somekanavista ja sen erityispiirteet tarjoavat omat hyötynsä kanavan markkinointi- käytössä. Amino koostuu eri aiheille tarkoitetuista yhteisöistä.

Yhteisöissä aiheesta kiinnostuneet voivat keskustella ja jakaa sisältöä kuten blogipostauk- sia, kuvia ja videoita. Kyseessä on amerikkalainen yhtiö, jonka ovat perustaneet Ben An- derson ja Yin Wang (Crunchbase). He saivat inspiraation kanavan luontiin ollessaan käy- mässä anime ja peliaiheisessa tapahtumassa. He pitivät siitä, kuinka toisilleen täysin vie- raat ihmiset pystyivät keskustelemaan ja luomaan yhteyksiä tämän jaetun mielenkiinnon- kohteen avulla. He halusivat tuoda saman tunnelman ja yhteisöllisyyden myös näiden ta- pahtumien ulkopuolelle netin ja somen välityksellä. Amino kanavana on rakennettu näiden yhteisöjen perusteella tälle idealle. Jokaisella Aminon yhteisöllä on oma aiheensa ja kaikki yhteisöön liittyneet ovat kiinnostuneita tästä aiheesta ja haluavat nähdä siihen liittyvää si-

(8)

sältöä. Aminon yhteisöissä sen jäsenet voivat luoda erityyppisiä postauksia. Yleisesti ot- taen postaukset ovat blogityyppisiä. Tekstit voivat olla lyhyitä taikka useita kappaleita pit- kiä. Visuaalisuus on tärkeässä osassa Aminossa, joten postaukset sisältävät usein kuvia taikka videoita. Lisäksi yhteisöissä on mahdollista luoda kyselyitä. Näitä käytetään usein mielipiteiden kysymiseen tai esimerkiksi tietovisailu mielessä. Elintärkeä osa kaikkia Ami- non yhteisöjä ovat chattihuoneet. Avoimissa huoneissa kuka tahansa voi osallistua kes- kusteluun. Usein chattihuoneilla saattaa olla jokin aihe, jonka ympärille keskustelu raken- tuu, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Yhteisörakenteensa lisäksi Aminon erottaa muista kanavista tapa, jolla postauksia moderoidaan ja yhteisöä hallitaan ja ylläpidetään. Jokai- sessa yhteisössä toimii yksi tai useampi johtaja sekä tiimi moderaattoreita.

Moderaattorit valitaan yhteisön aktiivisten ja laadukasta sisältöä tuottavien käyttäjien jou- kosta. Heidän vastuullaan on pitää yhteisön sisältö soveliaana ja yhteisön aiheeseen liitty- vänä. Viimekädessä Aminolla on kuitenkin laillinen vastuu alustan sisällöstä, vaikka mode- raattorit hoitavatkin päivittäisen sisällönhallinnan. Amino on jatkuvasti kasvussa ja sen suosio laajenee entisestään. Sovelluksessa on luotu jo yhteensä 2.5 miljoonaa yhteisöä, jotka kattavat suuren määrän eri aihealueita(Techcrunch.com). Aihealueet vaihtelevat lai- dasta laitaan ja käsittävät esimerkiksi videopelejä, sisustusta taikka tietyn genren musiik- kia. Tämän vuoksi Aminossa on paljon erilaisia käyttäjiä ja yhteisön voi löytää lähes mihin tahansa tarkoitukseen. Keskivertokäyttäjä Aminossa myöskin kuluttaa sovelluksessa enemmän aikaa kuin muiden alustojen käyttäjät. Keskimäärin käyttäjä viettää sovelluk- sessa aikaa noin 70 minuuttia päivässä. (techcrunch.)

Lisäksi Aminoa käytettäessä on huomioitava, että alustan kohderyhmä ovat nuoret ja nuoret aikuiset noin 15–25-vuotiaat. Tämä näkyy siis käyttäjien iässä ja sovelluksen suun- nittelussa. Amino on ensisijaisesti suunniteltu käytettäväksi puhelimella. Aminolla on myös selainversio, mutta se on luotu myöhemmin ja toimii eri tavalla kuin itse sovellus. Sensor- tower.com sivuston mukaan sovellus on maaliskuussa 2021 ladattu noin 90 000 kertaa.

Amino on historiansa aikana sponsoroinut monia tubettajia, ja tätä kautta tavoittanut yhä suuremman yleisön.

(9)

3. Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Yritykset ovat nopeasti löytäneet tiensä eri some kanaviin ja tajunneet niiden potentiaalin markkinointikanavina. Tapoja, joilla sosiaalisessa mediassa markkinoidaan, on monia.

Yksi tapa jakaa näitä keinoja kategorioihin on ihmislähtöinen ja yrityslähtöinen (digimarkki- nointi). Ihmislähtöinen markkinointi perustuu työntekijöihin ja verkostoihin, kun taas yritys- lähtöisellä tarkoitetaan maksettua mainontaa (Digimarkkinointi). Tämä on hyvin karkea jako, mutta se antaa viitettä millaisesta markkinoinnista on kyse. Näiden yläkategorioiden alle voidaan sovittaa lähes kaikki sosiaalisessa mediassa käytetyt markkinoinnin keinot.

Lisäksi sosiaalinen media on tehokas tapa yritykselle kasvattaa näkyvyyttään ja lisätä bränditietoisuutta. Bränditietoisuudella tarkoitetaan kuinka hyvin ihmiset tunnistavat yrityk- sen ja sen tuotteet. Brändi itsessään tarkoittaa yritykseen liittyvien mielikuvien yhtymää, joka voi vaikuttaa yritykseen positiivisesti tai negatiivisesti (Kuplii).

Yleisesti ottaen aktiivinen osallistuminen sosiaalisessa mediassa on tärkeä osa yrityksen brändiä ja kanavien valinta on myöskin osa sitä. Kaiken kaikkiaan kuten artikkelissa Con- ceptualizing the brand in social media community: The five sources model mainitaan, että brändi muodostuu ihmisten mielikuvista sekä vuorovaikutuksesta yhtiön tai henkilön kanssa. Näin ollen sosiaalinen media on avainasemassa, kun halutaan rakentaa brändiä yritykselle. Myöskin yhteisöllä on suuri osa, kun käsitellään brändin vaikutusta (R. Davis, I.Piven, Mike Breazeale. 2014). Tämä on merkittävää, sillä Amino perustuu näihin yhtei- söihin ja ne ovat kanavan ominaispiirre ja määrittelevät sen. Nämä kulutusyhteisöt määri- tellään Conceptualizing the brand in social media community: The five sources model ar- tikkelissa seuraavasti: Yhteisöksi, jossa sen jäseniä yhdistävät yhteiset moraalit, tavat ja rituaalit. Yleisesti tällaisia yhteisöjä voi nähdä Facebookissa taikka sivustolla kuten Reddit, mutta Amino vie ajatuksen yhteisöistä pidemmälle. Amino ei koostu pelkistä tietyille ai- heille omistetuista keskustelupalstoista kuten Reddit.

3.1 kohdentaminen

Eri some kanavissa aktiivisen mainonnan tai sisällöntuoton aloittaminen voi tuntua haasta- valta ja aikaa vievältä. Mainontaa sosiaalisessa mediassa on myös vaikea ennakoida ja standardeja ei ole syntynyt samalla lailla kuin perinteisessä mainonnassa, joten on vaikea arvioida millainen mainonta saa halutun tuloksen. Tärkein tavoite kuitenkin kaikelle some

(10)

mainonnalle on saada itselleen ja brändilleen näkyvyyttä ja ihmisiä käymään katsomassa yrityksen profiilia tai sivustoja.

some-markkinointi on tehokasta ja sen avulla voidaan tavoittaa tuhansia ihmisiä. On kui- tenkin tärkeää miettiä kohderyhmää ja kohdistaa markkinointia. Kohdentaminen on myös- kin tärkeää, jotta mainontaa suunnitellessa tulee pidettyä asiakkaat ja haluttu kohderyhmä mielessä. Ilman kohderyhmää mainonta voi tuntua hyvin yrityskeskeiseltä ja asiakkaan palvelu kärsiä (Advanceb2b). Some markkinoinnin kohdalla eri kanavissa jo olevia työka- luja voi hyödyntää mainonnan kohdistamisessa.

