• Ei tuloksia

Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 2000-luvulle näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 2000-luvulle näkymä"

Copied!
7
0
0

Kokoteksti

(1)

NÄKÖKULMIA KIRJALLISUUTEEN

ONNEKSI ON Suomalaisen Kir- jallisuuden Seura! Kuka muu kus- tantaisi 1 500-sivuisen historiikin Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 2000-luvulle?

Kulttuuritekoa ovat tukeneet Opetusministeriö, Alfred Korde- linin säätiö, Suomen Kulttuuri- rahasto ja Tieteellisten Seurain valtuuskunta. SKS on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kustantaja. Sen ensimmäinen julkaisu ilmestyi vuonna 1834 ja Kalevala vuonna 1835. Vuonna 1870 SKS julkaisi ensimmäisen suomenkielisen romaanin, Alek- sis Kiven Seitsemän veljestä.

Nyt käsillä olevan kolmiosai- sen sarjan kirjoittajiksi on saatu näyttävä joukko maan eturivin tutkijoita, joista monet ovat tuttu- ja aikuiskasvatuksenkin kentällä:

esimerkiksi Ari Antikainen, Anja Heikkinen, Annukka Jauhiainen, Arto Jauhiainen, Mervi Kaarni- nen, Pauli Kettunen, Joel Kivi- rauma, Leena Koski, Arto Nevala, Marjatta Rahikainen, Risto Rinne, Hannu Simola, Jukka Tuomisto.

TOIMIJOIDEN JA TOIMINNAN HISTORIAA

Kuten kaikkialla maailmassa suo- malaisen koulutuksen historia on

NÄKÖKULMIA POLITIIKKAAN

näkökulmia kirjallisuuteen

Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 2000-luvulle

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran suursarja kasvatuksen ja koulutuksen historiasta valmistui kahdeksan vuoden työn tuloksena.

samalla tasa-arvoistumisen his- toriaa. Pitkällä aikavälillä koulu- tus on muuttunut yhteiskunnan yläkerroksille kuuluvasta etuoi- keudesta koko väestön velvolli- suudeksi. Koulutus on nostanut väestön sivistyksen ja tiedon ta- soa ja edesauttanut sosiaalista liikkuvuutta. Suomalaiset perus- koululaiset osaavat lukea ja laskea paremmin kuin ikätoverinsa muu- alla. Suomalainen koulutus on hiljattain valjastettu osaksi maab- rändiä. Paitsi tasa-arvoistumiske- hityksestä historiikki kertoo myös yhteiskunnallisen hallinnan muu- toksesta ja vallankäytöstä: hajal-

Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle.

Toimittaneet Jussi Hanska ja Kirsi Vainio-Korhonen. SKS: Helsinki. 407 s.

Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle.

Toimittaneet Anja Heikkinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen. SKS: Helsinki. 530 s.

Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle.

Toimittaneet Pauli Kettunen ja Hannu Simola. SKS: Helsinki. 555 s.

(2)

rekkeena ja juonteena.” Muutosta jäsennetään kirjassa kasvatuksen kentän ja sen toimijoiden muo- toutumisen historiana. Näin kirja pureutuu toimijoiden kamppai- luihin kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: kenellä on valta määritel- lä koulutuksen agendaa ja tavoit- teita, ja mitä kamppailujen kautta lopulta syntyy? Järjestelmien ja muutosten historiaa kirjoitetaan toimijoiden kautta, eri suuntiin vetävien toimintojen tuloksena.

Nykyään tuntemamme koulu- tusjärjestelmän kehitys ei ole ollut suoraviivaista edistyksen voitto- kulkua. Kansa ei kilvan rynnännyt opintielle kansakouluun ja oppi- koulun kautta yliopistoihin. Eikä sitä sinne kutsuttu. Vallitsevasta järjestelmästä ja opinväylistä eni- ten hyötyneet tietenkin vastus- tivat muutosta. Maailmanmai- neeseen noussut suomalainen peruskoulu ei ole ”järkiperäisen

koulujärjestelmässä, jossa keski- luokan perheiden jälkipolvi ete- ni oppikoulusta lukioon ja sieltä virkauralle ja toimihenkilöiksi.

