• Ei tuloksia

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen foorumi (KunFo) aloittanut toimintansa näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen foorumi (KunFo) aloittanut toimintansa näkymä"

Copied!
3
0
0

Kokoteksti

(1)

6 KUNTOUTUS 44 I 2 I 2021

teeksi asetettiin kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumin perustamisen ope- tus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Kuntoutuksen osaamis- ja tutkimustarpeet

Kuntoutuksen osaamistarpeisiin suuntau- tuu useita ammatillisia tutkintoja ja kor- keakoulututkintoja, joista osa tuottaa laa- ja-alaista osaamista ja osa erikoistunutta osaamista. Kuntoutusosaamista voi sisältyä myös muihin sosiaali- ja terveysalan tut- kintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan tarvitaan valtakunnallisesti jaettu yhteinen tilannekuva kuntoutuksen ammat- ti- ja tehtäväkuvista, kuntoutusosaamisen tarpeista ja nykyisten koulutusten ja opinto- polkujen toimivuudesta, jotta kuntoutuksen osaamista tuottavista tutkinnoista ja muusta koulutuksesta muodostuvan kokonaisuuden toimintaa voidaan arvioida ja kehittää.

Kuntoutuksen tutkimuksen kokonaisku- van muodostaminen on haastavaa ottaen huomioon, että alan tutkimusta tehdään usei- den tieteenalojen sisällä ja monitieteisesti.

Esimerkiksi kuntoutuksen sähköisten palve- luiden ja laitekehityksen näkökulmasta tek- Kuntoutuksen tutkimuksen ja kehittämisen

foorumi (KunFo) aloitti toimintansa huhti- kuussa 2021. Foorumin ovat yhteistyössä valmistelleet sosiaali-ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Foorumi perustuu

Kuntoutuskomitean työhön

Kuntoutuksen uudistamiskomitea (2017) totesi työnsä päätteeksi julkaistussa ra- portissaan, että kuntoutuksen tutkimus on hajanaista ja verkostoyhteistyö tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteut- tavien toimijoiden välillä on sirpaleista.

Kuntoutuksella ei ollut valtakunnallista strategista tutkimus- ja kehittämisohjelmaa.

Komitea piti tärkeänä, että ammattikorkea- koulut ja yliopistot suunnittelisivat yhtei- set oppisisällöt kuntoutuksen perus-, jat- ko- ja täydennyskoulutukseen. Komitea piti myös tärkeänä, että korkeakoulut ja muut tutkimusorganisaatiot osallistuvat yhdes- sä sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kuntoutuksen strategisen tutkimus- ja kehittämisohjelman laatimiseen. Kuntoutuksen uudistamisen toi- mintasuunnitelmassa vuosille 2020–2022 yhdeksi kuntoutuksen uudistamisen tavoit-

KuntoutuKsen KoulutuKsen ja

tutKimuKsen Kehittämisen foorumi (Kunfo) aloittanut toimintansa

ErikoisartikkElit seija suKula aija töytäri anna-liisa salminen

(2)

KUNTOUTUS 44 I 2 I 2021 7 jäseniksi (yhteensä 31) on nimetty henkilöi- tä, jotka edustavat kattavasti koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää ja sidosryhmiä.

Foorumin työskentely

Foorumi kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa.

Työskentely tapahtuu ensisijaisesti työryh- missä. Vuoden 2021 loppuun saakka KunFos- sa keskitytään kolmeen teemaan. Osaamis- ja työelämätarpeet ovat foorumin työskentelyn lähtökohta. Tarpeita kartoittavassa työryh- mässä selvitetään väestön kuntoutustarpeita, kuntoutuksen työvoimatarpeita ja henkilös- tön saatavuutta, sote-uudistuksen vaiku- tuksia kuntoutuksen osaamis- ja työelämä- tarpeisiin sekä kuntoutuksen trendejä ja toimintaympäristöjä 2030-luvulla. Koulu- tuksen nykytilaa kartoittavassa työryhmässä kuvataan kuntoutuksen koulutusten nyky- tilaa, arvioidaan kuntoutuksen koulutuksen ja opetuksen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tarkastellaan kuntoutuksen koulutusta Suomessa suhteessa kansainvälisiin kehitys- suuntiin. Tutkimuksen nykytilaa kartoitta- vassa työryhmässä kuvataan kuntoutuksen tutkimuksen nykytilaa Suomessa, tarkastel- laan kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja julkaisemisen tilaa Suomessa sekä arvioidaan kuntoutuksen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Kartoitusten tavoitteena on saa- vuttaa yhteinen käsitys koulutuksen ja tutki- muksen nykytilasta ja tulevista tarpeista.

Vuoden 2022 alussa aletaan työstää kou- lutuksen suunnitelmaa ja tutkimusstrategiaa.

Tällöin myös työryhmien rakennetta on tar- koitus hiukan muuttaa.