Tärkein tapa sosiaalisessa mediassa kohdistaa postauksia ja löytää niistä kiinnostunut yleisö on käyttää hashtageja eli avainsanoja. Tämä on yleisin malli, kuinka sisältöä voi kohdistaa sosiaalisessa mediassa. Amino alustana on kuitenkin erilainen. Se perustuu eri kiinnostuksen kohteille tarkoitetuista yhteisöistä. Tästä syystä itse sovelluksen ja alustan toimintamalli toimii vahvana kohdentamisen työkaluna. Yhteisöissä kaikki sisältö liittyy ky- seisen yhteisön aiheeseen, jolloin yhteisöön liittyneet käyttäjät ovat jo valmiiksi kiinnostu- neita aiheesta ja haluavat nähdä siihen liittyvää sisältöä. Näin ollen markkinoinnin resurs- seja kuluu huomattavasti vähemmän mainonnan kohdentamiseen ja oikean yleisön etsin- tään. Kohdentaminen Aminossa perustuu yhteisöihin ja oikean yhteisön löytämiseen mai- nontaa varten.

3.2 tribalisaatio somessa

Uutena ja omana ilmiönään, joka vaikuttaa kohdentamiseen voidaan pitää niin kutsuttua tribalisaatiota. Nämä postmodernit yhteisöt kukoistavat sosiaalisessa mediassa. Ne ovat pienimuotoisia yhteisöjä ja niitä ei pidä yhdessä mikään yhteiskunnallinen toimija tai tekijä.

Sen sijaan niitä yhdistävät tunne ja jaetut intohimot ja mielenkiinnonkohteet.

(B. Cova . V. Cova. 2002.)

Eri sosiaalisen median kanavat ovat hyödyntäneet tätä ilmiötä. Reddit perustuu eri aiheille omistetuista foorumeista, ja Facebookissa ovat käytössä Facebook ryhmät. Amino taas on rakennettu tämän ilmiön ympärille ja koko kanavan idea perustuu tribalisaation muo- dostamiin yhteisöihin. Ilmiö mahdollistaa erittäin tarkan ja helpon markkinoinnin kohdista- misen. Näissä yhteisöissä olevat ihmiset ovat kiinnostuneet samoista aiheista, jolloin mai- nontaa on helppo kohdistaa ja haluttu kohdeyleisö löytää.

.

(11)

4. Eri tapoja markkinoida somessa

Sosiaalisesta mediasta puhuttaessa on kyse monesta erilaisesta kanavasta. Kaikissa ka- navissa keskitytään erityyppisiin postauksiin kuten Instagramissa valokuviin ja YouTu- bessa videoihin. Twitter taas keskittyy lyhyisiin ja ytimekkäisiin päivityksiin, usein teksti- muodossa. Tämä on johtanut siihen, että on syntynyt useita erilaisia tapoja tehdä mainon- taa somessa. Se minkä tyyppistä mainontaa käytetään, riippuu valitusta kanavasta ja siitä mitä kyseisellä mainoksella taikka kampanjalla tavoitellaan. Yleinen ja tuttu tapa monelle ovat erityyppiset maksetut mainokset. Näissä yritys ei yleensä tuota sisältöä itse vaan sen tuottaa esimerkiksi markkinointitoimisto. Yleisesti maksetulla mainonnalla tarkoitetaan sel- laista mainontaa, jossa yritys maksaa jollekin taholle mainostamisesta taikka mainoksen tuotosta. Maksettua mainontaa ovat myös erilaiset pop-up mainokset ja bannerit netissä.

Näitä mainoksia voi sijoittaa niin verkkosivuille kuin nykyään myös esimerkiksi Youtube videoiden tai Twitch streamien yhteyteen. Tällaisten mainosten kohdalla on tärkeää, että ne ovat relevantteja ja sopivat asiayhteydessään sivustolle (H.Davies).

Näiden mainosten yhteydessä myös Googlen analytiikka ja evästeet ovat on merkittä- vässä roolissa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja verkkosivun koodissa, jonka avulla seurataan käyttäjän toimintaa sivuilla ja saadaan esimerkiksi mistä hän on sivustolle saa- punut (Kyberturvallisuuskeskus). Tämän analytiikan avulla voidaan saada selville monia asioita käyttäjästä, jolloin erilaisen markkinoinnin kohdistaminen on helpompaa. Saatujen tietojen perusteella voidaan erotella erilaisia kohderyhmiä, erityisesti tieto miltä sivuilta on saavuttu, kertoo käyttäjän mielenkiinnonkohteista ja mieltymyksistä. Yleisesti markkinointi, jolla ei ole tarkempaa kohderyhmää on tarkoitettu 25–54-vuotiaille miehille ja naisille.

Tämä on kuitenkin laaja kohderyhmä ja tällainen markkinointi ei ole tehokasta eikä tuota haluttuja tuloksia. Tästä syystä markkinoinnin kohdentaminen on tärkeää ja yksi ensim- mäisistä asioista, joita mietitään mainosta tai kampanjaa suunniteltaessa. Kohdennetun markkinoinnin on taas todettu tuottavan parempia tuloksia. Kun markkinointi kohdenne- taan tarkemmin, on myynti lisääntynyt jopa 19 %. (Mainonnan kohdentaminen verkossa).

Maksettua mainonta voi olla myös niin sanottu vaikuttajamarkkinointi, mutta ei kaikissa ta- pauksissa. Tässä yritys ulkoistaa mainonnan tunnetulle sosiaalisen median vaikuttajaper- soonalle. Tämä tarkoittaa usein erilaisia sponsorointeja tai yritys maksaa vaikuttajalle, jotta tämä puhuisi yrityksestä tai sen tuotteista. Instafamous and social media influencer marketing artikkelin johtopäätöksissä mainitaan, että kuluttajat nähtyään vaikuttajan brän-

(12)

dipostauksia, omaksuvat positiivisemman mielikuvan brändistä taikka tuotteesta ja luotta- vat vaikuttajaan lähteenä enemmän kuin esimerkiksi perinteisten julkisuuden henkilöiden postauksiin. Vaikuttajamarkkinointia voi tehdä monella tavalla. Tällaisessa markkinoin- nissa saatetaan käyttää myöskin tuotesijoittelua.

Tuotesijoittelulla tarkoitetaan tavaramerkin, tuotteen tai palvelun sijoittamista esimerkiksi tv-ohjelmaan, elokuvaan tai muuhun viihdesisältöön palkkiota vastaan (Kilpailu- ja kulutta- javirasto). Sosiaalisessa mediassa tämä voi ilmetä tuotteen sijoittamisella näkyville In- stagram-postauksessa tai YouTube-videossa. Sponsorointi eli ohjelman tai sisällön rahal- linen tukeminen brändin tai tuotteen tunnettuuden edistämistä vastaan on yleistä etenkin YouTubessa. Tämä markkinoinnin keino sopii hyvin kanavalle sen sisällön ollessa video- materiaalia. Se on myöskin yksi tehokkaimmista markkinoinnin keinoista, kun halutaan ta- voittaa nuoria aikuisia ja vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä.

Tietyissä yhteyksissä voidaan puhua myöskin viraalimarkkinoinnista. Tällaisessa markki- noinnissa tavoitteena on saada sisältö leviämään käyttäjien keskuudesta ihmiseltä toiselle (S. Bergström, A. Leppänen. 2009). Viraalimarkkinoinnin kohdalla yritys voi itse päättää julkaista tietoisesti sisältöä, joka herättää keskustelua ja kuhinaa. Viraaliksi leviäminen voi myöskin tapahtua itsekseen spontaanisti ilman suunnitelmallisuutta yritykseltä (S. Berg- ström, A. Leppänen. 2009). Viraalimarkkinoinnin yhteydessä voidaan myöskin mainita eri- laiset tempaukset ja muu toiminta, johon käyttäjät voivat somen kautta itse osallistua. Esi- merkkinä mainittakoon kotipizzan 20-21.3.2021 toteuttama kampanja, jossa Instagramissa etsittiin yrityksen eri yksiköiden Instagram-tileiltä vihjeiden perusteella koodinpätkä. Koo- din koottuaan käyttäjät pääsivät osallistumaan lahjakortin arvontaan. Tällainen mainonta kerää huomiota ja aktivoi käyttäjiä.