Työväenluokan nuoret suunta- sivat kansalaiskoulun tai ammat- tikoulun kautta työläisammattei- hin. Nyt peruskoulu kelpaa oi- keistovaikuttajillekin maabrändin yhdeksi ydinkärjeksi kilpailussa suomalaisten vientituotteiden nä- kyvyyden lisäämiseksi ja markki- naosuuksien kasvattamiseksi.

Teossarja koostuu eri tutki- joiden kirjoittamista artikkeleista.

Kirjat ovat kuvitettuja ja artikke- lien kylkeen on upotettu lyhyitä ja vähän perusteellisempiakin tie- tolaatikoita, joista monet ovat to- della kiinnostavia ekskursioita esi- merkiksi sellaisiin erityisalueisiin, kuten aatelisnuorukaisen kasva- tukseen 1500-luvulla, saamelais- ten koulutukseen1600-luvulta alkaen (valistusta ’villi-ihmisille’),

Vaikkei keskiajalla suurin osa vä- estöstä käynyt koulua, senkin oli jotenkin saatava ne tiedot ja tai- dot, joita yhteisöjen hyödyllisen jäsenen ja valtakunnan alamaisen asema edellytti. Turun hiippa- kunnan alueella 1300-luvulla ase- mansa vakiinnuttanut katolinen kirkko odotti keskiajan nuorilta kristinuskon alkeiden omaksu- mista. Lähiyhteisö taas edellytti, että lasten oli opittava asemaansa kuuluvia taitoja sekä sisäistettävä oma roolinsa tuon ajan yhteis- kunnassa. Pienen lapsen opetta- minen keskittyi tapakasvatukseen ja kristinuskon perusteisiin. Ajan teoreettisessa ja moraalifilosofi- sessa ajattelussa tärkeimmät ikä- vuoden ajoittuivat ikävuosien kol- me ja seitsemän välille. Tyypillistä varhaista yhteiskunnan normei- hin sosiaalistumista oli se kun äiti opetti lapselle ulkoa tärkeimmät rukoukset. Kasvavan ihmisen tär-

(3)

NÄKÖKULMIA KIRJALLISUUTEEN

kein oppimisympäristö oli koti, ja kodit erosivat toisistaan todella paljon.

Lasten kasvuympäristö vaih- teli yhteiskunnallisen aseman mukaan. Aristokraattiperheissä äiti ei välttämättä ehtinyt omistaa lapsilleen paljoakaan aikaa. Lap- sista huolehtivat palkatut imettä- jät, lapsenpiiat ja muut hoitajat.

Rahvaan perheissä lapset autteli- vat vanhempiaan yksinkertaisissa askareissa huolehtien myös nuo- remmista sisaruksistaan. Van- hemmat saattoivat ottaa lapsensa työpäiväksi mukaan esimerkiksi pellonpientareelle, missä nämä joutuivat jo varhain kosketuksiin niiden työtehtävien ja työkalujen kanssa, joista heidän elantonsa myöhemmin aikuisena tuli. Vaik- kei ihmisillä ollut koulutuspohjaa, heistä tuli kuitenkin taitavia niissä tehtävissä, joissa he toimivat elan- non eteen.

Keskiajalla ja 1500-luvulla nuoret oppivat aikuiselämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ”ole- malla palveluksessa” esimerkiksi piikoina ja renkeinä. Palveluksessa oleminen oli luonteva osa ihmisen elinkaarta nuorena. Piian ja rengin tuli totella vanhempiaan ja ylem- piään sekä oppia näiden opastuk- sella asemansa mukaisia tehtäviä.

