• Ei tuloksia

Uudenmaan ympäristökeskus on 1.10.2003 päivätyllä kirjeellä No YS 1116 hyväksynyt polttoaineen jakeluaseman ja jakelupaikan KTMp 415/1998 edellyttämät kunnostustoimenpiteet

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2022

Jaa "Uudenmaan ympäristökeskus on 1.10.2003 päivätyllä kirjeellä No YS 1116 hyväksynyt polttoaineen jakeluaseman ja jakelupaikan KTMp 415/1998 edellyttämät kunnostustoimenpiteet"

Copied!
16
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

Asemapäällikönkatu 14 PL 36, 00521 Helsinki www.ymparisto.fi/uus Stinsgatan 14 PB 36, FI-00521 Helsingfors, Finland www.miljo.fi/uus

Helsinki 21.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1634

Dnro

0198Y0007-111

ASIA

Kielteinen päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahake- muksesta, joka koskee olemassa olevaa polttonesteiden jakeluasemaa, ja päätös ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaisten toiminnan lopettamista koskevien määräysten antamisesta.

LUVAN HAKIJA

Panssariprikaati PL 5

13701 Parola

LAITOS / TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Hyrylän varuskunnan polttonesteiden jakeluasema Tuusulan kunta, Hyrylän kylä, varuskunta-alue

Kiinteistön, 858-402-1-57, omistaa Senaatti -kiinteistöt Liiketunnus: 0952029-9

TOL: 50501

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 28 §:n 1 mom.

Ympäristönsuojeluasetus 1 §:n 1 mom. kohta 5 a

Uudenmaan ympäristökeskus on 26.6.2003 velvoittanut Helsingin Ilma- torjuntarykmenttiä hakemaan polttoaineiden jakeluasemalle ja jakelu- paikalle ympäristölupaa 31.12.2003 mennessä.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetus 6 §:n 2 mom.

ASIAN VIREILLETULO

26.7.2004

MAKSU 1 694 €

A14-111-AT20

(2)

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta on 9.5.1995 tekemällään pää- töksellä § 51 myöntänyt Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Tuusulan Palvelupisteelle ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan, joka on koskenut polttonesteiden jakeluasemaa.

Uudenmaan ympäristökeskus on 13.5.1998 tekemällään päätöksellä No YS 301 myöntänyt polttoaineen jakelupaikalle ympäristölupamenet- telylain mukaisen ympäristöluvan. Ympäristölupa on koskenut polttones- teiden jakelupaikkaa, jossa on 50 m3:n maanpäällinen lieriömäinen kak- sivaippainen öljysäiliö.

Uudenmaan ympäristökeskus on 1.10.2003 päivätyllä kirjeellä No YS 1116 hyväksynyt polttoaineen jakeluaseman ja jakelupaikan KTMp 415/1998 edellyttämät kunnostustoimenpiteet.

Uudenmaan ympäristökeskus on 26.6.2003 päivätyllä kirjeellä No YS 692 edellyttänyt ympäristönsuojelulainsäädännön voimaan- panolain mukaisesti Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiä hakemaan poltto- nesteiden jakeluasemalle ja jakelupaikalle ympäristölupaa 31.12.2003 mennessä. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti on 26.7.2004 laittanut ympä- ristölupahakemuksen vireille Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Ympä- ristölupahakemuksen käsittely on viivästynyt Uudenmaan ympäristökes- kuksessa.

Jakeluaseman toiminnanharjoittajana toimii Panssariprikaati, jolle nykyi- nen vastuu siirtyi vuonna 2007 Helsingin Ilmatorjuntarykmentiltä. Se- naattikiinteistöt on antanut Panssariprikaatille luvan hakea ympäristölu- paa polttonesteiden jakelutoiminnalle omistamalleen kiinteistölle.

Alueella, jolla toiminta sijaitsee, on Tuusulan kunnanvaltuuston asettama maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpiderajoitus ja rakennus- kielto 30.11.2009 saakka Rykmenttipuiston osayleiskaavan laatimiseksi.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 16.11.2009 päättänyt, että Rykmentinpuis- ton rakennuskieltoa jatketaan kolmella vuodella, eli 15.11.2012 saakka.

Koko Tuusulaa koskeva oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.5.1989. Yleiskaavassa suunnittelualueen keskei- nen osa on Puolustusvoimien aluetta (EV). Hyrylän laajenemissuuntien oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (kunnanvaltuusto, 9.4.2001) enti- nen varuskunta-alue on osoitettu puolustusvoimien käyttöön.

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on mer- kitty keskeisiltä osin puolustusvoimien alueeksi (EP). EP merkinnän mu- kaan mikäli taajamatoimintojen alueisiin kiinteästi liittyvä alue vapautuu puolustusvoimien käytöstä, varataan ne vapautuvilta osin taajamatoimin- tojen alueeksi.

(3)

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön tila ja laatu

Alueen hydrologia, geologia ja ympäristön luonnon tila

Alue on pää osin hyvin läpäisevää hiekkamaata. Varuskunta-alueen itä- ja pohjoisreunoilla arvioidaan esiintyvän tiiviimpiä maalajeja.

Maaperän tila

Jakeluasemalla ei ole suoritettu pilaantuneen maaperän puhdistamista.

Asemalla on kahdessa tutkimuspisteessä (KP4, KP5) tehty maaperäkaira- uksia. Tutkimuksessa tutkimuspisteessä KP4 mineraaliöljypitoisuus oli 26 mg/kg noin 3,5 metrin syvyydessä. Tutkimuspisteessä KP5 mitattiin noin 1,5 m syvyydestä 71 mg/kg kokonaishiilivetypitoisuus. Laboratori- ossa analysoidut bensiinin ja sen komponenttien pitoisuudet olivat alle ilmoitusrajojen. Öljyjen, bensiinin ja sen komponenttien pitoisuuden säi- liöalueella ja polttoaineiden erottimen ympärillä alittivat SAMASE-ohjearvot (Ympäristöministeriön muistio 5/1994, saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely). Maaperän huokosilmasta analysoidut MTBE-, TAME-, BTEX ja TVOC -pitoisuudet olivat alle laboratorion ilmoitusrajojen.

