• Ei tuloksia

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2016

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2023

Jaa "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2016"

Copied!
31
0
0

Kokoteksti

(1)

Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016

Opetushallitus/Valtionosuudet

PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet Utbildningsstyrelsen/Statsandelar

PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2016

Sisällysluettelo

Erityisesti huomioon otettavaa vuoden 2016 tiedonkeruussa ... 3

Säännökset ... 5

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset ... 5

Kustannus-, tulo- ja suoritetietojen ilmoittaminen ... 6

Yhteenvetolomake ja tietojen täsmäyttäminen ... 7

Kustannusten ja tulojen kohdentaminen ... 7

Arvonlisäveron ilmoittaminen ... 8

Valtionavustukset... 8

Erityishuomioita... 10

Kustannuslajit ja arvonlisäverot ... 10

Henkilöstömenot (M1) ... 10

Muut menot; ei sisällä ALV:a (M2) ... 11

Arvonlisäverot (M3) ... 11

Tulolajit ja arvonlisäverot ... 11

Valtion erillisrahoitus/Valtionrahoitus (R2) ... 11

EU-rahoitus (R3) ... 11

Muu erillisrahoitus (R8) ... 11

Arvonlisäverot (R9) ... 11

Toiminnot ... 11

K 1. Opetustoiminta ... 11

K 2. Kiinteistöjen ylläpito ... 13

K 3. Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa ... 14

K 3.1 Majoitus oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) ... 14

K 3.2 Opiskelijaruokailu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) ... 15

K 7. Yhteiset toiminnot ... 15

K 8. Koulutuksen järjestäjän hallinto ... 16

K 9. Poistot ... 16

T 0. Tulot ... 17

Suoritteet ... 17

S 1. Ammatillinen peruskoulutus (koskee opetussuunnitelmaperusteista ja näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta) lomakkeella K02 ... 17

S 6. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p ... 19

S 4. ja S 5. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l ... 21

S 4. , S 7 ja S 8. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K14 ... 23

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat tiedot E92-lomakkeella ... 25

(2)

T0. Tulot yhteensä; Opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset

toiminnot, koulutuksen järjestäjän hallinto... 25

P. Tuloksellisuuden laskemista varten kerättävät tiedot ... 25

E 2. Maksullinen palvelutoiminta ... 27

E 4. Investoinnit ... 29

E 5. Maksullisen palvelutoiminnan poistot: ... 30

E 6. Varaukset, siirrot rahastoihin ja poistoero ... 30

E 9. Muut kustannukset ja muu rahoitus ... 30

(3)

AMMATILLINEN KOULUTUS

Tässä tiedonkeruun ohjeistuksessa alkuun on sijoitettu kaikkia ammatillisen koulutuk- sen järjestämismuotoja koskevat säädökset ja yhteiset kirjauskäytänteet. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen toiminto- jen ohjeistusta on yhdenmukaistettu ja toimintojen sisältö kuvattu vain kertaalleen.

Toimintoja ja suoritteita koskevaan ohjeistukseen on tehty kirjaus siltä osin kuin kyse- lyyn sisältyy koulumuotokohtaista eroavaisuutta.

Erityisesti huomioon otettavaa vuoden 2016 tiedonkeruussa

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus - lomake K02 Kohta S1 Opetuksen suoritteet

Kaikki ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat siirtyneet opiskelemaan ja suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osaa uusien perusteiden mukaisesti 1.8.2015 alkaen.

Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritettuja osaamispisteitä on kysyt- ty Perustiedot -kyselyn yhteydessä siten, että 20.9.2016 kyselyn yhteydessä on ilmoi- tettu toteutuneet osaamispisteet ajalta 1.1. – 31.7.2016 ja 20.1.2017 kyselyn yhtey- dessä toteutuneet osaamispisteet ajalta 1.8 – 31.12.2016. Koulutuksen järjestäjän il- moittamat tiedot on tuotu vuoden 2016 kustannusten tiedonkeruun lomakkeelle ja järjestäjiä pyydetään tarkistamaan, että tiedot ovat oikein. Mikäli tietoja on tarve kor- jata, tulee korjaus tehdä ko. Perustiedot -kyselyn lomakkeelle yliviivaamalla virheelli- nen tieto ja viereen korjattu, korjaus tulee myös päivätä ja vahvistaa allekirjoituksella.

Vuoden 2017 alusta yhdistyneiden koulutuksen järjestäjien lomakkeelle on tuotu osaamispisteet ajalta 1.1. – 31.7.2016 ja osaamispisteisiin ajalta 1.8 – 31.12.2016 on merkitty 0. Koulutuksen järjestäjä pääsee korjaamaan tiedon toteuman mukaiseksi.

Tietoa ilmoitettaessa tulee tarkistaa, että tieto ilmoitetaan vain kerran, ja järjestäjä il- moittaa tiedon vain oman toimintansa osalta vuodelta 2016.

Valtionavustuksella rahoitettavan nuorten aikuisten osaamisohjelman (Nao 20 – 29 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa) ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (30 – 50 vuotiaat) -ohjelman kustannuksia ei ilmoiteta tässä kustan- nuskyselyssä lainkaan. Kyseisten näyttötutkintona suoritettavien ammatilliseen pe- rustutkintoon valmistavien koulutusten opiskelijat on ilmoitettu vuonna 2016 perus- tiedonkeruun yhteydessä kohdassa 6/7. Ko. toiminnan kustannuksia ei saa sisällyttää kohtien K1 – K9 kustannuksiin, eikä toimintaan saatua valtionavustusta saa sisällyttää koulutuksen järjestäjätason lomakkeella (E92) kysyttäviin tuloihin kohdassa T0, ei myöskään maksullisen palvelutoiminnan tuloihin.

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus - lomake K13 p Kohdassa K1.4.2 ilmoitetaan korotetun koulutuskorvauksen määrä vuodelta 2016 ns.

koulutustakuun kohderyhmän osalta (perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuk- sen (10.luokan) vuosina 2013 - 2016 päättäneet, ja joille vuosina 2013 - 2016 on sol- mittu ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimukset).

(4)

Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta on 800 euroa/kk, toisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta 500 euroa/kk ja kolmannen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta 300 euroa/kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset.

Kustannustietojen tulee vastata vuoden 2016 perustiedonkeruissa (20.1 ja 20.9.2016) lomakkeen 1 liitteellä 1 ilmoitettuja opiskelijamäärätietoja. Opetushallitus käyttää liit- teen 1 opiskelijamääriä kustannustenjakajana raportoidessaan ko. kohdan opiskelija- kohtaisista kustannuksista.

Tiedot oppisopimuksen ammatillisen peruskoulutuksen osalta sisällytetään koulu- tusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin ammatillisen peruskoulutuksen kustannuksiin lomakkeella K13 p ja lisäksi Lisätiedoissa (K0.0) kohdassa K03 (alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen peruskoulutuksen oppisopi- muksia vastaavat kustannukset vuodelta 2016).

Kohdan K03 (K0.0 Lisätiedot) vastaavat suoritteet vuodelta 2016 ilmoitetaan kohdassa S6.

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus – lomake K13 l Kohdassa K1.4.2 ilmoitetaan korotetun koulutuskorvauksen määrä vuodelta 2016 ns.

koulutustakuun kohderyhmän osalta (perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuk- sen (10.luokan) vuosina 2013 - 2016 päättäneet (koulutustakuun kohderyhmä), ja joille vuosina 2013 - 2016 on solmittu ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimukset).

Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta on 800 euroa/kk ja toisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta 500 euroa/kk ja kolmannen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta 300 euroa/kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset.

Kustannustietojen tulee vastata vuoden 2016 perustiedonkeruissa (20.1 ja 20.9.2016) lomakkeen 1 liitteellä 1 ilmoitettuja opiskelijamäärätietoja. Opetushallitus käyttää liit- teen 1 opiskelijamääriä kustannustenjakajana raportoidessaan ko. kohdan opiskelija- kohtaisista kustannuksista.

Tiedot oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta sisällytetään koulu- tusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin ammatillisen lisäkoulutuksen kustannuksiin lomakkeella K13l ja lisäksi Lisätiedoissa (K0.0) kohdassa K03 (alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuk- sia vastaavat kustannukset vuodelta 2016)

Kohdan K03 vastaavat suoritteet vuodelta 2016 ilmoitetaan kohdassa S4.