Ihmiskohtalot toki erosivat sen

mukaan, palveliko piikanen tai pikkurenki pienellä maatilalla ope- tellen karjanhoitoa ja maatöitä vai kuluivatko hänen päivänsä käsi- työläisverstaassa autellen tai hovi- elämän taitoja ja tapoja opetellen.

Sarjan ensimmäisessä osassa käsi- telläänkin kasvatusta, koulutusta ja sosialisaatiota säädyn mukai- sesti, erityistarkastelussa papisto, virkamiehistö, aateli, kauppiaat ja käsityöläiset. Välillä tietolaatikossa hypätään Ateenaan ja Roomaan osuvaan ekskursioon antiikin kas- vatukseen.

Kun katolinen kirkko edellyt- ti väestön oppivan kristinuskon perusteet, mutta suurin osa ihmi- sistä oli lukutaidottomia, tärkein opetusmenetelmä olivat saarnat.

Saarnan tehtävä keskiaikaisessa messussa oli päivän evankeliumi- ja epistolatekstin selittäminen kirkkokansalle. Aiemmin ajatel- tiin virheellisesti, että se tapahtui latinaksi. Latinankielisiä saarnoja on säilynyt enemmän kuin kan- sankielisiä, mutta se ei todista, että kirkoissa saarnattiin kuuroille kor- ville kielellä, jota kirkkokansa ei ymmärtänyt.

Jo 1600-luvulla vallanpitäjät olivat sitä mieltä, että turha kou- lutus rasitti valtakunnan taloutta, mutta varsinaisesti asiasta alettiin taittaa peistä hyödyn aikakaudel-

la. Kuvaus koulutettavuudesta 1700-luvulla käydystä keskuste- lusta on mielenkiintoista luetta- vaa. Hyötyajattelu näkyi muun muassa siinä, että heikkolahjais- ten kouluttaminen vain hukkai- si resursseja. Valtiopäivämiehet vastustivat 1720- ja 1730-luvuil- la liiallista koulutusta sillä, että se veisi väkeä tuottavasta työstä.

Sotilaiden, torppareiden ja talon- poikien lahjattomien ’ylijäämäpoi- kien’ kouluttaminen nähtiin jopa vaaralliseksi. Oppia saatuaan he vieraantuisivat työnteosta, ajau- tuisivat hyödyttömiin puuhiin tai lähtisivät muihin maihin onne- aan etsimään. Huolena oli myös koulunkäynnin keskeyttäminen:

erityisesti köyhistä oloista kou- luun tulleet jättivät koulun kes- ken muita todennäköisemmin.

Puheenvuorot ylikoulutuksesta ja yliopistokoulutuksen laiskistutta- vista vaikutuksista eivät ole aivan harvinaisia nykyisinkään.

Merkantilismin vastustaja ja taloudellisen liberalismin kan- nattaja Anders Chydenius nousi 1700-luvun jälkipuoliskolla esiin koulutusoptimistisin ja yksilön yritteliäisyyttä korostavin ajatuk- sin: kenenkään ei pitäisi saada etua tai kärsiä haittaa sosiaalisen asemansa vuoksi, vaan kaikilla pi- täisi olla yhtäläiset oikeudet yrittää

(4)

kansalainen.

SÄÄDYN MUKAAN, JA HYÖDYN

1600-luvulta 1800-luvun puolivä- liin ulottuvalla ajanjaksolla kou- lutuksen pysyvä elementti oli sää- dynmukaisuus. Kolmesta säädystä rakentuvassa yhteiskunnassa ”hen- gellinen sääty hoiti ihmistä saar- nan, sakramentin ja ripin avulla.

Esivallan sääty valvoi kuria ja jär- jestystä, mutta huolehti myös ”kir- kon tilasta” ja edisti Jumalan sanan levittämistä. Taloussääty huolehti fyysisen hyvinvoinnin luomisesta.