Kuitenkin yksi tärkeimmistä markkinointikeinoista sosiaalisessa mediassa on sisältömark- kinointi. Pulizzi ja Rose määrittelevät sisältömarkkinoinnin “strategiaksi, joka keskittyy ko- kemusten tuottamiseen”. Sisältömarkkinointi voidaan myöskin määritellä informatiivisen tai viihdyttävän sisällön tuottamiseksi asiakkaiden houkuttelemiseksi. Näistä määritelmistä näkee, kuinka sisältömarkkinointi voidaan määritellä monella eri tavalla ja tarkoittaa eri asioita, eri ihmisille. Ensimmäisenä edellytyksenä onnistuneelle sisältömarkkinoinnille Ha- rold Daviesin mukaan on se, että sisältö on hyvää ja kiinnostavaa. Lisäksi sen tulisi olla laaja-alaista tai tarkasti tiettyyn markkinarakoon kohdistettua. Usein sisältömarkkinointia kohtaa blogeissa tai yritysten omilla verkkosivuilla. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on ennen kaikkea luoda sisältöä, joka hyödyttää tai viihdyttää ihmisiä. Tällaisen mainonnan tulisi olla luontevaa ja spontaania, eli mahdollisuuksien mukaan sisältömarkkinoinnin puit- teissa voi kommentoida, ottaa kantaa tai reagoida erilaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Tämä

(13)

pitää markkinoinnin kiinnostavana ja olemalla mukana yhteiskunnallisissa ilmiöissä mark- kinoinnille saadaan enemmän näkyvyyttä. Yleisimmin kuitenkin sisältömarkkinointi on esi- merkiksi postaus, joka sisältää vinkkejä tuotteen käyttöön.

On myös tärkeää muistaa, että sisältömarkkinoinnin tulee olla tavoitteellista ja suunnitel- tua toimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa myyntiä, auttaa asiakassuhteiden ylläpi- dossa tai hankkia uusia asiakkaita. Amino toimii hyvänä alustana erityisesti sisältömarkki- noinnille. Alusta suosii postauksia, jotka muistuttavat enemmän blogitekstejä kuin lyhyitä päivitys tyyppisiä postauksia, joita näkee Twitterissä taikka Instagramissa. Amino on kui- tenkin huomattavasti visuaalisempi kuin muuten toiminnaltaan samantapainen alusta Red- dit (Techweek). Tämä tarjoaa mahdollisuuden luoda mielenkiintoisia sisältömarkkinointia sisältäviä postauksia, joissa on mukana kiinnostavia visuaalisia yksityiskohtia. Aminossa on perinteisten blogipostaus tyyppisten päivitysten lisäksi mahdollista myös jakaa lyhyitä videoklippejä taikka upottaa esimerkiksi YouTube video postaukseen. Amino soveltuu par- haiten sisältö markkinoinnin tuotantoon. Yhteisörakenne varmistaa, että ihmiset, jotka nä- kevät postaukset ovat jo valmiiksi kiinnostuneita käsiteltävästä aiheesta. Amino mahdollis- taa erityyppiset postaukset, joissa on mukana kiintoisia visuaalisia elementtejä.

Sosiaalisessa mediassa on mahdollista tuottaa monenlaista sisältöä. Tästä syystä on vai- keaa määrittää tarkasti millainen sisältö taikka strategia toimii. On helpompaa tarkastella millaista sisältöä ei kannata tuottaa. Somen kautta siis tavoittaa paljon ihmisiä, joten on tärkeää, miten yrityksen läsnäolo sosiaalisessa mediassa vaikuttaa ihmisiin ja millaista si- sältöä yritys tuottaa. Yleisesti ottaen ihmiset eivät ole sosiaalisessa mediassa seuratak- seen yrityksiä ja nähdäkseen mainontaa, joten yrityksen tuottaman sisällön tulee olla hou- kuttelevaa. Vain houkuttelevalla sisällöllä yrityksellä voi olla vaikutusta ihmisiin.

Sprout social on teettänyt tutkimuksen, jossa tutkittiin millaisesta yritysten tuottamasta si- sällöstä ihmiset eivät pidä. Seuraavanlainen sisältö nousi tutkimuksissa esille: Liikaa mai- nos sisältöä, slangi ja mauttomat vitsit, persoonattomuus sekä ei kommunikointia tai kes- kustelua (Kuuluu). Ihmiset kohtaavat mainontaa lähes kaikkialla, joten heidän käyttäes- sään sosiaalista mediaa rentoutuakseen ja ollakseen yhteydessä muihin ihmisiin, mai- nonta tuntuu erityisen tungettelevalta ja rasittavalta. Vitsailu ja erilaisten nettislangien käyttö yritysten osalta taas koetaan usein hyvin teennäiseksi. Mikäli yritys haluaa tällaista kieltä käyttää, on tärkeää miettiä, kuinka se sopii yrityksen brändiin, jotta se tuntuisi luon- tevalta (Kuuluu.) Persoonallisuutta voi olla vaikea tuoda sisältöön etenkin, kun muistaa, ettei vitsailusta pidetä. Kuitenkin se on tärkeää löytää, jotta yritys erottuu some massasta.

Yksi tapa tähän, joka kuuluu.fi sivustolla tuodaan esille, on hyödyntää ihmisiä ja heidän

(14)

sen sijaan, että jaetaan muiden tuottamaa sisältöä taikka tyhjiä mainoslausahduksia.

(Kuuluu). Viestintä ja kommunikointi vuorostaan on yksi sosiaalisen median kulmakivistä.

Tästä syystä myös yritysten odotetaan osallistuvan siellä keskusteluun. Se on myöskin oiva tapa ylläpitää asiakassuhteita ja myös erilaiset reklamaatiot eli valitukset voidaan so- siaalisessa mediassa hoitaa nopeasti ja tehokkaasti (Kuuluu). Ihmiset siis arvostavat some mainonnassa kommunikaatiota ja aitoutta

5. Tavoitteellinen mainonta sosiaalisessa mediassa

Kuten kaikenlaisessa mainonnassa myöskin some markkinoinnissa tavoitteiden asettami- nen on vaatimus onnistuneelle ja tuottavalle markkinoinnille. Tavoitteet kertovat mihin mainonnalla pyritään ja auttavat onnistumisen mittaamisessa. Ensinnäkin tulee miettiä, miksi yritys haluaa olla läsnä sosiaalisessa mediassa. Aloittaminen suuremmasta ja katta- vasta tavoitteesta auttaa muiden tavoitteiden kehittämisessä (Sproutsocial). Tässä vai- heessa mietitään, halutaanko mainonnalla lisätä esimerkiksi myyntiä tai kasvattaa yrityk- sen sivustojen kävijämäärää (Ordera). Ilman tavoitteita markkinoinnin tehokkuutta on vai- kea seurata ja markkinointi ei välttämättä johda haluttuun lopputulokseen. Some- markki- noinnin kohdalla tavoitteet on myös hyvä pitää selkeästi mielessä, sillä se ei muistuta usein perinteistä markkinointia. Tästä syystä postauksia tai päivityksiä tehtäessä on mietit- tävä “kuinka tämä edistää myyntiä?”, ”auttaako tämä tavoitteisiin pääsyssä?”.

Jotta tavoitteisiin päästään ja voidaan arvioida, kuinka onnistunutta markkinointi somessa on, täytyy yrityksellä olla käytössään erilaisia mittareita ja työkaluja. Some markkinoinnin onnistumista ei kuitenkaan ole aivan helppo mitata. Käytössä on monia mittareita ja paljon analytiikkaa. Lisäksi tulokset saattavat näkyä viiveellä tai ne ilmenevät eri tavalla kuin on odotettu. Mittareita on monia erilaisia, ensimmäinen ja yleisin on näyttökerrat. Tämä luku kertoo kuinka monta kertaa mainos, blogi tai postaus on ollut käyttäjien näkyvillä valitussa kanavassa. (Harvamarketing.)

Toinen tunnettu mittari on klikkaukset. Kyseinen mittari kertoo, kuinka monta kertaa mai- nosta on klikattu ja käyttäjä on mainoksen myötä päätynyt yrityksen sivuille. Tämä ei kui- tenkaan kerro mitään käyttäjän toiminnasta sivustolla. Klikkaus voi myös tarkoittaa tyk- käystä kuva postauksessa. (Harvamarketing). Tavoittavuus on vähemmän käytetty, mutta tarpeellinen mittari. Tämän avulla saadaan tietää monella eri päätteellä, puhelimella, tab- letilla tai tietokoneella mainos on näkynyt. Tähän lukuun ei siis sisälly mainoksen näkymi- nen samalla päätteellä useamman kerran kuten näyttökerroissa. Tärkeä, mutta hieman unohdettu ja taka-alalle jäävä mittari on klikkihinta. Kyseistä mittaria käytetään kertomaan,

(15)

kuinka paljon yritys keskimääräisesti joutuu maksamaan saadakseen klikkauksen mainok- selleen. Tätä mittaria käytetään erityisesti, kun mainoksella pyritään ohjaamaan käyttäjä jonnekin, kuten yrityksen verkkosivuille. (Harvamarketing.)

