Sanomia Vaasasta Pohjanmaalta . "lÉäl

Download (0)

Full text

(1)

18W.

Jl^#^il#"

"

Sanomia Vaasasta Pohjanmaalta . "lÉäl

"<r*e' /

W^

lerivakuutus-Osakeylitiö

Auollut.

]v.

rupi

Tilaushinta:

Suomessa: Koko vuodelta4m. Venäjällä:

I„ 3

\

2

Amerikassa:}

U doll i" 1

"

Vaasassakuukaudelta35p. Kotiinkanto ilmaiseksi.

Yksityisnuniero10 p.

POHJALAIN

F:o 104

Toimittajat:

o

Kivinen.

Tiistaina Joulukuun 30 p:nä.

SUOMEH PAHKKI

Lehti

ilmestyy

kahdesti viikossa,jokaarki tiistaijapedant.k:lo4i p Toimisto ja konttoori Raastuvankatu19, Toimisto avoinna

K.la 11

1 a.p.,Antton?, avoinna klo10—1 ap.ja 4—64

6 i. p.paitsitiistai ja perjantai iltapäivällä Puhelangan numero122.

Ilmoitushinta:Kirjoitusten edellä 15 ja jälessä 10 p.

ilmestyy entiseen tnpaan vuonna

1891.

Toimittajina pysyvät

0. An- sas

jt

NiUo Kivinen,

joille herra

Antti Kronman

antaa tehokasta apuaan. Kirjailija

MinnaCanth

kir- joittaa lehdelle ensi vuonnakin al- kuperäisenkuvauksen,jalehden eri- tyisenäkirjeenvaihtajana valtiopäi-

villä

tulee olemaan hra

A. V.

Heikkilä,

jonka ohessa lehteen tulee

eteväin yaltiopäivamiesten

y.m.

kuvia.

Koko osaksi kuusi-, osaksi seitsenpalstainen. iiinta entisel- lään. Kaikkialla maassa koko vuo- delta ainoastaan

4 markkaa.

IIIMU

n 12 mk. 2'/, litralta.

Hienoa Samppanja-Konjakkia

a

9 mk.

21/,21

/, litralta.

Hienoa Jamaikan Rommia

nu

0

m.! 2'

-1

litiaa noin 1 kanini.

A. Blomqvistin Väkijuomakaupassa.

kr xxx ?xx.

Henkivakuutus-Osakeyhtiö

T. Kärlönen.

Aam nl e ht i,

E. P. Emeleus.

Päätoiiuittaja

ainoa tuusipäiwäinen sanomalehti Tampereella, ilmestyy nmonna l^!j> lnnsi- ja seitsenftalstaiseua.

Lehden tanta on tosisnomalaineu ja harrastaa se

talkkien kansanluokkien edistystä. Äänioilcnden

laajentaminen ja tasoittaminen, työwäenlysymys, raittiusasia, naiskysymys ja lansanopistoasia saa-

wat lehdessä harrasta kannatusta. Waltiopäiwäin

toimia seurataan tarkkuudella; samoin ulkomaan

tapahtumia. Paitsi Helsinstin ja monia muita

lirjeenwaihtajia owat toimitukselle luwanneet apu-

ansa prowasti I. Noschier, kirkkoherra A. Uun

den, pastorit (H. sl. Oeman ja D. Warheenmaa,

tohtori G. N. Idman, rehtori Kaarlo Dahlström,

kirjailija (H. von Numers y. m. Niaalaisoloiöta

kirjoittaa maanwiljelijä K. Talvela.

K. Wiljakainen. A. Törnqlvist.

K. F. Mandelin. ?in2s llancksn. 8 8. Bisen

antaaHeuki-, Elinkorko-, Paaoma-, Jnikeenelo- ja flyötäjäisTukuutuksiaedulli- simmilla ehdoilla ja huokeimpiin maksuihin.

Prospekteja ja

tarkempia

tietoja antaa ja vakuutusilmoituksia vas- taanottaa

itaikalaiset! Jos oletto Pohjalaisen

1/ huomanneet etevämmin toimite-

« tuksi kuinpaikkakunnanedelliset

j\

suomal. sanomalehdet,niinkan-

11 natlakaa sitä yhä. Ainoastaan si- 3-3

-

ten voitte tällä paikkakunnalla saadakelvollisenäänenkannattajan.

