• Ei tuloksia

Vainaja voi hyvin näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Vainaja voi hyvin näkymä"

Copied!
6
0
0

Kokoteksti

(1)

Vainaja voi hyvin (Jukka Relander)

Petteri Pietikäinen ja Janne Kivivuori julkaisivat edellisessä Tieteessä tapahtuu - lehdessä (2/2001) vastineensa yhdessä Marja Jalavan kanssa laatimaamme kritiikkiin (1/2001), mikä kohdistui tässä lehdessä julkaistuun Kivivuoren psykotrilogiaa käsittelevään Pietikäisen laatimaan esittelyyn (8/2000). Jalavan oleskellessa ulkomailla vastaan yksin.

Kivivuori ei omassa vastineessaan esitä yhtään keskusteluargumenttia vaan tyytyy vaatimaan vakavaa harkintaa sen suhteen pitäisikö psykoanalyyttista näkökulmaa hyödyntäviä tutkimushankkeita lainkaan rahoittaa. Näin tehdessään Kivivuori korvaa tieteelliseen keskusteluun kuuluvan argumentaation valtarakenteisiin suuntautuvalla vetoomuksella. Itse en pätkittäisten apurahojen turvin väitöskirjaa tekevänä tutkijana ole asemassa, josta tohtisin evästää rahoituspäätösten tekijöitä, joten en kommentoi

Kivivuoren purkausta sen enempää.

Pietikäinen sen sijaan vie omassa kirjoituksessaan keskustelun tasolle, jossa sitä on mahdollista jatkaa. Ensimmäistä kirjoitustaan argumentoivammassa puheenvuorossaan Pietikäinen perustelee ajatuksiaan, esittää kaivattuja täydennyksiä ja täsmentää

psykokulttuuriksi kutsuttuun ilmiöön kohdentamaansa kritiikkiä. Kaikkea tätä oli miellyttävää lukea.

Varsinaisen erimielisyyden aiheeksi tuntuisi jääneen psykoanalyysin asema

akateemisessa tutkimuksessa, sekä hieman monisyisempi tematiikka liittyen siihen, mitä kaikkea inhimillisen toiminnan motivaatioperusta ylipäätään pitää sisällään. Näiden kysymysten osalta muutama huomautus on nähdäkseni vielä paikallaan.

*

Käynnistimme keskustelun alun perin saatuamme Pietikäisen psykotrilogia-esittelystä vaikutelman, että osa ihmistieteellisistä teoriaperinteistä haluttaisiin jo lähtökohtaisesti nihiloida pelkiksi ideologioiksi. Ajatus on keskustelevalle tiedeyhteisölle vieras.

Tiedeyhteisön jäseninä tehtävämme ei ole etukäteen kaventaa tulkintahorisontteja, joista käsin empiriaa voidaan tarkastella, vaan avartaa niitä kyetäksemme kysymään yhä uusia kysymyksiä ja etsimään yhä uusia vastauksia havaittavissa olevan todellisuuden

ilmiöille. Erilaisten yhteismitattomien ilmiöiden niputtaminen "psykokulttuuri" tai

"psykoideologia" -otsakkeiden alle, sekä pyrkimys yliopiston puhdistamiseen näistä piirteistä -minkä Kivivuori tuo vastineessaan hyvin selväsanaisesti julki - edistää

sensuurimentaliteettia, ei vakavaa tutkimusta. Huolestuttavaa tässä ei ole se, minkälaista

(2)

kohtelua psykoanalyysi, tuo parjattu vanhus, saa osakseen vaan se, minkälaista tiedejulkisuutta olemme rakentamassa. Koulukuntakiistat ovat aina olleet osa

tiedeyhteisöjen arkea, mutta pyrkimys rajata humanistiset tulkintatraditiot sallittaviin ja kiellettyihin jo ennen kuin teoriat ja empiria toisensa kohtaavat ei noudata tieteellisen keskustelun pelisääntöjä. Tähän halusimme puuttua, ja tähän haluan puuttua uudelleen.