Opin kannattajat näkivät kolmis- äätyopissa siemenen, jonka avulla valtio ja kirkko kasvaisivat poliit- tisesti ja uskonnollisesti yhtenäi- seksi kokonaisuudeksi.” (I osa, s.

179.) Jokainen sääty oli kokonai- suudessa tarpeellinen täyttämässä sitä tehtävää, jonka Jumala oli sil- le määrännyt. Se oli vastaansano- maton totuus, joka asetti yksilölle

viimeinen tehtävä edellytti opil- lista koulutusta. Kirkko halusi monopolisoida opillisen sivistyk- sen pappissäädyn etuoikeudeksi.

Koulut olivat pappissäädyn kont- rollissa, ja oppisisällöt olivat suu- relta osin pappissäädyn laatimia.

Piispat ja tuomiokapitulit valvoi- vat koulujen toimintaa. Säädyn kontrolli oli niin vahva, että ’pap- pi’ ja ’oppinut’ yhtäällä ja ’maallik- ko’ ja ’oppimaton’ toisaalla tulivat lähes synonyymeiksi. Koulu- ja yliopisto-opetus rajattiin vuoden 1693 koulujärjestyksessä papeiksi ja opettajiksi aikoville.

Sääty-yhteiskunnassa joka sää- dyllä oli oma koulutiensä ja väyli- en erillisyyttä vahvisti myös käyte- tyn kielen eriytyminen. 1600- ja 1700-luvulla porvaristo kulki pe- dagogioista triviaalikoulun apo- logistanluokalle. Talonpojille riitti lukkarinkoulu. Pappiskoulutuk- seen ja oppisäädylle kuului latinan

joidenkin heistä päätyessä myös opettajiksi.

1800-luvun alkupuolella ylei- sempää hyväksyntää saaneilla kansanopetuksen laajentamista- voitteilla ei tähdätty laajenevien väylien luomiseen korkeimpaan opetukseen. Tavoite oli yksin- kertaisesti tehdä rahvaan lapsista hyödyllisempiä aikuisia. Kansa- opetuksen tavoitteena ei ollut tar- jota sosiaalisen nousun mahdolli- suutta.

KANSANSIVISTYSTYÖ

1800-LUVULTA 2010-LUVULLE

Nykyään vapaana sivistystyönä tunnettu toiminta saa sarjassa oman laajan käsittelyn. Suoma- laisen sivistystyön alkuhistoriaan päästään perehtymään sarjan kak- kososassa Leena Kosken ansiok- kaan ja eläväisen artikkelin avulla.

Siinä ajan henkeä kuvaavat sitaatit elävöittävät eteemme tarinan yk-

(5)

NÄKÖKULMIA KIRJALLISUUTEEN

silöiden ja yhteiskuntaluokkien moraalisen sääntelyn muutok- sesta 1800-luvulta 1960-luvulle saakka. Uudenlainen moraalisen sääntelyn sisältö kansan sivistä- misenä ja valistamisena tuli ajan- kohtaiseksi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa 1800-lu- vun kuluessa. Kansansivistystyö rakentui ajankohdan hengen mu- kaisiin kansallisromanttisiin aja- tuksiin etnisesti yhtenäisestä kan- sasta ja sen suuresta tehtävästä.

Kansa ja sen historia täydellistyi- sivät kansallisvaltiossa. Todisteek- si kansakunnalle mytologisoitiin historia, joka kertoi sen uljaasta menneisyydestä ja aivan erityises- tä, joskus jopa jumalaisesta, alku- perästä. Suomen kansan uljaasta menneisyydestä pantiin todista- maan Kalevala.