Dohjalainen

ei ole toimeenpantukus-

> tantajiaan hyöd\Tttämään. Se tah- too hyödyttääkansaa. Sen hinta on senmukaanmitä nykyajansa- nomalehden toimituskustannukset vaativat. Kunsenallemennäänon saksilla toimittaminenainoananeuvona.

m

ilatkaakaikissatapauksissasanoma- lehtennehyvissä ajoin.Sitenteet-

te palvelusta sekä itsellenneettä toimituksille. Myöhästynyt tilaus

onyhtäkallisja tuottaavaankum-

¦*- mankinpuolistaikävyyttä.

1 r.50 k 4 r.50 f

Maanlme postilaitoksissa Weniijiille

ristisiteessä lähe-

tettynä

\

»vuosikerta

iJ njiicftfevta:I wucsikevta: ] wuc]tfovta: 10m.44p. 7m.B.')p 5m.27

p.

2m G8p.

Tilaushinta on:

Kunsipäiwäinen

painos:

O

SS 9

Maamme postilaitoksissa Wenäjiille

ristisiteessä lähe

Maafentupainos:

j reucfifevta: 3

ömoföetta:

,'> uraoftfarta: ] nmoftfata

.")m.83p. -im.40p.

'2m.96

p. 1m.53 p tettyllii 4V.7ök. V..'»0 f, 2V,40k. IV.-_'0k.

Tilaukset Pietarissa

woidaan

tehdä hra

Anton

Lindeder.sin

kirjakaupassa.

Snuri

Howitailikatu

N:o .^. I7^^>

Tilatkaa

Waasjn

kaupungin vanhin suomenkielinen sanomalehti, joka mak- saa koko maassa ainoastaan 3 mk. 18 p:iä.

DM" Waasassa: 3 Smk. koko

vuodelta,

"MV

Kotiinkanto ilmaiseksi.

s. o

E! sr

CD

« « Pietarissa

IKI- isTy-grén.,

välittää

edullisimmilla ehdoilla ja hainmmillä vakuusmaksuilla Henkivakuutuksia,

Pääoma-, Elinkorko-,Jälkeenelo- jaMyötäjäisvakuutuksia,

Tap

aturmavakuutuksia,

Palovakuutuksia.

kaikenlaiselle

irtaimelle ja kiinteälle omaisuudelle, Kuljetusvakuutuksia Meri-, virta- ja maakuljetukselle.

Vahingot korvataan heti ja runsaasti.

Lähempiä tietoja antaa ja vakuutusilmoituksia vastaanottaa

Kirkkopuistikko Hio 20.

Viipuriss2, Ius«882, 11u!u332, l2Mpesee»2, Bost2V2»

>2882, lMke!i3s2, l!i!<ol2inl<2UsiUngiBs2, Xuopio3B2, Posi3B2 »2 Xo<z<23B2,

Ostaa vekseleitä ulkomaan rahalle ja myy sellaisia maksettaviksi Lontoossa, Pariisissa, Mainin Frankfurtissa, Berliinissä, Hampurissa, Lyypekissä, Amsterdamissa, Antverpissä, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Kristiaaniassa, sekä pankin konttoorissa Pietarissa;

Diskonttaa vekseleitä Suomen markoissa, maksettavia paikoissa missä pankilla

011konttoori,

sekä maksetta- viksi sanottuja talletustodistuksia, arvotulta obligatsioo- neja ia kupongeja;

myöntää hypoteekkilainoja ja kassakreditiivejä;

Myy postilähetysyekseleitä;

Ostaa ja myy obligatsiooneja;

Lunastaa langenneita obligatsiooneja ja kupongeja Suo- men valtion lainoihin;

Ostaa langenneita obligatsiooneja ja kupongeja ulkomai- siin lainoihin ja

Myy lyömätöntä kultaa ja hopeaa.