Psykoanalyysin ja sen sovelluksien tulkitseminen ideologiaksi johtaa päätelmiin, joista minä en ainakaan Freudia lukevana tutkijana tunnista itseäni. Pietikäinen olettaa että suhtautuisimme Jalavan kanssa kevyesti hänen psykoanalyysin harharetkiksi

kutsumiinsa ilmiöihin, ikään kuin psykoanalyysi todella olisi ideologia, jota joko kannatetaan tai vastustetaan, karvoineen päivineen. Tämä oletus on johtanut tarkastelukulman vääristymiseen. Havainnollistan väitettäni Pietikäisen omalla esimerkillä.

Kirjoituksessaan Pietikäinen toteaa, ettei psykoanalyysi ole avoin perusteidensa uudelleenarvioinneille. Tämän Pietikäinen tulkitsee merkiksi siitä, että psykoanalyysi muistuttaa enemmän uskonnollista liikettä kuin tieteellistä teoriaa. Ensimmäisille on ominaista dogmien varjelu harhaoppisilta tulkinnoilta, jälkimmäisille taas teoreettisten oletusten jatkuvat uudelleenarviointi niiden empiiristen testausten myötä.

Havainnollistavaksi esimerkikseen Pietikäinen valitsee Sandor Ferenczin ja "puhtaan opin puolustajien" välirikon, jonka hän kuvaa toisinajattelijan karkotuksena

psykoanalyyttisestä heimoyhteisöstä. Esimerkki ei ole aivan onnistuneesti valittu.

Ferenczi todella joutui Freudin epäsuosioon, sillä hän ei kyennyt pitäytymään

hyväksyttävän psykoanalyyttisen tekniikan puitteissa, vaan muotoili oman analyysinsa liiankin osallistuvaksi. "Te ette ole salannut sitä tosiasiaa", Freud kirjoitti

budapestilaiselle kollegalleen, "että te suutelette potilaitanne ja annatte heidän suudella itseänne". Tämä ei Freudin, eikä sen puoleen länsimaisen hoitoetiikankaan, periaatteiden mukaan ollut hyväksyttävää.

Ferenczin hellintätekniikka ei soveltuisi edes psykokritiikin välineeksi, saati analyysin.

Psykoanalyysin historiaan laajasti perehtyneenä tutkijana Pietikäinen olisi voinut valita paremmankin esimerkin, sillä kuten tiedämme, valinnanvaraa todella olisi tarjolla.

Freudin omassa, kuten myös hänen perintöään vaalineiden Anna Freudin, James Stracheyn ja Ernst Jonesin toiminnassa oli paljonkin auktoritatiivisia piirteitä ja dogmaattisuutta. Erityisesti nämä ilmiöt korostuivat Urvater Freudin kuoltua, kun eri suuntaukset alkoivat taistella hänen perinnöstään. Tämän jälkeen Melanie Kleinin kannattajat ja Anna Freudin johtamat vanhafreudilaiset eivät enää mahtuneet edes samaan yhdistykseen.

Pietikäinen esittelee asiantuntevasti Kleinin pyrkimystä pitäytyä freudilaisessa traditiossa. Klein todella yritti viimeiseen saakka välttää välirikkoa pitäytymällä freudilaisessa kielenkäytössä, vaikka näkemyksensä edustivat jo itseasiassa objektiteoriaa freudilaisen viettiteorian sijasta.

(3)

Psykoanalyysin kriitikoiden erilaisissa kansainvälisissä keskusteluissa esiinnostamat tulkintatradition historiaan liittyvät ristiriidat ovat tiedossani. En vain ymmärrä millä logiikalla niistä voidaan päätellä, ovatko jotkut psykoanalyysin traditiosta vaikutteita ammentaneet johtopäätökset hyviä vai huonoja, tai sitä, pitävätkö jotkut

psykoanalyyttiset väittämät paikkaansa vai eivät.

Jos suhtautuisin psykoanalyysiin kuin fanaattinen kannattaja ideologiaansa, voisin tunteakin oloni kiusaantuneeksi esiteltäessä kaikenlaisia kummallisuuksia, joita

psykoanalyysin historiaan todella mahtuu. Suhtaudun siihen kuitenkin teoriaperinteenä, josta käsin voi esittää empirialle sellaisia kysymyksiä, joita ei muuten tulisi kysyttyä. Jos aikoo ideologian kiivaaksi kannattajaksi, tekstien kaanonin ja sosiaalisen perimän

muodostama traditio on kaiketikin nielaistava sellaisenaan, kaikkine

ristiriitaisuuksineen. Näin ei ole tutkimuskäytössä, jossa Freudin, Lacanin tai vaikkapa Theodor Adornon - aivan siinä missä Marxinkin - tekstit aina avautuvat eri tavalla.