Pohjaveden tila

Jakeluasema sijaitsee 1-luokan pohjavesialueen (0185801 A, Hyrylä) reuna-alueella. Lähimpään vedenottamoon, Koskenmäki, on alueelta matkaa noin 900 m. Pohjaveden laatu Koskenmäen vedenottamolla täyt- tää sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimuk- set.

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy on vuonna 2004 tutkinut pohjaveden laatua 150 metrin kivääriradan taustavallien pohjavesiputkista. Ampuma- rata-alueelle asennetuista pohjavesiputkista otetuista näytteistä tutkittiin metalleja (Sb, Cu, Pb, Ni, Zn), joiden osalta talousvedelle asetetut pitoi- suudet eivät ylittyneet.

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia

Aidatun alueen lähimmät ulkopuoliset asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 300 m etäisyydellä. Lähin häiriintyvä kohde, esikoulu, sijoittuu noin 200 m:n etäisyydelle jakeluasemasta lähteen.

Liikenne ja muu kuormitus alueella

Alueella liikennöi enimmillään noin 100 ajoneuvoa viikossa. Neste Oy:n säiliöauto liikennöi alueella 2 – 5 kertaa vuodessa. Puolustusvoimien säi- liöauto liikkuu alueella satunnaisesti joitain kertoja vuodessa harjoituk- siin liittyen.

(4)

Polttonesteiden jakeluasemasta noin 1,5 km kaakkoon sijoittuu Hyrylän teollisuusalue. 1-luokan pohjavesialuerajauksen sisällä toimii toistaiseksi kaksi huoltoasemaa (Oy Shell Ab, Oy Teboil Ab).

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti lakkautettiin 1.1.2007. Varusmiesten koulutus on Hyrylän varuskunta-alueella päättynyt, mutta alueella on edelleen muuta puolustusvoimien toimintaa kuten Puolustusvoimien kan- sainvälinen keskus FINCENT ja Parolan korjaamo (ParKmo) sekä Pans- sariprikaati (Pspr).

Jakeluaseman toiminta-aika on 24h/vrk maanantaista sunnuntaihin. Ase- malla työskentelee yksi vastuuhenkilö virka-aikana maanantaista perjan- taihin. Kohteessa tapahtuu polttonesteenjakelua puolustusvoimien omaan käyttöön sekä virka-apupyynnöllä myös muiden viranomaisten ajoneuvo- jen tankkausta. Asemalla myös varastoidaan polttoainetta jokapäiväiseen käyttöön. Maanpäällisen jakelupaikan (50 m3:n öljysäiliö) toiminta on lopetettu vuonna 2006, jolloin polttoainesäiliö vietiin muualle Puolustus- voimien tarpeisiin.

Henkilö- ja kuorma-autot ovat aseman pääasialliset käyttäjät (noin 20 – 250 tankkaustapahtumaa kuukaudessa). Muita käyttäjiä ovat ilmatorjuntapanssarivaunut (1 – 15 tapahtumaa/kk), Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen moottorityökoneet (2 – 20 tapahtumaa/kk) ja hinatta- vat voimalaitteet (1 – 10 tapahtumaa/kk) sekä satunnaisesti muuta Puo- lustusvoimien kalustoa.

Raaka-aineet sekä niiden varastointi

Varastoitavat polttonesteet ovat bensiini-, diesel- ja polttoöljy. Jakelu- asemalla on neljä maanalaista kaksoisvaipallista terässäiliötä. Bensiiniä varastoidaan 50 m3:n ja dieselöljyä 10 m3:n sekä 50 m3:n säiliöissä. Lisäksi alueella varastoidaan polttoöljyä 10 m3:n säiliössä. Ja- keluasemalla on tehty vuonna 2003 KTM:n (415/1998) päätöksen edel- lyttämät muutostyöt. Jakelualue sijoittuu katoksen alle reunoiltaan koro- tetulle betonilaatalle, joka muodostaa jakelualueelle oman valuma- alueen. Laattaa ympäröi asfaltoitu alue öljynerotuskaivoineen.

Hyrylän jakeluaseman polttoaineen jakelumäärät olivat vuonna 2008 seu- raavat:

- Bensiini (BE 95) 6 087 litraa

- Diesel (DITC) 67 981 litraa

- Polttoöljy (TEMP 3G Talvi) 30 547 litraa Veden käyttö, jätevedet ja niiden johtaminen

Jakeluasemalla ei ole vesipistettä. Alueella muodostuvat valumavedet oh- jataan öljynerottimen kautta sadevesiviemäriin.

(5)

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Jakeluasemalla on tehty vuonna 2003 KTM:n (415/1998) päätöksen edel- lyttämät muutostyöt. Jakeluasema kunnostettiin Uudenmaan ympäristö- keskuksen 26.6.2003 laatiman muistion mukaisesti ja kunnostustoimenpi- teet hyväksyttiin 1.10.2003.

Hakemuksen mukaan jakeluaseman laitteet edustavat alansa parasta käyt- tökelpoista tekniikkaa. Maaperän ja pohjaveden suojelu varmistetaan sekä ympäristön pilaantuminen estetään teknisillä toteuttamis- ja rakentamista- voilla ja materiaalivalinnoilla.

Toiminnassa käytössä olevat säiliöt ovat kaksoisvaipallisia terässäiliöitä.

Jakelualue on päällystetty betonilaatalla ja viemäröity öljynerottimeen.

Betonilaatta on muotoiltu keskiosaan päin kaltevaksi ja alue on katettu.

