• Ei tuloksia

Rakentamisvaihe Päätoteuttajan nimeäminen

3 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa

3.4 Rakentamisvaihe Päätoteuttajan nimeäminen

Rakennushankkeelle nimetään rakennuttajan toimesta aina päätoteuttaja.

Rakennuttaja nimeää päätoteuttajaksi pääurakoitsijan tai tämän puuttuessa nimitetään tehtävään muu pätevä urakoitsija, joka valtuutetaan sopimuksin

sovita kenenkään hankkeen urakoitsijan kanssa niin, rakennuttajalle jää vas-tuu päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Hankkeeseen nimetylle päätoteuttajalle turvataan sopimuksin (esim. RT-80271 sivu-urakan alista-missopimus) tosiasialliset toimintaedellytykset huolehtia velvollisuuksistaan rakennustyömaalla. (RT 10-10982, sivu 5)

Tehtäessä urakkasopimukset Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisesti saadaan nämä velvoitteet näin sopimukseen. Alistamisso-pimuksella eri urakoitsijat saadaan velvoitettua työmaan työturvallisuusyh-teistyöhön mm. osallistumaan turvallisuutta käsitteleviin kokouksiin ja vii-koittaiseen turvallisuuskierroksiin. Päätoteuttajaksi voidaan nimetä myös projektinjohtaja, joka ei ole kuitenkaan pääurakoitsija. Tässä tapauksessa yritys on erikseen nimettävä YSE 1998 4 §:n mukaisesti työmaan johtovel-vollisuuksista vastaavaksi urakoitsijaksi. Rakennustyömaalla saa olla vain yksi päätoteuttajia samanaikaisesti. (RT 10-10982 sivu 5)

Joskus työmaalle joudutaan nimeämään peräkkäisiä päätoteuttajia. Raken-nuttajan tehtävänä on huolehtia että tiedot hankkeesta sekä toimivaltuudet siirretään päätoteuttajalta toiselle. Paras käytäntö on että rakennuttaja valit-see päätoteuttajaksi sellaisen yrityksen, joka toimii päätoteuttajana koko rakennusvaiheen ajan. (RT 10-10982, sivu 5)

Tilaajan selvitysvelvollisuus

Rakennuttajan sekä urakoitsijan ollessa tilaajan asemassa, tulee noudattaa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta. Selvitysvelvollisuus koskee myös molempia tahoja ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Laki velvoittaa sel-vittämään ennen sopimuksen tekoa yrityksen kuuluminen ennakonperintä-ja arvonlisäverorekisteriin, yrityksen kaupparekisteriote, verovelkatodistus, eläkemaksutodistukset ja sovellettava työehtosopimus. Tiedot pyydetään urakoitsijoilta suoraan tai joltain luotettavalta tietojen ylläpitäjältä. Tällaisia tahoja ovat mm. Tilaajavastuu.fi ja Rakentamisen Laatu RALA ry. Selvi-tysten vaatiminen ei kohdistu suoraan työturvallisuuteen, mutta sillä on kui-tenkin merkitystä, koska luotettavat työnantaja velvoitteensa hoitavat yri-tykset eivät käytä harmaan talouden yrityksiä alihankkijoinaan työmaillaan.

(RT 10-10982, sivu 5)

Turvallisuussuunnittelu

Rakennuttajalla on yleinen velvoite myötävaikuttaa ja huolehtia myös. työ-turvallisuudesta rakentamisen ohjausvaiheessa. Tämä edellyttää aktiivista ohjausta ja turvallisuusseuranta sekä laiminlyönteihin puuttumista. Raken-nuttajaa ja pääurakoitsijaa koskevat rakennustyömaalla Yhteistoiminta- ja tiedottamisvelvoitteet. (TTL 49 § 50 §). Pääurakoitsija vastaa rakennustöi-den työturvallisuussuunnittelusta ja turvallisesta työmaan töirakennustöi-den toteutuk-sesta (TTL 51§ ja 52§). Turvallisuuskoordinaattorin kuuluu välittää turvalli-suuteen liittyvät tiedot pääurakoitsijalle ja sivu-urakoitsijoille. (RT 10-10982, sivu 6)

Hankkeen rakennustyötä koskevat turvallisuustoimenpiteet käsitellään val-misteluvaiheessa aloituskokouksessa ja/tai erillisessä työturvallisuuspalave-rissa. Kokouksen asialistalla tulee olla turvallisuusasiakirjan tiedot, töiden yhteensovittaminen, turvallisuussäännöt sekä muut rakennuttajan antamat työturvallisuussuunnitelmat ja ohjeet. Kokouksessa sovitaan päätoteuttajan tekemät toimenpiteet turvallisuusasiakirjan pohjalta ja kirjataan ne pöytäkir-jaan. (RT 10-10982 sivu 6)

Turvallisuuskoordinaattorilla on mahdollisuus antaa menettelyohjeita tur-vallisuussuunnitelmien laatimisesta, tarkastamisesta ja hyväksymisestä.

