• Ei tuloksia

Retoriikassa tapahtuu näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Retoriikassa tapahtuu näkymä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

T I ET EE

S S

ÄTA

P H A U T U

40

TIETEESSÄ TAPAHTUU 6/2006

ainoastaan englanninkieliseksi ”välittömästi sen jälkeen”, kun hän oli asianajotoimiston kautta esittänyt valituksen oman saksankielisen tutki- mussuunnitelmansa syrjimisestä vuoden 2004 haussa. Tosiasiassa kollegium uusi hakuohjeensa ennen Oittisen valitusta. Sekä aikaisemmissa että uusituissa hakuohjeissa pyydetään hakemukset tekemään englanniksi, mutta uudistuksen yh- teydessä poistettiin monien muiden käytännöl- listen yksinkertaistusten ohella maininta, että tutkimussuunnitelman voisi tehdä myös sak- saksi tai ranskaksi.

Muutoksen syy oli yksinomaan käytännölli- nen. Kollegiumin sääntöjen mukaan hakemusten arvioijina toimivat kollegiumin kansainvälisen tieteellisen neuvottelukunnan eri kielialueita ja tieteenaloja edustavat 15 jäsentä, eikä ulkopuo- lisia arvioijia voida käyttää. Vaikka jäsenten jou- kossa on sekä saksan että ranskan osaajia yllin kyllin, hakemusten määrän voimakkaasti kasva- essa ei ole mahdollista sitoutua takaamaan tasa- puolisesti kaikkien alojen hakijoille asiantuntevaa arviointia muilla kuin englannin kielellä. Harvi- naisempia ja marginaalisempia aiheita koskevat sekä eri arvioijilta selvästi toisistaan poikkeavia arvioita saavat hakemukset nostetaan kuitenkin neuvottelukunnan kokouksessa erityisen keskus- telun kohteeksi syrjinnän välttämiseksi. Kuten jo kaksi vuotta sitten keskustelussa totesin, Oitti- sen hakemusta ei syrjitty vaan se arvioitiin neu- vottelukunnassa riittävän tasapuolisesti ja tämä tapaus ei vaikuttanut mitenkään hakuohjeiden tarkistamiseen.

Toinen perätön syytös on, että olisin Histo- riallisessa Aikakauskirjassa (pääkirjoitus 4/2005)

”naiivisti perustellut” englannin yksipuolista suosimista tieteen kielenä sillä, että ”englantia oppii kuka tahansa”. Historiallisen Aikakauskir- jan verkkosivulta (www.protsv.fi /haik) voi ku- ka tahansa tarkistaa, että kyseisessä kirjoituksissa argumentoin lähinnä sellaisia historiantutkijoita vastaan, jotka tyytyvät julkaisemaan kotimaisel- le tiedeyhteisölle ja ovat haluttomia käyttämään mitään vieraita kieliä. Kansainvälisessä tiedeyh- teisössä toimimisen minimi- mutta en suinkaan maksimiehdoksi esitin vähintään englanniksi kirjoittamista. Perin erinomaista on, jos lisäksi osaa kirjoittaa vaikkapa saksaa, ranskaa ja ita liaa tai edes kykenee pöytäpuheita pitämään näillä sivistyskielillä.

*

Empiirisenä tosiseikkana olen toki puhunut eng- lannin kielen ylivallan lisääntymisestä, ja arve- len globalisaatiokritiikissäkin olevan tärkeämpiä tehtäviä kuin nostalgisten protestien esittämisen sitä vastaan. Kun ottaa huomioon ne lukuisat hankkeet, joita tutkijakollegiumissakin olemme toteuttaneet kansainvälisen oikeuden, globaa- lin etiikan, kulttuurien välisen kunnioituksen, solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen yhteis- kunnan teemoista, Oittisen vihjaileva räksytys

”yksipuolisesta, teknokraattisesta ja mukavuu- denhaluisesta” globalisaationäkemyksestä tun- tuu epäreilulta.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja.