Kun 2000-luvulla haikaillaan vapaan sivistystyön ”alkuperäi- sen” luonteen tai ”kriittisten” ja ehkä ”radikaalienkin” lähtökoh- tien perään, on hyvä perehtyä sivistystyön dokumentoituun historiaan 1800-luvulla. Rahvas, eli torpparit, piiat, rengit, muo- namiehet, mäkitupalaiset, loi- set ja palvelusväki, oli 1800- ja 1900-luvun vaihteessa kansasta ja sivistyksestä käydyssä keskus- telussa marginaalissa. Sillä ei aja- teltu olevan olennaista roolia kan-

sakunnan rakentamisessa. Ajan politisoitunut ihmiskuva perustui moraaliseen kahtiajakoon, jossa yhtäällä oli aikaansaava ja terve talonpoikaisto ja toisaalla tyhmä ja raakalaismainen rahvas. Kan- sansivistyksen ytimessä oli talon- poikaisto. Sivistystyö sai alkunsa kansallisen herätyksen saaneiden ylioppilaiden ja sivistyneistön joh- dolla. Luotiin ihannekuva jalosta, ahkerasti uurastavasta, vaatimat- tomasta ja Jumalaa pelkäävästä talonpoikaisväestöstä. Sivistys ja siveellisyys rakentuivat kansakun- nan ja Jumalan varaan.

Rahvas nähtiin turmeltumat- tomina luonnonlapsina. Kansa oli tavallaan vilpitön – mutta tyhmä.

Toisaalta kansanihmiset nähtiin lialta haisevina, viinanhimoisina ja estottoman riettaina. Se eli köy- hyydessä syöpäläisten keskellä vailla tavoitetta paremmasta elä- mästä. Rahvaasta alkoi 1800-lu- vun loppupuolella eriytyä kau- punkeihin ja taajamiin syntynyt teollisuustyöväestö. Euroopassa 1800-luvun mittaan esiintyneisiin poliittisiin kuohuntoihin ja kapi- nointiin viitaten myös Venäjällä ja Suomen suurruhtinaskunnas- sa työväestö alettiin nähdä uhka- na paitsi kansakunnan henkiselle ja aineelliselle kehitykselle myös poliittiselle vakaudelle. Luterilai-

nen kristinoppi ei enää riittänyt työväestön arvoperustaksi, vaan vaadittiin uusia moraalisen säänte- lyn mekanismeja. Sivistystyönteki- jät näkivät työväestön elintavat ja henkisen tilan karkeana, moraa- lisesti häilyvänä vailla pyrkimystä henkiseen jalostumiseen. Sivistys- työn tehtäväksi tuli estää rahvaan radikalisoituminen. Koski kiteyt- tää kansansivistyksen rajalinjan seuraavasti: ”Kun talonpoikaisto ja talonpoikaisnuoriso tuli sivistää

’kansanhengen’ vuoksi, työväestö tuli sivistää yhteiskuntarauhan ta- kaamiseksi.” (II osa, s, 169–170.)

Kakkososassa Kirsi Ahonen kirjoittaa aikuiskasvatuksen his- toriaa instituutioiden (niin am- matillisen aikuiskoulutuksen kuin vapaansivistystyön oppilaitosten) muotoutumisen kautta. Tyypillis- tä aikuisopetuksen alkuunpanolle oli kohderyhmien, tarkoitusten ja aloitteentekijöiden moninaisuus.

Keskeisessä asemassa vapaan sivistystyön muotoutumisessa oli nationalistinen sivistyneistö.

Toiminta kytkettiin jo varsin var- haisesta lähtien valtioon ja kun- tiin. Kari Kantasalmi puolestaan kirjoittaa luvun ”itsetietoisesta ja omaehtoisesta työväensivistyk- sestä”, joka organisoitui aatteellis- poliittisten järjestöjen kautta. Kirs- ti Salmi-Nikander valottaa aikuis-

(6)

tevammin vahvistettava kotien ja koulujen kristillis-siveellistä ja isänmaallista kasvatustyötä. Tär- kein vastaus oli kansakoulu ja oppivelvollisuus. Sivistystyö sai edelleenkin tärkeimmän motiivin rahvaan ja työväestön hallinnasta.