Erityisesti huomioon otettavaa vuoden 2017 tiedonkeruussa

Yksityisten koulutuksen järjestäjien arvonlisäverojen korvaamista koskeva muutosehdotus Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Esitys sisältää ehdotuksen uudeksi ammatillisen koulutuksen ra-

(5)

hoitusmalliksi, joka otettaisiin käyttöön vuoden 2018 alusta lukien. Esitykseen sisältyy muun muassa yksityisten koulutuksen järjestäjien arvonlisäverojen korvaamista koskeva muutoseh- dotus. Jatkossa arvonlisäverot korvattaisiin ns. euro-eurosta periaatteen mukaisesti eli arvon- lisäverokorvaus perustuisi viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaisiin maksettuihin arvonlisäveroihin. Järjestäjälle korvattaisiin arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin kou- lutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toi- mitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista kus- tannuksista. Lakiehdotus tultaneen vahvistamaan kesällä 2017.

Kustannustietoja kysyttäessä vuodelta 2017 yksityisen koulutuksen järjestäjän tulee varautua siihen, että järjestäjä pystyy antamaan toteutuneista maksetuista arvonlisäveroista tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot, eli tieto ei jatkossa voi enää perustua arvioon.

Vuoden 2017 arvonlisäverotietoja käytettäisiin varainhoitovuoden 2019 arvonlisäverokom- pensaation perusteena.

Säännökset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) jäljempänä rahoi- tuslaki 58 §:n mukaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämi- seksi tarvittavat talousarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintaker- tomukseen perustuvat tiedot sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kus- tannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot.

Kustannus- ja tulotiedot kerätään ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä vuosittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa on sovittu, että tässä tarkoitetut tiedot kerää Opetushallitus.

Rahoituslain 1 §:n mukaan lailla rahoitetaan mm. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) jäljempänä aikuiskoulutuslaki, säädettyä toimintaa. Käyttökustannusten rahoituksen laskemisen lähtökohtana ovat ammatillisesta peruskoulutuksesta ja am- matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen toiminnan järjestämisestä ai- heutuneet kirjanpidon mukaiset ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset brut- tomääräisenä. Ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannusten perusteella laske- taan valtioneuvoston säätämä keskimääräinen yksikköhinta (rahoituslain 23 §). Amma- tillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista ja tuloksellisuudesta on säädetty rahoitus- lain 25 §:ssä.

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnoista on säädetty rahoi- tuslain 27 §:ssä.

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta määräytyy ammatillisen oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yk- sikköhinnasta.

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat määrää opetus- ja kulttuuriministeriö talousarvion rajoissa.

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset

Ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (valtionosuuteen oikeuttavaan kustan- nuspohjaan) ei voida sisällyttää kaikkia toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kustan-

(6)

nuksia. Rahoituslain 31 §:n mukaan tiettyjä, alla lueteltuja kustannuksia, ei pidetä lain tarkoittamina käyttökustannuksina:

1) laissa tarkoitetusta perustamishankkeesta eikä maa-alueen hankkimisesta tai vuok- raamisesta aiheutuneita kustannuksia;

2) opiskelijoiden koulumatkakuljetuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia;

2 a) tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa;

3) lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja; tämä ei koske ammatillisen koulutuksen järjestäjän kirjanpidon mukaisia poistoja, joista on voimassa, mitä 25 §:n 2 momentissa säädetään.

4) kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin perustuvaa valtionrahoitusta;

5) maksuja 1 §:ssä mainittujen lakien ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen toiminnan järjestäjille, jos maksujen perusteena olevasta toi- minnasta toiminnan järjestäjille aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon yksikkö- hintoja laskettaessa;

6) 1 §:ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjän maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia; eikä

7) muita kuin välittömästi 1 §:ssä mainittujen lakien mukaisen toiminnan järjestämi- sestä aiheutuneita hallintokustannuksia.

Koulutusmuotojen käyttökustannukset, joihin myönnetään rahoitusta Euroopan yhtei- söjen talousarviosta, saadaan lukea rahoitettaviksi käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnettävä ja sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata (Rahoituslain 31§).

Kustannuskyselyssä valtionosuuteen oikeuttamattomat kustannukset ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E 92 seuraavasti:

• maksullinen palvelutoiminta (kohdat E2 ja E5)

• varaukset, siirrot rahastoihin ja poistoero (kohta E6)

• muut kustannukset ja tulot (kohta E9) Kustannus-, tulo- ja suoritetietojen ilmoittaminen

Kustannusten tulee vastata vuoden 2016 tilastointipäivien (20.1 ja 20.9) mukaisia opiskelijamääriä/ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosia.

Valtionosuuspohjan mukaiset käyttökustannukset ja niitä vastaavat suoritteet sekä muut valtionosuuspohjan laskentaan liittyvät tiedot ilmoitetaan järjestämismuotojen mukaisilla lomakkeilla. Seurantatietona kerätään lisäksi tietoa valtionosuuspohjaan kuulumattomista kustannuksista, joiden pohjalta voidaan arvioida koulutuksen järjes- täjän ammatilliseen koulutukseen liittyvää toimintaa.

Lomakkeet eri ammatillisen koulutuksen järjestämismuodoissa Oppilaitosmuo-

toinen ammatil- linen peruskou- lutus (K02)

Oppisopimus- koulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus (K13p)

Oppisopimus- koulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus (K13l)+NAO*)

Oppilaitos- muotoinen ammatillinen lisäkoulutus (K14)

Järjestäjä- kohtainen lomake (E92)

Koulutusalojen ja

porrastustutkin- Koulutusalojen

lomakkeet 1-8 Koulutusalojen

lomakkeet 1-8 Hintaryhmien

lomakkeet 1- Kaikille pakollinen

(7)

tojen lomakkeet

199-899 (sis. myös ei-

tutkintotavoit- teisen koulutuk- sen ko. alalta)

8 lomake-

pohja

Valmentavien koulutusten lo- makkeet Valma 1701 - 1702

Telma 1801

Muun koulu- tuksen loma- ke 9 (muu kuin näyttö- tutkintoon valmistava koulutus)

*) NAO= Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Koulutuksen järjestäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota lomakkeilla ilmoitettavien kustannus- ja suoritetietojen oikeellisuuteen järjestämismuoto- ja koulutusalakohtai- sesti.

Yhteenvetolomake ja tietojen täsmäyttäminen

Kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien on käytävä koko ammatillista koulutus- ta koskevan järjestäjätason lomakkeella (E92) ja täytettävä lomakkeella kysyttävät tie- dot.

Tietojen oikeellisuuden tarkistamisen helpottamiseksi koulutuksen järjestäjän ilmoit- tamista ja tallentamista tiedoista muodostuu yhteenvetolaskelma, joka kokoaa koulu- tuksen järjestäjän www-tallennusjärjestelmän kautta ilmoittamat kustannus- ja tulo- tiedot. Yhteenvetolaskelma löytyy järjestäjätason lomakkeen (E92) tallennuksen jäl- keen.

Kaikkien koulumuotojen osalta yhteenvetolaskelma tulee aina tallennuksen päättyessä hyväksyä, myös jokaisen muutoksen jälkeen. Järjestelmä ilmoittaa yhteenvetolaskel- man mahdollisista virheiden lukumääristä tai puuttuvista tiedoista, jotka tulee korjata.

Kustannusten ja tulojen kohdentaminen

Kaikki ammatilliseen koulutukseen liittyvät kustannukset ja tulot (lukuun ottamatta valtionosuustuloja, jotka kirjautuvat järjestelmään viranomaisen toimesta) tulee ja- kaa lomakkeille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina.

Yhteiset kustannukset, joita ei sellaisenaan voida kohdistaa lomakkeille, kohdistetaan sellaisten laskennallisten perusteiden mukaan, jotka kuvaavat parhaiten kustannusten aiheuttamista. Tällaisia kustannusten kohdistamisperiaatteita voivat olla esimerkiksi työaika, opiskelijamäärä, opetustunnit tai neliöt. Kustannusten kohdentaminen tulo- jen suhteessa ei jakoperusteena anna oikeata kuvaa siitä, miten palveluja on käytetty ja mitkä ovat palvelusta/toiminnasta aiheutuneet kustannukset.