Tämä on tärkeä mittari myös siksi, että sitä voidaan käyttää mainonnan tehokkuuden ja kannattavuuden arvioinnissa. Mikäli mainoksen kohdalla yritys joutuu maksamaan liikaa yhdestä klikkauksesta, ei mainos taikka kampanja ole tuottava ja hyödyllinen yrityk- selle. Yleisesti some- mainontaa voidaan pitää tehokkaana ja vaikuttavana, sillä sen avulla tavoitetaan paljon ihmisiä. Etenkin nuoriin some-mainonta vaikuttaa ja eniten osto- päätöksiin vaikutti YouTubessa eri vaikuttajien kanssa tehdyt yhteistyöt. Tämä ilmenee Trootin 2019 tekemästä tutkimuksesta. Sosiaalisen median yksi tärkeimmistä eduista ver- rattuna perinteiseen markkinointiin on kommunikointi. Tapa, jolla yritys kommunikoi vaikut- taa ihmisten käsitykseen yrityksen brändistä ja voi vaikuttaa myöskin ostopäätökseen. Yri- tys voi sosiaalisessa mediassa reagoida nopeasti potentiaalisiin asiakkaisiin (L. Dolega, F.

Rowe, E. Branagan. 2021). Kommunikointi somessa yrityksen ja asiakaan välillä on väli- töntä ja nopeaa. Yrityksen on näin ollen helppo vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen te- hokkaasti ja nopeasti. Some-markkinoinnin vaikutuksista ei ole tehty paljon kattavia empii- risiä tutkimuksia. Sonnierin 2011 tekemä tutkimus keskittyy negatiivisen, neutraalin ja po- sitiivisen kommunikaation vaikutuksesta myyntiin (L. Dolega, F. Rowe, E. Branagan.

2021). Tutkimuksessa yritys tuotti sisältöä niin televisioon kuin sosiaalisessa mediassa.

Tuloksista selviää, että some markkinointi lisäsi asiakkaiden kulutusta.

(16)

6. Tuotoksen prosessi

Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda opas yritysten käyttöön, joka neuvoo ja avaa Aminon tarjoamia mahdollisuuksia markkinoinnissa. Sosiaalisessa mediassa markkinoimisesta on tehty useita erilaisia oppaita vuosien saatossa. Näissä käsitellään laajasti millaista markki- nointia eri kanavissa voi tehdä ja minkälaisia strategioita yritysten kannattaa noudattaa.

Tämä helpotti oppaan luomista, sillä kaava tämänlaisten oppaiden luomiseen oli jo ole- massa. Toisaalta, koska näitä oppaita on jo niin paljon, oli minun mietittävä millaisia asi- oita oppaassani kannattaisi käsitellä. En halunnut toistaa samoja asioita, joita jokaisessa oppaassa on ja jotka mitä luultavimmin ovat yrityksille entuudestaan tuttuja. Amino on myös uusi kanava, joka ei ole vielä laajassa käytössä, mitä tulee markkinointiin. Tästä syystä minulla ei ollut suoranaista mallia taikka malleja oppaalleni. Aloitin oppaani luomi- sen miettimällä, mitä asioita halusin siinä käsitellä. Tiesin haluavani ensinnäkin kertoa Aminosta itsestään ja kanavan erityispiirteistä. Halusin korostaa, kuinka tämä yhteisöra- kenteeseen perustuva malli tarjoaa oivan alustan markkinoinnille, etenkin sisältömarkki- noinnille. Myöskin moderointiin oli erityisen tärkeä kiinnittää huomiota, sillä Aminon sys- teemi postausten moderoimiseen on hyvin erilainen verrattuna muihin sosiaalisen median kanaviin.

Tämän jälkeen aloin miettiä muuta sisältöä. Päädyin lopulta oppaassa kertomaan minkä- laista markkinointia Aminossa voi harjoittaa sekä millaista markkinointia siellä on jo tehty.

Päädyin oppaassa myös kertomaan konkreettisesti millaisia postauksia kanavassa kan- natta tehdä ja kuinka usein. Annan myös muutamia esimerkkejä oppaan lopussa. Päädyt- tyäni lopputulokseen siitä, mitä haluan oppaan sisältävän, itse kirjoittaminen oli helppoa ja eteni sujuvasti. Amino on itselleni erittäin tuttu kanava ja pystyin nojaamaan vahvasti omiin havaintoihini ja kokemuksiini niin alustan käyttäjänä kuin osana moderaattori tiimiä.

Vuosien varrella keräämäni kokemuksen perusteella tein muistiinpanoja huomioistani, joita käytin hyödykseni kirjoittaessani opasta. Lisäksi kävin läpi jo olemassa olevia op- paita, jotta saisin mallia siihen, mitä asioita käsitellä, sekä yleisesti oppaiden tyylistä.

Seuraava vaihe kirjoittamisen jälkeen oli oppaan asettelu ja ulkoasun suunnittelu. Tämä oli vaiheista haastavin kirjoittamiseen käyttämäni ohjelman Wordin rajallisuuden vuoksi.

Olisin halunnut oppaasta huomattavasti visuaalisemman ja värikkäämmän.

(17)

7. Pohdinta

Opinnäytetyössäni käsitelty Amino on uusi, lupaava sosiaalisen median kanava, jonka suosio on nuorten keskuudessa etenkin nousussa. Kanavalla on aktiivinen käyttäjäkunta ja sen yhteisöihin perustuva rakenne tekeekin siitä oivan alustan markkinoinnille. Kohde- ryhmät ovat näin ollen kanavassa valmiina ja potentiaalisen markkinoijien tärkeimmäksi tehtäväksi jääkin niiden yhteisöjen valinta, joissa haluaa toimia ja markkinoida. Amino siis rakenteensa ansioista poistaa ja selkeyttää some markkinointiin liittyviä vaiheita. Ami- nossa ei myöskään tarvitse huolehtia hashtageista, ja alustalla pystyy jakamaan monen- laista sisältöä niin kuvista, blogeihin ja videoihin. Lisäksi Amino on hyvin visuaalinen ka- nava ja esimerkiksi oman profiilin personointi onnistuu helposti erilaisilla väreillä ja grafii- koilla. Tämä tarjoaa oivan mahdollisuuden yritykselle luoda brändiä visuaalisin keinoin ja erottua.

Toisaalta uusiin kanaviin liittyy aina myös haasteita. Aminon suurimpana haasteena pitäi- sin markkinoinnin kohdentamista suomalaisille käyttäjille. Amino on lähes täysin englan- ninkielinen. Tämän vuoksi suomenkielisen sisällön tuotto on lähes mahdotonta. Tätä var- ten tulisi perustaa oma yhteisö, mikä tietenkin on yksi vaihtoehto markkinointiin. Toisena haasteena pitäisin kanavan uutuutta, varsinkin markkinoinnin näkökulmasta. Aminossa ei ole yritysten tuottamaa mainossisältöä ja näin ollen ei ole dataa tai mallia siitä, millainen sisältö ja mainonta alustalla toimii. Tämä kilpailevien yritysten puute alustalla voi myös olla etu. Mikäli yritys päättää aloittaa mainonnan alustalla, pääsee tämä toimimaan innovaatto- rina ja tiennäyttäjänä. Kilpailua mainonnan suhteen ei myös näin ollen olisi. Mikäli on yh- teisössä ei ole muita mainostajia, pääsee siellä mainonnan aloittava yritys erottumaan jou- kosta ja innovoimaan. Itse opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opas toimii hyvänä ensi as- keleena Aminon ymmärtämisessä. Opas on laaja ja siinä käydään läpi niin Aminoa itse- ään kanavana kuin millaista sisältöä alustalla voi luoda ja minkälainen sisältö siellä vetoaa ihmisiin. Lisäksi oppaassa käsitellään Aminon erikoispiirteet kuten sen yhteisöihin perus- tuva rakenne, sekä muista kanavista eroava moderointi systeemi. Opas on hyvä katsaus Aminon mahdollisuuksiin ja siihen, mitä kanavalla toimiminen vaatisi. Lisäksi opas hoitaa tärkeimmän tavoitteensa, joka on tuoda Amino yritysten tietouteen ja kertoa sen tarjoa- mista mahdollisuuksista muihin sosiaalisen median kanaviin verrattuna. Oppaasta olisi myös hyvä saada palautetta käyttäjiltä ja yrityksiltä. Samoin olisi kiintoisaa kuulla pa- lautetta Aminosta markkinoinnin kanavana.

