Kirkko-käsikirja, jossa säätään miten jumalanpalwelus Suomen suuriruhtinanmaan ewankelis-lutherilaisissa seurakunnissa on pidettäwä · DIGI

101  Download (0)

Kokoteksti

(1)

'

(2)

Kirkks-KOfikirzO^

jossa säätään,

lumalanpalwelus

Suomen

Suuriruhtinanmaan

Ewankelis

-

Luterilaisissa Seurakunnissa

on pidettäwä.

Esitys.

tehty

sitä

wnrten

armossa

määrätyltä

Toimituskunnalta.

Turussa,

Frenckellin kirjapainossa, 1859.

(3)

Sisäpito.

1. Luku. Yhteisestä lumalanpalweluksesta. Siwu.

1. Aamusaarna ... 1.

2. Puolipäiwäsaarna ...2.

3. Ehtoosaarna ...26.

4. Wiikkosaarnat 26.

5. Julkiset Rukoushetket jaRaamatun

Painolupa annettu Turun Konsistoriumissa Mar- Selitykset 27.

raskuun 10 pmä 1858. Käsketty: 6. Katekismus- ja Ahti-saarnat ...28.

I. M. v. Essen. 7. Oikeus-saarnat 28.

8. Sota jumalanpalwelus... 30.

2. Luku. Litania ja muutamat muut Rukous-ta-

wat . 32.

3. Luku. Yhteisestä Ripistä 62.

4. Luku. Kasteesta.

1. Lasten kasteesta ...68.

2. Hätäkasteesta ja

sen

wahwistuksesta 76.

3. Juvalaisten, Muhamedilaisten ja

Pakanain kasteesta 83.

3. Luku. Kuinka tehtämän pitää, koska Rippilap- sia lasketaan Herran pyhälle Ehtool-

liselle 92.

s.

Luku. Awioskäskystä 104.

?. Luku. Waimoin kirkkoonottamisesta ....112.

8. Luku. Kirkon-rankaistuksesta ...116.

9. Luku. Erinäisestä sekä Sairasten jakuolema- wankien Ripistä... 119.

(4)

TV^N^^"

-10. Luku. Kuinka Ruumis haudataan ....128.

11. Luku. Kuinka uudestarakettu Kirkko pitää wi- hittämän ... 138.

13. Luku. Kuinka uusi Hautausmaa pitää wihit-

tämän ...149.

13. Luku. Miten Pispa wirkaansa asetetaan . . 157.

14. Luku. Saarnawirkaan Vihkimyksestä . . . 169.

1. Luku.

15. Luku. Miten Kirkkoherra asetetaan Seurakun-

Yhteisestä

Inmalanpalweluksesta.

1. Aanmsaarna

aljetaan aamuwirrellä, eli muulla soweliaalla wirrellä ""),

jonka jälkeenweisataan wärsy saarnastuoliin. Eaarna al- jetaan lyhyellä esipuheella, eli

sen

siaan aamurukouksella:

Minä kiitän sinua, Jumala rakas toiwaalli- nen Isäni, j. n. e. jaIsä meidän.

Sitte saarnataan loulupäiwänä

sen

päiwän edellisen Ewangeliumin taikka

sen

Epistolan johdolta, joka on jäl-

kimmäisen edellä; Pääsiäis- jaHeluntai-päiwänä kummanki päiwän Epistolan johdosta, mutta kussa ehtoosaarnaki pi-

detään, jonkunitscwalitun, soweliaan tekstin, ja Nukous-

päiwinä siksi määrätyn tekstin johdosta.

Oikastawia painowirheitä.

Siw.Nriwi 7ylhäältäon

sana:

"weisataan" poisotettawa.

45 4 seisoo: otta, lue: ottaa.

Saarnan jälkeen, joka olkoon lyhyt, luetaan, jollei eri rukousta ole säätty, joko: kiitetty olkoon Jumala

ja siunattu ijankaikkisesti j. n. e. (katso 2. Luku) taikka rukous aamu- jakatekismus-saarnan jälkeen:Kaik- kiwaltias ja laupias Jumala j. n. e. (katso 2.

53wiimeinenriwi ~ saartakoon, saattakoon.

54 riwi 14alhaalta päätöksissä, päätöksistä.

72wiimeinenriwi ~ päällepanemiselle, ~ päällepanemisella.

IN3 riwi 3 alhaalta Herren, Herran.

Kuin tässä ja seuraamissa paikoissa säätään, että wirsi »osat- takoon, on tämä sääntö niin ymmärrettäwä, että saa koko lrir-

rcn siaan w.isata yhden taikka usiamman wirren-wälsyn, Gaar:

t4U 9 ylhäältä wäkewiksi, näkemiksi.

159 9 /, joilla, joille.

(5)

Luku). Sen jälkeen pidettäköön rukous Esiwallan edestä

ja esirukous sairasten edestä. Wiimmein luetaan Isä meidän ja Siunaus, jonka jälkeen jumalanpalvelus päätetään lyhyellä wirrellä.

3. Puolipäiwäsaarna

aljetaan wirrellä, jos ei

aamusaarna

edellä käynyt. Sitte

kuin pappi sillä wälin on mennyt alttarin eteen, pitkittää

hän, käännyttyänsä seurakunnan puoleen, aljetun jumalan- palwcluksen näin:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-

gen nimeen. Ämen.

Rakkaat ystäwät, weljet ja

sisaret

Kristuk-

sessa lesuksessa!

Koska nyt olemme kokoon tul- leet pitämään jumalanpalwelustamme, kiittämään

Jumalaa

kaikkein

Hänen

jumalallisten hywäin töit-

tensä

edestä, ja myös rukoilemaan

Häneltä

kaik-

kia mitä me tarwitsemme,

sekä

hengellisiä että

ruumiillisia

tarpeita, ja myös

sen

ymmärrämme,

että me kaikki olemme synneillä raskautetut, ja pyydämme niistä päästä;

sentähden

langetkaamme

polwillemme, nöyryttakäämme

itsemme Jumalan

meidän

taiwaallisen Isämme

edessä, ja sydämellä

ja

suulla

tunnustakaamme

itsemme waiwaisiksi

wi-

heliäisiksi

syntisiksi, niinkuin myös olemme, rukoil- len

Häneltä

armoa ja laupiutta, nain

sanoen,

it-

sekukin kohdassansa:

Tässä pappi ynnä seurakunnan kanssa lankee pol- willcnsa.