Esimerkki:

Jos henkilö työskentelee sekä varsinaiseen toimintaan kohdistuvassa opetuksessa että maksullisen palvelutoiminnan projektissa, palkkauskustannukset kohdistetaan sen mukaan, kuinka paljon hän on työskennellyt eri tehtävissä.

(8)

Jos esim. apulaisrehtori sekä opettaa että hoitaa opetuksen hallintoa, hänen palk- kansa kohdistetaan opetukseen ja yhteisiin toimintoihin (opetuksen hallinto) työsken- telyn suhteessa.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Kaikki koulutuksen järjestäjät ilmoittavat eri koulumuotoja koskevilla lomakkeilla ar- vonlisäveron osuuden riippumatta siitä, onko arvonlisävero lopullinen kustannus vai onko koulutuksenjärjestäjä oikeutettu alv:n palautukseen / vähennykseen. Arvon- lisäveron ilmoittaminen koskee myös maksullista palvelutoimintaa.

Ne koulutuksen järjestäjät, joilla on rakentamispalvelujen osalta käännetty arvon- lisäverovelvollisuus, ilmoittavat myös rakentamispalvelujen arvonlisäveron määrän vaikka alv-kirjaustapa kirjanpidossa muuttui 1.4.2011 lakimuutoksen myötä. Lakimuu- tos ei ole muuttanut alv:n ilmoittamista kustannuskyselyssä. Arvonlisävero ilmoitetaan samalla tavoin kuin ennen lakimuutoksen voimaan tuloa. Arvonlisävero ilmoitetaan omalla sarakkeellaan (kustannusten alv sarake M3 ja tulojen alv sarake R9).

Mikäli koulutuksen järjestäjä ei saa arvonlisäverotietoja suoraan taloushallinnon tieto- järjestelmästään, arvonlisäveron osuus tulee selvittää siten, että se perustuu todellisiin arvonlisäverokantoihin. Ks. muutos vuoden 2017 tiedonkeruussa sivu 5.

Valtionavustukset

Päällekkäisen rahoituksen poistamiseksi valtionrahoituksen piiriin kuuluvaa toimintaa varten rahoituslain 44 §:n 1 ja 2 momentin nojalla myönnettyjä valtionavustuksia vas- taava euromäärä vähennetään asianomaisen toiminnan kokonaiskustannuksista (net- toutus). Valtionosuusviranomainen tekee vähennyksen kustannuspohjasta kustannus- ten laskemisvuonna myönnettyjen avustusten määrän mukaisesti, joten koulutuksen järjestäjät ilmoittavat kustannukset bruttomääräisinä annettujen ohjeiden mukaises- ti.

Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuksen pe- rus- ja lisäkoulutuksen osalta Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain 44 §:n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset järjestäjä- tason lomakkeella E 92 tulopuolen kohdassa T0 (kohdassa valtion erillisrahoitus R2).

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta koulutuksen järjestäjä ilmoit- taa Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain 44 §:n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset lomakkeella K14 kohdassa T0 Muut tulot (R8).

On huomattava, että lomakkeilla ilmoitetaan valtionavustukseen liittyvät varainhoito- vuoden kustannukset. Vastaavasti saaduista avustuksista ilmoitetaan tuloina ainoas- taan se osuus, mikä varainhoitovuonna on kirjattu tuloiksi.

Valtionavustuksella toteutettavaan ja valtionosuustoimintaan liittyvän hankkeen to- teuttamiseen voi osallistua yksi tai useampi koulutuksen järjestäjä valtionavustuspää- töksen mukaisesti. Vastuu kustannusten ilmoittamisesta on valtionavustuksen saa- neella koulutuksen järjestäjällä. Koulutuksen järjestäjän tulee sopia kirjauskäytänteistä muiden hankkeeseen osallistuvien järjestäjien kanssa siten, että kukin hankkeessa mu- kana oleva osapuoli tietää, miten kustannukset/tulot tässä valtionosuusjärjestelmän

(9)

mukaisessa kustannusten tiedonkeruussa ilmoitetaan ja kuka/ketkä koulutuksen jär- jestäjät tietoja ilmoittavat. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että hankkeelle kohdistuneet kustannukset ja tulot vuodelta 2016 ilmoitetaan vain kertaalleen kus- tannuskyselyssä ja kustannukset kohdennetaan koulutusaloittain ja toiminnoittain oi- kein.

Lisäksi on huomattava, että aikuiskoulutuslain 18 §:n mukaan lisäkoulutuksen järjestä- jille myönnettyä hanke- ja kehittämisavustusta työelämän kehittämis- ja palveluteh- tävän hoitamiseen sekä muuta kehittämisavustusta (ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen) ja avustuksen käytöstä aiheutuneita kustannuksia ei saa sisällyt- tää ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeille lainkaan, vaan kohtaan E9 Muut kustan- nukset ja muu rahoitus.

(10)

Erityishuomioita

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (K02)

VALMA ja TELMA koulutuksista ilmoitetaan tiedot kohdissa 1701 - 1801

Valtionavustuksella rahoitettavan nuorten aikuisten osaamisohjelman ja aikuisten osaa- misperustan vahvistaminen -ohjelman kus- tannuksia ei ilmoiteta tässä kyselyssä lain- kaan. Kustannuksia ei sisällytetä kohdissa K1 – K9 ilmoitettaviin kustannuksiin.

Oppisopimuskoulutuksena toteutet- tava (K13l) ammatillinen lisäkoulutus

Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) kustannukset sisältyvät koulutusaloit-

tain/toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuk- siin (K1-K9). Ilmoitetaan lisäksi kustannukset yhteensä Lisätiedot -kohdassa K05.

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus (K14)

Valtionavustuksella rahoitettavan nuorten aikuisten osaamisohjelman kustannuksia ei ilmoiteta tässä kyselyssä lainkaan. Kustan- nuksia ei sisällytetä kohdissa K1 – K9 ilmoitet- taviin kustannuksiin.

Järjestäjäkohtainen lomake (E92)

Mikäli koulutuksen järjestäjä myy toiselle koulutuksen järjestäjälle tietopuolista koulu- tusta, kyseessä on maksullinen palvelutoimin- ta, joka ilmoitetaan järjestäjäkohtaisella lo- makkeella (E92).

Koulutuksen järjestäjän tulee arkistoida allekirjoituksella varustettuna ilmoittamansa kustannus- ja suoritetiedot liiteasiakirjoineen. Koulutuksen järjestäjän tulee myös ar- kistoida ilmoitettujen tietojen kohdistamisen perusteet.

Rahoitus -yksikön keräämät tiedot ovat luettavissa osoitteessa:

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet Kustannuslajit ja arvonlisäverot

Henkilöstömenot (M1)

Henkilöstömenot ilmoitetaan nettona henkilöstökorvauksilla vähennettynä. Tässä il- moitetaan palkat, lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut, ryhmähenkivakuutusmaksut,

(11)

kunnallisten oppilaitosten ns. vanhat eläkkeet, eläkemenoperusteiset maksut ja ko- kouspalkkiot. Työllistettyjen palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista ilmoitetaan ainoastaan nettomeno.

Työnantaja maksaa eläkemenoperusteista maksua niistä eläkkeitä, jotka ovat karttu- neet ko. työnantajan palveluksessa ennen vuotta 2005. Eläkemenoperusteiset maksut ovat valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kustannuksia, eivät kuitenkaan siltä osin, kun toiminta on kohdistunut maksulliseen palvelutoimintaan. Kuntaliitto (Kuntatalous- tiedote 4/12) ja Keva (yleiskirje 3/2012).

Muut menot; ei sisällä ALV:a (M2)

Esimerkiksi matkakorvaukset, henkilöstön koulutusmenot, toimistotarvikkeet, materi- aalihankinnat, posti- ja puhelinmaksut, opetusvälineet, koneiden ja kaluston vuokrat ja kunnossapito.

Arvonlisäverot (M3)

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan tavaroiden ja palveluiden hankintahintaan sisältyneet arvonlisäverot, joko maksetun tai palautus- tai vähennysjärjestelmään kirjatun mukai- sena. (ks. sivu 5).