Menettelyohjeissa sovitaan raportointikäytännöt mm. työmaakokouksissa ja viikkopalavereissa päätoteuttajan velvoitetaan raportoimaan työsuojeluasi-oiden hoitaminen joko työvaiheilmoituksen osana tai erillisenä työturvalli-suusraporttina. Rakennuttajan luovuttaa hankkeen turvallisuutta koskevat asiakirjat päätoteuttajalle aina ennen hankkeen käynnistymistä. Turvalli-suusasiakirjan luovutus sekä muut hankkeen toteutukseen liittyvien tietojen luovutus päätoteuttajalla kirjataan aloituskokouspöytäkirjaan ja/tai ensim-mäiseen työmaakokouspöytäkirjaan. Toteutusvastuun siirtyminen päätoteut-tajalle tulee kirjata selkeästi. Lisäksi kokouspöytäkirjaan kirjataan myös päätoteuttajan ilmoitus siitä, että hanke kyetään toteuttamaan turvallisesti sopimusasiakirjojen mukaisesti. (RT 10-10982 sivu 6)

Turvallisuussuunnittelu perustuu kohteesta tehdyn turvallisuusasiakirjassa esitettyihin vaaratekijöihin sekä yhtälailla päätoteuttajan tekemään järjes-telmälliseen rakennusvaiheen vaarojen tunnistukseen. Turvallisuussuunni-telmien tulee olla käytännöllisiä ja tiedot niistä on helposti välitettävissä

hankkeen kaikille osapuolille. Olosuhteiden muuttuessa tulee turvallisuus-suunnitelmat tarkentaa ja päivittää ajan tasalle. Ennen rakennustöiden aloit-tamista rakennuttajalla on velvollisuus varmistaa, että päätoteuttajalla on riittävässä laajuudessa tehdyt kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunni-telmat. (RT 10-10982, sivu 6)

Työmaan turvallisuuden erityissuunnitelmat tulee laatia niin, että ne koske-vat koko työmaata huomioiden sen kaikki työvaiheet. Työvaiheisiin lukeu-tuu eri osaurakoitsijoiden toiminta työmaalla. Suunnitelmassa esitetään mm.

putoamissuojaus-, pölyntorjunta-, teline-, logistiikka- ja pelastussuunnitelma sekä liikennejärjestelyt työmaalla ja sen läheisyydessä.

Päätoteuttaja huolehtimisvelvollisuuksiin kuluu mm. työmaalla työskentele-vien perehdyttäminen ja opastaminen. Rakennuttaja päivittää tarvittaessa turvallisuusasiakirjan tiedot turvallisuussuunnittelusta ja muutoksista.

Rakennuttajalla on huolellisuusvelvollisuus varmistaa, että jokaisella työ-maalla liikkuvalla on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilökortti, jossa mainitaan henkilön nimi ja veronumero sekä työnantaja. Rakennuttaja sisällyttää kaikkiin urakkasopimuksiin henkilötunnisteen käyttövelvoitteen.

(RT 10-10982, sivu 6.) Päätoteuttaja velvoitetaan pitämään kirjanpitoa niistä henkilöistä, jotka työmaalla työskentelevät. Henkilötunnisteen ja kulkuluvan käytöllä voidaan valvoa, että työmaalla työskentelee tai liikkuu vai sellaisia henkilöitä, joilla on siihen oikeus. Kulkuluvan luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijä perehdytetään työmaan turvallisuuskäytäntöihin. Raken-nuttaja voi myös edellyttää ennen töiden aloittamista, että työmaan työnteki-jöillä on voimassa oleva työturvallisuuskortti ja työterveyskortti. Rakennut-taja voi kirjata kohteen urakkaohjelmaan kulkulupakäytännön ja vaatimuk-sen työturvallisuuskortin käytöstä työmaalla. (RT 10-10982, sivu 6) Päätoteuttajan työturvallisuusvelvoitteet

Päätoteuttaja vastaa varsinaisten rakennustöiden työturvallisuuden suunnit-telusta ja toteutuksen työturvallisuudesta Päätoteuttajan tulee huolehtia mm.

työmaalla toimivien urakoitsijoiden toimintojen yhteensovittamisesta, työ-kohteen liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä, työpaikan yleisestä turvalli-suuden, työolosuhteiden, terveellisyyden edellyttämästä siisteydestä ja

jär-Rakennuttajalle on esitettävä kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunni-telmat sekä työsuojelun organisointi ennen rakennustöiden aloittamista. Pää-toteuttaja nimeää kohteeseen työturvallisuuspäällikön ja työmaantyöntekijät valitsevat keskuudestaan tarvittaessa työturvallissuuvaltuutetun. Suunnitel-missa esitetään työmaa-alueen käyttösuunnitelma työturvallisuuden yleis-suunnitelman sekä alkavien töiden yksityiskohtaiset suunnitelmat. Yleis-suunnitelmassa kuvataan ne tehtävät joista pitää kirjallisesti suunnitella tur-vallinen toteutussuunnitelma. Myös toimintaperiaatteet muutostilanteissa päivitetään ja yhteistoiminta muiden urakoitsijoiden sekä rakennuttajan kanssa kirjataan yleissuunnitelmaan.