Minä waiwainen syntinen ihminen, joka

syn- nissä sekä

siinnyt että syntynyt olen, ja wiela

sittekkin

kaikkena elinaikanani syntistä elämää pi- tänyt olen, tunnustan kaikesta sydämestäni Sinun edessäs, kaikkiwaltiasijankaikkinen Jumala, rakas taiwaallinen Isäni, etten ole Sinua rakastanut

yli kaikkein, enkä

lähimmäistäni

niinkuin

itseäni.

Minä olen, walitettawasti,

isäini kanssa

monella

muotoa rikkonut Sinua ja Sinun pyhiä käskysa»

nojas wastaan,

sekä

ajatuksilla,

sanoilla

ja töillä,

ja tiedän

sentähden ansainneeni helwetin

ja ijan-

kaikkisen

kadotuksen, jos Sinä minua niin tuo-

mitsisit, kuin Sinun kowa oikeutes waatii ja mi»

nun syntini

ansainneet

owat. Mutta nyt Sinä, rakas taiwaallinen Isä, luwannut olet, ettäs

tah-

dot armon ja laupiuden

tehdä

kaikille

waiwaisille

syntisille, jotka

itsiänsä

parata

tahtomat

ja

wah-

walla uskolla paeta

sinun käsittämättömään

lau-

piutees ja Wapahtajan

lesuksen Kristuksen

an.

sioon.

Niille Sinä

tahdot

armollinen olla,

ehkä

kuinka

he

owat Sinua wastaan rikkoneet, ja et

ikänä enää

heidän

syntejänsä

soimata. Siihen

minäkin waiwainen syntinen luotan, ja rukoilen turwallisesti, että Sinä,

saman

lupaukses jälkeen,

olisit minulle armollinen ja laupias, ja

antaisit

kaikki minun syntini anteeksi, Sinun pyhän nimes

kiitokseksi

ja

kunniaksi.

2 t. Luku. Yhteisestä lumalanpalwcluksesta. 3

(6)

Kaikkiwaltias, ijankaikkinen Jumala,

Hänen

suuren käsittämättömän

laupiutensa ja Wapahta- jan

lesuksen Kristuksen ansion

tähden, antakoon

meille kaikki syntimme anteeksi, ja antakoon meille armoa parata syntistä elämäämme ja

saada Hä-

nen

kanssansa

ijankaikkisen elämän. Amen.

Seurakunta weisaa:

Herra, armahda meitä!

Kriste, armahda meitä!

Herra, armahda meitä!

Jonka jälkeen pappi weisaa *):

Kunnia olkoon Jumalalle kor- keudessa ja maassa rauha, ihmi- sille hywa tahto!

Sm jälkeen seurakunta juhlapäiwinä ja kuin Herran ehtoollinen pidetään weisaa:

Me kiitämme Sinua, me

siunaamme

Sinua,

me Sinua rukoilemme, me ylistämme ja kunnioi- tamme Sinua, me Sinua kiitämme Sinun

suuren

kunnias tähden, D

Herra

Jumala, taiwaallinen kuningas,

Isä

kaikkiwaltias

Jumala!

O

Herra

sen

kaikkein korkeimman ainoa Poika,

lesu

Kriste!

O

Herra

Jumala,

Jumalan

Karitsa,

Isan

Poika,

joka poisotat mailman synnit, armahda meitä!

Sinä olet yksin pyhä. Sinä olet yksin Herra,

Jollei pappi taida wclsata, lukekoon sen siaan, joka on waarin- otettawa sekä tässä, että joka paikassa, kussa papin,Käsikirjan säännön jälkeen, tulisweisata.

Sinä olet yksin

se

korkein,

lesu

Kriste, Pyhän

Hengen kanssa,

Isän Jumalan kunniassa.

Amen.

Kunnia olkoon

Isän

ja Pojan ja Pyhän

Hengen, niinkuin olluton alusta, ja nyt, ja aina, ijankaikkisesta ijankaikkiscen. Amen.

jokuKolminaisuuden wirsi, taikka 111:w. 8, 247: w. 4,

237: w. 4.

Pappi kääntyy seurakunnan puoleen ja weisaa:

Herra olkoon Teidän kanssanne!

Seurakunta wastaa *):

Niin myös sinun henkes kanssa!

Pappi kääntyy jälleen alttariin päin ja lukee eli wei-

saa sen

rukouksen, jokaon Epistolan edellä, eli niin kutsu-

tun mutta Rukouspäiwinä ja sattuwina

Juhlapäiwinä seuraawaiscn rukouksen, alkain:

Rukoilkaamme:

Me rukoilemme Sinua, kaikkiwaltias

Ju-

mala, rakas taiwaallinen Isa, ettäs

lainaisit

meille wahwan uskon Sinun jaSinun

Poikas le- suksen Kristuksen

päälle, hämmästymättömän toi- won

sinun

laupiutees, ja wilpittömän rakkauden

lähimmäistämme

kohtaan,

lesuksen Kristuksen

mei-

dän

Herramme

kautta. Amen.

>)Koska tässä ja seuraamissa paikoissa sanotaan: Seurakunta

wastaa, on se niin ymmärrcttäwä, että seurakunta wastaa weisaten, joko pappiweisasi tailka puhui.

4 5

1. Luku. Yhteisestä lumalanpalwelukscsta.

(7)

Koska pappi weisaa tämän taikka jonkun muun ru- kouksen, wastaa seurakunta weisatcn:

Amen.