Tulolajit ja arvonlisäverot

Valtion erillisrahoitus/Valtionrahoitus (R2)

Valtion erillisrahoitus sisältää esim. opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituk- sen myöntämät rahoituslain 44 §:n mukaiset erillisavustukset esim. kansainvälistymi- seen ja työssäoppimisen kehittämiseen myönnetyt avustukset. (ks. sivu 8)

EU-rahoitus (R3)

Tässä ilmoitetaan suoraan Euroopan Unionilta saadut tuet ja avustukset ja EU-

hankkeisiin valtiolta saatu kansallinen osuus. (ks. sivu 27 Maksullinen palvelutoiminta) Muu erillisrahoitus (R8)

Muuta erillisrahoitusta ovat esimerkiksi maksut palveluista ja tavaroista, käyttökorva- ukset ja vuokrat, opiskelijoille myydystä materiaalista veloitetut korvaukset ja yksityis- opiskelijoiden maksut.

Tuloihin ei ilmoiteta näyttötutkintojen tutkintomaksuja. Opetushallitus on antanut ohjeen tutkintomaksujen perinnästä ja tilittämisestä (6/011/2011, 22.3.2011).

Arvonlisäverot (R9)

Ilmoitetaan arvonlisäveron osuus, joka on lisätty myytävien tuotteiden, tavaroiden ja palvelujen myyntihintoihin. (ks. sivu 8)

Toiminnot

K 1. Opetustoiminta

K 1.1 Opetus (ei sisällytetä kohdissa K 1.2–K1.4 ilmoitettavia kustannuksia)

Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän omien opettajien lähi- ja etäopetuksen, opettajien mahdollisilta työssäoppimisjaksoilta maksetut palkat, luennoitsijoiden, koulutustarkas- tajien, koulunkäyntiavustajien palkat ja muut palkkauksesta aiheutuneet kustannukset.

(12)

Opetukseen ilmoitetaan muut opetuksesta aiheutuneet kustannukset kuten opetus- ja ohjeistusmateriaalit (esim. käsikirja oppisopimuskoulutuksessa), opetusvälineet ja - laitteet sekä muut opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuneet kustannuk- set.

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen (K02) osalta ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyvien tutkintotilai- suuksien kustannukset sisältyvät tähän kohtaan K1.1 Opetus. Ammattiosaamisen näyt- töjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetettujen toimielinten kustannukset kirja- taan kuitenkin kohtaan K7.9.

Mikäli koulutuspalveluja ostetaan ulkopuoliselta organisaatiolta, ilmoitetaan kustan- nukset muiden menojen sarakkeessa. Koulutuspalvelujen myyjä ilmoittaa myydyn kou- lutuksen kustannukset maksulliseen palvelutoimintaan ja vastaavan myyntitulon mak- sulliseen palvelutoimintaan kohdassa E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti.

Mikäli koulutuspalveluja ostetaan oman organisaation sisällä eri oppilaitosyksiköiltä, ostettu opetus merkitään kuten oman henkilökunnan palkkauskustannukset sarakkeel- le M1 Henkilöstömenoihin. Sisäistä tuloa ei kirjata maksullisen palvelutoiminnan tuloi- hin tässä kyselyssä.

Tietotekniikkakustannuksista ilmoitetaan se osuus, joka kohdistuu yksittäiseen koulu- tusalaan (esim. metallialan cad-ohjelmat, datanomikoulutuksen erityisohjelmat ja – laitteet). Esimerkiksi yleisten tietokoneluokkien kustannukset ilmoitetaan kohdassa K7.9 muut yhteiset toiminnot.

K 1.2 Tutkintotilaisuudet

Oppisopimuskoulutuksen (K13p ja K13l) ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkou- lutuksen (K14) osalta tässä kohdassa ilmoitetaan tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja henkilökohtaistamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset kuten opettajien ja muun henkilöstön suunnittelutyö, tutkinnon suorittajan ohjaus ja arviointi sekä tutkin- totilaisuuksien järjestämisestä mahdollisesti työnantajille maksettavat korvaukset.

K 1.3 Työssäoppiminen

Työssäoppimisen kustannuksia kysytään vain K02- lomakkeella oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta. Työssäoppimisella tarkoitetaan kotimaassa tai ul- komailla tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia, ammatillisiin perustutkintoihin kiinteästi kuuluvia opintoja, jossa osa opintojen tavoitteista opitaan työpaikalla.

Näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatin- hallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Mikäli työssäoppimisen jakson jär- jestäminen työpaikalla ei erittäin painavista syistä poikkeustapauksissa ole mahdollis- ta, voidaan työssäoppiminen toteuttaa oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin.

Kustannuksiin kuuluu esimerkiksi työssäoppimispaikan suunnittelu, hankinta ja työssä- oppimisjaksojen arvioinnit sekä opettajien ja opiskelijoiden matkakustannukset. Opis- kelijoiden työssä oppimisajan ruokailukustannukset ilmoitetaan kohdassa K 3.2.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien/valmentavien koulutusten kustannus- tietoja ilmoitettaessa kohtaan kirjataan työssäoppimiseen tai työelämään valmentau- tumisesta aiheutuneet kustannukset.

(13)

K 1.4.Työnantajille maksetut korvaukset

Ilmoitetaan oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (K02) koulutuk- sen järjestäjän ja työnantajan välisen sopimuksen mukaiset työnantajille maksetut korvaukset työssäoppimisesta.

K 1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset oppisopimuskoulutuksessa (poislukien K1.4.2) Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa (K13p ja K13l) ilmoitetaan työnantajalle mak- setut koulutuskorvaukset (asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998 § 6).

K 1.4.2 Korotetun koulutuskorvauksen määrä vuodelta 2016

Korotetun koulutuskorvauksen kohderyhmänä on perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10.luokan) vuosina 2013 - 2016 päättäneet (koulutustakuun kohde- ryhmä), ja joille vuosina 2013 - 2016 on solmittu ammatillisen perus- tai lisäkoulutuk- sen oppisopimukset. Kohtaan kirjataan perusopetuksen tai perusopetuksen lisäope- tuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille 1.6.2013 jälkeen solmittuja, vuonna 2014 ko. koulutuksen päättäneille vuonna 2014 solmittuja, vuonna 2015 ko. koulutuk- sen päättäneille vuonna 2015 solmittuja ja vuonna 2016 ko. koulutuksen päättäneille vuonna 2016 solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen (lomake K13 p) tai ammatilli- sen lisäkoulutuksen (lomake K13 l) oppisopimuksia vastaavat vuonna 2016 toteutu- neet korotetun koulutuskorvauksen kustannukset.

Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta on ollut 800 euroa/kk ja toisen oppisopimusvuoden osalta 500 eu- roa/kk ja kolmannen oppisopimusvuoden osalta 300 euroa /kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset.

K 2. Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksina ilmoitetaan kiinteistöhenkilökunnan palkat yms.

menot, materiaalin ja palvelujen ostot, kunnossapitomenot, muut kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät menot sekä kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja ka- dun kunnossapitomenot, lukuun ottamatta oppilasasuntoloita tai henkilökunnan asun- toja. Maa-alueiden vuokrat ilmoitetaan kohdassa E9.1.9.

Kiinteistön koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan kohtaan E4.

Opintososiaalisena etuna järjestetyn majoituksen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 37–39 §) kiinteistökustannukset ilmoitetaan asianomaisessa kohdassa K3.1.

Opettajien ja muun henkilökunnan asuntojen kustannukset sekä vastaava vuokratulo ilmoitetaan kohdassa E2. Mikäli koulutuksen järjestäjä on vuokrannut oppilasasunto- lapaikkoja ulkopuolisille, saadut vuokratulot ja asuntolan kustannukset ilmoitetaan täl- tä osin kohdassa E2.9.

Kiinteistökustannukset, jotka kohdistuvat maksulliseen palvelutoimintaan ilmoitetaan kohdassa E2.

K 2.1 Omat tilat

(14)

Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän omistamien ja valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan käytössä olleiden tilojen aiheuttamat kustannukset seuraavasti:

E 2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista eritellään sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset kuten laskennalliset poistot ja korot sekä muut vastaavat laskennalliset kustannuserät (esim. sisäinen kate).

Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus ei ole valtionosuuteen oikeuttavaa menoa. Tieto ilmoitetaan kuitenkin tässä kohdassa, ei kohdassa E2 tai E9.