Jakeluaseman pohja- ja rakennekerrokset sisältävät mm. yhtenäisen muo- vikalvon, jonka päällä on salaojitettu täytekerros. Säiliöalue on päällystet- ty asfaltilla. Koko alueen sade- ja valumavedet ohjataan kaadoilla öl- jynerotuskaivoihin.

Jakeluasemalla toteutettuja ratkaisuja ympäristön ja turvallisuuden näkö- kulmasta ovat seuraavat: kunkin säiliön välitilan nesteen paisunta-astia tarkkailuputkineen on säiliön huoltokaivossa, täyttöputket ovat tiiviissä pidätyskaivoissa ja niissä on lautasliittimet, täyttöpaikka on tiivis ja vie- märöity öljynerottimeen, bensiinisäiliön ilmaputkessa on yli- ja ali- paineventtiilit sekä bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmä. Täyttöputket ovat monimassamuoviputkia, veden pääsy säiliöiden täyttö- ja huolto- kaivoihin on estetty kansilla, valvontaa/tarkkailua suoritetaan säännölli- sesti laitteille jne.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Jakelualue on päällystetty ja alueelta vedet viemäröidään öljynerottimen kautta viemäriin.

Päästöt ilmaan

Tankkauspaikalla ei ole ilmapäästöjen talteenottojärjestelmää, joka mah- dollistaisi polttoainehöyryjen talteenoton. Bensiinihöyryjen talteenotto toteutetaan 95-oktaanisen bensiinin tuuletusputkeen asennetulla yli- ja alipaineventtiilillä ja jakotukilla, josta bensiinihöyryputki johdetaan täyt- töpaikan viereen.

Melu ja tärinä

Jakeluaseman toiminnasta aiheutuvat melu- ja tärinähaitat eivät ole mer- kittäviä. Jakeluaseman toiminnasta aiheutuva melu ei poikkea normaalis- ta ajoneuvojen muusta liikkumisesta varuskunta-alueella.

(6)

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Toiminnasta ei normaalitilanteessa synny jätettä. Jakeluasemalla ei ole ongelma- tai energiajätteen keräyspistettä. Sekajätteelle on oma keräysas- tia. Asemalla ei suoriteta ajoneuvojen öljynvaihtoja ym. muita huolto- toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet suoritetaan huoltohalleissa.

Ongelmajätettä syntyy säiliötarkastusten yhteydessä, jolloin tarkastuksen suorittava yritys hoitaa syntyvän ongelmajätteen (esim. sakka-vesi- polttoaineseos) asianmukaisen jatkokäsittelyn.

Lassila & Tikanoja Oy hoitaa Panssariprikaatin öljynerotuskaivojen tyh- jennykset vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen tyhjennykset hoi- taa Ekokem Oy. Öljynerotuskaivot (4 kpl) on tyhjennetty viimeksi Hyry- län jakeluasemalla 8.6.2009.

Päästölähteet sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen

Jakelualue on päällystetty hitsattavalla muovikalvolla ja betonilaatalla, josta vedet on johdettu öljynerottimen kautta sadevesiviemäriin.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus pintavesiin

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia pintavesiin.

Vaikutus maaperään ja pohjaveteen

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Polttoaineen jakelu/varastointitoiminnassa on kuitenkin mahdollista, että säiliöiden ja putkistojen vuodoista sekä ylitäyttövahin- gosta voi aiheutua pilaantumista. KTM:n mukaiset suojaukset vähentävät öljyjen kulkeutumisriskiä maaperään tai pohjaveteen.

Vaikutus ilmaan

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu ilmapäästöjä.

Melun ja tärinän vaikutukset

Hakemuksen mukaan jakeluaseman toiminnasta aiheutuvat melu- ja tä- rinähaitat eivät ole merkittäviä. Lähialueella ei ole sen tyyppistä toimin- taa, joka saattaisi kärsiä melusta.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu

Jakeluaseman vastuuhenkilö tarkkailee päivittäin tietokoneelta säiliöiden polttoainemääriä. Silmämääräisesti tarkkaillaan myös päivittäin koko ja-

(7)

kelualueen yleiskuntoa. Jakeluaseman säiliöt tarkastetaan alan yrityksen toimesta silmämääräisesti että ultraäänipaksuusmittauksella. Tarkastuk- sen yhteydessä annetaan seuraavan uusintatarkastuksen ajankohta vuosi- tarkkuudella.

Laitoksen vaikutusten tarkkailu

Jakeluaseman maaperää on tutkittu vuonna 2006 (Paavo Ristola Oy).

Raportointi

Toiminnasta raportoidaan vuosittain Uudenmaan ympäristökeskukselle.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Polttoaineen jakelun riskit muodostuvat pääasiassa säiliöiden ja putkisto- jen vuodoista sekä ylitäyttövahingosta. Ylitäytön ja vuotojen aiheuttama riski on vähentynyt asemalla vuoden 2003 muutostöiden jälkeen. KTM:n mukaiset suojaukset vähentävät hiilivetyjen kulkeutumisriskiä maape- rään ja pohjaveteen.

Maanpäällisen säiliön kohdalla vuoto on helpommin havaittavissa kuin maanalaisissa. Tietokoneella on kuitenkin mahdollista seurata maanalai- sen säiliön polttoainemäärää. Tämä mahdollistaa myös maanalaisten vuotojen havaitsemisen. Hakemuksen mukaan havaintoja säiliöiden vuodoista ei Hyrylässä ole tehty.

Ympäristövahingon varalta säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä sekä elektronisella pinnanmittausjärjestelmällä. Öljyn- ja bensiininerotin on varustettu elektronisella hälytysjärjestelmällä. Täyttöpaikan alla on hit- sattava muovikalvo. Jakeluasemalla on ylitäytön ja vuotojen varalta käy- tettävissä imeytysturvetta ja imeytysmattoa. Edellä mainitut toimet on suunniteltu onnettomuuksien estämiseksi. Lisäksi jakeluasemalla on va- luma-allas, joka muodostuu reunoiltaan korotetuista ja viemäröidystä be- tonilaatasta. Ympäröivä piha-alue on asfaltoitu ja kaadot suunnattu öl- jynerotuskaivoja kohti. Jakeluasema on varustettu alkusammutuslaitteel- la.