Sen jälkeen pappi kääntyy seurakunnan puoleen ja lukee eli weisaa päiwän Epistolan (Rukouspäiwinä ehtoo-

saarnan

tekstin), jossa aljettakoon näin:

Nämät

seuraawaistt

Sanat kirjoittaa

Pro- ftta

N., Ewangelista N., Apostoli N.

Sitte weisataan wirsi, jolla aikaa pappi seisoo käät-

tynä alttariin päin.

Pappi kääntyy jälleen seurakunnan puoleen jalukee taikka weisaa päiwänEwangcliumin, eli

sen

Ewangeliumin, josta sinä päiwänä ei saarnata (Rukouspäivinä määrätyn puolipäiwäsaarnan-tekstin), jossa aljettakoon näin:

Tämän pyhän Ewangcliumin (nämät

Juma-

lan pyhät sanat) kirjoittaa Ewangelista (Proftta, Apostoli) N.

Sitte luetaan eli weisataan Usko, jollaaikaa pappi seisoo käättynä seurakuntaan päin. Jos Usko weisataan alkaa pappi sen, ja siihen käytetään »virsikirjan wirsi N:o

4. Kuin Usko luetaan, otetaan joko äsken mainittu wirsi

taikka Apostolinen Uskon Tunnustus:

Me uskomme Jumalan päälle.

Isän kaikkiwaltiaan, taiwaan ja maan -Luojan.

Me uskomme lesuksen Kristuk-

sen päälle. Hänen ainoan Poikan-

sa, meidän Herramme, joka on siin-

nyt Pyhästä Hengestä: syntynyt

NeitseestäMariasta, piinattu Pon-

tius Pilatuksen alla, ristiinnaulit-

tu, kuoletettu ja haudattu: alas-

astunut helwettiin: kolmantena päi-

wänä ylösnosnut kuolleista: ylös- astunut taiwaaseen: istuu Isän

Jumalan kaikkiwaltiaan oikialla kä- dellä: sieltä on tulewa tuomitse-

maan eläwiä ja kuolleita.

Me uskomme Pyhän Hengen päälle: yhden pyhän, yhteisen seu-

rakunnan, pyhäin ihmisten yhtey-

den, syntein anteeksi saamisen; ruu- miin ylösnousemisen ja ijankaikki-

fen elämän. Amen.

Mutta juhlapäiwinä onNikea-Konstantinopolin Tun- nustus tawallincn (N:o 5 »virsikirjassa):

Me uskomme yhden Jumalan

päälle,

Isän

kaikkiwaltiaan,

taiwaan

ja

maan,

ja

kaikkein

näkywaisten ja näkymättömain

Luo-

jan.

Ia

yhden

Herran lesuksen Kristuksen

päälle,

Jumalan ainokaisen

Pojan, ja

en- nen kaikkia

aikoja

Isästä

syntyneen,

Juma-

lan Jumalasta, walkeuden

walkeudesta,

to-

6 1. Luku. Yhteisestä lumalanpalweluksesta. ?

(8)

8 1. Luku.

tisen Jumalan totisesta Jumalasta,

synty-

neen,

ei tehdyn,

Isan kanssa

yhdessä ole-

misessa,

jonka kautta

kaikki

tehdyt owat.

Joka meidän ihmisten tähden,

ja

meidän

autuutemme

tähden

astui alas taiwaasta,

ja

otti miehuuden

Pyhän Hengen

kautta

Neitseestä

Mariasta, ja

tuli ihmiseksi;

mei-

dän edestämme myös ristiinnaulittiin Pon-

tius Pilatuksen

alla,

kuoletettiin

ja

haudat-

tiin;

alasastui

helwettiin,

jakolmantena päi-

wänä nousi

ylös kuolleista kirjoitusten jäl-

keen:

ja ylösastui

taiwaaseen,

istuu

Isän

oikialla

kädellä,

ja

on sieltä

taas

tulewa suurella

kunnialla,

tuomitsemaan eläwiä

ja

kuolleita, jonka

waltakunnalla ei

loppua

ole.

Ia

Pyhän Hengen päälle,

Herran

ja

wirwoittajan: joka

Isasta

ja Pojasta

ulos-

tat), jota ynnä

Isän

ja Pojan

kanssa

pal-

teellaan ja

kumarretaan,

ja yhdät

kunnioi- tetaan:

joka

Profetain

kautta myös puhu-

nut

on. Ia

yhden,

Pyhän,

yhteisen ja

apos- tolisen Seurakunnan: me

tunnustamme yh-

den

Kasteen syntein

anteeksi saamiseksi:

ja

odotamme kuolleitten ylösnousemista,

ja tu-

lewaisen mailman elämää. Amen.

Sitte weisataan wirsi, jonka jälkeen

saarna

pidetään,

tawallisista, taikka Nukouspäiwinä ja muissa juhlallisissa tiloissa erittäin määrätyistä, teksteistä; b:na sunnuntaina

Yhteisestä lumalanpalweluksesta. 9 Loppiaisesta niistä teksteistä, jotka owat 27:tä

sunnun-

taiksi Kolminaisuuden-päiwästä määrätyt, Pitkä perjantaina 6:tä ahtista Kristuksen piinan historiaa, 7:nä sunnuntaina Kolminaisuuden päiwästäKristuksenkirkastamisesta, jaaina Adwentin edellisenä sunnuntain "Wiimeisestä tuomiosta".

Saarnan esipuhe päätetään Isä meidän-rukouk-

sella, mutta Juhla- ja Nukous-päiwinä, taikka muutoin kuin kiitosjuhlan johtotulee, weisataan tämän Isä mei-

dän edellä

saarnan

aineeseensopiwawirsi. Isä meidän

jälkeen luetaan

se

teksti, josta saarnataan.

Saarnan jälkeen, jota älköön pitkitettäkö yli tunnin, luetaan seuraawaiset Rukoukset:

Saupias humala, j. n. e. taikka 33 Sinä kaikkein armollisin ristiinnaulittu

Herra

lesu Eriste j. n e., Esirukous keisarillisen

Huonet-

kunnan edestä.Rukoukset erinäisissä tiloissa, Esirukoukset sairasten edestä *),Kiitokset parantuneitten **),

') Tapa rukoilla sairasten edestä:

Laupias Jumala, tee hänen kärsimisellensä sellainen loppu, joka tulee Sinun pyhälle nimelles kunniaksi jahänenkuolemat- tomalle sielullensaijankaikkiseksi autuudeksi.