Diskontto 5, 5V

2

ja 6 prosenttia vekselien kierto-ajan ja laadun mukaan;

Hypoteekkilainakorko: 5^2 prosenttia lainoista kultaa ja hopeaa, Suomen Valtion ja Suomen Hypoteekki-

yhdistyksen obligatsiooneja sekä sellaisia obligatsioo- neja vastaan, jotka on antanut tahi taannut joku val- tio, sekä pankki-talletustodistuksia ja kiinnitettyjä vei- kaseteleitä vastaan;

G prosenttia lainoista muunlaisia obligatsiooneja, kotimaisia osakkeita, puutavaroita, maanviljelystuot- teitä sekä muita tavaroita vastaan, jotka pantiksi kel- paavat;

Kassakreditiivikorko: 5V2 prosenttia kreditiveistä kul- taa ja hopeaa, Suomen Valtion ja Suomen Hypoteek- kiyhdistyksen obligatsiooneja sekä obligatsiooneja vas- taan, jotka on antanut tahi taannut joku valtio, sekä pankki-talletustodistuksia ja kiinnitettyjä velkaBete- leitä vastaan;

6 prosenttia kreditiiveistä muunlaisia obligatsioo- neja sekä kotimaisia osakkeita

vastaan;

pääsömaksu

J

/

2

prosenttia vuodelta luettuna;

V2O prosenttia provisioonia Pankin osoituksista, sekä 3 markkaa kuutiojalalta ja 1 mk. 50 p:iä kultakin kuutiojalalta sen yli kuukaudessa talletetusta tavarasta sekä

Johtokunta.

Vio prosenttia avonaisena talletuksena annetuista obligatsiooneista ja muista arvopapereista.

Helsingissä

1(

p:nä marraskuuta 1890.

1549

S

Kirkollisia tietoja:

Uudenvuoden päivänä.

kiuotsalaisenpuolipäiväBaarnan pastori Heikel.

8uoln«I. pUoiipäjväBaarn«n pataij-saar-

naa^aInFNlan. lila 7aain.

Ilt:>Baarnan prnvaBtiXvnalm.

Lähetystalossa.

Suomalainen hartaushetki Uudenvuo- den päivänä klo14 j.p>>.

W2282N Nllvioilceullen 2nt2mi2 taimituleBi2

i'uoinioita

Joulukuun30p:nävedotuissa asioissa, joissa ovat kantajina ent. kevarinisäntä Kaarlo Kokkonen, kaupp.AnttiSanta- luolinaja leskirouva HildurDahlström, vuoroin,lautamiesJuho Rullo tai. Otto Puttonen, metsäherra Yrjö Rancken,

Suomen kruunu, sahanomistaja J. E.

Salvcsén, kaitpp. Valentin Lehtinen, tai. Tuomas Perälä eli Luukko y.m., Xikolainkaupungin rahatoimikamari, kaupp.Heikki Puranen,tai. Juho Es- kola,tai. Heikki Korhonen, tai Heikki Möttönen,nahkurinvaimo MariaHele- nius, tal. lesk. Wilhelmina Hyden y.

m., kruununvouti AukustiPerandery.

m

,

tai. Juho Reppana, tai.Emanueli Järvenpää, taiKaarloKustaaNieminen, leskirouva Karin Slottsberg,kaupp.S.

S. Sirén, its lierin. Laitinen, kaupp.

JuhoLöfqvist y m.jaSuomenkruunu, vuoroin,ja tai. lisakki WilhoImmo.

Päätöksiä

Jouluk. 17 p itsellinenSimunaKort- teen, 19 p. tai.JuhoKortteen, tai. Juho Kumpulaisen,- kaupp.JuhoLehtisenva- lituksiin,kanneviskaalinsyytöstenjoh- dosta vapaaherra Kaarlo KustaaWre- de», senaattori ja kenraaliluutnantti

Viktor Procopétä ja pormestari Yng-

ve Winteriä vastaan, 20p.nimismies J. VY.Portinin, kontrahtiprovastiG.A.

Snellmanin, torp.MikkoRiihimäen,Ke- minrahatoimikamarinjatai.MattiTuu- rin valitustenjohdosta.

Välipäätöksiä:

Ravintoloitsija Heikki Raitasen, tai.