Kohtaan ei sisällytetä niitä koulutuksen järjestäjän kirjanpidon mukaisia poistoja, jotka tässä kyselyssä on kirjattu kohtaan K9. Poistot.

K 2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito

Kustannuksina ilmoitetaan kiinteistön henkilökunnan palkat ja henkilökunnalle kiin- teistön hoidosta aiheutuneet muut kustannukset.

Muissa menoissa (sarake M2) ilmoitetaan tilojen käytöstä aiheutuneet kiinteistön sii- vous-, lämpö-, sähkö- ja muut ylläpito- ja kunnossapitomenot ja sisäisen vuokran hoi- tovastike.

Kohtaan sisältyvät myös materiaalin ja palvelujen ostot, kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossapitomenot.

K 2.2 Vuokratilat

Ilmoitetaan vuokratiloista maksetut vuokrakustannukset sekä siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut kiinteistön ylläpitokustannukset.

K 3. Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opiskelun aika- na opintososiaalisena etuutena päivärahaa, perheavustusta, majoitus- ja matkakorva- usta opetusministeriön asetuksen 799/2007 mukaisesti. Etuudet ilmoitetaan lomak- keella K13p/K13l.

K 3.1 Majoitus oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) Kohdan 3.1 kustannukset jaotellaan seuraavasti:

K 3.1.2 Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneet (erityisoppilaitokset)

Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 §:n 2 momentin mukainen majoitus eli ammatillisten erityisoppilaitosten majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta.

K 3.1.3 Sisäoppilaitokset

Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 §:n 3 momentin ja järjestämisluvan mukainen sisä- oppilaitoksen majoitus eli kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa järjestet- tävän ammatillisen peruskoulutuksen majoituksen kustannukset maksuttoman majoi- tusetuuden osalta.

K 3.1.9 Muut majoitusetuudet

Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 §:n 1 momentin mukaisen majoituksen kustannuk- set maksuttoman majoitusetuuden osalta.

(15)

K 3.2 Opiskelijaruokailu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina työ- päivinä kun opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestä- jän osoittamassa koulutuspaikassa. Tästä aiheutuvat palkat, elintarvikkeet, kalusto, laitteet, kuljetukset, koneiden ja kaluston vuokrat sekä muut oppilasruokailun järjes- tämiseen liittyvät menot sekä myös muilta ostetut ruokailupalvelut ilmoitetaan tässä.

Kohdassa ilmoitetaan myös työssäoppimisen ajalta maksetut opiskelijoiden ruokailu- kustannukset.

Yksityisopiskelijoiden, ulkopuolisten ja henkilökunnan maksullisen ja työtoimintaan kuuluvan ruokailun kustannukset ja tulot ilmoitetaan kohdassa E2.9, muu maksullinen palvelutoiminta.

K 7. Yhteiset toiminnot

Yhteiset toiminnot ilmoitetaan seuraavan jaottelun mukaisesti:

K 7.6 Opetuksen hallinto

Kohtaan merkitään opetuksen järjestämiseen liittyvän hallinnon, opiskelijahallinnon ja opetuksen tukitoiminnan (muun kuin kohdan K7.9) kustannukset, esim. rehtorin, apu- laisrehtorin, koulutusohjelmajohtajien, opinto-ohjaajien ja oppisopimussihteerien palkkauskustannukset, opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön (muun kuin kohdan K7.9) ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset sekä muut yhteisistä toiminnoista aiheutuneet kustannukset.

Kohtaan merkitään myös ura- ja rekrytointipalvelut, jotka sisältävät opiskelija- ja työn- antajapalveluja, joiden tarkoituksena on parantaa koulutuksen järjestäjän työelä- mäsuhteita ja koulutuksesta valmistuvien työllistymistä. Myytäessä ura- ja rekrytointi- palveluja ulkopuolisille, kustannukset ja tulot ilmoitetaan tältä osin kohdassa Maksulli- nen palvelutoiminta E2.

K 7.9 Muut yhteiset toiminnot

Ilmoitetaan kirjasto- ja tietopalvelutehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustan- nukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset.

Ilmoitetaan opetuksen ja yhteisten toimintojen tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelu- jen kustannukset sekä ko. tehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, hen- kilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset.

Tietotekniikkakustannuksista se osuus, joka kohdistuu yksittäiseen koulutusalaan (esim. metallialan cad-ohjelmat, datanomikoulutuksen erityisohjelmat ja – laitteet) kir- jataan kuitenkin kohtaan K1 Opetus.

Ammatillisen koulutuksen markkinoinnista potentiaalisille opiskelijoille ja muille sidos- ryhmille aiheutuneet kustannukset sisältyvät tähän. Myös ko. tehtävissä toimivan hen- kilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämi- sen kustannukset ilmoitetaan tässä kohdassa.

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetettujen toi- mielinten kustannukset ilmoitetaan tässä kohdassa.

Kirjanpidossa vuosikustannuksiksi kirjatut kalusto- ja laitehankinnat, kokoelmat, leh- det, kirjallisuus, kirjasto- ja tietopalvelujen käyttämät ohjelmistot, tietoliikennekustan-

(16)

nukset, verkostoyhteistyö, www-sivujen päivitys ja tilaisuuksien järjestäminen ilmoi- tetaan tässä.

Yhteisten toimintojen ja hallinnon koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoas- taan ammatillisen koulutuksen järjestäjätason lomakkeelle (E92) kohtaan E4.

K 8. Koulutuksen järjestäjän hallinto

Ilmoitetaan valtionosuuspohjaan kuuluvat ammatillisen koulutuksen järjestäjän hallin- nosta aiheutuneet kustannukset.

Kohtaan merkitään esimerkiksi johtokunnan ja hallituksen kokouspalkkiot, kuntayhty- män johtajan, johtavan rehtorin, johtavan koulutustarkastajan, talousjohtajan, henki- löstöhallinnon, palkanlaskennan ja taloushallinnon palkkauskustannukset, palvelujen ja materiaalien ostot sekä muut toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Myös hallin- toon kohdentuvat tietohallinnon ja -tekniikan ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä hallintohenkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset, esim. täydennyskoulutus sekä mm. työsuojelun, yhteistoimintamenettelyn ja luotta- musmiestoiminnan kustannukset, osuus puhelin- ja teleliikenteen kustannuksista sekä tarvikekustannukset.

Valtionosuuspohjaan eivät kuulu sellaiset hallintokustannukset, jotka eivät aiheudu vä- littömästi ammatillisen koulutuksen järjestämisestä (rahoituslain 31 §). Ne ilmoitetaan kohdassa E9.1.9.

Koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan kohtaan E4.

K 0. Kustannukset yhteensä sisältävät myös kohdan E 2.1.1 sisäisen vuokran pääomakustannuksen.

K 9. Poistot

Ilmoitetaan vuoden 2016 kirjanpidon mukaiset investointeihin kohdistuvat poistot seuraavasti:

- oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K02,

- oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p,

- oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l - oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K14.

Poistoja ei sisällytetä kohtien K1–K8 kustannuksiin.

Katso kohta E2.1.1 sivu 13.

Maksullisen palvelutoiminnan poistot ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomak- keella E92 kohdassa E5.

K 9.1 Rakennusten poistot

Ilmoitetaan mm. rakentamisen, hankinnan, perustamishankkeiden ja perusparannus- töiden kirjanpidon ja poistosuunnitelman mukaiset poistot.

K 9.9 Muiden investointien poistot

(17)

Ilmoitetaan koneiden, laitteiden ja muiden investointien myös aineettomat hyödyk- keet, kirjanpidon ja poistosuunnitelman mukaiset poistot.

T 0. Tulot

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen tulot lomakkeella K14. Ammatilli- sen lisäkoulutuksen kohtia K1–K8 vastaavat tulot ilmoitetaan erikseen omaehtoisesta ja henkilöstökoulutuksesta.

Muiden koulumuotojen vastaavat tulot ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lo- makkeella E92 kohdassa T0.

R 5 Opiskelijamaksut / Työnantajamaksut ammatillisessa lisäkoulutuksessa

Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamaksuista on säädetty opetusministeriön ase- tuksessa (1323/2001 5 §). Tähän merkitään omaehtoisen koulutuksen opiskelijamak- suista ja henkilöstökoulutuksen työnantajamaksuista kertyneet opiskelijamaksujen tu- lot.