Eli:

Ahteisiin rukouksiimme suljemme seuroawaisct(kaikki) sairaat tässä seurakunnassa sydämellisesti rukoillen, että Jumala ar»

mossa heitä holhois ja oliskaikkein heidänparantajansa, tur-

wansa, neuwonsa ja apunsa.

s*) Tapa kiittää parantuneitten edestä:

Rakas taiwaallinenIsä! Me kiitämme Sinua,ettäs yhdelle rerweytensä jälleen saaneellekristiweljelle (sisarelle) olet lisän-

nyt kallista armon aikaa. Lainaa hänelle armoa sitä oikein käyttää Sinulle kunniaksi ja sekä itsellensä että muille toti»

seksi hywäksi.

Taikka:

Meillä on Jumala, Jumala joka auttaa, jaHerra, Herra, joka kuolemasta »vapahtaa. Kiitetty olkoon Hänen pyhä ni- mensä. Amen.

(9)

1. Luku.

Lapsensynnyttäjäin ') jaKuolleitten edestä*'), Morfius-

«äen kuulutukset ***), Rukous maan hedelmän edestä, kiittää lapsensynnyttäjäin onnellisen kirwoituk-

sen

edestä: . .

Kiitetty olkoon Herra, jok»meitäauttaa ja henkemmekuo-

lemasta »vapahtaa! Anna hywä Jumala äitin(äitien) onnelli-

sti

jälleen saada entisen terweytensä ja lapsen (lasten) pyhän Kasteen kautta tull» Sinun tykös j» kaswatettaa S.nu» °- tisessa pelwosfts, menestyä ijässä, wiisaudess» »rmoss»

Sinun j» ihmisten edessä.

«-> Tapakiittää kuolleitten edestä: .

uusi muistutus kuolevaisuudestamme annetaan meille tana

väiwänä, koska tälle kristilliselle seurakunnalle ilmoitetaan,

että Herra Jumala °n hywäksi nähnyt, kaikkiwiisaan neu-

«onsa jälkeen, täältä poiskutsu» N. N. elettyänsä - N. N.

elettyänsä —.

Sitte kuin kaikki owat nimitetyt yhdessä kiitoksessa, suokoonmeille

armoansa

ollaHänentahdollensa alam-

«aiset, ja niin ajatella omaa tule.vaa että,

"osta

tuolem» meitä kutsuu, olisimme »valmiit autuaalliseen

lähdentöön.

Eli:

Herra opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää kuole-

man, että me ymmärtäwäisiksi tulisimme.

Tapakiittää äkillisesti kuolleitten edestä:

Opeta meitä, O Jumala, jokapäiwäiselläja totisella huo-

lella oikein käyttämään arwaamatointa armonaika». 3Lar,eie meitä synnin ja suruttomuuden unesta. Suo meille armoa

joka hetki niin katsella ajan pysymättömyytta, "ta me, hywimsä Sinä tahdot meitäpoiskutsu», löyttäisim kristillisesti

»valmiina autuaalliseen lähdentöön.

"*)

Morsius-wäen

kuulutus tehdään nam:

Jumalan seurakunnan tiedoksi ilmoitetaan l-nen kert» ett»

N. ia N.(2:n«n kerta että N. ja N., 3:m»s kerta että N. ,a

N. >. n. e.) owat aikoneet kolmcyhteisen Jumalann.meen yh-

teyntyä avioliittoon ja pyytäwät siihen hywäin kristillisten

Matkustawaisten edestä, Elämän parannuksesta, Herran ehtoollisen rukous (kuin Herran ehtoollinen pidetään), ja wiimein Isä meidän, ja lopuksi Toiwotus seurakunnalle.

Erittäin käsketyt kiitokset Keisarillisten heimolaisten edestä,

kuin myös Kiitokset saadun woiton eli muitten paina- wain tapausten johdosta, tehdään jälkeen Isä meidän, erityisen Armollisen käskyn mukaan »veisataan, ja

seu-

laa sitte lopullinen toiwotus.

Rukousten, Haupias Jumala j. n.e., siaan lue-

taan kunakin edellä mainittuna juhlana

se

sitä warten 2.

Luwussa löytywä rukous jaLaskiais sunnuntaina Kristuk-

sen

piinan rukous. Sen jälkeen pitkitetään rukouksella Keisarillisen Huonetkunnan edestä j. n. e. niinkuin edellä

säätty on.

Rukouspäiwinä jaRukous'sunnuntaina aljctaan Li-

tanialla, jokakaupunkeissa taidetaan weisatakkin, ja pitki- tetään erittäin käsketyillä rukouksilla, kiitoksilla parantu-

neitten ja kuolleitten edestä, j. n. e.

Kuin Nukouspäiwä plakaatti on lucttawa, taikka joi- takuita kirkko-toimituksia julistettawia, tehdään

se Isä

meidän jalopputoiwotuksen wälillä.

ihmisten esirukousta, että

se

«lis Jumalalle otollinen j» tulis

heille onneksi jaautuudeksi. Mutta jos jollakulla olis jotakin tätä »vastaan sanomista taikka joku estettä tietäis sitä»vas-

taan, ilmoittakoon

sen

aikanansa. Jumala suokoon heille ar-

monsa. Amcn.

Taikka:

Herralta, joka on awiosäädyn asettanut ja luwannut sitäar- mollisesti suojella, me rukoilemme apua ja siunausta

seuraa-

waisille N. N. ja N. N.(sääty ja nimi mainitaan ilman lii-

tanaisia lauseita), joka aiwottu awioliitto ensimmäinen kerta

ilmoitetaan, N. N. ja N. N>, joka aiwottu awioliitto toinen kerta ilmoitetaan, ja N. N. ja N. N., joka awioliitto kolmas kerta ilmoitetaan.