Juho Finnin ja hänen vaimonsa Ida Finnin, tai HeikkiHeikkkiläneliWep- sä-Parkkiscn, itsellisen AnnaWirkku-

senja tai. Juho Mvkarin eli Xlipmva-

litusten johdosta.

antaa vakuutusta varoille, rahdeille, rahtietuanneille y. höyry- ja purjelaivojen m. kadolle,

hyvillä

ehJ ta^

(loilla

ja halvimpiin vakuutusmaksuihin

(¦Huom.! Haaksirikot järjestetään heti Suomen me-

rilain mukaan.

896

Wåäsan Osake-Pankki

vastaanottaa rahoja tallennettavaksi

4

]

A % vuotuista korkoa vastaan 6 klink. peruutusajalla,

a ' " o/ 4

cli/"/2 0//O

Hallitus.

°

/O M j> n x ?>

sekä korvaa juoksevalta tililtä 2l2

l

/

2

"0 Waasassa joulukuun 29 p:nä

1891).

I00:1ta I^l»riiB>

Kurssit.

Snotncu Pankki 30 j> Joulukuuta IS9O.

Pietari 1. a 297:

292:- 100:ltaj.

Lontoo 1.a 25: 40

¦"'l' 25: 1425: n::

I». 100: 50

— -

90p. 99: 80 99 00 Hampuri 1. a,124: 60

— —

90 p 123: 40122: 50 Lyypekki 1. a.124:30

— —

90 p.123: 20122:45 Berliini I.a.124:30

— -

90p.123: 20122:45j Amsterdam90p. 208:

206: 401 Antverpi 1.a 100: 30

—— I

90p. 99: GO 98:80 Kristiania 139: 70 138: 50 Tukholma 1.a.139:70138:60 Köp.hamina1. a.139: 70 138: 50<

00 p. 123:20122:45

Mn Frankf 1.a.124:30

— — Pohjoismaiden Osake-Pankki

Kauppaa ja Teollisuutta varten.

Pankki on vastaiseksi korottanut Talletuskoron seiij raaviin määriin:

6 kuukauden peruutusajalla maksetaan 4J4

J 2

"i^H

', 7;

"

sekä å vista talletuskoron ja juoksevalta tililtä

Wiipurissa joulukuun 23 p:nä 1890.

743

Hallitus.

Toivo Arthur

Ilmoitetaan että

hellästi rakastettupoikamme

lyhyen ja kovan taudin sairastet- tuansa hiljaa ja rauhallisesti vaipui kuoleman uneenLaihianIsonkylän kansakoululla joulukuun 22 p:nä klo 4 e. pp.1vuoden,(jkuuk. ja Gp:n ijässä; suruksijakaipauksek- si meillevanhemmille,2 veljelle ja 4 sisarelle.

Serafiina

ja J.

Ollila

Luuk. 18: Ui ja myydään

Amerikkaan!

Parhaat linjat ja halvathinnat.

Cairenius

ja Kumpp

Amerikan ia Ruotsin rahaaostetaan

atu n:ro 31*

Batthews Fidler, Voinvientl-

«^kauppms. Louttoori:

K »In-

Pohjois-Savon enin levinnyt lehti on

»SAVO",

joka ilmestyyKuopiossaja leviää2,800 kpl. painoksessa. Hinta postissa5: 80

vuodelta. Ilfifi

S. F. Sundholmilla

Suuri varasto kulta- jahopea-teoksia 965 Kauppapuistikkonio 7.

887 18 Koulukatu 18.

Breemenlinja.

W^ 13

2

14 päivän matka Suomesta Amerikkaan. *98

Hultin, M»»»»»»,

Pääasiamies Suomessa.

Piletinmyyntiasioimistoja:

Oulussa: K. W. Högsten,

GeorgLindblad!

I. W.Finell,. A. Ojanperä,

Juho

Haapoja, Raahessa:

K. L.Holmberg, Hankoniemessä:

Lemcke &

Kumpp.,

1746 Karstulassa:

Selim

Skepparnabb,

Katso

lähemmin

päivän lehteä seuraavastakiertokirjeestä.