Retoriikassa tapahtuu

Sari Kivistö – Päivi Mehtonen – Raija Sarasti-Wilenius

Tieteessä tapahtuu -lehden edellisessä nume- rossa 5/2006 Jukka-Pekka Puro arvioi Juhana Torkin Puhevalta-teoksen. Arvioituun teokseen meillä ei ole tässä sanomista, mutta Puron arvio antaa niin kapean kuvan suomalaisesta retorii- kan kirjallisuudesta, että tahdomme muistuttaa siitä retoriikan tieteellisen tutkimuksen moni- puolisuudesta, mikä jää aiheesta puhuttaessa usein huomiotta.

Julkisuudessa esillä ovat ymmärrettävästi lähin- nä populaari suomeksi kirjoitettu retoriikan alan kirjallisuus, antiikin klassikot ja suurmiesten pu- heisiin liittyvä poliittinen retoriikka. Mutta sem- minkin kun Puron arvio esitettiin tieteellisellä forumilla, on sen edellyttämän sensus communik- sen merkeissä syytä painottaa, että laajemmalle yleisölle suunnatun kirjallisuuden, uuden reto- riikan ja klassikkojen välissä Suomessa vaalitaan

(2)

I T ET E E S

SÄ

TA

PAHT UU

41

TIETEESSÄ TAPAHTUU 6/2006

myös toisenlaisten kaanonien retoriikkoja.

Tutkimusta on kohdistettu myös vähemmän kuuluisiin teksteihin ja periodeihin (keskiaika, varhainen uusi aika, 1600-luvun Suomi…), tila- pääkirjoituksiin ja retoriikan ihanteiden sijasta retorisiin paheisiin – siis anti-retoriikkaan tie- toisena tyylivalintana. Ciceron ja Quintilianuk- sen kaltaisten retoriikan isien merkitys avautuu myös vaikutushistoriasta käsin – siitä käytöstä, johon klassikkoja on kunakin aikana valjastettu ja sovellettu aina 2000-luvun alkuun asti.

Allekirjoitamme siis Jukka-Pekka Puron ha- vainnon ”pienestä aallosta” suomenkielisen yleistajuisen retoriikan kirjallisuuden julkaisus- sa. Mutta näemme sen seurauksena isommas- ta aallokosta, joka on niin sanottuna retorisena käänteenä vaikuttanut viime vuosikymmenet suomalaisessa(kin) yhteiskuntatieteiden, poli- tiikan, fi losofi an, kirjallisuuden ja kielten tutki- muksessa tuottaen runsain mitoin kansainväliset mitat täyttävää perustutkimusta.

Yhtenä tämän kentän työkaluna Pohjoismais- sa toimii aktiivinen retoriikan historian verkosto Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie (NNRH) sekä retoriikan historian tutkimusten arviointiin keskittynyt kansainvälinen verkkolehti Rhetorical

Review, jossa suomalaisasiantuntemuskin näkyy sekä kirja-arvioiden kohteissa että kirjoittajissa.

Näiden lisäksi suunnitteilla on myös kattava kan- sallinen alan yhteistyöverkosto monien toimijoi- den tueksi.

Koska Puro mainitsee arviossaan yksinomaan miesten kirjoittamia teoksia, rohkenemme vie- lä lisätä, että jo aikapäiviä sitten retorisiksi toi- mijoiksi ovat ryhtyneet myös naiset, barbaarit ja vapautetut orjat. Toivomme lämpimästi, että re- toriikan tutkijat Suomessa tieteenalasta, kohtees- ta, sukupuolesta ja koulukunnasta riippumatta löytäisivät toisensa jatkossa entistäkin parem- min.

Kirjoittajista Sari Kivistö on FT ja tutkija Helsin- gin yliopiston tutkijakollegiumissa sekä Rhetorical Review -lehden toimituskunnan jäsen ja toimitta- ja 2003–2006.

Päivi Mehtonen on dosentti Tampereen yliopiston Yleisen kirjallisuustieteen laitoksella sekä NNRH:n varapresidentti (www.nnrh.dk/index.html) ja Inter- national Society for the History of Rhetoric -järjes- tön Council member.