Foorumin jäsenten työskentely on edus- tuksellista. Jäsenten tehtävä on edustaa omia organisaatioitaan ja sidosryhmiään, vies- tiä ja viedä tietoa KunFosta edustamilleen tahoille ja vastaavasti tuoda tietoa omista sidosryhmistään KunFon käyttöön. Tämän lisäksi KunFossa pyritään toimimaan siten, että aihepiiristä kiinnostuneet voivat seurata foorumin työtä, ja osallistua siihen esimer- kiksi tuottamalla tietoa foorumin käyttöön ja kommentoimalla foorumin tuotoksia työs- kentelyn eri vaiheissa. Foorumin puheenjoh- tajiin ja jäseniin voi mielellään olla yhtey- dessä.

nisillä tieteillä on tärkeä ja merkitykseltään kasvanut asema kuntoutuksen tutkimukses- sa.

KunFolle asetetut tavoitteet ja aikataulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö valmistelivat ehdotuksen kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin perustamiseksi vuosille 2021–2023. Kehittämisfoorumin tehtävänä on ennakoida ja kuvata kuntoutuksen osaa- mistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tehdä ehdotus siitä, miten koulutus- ja tut- kimusjärjestelmää tulee kehittää vastaamaan kuntoutusosaamisen tarpeita. Lisäksi fooru- min tehtävänä on käsitellä valtakunnallisella tasolla koko koulutus- ja tutkimusjärjestel- mää suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujär- jestelmän kehitystarpeisiin.

Kehittämisfoorumi tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024–2030. Suunni- telmaan sisältyy selvitys työelämän kehittä- mistarpeista, ehdotukset perustutkintokou- lutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotuksen kuntoutuksen tutkimusstrategiaksi. Fooru- min kehittämisteemoja ovat kuntoutuksen koulutusten tilannekuva ja rakenne, koulu- tusten osaamisprofiilit, kuntoutuksen ja sen koulutuksen tutkimus sekä kuntoutusalan työvoimatarve ja sen saatavuus. Suositusten toimeenpanosta päätetään foorumin työs- kentelyn jälkeen.

Kehittämisfoorumi aloitti toimintansa al- kuvuodesta 2021. Kuntoutusalan koulutuk- sen ja tutkimuksen kehittämisehdotukset jul- kaistaan marraskuussa 2023.

Foorumin kokoonpano

Foorumin työtä ohjaa ja johtaa ohjausryh- mä, johon kuuluvat puheenjohtajien (tutki-

riministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetushallituksen edustajat. Foorumin musprofessori Anna-Liisa Salminen, professori Marketta Rajavaara ja professori Olavi Airak- sinen) ja asiantuntijasihteerin (erikoisasiantun- tija Mari Haverinen) lisäksi opetus- ja kulttuu-

(3)

8 KUNTOUTUS 44 I 2 I 2021

Foorumin työskentelystä ja jäsenistä löytyy tietoa opetus-ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali-ja terveysministeriön sivuilta https://minedu.fi/kunfo, https://stm.fi/kun- toutuksen-uudistus. Työskentelyä voi seura- ta myös Twitterissä #KunFo.

Aija Töytäri, TtT, opetusneuvos, Opetus- ja kult- tuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Seija Sukula, FT, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutus- osasto

Anna-Liisa Salminen, PhD, tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

”Opiskelija tietää kuntoutuksen mahdolli- suudet aivojen plastisiteetin näkökulmasta, neuropsykologisen kuntoutuksen eri lähes- tymistavat ja vaikuttavuuden sekä perehtyy

Koettu työllistymis- ja koulutustilanne ennen sosiaalisen kuntoutuksen jaksoa ja sen jälkeen.. Koettu elämänhallinta ennen sosiaalisen kuntoutuksen jaksoa ja

Tämän vuoden marraskuussa Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdis- tys Kutke ry:n yhdessä THL:n kanssa toteuttama, osallistujamäärän perusteella suosittu

Seminaari tarjoaa myös ajankohtaistietoa kuntoutuksen uudistamissuunnitelmista ja sen kytkeytymisestä sote-palvelujen, työllisyyden hoidon ja ammatillisen koulutuksen

Tähän tarjoutuu erinomainen tilaisuus kuntoutuksen tutkimusseminaarissa, jonka Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry järjestää yhteistyössä Terveyden ja

Kuntoutustarpeen havaitsemisen tehostaminen Työelämässä jatkaminen kuntoutuksen avulla Tasapuolisten kuntoutusmahdollisuuksien tarjoaminen eri väestöryhmille Kuntoutuksen

Kuntoutuksen ohjaajan tulee ymmärtää myös kuntoutujan muutos- ja oppimisprosessia ja osata sovel- taa ohjaustaitojaan muuttuvissa tilanteissa ja moniammatillisissa

Kuntoutuksen YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ammattilaiset kuvasivat koulu- tuksen rakentavan työyhteisöä hyödyntäviä kehittämis- ja johtamisvalmiuksia: ”Erityises-