Yhteisestä lumalanpalweluksesta. 11

(10)

Rukouksia saarnan

jälkeen.

Laupias Jumala, rakas taiwaallinen Isä, jonka laupiudella ei yhtään loppua ole! Sinä joka olet kärsiwällinen, pitkämielinen ja

suuresta

armosta

anteeksi

annat pahat teot,

rikokset

ja

synnit. Me olemme, walitettawasti!

tehneet syn-

tiä

isäimme kanssa:

me olemme waarin tehneet, olleet jumalattomat ja Sinun mieles rikkoneet;

Sinua ainoaa wastaan me olemme syntiä

teh-

neet ja Sinun

edessäs

pahoin tehneet; mutta älä ajattele

entisiä

pahoja tekojamme.

Armahda

meitä

nopiasti,

sillä

me olemme

sangen »viheliäisiksi

tul-

leet. Auta meitä, Jumala, meidän Vapahta-

jamme, Sinun nimes kunnian

tähden.

Wapahda

meitä ja anna kaikki syntimme anteeksi, ja anna meille Sinun Pyhän

Henkes

armoa parata

syn-

tistä elämäämme ja

saada

Sinun

kanssas

ijan-

kuittisen

elämän, SinunPoikas,

lesuksen

Kristuk»

sen,

meidän

Herramme

kautta. Amen.

Taikka:

D Sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu

Herra lesu

Kriste!

armahda

minua waiwaista syntistä, ja

katsahda

minun puoleeni laupiutes

sil-

millä, niinkuin Sinä

katsoit Pietarin

puoleen

sa-

lissa, koska

hän

Sinun kieltänyt oli, ja niinkuin Sinä

katsoit

syntisen waimon puoleen pöydän ty-

könä

Fariseuksen

huoneessa, ja ryöwärin puoleen

ristin hirsipuussa.

Ia

anna minulle kaikkein py-

himmän

armoS kautta, että

minä Pietarin kanssa

itkisin

syntejäni,

sen

syntisen waimon

kanssa

Si-

nua sydämestäni rakastaisin, ja ryöwärin

kanssa katselisin

Sinun pyhiä kaswojas

taiwaassa

ijan-

kaikkisesti.

Amen.

Esirukous Keisarillisen Huonetkunnan edestä, Ar-

mossa

säätyn kaawan mukaan.

Rukous niitten edestä, jotka käymät

Herran

pyhälle

Ehtoolliselle.

Maissansa tätä rukousta lukemaan,

sanoo

pappi:

Rukoilkaamme niitten edestä ja

kanssa

jotka

tänäpänä aikomat käydä

Herran

pyhälle

Ehtool- liselle:

O

Herra lesu

Kriste, jokaPyhässä

Ehtool- lisessa

annat meille, leiwän ja miinan alla, toti«

sen

ruumiis ja

weres,

anna heille, jotka nyt ai»

kowat

siitä osallisiksi

tulla, Pyhä Henkes, että

he sen mahdollisesti

naulitsisit,

uskonsa wahwis- tukseksi

syntein

anteeksi

saamisesta, ja muistuttai-

sit itsellensä

Sinun katkeraa piinaas ja kuolemaas,

uudistaisit sen

liiton, jonka

he kasteessa tehneet

owat, jayksiwakaisesti

aikoisit

Sinunawullas alati pysyä

totisessa

uskossa, jumalisuudessa, rakkau- dessa, lujassa

toiwossa

ja

kristillisessä kärfiwälli-

syydessä, ja niin eiwät

ehdollisesti rikkoisi

mitä

he

synnin päästössä Sinun pyhäin kaswois

edessä

luwanneet owat; että he kaikkein kristinuskowais- ten

kanssa

wiimein

siitä suuresta Ehtoollisesta taiwaassa osallisiksi tulisiwat.

Amen.

12 1. Luku. Yhteisestä lumalanpalwelukscsta. 13

(11)

Herra lesu

Kriste, Sinä elämän

lähde!

Anna pyhän

Ehtoollises

tulla kaikille niille

siu-

naukseksi, jotka tänäpäna aikowat

siitä osallisiksi

tulla, että

he

Sinun ruumiis ja

weres

woiman kautta

saisiwat

lewon ja

wirwoituksen

sieluillensa, ja

wahwistettaisiin

uskossa,

rakkaudessa

ja iloi-

sessa

ijankaikkisen elämän

toiwossa.

Amen.

Isä meidän, joka olet taiwais-

sa! pyhitetty olkoon Sinun nimes:

lähestyköön Sinun waltakuntas: ol- koon Sinun tahtos niin maassakuin

taiwaassa: anna meille tänä päi- wänä meidän jokapäiwäinen lei- pämme: ja anna meille welkamme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi

annamme welwollistemme: ja älä

johdata meitä kiusaukseen: waan

päästä meitä pahasta; sillä Sinun

on waltakunta, ja woima ja kun- nia, ijankaikkisesti. Amen.

Toimitus saarnastuolissa päätetäänsemaawaisella toi- wotuksella:

Meidän

Herran lesuksen Kristuksen

armo,

ja

Jumalan

rakkaus, ja Pyhän Hengen

osallisuus

olkoon kaikkein teidän

kanssanne.

(2 Kor. ,3:13.)

Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka teitä on

kutsunut

ijankaikkiseen

kunniaansa Kristuksessa

lesuksessa,

Hän itse

teitä, jotka

wähän

aikaakär-

sitte, »valmistakoon, wahwistakoon, lukekoon ja perustakoon.

Hänelle

olkoon kunnia jawäkewyys ijankaikkisesta ijankaikkiseen. Amen.

o

Pict.s:,o, n.) Hänelle, joka woi kaikki ylönpaltisesti tehdä, kaiken

senkin

yli, kun rukoilemme taikka ymmär-

rämme,

sen

woiman jälkeen, joka

meissä

»vaikut-

taa,

Hänelle

olkoon kunnia seurakunnassa, jokaon

Kristuksessa

lesuksessa, kaikkiin

aikoihin

ijankaik-

kisesta

niin

iankaikkiseen.