Tutkijalla on lupa valikoida. Vaikka suhtaudunkin esimerkiksi erittäin torjuvasti Janine Chasseguet-Smirgelin perversioteoriaan tai patologisoiviin näkemyksiin

homoseksuaalisuudesta, pidän hänen tulkintojaan ideologioiden psyykkisistä funktioista oivaltavina. Sama koskee Freudia. Toteemissa ja tabussa esitetyt näkemykset alkuisän murhasta ovat ainakin kirjaimellisesti otettuna vähintäänkin omituisia, mutta Freudin kuvaama "yliminän paradoksi", esimerkiksi, on mitä käyttökelpoisin tutkimuksen

apuväline selittäessään, miksi rajoitusten purkaminen tai kurinpidon höllentyminen usein lisäävätkin kapinallisuutta, eikä päinvastoin, kuten olettaa saattaisi.

*

Isaac Newton oli tieteellisen työnsä ohella innokas alkemisti. Tämän puolen

"paljastaminen" ei kuitenkaan romahduta modernia fysiikkaa yhtään sen enempää kuin Freudin lapsusten erittely psykoanalyysia - saati psykoanalyysia valikoiden soveltavaa kulttuurintutkimusta. Psykoanalyysin korttitalo voisi romahtaa yksittäisen diagnoosin virheellisyyden vuoksi vain, mikäli se todella olisi korttitalo, ja lisäksi, mikäli juuri kyseinen kortti sijoittuisi alakerrokseen, josta ylemmät olisi deduktiivisesti johdettu.

Näin ei ole. Psykoanalyyttisen teoriaperinteen pehmeä ydin on tavoissa, joilla ihmiset tuottavat ja yhdistelevät merkityksiä sekä sovittelevat yhtäältä itsensä ja ulkomaailman, toisaalta menneisyyden ja nykyisyyden välisiä konflikteja - sekä näiden tapojen

eläytyvässä tulkitsemisessa.

Ajatus siitä, että kyseinen tulkintatraditio ylipäätään saattaisi romahtaa vaikkapa aivotutkimuksen edistymisen myötä perustuu skientistiseen näköharhaan, eli psykoanalyysin tulkitsemiseen samanlaiseksi totuusväitteiden järjestelmäksi kuin esimerkiksi kokeellinen neurotiede. Tässä katsannossa psykoanalyysille jäisi Jumalan paikka, eli sen selittäminen, mitä "tiede ei vielä ole selittänyt", samalla kun se jatkuvasti joutuisi perääntymään niiltä alueilta mille "tiede" on jo yltänyt. Jumalan tyhjäksi

(4)

jättämälle istuimelle on niin kova tungos, että tokkopa parjattu vanhuksemme sinne edes mahtuisi. Omasta puolestani jätän vielä selittymättömän selittämisen mielihyvin

aivotutkimukselle, genetiikalle ja evoluutiopsykologialle, joilta nyt odotetaan

perimmäistä vastausta vielä ratkeamattomiin maailmankaikkeuden arvoituksiin. Tämän position valtaaminen kun ei ole psykoanalyysin tehtävä. Lähtökohdiltaan se on

tulkitseva tutkimustraditio, ei selittävä tieteenhaara, vaikka sen nimissä on selityksiä pyritty esittämäänkin.

Erilaiset teoriaperinteet eivät sinällään ole ideologioita, mutta ne ovat ideologisoitavissa.

Näin on varmastikin useassa tapauksessa käynyt myös psykoanalyysille. Sillä on ollut kiivaitakin kannattajia, jotka ovat kokeneet tehtäväkseen toimimisen psykoanalyysin puolesta jotakin muuta vastaan. Ideologisaatio ei kuitenkaan ole psykoanalyyttisesti informoituneen tutkimuksen yleinen piirre, vaan tutkimuskohde. Rohkenen väittää, että juuri psykoanalyyttinen käsiteapparaati tarjoaa parhaat eväät ideologisaation

mekanismien tarkastelulle. Näille on ominaista meidän ja niiden välinen erottelu, näiden positioiden rakenteistaminen toistensa kategorisiksi vastakohdiksi, vastakkaiseen leiriin sijoitettavan pahan rajaaminen meidän edustamasta hyvästä, vihollisleirin niputtaminen yhden ja saman hahmon erilaisiksi ilmentymiksi, joilla on yhteinen, joskin verhottu päämäärä, ja niin edelleen.