Ideologinen kivijalka ”kansan yh- tenäistämisessä” oli luterilainen kristillisyys yhdistyneenä kansal- lisuusajatteluun. Koski kuljettaa kakkososassa sivistystyön tarinaa 1960-luvulle, jolloin ”alkuperäi- nen” moraalinen sääntely mene- telmineen ja kohteineen sai antaa tietä uudenlaisille määrittelyille ja sisällöille. Käsitteellisesti kansan- sivistystyön sijaan alettiin suosia

”aikuiskasvatusta”.

Sotien jälkeen 1950-luvulle tultaessa kansansivistystyössä al- koi näkyä merkkejä yhteiskunnan rakennemuutoksesta, minkä an- siosta yleisen koulutuspolitiikan ohella sivistystyön ihmiskuva al-

1970–1985) ja markkinaperus- teisen aikuiskoulutuspolitiikan (1985–1998) vaiheiden kautta.

1990-luvun lopulla alkanutta par- lamentaarisen ohjauksen aikaa kirjoittajat luonnehtivat valtioval- lan tiivistyvällä koulutuspoliittisel- la ohjauksella, joka konkretisoitui muun muassa suuntaviivaohjauk- sena ja vaatimuksina oppilaitosra- kenteen ”tiivistämiseen”.

Nykypäiväänkin viitaten Koski (II osa, s. 183) päättelee, että ”kan- sansivistyksen ihmiskuvan toimin- nallinen lähtökohta, sosiaalinen erottelu ja kuvaan sopimattomien ihmisten ulkoistaminen näyttää pysyvältä tavalta maalata kohde, johon sivistystä, koulutusta tai elinikäistä oppimista kohdenne- taan. Tätä eivät näytä muuttaneen myöskään ideaaliin kiinnitetyt hy- vän ihmisen ja demokratian sisäl- löt, kun moraalisen sääntelyn polt- topiste alkoi historiallisesti siirtyä

sadan vuoden ajalta, paitsi kan- sakoulu/peruskoulun historian tai sivistystyön ja aikuiskasvatuk- sen/aikuiskoulutuksen historian, myös esimerkiksi suomalaisen kasvatusajattelun historian, opet- tajakunnan historian, lapsuuden historian, varhaiskasvatuksen his- torian, yliopistolaitoksen ja kor- keakoulutuksen historian, kuten myös opetushallinnon historian.

Syväsukellus pitkän ajanjakson kuluessa tapahtuneisiin ajatteluta- pojen, instituutioiden ja käytän- töjen muutoksiin panee lukijan aina väistämättä pohtimaan myös oman ajan ja sen itsestäänselvyyk- sien historiallisuutta, muuntu- vuutta ja katoavaisuutta. Tulevat muutokset ja kehityssuunnat ovat toki riippuvaisia tämän hetken ja menneisyyden käytännöistä, mutta tulevaisuus on sillä tavalla satunnainen, että se syntyy tule- vien poliittisten kamppailujen tu-

(7)

NÄKÖKULMIA KIRJALLISUUTEEN

loksena sellaisena, joka ei täysin vastaa kenenkään suunnitelmia tai pyrkimystä. Ja niin kuin yleensä inhimillisellä toiminnalla, järjestel- mäuudistuksilla ja pienemmilläkin muutoksilla on myös ei-aiottuja seurauksia.

Kirjasarjan ulkoasu on SKS:n tyyliin hyvin huoliteltu ja asialli- nen. Olisin kuitenkin ollut valmis lisäämään sivumäärää kussakin kirjassa 30–50 sivulla pykälää suuremman kirjasinkoon käytön mahdollistamiseksi. Palstoittami- nenkin olisi helpottanut asiaa. Nyt ollaan niillä rajoilla, missä monen lukijan jaksamista koetellaan tur- han pienellä präntillä. Tietolaati- koissa kirjasinkoko saattaa kutis- tua vanhemmalle väelle jo liian pieneksi. Ikäihmisissä on kuiten- kin historian harrastajia käsittääk- seni vähintään yhtä paljon – ellei jopa enemmän – kuin hyvänä- köisissä nuorissa. Nyt on historia pantu kansien väliin – lukijalle on jätetty vastuu ottaa siitä selvää (vaikka sitten suurennuslasilla).