Amen. M. g- 20,21.)

Tämän jälkeenweisataan lyhytwirsi, Ma aikaa pappi menee alttarin eteen; mutta jos on usiampi pappi, alje- taan alttaripalweluskohta saarnapalweluksen loputtua.

Pappi, käättynä, alttariin päin, weisaa:

Herra olkoon Teidän kanssanne!

Seurakunta wastaa:

Niin myös sinun henkes kanssa!

Pappi weisaa:

Vlöntäkäät sydämenne Juma-

lan tykö!

Seurakunta wastaa:

Me ylönnämme sydämemme.

Pappi weisaa:

Kiittäkäämme Jumalaa, meidän

Herraamme!

14 1. Luku. Yhteisestä

lumalanftalweluksesta.

13

(12)

Seurakunta wastaa:

Se on oikeus ja kohtuus.

Pappi pitkittää:

Totisesti

on

se

kohtuullinen, oikein ja au- tuaasti, että me aina ja joka paikassa kiitämme

ja ylistämme Sinua, pyhä Herra, kaikkiwaltias Isä, ijankaikkinen Jumala, ettäs, kosk'ei meillä synnin

tähden

muuta ollut odotettawana, kuin ka»

dotus ja ijankaikkinen kuolema, annoit

ainokaisen Poikas lesuksen Kristuksen

tulla

ihmiseksi

meidän

tähtemme, panit syntimme

Hänen

päällensä ja

annoit

Hänen kärsiä

kuoleman meidän edestämme,

joitten muutoin olis pitänyt

iankaikkisesti

kuole»

man.

Ia

niinkuin

Hän

woitti kuoleman ja

nousi

jälleen ylös, ja ei

sillen

enää kuole, niin myös kaikki ne, jotka

Häneen

uskaltamat, woittawat

synnin ja kuoleman ja

saawat

ijankaikkisen elä- män

Hänen kauttansa. Ia

että me

senkaltaisen Hänen

hywän työnsä mieleemme panisimme ja emme

sitä

unhottaisi, on

Hän asettanut

pyhän

Ehtoollisensa:

Meidän Herra lesus Kristus, sinä yönä, jona Hän petettiin, otti

leiwän, kiitti, mursi ja antoi ope-

tuslapsillensa ja sanoi: Dttakaat

ja syökäät! Tämä on minun ruu- miini, joka teidän edestänne an-

netaan. Se tehkäät minun muis-

tokseni.

Samalla muotoa otti Hän myös

kalkin, kiitti ja antoi opetuslapsil-

lensa ja sanoi: Ottakaat ja juo-

kaat tästä kaikki! Tämä kalkki on

se uusi Testamentti minun weres-

säni, joka teidän ja monen tähden

wuodatetaan syntein anteeksi an- tamiseksi. Niin usein kuin te sen

teette, niin tehkäät se minun muis-

tokseni.

Totisesti on se kohtuullinen, oikein ja autuaasti, että me aina

ja joka paikassa kiitämme Sinua,

pyhä Herra, kaikkiwaltias Isä,

ijankaikkinen Jumala, lesuksen Kristuksen kautta, meidän Her-

ramme. Joka sinä yönä, jona

Hän petettiin, otti leiwän, kiitti,

mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaat ja syökäät!

1. Luku. Yhteisestä lumalanpalwclukfesta.

n

(13)

Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Se

tehkäät minun muistokseni.

Samalla muotoa otti Hän myös kalkin, kiitti ja antoi opetuslap-

sillensa ja sanoi: Ottakaat ja juo-

kaat tästä kaikki! Tämä kalkki on

se uusi Testamentti minun weres-

säni, joka teidän ja monen tähden

wuodatetaan syntein anteeksi anta- miseksi. Niin usein kuin te sen

teette, niin tehkäät se minun muis-

tokseni.

Sitte luetaan eli weisataan:

Pyhä, Pyhä, Pyhä, Herra Jumala Zebaot! Täydet owat tai-

waat ja maa Sinun herrauttas.

Hosianna korkeudessa! Kiitetty ol-

koon se, joka tulee Herran nimeen!

Hosianna korkeudessa!

Sen jälkeen

sanoo

eli weisaa pappi:

Rukoilkaamme nyt kaikki, niinkuin meidän

Herra lesus

Kristus

itse

on meitä opettanut,

nain

sanoen:

Isä meidän, joka olet taiwais-

sa! pyhitetty olkoon Sinun nimes:

lähestyköön Sinun waltakuntas:

olkoon Sinun tahtos niin maassa,

kuin taiwaassa: anna meille tänä

päiwänä meidän jokapäiwäinen lei- pämme: ja anna meille welkamme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme welwollistemme: ja älä

johdata meitä kiusaukseen: waan

päästä meitä pahasta. Amen.

Pappi kääntyy seurakunnan puoleen ja weisaa eli

sanoo:

Herran rauha olkoon teidän

kanssanne!

Nyt Herran ehtoollisen wieraat astuwat esiin ja

seu-

rakunta yhtyy weisaamacm:

O Jumalan Karitsa, jokapois- otat mailman synnit, armahda

meitä!

O Jumalan Karitsa, jokapois-

otat mailman synnit, armahda

meitä!

18 1. Luku. Yhteisestä lumalanpalwcluksesta.

(14)

O Jumalan Karitsa, jokapois-

otat mailman synnit, anna meille

rauhas ja siunaukses.

O puhdas

Jumalan Karitsa!

joka ristin-

puussa

piinattiin, meille

Sinä armos taritse

waik-

kas

silloin

kotvin piinattiin. Meidän syntim' Sinä kannoit, ja elämän meille annoit. Ar-

mahda

meitä, o

lesu!

j. n. e. (Wirsi N:o 146).

Senjalleen seurakunta weisaa sopiwan wirren.