R 8 Muut tulot ammatillisessa lisäkoulutuksessa

Muut kuin kohdan R5 tulot ilmoitetaan tässä. Tähän oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen tuloihin ilmoitetaan Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriminis- teriön rahoituslain 44 §:n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset. Tä- hän kohtaan ei tule ilmoittaa opetuksen yhteydessä tuotettujen palvelujen ja tuottei- den tuloja, vaan ne tulee ilmoittaa maksullisena palvelutoimintana järjestäjäkohtaisel- la lomakkeella (E92-lomake) maksullista palvelutoimintaa koskevissa kohdissa (E2).

Suoritteet

S 1. Ammatillinen peruskoulutus (koskee opetussuunnitelmaperusteista ja näyttötutkintoon val- mistavaa koulutusta) lomakkeella K02

S 1.1 Opetustuntien lukumäärä

Opetustuntien lukumäärään sisällytetään opettajien ja opinto-ohjaajien lähiopetuk- sen-, etäopetuksen- ja monimuoto-opetuksen tunnit sekä työssäoppimisen ohjauksen ja opinto-ohjauksen tunnit opetussuunnitelmaperusteisessa ja näyttötutkintoon val- mistavassa koulutuksessa.

S 1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä

Ilmoitetaan kohdan S1.1 opetustuntien lukumäärään sisältyvä opettajan ja opinto- ohjaajan johdolla oppilaitoksessa tai muussa oppimisympäristössä läsnä ollen tapahtu- van opetuksen tai ohjauksen tuntimäärä. Kohtien S1.2.1 ja S1.2.2 tuntien lukumäärä yhteensä voi olla suurempi kuin kohdan S1.2 esimerkiksi siitä syystä, että opetusta on annettu yhteisissä opetusryhmissä.

S 1.2.1 josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa

Ilmoitetaan kohtaan S1.2 sisältyvien lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma- perusteisessa koulutuksessa.

S 1.2.2 josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Ilmoitetaan kohtaan S1.2 sisältyvien lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa.

(18)

S 1.6 Suoritetut osaamispisteet opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa (ilman tunnustet- tuja osaamispisteitä) vuonna 2016

Koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tiedot toteutuneista osaamispisteistä 20.9.2016 ja 20.1.2017 Perustiedonkeruiden yhteydessä. Ks. sivu 3.

1.1.2017alk. yhdistyneet koulutuksen järjestäjät voivat korjata osaamispisteitä tallen- nuksen yhteydessä. Mikäli muilla koulutuksen järjestäjillä on virheellinen tieto osaa- mispisteiden määrässä, tulee korjaukset tehdä 20.9.2016 ja 20.1.2017 Perustiedot- lomakkeille, ja toimittaa korjaukset Opetushallituksen Valtionosuudet –yksikölle.

Kohdassa ilmoitetaan opiskelijoiden vuonna 2016 suorittamien osaamispisteiden yh- teismäärä. Mukaan luetaan sekä koulutuksen järjestäjän itse järjestämässä koulutuk- sessa että koulutuksen järjestäjän ostamassa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet.

Hyväksiluettuja (osaamisen tunnustaminen) osaamispisteitä ei lasketa mukaan.

S 1.5 Tunnustetut osaamispisteet (osaamisen tunnustaminen) vuonna 2016

Ilmoitetaan vuonna 2016 tunnustettujen (hyväksiluettujen) osaamispisteiden luku- määrä.

Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan laissa (630/1998 10 §) tarkoitetuista palveluista toiselta kou- lutuksen järjestäjältä tai muulta yhteisöltä taikka säätiöltä.

S 1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut osaamispisteet vuonna 2016 Ilmoitetaan opiskelijakohtaisesti lasketut osaamispisteet.

S 1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit,

Ilmoitetaan opiskelijakohtaisesti laskettujen kurssien lukumäärä.

S1.7.3.1 josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit

Kahta tutkintoa, ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa, suorittava opiskelija on ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteeksi ilmoitettu ja ammatillisen koulutuksen järjestäjä ostaa tarvittavat lukiokurssit ylioppilastutkinnon suorittamiseen lukiokoulutuksen järjestäjältä.

S1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on lisätty 8 b § (247/2015), joka tullut voi- maan 1.8.2015.

Opetuksen suoritteissa kysytään tietoa opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta. Osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan järjestää opintoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa näyttötut- kinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuminen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia.

Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot voivat päätoimisina kestää enintään kuuden kuukauden ajan.

Ilmoitetaan opetustuntimäärät ja opiskelijamäärä, jolle vuonna 2016 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

(19)

S 1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisia opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

S1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yh- teensä.

. S 2. Kiinteistöjen huoneistopinta-alat

Huoneistopinta-alan neliömetrit ilmoitetaan kokonaislukuina. Mikäli koulutuksen jär- jestäjän käytössä olevien tilojen osalta on vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muu- toksia, ilmoitetaan keskimääräinen pinta-ala.

S 2.1 Omat tilat

Ilman opintososiaalisena etuna tarjotun majoituksen tiloja sekä maksullisen palvelu- toiminnan käytössä olleita tiloja.

S 2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)

Ilmoitetaan huoneistopinta-alat ulkopuolisilta vuokratuista tiloista.

K 0.0 Lisätiedot oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeella

Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1–K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut lukio- koulutuksen järjestäjiltä ostetuista lukiokursseista maksetut korvaukset.

Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääoma- kustannusta kohdasta E2.1.1.

K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita). Kohdassa ilmoitetaan lukiokoulutuksen järjestäjille mak- setut korvaukset niiden lukiokurssien osalta, jotka ammatillisen peruskoulutuksen jär- jestäjä on ostanut vuonna 2016 opiskelijoiden ylioppilastutkinnon suorittamiseen (kah- ta tutkintoa suorittavat) lukiokoulutuksen järjestäjältä.

S 6. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p Ammatillisen peruskoulutuksen suoritteet kysytään eriteltyinä opetussuunnitelmape- rusteiseen ja näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen. Kohdassa S 6 suoritemääriin sisältyvät myös perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) kevääl- lä 2013 päättäneille 1.6.2013 jälkeen solmittuja, vuonna 2014 ko. koulutuksen päättä- neille vuonna 2014 solmittuja, ja vuonna 2015 ko. koulutuksen päättäneille vuonna 2015 solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat vuonna 2016 toteutuneet suoritteet. Sarakkeessa d) kysytään suoritteisiin sisältyvistä tiedois- ta eriteltynä alle 25 vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien am- matillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet.

S 6.1 Aloittaneet opiskelijat

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät.

S 6.2 Koulutukseen osallistuneet

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden luku- määrä.

S 6.3 Purkautuneet oppisopimukset

(20)

Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana.

S 6.3.1 josta muuhun koulutukseen siirtyneet

Ilmoitetaan lukumäärätieto vuoden 2016 aikana purkautuneista oppisopimuksista, joi- den sopimusten purun perusteena on ollut muuhun koulutukseen siirtyminen.

S 6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet)

Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotodistuksen koulutuksen järjestäjältä vuonna 2016 ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkinto- toimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna 2016.

Tietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmoitetaan vuoden 2016 aikana suoritettujen tutkintojen lukumäärä niiden opiskelijoiden osalta, jotka koulu- tuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskeli- joiksi.

S 6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä (näyttötutkintoperusteinen ja opetussuunnitelmamuo- toinen)

Ilmoitetaan vuoden 2016 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden opis- kelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoi- tukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. Tässä ei ilmoiteta maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle koulutuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorittamia tutkinnon osia.

Tietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on lisätty 8 b § (247/2015), joka tullut voi- maan 1.8.2015.

Opetuksen suoritteissa kohdassa S6.9 kysytään tietoa opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta. Osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan järjestää opintoja, joiden tarkoituksena on mahdollis- taa näyttötutkinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttötutkintoon valmistavaan kou- lutukseen osallistuminen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei ole riittäviä opiskelu- valmiuksia. Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot voivat päätoimisina kestää enin- tään kuuden kuukauden ajan.

Ilmoitetaan opetustuntimäärät ja opiskelijamäärä, jolle vuonna 2016 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

S 6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisia opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

S6.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yh- teensä.