SUOMALAISEN

KIRJALLISUUDEN SEURA

Kasvatuksen ja koulutuksen histo- ria on hyvä esimerkki siitä, kuinka SKS jatkaa kunniakkaasti suomen- kielistä julkaisutoimintaa tuottaen runsaasti korkeatasoista tietokir-

jallisuutta, vaikka tietokirja elää muutoin vaikeita aikoja. Suoma- laisen Kirjallisuuden Seura perus- tettiin vuonna 1831 tärkeimpinä tehtävinään suomenkielisen jul- kaisutoiminnan kehittäminen ja kansanperinteen kerääminen. Nyt lähes 200 vuotta myöhemmin seuran julkaisutoiminnalle ovat ominaisia suuret kirjahankkeet, muun muassa kymmenosainen ja yli 6 000 elämäkertaa esittelevä Suomen kansallisbiografia, viisiosai- nen Metsäteollisuuden maa sekä kolmiosainen Maatalouden histo- ria. Yhteistyönä järjestöjen, mu- seoiden ja arkistojen kanssa SKS tuottaa muun muassa taidekir- joja. Kun Suomen Historiallisen Seuran julkaisut liitettiin vuonna 2000 osaksi SKS:n kustannustoi- mintaa, SKS:sta tuli Suomen suu- rin humanistinen tiede- ja tieto- kirjakustantaja. Se julkaisee vuo- sittain lähes sata teosta suomen kielen, kirjallisuudentutkimuksen, perinnekulttuurin ja historian alal- ta. Tieteellisten julkaisujen lisäksi listalle kuuluu erialojen tietokir- joja ja suomalaisen kirjallisuuden klassikoita.

Seurasta on tullut osa yhteis- kunnallista palvelutuotantoa, josta osa määritellään lainsäädännössä ja osa valtionavustuspäätöksissä.

SKS:lla on suuri sijoitusvaralli-

suus, joka muodostaa pääosan seuran taseesta. Tase oli vuonna 2011 arvoltaan yli 50 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvo siitä oli noin 40 miljoonaa euroa.

Kaksi kolmasosaa sijoituksista on osakkeina. Viime vuonna sijoitus- toiminta tuotti seuralle 3,4 miljoo- naa euroa.

Nyt on tilaisuus tutustua myös tämän merkittävän kansallisen kulttuuri-instituution vaiheisiin.

Kasvatushistoriikin viimeisen osan kanssa samoihin aikoihin il- mestyi myös Suomalaisen Kirjal- lisuuden seuran historian toinen osa Sanojen talossa, jonka kirjoit- taja on Suomen ja Skandinavian historian dosentti Kai Häggman.

Irma Sulkusen kirjoittama ensim- mäinen osa Suomalaisen Kirjalli- suuden Seura 1831–1892 ilmestyi 2004.

Heikki Silvennoinen kasvatustieteen professori Turun yliopisto

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Vaikka on ymmärrettävää, että suomalaisen kuoleman historian tutkijat on haluttu mahdollisimman laajasti mukaan, tämä tekee kirjasta myös sirpaleisen: teoksen

Keskustelijat päätyivät argumentoimaan, että kyse on paitsi yliopistopolitiikasta myös siitä, miten eri historian oppiaineet aivan tekstin tasolla

2.6.21 Tunnisteet: 1980-luku, historiankirjoitus, historiografia, kulttuurihistoria, mentaliteettien historia, mentaliteettihistoria, metodologia, mikrohistoria.. Tilaa:

8 Historian käyttöä on tutkittu muun muassa parlamenttivaalien poliit- tisissa kamppailuissa, 9 historiatieteen suhteessa populaarimpaan historiatietoisuuden ja mennei-