Weisun alla annetaan jokaiselle Herran ehtoollisen

wieraalle ensinLeipä, jossaitsekullekkin sanotaan:

Meidän Herran lesuksen Kris- tuksen ruumis kätkeköön sinun ruu-

miis ja sielus ijankaikkiseen elä- mään! Amen.

Sitte kalkki, jossa myös kullekkin sanotaan:

Meidän Herran lesuksen Kris- tuksen weri kätkeköön sinun ruu-

miis ja sielus ijankaikkiseen elä- mään! Amen.

Koska weisu on lopetettu kääntyy pappi seurakunnan

puoleen ja weisaa:

Herra olkoon Teidän kanssanne!

Jollei se siunattu leipäeli öylätit ulotu, siunattakoon se, mikä

uudesta alttarille tuodaan, niin, että pappi,käättnnä alttariin päin, hiljaa lukee asetussanat. (K.L. XI: 10.)

Seurakunta wastaa:

Niin myös sinun henkes kanssa!

Sen jälkeen pappi kääntyy alttariin päin ja weisaa

taikka lukee:

Kiittäkäämme jarukoilkaamme:

O

Herra

kaikkiwaltias Jumala, joka meitä

osallisiksi

teit Sinun Sakramentistäs! Me ru- koilemme Sinua, ettäs meitä myös, Sinun ja kaikkein walittuin pyhäis kanssa, ijankaikkisesta kunniastas ja

herraudestas osallisiksi

tekisit; mei-

dän

Herran lesuksen

Kristuksen, Sinun

Poikas

kautta, joka elää ja

hallitsee

Sinun ja Pyhän Hengen

kanssa

yhdessä jumaluudessa, ijankaikki-

sesta

ijantaikkisehen. Amen.

Me kiitämme Sinua, kaikkiwaltias, ijan- kaikkinen Isä, joka tämän pyhän

Ehtoollisen le-

suksen Kristuksen

Sinun

Poikas

kautta, meille

lohdutukseksi

ja

autuudeksi asettanut

olet, ja ru»

koilemme Sinua:

suo

meille armoa niin wiettää

lesuksen

muistoa maan päällä, että myös tuli»

simme osallisiksi siitä suuresta Ehtoollisesta

tai-

waassa.

Amen.

Kaikkiwaltias, ijankaikkinen

Jumala/

rakas

taiwaallinen

Isä/

Sinä joka meille aina hywyy-

tes ja laupiutes

osotat!

Anna meille, köyhille lap«

silles, armoa pyhää Sakramenttiäs niin pitää ja nautita, että me

saisimme sen

hengellisen hywän,

2N 1. Luku.

Yhteisestä

lumalanpalweluksesta. 21

(15)

joka

sen

myötä on, ja lakkaamata Sinua ylistäi-

simme

ja kiittäisimme, Sinun Poikas,

lesuksen

Kristuksen, meidän

Herramme

kautta. Amen.

O Sinä jalo

Herra lesu

Kriste, joka meitä tälle pyhälle

Ehtoolliselle

kutsunut olet! Me kai.

kesta sydämestämme Sinua kiitämme, ettäs meille

siihen

ymmärryksen ja mielen antanut olet; me

kiitämme Sinua, ettäs meitä ruumiillas ja werel- läs rawinnut, uskolla jarakkaudella lahjoittanut, armolla ja hywyydellä täyttänyt olet. O rak.

lain lesu, ole meidän

kanssamme.

Me annamme

itsemme

Sinunkäsiis,

tahdomme

ijankaikkisesti olla Sinun omas, rakastaa ja

Palmella

Sinua, ja Si-

nuun turwata,

saadaksemme

ijankaikkisesti olla Sinun kanssas. Amen.

Taikka:

Me kiitämme Sinua, kaikkiwaltias Jumala, ettäs meitä tämän kalliin armoaterian kautta loh- duttanut ja wirwoittanut olet, ja rukoilemme Si»

nua, ettäs antaisit

sen

tulla uskomme lisäykseksi ja palaman rakkauden

enäntämiseksi

keskenämme,

lesuksen

Kristuksen, meidän

Herramme

kautta.

Amen.

Sen jälkeen pappi kääntyy seurakunnan puoleen ja

weisaa:

Kiittäkäämme ja kunnioitta- kaamme Herraa!

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Seurakunta weisaa:

Jumalalle olkoon kiitos ja kun- ma!

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Taikka pappi weisaa:

Kiittäkäämme ja kunnioitta- kaamme Herraa!

Seurakunta weisaa:

Jumalalle olkoon kiitos ja kun- nia!

Wiimein

sanoo

pappi:

Kumartakaat sydämenne

Jumalan

tykö ja

ottakaat siunaus.

Herra siunatkoon teitä, ja war-

jelkoon teitä: Herra walistakoon

kaswonsa teidän päällenne, ja ol- koon teille armollinen: Herra kään-

täköön kaswonsa teidän puoleenne,

ja antakoon teille ijankaikkisen rau-

han! Nimeen Fsän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.

lumalanpalwelus päätetään winellä.

Koska Herran Ehtoollista ei pidetä, lopetetaan lu-

malanpalwelus seuraawaisella tawalla:

22 1. Luku. Ihteisesta lumalanpalweluksesta. 23

(16)

Pappi, käännyttyänsä seurakunnan puoleen, weisaa:

Herra olkoon Teidän kans-

sanne!

Seurakunta wastaa:

Niin myös sinun henkes kanssa!

Sen jälkeen pappi kääntyy alttariin päin ja weisaa taikka lukee päiwän ewangeliumin jälkeisen Rukouksen, mutta Rukouspäiwinä ja sattumina luhlapäiwinä

seuraa-

waisen Rukouksen:

Rukoilkaamme!

O

Herra

Jumala, taiwaallinen Isa, jolle syntisten kuolema ei kelpaa, waan joka

tahdot

että

he

kääntywät ja eläwät: me rukoilemme Si-

nua kaikesta sydämestä, ettäs meidän synteimme

ansaitut

rangaistukset poistaisit ja

antaisit

meille

pyhää

armoas

tästä

lähin

parata syntistä elä-

määmme, Sinun Poikas,

lesuksen

Kristuksen, meidän

Herramme

kautta. Amen. *)

Sen jälkeen pappi kääntyy seurakunnan puoleen ja

weisaa:

Kiittäkäämme ja kunnioitta- kaamme Herraa!