(18)

Opinnäytetyötä tehdessäni syvensin tietoani sosiaalisesta mediasta ja siellä markkinoin- nista. Vaikka markkinoinnin eri tavat olivatkin jo tuttuja, niiden erot ja käyttömahdollisuudet selkenivät entisestään. Oppaan tekeminen taas opetti pitkäjänteisyyttä ja tiedon jaka- mista. Sen luomisprosessi oli kiintoisa ja antoi eväitä mahdollisten samanlaisten projektien tekoon tulevaisuudessa.

(19)

Lähteet

AdvanceB2B. Sisältömarkkinoinnin kohdentaminen. Luettavissa: https://www.advan- ceb2b.com/fi/blog/sisaltomarkkinoinnin-kohdentaminen. Luettu: 16.6.2020

Bergström. S & Leppänen. A. 2009. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita Prima oy, Hel- sinki.

Cova. B , Cova. V. 2002. Tribal marketing: The tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing. Luettavissa: https://www.emerald.com/insight/con-

tent/doi/10.1108/03090560210423020/full/html

Crunchbase. Amino Apps. Luettavissa: https://www.crunchbase.com/organization/amino- apps-2 Luettu: 14.5.2021

Damir. B, Hasnaa. G. 2020. Content marketing and website users engagement: The im- pact of relevant content on the web on user engagement behaviors. Luettavissa:

http://pen.ius.edu.ba/index.php/pen/article/view/1642/669. Luettu: 3.6.2021

Davies.H .2006. Google-kuinka varmistat verkkonäkyvyytesi. Gummerus kirjapaino, Jy- väskylä.

Davies. R, Piven. I, Breazeale. M. 2014.Conceptualizing the brand in social media com- munity: The five sources model. Luettavissa: https://www.academia.edu/20890038/Con- ceptualizing_the_brand_in_social_media_community_The_five_sources_model. Luettu:

6.9.2021.

Digital marketing. How much time does the avarege person spend on social media. Luet- tavissa: https://www.digitalmarketing.org/blog/how-much-time-does-the-average-person- spend-on-social-media. Luettu: 12.1.2021

Digitaalinen markkinointi. Sosiaalinen media markkinointikeinona yritykselle. Luettavissa:

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/sosiaalinen-media-markkinointikeinona-yritykselle. Lu- ettu: 16.11.2020

(20)

Dolega. L, Rowe. F, Branagan. E. 2021. Going digital? The impact of social media marke- ting on retail website traffic, orders and sales. Luettavissa: https://ideas.repec.org/a/eee/jo- reco/v60y2021ics0969698921000679.html. Luettu. 17. 8. 2021

Fast Company. Amino Apps. Luettavissa: https://www.fastcompany.com/company/amino- apps. Luettu. 8.1.2021

Finto: Metatietosanasto. Kohderyhmä. Luettavissa: http://finto.fi/mts/fi/page/m176 .Luettu:

8.1. 2021

Ghosh. A, Varshney. S , Venugopal.P. 2015. Social Media WOM: Definition, Consequen- ces and Inter-relationships. Luettavissa: https://journals.sa-

gepub.com/doi/full/10.1177/0258042X15577899?casa_to-

ken=CPNfW3vuW7UAAAAA%3AMZOxxIsdJ-8QcY-vbYm8jMA7J989Cni89GCic_rCaZ-t- Eu_ZjwceSun1xAldJkgk5ReTP8gBQ0Z

Going digital? The impact of social media marketing on retail website traffic, orders and sales, L. Dolega, F. Rowe , E.Branagan. 2021. Luettavissa: https://haaga-helia.finna.fi/Pri moRecord/pci.cdi_gale_infotracacademiconefile_A654810890. Luettu: 7.10.2021

Harvamarketing. Sosiaalisen median kampanjoiden tulosten mittaaminen. Luettavissa:

https://www.harvamarketing.fi/blog/sosiaalisen-median-kampanjoiden-tulosten-mittaami- nen. Luettu: 28.12.2020

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto. Mainonnan tunnistettavuus. Luettavissa:

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/markkinointi-ja-menettely-asiakassuhteessa/mainon- nan-tunnistettavuus/ Luettu.11.12.2020

Kuuluu. Mikä yrityksen sometuksessa ärsyttää. Luettavissa:

https://www.kuulu.fi/blogi/mika-yrityksen-sometuksessa-arsyttaa/. Luettu: 17.5. 2021

Kyberturvallisuuskeskus. Evästeet. Luettavissa: https://www.kyberturvallisuuskes- kus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet. Luettu: 6.4.2021.

Kuplii. Pieni brändissanakirja. Luettavissa: https://www.kupli.fi/pieni-brandisanakirja-eli- brandin-7-ydinkasitteen-maaritelmat/. Luettu: 21.1.2021.

(21)

Kielitohtori. Mitä tarkoittaa viraalihitti. Luettavissa: https://www.kielitohtori.fi/suomen-kie- lenhuollon-kysymys/mit%C3%A4-tarkoittaa-viraalihitti. Luettu. 4.3.2021

Leonardi. P.M, Huysman.M, Steinfield.C. 2013.Enterprise Social Media: Definition, His- tory, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Luettavissa:

https://academic.oup.com/jcmc/article/19/1/1/4067484?login=true

Nyt ja huomenna. Lyhyt katsaus sosiaalisen median historiaan ja kehitykseen. Luettu:

https://nytjahuomenna.com/2015/12/30/lyhyt-katsaus-sosiaalisen-median-historiaan-ja- kehitykseen/. Luettu: 11.10.2020

Ordera. Facebook mainonta. Luettavissa: https://ordera.fi/facebook-mainonta/. Luettu:

29.12.2020.

Our world in data. The rise of social media. Luettavissa: https://ourworldindata.org/rise-of- social-media. Luettu. 23.5.2021

Pulizz. J & Rose. R. 2011. Managing content marketing: the real-world guide for creating passionate subscribers to your. BookBaby

SproutSocial. Social media goals. Luettavissa: https://sproutsocial.com/insights/social-me- dia-goals/. Luettu. 12.1.2021.

SensorTower. Narvii. inc. Luettavissa: https://sensortower.com/ios/publisher/narvii- inc/490555895. Luettu: 2.3.2021.

Tulos. Mainonnan kohdentaminen verkossa. Luettavissa: https://www.tulos.fi/blogi/mai- nonnan-kohdentaminen-verkossa. luettu.7.12.2020.

Tuni. Sosiaalisen median eri kanavat haltuun. Luettavissa: https://sites.tuni.fi/learninglab- fi/tarina/sosiaalisen-median-eri-kanavat-haltuun/. Luettu: 8.1.2021

Techweek. Amino Apps communities is where real fandom is. Luettavissa:

https://techweek.com/amino-apps-newyork-social-startup/ . Luettu: 27.1.2021

Techcrunch. Amino. Luettavissa: https://techcrunch.com/2018/06/12/amino-series-c. Lu- ettu: 2.2.2021.

(22)

Venus Jin. S, Muqaddam. A. 2019. Instafamous and social media influencer marketing.

Luettavissa: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-09-2018- 0375/full/html. Luettu: 6.5.2021.

Liite 1. Opas

(23)

Amino

markkinointi uudessa kanavassa

Essi Marjalahti

(24)

Amino-mikä se on?

esittely………

yleiskatsaus………

Kanavan käyttö ja erityispiirteet

yhteisöt……….

erilaiset postaustyypit………..

postauksen luominen………..

moderointi……….

Millaista markkinointia kanavassa on jo tehty?

maksetut mainokset………

yksittäiset toimijat………

Millainen markkinointi sopii kanavaan

sisältömarkkinointi on avain………

chattihuoneet ………

esimerkkejä ja ideoita Aminossa markkinointiin

(25)

Amino, mikä se on?

Amino on uudenlainen sosiaalisen median kanava, joka perustuu yhteisöihin ja nämä yhteisöt on rakennettu tietyn kiinnostuksenkohteen ympärille. Nämä yhteisöjen aiheet voivat vaihdella taiteesta, musiikista ja videopeleistä tiettyjen sarjojen tai elokuvien faniyhteisöihin.

Viime vuosina yhteisöjen aiheet ovat kuitenkin laajentuneet. Tämä mahdollistaa aminon käytön markkinointitarkoituksessa. Lähes kaikenlaisten yritysten on mahdollista löytää

yhteisö, jossa toimia ja joka sopii yrityksen liikeideaan ja brändiin. Tässä oppaassa käsittelen Aminossa markkinointia ravintola-alan yrityksen näkökulmasta.