Raija Sarasti-Wilenius on dosentti Helsingin yli- opiston klassillisen fi lologian laitoksella.

Onko historiantutkija rahoittajan perässähiihtäjä?

– Muutama kommentti Petri Pajulle

Karl-Erik Michelsen – Tuomo Särkikoski

Petri Paju on arvioinut kirjaamme Suomalainen ydinvoimalaitos Tieteessä tapahtuu -lehden nu- merossa 5/2006. Olemme kiitollisia, että tutkija on paneutunut teokseen ja saattanut näkemyk- sensä muiden tietoon. Jokainen voi kuitenkin itse päätellä kirjan luettuaan, miten hyvin Pa- jun kritiikki osuu maaliinsa. Pajun kirjoituk- seen sisältyy monia kiistanalaisia väitteitä, jotka ansaitsevat vastineen.

Petri Paju edustaa sitä perinteistä historiantut- kimusta, jolle kelpaavat kunnolliseksi tutki- mukseksi vain ja ainoastaan julkisella rahalla maksetut työt. Paju asettaa ydinvoimatutkimuk- semme epäilyksen valoon sen vuoksi, että ”kirjan

tilaaja on Loviisan voimalaitos ja maksaja ilmei- sesti Fortum Oyj”. Jokainen historiantutkijahan tietää mitä se tarkoittaa. Maksettu työ ei täytä ob- jektiivisuuden vaatimuksia, koska tutkijat kirjoit- tavat sitä mitä maksaja vaatii.

Sama epäluulo kertautuu Pajun arvostelussa.

Hänen mielestään kirjasta ”piirtyy varsin kaunis, välillä suorastaan epäilyttävän idealistinen kuva suomalaisen insinöörin vastuuntunnosta”. Hä- nelle tulee kirjaa lukiessa ”väistämättä mieleen, että energiayhtiö Fortumin rahoilla ei ainakaan pitkästi kirjoiteta ydinvoiman vastustajista”. Kai- ken lisäksi kriitikko muistuttaa, että ”rivien vä- leistä on selvästi luettavissa, että he suhtautuvat [ydinvoimaan] varsin positiivisesti.”

TIETEESSÄ TAPAHTUU 6/2006

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Kun Anttonen muistuttaa folkloristisen retoriikan etnosentrisistä ja rasisti- sistakin aineksista, kiinnittää huomiota miten suorasanaisen demokraattisesti ja anti- rasistisesti

Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että jotakin olisi tehtävä niin Kirjastotieteen ja informatiikan yhdistyksen kuin Kirjastotiede ja informatiikka -lehdenkin nimelle..

Kun tarkastellaan Tammisen ja Nilsson Hakkalan arviota koko vientiin liittyvästä kotimaisesta arvonlisäykses- tä, sen kehitys vuoden 2008 jälkeen näyttää jotakuinkin yhtä

Hän ei ollenkaan pidä Samuelsonin käsityksistä Mar- xista ja moittii Samuelsonia siitä, että niin mo- nissa kohdin kirjaansa hän vastustaa vapaiden markkinoiden toimintaa..

Arvioimme tässä kirjoituksessa suomalaisesta talouspolitiikasta käytyä keskustelua retoriikan näkökulmasta: kiinnitämme erityisesti huomio- ta talouspolitiikan dualistiseen

Priiki 2017; Uusi tupa 2017), mutta aiem- paan verrattuna uutta Karttusen tutki- muksessa on vuorovaikutuksen analyysi erityisesti puhe toimintojen kannalta: pu- hujan

Ahosen raportti oli myös kirjoitettu ongelmakes- keisesti, ja siitä kävi myös varsin suorapuheisesti ilmi muun muassa se, että Suomen suppeassa matkailututkimuksessa on

Ongelmal- lisinta tämä teorioiden ja perinteiden kirjo (modaalilogiikasta tagmemiikkaan, genera- tiivisesta semantiikasta tekstilingvistiik- kaan) on silloin, kun