Ajankohtaista maatalousekonomiaa : Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuosi 1985

50  Download (0)

Full text

(1)

MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN

TIEDONANTOJA N:o 126

THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND

RESEARCH REPORTS, No. 126

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

TILIVUOSI 1985

HELSINKI 1987

(2)

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen

TIEDONANTOJA N:o 126

The Agricultural Economics Research Institute, Finland RESEARCH REPORTS, No. 126

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA Kirjanpitotilojen tuloksia

Tilivuosi 1985

Helsinki - 1987

(3)

ISBN 951-9202-41-2 ISSN 0355-0877

Helsinki 1987. Valtion painatuskeskus

(4)

Alku sanat

Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuus- tutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1985.

Tulokset on laskettu samojen perusteiden mukaan kuin edellisenä vuonna.

Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitok-

sen kannattavuustutkimustoimistosta, PL 3, 00411 HELSINKI,

puh. 90-5633 133.

(5)

- 2 -

Sisällysluettelo

Maatalouden liiketuloskäsitteitä Taulukko

1 Tutkimustilojen lukumäärä ja koko (eri maankäyttölajien 5

Sivut 4

- 7 alat, koko ala ja käytössä ollut peltoala ha/tila)

Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpien kasvien sadot (kg/ha), sato ry/ha

2 Varat ja velat (mk/tila), velat varoista % 8 - 10 Maatalousomaisuus ja sen eri ryhmät (mk/ha)

Kalusto ja sen eri ryhmät (mk/ha) Maatalousrakennukset ryhmittäin (mk/tila) 3 Kotieläimiä (kpl/tila), karjantarkkailutilojen lukumää-

rä, maitotuotos (kg/lehmä) 11 - 13 Lehmien keskimääräiset kirjanpitoarvot

Eri maankäyttölajien arvoja (mk/ha)

4 Rahatulot ja -menot (mk/tila) 14 - 16 Maatalouden investointirahamenot (mk/tila)

5 Maatalouden kokonaistuotto ja sen osat (mk/ha) 17 - 19 6 Maatalouden varsinaiset rahatulot (mk/ha) 20 - 22 7 Maatalouden liikekustannus ja sen osat (mk/ha) 23 - 25 8 Maatalouden varsinaiset rahamenot (mk/ha) 26 - 28 9 Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työ

(t/tila) 29 - 31

Maatalouden juoksevat työt eri työntekijäryhmien osal-

le eriteltyinä (t/tila) ja yhteensä (it/ha)

Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat (mk/ha)

(6)

- 3 -

Taulukko

10 Maatalouden juoksevan työn erittely (it/tila)

Sivut 32 - 34 Uudisraivaustyöt (it/tila)

Salaojitusten yms. uudistustyöt (it/tila)

11 Sivuansiotyöt (t/tila) 35 - 37 Yksityistalouden työt (t/tila)

Metsätyöt (it/tila)

Asuinrakennusten uudistustyöt (it/tila) Talousrakennusten uudistustyöt (it/tila)

12 Tietoja hevostyön määristä 38 - 40 Tietoja traktorityön määristä - " - Oman traktorin kustannus ilman työkonekustannusta ja

ajajan palkkaa (mk/t)

Tietoja ajopuimurityön määristä Oman ajopuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tilojen, joilla on oma ajopuimuri, lukumäärä Tutkimustilojen lukumäärä

13 Tärkeimpien omalla tilalla tuotettujen maataloustuot -

teiden luovutus yksityistalouteen (kg/tila) 41 - 43 Puutavaran käyttö (k-m 3/tila)

14 Maatalouden liiketulokset:

Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas

tuotto (mk/ha) 44 - 46

Viljelijäperheen maataloustyö (mk/ha) _ _ Maatalousylijäämä (mk/ha) ja kannattavuuskerroin

Maatalouteen sijoitetun pääoman korkovaatimus 5 %:n mukaan (mk/ha)

Maatalouden tuotantokustannus (mk/ha) ja tuotanto -

kustannusprosentti

(7)

- 4 -

Maatalouden liiketuloskäsitteitä

Kokonaistuotto: tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tili- vuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa.

Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kus- tannukset lukuun ottamatta maatalouteen si- joitetun pääoman korkovaatimusta. Tässä mo- nisteessa esitettyihin liikekustannuksen ar- voihin ei sisälly myöskään veroja.

Liikeylijäämä eli

verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja.

Maatalousylijäämä: kokonaistuotto - liikekustannus ilman vilje- lijäperheen oman työn arvoa. Maatalousylijää- mä on siten se osa kokonaistuottoa, joka voi- daan käyttää maatalouteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäperheen suorittaman maa- taloustyön palkaksi. Kuten jo mainittiin, ei- vät verot sisälly tässä liikekustannukseen.

Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maatalousylijäämää laskettaessa.

Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaati- muksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla.

Tuotantokustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus.

