• Ei tuloksia

Mitä on aikuiskasvatus? näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Mitä on aikuiskasvatus? näkymä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

2 uPÄÄKIRJOITUS u AIKUISKASVATUSu1/2007

T

iedelehti Aikuiskasvatus synnytettiin neljännesvuosisata sitten aikuiskas- vatuksen monimuotoisen kentän yhdyssiteeksi sekä ennakkoluulottomaksi keskustelufoorumiksi. Peruslähtökohdakseen silloinen päätoimittajaryhmä asetti kriittisyyteen ja avoimeen keskusteluun nojaavan aikuiskasvatuksen käytäntöjen tieteenomaisen tarkastelun. Tuolloin elettiin suunnittelun perus- tuvan kehittämisen yhteiskunnassa ja ajassa. Aikuiskasvatuksen ja -koulu- tuksen uskottiin edistyvän teorian ja käytännön, tutkimuksen ja kentän sekä vapaan sivistystyön ja ammatillisen aikuiskasvatuksen vuoropuhelua edes- auttamalla. Ajatus aikuiskasvattajan (erityisen) ammatti-identiteetin muotou- tumisesta perustui1970- ja 1980-luvuilla eri ilmenemismuotoja saaneisiin pyrkimyksiin itsenäisen tieteenalan luomisesta.

Jos tarkastelun kohteeksi otetaan ensinnäkin ulkoiset seikat, on suomalai- nen aikuiskasvatustiede tänään voimissaan. Meillä on yliopistoissamme alan oppituoleja, virkoja, oma tutkimusseura, säännöllisesti järjestettävät tutkija- tapaamiset, tutkimusprojekteja sekä oma tiedelehti. Koska suomalaisen yli- opisto- ja akateemisen korkeakoululaitoksen kokonaisbudjetti vastaa vaik- kapa yhden suuren amerikkalaisen yliopiston vuosibudjettia, on mielestäni perusteltua jo nyt puhua Suomen yliopistosta. Hajautetulle verkostoperiaat- teelle rakentuvana se vastaa informaatioyhteiskunnan keskeisiä lähtökohtia, ajatusmalleja ja toimintatapoja. Koska tieto- ja viestintätekniikka kutistaa välimatkat olemattomiin – tekee ne tietotyössä merkityksettömiksi – ei Suo- men yliopiston Aikuiskasvatuksen tiedekuntaa tarvitse koskaan koota saman katon alle, tarkoitusta varten remontoituun tehdaskompleksiin. Lähiopetus- ta voidaan jatkossakin järjestää usealla eri paikkakunnalla Hangosta Ivaloon.

Myös suomalaisen aikuiskasvatustutkimuksen kriittinen massa on hajautettu verkkoon. Aikuiskasvatuksen tiedekunnassa tehtävä tutkimus on tutkimus- kohteiltaan ja metodologisilta otteiltaan monipuolista ja laaja-alaista. Kon- taktipinta lähitieteisiin ja muihin tieteenaloihin laaja. Omiin havaintoihin perustuva näkemykseni on, että tiedekuntamme on kansainvälisesti tarkastel- tuna erittäin vahva.

Mitä annettavaa akateemisella aikuiskasvatustieteellä ja -tutkimuksella tulisi ja voisi olla ns. kentän edustajille ja käytännön aikuiskasvatustyötä tekeville? Pyrin yhä edelleen provosoitumaan kysymyksen kuullessani. Pro- vokatiivinen vastaukseni on: ei mitään. Kysymys perustuu oletukseen tie- teen ja käytännön sekä tutkimuksen ja kentän erillisyydestä. Sen lähtökohta- na joko-tai -erottelu, ei sekä-että -ajattelu. Dikotomiasta syntyvä hedelmätön kädenvääntö ei vastaa vapaan sivistystyön ja aikuiskasvatuksen pitkän pe- rinteen lähtökohtia, ominaispiirteitä tai työmuotoja. Mieleeni tulee Grundt- vigin ajatus hengen ja käden liitosta, Paulo Freiren perustellut näkemykset teorian ja toiminnan orgaanisesta suhteesta, angloamerikkalainen toiminta- tutkimuksen perinne ja pohjoismainen opintopiiribrändi.

Mitä on aikuiskasvatus?

Petri Salo

(2)

3

1/2007 u AIKUISKASVATUS u PÄÄKIRJOITUS u

Mielestäni kysymys halventaa sekä tieteen parissa että kentällä työtään tekeviä. Harva aikuiskasvatustutkija pystynyt välttymään opetustyöltä tai tutkimuksensa esittelyltä seminaareissa ja konferensseissa. En ole koskaan tutkijana kirjoittanut tutkimusraportteja ja artikkeleita itselleni. Tutkimusai- neistojen kerääminenkin on aina vuorovaikutukseen perustuva tilanne tai tapahtuma. Kirjoittaminen taas on väline asioiden ja ilmiöiden systemaatti- sen jäsentelyyn (ts. teoreettisten mallien luomiseen). Tämä koskee yhtä lailla kansanopisto-opettajaa kuin arvostettua aikuiskasvatuksen tutkijaa. Valtaosa suomalaisista aikuiskasvatuksen kentällä päätoimisesti toimivista aikuiskas- vattajista, -kouluttajista ja suunnittelijoista on korkeasti koulutettuja ihmis- ja yhteiskuntatieteilijöitä. Näinpä he ovat aikoinaan itsekin paneutuneet tut- kimuksen tekemisen ”saloihin”. Sen paremmin teoriat kuin tutkimusmenetel- mälliset valinnat eivät ole heille vieraita.