Psykoanalyyttisen tutkimusperinteen oma historia tarjoaa toki osaltaan toditusvoimaisen havaintoaineiston näiden mekanismien olemassaolosta, mutta traditio on käsitetty väärin, mikäli siihen suhtaudutaan kannattajan hartaudella kyseisten mekanismien mukaisesti.

Itse en suin surminkaan lähtisi pitämään kiinni dogmista, jonka mukaan Freud oli erehtymätön. Dogmaattinen psykokritiikki taas lähtee siitä, että Freud oli apriorisesti väärässä mitä ikinä sanoikin, ja että hänen seuraajansa ovat yhtä kuin Freud. En usko Pietikäisen yhtyvän edelliseen, vaan oletan hänenkin suhtautuvan vastustajiinsa analyyttisen erittelevästi.

*

Moitimme Jalavan kanssa laatimassamme vastineessa sekä Kivivuoren että Pietikäisen tapaa kritisoida psykoanalyysia epäsuorasti, sen erilaisten popularisaatioiden ja

vulgarisaatioiden kautta. Suoran kritiikin osalta Pietikäinen huomauttaa viitanneensa Kivivuoren psykoanalyysin kritiikkiä esittelevään kirjoitukseen Yhteiskuntapolitiikka - lehdessä. Olen siihen tutustunut, mutta en vakuuttunut. Nähdäkseni mielekkäämpi tapa keskustella teorioiden paikkansapitävyydestä on tarkastella niitä yhteydessä tulkittaviin ilmiöihin. Olen laatinut samaiseen lehteen Kivivuoren Psykokirkkoa ja Irma

Sulkusen Liisa Eerikintytärtä rinnakkain esittelevän arvion, jossa vertailen kahden tutkijan tapaa selittää uskonnollisia herätyksiä. Sama ilmiö, kaksi tulkintaa. Sulkunen kytkee herätyskokemuksen yksilön yltyvään hätään, minkä laukaisivat

säätyhierarkioiden orastava murtuminen sekä yhteisöllisiä rakenteita pirstonut isojako, muutaman muun tekijän ohella. Kivivuoren tulkinnassa erilaiset aitousretoriset

(5)

uskonnolliset liikkeet redusoituvat puolestaan alistettujen sosiaalisten ryhmien valtastrategioiksi, tulkinnan painottaessa hyötyrationaliteettia sosiaalisen toiminnan motivaatiopohjana. Esitin, että Kivivuoren tulkinta oli monilta osin ansiokas, mutta liian kapea. Voimakkaat herätyskokemukset, hurmostilat, vapinakohtaukset ja kulovalkean tavoin kylästä kylään levinnyt sielunhätä eivät selity yksin sosiaalisilla intresseillä.

Sulkusen yksilön sisäisyyteen nojautuva selitys on vivahteikkuudessaan

todistusvoimaisempi, vaikka yksilön mielenliikkeitä tulkitsevana tutkijana hän todennäköisesti lukeutuukin moititun akateemisen psykokulttuurin piiriin.

Inhimillinen motivaatiopohja muodostaakin keskustelumme ytimen. Edellisessä

kirjoituksessamme esitimme Jalavan kanssa, että ihmisen toimintamotivaatiota ei tulisi rajoittaa yksin oman edun ja itseintressin kannustamaksi hyötykalkyyliksi, vaan kyse on huomattavasti monimutkaisemmasta ilmiöstä. Vastaukseksi Pietikäinen esitti kantanaan, että me olemme naiiveja idealisteja. "tseintressi on ihmisen tyypillinen piirre kaikissa tunnetuissa kulttuureissa, mutta sen sijaan että se yksioikoisesti nähtäisiin vain jonakin pahana, sille voisi etsiä selityksiä". Pietikäisen siteeraaman Pinkerin selitys on tämä:

vastavuoroisen altruismin ja itsekkäiden geenien teorioihin tukeutuen Pinker esittää, että esimerkiksi kahden ihmisen välinen ystävyys on palautettavissa evoluutioteorian

luonnonmukaistamana vaihtokaupaksi, missä osapuolet hyötyvät toisistaan. Voi olla.

