• Ei tuloksia

Kirjallisuushistorian varjoista valoon varjoista valoon. Arvosteltu teos: Outi Paloposki & Hannu K. Riikonen Paloposki (toim.) 2013. Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 766 s.

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Kirjallisuushistorian varjoista valoon varjoista valoon. Arvosteltu teos: Outi Paloposki & Hannu K. Riikonen Paloposki (toim.) 2013. Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 766 s."

Copied!
3
0
0

Kokoteksti

(1)

Kasvatus & Aika 9(1) 2015, 135–155

Kirjallisuushistorian varjoista valoon

Raimo Jussila

Paloposki, Outi & Riikonen Hannu K. (toim.) 2013. Suomennetun tietokirjal- lisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjalli- suuden Seura. 766 s.

Kirjallisuudentutkimuksessa ja -historiassa kääntäjät ovat olleet yleensä nimettömiä varjo- puolen kulkijoita. Kun kyse on tietoteosten suomentamisesta, katve on ollut kahta syvempi.

Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seura äskettäin julkaisi sekä Suomennoskirjallisuuden historian 1–2 (2007) että Suomennetun tietokirjallisuuden historian 1800-luvulta 2000-lu- vulle (2013), tilanne on korjautunut kahdella iskulla.

Ensin mainitun historiateoksen päätoimittajana on Helsingin yliopiston yleisen kirjalli- suustieteen professori H. K. Riikonen. Jälkimmäiseen historiaan hänet on merkitty vaati- mattomasti toimittajaksi. Riikosen osuus on kuitenkin suuri, sillä historian noin 80 luvusta, artikkelista ja tekstilaatikosta hän on kirjoittanut peräti kolmisenkymmentä. Kun mukaan otetaan toimituksen toinen toimittaja, Turun yliopiston professori Outi Paloposki, sekä teoksen toimitussihteeri ja kuvatoimittaja Anne-Maria Latikka, niin toimituksen kirjoituso- suus otsikoin mitattuna kasvaa jo puoleen. Edellisten lisäksi kirjoittajina on ollut 24 asian- tuntijaa eri tiedonaloilta. Teoksen taustalla ei näytä olleen suurhankkeissa tavanomaista toi- mituskuntaa, joten vastuu laajan hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta on ollut toimitta- jilla. Laadun takaajina ovat olleet Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeämät refereet.

Kirjan nimi kertoo, että teoksessa aloitetaan vasta 1800-luvulta. Sitä vanhempi kirjalli- suus onkin jo moneen kertaan esitelty niin suomen kielen historiaa käsittelevissä teoksissa kuin kirjallisuushistorioissa. Niitä varten, jotka eivät varhaisaikojen suomennoshistoriaa tunne, on kuitenkin Tuija Laineen kirjoittama tiivis luku ”Tietokirjallisuuden suomentami- nen ennen 1800-lukua”.

Teos alkaa pääjaksolla ”Suomentajat kielen kehittäjinä ja tiedon välittäjinä”. Se tuo sel- västi esiin ne vaikeudet, joita varsinkin eri tieteenalojen termistöt ovat aiheuttaneet. Alan ensimmäiset suomentajat ovat joutuneet tavallisesti luomaan itse tarvittavan termistön, ja 1800-luvun suomentajat ovatkin uudissanojen sepittäjien kärkimiehiä. Termien puute tois- tuu useissa tieteenalakohtaisissa artikkeleissa jäljempänäkin, esimerkiksi Kaarina Pitkänen- Heikkilän laatikkotekstissä ”Ferdinand Ahlman ja kasvatustieteen termit”.

Mainitussa jaksossa on koko joukko erillisiä artikkeleita, joissa esitellään merkittäviä suomentajia alkaen August Ahlqvistista ja päätyen Oiva Talvitiehen. Kääntäminen on ollut heidän sivuharrastuksensa varsinaisen viran ja muun yhteiskunnallisen toimeliaisuuden ohessa. Kuitenkin 1900-luvun loppupuolen kääntäjät Kai Kailasta Eila Salmiseen on sijoi- tettu jostakin syystä kirjan päätösjaksoon, vaikka luontevampi paikka olisi ollut tuossa samassa yhteydessä – ovathan hekin olleet suomen kielen kehittäjiä ja erityisesti tiedon välittäjiä.