Päätoteuttajalla on velvollisuus tehdä työsuojeluviranomaisille ennakkoil-moitus työmaista, jotka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja kun työmaalla työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien, tai työmäärän arvioidaan olevan yli 500 hen-kilötyöpäivää. Päätoteuttaja antaa ennakkoilmoituksen tiedoksi rakennutta-jalle. Ennakkoilmoitus asetetaan näkyville rakennustyömaalle. Kaikista niistä töistä ja työvaiheista, joihin sisältyy erityisiä turvallisuus. ja terveys-vaaroja laaditaan kirjalliset tehtäväsuunnitelmat. Tällaisia töitä ovat VNa 205/2009 liitteen 2 mukaiset työt sekä hankkeen suunnitteluvaiheen riskien arvioinnissa esille tulleet turvallisuusasiakirjaan kirjatut työt tai muut vaa-ralliset työvaiheet. Kirjallisia työturvallisuussuunnitelmia vaativia töitä ovat mm. elementtien asennussuunnitelma, panostus- ja räjäytystöiden suunni-telma, kaivanto- ja purkusuunnitelma. Osaurakoitsijat laativat omien töiden osalta työmaan turvallisuutta koskevia suunnitelmia tai osallistuvat niiden laadintaan esim. räjäytyssuunnitelma ja elementtiasennussuunnitelmat.

Hankekohtaisiin menettelyohjeisiin tulee kirjata, mitkä työ suunnitelmat toimitetaan suunnittelijalle tarkastettaviksi mm. purkutyö- ja elementtiasen-nussuunnitelma. RT 10-10982 sivu 6

Rakentamisen valvonta

Turvallisuuskoordinaattori seuraa työmaavalvonnan yhteydessä rakennus-työmaan työturvallisuustoimenpiteitä. Työturvallisuus asiat otetaan mukaan kokousten asialistoihin työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa. Myös ne osapuolet, joiden tehtävänä on viedä turvallisuusasiat käytäntöön osallis-tuvat kokouksiin tai palavereihin. Ennen kokousta käsiteltävien

työturvalli-rakennustöiden valvoja, päätoteuttaja ja muut osaurakoitsijat Työmaa- ja urakoitsijakokouksissa/ palavereissa käsitellään omana kohtanaan työturval-lisuusasiat ja varmistetaan, että työturvallisuus on otettu huomioon toteutus-ja työnsuunnittelu ratkaisuista päätettäessä. Työturvallisuus asioita käsitel-lään tarvittaessa myös aikataulukokouksissa. Turvallisuuskoordinaattoria avustavat rakentamisvaiheen turvallisuustehtävien hoitamisessa rakennutta-jan työmaanvalvojat. Päätoteuttarakennutta-jan vastuita työturvallisuusasioissa ei ra-kennuttajavalvonta vähennä. (RT 10-10982, sivu 7)

Urakoitsijoiden esittämät alihankkijat rakennuttaja hyväksyy YSE 1998 7

§:n mukaisesti. Alihankintojen hyväksymismenettelyjä voidaan tarkentaa kirjallisissa menettelyohjeissa. Päätoteuttajalla on velvoite valvoa että jo-kainen työmaalla toimiva alihankkija on perehtynyt työmaan olosuhteisiin ja omien töidensä osalta tehnyt turvallisuussuunnitelman, lisäksi alihankkija osallistuu myös työmaan työturvallisuussuunnitteluun. (RT 10-10982, sivu 7)

Sivu-urakat ja rakennuttajan erillishankinnat

Rakennuttajan keskeinen rooli on varmistaa tiedonsiirto eri sivu-urakoissa ja erillishankinnoissa osapuolten ja päätoteuttajan välillä. Rakennuttaja vel-voittaa osapuolet alistamissopimuksin ja nimetyin tehtävin huolehtimaan osapuolet työturvallisuudesta ja terveydestä. Rakennuttajan velvollisuus on huolehtia että turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet koskevat kaikkia sivu-urakoita. Rakennuttaja valtuuttaa alistamissopimuk-sella päätoteuttajan koordinoimaan ja sovittamaan yhteen koko työmaan turvallisuustehtävät. (RT 10-10982 sivu 7)

Lisä- ja muutostyöt

Työturvallisuus on huomioitava lisä- ja muutostöissä kuten muidenkin töi-den osalta. Erityisesti kantaviin rakenteisiin kohdistuvat muutostyö voi ai-heuttaa vaaratilanteita. Työmaan aikataulusuunnittelussa on myös syytä huomioida muutostöiden vaikutus.

Poikkeamat

Työmaan poikkeamia työturvallisuusnäkökulmasta ovat vaaratilanteet ja

käsitellään myös rakennuttajan kanssa palavereissa ja/tai kokouksissa. Ra-kennuttajan on käsiteltävä sattuneet tapaturmat ja vakavat vaaratilanteet yksityiskohtaisesti, jotta myös jatkossa samankaltaisilta ongelmilta vältyt-täisiin.

3.5 Vastaanottovaihe