Tutkimuksen kohteena ovat olleet Weddellin meren jääpeitteen tutkimus, lumen ja jään tutkimus mantereella, painovoimakentän tutkimus sekä paikallisen kallioperän

Kasvatuksen historian päivät ja Filosofian osasto toteutetaan yhteistyössä Suomen kasvatus- tieteellisen seuran, Kouluhisto- riallisen Seuran, Kasvatus -aika- kauslehden ja

Sipilän hallituskaudella onkin tapahtunut kaksi huomionarvoista muutosta: luottamus koulutuk- seen on jonkin verran vähentynyt ja luottamus al- kanut eriytyä koulutusasteen

Kansansivistysliik- keen ja vapaan sivistystyön roolina historian kulussa on Kiurun näkemyksen mukaan ollut suodattaa ja seuloa ihmi- sille välitettävää informaatiota..

Vapaan sivistystyön tulevaisuuden kannalta tämä merkitsee sitä, että sen alkuperäisen idean mukainen historian ja kulttuurin merkitystä sivistystyölle korostava tietokäsitys

Tamminen, Marketta, ”Barokin pukumuoti ja korut.” Teoksessa Kokki, Kari-Paavo (päätoim.), Suomen antiikkiesineet 1: Renessanssista rokokoohon..

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran historian valtataistelut ja kulttuuriset linjanvedot toistuvat esimerkiksi 1800-luvun loppupuolen osakuntaelämässä sekä 1900-luvun

Samalla Kamppailu vallasta on myös hyvä johdatus suomalaisen sodanjälkeisen poliittisen historian keskeisiin vaiheisiin, jossa medialla on ollut ajoittain

Suomalaisen populaarikulttuurin historian tutkimuksen kohdalla esimerkiksi ongel- mat ovat todella suuria; primaarimate- riaalia on säilynyt hajanaisesti ja häviä- vän

V 1959 seuran sihteeriksi tuli Tenho Leppänen, hän hoiti seuran kirjalliset asiat yli 30:nen vuoden ajan!. oksan ja Mikko

Martti Blåfield, Tuula Blåfield, Olli Hannula, Arvo Ikonen, Karita Laisi, Mikko Nieminen seuran puheenjohtajana..

Joskus siis koko kielen- käyttäjistö olisi Paunosen mukaan ollut kie- lenohjailun tavoitettavissa, mutta ilmi ei käy, milloin. Itse pitäisin todennäköisenä, ettäjuuri nykyisin

Toi- vomme, että teemanumero auttaa osaltaan edistämään kasvatukseen ja koulutukseen koh- distuvaa muistitietotutkimusta ja havainnollistamaan sitä, miten

Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seura äskettäin julkaisi sekä Suomennoskirjallisuuden historian 1–2 (2007) että Suomennetun tietokirjallisuuden historian 1800-luvulta

Loppukeskustelussa oltiin tyytyväisiä, että niin kasvatuksen historian päivät kuin Kasvatus ja Aika ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja samalla myös houkutelleet lisää

Kun verrataan historian tekstitaitojen sarakkeita peruskoulun ja lukion välillä, voidaan havaita, että yläkoulun historian kirjoissa näyt- täisi olevan hieman enemmän

Lehden julkaisijana Tekniikan Historian Seura jou- tuu tänä vuonna päättämään lehden tulevai- suudesta ja samalla suomalaisen tekniikan historian tutkimuksen kohtalosta.. Käyn

Lokakuun alussa pidetyn Tekniikan Historian Seuran syyskokouksen yhteydessä järjestettiin myös seminaari teemalla henkilöhistoria tek- niikan historiana.. Tekniikan museolla

198 Tiettyjen historian hetkien korostaminen näkyy esimerkiksi siinä, että 2000-luvulla Lappeenrannan vanhassa asemassa alettiin arvostaa erityisesti keisarinaikaan