Humanistisessa tutkimuksessa painotetaan kuitenkin selvästikin olemassaolevien itseintressien ohella myös sitä, mikä jää välttämättömyydestä yli.

Pietikäinen toteaa saaneensa kirjoituksestamme sellaisen käsityksen, että meidän

mukaamme "ihmisen luonnolliset taipumuksen ovat hyviä ja näin ollen ihmisen alhaiset motiivit tulevat yhteiskunnasta". Lisäksi Pietikäinen toteaa, ettei erilaisista

pyrkimyksistä uhrautua kokonaisuuden puolesta ole seurannut paljoakaan hyvää verisiä uhreja kysyneessä maailmanhistoriassa. En mitenkään voi estää Pietikäistä tekemästä tällaisia päätelmiä, vaikkei kirjoituksemme antaisikaan siihen minkäänlaista aihetta.

Tällaisen käsityksen muodostaminen lienee mahdollista vain, mikäli inhimillistä toimintaa tulkitaan hyödyn ja altruismin - eli toiselle tuotettavan hyödyn -

vastakkainasettelun kautta.

Se on toki yksi tapa tarkastella inhimillistä toimintamotivaatiota, mutta näin muotoutuva vastakohtapari sulkee huomattavan joukon ilmiöitä ulkopuolelleen. Käsittääkseni

Pietikäinenkin pyrkii tämän dikotomian tuolle puolen vastavuoroisen altruismin teoriaan tukeutuen, mutta ihmistieteet tarjoavat muitakin reittejä. Esimerkiksi uskonnolliset herätyskokemukset eivät pyri tuottamaan hyötyä sen enempää itselle kuin toisille, vaan kyse on paljon monimutkaisemmista yksilönä ja yhteisön jäsenenä olemisen tuottamista psyyken mekanismeista. Kulttuurin sisällöllisten kysymysten äärellä Pietikäisen

suosittelema evoluutiopsykologia ei ole paras mahdollinen apuväline: se ei kykene vastaamaan siihen, minkä takia tietyt evoluution myötä kehittyneet toimintamekanismit tai ominaisuudet laukeavat tietyissä historiallisissa olosuhteissa, joissakin muissa taas eivät.

(6)

*

Sosiaalisia intressejä ja tietyn yhteiskunnallisen ryhmän objektiivista etua painottava tutkimus on tuottanut paljon hyvää tietoa ja arvokkaita tuloksia. Tällä näkökulmalla on ehdottomasti paikkansa pyrittäessä ymmärtämään historiallisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Minua ovat kuitenkin kiehtoneet myös sellaiset ilmiöt, joissa nämä selitykset eivät riitä; tilanteet ja olosuhteet joissa ihmiset aivan selvästi toimivat omaa objektiivista etuaan vastaan tai siitä mitenkään piittaamatta. Edellisellä en viittaa erilaisiin

kansankokonaisuuden nimissä annettuihin uhreihin, jotka juuri palautuvat hyödyn ja altruismin kehään. Sen ulkopuolellakin on elämää. Jos esimerkiksi taiteilija ajattelee teosta luodessaan siitä itselle tai toisille koituvaa hyötyä, taiteen syntymisen edellyttämä tila romahtaa ja teos tuotteistuu jonkin taiteen ulkopuolisen tavoitteen välineeksi. Sama koskee tietyin rajoituksin myös tieteellistä työskentelyä. Sen tehtävänä ei ole osoittaa sitä taikka tätä, vaan tavoitella totuutta. Siinä työssä olkoot kaikki keinot

käytettävissämme.

Kirjoittaja on tutkija Helsingin yliopiston historian laitoksella.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Miten iso osa seinien lähettämästä säteilystä läpäisee uunin ikkunan, jos seinien lämpötila on 1000 K.. Millä aallonpituudella uunin seinät sätei-

Vainaja tunnistetaan samankaltaisena kuin hän on ollut eläessään, mutta kuolleena. Vainaja voi kertoa tai jopa todistella, että ei ole kuollut tai että hänen olemassaolonsa

(2000, 303) toteaakin, että transformaatiossa ovat sekä affektiivinen oppiminen että kriittinen refl ektio olennaisia.. Affektiivinen oppiminen on sekä refl ektiivistä