Mikäli toiminnasta aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle ja/tai ympäris- tölle onnettomuuden tai muun tilanteen johdosta, tapahtumasta ilmoite- taan välittömästi paikalliselle pelastusviranomaiselle ja Uudenmaan ym- päristökeskukselle.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset

Lupahakemusta on täydennetty 4.12.2007, 23.6.2009, 4.8.2009 ja 19.8.2009.

(8)

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta on tiedotet- tu 38 §:n mukaisesti kuuluttamalla siitä Tuusulan kunnan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla 28.9. – 27.10.2009. Lupahake- muksesta on ilmoitettu Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset -paikallislehdissä.

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalta, Tuusulan kunnan- hallitukselta, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä, Tuusulan kun- nan vesihuoltolaitokselta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja Kes- ki-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymältä. Hakemuksesta saapui neljä lausuntoa.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä esittää 29.9.2009 saapu- neessa lausunnossaan, että sen puolesta ympäristölupa voidaan myöntää Hyrylän varuskunta-alueen kiinteistöllä 858-402-1-57 olevalle polttoai- neen jakeluasemalle noudattaen hakemukseen kirjattuja käytäntöjä.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta esittää 9.10.2009 saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa:

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Hyrylän varuskunnan ympäristö- riskien kartoitus ja tutkimusohjelmaehdotus raportin (22.11.2005) mu- kaan lupahakemusta koskevalla kiinteistöllä sijaitsee jakeluaseman lisäk- si myös BUK-vaunujen tankkauspaikka (50 m3:n maanpäällinen poltto- ainesäiliö). Varsinaisessa lupahakemuksessa ko. säiliötä ei ole kuiten- kaan mainittu. Jos maan päällinen säiliö on edelleen olemassa, on säiliö ja siihen liittyvät rakenteen huomioitava tässä ympäristölupakäsittelyssä.

Lupahakemusta koskeva polttonesteen jakelupiste sijaitsee Hyrylän 1-luokan pohjavesialueella. Pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen raja kulkee jakeluaseman mittarikentän kohdalla. Pohjavesialueen ulko- raja sijaitsee vain noin 20 – 30 metrin etäisyydellä mittarikentältä koilli- seen. Edellä esitetty BUK-tankkauspiste sijaitsee (on sijainnut) pohja- vesialueen ulkopuolella. Ympäristöriskien kartoitus ja tutkimusohjelma- ehdotuksen liitekartan mukaan pohjaveden virtaussuunta alueella olisi koilliseen. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän lähin vedenottamo (Koskenmäki) sijaitsee jakeluasema-alueelta noin 1,1 km luoteeseen.

Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella jakeluasemien sijoittumiseen yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille on suhtauduttu kielteisesti. Kielteisiä lupapäätöksiä on perusteltu lupahar- kinnassa erityisesti jakeluasemien aiheuttamalla pohjavesien pilaantu- misriskillä. Riskin suuruuden arvioinnissa käytettyjä tietoja ovat olleet erityisesti alueen pohjaveden virtausolosuhteet, maaperätiedot sekä suo- jakerrospaksuudet.

Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt kielteisen luparatkaisun Hyrylän 1-luokan pohjavesialueella sijaitsevien Oy Shell

(9)

Ab:n ja Oy Teboil Ab:n olemassa olevien polttonesteiden jakeluasemien ympäristölupahakemuksista. Vaasan hallinto-oikeus ja korkein hallinto- oikeus ovat päätöksillään pitäneet kielteiset luparatkaisut voimassa.

Edellä mainittujen asemien sulkemiseen liittyvät valvonta-asiat ovat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa kesken. Uudenmaan ympäris- tökeskus on em. lupahakemuksista antamissaan lausunnoissa todennut, ettei luvan myöntämisedellytyksiä ole ollut olemassa siinäkään tapauk- sessa, että vanhan jakeluaseman rakenteet uusittaisiin parhaan käytössä olevan tekniikan mukaisiksi.

Edellä esitetyn perusteella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta kat- soo ensisijaisesti, ettei polttonesteiden jakeluasemalle tulisi myöntää ympäristölupaa 1-luokan pohjavesialueelle. Polttonesteiden jakelutoi- minta tulee järjestää yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Ennen lupahakemuksesta tehtävää ratkaisua tulisi selvittää ympäristön- suojeluasetuksen 13 §:n mukaiset tiedot lupahakemusta koskevan alueen pohjavedenpinnan korkeudesta ja virtausolosuhteista. Vasta tämän jäl- keen voidaan tarkemmin arvioida toiminnan aiheuttaman pilaantumisris- kin suuruutta Hyrylän pohjavesialueelle ja siten luvan mahdollisia myön- tämisedellytyksiä. Jos lupaviranomainen katsoo ympäristöluvan myön- tämisedellytysten ko. tapauksessa olevan olemassa, tulee pohjavesialu- eelle sijoittuvan polttonesteiden jakeluaseman suojaustekniikan määrätä noudattavan vähintään palavien nesteiden jakeluaseman standardin SFS 3352 (2004-11-08) kohtaa 15.1 (jakeluasema pohjavesialueella, raken- nemalli 2.).

