• Ei tuloksia

Onko kaikki hyvin? Miten perheesi voi? näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Onko kaikki hyvin? Miten perheesi voi? näkymä"

Copied!
1
0
0

Kokoteksti

(1)

T I E T E E S S Ä TA PA H T U U 1 / 2 0 1 6 47

MUISTIKUVIA

Esimieheni, professori Lauri Siivonen (1912–

98) pistäytyi lähes joka päivä työhuoneessani Oulun yliopiston eläintieteen laitoksella. Mitään vastaavaa en ollut kokenut Turun yliopistossa ennen Ouluun siirtymistäni enkä kokenut kym- menen vuotta myöhemminkään, kun palasin sinne takaisin.

Oulun yliopisto oli aloittanut toimintansa vuonna 1959 esikuvanaan Helsingin yliopisto, josta suurin osa opetushenkilökunnastakin tuli uuteen yliopistoon. Kirjoitin professori Siivo- selle ja kerroin kiinnostuksestani aloittaa työt hänen laitoksessaan. Yllätyin nopeasta ja selke- ästä vastauksesta, jossa minut luvattiin kiinnit- tää eläintieteen assistentiksi kolmeksi vuodeksi syyskuusta 1961 alkaen. Minulle jäi kesä aikaa sopeutua ajatukseen, että siirryn jo lähes 40 vuotta toimineesta yksityisestä Turun yliopis- tosta aivan uuteen valtion yliopistoon Ouluun, kaupunkiin, josta en tiennyt oikeastaan mitään ja jonka näin ensimmäisen kerran vasta muuta- ma päivä ennen työni alkua!

Yhtä tuntematon oli Lauri Siivonen. Tiesin että hän oli ornitologi ja riistantutkija, joka ennen nimitystään Oulun yliopiston professoriksi oli työskennellyt Helsingin yliopistossa ja Riistan- tutkimuslaitoksen johtajana. Oulun yliopiston toiminta oli alkanut lähes kokonaan vuokrakiin- teistöissä, joita jouduttiin korjaamaan uuteen käyttöön sopiviksi. Eläintieteen laitos sijaitsi aivan Tuomiokirkon naapurissa Oulun NMKY:n talossa, joka urheiluhalleineen oli vuokrattu yli- opistolle. Sinne astelin ensimmäisen työpäiväni aamuna ja löysin pohjakerroksesta maanpinnan alapuolelta esimieheni työhuoneen. Työpöydän takana istui maalais isännän näköinen mies, jon- ka leveät housunkannattimet pitivät ylhäällä hyvin tavallisen näköisiä puvun housuja, takki

oli tuolin selkänojalla. Päästäkseni kättelemään häntä, minun piti kulkea ovelta lattialla olevia lautoja pitkin, sillä huoneen kunnostus oli vie- lä kesken. Siivonen toivotti minut tervetulleeksi, mutta tapaaminen oli varsin muodollinen, lähes viileä. Professori oli selvästi kiireinen ja var- maan stressaantunutkin ankarasta työpaineesta johtuen. Mielikuvani laitoksen esimiehestä oli henkilöitynyt Paavo Voipioon, joka edusti hie- nostunutta kulttuuriälymystöä ja myös näytti siltä. Ensi tapaamisen perusteella Siivonen oli hänen täydellinen vastakohtansa.

Voipion vastakohdaksi Siivonen minun kat- sannossani jäikin. Totuin pian hänen pukeutu- miseensa, joka sopi oululaiseen linjaan ja hänen hieman kömpelöön käytökseensä. Hänen posi- tiivisia puoliaan opin vuosien mittaan tunte- maan hyvin. Siivonen solmi vaivatta suhteita Oulun vaikutusvaltaisiin piireihin, tässä hänelle oli hyötyä myös filatelian harrastuksestaan. Hän onnistui hankkimaan eläintieteellisiin kokoel- miin SOK:n upeat esittelyvitriinit, jotka yhä ovat käytössä. Siivonen junaili tiedekunnan suostu- muksen maamme ensimmäiseen biosukellus- kurssiin, joka oli opintosuoritus. Sukellukses- ta hän ei tiennyt mitään, mutta luotti nuoriin alaisiinsa, joita hän isän kädellä ohjasi. Hän- tä parempaa johtajaa en laitokselle osaisi edes kuvitella.

Lisää Lauri Siivosesta on luettavissa interne- tissä kirjoituksessani ”Eläintieteen assistentin muistikuvia Oulun yliopistosta 1960-luvulla”

(www.oulu.fi/biology/50/IH/).

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva eläintieteilijä ja museotutkija.

Onko kaikki hyvin? Miten perheesi voi?