Olen itse ollut vuosia jo aminon aktiivinen käyttäjä ja muutamassa yhteisössä kuulunut moderointitiimiin, josta kerron tarkemmin “Moderointi” osiossa. Tähän oppaaseen olen kerännyt omia huomioitani kanavan käytöstä ja opastan sen käyttöön. Lisäksi kerron alustan erikoispiirteistä, jotka tulee ottaa huomioon. Lopuksi käyn läpi millaista markkinointia

kanavassa voi tehdä ja hieman mitä siellä on jo tehty.

Tavoitteenani tällä oppaalla on tuoda amino yritysten tietoisuuteen ja esitellä sen

mahdollisuuksia markkinointikanavana. Aminon uutuuden vuoksi yrityksiä ei ole siellä vielä lähes ollenkaan, joten se tarjoaa hyvt mahdollisuudet massasta erottumiseen ja kanavan ominaispiirteet tekevät siitä erinomaisen markkinointialustan.

Esittely

Amino on Ben Andersonin and Yin Wangin kehittämä sosiaalisen median kanava. Yhtiö on amerikkalainen ja amino apps on ollut käytössä vuodesta 2016. Alusta on ensin luotu puhelimelle, mutta myöhemmin myös selainversio luotiin, vaikkakin lähes kaikki käyttäjistä käyttävät sovellusversiota. Amino koostuu näistä eri aiheille omistetuista yhteisöistä.

Yhteisöissä ihmiset voivat keskustella yhteisestä aiheesta ja jakaa siihen liittyvää sisältöä.

Amino sovellus sisältää nämä kaikki yhteisöt ja käyttäjän on helppo löytää kaiiki samasta paikasta.

(26)

wired.com

Kanavan käyttö ja erityispiirteet

Kuten aiemmin mainittu, Amino koostuu useista sadoista eri yhteisöistä. Jokaisessa yhteisössä kaikki sisältö liittyy kyseisen yhteisön aiheeseen. Käyttäjät liittyvät sovelluksen ladattuaan kaikkiin niihin yhteisöihin, jotka heitä kiinnostavat.Yhteisöjä voi etsiä avainsanojen tai aiheiden perusteella. Lisäksi sovellus suosittelee yhteisöjä sen perusteella mitä käyttäjä on rekisteröityessään ilmoittanut mielenkiinnonkohteikseen. Yhteisössä kaikki sisältö liittyy valittuun aiheeseen. Ideana yhteisöissä on taata, että ihmiset näkevät heitä oikeasti

kiinnostavaa sisältöä toisin kuin muissa somekanavissa, joissa postausten kategoriointi perustuu avainsanojen eli hastagien käyttöön.

Mainonnan näkökulmasta aminon yhteisörakenne antaa monia etuja. Mainostajan on helppo ymmärtää yleisöään ja käyttäjien ollessa jo valmiiksi kiinnostuneita aiheesta, on

kohdentaminen helppoa ja vaivatonta.

(27)

Tässä muutamia hyviä hakusanoja, jotka auttavat löytämään ruokateemaisia yhteisöjä:

Food Cooking Wine Foodie Culinary

Näillä termeillä voi löytää ruokateemaisia yhteisöjä, joissa ravintolayritys voi toimia ja tuottaa sisältöä. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että suurinosa aminon yhteisöistä ovat englannin kielisiä ja käyttäjät ovat eripuolilta maailmaa, kuten muissakin sosiaalisissa medioissa.

Aminosta löytyy muutama suomenkielinen yhteisö, mutta ne eivät ole ruoka-aiheisia. Kieli, jota yhteisössä käytetään on ilmoitettu yhteisön nimen vieressä etsintätuloksissa.

Katsotaan hieman tarkemmin miltä yhteisöissä näyttää ja miten postaus luodaan.

Yhteisön avatessa ensimmäisenä käyttäjä päätyy yhteisön etusivulle. Tällä sivulla ovat moderaattorien ja yhteisön johtajien valitsemat postaukset, jotka on nostettu etusivulle.

Alaspäin selatessa seuraavaksi vastaan tulevat yhteisön uusimmat postaukset. Tämä on myös hyvä tapa arvioida kuinka aktiivinen yhteisö on.

(28)

Sivun yläreunassa on valikko, josta löytyvät useimmiten seuraavat:

chattihuoneet yhteisön säännöt Kyselyt/tietovisat seuratut käyttäjät syöte

esimerkkikuva ylävalikosta

Tämä on yleisin layoutti yhteisöissä, mutta ei välttämättä ole käytössä kaikissa yhteisöissä.

Yhteisön johtaja päättää miten haluaa etusivun koostaa.

Aminossa postauksiin voi reagoida perinteisesti antamalla tykkäyksiä ja kommentoimalla.

Amino alustana on hyvin interaktiivinen, joten suosittelen vahvasti aktiivisesti reagoimaan muiden postauksiin. Lisäksi Aminossa on myös mahdollista antaa “propseja”. Aminossa on omanlaisensa valuutta, jota käyttäjät voivat kerätä ja lahjoittaa muille käyttäjille. Valuuttaa kutsutaan nimellä amino coins tai ac lyhyesti. Tämän valuutan lahjoittaminen käyttäjälle on merkki siitä, että postaus on erittäin hyvä ja kiintoisa. Tätä virtuaalista valuuttaa voi

sovelluksessa käyttää erilaisiin kustomointeihin, joilla voi muokata omasta sivustaan hyvin erilaisen ja oman näköisensä. Lisäksi valuutalla on mahdollista jopa hankkia itselleen kustomoidut chattipuhekuplat.

Postaustyypit

Amino mahdollistaa paljon erityyppisten postausten tekemisen. Postaukset voivat olla

blogipostausten tyyppisiä tekstiin perustuvia postauksia, joissa on mukana esimerkiksi kuvia.

Alustalla on myös mahdollista jakaa lyhyitä videopätkiä tai linkittää youtube videoita postauksiin. Lisäksi Aminossa on mahdollista luoda kyselyitä ja tietovisoja, joita käyttäjät voivat pelata.

Tärkeässä osassa Amino yhteisöjä ovat myös chattihuoneet. Jokaisessa yhteisössä on yleisiä chattihuoneita useita kappaleita yleensä. Chattihuoneet voivat keskittyä johonkin tiettyyn teemaan kuten taiteen jakamiseen, yleiseen keskusteluun tai keskusteluun yhteisön moderaattorien kanssa.

(29)

wikit ovat viimeinen ja eniten muista somekanavista eroava postaustyyppi aminossa. Ne ovat eräänlainen usein tärkeämpää infoa sisältävävä postaus, joka löytyy wikin luoneen käyttäjän profiilista paraatipaikalta. Wikit on yhteisöissä koottu aiheiden mukaan, jotta käyttäjät voivat selata niitä helposti ja löytää haluamaansa informaatiota.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä postaustyyppinä ovat tietovisat ja kyselyt. Nämä postaustyypit ovat melko samanlaisia, muutta tietovisa postauksissa vastaukset on mahdollista pisteyttää ja visaa pelaavilla on mahdollista nähdä miten hyvin vastasivat

verrattuna muihin. Kysely(eng.poll) on postaustyyppi jossa annetaan eri vastausvaihtoehtoja ja kyselyn luoja näkee mitä muut ovat vastanneet. Tätä käytetään usein mielipiteiden

kyselyyn tai vastaavaan. Lisäksi erona on se, että kyselyt näkyvät normaalisti uusimmat syötteessä mutta tietovisoilla on oma syötteensä.

Lisäksi Aminossa on mahdollista julkaista “tarinoita”. Tämä on tuttu konsepti instagramista ja ne toimivat hyvin samalla tavalla. Yleensä nämä ovat lyhyitä muutamia sekunteja kestäviä videopätkiä. Kuitenkaan Aminossa nämä postaukset eivät ole yleisiä ja niihin törmää erittäin harvoin.

Postauksen luominen

Postausten luonti on helppoa.Luodakseen postauksen on ensin mentävä yhteisön etusivulta omaan profiiliinsa. Tämä onnistuu helpoiten klikkaamalla +painiketta etusivun alakulmassa.

Seuraavaksi valitaan millainen postaus halutaan luoda. Esimekkinä käytän yleisintä blogipostaustyyppiä.

tässä kuvassa on valikko, josta postaustyyppi valitaan.Tässä näkyvät kaikki mahdolliset postaustyypit.