Tuusulan kunnanhallitus esittää 23.10.2009 saapuneessa lausunnossaan seuraavaa:

Kunnanhallitus toteaa, että viime vuosina lupaviranomaiset ovat suhtau- tuneet kielteisesti polttonesteiden jakeluasemien toiminnan jatkamiseen 1-luokan pohjavesialueella. Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviran- omainen teki kielteisen luparatkaisun sekä Hyrylän 1-luokan pohjavesi- alueella sijaitsevan Oy Shell Ab:n että Oy Teboil Ab:n olemassa olevien polttonesteiden jakeluasemien ympäristölupahakemuksista. Kunnanhalli- tus katsoo, että ympäristönsuojelullisista syistä hakemuksen tarkoitta- maan polttonesteiden jakelu- ja varastotoimintaan on syytä suhtautua kielteisesti. Tässä yhteydessä kunnanhallitus myös huomauttaa, että on syytä tarkistaa, pitääkö lupahakemuksessa esitetyt tiedot alueella viikoit- tain liikkuvien ajoneuvojen määrästä enää paikkaansa varuskunta-alueen nykyisissä olosuhteissa.

Kunnanhallitus toteaa, että hakemuksen tarkoittama toiminta sijoittuu Hyrylän varuskunta-alueelle, jonka kaavoituksellinen tilanne on merkit- tävästi muuttunut maakuntakaavatasolla ja jonka uutta osayleiskaavaa, eli ns. Rykmentinpuiston osayleiskaavaa, ollaan parhaillaan laatimassa.

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on keskeisiltä osin puo- lustusvoimien aluetta (EP). Kaavamerkinnän mukaan alue varataan puo- lustusvoimien käyttöön. Mikäli taajamatoimintojen alueisiin kiinteästi liittyvä alue Tuusulan Hyrylässä vapautuu puolustusvoimien käytöstä, ne varataan vapautuvilta osin taajamatoimintojen alueeksi. Koko Tuusulaa

(10)

koskeva oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuus- tossa 15.5.1989. Yleiskaavassa suunnittelualueen keskeinen osa on puo- lustusvoimien aluetta (EV). Hyrylän laajenemissuuntien osayleiskaavas- sa entinen varuskunta-alue on osoitettu puolustusvoimien käyttöön.

Vahvistuessaan Rykmentinpuiston osayleiskaava korvaa laajenemis- suuntien ohjausvaikutuksen. Polttonesteiden jakelu- ja varastointipaikan alueella ei ole asemakaavaa.

Kunnanhallitus toteaa, että maakuntakaavan tarkoittamat alueet Tuusulan Hyrylässä ovat pääosin vapautumassa puolustusvoimien käytöstä ja niitä ollaan parhaillaan osoittamassa taajamatoimintojen alueeksi. Polttones- teiden jakeluaseman ja varastoinnin jatkaminen on vastoin alueelle suunniteltua käyttötarkoitusta.

Kunnanhallitus lausuu yhteenvetona, että edellä esitetyillä ympäristön- suojelullisilla ja maankäytöllisillä perusteilla kunnanhallitus suhtautuu kielteisesti ympäristöluvan myöntämiseen hakemuksen tarkoittamalle toiminnalle ja että lupaviranomaisena toimivan Uudenmaan ympäristö- keskuksen tulee tehdä asiassa kielteinen lupapäätös, mikäli hakija ei sitä ennen päädy perumaan hakemustaan.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä esittää 27.10.2009 saapuneessa lausunnossaan seuraavaa:

Asema sijaitsee Hyrylän 1-luokan pohjavesialueella, josta Koskenmäen vesilaitos saa raakavetensä. Koskenmäen vesilaitokselta pumpataan jat- kuvasti kulutukseen yli 1 000 m3/vrk talousvettä, mikä on huomattavan suuri osa koko Hyrylän keskustan talousvesitarpeesta. Aiemmin Tuusu- lan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt kielteisen luparat- kaisun samalla pohjavesialueella sijaitsevien Oy Shell Ab:n ja Oy Teboil Ab:n olemassa olevien polttonesteiden jakeluasemien ympäristölupaha- kemuksista. Nämä päätökset on Vaasan hallinto-oikeus ja korkein hallin- to-oikeus pitäneet voimassa. Nyt hakemuksen kohteena oleva jakelu- asema olisi tiettävästi ainoa tälle pohjavesialueelle jäävä tämän suurui- nen asema, mikäli lupa myönnettäisiin. Tällaisen riskin jättäminen poh- javedelle ja suuren kuluttajajoukon juomavedelle on vailla perusteita.

Tuusulan seudun vesilaitos katsoo, että ympäristölupaa asemalle ei tule myöntää, ja että aseman toiminta lopetetaan mahdollisimman pian.

Muistutukset ja mielipiteet

Ympäristönsuojelulain 37 §:n mukaisesti rajanaapureille ja muille asian- osaisille on varattu mahdollisuus jättää muistutus tai mielipide lupaha- kemuksesta. Lupahakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalta on pyydetty hallintolain 34 §:n mukaan vastinetta annetuista lausunnoista ja lupahakemuksen käsittelyssä kertyneestä aineistosta 28.10.2009 päivätyllä kirjeellä.

(11)

Hakija esittää 12.11.2009 saapuneessa vastineessaan mm. seuraavaa:

Hyrylän varuskunnassa on HELITR:n (Helsingin Ilmatorjunta- rykmentti) aikana toiminut erillinen tankkauspaikka tela-alustaiselle il- matorjuntakalustolle. Jakelupiste sijaitsi tällöin autohallin (rak 42) taka- na aidan ulkopuolella. Tankkaustoiminta lopetettiin syksyllä 2006, jol- loin maanpäällinen 50 m3:n polttoainesäiliö kohdennettiin muualle Puo- lustusvoimien tarpeiden mukaisesti ja mittarikalusto Kalkkuun ajoneu- vovarikolle, joka nykyisin osa Millog-yhtiötä. Kohde, jossa mainitun il- matorjuntakaluston tankkaukseen tarkoitettu jakelupiste sijaitse, on ny- kyään Puolustusvoimien hallinnoiman alueen ulkopuolella. Kohteessa ei ole Puolustusvoimien toimintaa.