Erityisesti 1800-luvulla mutta vielä 1900-luvun alkupuoliskolla suomentajat olivat yhteiskunnan monitoimimiehiä (toki naisiakin oli joukossa), joita siivitti suuri kansallinen projekti: suomen kielen ja suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen ja yhtenäistäminen. Eni- ten kääntäjien joukossa oli tiedemiehiä (mm. Erik Ahlman, August Ahlqvist, Yrjö Hirn, Rafael Karsten, Julius Krohn, J. V. Lehtonen, Edvard Rein, E. N. Setälä, Viljo Tarkiainen), 137

(2)

Arvostelut

mutta mukana on myös kirjailijoita ja kaunokirjallisuuden kääntäjinä tunnettuja henkilöitä (J. A. Hollo, Aino Kallas, Joel Lehtonen, Johannes Linnankoski, Otto Manninen), poliitik- koja (J. K. Paasikivi, K. J. Ståhlberg, Väinö Tanner, Paavo Virkkunen, Yrjö Sakari Yrjö- Koskinen) sekä tietysti kulttuuriheeros Elias Lönnrot. Kuriositeettina mainittakoon lisäksi ilmajokelainen kyläräätäli Samuel Rinta-Nikkola.

Teoksen toinen pääjakso on noin puolet teoksen varsinaisesta tekstiosuudesta käsittävä

”Suomennoksia eri tieteenaloilta”. Siinä esitellään aluksi ”aikamme kahden kulttuurin” – humanististen ja yhteiskuntatieteiden sekä luonnontieteiden ja tekniikan – käännöksiä tie- teenaloittain. Teoksen näkökulma on vahvasti humanistinen ja tieteellinen. Vähäisempiin alajaksoihin ovat saaneet tyytyä ”Elämänkerrallinen ja omakohtainen kirjallisuus” sekä eräänlaisena kaatoryhmänä ”Opas- ja tietokirjoja eri aloilta”. Kun teoksia ja niiden kääntä- jiä on käsitelty sekä tässä tieteenaloja esittelevässä että edellä kuvatussa kääntäjiä esittele- vässä osassa, esitysten jonkinmääräistä päällekkäisyyttä ei ole voitu välttää.

Kasvatustieteellisen kirjallisuuden laaja esittely on Anne-Maria Latikan käsialaa. Hän on kirjoittanut myös psykologiaa, kognitiivista neurotiedettä ja kasvatusoppaita koskevista suomennoksista sekä yhdessä H. K. Riikosen kanssa Sivistys ja tiede -kirjasarjasta. Vanhin alan suomennettu kirjallisuus on kristillispohjaista, ja se esitellään jo suomennoskirjalli- suutta koskevassa osassa. 1800-luvun suomennokset, joiden alkuteokset olivat usein sak- sankielisiä, oli tarkoitettu koululaitoksen uudistustarpeisiin. Nykyään kasvatuskirjallisuu- dessa on kiintoisia kehityssuuntia: Julkaisujen kokonaismäärä lisääntyy jatkuvasti, mutta suomennosten suhteellinen osuus vähentyy. Samalla kasvatusoppaiden ja yleistajuisten kas- vatusoppaiden osuus suomennoksista on kasvanut teoreettisten teosten kustannuksella.

Muita tieteenaloja, joissa suomennosten osuus on ollut aina suhteellisen pieni, ovat yllättä- västi kielitiede ja käännöstiede.

Historiantutkimuksen luku on ymmärrettävästi teoksen laajimpia ja perusteellisimpia.

Kuitenkin ainakin yhtä se vielä kaipaisi, nimittäin ”historian isän” Herodotoksen Historia- teosta I–III, jonka Edvard Rein on suomentanut kreikan kielestä. Käännöksestä on vielä vuonna 1997 otettu neljäs painos, josta kustantaja on häveliäästi unohtanut pois maininnat ensimmäisen painoksen ilmestymisvuosista 1907–1910. Teossarja kuuluu niihin, jotka pitäisi kääntää uudestaan sekä varustaa kommentein ja hakemistoin.