Ilpo Haahtela

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Varhaisella iällä lukemaan oppineen ja kirjoista kiinnostuneen nuo- rukaisen tie vei Turun Yliopistoon vuonna 1957, jolloin Eenilä kirjoittautui Turun Yliopistoon

Itsenäistymisen jälkeen myös uuteen Åbo Akademi yliopistoon oli perustettu valtio-opin oppituoli jo vuonna 1918, mutta virkaan valittu ruotsalainen professori Gunnar

Turun filosofian eräs vahvuus onkin filosofian eri osa-alueiden hyvä yhteistyö.” Myös Aino Sallinen Jyväskylän yliopis- tosta pitää filosofian laitosta ja siellä

Väiteltyään tohtoriksi Sven Krohnin oppilaana Turun yliopistossa Rauhala nimitettiin Helsingin yliopistoon soveltavan psykologian apulaisprofessoriksi, jo ta virkaa hän

rattain vähiilumineri t arsinkin Pohj ois-Suomessa, Keski- ja Etelä-Suomessa kevään ylivesi saavutti kuitenkin iiormaaliarvoja, mutta pohjoisessa se jäi alle normaalin. Kesä oli

(2012), sillä jo ryhmätilanteen perusluonteen vuoksi kaikki tiimin jäsenet eivät voi olla äänessä yhtä aikaa, vaan heidän on odotettava vuoroaan. Tämä on

Aiemmin tutkimuksen luotettavuutta on lisännyt tutkijan ammatti (sairaanhoi- taja tutkii hoitotiedettä), mutta myöhemmin on alettu problematisoida näkemystä, oman alan tutkimista

Työssäni huomaan toisinaan, että asioiden hoito viranomaisten kanssa voi olla hankalaa ja hidasta, asiakkaat ovat hyvin epävarmoja siitä, miten heidän tulisi toimia ja onko

Nyt Pinker esittää, että meil- lä on kaikki syyt uskoa suotuisan kehityksen jatkuvan tulevaisuu- dessakin.. Eikä kyse ole pelkäs- tään väkivallasta, vaan kaikesta

Tieteen päivät on laajentunut muihin kaupunkeihin vuodesta 2011 alkaen: vuonna 2011 kolme, 2013 viisi, 2015 kuusi ja 2017 kah- deksan yliopistokaupunkia Helsingin lisäksi.

Diderot on nyt kuuluisampi kuin 300 vuotta sitten, mutta onko hän ajankohtaisempi.. Diderot’n ajatukseen siitä, miten romaani on täynnä totuuksia, mutta historia

Näkemykseni ydin oli ajattelutavan ja asenneilmaston muutoksessa: alettiin sopeutua ajatukseen, että luonnontiede ja sen järkkymät- tömiksi koetut lainomaisuudet saattoivat olla

Jo välttävän filosofisen yleissivistyksen omaava henkilö voi kertoa, että Kreikanmaalla eli taannoin muuan herra Platon, joka esitti 'ideaoppia' ja että hänen oppilaansa

Pietikäinen olettaa että suhtautuisimme Jalavan kanssa kevyesti hänen psykoanalyysin harharetkiksi.. kutsumiinsa ilmiöihin, ikään kuin psykoanalyysi todella olisi ideologia, jota joko

Wilsonin jäsennys sukupuolen tasa-arvosta ku- vaa, kuinka moniulotteista tasa-arvotilanteen kar- toituksen tulisi olla. Koulutusta tulisi katsoa koko- naisuudessaan prosessina

liittouman sisällä, ja se kritiikki, joka juontaa juurensa Yhdysvaltojen suhtautumisesta kansainvälisen oikeuden periaatteita vastaan esimerkiksi sotarikolliskysymyksessä, ovat

- Organization Science -lehden kohoaminen tutkimusalan julkaisufoorumeiden kärkeen, - alan uutuuslehti: Organization (SAGE, 1994-), - ASQ:n vastaus kasvaneeseen kilpailuun,

Siihen tarvitaan luottamusta lehden erilaisista prosesseista, vertaisarvioin- nista tekniseen taittoon, sekä lehden pysyvyyteen, mikä tulee sekä huomioitu- na foorumina

Olen varma siitä, että tämän lehden toimittaminen tulee olemaan minulle juuri tällainen oman kasvun mah- dollisuus.. Olen ollut kirjastoalan erilaisissa tehtävissä

Tieteelliset seurat ovat Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen taustajärjestöjä ja tärkeitä yhteistyökumppaneita.. Vaihtokeskus toimii Tieteellisten seurain

Turun akatemian museo valitettavasti tuhoutui lähes kokonaan Turun palossa vuonna 1827: jäljelle jäi vain osa numismaattisista kokoelmista.. Yliopisto muutti seu- raavana

Palkansaajien tutkimuslaitos ennusti jo tämän vuoden huhtikuun alussa, että kokonaistuotan- to kasvaa tänä vuonna 3 prosenttia.. toteutunut tuotannon jyrkkä nousu on

Suurmieselämäkertaperinteen kritiikin ohella Leskelä-Kärki kiertää teoksessa ympäri ajatusta uudenlaisen sukupuolitietoisen mieselämäkerran