Olen vuosikausia jo yrittänyt hahmotella (itselleni) vastausta kysymyk- seen, mitä on aikuiskasvatus? Taustalla on ollut pyrkimys selkeän ja turvalli- sen (ammatti)identiteetin löytämiseen. Mutta ehkä pyrkimys itsenäisen ja eksklusiivisen tieteenalan määrittelemiseen on syytä vähitellen unohtaa.

Hahmotan edustamani aikuiskasvatuksen tietyistä perinteistä ja rakentavasta ihmiskuvasta voimansa ammentavaksi ihmis- ja yhteiskuntatieteiden kohta- uspaikaksi. Edistääksemme aikuiskasvatuksen tutkimusta ja monimuotoisia käytäntöjä sekä niiden välistä vuoropuhelua meidän on kyettävä kohtaamaan toisemme ja keskustelemaan. Keskustelun avaamiseksi ja ylläpitämiseksi tar- vitsemme yhteisen ja ymmärrettävän kielen. Lisäksi meidän on kyettävä pro- vosoimaan ja provosoitumaan, ei kuitenkaan kanssatutkijoita tai -ihmisiä ainoastaan kyseenalaistaen, vaan heidän ajatuksiaan kunnioittaen ja ymmär- tämään pyrkien.

A

iman, Aikuiskasvatuksen, Kansanopiston, LLinEn ja Sivistys.netin pää- toimittajat kokoontuivat vuoden alussa pohtimaan suomalaisen ”aikuiskas- vatusmedian” tilaa ja tulevaisuuden haasteista. Tapaaminen oli käsittääkseni ensimmäinen laatuaan. Toisena huomionarvoinen seikka on aikuiskasvatus- mediamme laajuus ja monimuotoisuus. Ainakaan muista pohjoismaista ei vastaavaa aikuiskasvatuksen mediarypästä löydy. Yksi keskeisimmistä on- gelmista on omassa kuppikunnassa pitäytyminen, organisatoriset rajat (jota lehdet omalla tavallaan ilmentävät) ylittävän kiinnostuksen ja keskustelun puute. Aikuiskoulutuksen Maailman uusimmassa numerosta, jossa keskuste- lun ydinkohdat julkaistiin, löytyy myös alan lehtien perustiedot. Aikuiskas- vatuksen osalta haluan täydentää lehden toimitusresursseja. Toimitussihtee- rin ja ns. oto-päätoimittajan lisäksi lehden yksi tärkeimmistä resursseista 4–6 kertaa vuodessa keskustelemaan kokoontuva toimituskunta. Kerran vuodes- sa kokoontuva toimitusneuvosta puolestaan luotaa lehden linjaa pidemmälle tulevaisuuteen.

PETRI SALO

psalo@abo.fi

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Vapaan sivistystyön järjestöjen työn kannal- ta edellä olevasta voidaan päätellä, että aikuis- kasvatuspolitiikan (mukaanlukien rahallinen tuki) vaikutus on

Kuitenkin voima- kas käytännön tiedon painotus, jota hän il- maisi sekä kirjallisissa töissä että keskuste- luissa, ja epäluottamus teoreettisen tiedon

This edition origins can be traced back to a need to provide information on the numerous experimental and development projects being conducted in the field of

kirjoitan sen Aulis Alasen näkemyksen, että tieteellisen tutkimuksen ja aikuiskasvatuksen käytännön yhteisenä päämääränä on yhteis­. kunnallisen todellisuuden

Artikkelissa tarkastellaan tutkimuksen asemaa aikuiskasvatuksen teorian, suunnittelun ja käytännön määrittämässä

Sune Ahlenin ehdottaakin, että seuraavat kaksi tavoitetta vahvistettaisiin aikuiskasva­. tuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi, joihin myös tulisi entistä enemmän kohdentaa

Kun valtiovarainministeriö pyrkii kansallisella tasolla ohjailemaan aikuiskasvatuksen kehitystä, niin kansainvälisellä tasolla samaan pyrkivät nyt ulkoministeriön edustajat.

Tarkasteltaessa aikuiskasvatuksen pääaine- opiskelijoiden työsuhteen vakinaisuutta, ha- vaittiin että valmistumisen jälkeen ensimmäi- nen työpaikka oli ollut 36 %:lla