Alueella liikennöi enimmillään sata Panssariprikaatin, Kansainvälisen keskuksen sekä Uudenmaan Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen ajo- neuvoa viikossa. Tankkaussuoritteita on päivittäin keskimäärin viisi eli noin 25 tapahtumaan viikoittain. Vuositasolla kertyy 1 200 – 1300 tank- kaustapahtumaa. Vuoden 2009 tankkaustapahtumat olivat arviolta noin 1 200 tapahtumaa ja 80 000 litraa vuodessa.

Rykmenttipuiston osayleiskaava on Tuusulan kunnanhallituksen käsitte- lyssä tarkoituksena asettaa kaava nähtäville valmisteluvaiheen kuulemis- ta varten. Kaavaluonnos on palautunut kunnanhallituksesta kaksi kertaa.

Em. alueen osayleiskaavan asianosaisia ovat Panssariprikaati, Länsi- Suomen Huoltorykmentti, Etelä-Suomen Huoltorykmentti ja Etelä- Suomen Sotilaslääni. Asianosaiset ovat ilmoittaneet Tuusulan kunnalle tarpeensa lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

Hyrylän varuskunta-alueella toimii Panssariprikaatin Helsingin Ilmator- juntarykmenttiin kuuluva ilmatorjuntayksikkö, jonka vahvuus on 19 henkeä ja kymmeniä panssari- sekä pyöräajoneuvoja. Tehtävänä alu- eella on ilmatorjunnan valmiuden ylläpito sekä henkilökunnan ja reservi- läisten kouluttaminen. PSPR:sta alueella toimii myös Parolan korjaamon alayksikkö, jonka vahvuus on 12 henkeä. PARKMO:n Hyrylän yksikön päätehtävä on alueelle sijoitettujen järjestelmien ylläpito ja huolto.

Alueelle sijoitettujen toimintojen uudelleenjärjestely ja henkilöstön mahdollinen kohdentaminen toisaalle on suunnittelun alla. Toimenpitei- den alustava toteutusaikataulu sijoittuu vuosille 2010 – 2011. Tästä huo- limatta, aidatun alueen sisäpuolinen alue on suunniteltu jätettävän toi- minnallisista erityistarpeista johtuen puolustusvoimien hallintaan ja alu- eelle jää varastoitavaa kalustoa useampaan halliin.

Alueen toiminnan nykyisessä muodossa oma polttonesteiden jakeluase- ma on tärkeä sellaiselle puolustusvoimien erityiskalustolle, jota ei ole tarkoituksenmukaista toiminnallisista ja turvallisuussyistä tankata kau- pallisilla jakeluasemilla. Erityisesti korostetaan, että tällaisen kaluston tankkaaminen muualla tai tilapäisesti säiliöautojen avulla muodostaa selkeästi nykyisiä järjestelyitä suuremman ympäristöriskin alueen pohja- vesille, kuin nykyaikaiset normit täyttävät käytössä olevan puolustus- voimien jakelupisteen säiliöt. Tämän lisäksi uusista järjestelyistä aiheu- tuu todennäköisesti myös puolustusvoimien toimintaan ja liikenneturval- lisuuteen kohdistuvia uusia riskejä.

(12)

VIRANOMAISEN RATKAISU

Uudenmaan ympäristökeskus ei myönnä Panssariprikaatille ympä- ristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupaa polttonesteiden jakeluaseman toiminnan jatkamiselle Tuusulan kunnan Hyrylän va- ruskunta-alueella kiinteistöllä 858-402-1-57. Alueella tapahtuva polt- tonesteiden jakelu ja varastointi on lopetettava vuoden 2011 loppuun mennessä.

Toiminnassa on noudatettava Tuusulan kunnan ympäristö- ja ra- kennuslautakunnan 9.5.1995 myöntämän ympäristölupamenettely- lain mukaisen päätöksen § 51 lupamääräyksiä 31.12.2011 saakka.

Uudenmaan ympäristökeskus antaa Panssariprikaatin Hyrylän va- ruskunta-alueen jakeluasemalle seuraavat toiminnan lopettamista koskevat määräykset ympäristönsuojelulain 90 §:n 3 momentin mu- kaisesti:

Toiminnan lopettamismääräykset(YSL 7 §, 8 § ja 43 §)

1. Polttonesteiden varastointiin ja jakeluun käytetyt säiliöt, putkistot ja muut laitteistot on poistettava kiinteistöltä 31.3.2012 mennessä.

Rakenteiden ja laitteiden purkamisajankohdasta on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Kes- ki-Uudenmaan ympäristökeskukseen.

Jakeluaseman purkamisesta ja mm. säiliöiden tyhjentämis-, pesu- ja purkutoimista, hyödynnetyistä ja syntyneistä jätteistä sekä ongelma- jätteistä (määrä, laatu ja toimituspaikka) on pidettävä kirjaa. Kir- janpidosta on toimitettava yhteenveto raportti Uudenmaan elinkei- no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Keski-Uudenmaan ym- päristökeskukselle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa purku- töiden päättymisestä.

2. Toiminnan lopettamiseen liittyvät toimenpiteet on tehtävä siten, että päästöt vesistöön, maaperään, ilmaan ja pohjaveteen jäävät mahdol- lisimman vähäisiksi. Polttoaineita sekä jätteitä on käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu vesistön, maaperän eikä pohjaveden pilaantu- misvaaraa, epäsiisteyttä tai roskaantumista tai muuta haittaa ympä- ristölle.

3. Toiminnanharjoittajan on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen suunnitelma jakelu- aseman alueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvit- tämisestä 30.9.2011 mennessä. Suunnitelma on toimitettava tiedoksi myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Suunnitelman perusteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä- ristökeskus voi antaa lisämääräyksiä.