(30)

Teksti kirjoitetaan normaalisti. Fonttia voi hallita pitkän painalluksen jälkeen ylävalikosta.

kuvia pääsee lisäämään samasta valikosta. Kuvat voi upottaa postaukseen valitsemalla haluttu kuva ja tämän jälkeen klikkaamalla kohtaa, johon sen haluaa.

Amino kanavana on erittäin visuaalinen, joten suosittelen kuvien lisäämistä aina kun mahdollista. Amino laskee kuvan laatua hieman ladatessa, joten kannattaa varmistaa, että käytettävä kuva on hyvälaatuinen ja kestää laadunpudotuksen. Postauksessa käytettävän kuvan tulisi olla kooltaan suunnilleen 1200:868. Tämä takaa ettei kuva rajaudu väärin kun postaus näkyy uusimmat syötteessä.

Toinen tärkeä osa viimeistellessä etenkin blogityyppista postausta on tausta. Taustan pelkästään valkoiseksi jättäminen voi tetynlaisten brändien kanssa toimia, mutta yleisesti suosittelen sitä vastaan. Taustaksi on mahdollista valita joko tietty väri taikka halutessaan kuva toimii myös. Kumpikin vaihtoehto on hyvä ja valinta riippuu postauksen sisällöstä ja brändistä, jota yritys haluaa kehittää. Yleisenä sääntönä voisi pitää sitä, että postauksen sisältäessä paljon kuvia taikka videota kannattaa valita väri taustaksi ja tekstipainotteisessa postauksessa kuva taustana voi tehdä postauksesta kiinnostavamman. Taustaa miettiessä kannattaa myös miettiä tekstin väriä, jotta se erottuu taustasta ja näyttää hyvältä.

Muunlaiset postaukset luodaan samalla tavalla, mutta postaustyypiksi valitaan blogipostauksen sijaan haluttu postaustyyppi.

Muutama esimerkki miltä tausta postauksissa näyttää:

(31)

Tässä esimerkissät austana toimii kuva. Tämä on tyylikäs ja toimiva ratkaisu. Kuvan

läpinäkyvyys säädetään automaattisesti samoin kuin tekstin värin muokkaaminen. Suosittelen suurimmaksi osaksi pitäytymään näissä automaattisissa suosituksissa, sillä ne usein toimivat erittäin hyvin.

(32)

Tässä taustana toimii pelkkä väri. Tämä ratkaisu on yksinkertainen, mutta toimiva. Suosittelen tämän käyttöä kun postauksessa itsessään on paljon kuvia. Väri kannattaa valita niin, että se on vahvassa kontrastissa postauksessa olevien kuvien kanssa korostaen niitä. Mikäli

postauksessa ei ole kuvia,mutta päätetään käyttää väriä taustana voi värin valita esimerkiksi yrityksen logon tai muuten brändiin sopivuuden mukaan.

Nyt kun on katsottu miten postaus luodaan on hyvä mainita kuinka usein kannattaa postata.

Tämä ei ole Aminossa välttämättä niin yksinkertaista kuin muissa kanavissa.

Periaateessa Aminossa voi toteuttaa kahdenlaista strategiaa.

Milloin postata?

Ensimmäinen strategia on postata lähes päivittäin lyhyempiä ja yksinkertaisempia postauksia, kuvapostaukset sopivat tähän tarkoitukseen. Päivittäinen postaaminen pitää käyttäjän jatkuvasti uusimpien postausten syötteessä ja ihmisten mielissä. Tämä on toimiva strategia ja tuttu monille instagramin puolelta. Tämän tyyppiset postaukset kuitenkin harvoin päätyvät etusivulle nostettujen postausten joukkoon ja ihmiset saattavat kyllästyä nopeasti.

Toinen lähestymistapa on tehdä postauksia viikottain tai jopa harvemmin. Tässä

tapauksessa postausten tulee olla hyvin ajateltuja ja suunnitelmallisia. Yleensä tällaisissa postauksissa tulee olla enemmän sisältöä ja niiden tarkoitus on viihdyttää taikka opettaa lukijalle jotakin. Yleisesti ottaen tällaiset postaukset menestyvät paremmin ja päätyvät jopa etusivulle tuoden suuren näkyvyyden. Tähän strategiaan kuuluu myös aktiivinen

osallistuminen chattihuoneisiin ja kommunikointi muiden käyttäjien kanssa,

(33)

Ylipäätään Aminossa yleisempää on laatu ennen määrää. Kanavassa pärjää hyvin ja saa näkyvyyttä, mikäli postaukset ovat kiintoisia ja niiden eteen on nähty vaivaa. Tämä eroaa monen muun kanavan periaatteesta postata mahdollisimman usein pysyäkseen relevanttina.

Millaista markkinointia kanavassa on jo tehty?

Aminoa ei ole vielä hirveästi käytetty markkinointitarkoituksessa. Kanava on yrityksille tuntematon ja sen omanlainen rakenne voi tehdä siellä markkinoinnista vaikeasti hahmotettavaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei siellä olisi markkinointia tehty.

Maksetut mainokset

Pop-up mainoksia ja bannereita on Aminossa nähty sovelluksen alkuvuosista asti. Näitä näkyy sovelluksen etusivulla etenkin. Nämä ovat kuitenkin sovellusversiosta kadonneet viimeaikoina. Perinteisiä pop up mainoksia kuitenkin vielä näkee selainversiota käytettäessä.

Se ettei näitä enää ole sovelluksessa merkitsee ettei tätä mainoskeinoa kannata käyttää, sillä suurin osa käyttäjistä käyttää nimenomaan sovellusta. Tällaiset mainokset ovat edelleen mahdollisuus, mutten suosittelisi niiden käyttöä sillä mainoksen tulisi näkemään vain murto- osa käyttäjistä.

Yksittäiset toimijat

Tyypillisin mainonta, jota aminossa kohtaa on freelance taiteilijoiden tekemää mainontaa tai muunlaisten yksittäisten toimijoiden mainontaa. Usein he tuottavat muunlaistakin sisältöä kanavassa ja mainonta on upotettu tähän sisältöön. Heillä saattaa myös esimerkiksi profiiissa olla wikiin merkittynä hintoja taikka esimerkiksi linkki verkkokauppaan. Tämän tyyppinen mainonta on aika tyypillinen näky aminossa ja se onkin ollut jo pidemmän aikaa osana yhteisöjä. Heidän tekemänsä mainonta on hyvin sisältömarkkinoinnin omaista. Täytyy kuitenkin muistaa, että näillä henkilöillä harvoin on kokemusta tai koulutusta markkinoinnista ja epäilen, että he ajattelevat toimintaansa erityisesti markkinointina. He vain julkaisevat sisältöä ja markkinointi tapahtuu luontaisena sivutuotteena. Kuitenkin tämä mainonnan sisällyttäminen postauksiin ja muuhun toimintaan kannattaa pitää mielessä mainontaa suunnitellessa ja suosittelen vilkaisemaan näiden käyttäjien profiileja.

(34)

Moderointi

Aminossa on mielenkiintoinen moderointisysteemi verrattuna muihin sosiaalisen median kanaviin. Yhteisöissä on kaikissa omat moderaattorinsa ja lisäksi yksi tai useampi “johtaja”.

Useimmiten yksi johtajista on henkilö, joka on luonut yhteisön. Muut johtajat ja moderaattorit on valittu yhteisön jäsenten joukosta.

Näiden moderaattorien tehtävä on moderoida yhteisön sisältöä ja poistaa sääntöjä rikkova postauksia ja postauksia jotka eivät kuulu yhteisön aihepiiriin.He valvovat myös

chattihuoneita. Moderaattorit voivat poistaa postauksia ja antaa varoituksia yksittäisille käyttäjille. Johtajat voivat myös lukittaa sääntöjä rikkovia tilejä ja poistaa tilejä yhteisöstä kokonaan. Johtajien vastuulla on myös ohjata moderaattoreita ja pitää yhteisö ylipäätään aktiivisena.

Moderaattorit ja johtajat myös valitsevat yhteisön etusivulle nostettavat postaukset,jotka näkyvät kaikille yhteisön jäsenille. Jokaisella moderaattorilla on omat kriteerinsä näiden postausten valinnassa. Yleisesti ottaen postaukset, joiden eteen on nähty paljon vaivaa tai jotka sisältävät kiintoisaa tai opattavaista sisältöä päätyvät etusivulle.