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Seurakunta weisaa:

Jumalalle olkoon kiitos ja kun- nia!

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

*)Rukouspäiwinä

saa

käyttää muitaki litanian jälkeisiä rukouksia.

Taikka pappi weisaa:

Kiittäkäämme ja kunnioitta- kaamme Herraa!

Seurakunta weisaa:

Jumalalle olkoon kiitos ja kun- nia!

Wiimein

sanoo

pappi:

Kumartakaat sydämenne

Jumalan

tykö ja ottakaat

siunaus.

Herra siunatkoon teitä, ja war-

jelkoon teitä: Herra walistakoon

kaswonsa teidän päällenne ja ol- koon teille armollinen: Herra kään- täköön kaswonsa teidän puoleenne,

ja antakoon teille ijankaikkisen rau-

han! Nimeen Isän ja Pojan ja

Pyhän Hengen. Amen.

lumalanpalwelus lopetetaan wirrellä, jolla aikaa pappi menee alttarilta.

Jos asianhaarat waatiwat

saa

Jumalanpalveluksen päättää saarnastuolissakin siunauksella, jonka jälkeen »vei-

sataan wirsi.

3. Ghtoosimrna

pidetään maalla ainoastaan Pitkäperjantaina, kohta jälkeen

puolipäiwä-jumalanpalweluksen, ja saarnataan Kristuksen

24 1. Luku. Ihteisesta Inmalanpalweluksesta. 23

(17)

piina-historian 6:ta ahtista; kaupunkeissa joka sunnuntai-

ja pyhä päiwä, jos ei tärkiät asiat sitä estä.

lumalanpalwelus aljetaanwirrellä, jonka jälkeen wei-

sataan yksi taikka usiampi wirrenwärsy saarnastuoliin.

Saarna pidetään siksi päiwäksi määrätystä ehtoosaar-

nantekstistä, taikka muutoin

sen

päiwän Epistolasta, mutta kuin juhlapäiwä sattuu sunnuntaina,

sen

sunnuntainEwan«

geliumista; Paastonaikanakappaleesta Kristuksen piinan- historiasta ja kesällä Lutheruksen wähän Katekismuksen

kappaleista.

Rukouksissa

saarnan

jälkeen waarinotetaan ettei Li- taniaa lueta Rukoussunnuntaina eikä Rukouspäiwinä, ja että joka paastonaikaisena sunnuntaina luetaan piinasaar- nan rukous ja

Isä

meidän edellä rukous: kiitetty

olkoon Jumala j. n. e. eli joku muu sopiwa rukous jaIsämeidän jälkeen lopputoiwotuksenfiaanSiunaus.

Lopuksi weisataan lyhyt wirsi.

4. Wiikkosaarnat

pidetään niissä seurakunnissa, joissa ne tawalliset owat, tawallisina päiwinä jatawallistlla ajalla.

Ensin weisataan lyhyt aamuwirsi taikka muu

sowe-

lias wirsi ja sitte yksi eli ufiampi wirren wärsy

saarnas-

tuoliin.

Saarna, joka älköön kestäkö päälle puolen tuntia, ja aljetaanaamurukouksella: Minäkiitän SinuaJu-

mala j. n. e. ja

Isä

meidällä, pidetään paastonai- kana jostakusta Kristuksen piinan-historian kappaleesta.

Muina wuoden aikoina luetaan ja selitetään joka kerta

koko luku taikka puoli

sen

wertaa Wanhasta taikka Uu-

desta Testamentista, jossa waarinotetaan, että sitä kirjaa,

jokaaljetaan, järjestyksessä pitkitetään loppuunasti; olkoon

kuitenki papilla lupa, oman tutkintonsa jälkeen, jättääyh-

den eli toisen Raamatun-paikan, joka ei nimin omin koske oppia eikä elämää.

Saarnan jälkeen luetaan Rukous Aamusaarnan jäl-

keen, mutta paaston aikana piinasaarnan rukous,

sen

jäl-

keen Rukouksia Esiwallan ja sairasten edestä, Isä mei»

don ja Siunaus, jonka jälkeen lumalanpalwelus lo- petetaan lyhyellä wirrellä.

5. Julkiset Rukoushetket ja

Raamatun Selitykset

aljetaan lyhyellä wirrellä, jonka jälkeen pappi

saarnas-

tuolilta lukee alapuolella olewan rukouksen. Sen jälkeen

luetaan joku rukous Esiwallan ja sairasten edestä sekä asianhaarain jälkeen joitakuita muita lyhyiä rukouksia ja

esirukouksia; mutta nämät ei

saa

olla monet eikä pitkiä.

Wiimein luetaan Isä meidän ja Siunaus, ja pää-

tetään kaikki lyhyellä wirrellä.

Raamatun-selityksissä luetaan kohta aamurukouksen

jälkeen

se

kappale Raamatusta, joka järjestyksessä seuraa,

ja tehdään siitä lyhyet selitykset sowittamisella sydämeen ja

elämään. Sen jälkeen Jumalanpalvelus päätetään niin- kuin ylipuolella rukous-hetkistä on sanottu.

Aamu- ja

Ehtoorukous.

Minä kiitän Sinua, Jumala, rakas taiwaal»

linen

Isäni! lesuksen Kristuksen

Sinun rakkaan

Poikas

kautta, ettäs minua tänä yönä (päiwänä)

kaikesta wahingoSta jawaarasta

armollisesti

war-

jellut olet, ja rukoilen Sinua, ettäs minulle an-

teeksi antaisit

kaikki syntini ja tänäpänä (yönä)

2?

!. Luku.

Yhteisestä

lumalanftalwelukfesta.

Kuvio

Updating...

Viittaukset

Updating...

Liittyvät aiheet :