(13)

RATKAISUN PERUSTELUT

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että ympäristöluvan myöntä- misedellytyksiä ei ole, koska ympäristöluvan myöntäminen vaarantaisi vedenhankinnan kannalta tärkeän 1-luokan Hyrylän pohjavesialueen ja Koskenmäen vedenottamon toiminnan sekä olisi ympäristönsuojelulain 8 §:ssä säädetyn pohjaveden pilaantumiskiellon vastainen. Jakeluaseman toimintaa voidaan kuitenkin harjoittaa Tuusulan kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan lainvoimaisella päätöksellä 31.12.2011 saakka, jot- ta jakeluaseman toiminnan lopettaminen voidaan suorittaa hallitusti.

Alueella, jolla toiminta sijaitsee, on ollut voimassa maankäyttö- ja ra- kennuslain mukainen toimenpiderajoitus ja rakennuskielto 30.11.2009 saakka Rykmenttipuiston osayleiskaavan laatimiseksi. Tuusulan kun- nanvaltuusto on 16.11.2009 päättänyt, että Rykmentinpuiston rakennus- kieltoa jatketaan kolmella vuodella, eli 15.11.2012 saakka.

Rykmenttipuiston osayleiskaavan luonnoksessa Panssariprikaatin poltto- nesteiden jakeluaseman alue on varattu AK-merkinnällä asuinkerrosta- lovaltaiseksi alueeksi. Määräyksen mukaan alueella voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia palvelu- ja työpaikkatoimintoja sekä ker- rostalokortteleita täydentäviä rivitaloasuntoja ja kytkettyjä asuinpienta- loasuntoja. Alue tulee toteuttaa viihtyisänä ja kaupunkimaisena alueena.

Osa jakeluaseman alueesta on osoitettu PY-3 merkinnällä julkisten pal- velujen ja hallinnon alueeksi. Määräyksen mukaan alue varataan koulul- le.

Koko Tuusulaa koskeva oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.5.1989. Yleiskaavassa suunnittelualueen keskei- nen osa on Puolustusvoimien aluetta (EV). Hyrylän laajenemissuuntien oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (kunnanvaltuusto, 9.4.2001) enti- nen varuskunta-alue on osoitettu puolustusvoimien käyttöön. Uuden- maan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on merkitty keskeisiltä osin puolustusvoimien alueeksi (EP). EP merkinnän mukaan mikäli taajamatoimintojen alueisiin kiinteästi liittyvä alue vapautuu puo- lustusvoimien käytöstä, varataan ne vapautuvilta osin taajamatoiminto- jen alueeksi.

Polttonesteiden jakeluasema sijaitsee yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeällä 1-luokan pohjavesialueella (Hyrylä 0185801A). Poh- javeden varsinaisen muodostumisalueen raja kulkee jakeluaseman mitta- rikentän kohdalla. Pohjavesialueen ulkoraja sijaitsee vain noin 20 – 30 metrin etäisyydellä mittarikentästä koilliseen. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän lähin vedenottamo (Koskenmäki) sijaitsee jake- luasemasta noin 1 km luoteeseen. Tuusulan Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivityksen (29.9.2005) mukaan pohjaveden vir- taussuunta voi olla jakeluaseman alueelta vedenottamolle päin. Jakelu- asema on Tuusulan Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivi- tyksen riskikartoituksessa merkitty C-riskiryhmään. C-luokkaan kuulu- vat riskit voivat olla toiminnan aiheuttaman päästöriskin osalta merkittä- viä, mutta niiden arvioitu sijaintiriski laskee ne riskiluokkaa alhaisem- malle tasolle.

(14)

Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt kielteiset ympäristölupapäätökset 6.3.2007 Oy Teboil Ab:n ja Oy Shell Ab:n polt- tonesteiden jakeluasemista, jotka sijaitsevat samalla vedenhankinnan kannalta tärkeällä 1-luokan pohjavesialueella kuin Panssariprikaatin polttonesteiden jakeluasema.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oi- keusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. Toimin- nanharjoittaja ei ole esittänyt lupahakemuksessa jakeluaseman toimin- nalle muuta mahdollista sijoituspaikkaa.

Ympäristönsuojelulain 6 §:ää koskevissa hallituksen esityksen (HE 84/1999) yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan mm.: Sijoituspaikan hyväksyttävyyteen vaikuttaisi mahdollinen toimintaa liittyvä onnetto- muusriski. Esimerkiksi polttonesteiden jakeluasemaan voi liittyä erityi- nen riski, jos se sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltu- valle pohjavesialueelle. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että ympä- ristönsuojelulain 6 §:ää sovelletaan myös olemassa oleviin toimintoihin.

Hyrylän polttonesteiden jakeluaseman voimassa olevassa luvassa ei ole annettu määräyksiä toiminnan lopettamisesta. Uudenmaan ympäristö- keskus kuitenkin katsoo, että ympäristönsuojelulain 90 §:n momentin 3 mukaan toiminnan lopettamiseksi on tarpeen antaa määräyksiä.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan päätöksessä on annettava tarpeel- liset määräykset mm. päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoit- tamisesta, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. (Määräykset 1. – 3.)

Jakeluaseman purkamiselle annettu määräaika sekä raportointivelvoite ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi ja toimin- nan lopettamisen valvomiseksi. (Määräykset 1.)

Toiminnan lopettaminen on suoritettava siten, että purkamis- ja lopetta- mistoimilla ei aiheuteta ympäristönsuojelulain 7 §:ssä ja 8 §:ssä tarkoi- tettua pinta- ja pohjavesien eikä maaperän pilaantumista tai sen vaaraa.

(Määräys 2.)

Hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista on tarpeen esittää suunni- telma toiminnan lopettamisen jälkeisistä ympäristönsuojelutoimista, ku- ten alueen pilaantumisen selvittämisestä ja alueen kunnostamisesta.

(Määräys 3.)