Suomen herkästä suhteesta itäiseen naapuriinsa on lyhyehkö artikkeli ”Venäjän historiaa sekä Suomen ja Venäjän (Neuvostoliiton) suhteita käsittelevää käännöskirjallisuutta”, kir- joittajana H. K. Riikonen. Miksi siinä esitellyt suomennokset on otettu erilleen luvuista

”Historiantutkimus” ja ”Yhteiskunnallinen kirjallisuus”, ei artikkelista käy ilmi. Lukija voi mainion erittelyn perusteella uumoilla, että syynä on monien esiteltyjen teosten hymistele- vä tai propagandistinen sävy sekä niihin liittynyt polemiikki.

Hätkähdyttävää on, että luvussa ”Yhteiskunnallinen kirjallisuus” esitelty varhaisin suo- mennos vuodelta 1790 Venäjän ja Ruotsi-Suomen suhteisiin liittyen on taas ajankohtainen.

Kyseessä on ranskalaisen poliittisen journalistin Jacques Mallet du Panin teos Europan Waldakundain Tasa-Woiman Waarasta (suom. Eric Polon). Sen oli tilannut Kustaa III Ruot- sin ja Venäjän välisen propagandasodan tarpeisiin. Teos käsittelee Katariina II:n laajentu- mispolitiikkaa ja Euroopan tasapainotilan vaarantumista. Olisikohan tässäkin uuden suo- mennoksen tai painoksen paikka?

”Kovan” tiedon alue jakautuu teoksessa seitsemään perinteiseen osaan: lääketiede ja terveysala, matematiikka, tähtitiede ja fysiikka, kemia, maantiede, biologia ja teknologia.

Näistä perusteellisimmin on esitelty lääketiede ja terveysala sekä biologia. Kummastusta herättää näiden rinnalle nostettu nuori tieteenhaara, kognitiivinen neurotiede, kun taas esi- merkiksi yhteiskunnallisesti tärkeä tietotekniikka ja ohjelmointi puuttuu.

138

(3)

Kasvatus & Aika 9(1) 2015, 135–155 Kolmannessa pääjaksossa ”Erillisnäkökulmia tietokirjallisuuden suomennoksiin” esitel- lään tietokirjojen kuvituksen historiaa, lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden varhais- vaiheita, suomalaisten suosimia suurteoksia ja teossarjoja sekä suomalaisen tiede- ja tieto- kirjallisuuden ulkomaisia käännöksiä. Toimittajien kirjoittamassa luvussa ”Suomennetun tietokirjallisuuden kritiikistä” todetaan, että jos suomentajan osuus ylipäätään muistetaan, maininta oli aiemmin useimmiten kielteinen: ”kehno ja kankea”, ”tyyskästi” käännetty tai täynnä ”svetisismejä ja pelkkiä kielivirheitä”. Ehkä ajan mittaan kieli ja terminologiat ovat jo vakiintuneet ja käännösten taso parantunut, kun nykyään kriitikko voi kiittää suomen- nosta siitä, että se ”tekee lukemisesta nautinnollisen kokemuksen”.

Lyhyt neljäs pääjakso luo katsauksen tietokirjallisuuden suomentamisen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tulevaisuudennäkymissä nousevat esiin englannistuminen, yleisön osto- käyttäytyminen ja uudet mediat. Viimeisessä luvussa H. K. Riikonen kirjaa tietokirjalli- suussuomennosten puutteita ja aukkoja.

Teknisestikin Suomennetun tietokirjallisuuden historia kelpaa hyvän tietokirjan esiku- vaksi. Sen kieli ei ole ”kankeaa” vaan enimmältään nautittavaa. Suomennosten tulvaa esi- teltäessä syntyy kuitenkin joskus tekstivirran tukkivia luettelopatoja. Kirja on huolellisesti toimitettu. Typografia on selkeää, eikä paino- tai taittovirheitä ainakaan etsimättä pistä sil- mään. Merja Lahtinen on toimittanut huolellisesti kunnon tietoteokseen kuuluvat laajat hakemistot. Teoksen kuvitus on asiallisen mustavalkoista, joka kertoo lukijalle heti, ettei ole kyse nopealukuisesta selailukirjasta. Kuvalähteistä on oma luettelonsa. Toimittajat ovat kaiken kaikkiaan onnistuneet luotsaamaan yli kaksikymmenpäisen kirjoittajakuntansa hyvään lopputulokseen.