Kokkolassa:

Sievissä:

Härmässä:

jolla on pääkonttoori Vaasassa sekä Osastokonttooreja

Helsingissä, Turussa, Kristiinankaupungissa ja UudessakaarSepyyssä,

vastaanottaa rahoja talletustodistuksella

Ostaa vekseleiiii ulkomaiselle rahalle sekä myypi niitä mak- sukäypiä

Amsterdamissa, .Mainin

Frankfurtissa,

\cwyorkissa, Tukholmassa Antvcrpissä, Hampurissa, Pariisissa ja Pietarissa, Barcelonassa, Kööpenhaminassa, Ranskan Trondhjemissa,

Berliinissä, Lontoossa,

useimmissamarin-

Varsovassa, Breemissä, Lyypekissä,

missakaupungeissa.

Wienissä,

Brysselissä, Madridissa, Räävelissä,

V.

m. paik-

Dresdenissä, Moskovassa, Riiassa, koissa.

kristiaauiassa,

Diskonttaa vekseleitä Suomen markoissa, maksuluvalliset muillakin paikkakunnilla maassa;

Myöntää hypoteekkilainoja ja kassalaina-laskuja;

Myjpi postilähetys-vekselcitu;

Ostaa ja myy obligatiooneja;

Ostaa kupongeja koti- ja ulkomaisiin vallion-obligatioo- neihin;

Ostaa ja myy ulkomaista rahaa:

404

Toimittaa rukaiinostoja ja lanasiuksia.

Pankin kanssa saadaan toimia suoranaisesti kirjeessä

Kekailmsituksia.

S. Y.

Tiistaina joulukuun 30 p. annetaan

8:8 Helppotajuinen Konsertti

Kunnallistalon juhlasalissa. Alkaa klo !/28 j.pp,

Ilmajoen Maamies-

warsinainen

tokous

jonka

olisi

pitä-

nyt

olla wuoden I8!'0 loppukuussa

sattuneista

syiotä pidetään

Ilma-

joen uudella

kausakoululla

torstaina

tammikuun 8 p:nä lttOl, klo j.

pp.

(s'sille tnlewia

asioita

on:

Luetaan

lvuosikertomuo

;

Tääutöjeu 3 mutaan

walitaan

yksi johtokuunan jäsen eroawan tilalle-

Esitellään uusia

jäseniä.

Ilmoitettuja

asioita:

Eikö

seura

paue

ei'si suwcna

toimeen

warsa-näyttelyäi'

Eikö

olisi

edullista, että

seura

ryh-

tyisi

hankkimaan

hywärotnisia

wasikoi-

ta karja-rodun parantamiseksi, joten

wähcmpiwaraisetkin

olisiwat tilaisuU' dessa saamaan

parempaa karjaa?

Tahtooko seura

waikuttaa palvelijain mnuttoajau

muuttamiseen kalenterivuo-

delle?

Woisiko seura

waikuttaa, ettapaik'

kakuunallamlne

alettaisiin

enemmän

»viljelemään

herneitä

ja nauriita?

(^ikö

seura walitsc

henkilöitä,jotka paikkakunnalla wastaan ottawat tai kokoawat niitä siemculajeja, joita kukin

haluaa lähettää siihen

siemcnnäyttclyyn, jonka Oulmi talous- ja

Vaasan

maau-

wiljclyoseu,at aikoivat toimeen panna

ensi kcwäimä?

Päätetään seuran

lainaftrjaötoutoi»

minnas 'ja

mahdollisten

kirjain- tai

sa-

nomaiuhantinnaota.

Keskustellaan seuran tulewaöta

toi- minnasta rlipäätään ja nutilta

mah- dollisesti esiintulewista asioista.

Myydään

huutokaupalla

niitä

seuran

om étamivi

mac(nuuljcli)ö--tanrefapincita,

jotka jo owat 'vanhentune,!tai muu- tenkäyttämättömiksi käyneet.

Seinäjoella

Joulukuun

26p:nä1890.

Kävkystä:

1739 C.(£? Könni.

Laki- ja raha-asioita

S. R. Jernström,

Senaatin ylimäär.kopisti.

1369 Osoite:Hietasaarenk.N:o5.

asiakirjain sisäänjättUmistäsekä jaulosotta- luistatoimittaa

Waasan

lääninhallituksessa

Kunnallisverokuitteja

F. W Unggreniu kirjapainossa

Figure

Updating...

References

Related subjects :