Kirjaston ikkunoista hän katseli aivan toisenlaiseen Turkuun kuin me nykyään, mutta toisella puolella avautunut näkymä kohti tuomiokirkkoa olisi meillekin todella

Tyypillistä molemmille mediaeettisen tutkimuksen lajeille on se, että ne lähestyvät hyvin vanhanaikaisia kysymyksiä, sellaisia jo ajat sitten vaikeiksi todettuja ongelmia,

Yritys voi olla joko hyvässä tilassa todennäköisyydellä p 1 =0.2, jolloin kiekkoilijan tuki voi olla maksimissaan b 1 =30000 euroa, tai muutoin huonossa tilassa, jolloin tuki

Kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia ja so- luja saadaan irrottaa, jollei ole syytä olettaa, että vainaja eläessään olisi vastustanut sitä taikka että hänen lähiomaisensa tai

Tietenkään ei voi olettaa, että pystykehän indeksin tasain on säädetty niin, että indeksi todella antaa tarkasti 100 ja 300 gon juuri silloin, kun mittauskaukoputken optinen akseli

Angelopouloksen elokuvan vainaja on ikään kuin kommunismin kristus – kan- san autuuden utopian marttyyri, joka on kuollut näennäisesti turhaan, mutta joka poissaolonsa, perintönsä

Angelopouloksen elokuvan vainaja on ikään kuin kommunismin kristus – kan- san autuuden utopian marttyyri, joka on kuollut näennäisesti turhaan, mutta joka poissaolonsa, perintönsä

Tieteen luonteesta pitäisi muistaa myös, että se on vaike- aa.. Ilman perusteellista ja syvällistä opiskelua sekä työskentelyä ei taida

Minulle jäi kesä aikaa sopeutua ajatukseen, että siirryn jo lähes 40 vuotta toimineesta yksityisestä Turun yliopis- tosta aivan uuteen valtion yliopistoon Ouluun, kaupunkiin,

Wahlstedt jatkaa: ”Kaikenlainen reduktionis- mi on psykoanalyysille vierasta, ja yksi Freu- din suuri keksintö oli, että mieli ja ruumis ovat vuorovaikutuksessa keskenään.”

Esi- merkiksi psykoanalyysi ei voi oman vapaan asso- siaatiomenetelmänsä avulla vastata kysymyk- seen, mitä psykoanalyysi tutkimusalana on, eli millaiseksi olioksi

Toisaalta mallintamisella voidaan perehtyä ilmiöihin, joiden kokeellinen selvittäminen on joko hankalaa tai jopa mahdo- tonta: viruspopulaation monimutkaista leviämis- tä

Jo välttävän filosofisen yleissivistyksen omaava henkilö voi kertoa, että Kreikanmaalla eli taannoin muuan herra Platon, joka esitti 'ideaoppia' ja että hänen oppilaansa

Sitä paitsi, sanoi- simme tänään, eihän hän voinut tietää, että se oli hänen isänsä eikä voinut tietää, että se oli hänen äitinsä.. Oikeudentajumme on erilainen

- Organization Science -lehden kohoaminen tutkimusalan julkaisufoorumeiden kärkeen, - alan uutuuslehti: Organization (SAGE, 1994-), - ASQ:n vastaus kasvaneeseen kilpailuun,

Tieteelliset seurat ovat Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen taustajärjestöjä ja tärkeitä yhteistyökumppaneita.. Vaihtokeskus toimii Tieteellisten seurain

Niiden luonne vain on muuttunut: eleet ja kasvottainen puhe ovat vaihtuneet kirjoitukseksi ja ku- viksi sitä mukaa kuin kirjapainotaito on kehittynyt.. Sa- malla ilmaisu on

Rethinking Modernity in the Global Social Oreder. Saksankielestä kään- tänyt Mark Ritter. Alkuperäis- teos Die Erfindung des Politi- schen. Suhrkamp Verlag 1993. On

Suurmieselämäkertaperinteen kritiikin ohella Leskelä-Kärki kiertää teoksessa ympäri ajatusta uudenlaisen sukupuolitietoisen mieselämäkerran

Asiakkaat odottavat tuotteelta mutkatonta toimi- vuutta, ja voidaan myös olettaa, että MatkaTV ei täyttä arvosanaa voi saada, koska käyttäjät ovat monesti todella kriittisiä