Selaillessaan Suomennetun tietokirjallisuuden historiaa tavallinen tiedon ystävä – varsi- naisesta filosofista puhumattakaan – hengästyy ensinnäkin siitä ilosta, että tämä tärkeä teos on ilmestynyt, ja toisekseen siihen sisältyvän tiedon runsaudesta ja sen sulattamisesta.

Tulevat tietokirjallisuuden tutkijat innostunevat niistä tutkimusnäkymistä, joita tämä vahva avaus nostaa esiin.

FL Raimo Jussila on eläkkeellä oleva Suomen tietokirjailijat ry:n entinen toi- minnanjohtaja ja nykyisin Bibliophilos-lehden päätoimittaja.

139

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Tiede ja yhteiskunta tarkastelee Suomen Historiallisen Seuran (lyhyesti Seura) historiaa sekä samalla suomalaisen historiantutkimuksen vaiheita 1860-luvulta 2010-luvulle

Tiede ja yhteiskunta tarkastelee Suomen Historiallisen Seuran (lyhyesti Seura) historiaa sekä samalla suomalaisen historiantutkimuksen vaiheita 1860-luvulta 2010-luvulle

– Helsinki Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; Helsingin yliopiston suomen kielen kotimaisen kirjallisuuden laitos ; Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008.. (KKTKVJ ;

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Historiallinen Osakunta, Suomen Historiallinen Seura, Suomen Muinaismuistoyhdistys ja Arkeologinen Komissio (Muinaistieteellinen

Teoksessa Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi (toim.): Nuoruuden vuosisata, suomalaisen nuorison historia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2003, 147–148.. 56

Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- ran Toimituksia 1303.. Hämeenlinna 2011,

Aateluus viholliskuvana ja itseymmärrykse- nä 1800-luvun Suomessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Bibliotheca Historica 128 Helsinki 2010, 430 s.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Historiallinen Arkisto 132 Vantaa 2010, 240 s.

Elsi Hyttinen & Katri Kivilaakso Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 930 Tampere 2010, 231 s..

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kalevalaseuran vuosikirja 88 Porvoo 2009, 404 s..

Talonpoikien maksamat kruunun- verot Suomessa 1539–1609 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Bibliotheca Historica 125 Helsinki 2009, 303 s.

Taiste- lu Suomen ulko- ja puolustuspoli- tiikan suunnasta 1938–1948 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Historiallisia tutkimuksia 244 Hämeenlinna 2009, 482 s..

Sota Venäjällä, Venäjä sodassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- ran Toimituksia 1159.. Keuruu 2008,

Markku Kuisma Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- ran Toimituksia 1055:5 Keuruu 2008, 458 s..

Tehdas yhdistää ja erottaa Ver- lassa 1880-luvulta 1960-luvulle Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Bibliotheca Historica 118 Helsinki 2008, 557 s..

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Bibliotheca Historica 115 Helsinki 2007, 268 s.

Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- ran Toimituksia 1122.. Helsinki

Teoksessa Kynällä kyntäjät: Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa, toimittaneet Lea Laitinen ja Kati Mikkola, 19−54.. Helsinki: Suomalaisen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran historian valtataistelut ja kulttuuriset linjanvedot toistuvat esimerkiksi 1800-luvun loppupuolen osakuntaelämässä sekä 1900-luvun

Suomen Metalliteollisuuden Keskus- liitto ry; MEK ja MET; Suomen Metalli-, Kone- ja Sähköteknisen Teollisuuden Keskusliitto ry ym.. muotoja; myöhemmin Teknologia-

Toimittaneet Helmi Järviluoma, Ari Koivumäki, Meri Kytö & Heikki Uimonen. Suomalaisen Kirjallisuuden

Teoksessa Kynällä kyntäjät: Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa, toimittaneet Lea Laitinen ja Kati Mikkola, 19−54.. Helsinki: Suomalaisen

(Vesala ja Rantanen 2007, 19-23.) Tutkielmassani ymmärrän asen- teen sekä sosiaalisesti muovautuvana että tilanteeseen ja hetkeen sijoittuvana raken- nelmana, johon vaikuttaa