(15)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Tämä lupapäätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä 21.1.2010, jos päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristösuojelulaki (86/2000) 6, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 43, 90, 100 §

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 19 § Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksulli- sista suoritteista (1237/2003)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 1 694 €.

Ympäristöluvan maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (1237/2003) alu- eellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutau- lukon mukaisesti. Puolustusvoimien harjoittamaa polttonesteiden jakelu- toimintaa ei ole mainittu maksutaulukossa, joten asian käsittelystä peri- tään maksu käyttäen tuntitaksaa, jonka suuruus on 38,5 €/h. Tämän ym- päristölupahakemuksen käsittelyn vaatima työaika oli 44 tuntia.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös

Panssariprikaati PL 5

13701 Parola Jäljennös päätöksestä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tuusulan kunnanhallitus

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tieto päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä lähetetään liitteen (liite 1.) mukaisesti.

(16)

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Tuusulan kunnan ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukai- sesti.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta- malla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes- tyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 §)

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 §)

Valitusosoitus on liitteenä (liite 2.).

Ympäristöinsinööri Hannele Kärkinen

Ylitarkastaja Mari Vesa

Päätöksestä lisätietoja antaa Mari Vesa, puh.040 356 2783

Liitteet Päätöksestä ilmoituksen saajat (liite 1.) Valitusosoitus (liite 2)

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

NUMMELIN, Liisa: Porin teollisuusympäristöt. Sata- kunnan Museon julkaisuja 6. Paali ja pakka. Porin Puuvilla Oy:n 75-juhlavuotisnumero. Porin Puuvilla Oy – Ab Björneborgs

Todista, että janat DE ja DF pilkkovat sivun AB kolmeen yhtä pitkään osaan.. Postinkantajalla on n pakettia, joiden painot ovat 1,

Oheinen pohjavesialueen suojelusuunnitelma on tehty vesi— ja ympäristöhallituksen, Helsingin vesi —ja ympäristöpiirin, Tuusulan kunnan sekä Tuusulan Seudun Vesilaitos

Taulukossa 7 on esitetty raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien keskimääräiset pitoisuudet savukaasuissa vuonna 2020.. Näitä epäpuhtauksia mitattiin vuoden

Länsi-Suomen ympäristökeskus myöntää Oy VR-Rata Ab Vuorenpeikoille ympäristönsuojelu- lain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan puhtaiden maa-ainesten läjitykselle Seinäjoen

Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan No YS 1258/29.10.2003 koskien Finn- Gravel Oy:n Tuusulan Ruotsinkylässä

Uudenmaan ympäristökeskus myöntää Seepsula Oy:n edellä esitetyn mukaiselle Senkkerin kiviainesaseman toiminnan jatkamiselle ja laajen- tamiselle sekä jäteasfaltin

Taulukossa 6 on esitetty raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien keskimääräiset pitoisuudet savukaasuissa vuonna 2018. Näitä epäpuhtauksia mitattiin vuoden aikana kaksi

VindIn Ab/Oy Pirttikylän tuulivoimapuisto I FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Uudenmaan ympäristökeskus myöntää Fortum Power and Heat Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen luvan, joka koskee Inkoon kunnassa sijaitsevan

Ab Ekorosk Oy, Kokkolan Vesi ja Pietarsaaren Vesi ovat selvittäneet alueen sako- ja umpikaivo- sekä jätevedenpuhdistamolietteiden yhteiskäsittelyä.. Käsittelymenetelmäksi

Taulukossa 6 on esitetty raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien keskimääräiset pitoisuudet savukaasussa vuonna 2013. Näitä epäpuhtauksia mitattiin viime vuoden

tä kaksirunkoinen on yleensä ly- hyempi kuin yksirunkoinen sekä siitä, että kaksirunkoisen runko- jen välissä olevan sillan ei ole suo- tavaa sukeltaa

Suomen paperi- ja puutavaralehti Oy Pappers- och trävarutidskrift för Finland Ab - The Finnish paper and timber journal publishing company, Pietarinkatu 1 C,

(Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy_b.) Käytössä on myös lukollisia kuivajätteen alue- keräyssäiliöitä, joiden käyttöoikeus on käyttömaksun maksaneilla asukkailla (Botniarosk Oy

Verrattaessa tarkastus- pöytäkirjojen (liite 1) mittausarvoja valmistajan Oy Strömberg Ab, 1973, Sisäänasen- nettavat vähäöljykatkaisijat 12 ja 24 kV:ssa julkaistun taulukon

Edullisemman hintaluokan pukujen villasekoitteissa käytetään usein polyesteria, vis- koosia ja elastaania. Sekoitekankaiden villa voi olla laadultaan lyhytkuituista,

Ekokem Oy Ab ja Savaterra Oy pystyvät käsittelemään sekä kuolleet eläimet että varusteet, mutta Honkajoki Oy:n kä- sittelyvaihtoehdossa öljyiset varusteet ja muut

Varkaudessa toimiva Foster Wheeler Energia Oy, mikä näkyy tummennettuna (Kuva 1) ja Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Foster Wheeler Energi AB ovat osa Foster Wheeler Energia Oy

Yrityksen on ympäristöjärjestelmää suunnitellessaan otettava huomioon organisaation toimintaympäristö ja vaatimukset sekä ympäristöjärjestelmän soveltamisala..

Korvausta kuljetusvälineen aiheuttamista vahingoista on mahdollista vaatia rah- dinkuljettajan lisäksi myös tuotevastuulain nojalla esimerkiksi kaluston valmista- jalta, jos se

Oy Nortek Ab, Helsinki Sumeko Oy, Helsinki Kesko Oy, Helsinki Oy Husqvarna Ab, Tampere Oy Seanport Ab, Helsinki.

In the sphere of film and foil, attention should also be paid to the operations of Oy W. Rosen lew Ab and Oy Tampella Ab. The former has developed its own foil