Kun suunnitellaan on otettava huomioon tämä aktiivinen moderointi. On hyvä tutustua Aminon yleisten sääntöjen lisäksi sen yhteisön omiin sääntöihin, jossa toimii. Postausta suunnitellessa kannattaa varmistaa, että se sopii yhteisön aiheeseen ja täyttää muut

mahdolliset kriteerit.Käymme tarkemmin läpi millaisia postauksia Aminossa kannattaa tehdä myöhemmin oppaassa.

Millainen markkinointi sopii kanavaan?

Useissa kanavissa on jo vakiintuneita mainonnan käytänteitä. Aminossa ei kuitenkaan vielä ole yritysten harjoittamaa mainos toimintaa, joten dataa siitä millainen markkinointi

kanavassa toimii ei ole erityisesti saatavilla. Tämä tarkoittaa, että prosessi kanavassa mainostamiselle koostuu kokeilusta ja oppimisesta. Tämä on kuitenkin mahdollisuus, sillä kanavalla ei ole paljon muita yrityksiä kilpailemassa on kenttä hyvin avoin ja kanavassa toimivalla yrityksellä on mahdollisuus olla trendien asettaja ja riski erilaisten kokeiluiden tekemiseen on pieni. Olen kuitenkin vuosien amino kokemukseni jälkeen huomannut millainen sisältö usein saa eniten huomiota kanavassa ja mistä ihmiset pitävät.

(35)

Sisältömarkkinointi on avain

Aminossa tehtävä markkinointi on monella tapaa samanlaista kuin monessa muussakin kanavassa. Kuitenkin yhteisöjen tiukka sääntö aiheessa pysymisessä on otettava huomioon.

Vaikka mainonta ei ole suoraan kiellettyä, monissa yhteisöissä mainontaa sisältävät postaukset voidaan poistaa ellei niissä ole tarpeeksi sisältöä tai ne ovat tyyliltään liian

kalseita taikka liian mainosmaisia. Tämän vuoksi sisältömarkkinointi sopii alustalle parhaiten.

Yhteisöissä arvostetaan siältöä, joka antaa jotakin. Useimmiten tämä on taidetta taikka esimerkiksi lyhyt tarina taikka vastaavaa. Tämä toimii hyvin tiettyjen sarjojen taikka pelien faniyhteisöissä, mutta ravintola-alan toimijoille sopivissa ruoka-aiheisissa yhteisöissä yleisimmät postaustyypit sisältävät reseptejä taikka käyttäjien ottamia ruokakuvia. Yleisiä ovat myös esimerkiksi tuote taikka ravintola-arvostelut. Sisältö muistuttaa eniten perinteisiä ruoka-aiheisia blogeja. Aminossa postausten ei kuitenkaan tarvitse olla yhtä pitkiä. Joissain tapauksissa myös pelkkä kuvapostaus voi toimia, etenkin jos postauksessa on useampia kuvia. Kanava on visuaalinen, mutta ainoastaan yhden kuvan sisältävät postaukset eivät useinkaan menesty.

Ravintola voi kanavassa markkinoida esimerkiksi tekemällä tuote-esittelyjä ja jakamalla kuvia ja pieniä otteita ravintolan arjesta niin kuvien kuin videoiden välityksellä.

Blogipostaukset eivät ole kuitenkaan ainoa postaustyyppi ja suosittelen myös testaamaan muunlaisia postauksia mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi kyselyn luomalla voi

kannustaa kanssakäymistä ja aktivoida seuraajia. Miksi ei kokeilisi vaikkapa luoda viiniaiheista tietovisaa? Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Chattihuoneet

Aminossa, kuten myös muissa some kanavissa kommunikointi ja yhteisön jäsenten vuorovaikutus on tärkeässä osassa. Aminon yhteisöt on rakennettu keskustelua ja kanssakäymistä ajatellen, joten tätä ei tule sivuuttaa. Tärkein kommunikointi kanava ja aminon monista muista kanavista erottava tekijä ovat chattihuoneet. Suurimmassa

merkityksessä ovat tietenkin yhteisön julkiset chattihuoneet. Näistä löytyy yleistä keskustelua ja ne ovat hyvä tapa ymmärtää millaisia käyttäjiä yhteisössä on ja mikä heitä yhteisön

aiheessa erityisesti kiinnostaa. Suosittelisin siis vahvasti olemaan aktiivinen ja osallistumaan keskusteluun näissä huoneissa.

mahdollisuus onmyös luoda oma chattihuone, jolloin on mahdollisuuksia ohjata keskustelua ja muokata huoneen teemaa,eli ulkoasua ja sääntöjä. Tärkein asia mielessä pidettäväksi chattihuonetta luodessa on aihe. Jokaisella huoneella on jokin aihe joka liittyy yhteisön yleiseen aiheeseen tavalla tai toisella. Tämä huoneen aihe antaa viitettä, mistä keskustella ja auttaa informaation saannissa ja järjestelyssä.

Lisäksi huoneen luojalla on vastuu siellä tapahtuvasta keskustelusta. Moderaattorit käyvät läpi keskusteluja yleisissä chattihuoneissa, mutta huoneen luojan on myös otettava vastuuta.

Tämä tarkoittaa usein huomauttamista sääntöjä rikkovalle tai heidän poistamistaan

(36)

huoneesta. Tietyissä tapauksissa voi olla myös viisaampaa ilmoittaa rikkeistä suoraan moderaattorille ja antaa heidän hoitaa asia.

Esimerkkejä

Seuraavaksi annan muutamia esimerkkejä ja ideoita,millaisia postauksia yritys voisi

Aminossa tehdä. Esimerkeissäni mainontaa tekevänä ravintolana toimii pihviravintola, jossa on laaja viinitarjonta.

Esimerkki 1. Resepti( blogi)

-Tällaisessa postauksessa voi kirjoittaa reseptin ja antaa vinkkejä annoksen valmistukseen taikka tarjoiluun. Resepti voi olla versio jostain ravintolan omasta annoksesta taikka

kotikokeille nimenomaan kehitetty annos, joka sopii ravintolan brändiin taikka josta löytyy tuttuja ravintolan annoksissa käytettyjä elementtejä.

Esimerkki 2. Wikipostaus sisältäen ravintolan menun, aukioloajat, sijainnin tms.

-tämä on yksinkertainen ja hyvä, toimiva postaus. Se sisältää tärkeää informaatiota ja tekee selväksi, että kyseessä on yritysprofiili.

Esimerkki 3. Haasteet/ teemapostaukset

- erilaiset haasteet tai tiettyä teemaa/ kaavaa noudattelevat postaukset ovat suosittuja ja yleisiä. Ruoka-aiheisessa yhteisössä haasteena voisi olla kehittää annos tietystä raaka- aineesta ja tehdä siitä postaus.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Uusasiakkaiden kohdalla on erityisen tärkeää, että myyjä on hyvin tarkka sovittujen asioiden hoita- misen suhteen, sillä niillä voi olla ratkaiseva vaikutus asiakkaan

Minulle jäi kesä aikaa sopeutua ajatukseen, että siirryn jo lähes 40 vuotta toimineesta yksityisestä Turun yliopis- tosta aivan uuteen valtion yliopistoon Ouluun, kaupunkiin,

Jo välttävän filosofisen yleissivistyksen omaava henkilö voi kertoa, että Kreikanmaalla eli taannoin muuan herra Platon, joka esitti 'ideaoppia' ja että hänen oppilaansa

Pietikäinen olettaa että suhtautuisimme Jalavan kanssa kevyesti hänen psykoanalyysin harharetkiksi.. kutsumiinsa ilmiöihin, ikään kuin psykoanalyysi todella olisi ideologia, jota joko

Otsikon ydintermin recon- figuring voisi leikillään kääntää yritykseksi hahmottaa paitsi uudelleen myös yhdessä: yhteisyys ja yhdistelmät ovat kirjan avainsanoja, kuten

Tässä tilanteessa onkin erittäin tärkeää, että tutkijat omalta osaltaan hahmottavat ja tuovat esiin niitä ongelmia ja haasteita, joita kun­.. taliitosten

- Organization Science -lehden kohoaminen tutkimusalan julkaisufoorumeiden kärkeen, - alan uutuuslehti: Organization (SAGE, 1994-), - ASQ:n vastaus kasvaneeseen kilpailuun,

Kirjoittajasta voi toki tuntua työläältä, että teksti tulee korjauspyynnön kanssa takaisin jo tässä vaiheessa, mutta se on itse asiassa Media & viestinnässä aika