K 0.0 Lisätiedot oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen lomak- keella

(21)

Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1–K9 sisältyvät alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien ja vuoden 2016 perustiedonke- ruissa liitteellä 1 ilmoitettuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset.

Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääoma- kustannusta kohdasta E2.1.1.

K03 Alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset vuodelta 2016.

S 4. ja S 5. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l Ammatillisen lisäkoulutuksen suoritteet kysytään erikseen ammatti- ja erikoisammatti- tutkinnoista sekä ei-tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kohtaan ei-

tutkintotavoitteinen koulutus merkitään tiedot niistä opiskelijoista, jotka ovat suorit- taneet tutkinnon osia ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (tavoitteena on suorittaa vain tutkinnon osa/osia ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.). Kts. kohta

S4.6./S5.6.

Kohdassa S 4 suoritemääriin sisältyvät myös perusopetuksen tai perusopetuksen lisä- opetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille 1.6.2013 jälkeen solmittuja, vuonna 2014 ko. koulutuksen päättäneille vuonna 2014 solmittuja, ja vuonna 2015 ko. koulu- tuksen päättäneille vuonna 2015 solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopi- muksia vastaavat vuonna 2016 toteutuneet suoritteet. Sarakkeessa e) kysytään suo- ritteisiin sisältyvistä tiedoista eriteltynä alle 25 vuotiaiden vailla perusopetuksen jäl- keistä tutkintoa olevien ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suorit- teet.

Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan solmittuja oppisopimuksia vastaavat suoritteet vuodelta 2016 eivät sisälly kohdan S 4 suoritteisiin, vaan ne ilmoitetaan erikseen koh- dassa S 5.

S 4.1, S 5.1 Aloittaneet opiskelijat

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät.

S 4.2, S 5.2 Koulutukseen osallistuneet

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden luku- määrä.

S 4.3, S 5.3 Purkautuneet oppisopimukset

Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana.

S 4.3.1, S5.3.1 josta muuhun koulutukseen siirtyneet

Ilmoitetaan lukumäärätieto vuoden 2016 aikana purkautuneista oppisopimuksista, joi- den sopimusten purun perusteena on ollut muuhun koulutukseen siirtyminen.

S 4.4, S 5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet)

(22)

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella kysytään tiedot suoritetuista tutkinnoista. Tässä ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saa- saaneet tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna 2016.

Tutkintojen määrätietojen oikeellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tutkinto kirjataan sille ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle, joka on solminut op- pisopimuksen, ilmoittanut tutkintoa suorittavan opiskelijan rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi ja saanut siihen valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Ks. oppisopimuskoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet.

S 4.6, S 5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä

Ilmoitetaan vuoden 2016 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden oppi- sopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen jär- jestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. Lo- makkeella sarakkeilla kohtiin ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kirjataan tutkinnon osan tai osien suoritukset silloin kun opiskelijan tavoitteena on koko ammat- titutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Mikäli opiskelijan tavoitteena ei ole koko tutkinnon suorittaminen, kirjataan suoritettujen tutkinnon osien määrät kohtaan ei-tutkintotavoitteinen koulutus.

Tässä ei ilmoiteta suoritettujen tutkinnon osan tai osien määriä niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat olleet suorittamassa vain tutkinnon osaa tai osia oppisopimusmuo- toisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja on vuonna 2016 ilmoitettu oppisopi- musmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen ra- hoituksen perusteena oleviin opiskelijamääriin.

Tässä ei ilmoiteta myöskään maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle kou- lutuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorittamia tutkinnon osia.

S 4.9 ja S 5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on lisätty 8 b § (247/2015), joka tullut voi- maan 1.8.2015.

Opetuksen suoritteissa kohdissa S4.9 ja S5.9 kysytään tietoa opiskeluvalmiuksia paran- tavista opinnoista näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta. Osana näyttötut- kintoon valmistavaa koulutusta voidaan järjestää opintoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa näyttötutkinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttötutkintoon valmis- tavaan koulutukseen osallistuminen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei ole riittä- viä opiskeluvalmiuksia. Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot voivat päätoimisina kestää enintään kuuden kuukauden ajan.

Ilmoitetaan opetustuntimäärät ja opiskelijamäärä, jolle vuonna 2016 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa koskevat suoritteet ilmoitetaan erikseen koh- dassa S5.9.

(23)

S 4.9.1 /S 5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisia opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

S 4.9.2 /S 5.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä.

K 0.0 Lisätiedot oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen lomak- keella

Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1–K9 sisältyvät alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien ja vuoden 2016 perustiedonke- ruissa liitteellä 1 ilmoitettuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset (Ks. ohje sivu 3) sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman vuoden 2016 valtionosuuden perusteella toteutetun koulutuksen kustannukset.

Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääoma- kustannusta kohdasta E2.1.1.

K03 Alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset vuodelta 2016.

K 05 Nuorten aikuisten osaamisohjelman vuoden 2016 valtionosuuden perusteella to- teutetun koulutuksen kustannukset.

Osaamisohjelman kustannus- ja suoritetiedot sisällytetään oppisopimuksen ammatilli- sen lisäkoulutuksen koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin. Koh- tiin K1 – K9 sisältyvät kustannukset ilmoitetaan lisäksi tässä Lisätiedot (K0.0) kohdassa K05. Suoritteet ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.

S 4. , S 7 ja S 8. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K14

Suoritteet ilmoitetaan koulutusaloittain / porrastustekijöittäin, erikseen omaehtoinen koulutus ja henkilöstökoulutus. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tietoja ei tule si- sällyttää oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen tietoihin lainkaan.

S 4.7, S 7.7 Opiskelijatyövuodet

Toteutuneet opiskelijatyövuodet ilmoitetaan koulutusaloittain yhden desimaalin tark- kuudella ja jaettuna omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen. Erityisopetusta saanei- den opiskelijatyövuodet ilmoitetaan sekä sisältyneenä opiskelijatyövuosiin että ilmoi- tettuna erikseen.

Opiskelijatyövuosi on 190 vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden. Työpäivän tunneiksi lasketaan kaikki lähi-, etä- ja monimuoto-opiskelun tunnit, jotka lasketaan opintojen laajuuteen vaikuttavina tunteina opiskelijaa kohden. (Tunti- määrä x opiskelijamäärä /7 / 190)

Opiskelijatyövuosiin voidaan laskea suoritteita sellaisista näyttötutkinnon osista, jotka suoritetaan osallistumatta tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Näyttötutkinnon osan suorittaminen vastaa rahoitusta määrättäessä kahdeksaa prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta (RahA 1766/2009) 30 §.

(24)

S 4.1, S 7.1 Aloittaneet opiskelijat vuonna 2016

Tilastotietona kysytään ammatillisen lisäkoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden lu- kumäärät toimintavuoden aikana. Määrät ilmoitetaan koulutusaloittaisille hintaryhmil- le, omaehtoinen koulutus ja henkilöstökoulutus erikseen, sisältäen erityisopetusta saa- neet. Opiskelijoihin lasketaan mukaan kaikki, jotka ovat vuonna 2016 aloittaneet opin- tonsa ammatillisessa lisäkoulutuksessa.

S 4.6, S 7.6 Tutkintojen osien lukumäärä

Tässä kohden ilmoitetaan kaikkien toteutuneiden tutkintojen osien lukumäärä, joka määrä voi olla suurempi kuin opiskelijamäärä. Tutkinnon osien lukumäärätietojen oi- keellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

S 4.4, S 7.4 Valmiit tutkinnot

Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusta varten kysytään oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeilla tiedot suoritetuista tutkinnoista. Vuoden 2010 alusta lukien ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintoja on porrastettu tuloksel- lisuuden perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (47/2012) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta sisältää liitteen, josta ilmenevät ne ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina.

Tähän merkitään vuonna 2016 tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai suoraan näyt- töön osallistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden ja tutkinto- toimikunnan antaman todistuksen saaneiden määrät tutkinnoittain eriteltynä. Omassa sarakkeessa ilmoitetaan ilman valmistavaa koulutusta suoritettujen ammatillisten pe- rustutkintojen määrät yhteensä.

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden perusteen porrastamiseen toiminnan tu- loksellisuuden perusteella ovat oikeutettuja koulutuksen järjestäjät, jotka vastaavat valmistavan koulutuksen järjestämisestä sekä suoraan tutkintotilaisuuksiin osallistuvi- en opiskelijoiden soveltuvuuden kartoituksesta ja ohjauksesta. Jos em. koulutuksen jär- jestäjä hankkii ostopalveluna valmistavan koulutuksen tai tutkintotilaisuudet toiselta koulutuksen järjestäjältä, luetaan valmiit tutkinnot ja tutkinnon osat koulutuksen jär- jestämisestä vastaavan ”hankkivan” koulutuksen järjestäjän suorituksiksi. Toisen palve- lua tarjoavan järjestäjän toteuttama valmistava koulutus tai tutkintotilaisuudet ovat tässä tapauksessa maksullista palvelutoimintaa.

Tulosrahoituksen tutkintojen määrät lasketaan kahden vuoden keskiarvona Opetushal- lituksen vuosittaisen kustannusten tiedonkeruussa ilmoitettujen tutkintomäärien pe- rusteella. Vuosien 2015 ja 2016 tutkintojen määrät vaikuttavat vuoden 2018 tulosra- hoitukseen.

S 8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on lisätty 8 b § (247/2015), joka tullut voi- maan 1.8.2015.

Opetuksen suoritteissa kohdassa S7.9 kysytään tietoa opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta. Osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan järjestää opintoja, joiden tarkoituksena on mahdollis-

(25)

taa näyttötutkinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuminen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei ole riittäviä opis- keluvalmiuksia. Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot voivat päätoimisina kestää enintään kuuden kuukauden ajan.

Ilmoitetaan opetustuntimäärät ja opiskelijamäärä, jolle vuonna 2016 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

Sisältää sekä omaehtoisen koulutuksen että henkilöstökoulutuksen suoritteet.

S 8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukai- sia opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja.

S 8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat tiedot E92-lomakkeella Koulutuksen järjestäjätason tiedot ilmoitetaan seuraavasti:

- Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätason tiedot sisälly- tetään kohtiin T0, E2–E9 ja kohtaan P ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoi- tusta varten kerättävät tiedot

- Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin T0, E2–E9 ja ammatillisen peruskoulu- tuksen osalta kohtaan P tulosrahoitusta varten kerättävät tiedot

- Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin E2–E9.

T0. Tulot yhteensä; Opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot, koulutuksen järjestäjän hallinto

Ilmoitetaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulu- tuksena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kohtia K1–K8 vastaavat tulot koulutuksen järjestäjätasolla.

P. Tuloksellisuuden laskemista varten kerättävät tiedot

Rahoituslain 25 §:n mukaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien yksikköhintoja porrastetaan koulutuksen tuloksellisuuden perusteella. Opetushallitus kysyy henkilös- tön kehittämismittarin ja opettajien kelpoisuusmittarin laskennassa tarvittavat tiedot.

P5. Opettajien kelpoisuusmittari

Kohdassa kysytään koulutuksen järjestäjän lukumäärätiedot kaikista niistä ammatilli- sen peruskoulutuksen opettajista, jotka olivat palvelussuhteessa koulutuksen järjestä- jään 31.12.2016.

Lukumäärätiedot sisältävät ammatillista peruskoulutusta (ml. oppisopimuksen perus- koulutus) antavat opettajat 31.12.2016 tilanteen mukaan; kaikki vakinaiset ja määräai- kaiset opettajat, mukaan lukien virkavapaalla olevat ja vähintään 4 kuukautta viransi- jaisena toimivat (ml. rehtorit ja muut opetusvelvolliset johtajat, lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat). Opettajien lukumäärätietoihin ei il- moiteta luennoitsijoita ja vastaavia yksittäisiä/satunnaisia tunteja pitäviä.

(26)

Muodollisella kelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että opettajalla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoi- suus.

P6. Henkilöstön kehittämismittari

K0.2 Ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstön kehittämismenot

Henkilöstön kehittämismittarin tiedot sisältyvät oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeen (K02) kohtien K1–K8 kustannuksiin ja oppisopimuskou- lutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeen (K13p) kohtien K1–K8 kustannuksiin.

Ilmoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstön osaamisen uudistamisesta ai- heutuneet kustannukset. Kustannustiedot kysytään arvonlisäverottomina ja arvon- lisäverot ilmoitetaan erikseen omissa erikseen kysyttävissä kohdissa.

Henkilöstön kehittämismittaria laskettaessa jakajana käytetään suoraan ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskou- lutuksen kustannuslomakkeiden K1–K8 kohdista saatavien henkilöstömenojen sum- maa.

Kustannuksiin sisällytetään:

1. Henkilöstön koulutus

Kustannuksiin sisällytetään kaikki työnantajan maksamat, henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen liittyvät koulutuksesta aiheutuneet kustannukset sisältäen koulutuk- seen osallistuneiden henkilöiden palkkakustannukset sekä sosiaalivakuutusmaksut.

Työnantajan järjestämän tai hankkiman koulutuksen kustannuksien hyväksyminen las- kettavaksi mukaan henkilöstön kehittämismittariin edellyttää hyväksyttyä koulutusha- kemusta tai sitä, että se on luonteeltaan koko henkilöstölle tai suurelle osalle henkilös- töä tarkoitettua yhdenmukaisesti järjestettyä koulutusta.

Kustannuksia, jotka rajataan ulkopuolelle, ovat mm. liikunta-, virkistäytymis- työkyvyn ylläpito- yms. päivät, messutapahtumat, Taitaja-kisoihin ja vastaaviin tilaisuuksiin tu- tustumiskäynti tai niiden järjestelytoimintaan osallistuminen, erilaiset kokoukset, kou- lutuksen järjestäjän organisaatioon liittyvät tiedotus- ym. vastaavat tilaisuudet, luku- kauden alkuun sijoittuvat tiedotus- ja orientaatiopäivät sekä luottamushenkilöiden koulutuksista aiheutuneet kustannukset.

Henkilöstön kehittämismittariin ilmoitetut kustannukset sisältyvät valtionosuuteen oi- keuttavan toiminnan kustannuksiin. Kehittämismittarin kustannuksiin ei ilmoiteta maksulliseen palvelutoimintaan kohdistettuja henkilöstön kehittämisen kustannuksia.

Eu -hankkeeseen sisältyvän henkilöstön koulutuksen kustannuksia voidaan kirjata ke- hittämismittarin tietoihin siltä osin kuin kustannuksia on kirjattu ammatillisen perus- koulutuksen lomakkeelle K02 tai K13p omavastuun osalta.

Henkilöstökustannukset voidaan laskea joko perustuen yksittäisten henkilöiden todel- liseen vuosipalkkaan tai laskennallisiin kustannuksiin.

Mikäli laskennassa käytetään henkilön todellista vuosipalkkaa, yhden koulutuspäivän palkkakustannukset lasketaan seuraavasti:

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Koulu- tuksen nykytilaa kartoittavassa työryhmässä kuvataan kuntoutuksen koulutusten nyky- tilaa, arvioidaan kuntoutuksen koulutuksen ja opetuksen vahvuuksia ja heikkouksia

Paraikaa käytössä olevat perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteet (2014 ja 2015) ja vuonna 2019 julkaistut lukion opetussuunnitelman perusteet, joiden

Vajaa puolet vastaajista ilmoitti, että henkilös- tön vähyys on haitannut joko paljon tai erittäin paljon opetuksen järjestäjän itsearviointia.. Yli 80 %:lla

Arvioinnin päätulokset liittyvät opetuksen ja koulutuksen järjestäjien strategioihin, perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen, kulttuurisen monimuotoisuuden ja

(Määräys 15/011/2015.) Uudistuneesta VALMA-koulutuksesta on pyritty luomaan yhtenäinen koulutuskokonaisuus perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheeseen

Perusopetuksen opintojen suorittamista varten lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee sopia perusopetuksen järjestäjän kanssa, miten opiskelijat voivat

Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa koulutuksen järjestäjille, perusopetuksen ja am- matillisen koulutuksen opettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille ja sidosryhmille

1) koulutukseen pääsy, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe ja koulutukseen kiinnittyminen, 2) henkilökohtaistaminen, 3) yksilöllisyyden toteutuminen ja