Tuotantokustannusprosentti: tuotantokustannus x 100

kokonaistuotto

(8)

"g W 0 10 10

04 01

‘-•

0 0 H 0 P-1r (/)

— 5 —

Ul cP 00 a c rn rY un CD ,r r- r- rn CD rn omin c) un

ry cY CN 1.11

Ø r- LI) r-▪ k..0

. • . • • •

m Ln CD U1 1.11 0rs r- ,•-•

r- VD Ul N N 03 VD CD rn un CD .1. CO CD CM CN N • • • • s • •

1.11 01Ö ..rr r-

N rs

0 0 01 01 CO 01 01 Lf 1 01 01 C/ 61 VD r- 01 01 un rn • • • • 8 • .

CD N VD r- m(0

01 01

10

.1"OD .1. r- VD LO 00 VD r- 0 CN .1-, •=r .-- 10r- on C5', :r. 0 rn ,- LI) LI)

•••••1 •••• cs, r- 03 CN CN I r- UD m C) CD ry cr r- CD LO N r-

r- cY Lo .--- r- ry 04 cr) cr r4

.-- .--

on Lo OD r- VD 01 01 r- CN VD .1' 01 0 a- 61 CD rn un VD ks) oD rY

• • • • • • • • • • CYN rg rn rsl 03 OD r- CD CN r- N CN fq r-

rs r- rY rn rn rn olo rn

cY r- rs 01 CN CP CO k9 01 01 r- un rn rn r.) cr) CN un co c0 on r- cr, r- rg rn cr

N1

10 01 1.11 01 01 rs N U1

01 111 VD rn rn 1/40 m 10 004 10(0 r- m0r- r-

• • • • • • • • Cr C- ry cY 00 ,P 0.1

un m r- r- C'40) en m 0 , rn

Cs1

01 111 r- r- VD .1" 00

• • •

• 8 • • • • e- OD CD un r- CD 01 cr

01 r- rn

r- rn rn m r- co r- VD r- 111 .1. Cr

r- N LI1 LO cv m rn rn CD en

0404 0

0 rd

0

c- 04

cs, Ln rr

H 4-) 0 0

r11

IQ 0 Cr) V)

-g 0

r co

g • • • • • • • •

r-N 1004.- CD 04r- r- cP c-C51

C

r- Lo VD 111 r- crN r- OD C) VD CN CN rn

• • • • • • • CO Cr) CO Ln 10 (0

r- VD r-

o

00 0\0

:0 4-)

0 W

;tS

r0

el

(ts en

(9)

c

EI

Ln co cc

- 6 -

-.-1 u g un Nl I -,-1 In 00

--.

il 5 CD

>A -...

V3 VD un l0 VD r- rn V) CD rn CD cr

• • • cr CD cr CU ,-

r- un r- rn r, • r- CN r-

r- rn 1/4.0 r- l0 CN N r- N N ,r r-

• • • • .. • • • • • cr (0 (0 01 r- on r- CD UD N N

un CU r- rn

r-

uD 0 r- cr Cn Lr) r- cv 03 r- (0 CD CD un 01 100D r- 0D 0 01 r- N N (0 - CD C.

rv cv CD cr Cn CU

IV

( 20-

30 ha

)

cv

r- un ,r r- N CN r- . co V7 01 C) • . • 01 CD (0 (0 r- N CU

N vD 10 (0 . •

UD c0 CO

0D Un r- on CD 00 C. rn CD r- cr 0

• • • • • • • • • • CN r- ,- un on CU N 0 .- c-- ,--

r- 0.1 ,— en

,--

00 OD rn rn r- LO CO r- CP c) r- co oo Nl CD N cr ri Cn L— N cn rn en en •:te

rv rv r- N en

III

( 1 20 ha 0-

)

un

00 ,r un on cr r- N C) r- un c0

• • • un 0 un ,-- ,-- r- C)

cr, r- UD un

• • CO r- Ln

un rv CD on on UD c0 cr r- cr on c0

•• • • • • • • • • • N r- 0 01 cr CD CD 0 .r, rn c-

co N "- un

• '-(0

u) cr cn 0 rl 01 un OD N L0 N o3 r- r- c) csj 00 r- r- N on N on N rn r- rn cr

"- c0 cr, N

'1-11 (< 1 0 ha )

cr

r- CD (0 CD CD cn VD C) k..0 V) Un

. • • . r- CD r- CD CD

r- UD Cn r-

• • r- Cn un

un rn r- 0 1 up cr • • 1 • • • • r- r- un Lo cN C) CD CD r- CD cr C) CU UD r- c- ks) .--

VD VD UD r- un co r- r- cr r- N 1 un cn 1-- 1 ,-- N (0(0 0 ,t•

r-

r- cr) s- N

G...

V rin = :M 1 (I) 4J 1-4

...

...

1-1 CD

>10 ..-

UD c0 cr N rl 01 un un N 00 uD LO

• • • r- 0 C) c0 r- r- r- r-

CD N on N

• • (010 c) .-

N N •• LO CU r- • • • • • • • • • V:, r- r- v) N r- rv r- an rn Cn .r rn CD c. C) r- rn r- .,- .,- r- N CD

un N r- r- 01 VD rn r- cv uD un 0 uD r- un N N N un (0 (0 N rn rn ri N cr un

CU N rn on N rn

V (30- 50ha

)

en

,,-- un

, Cn cr r- rv uD CD r- 0 un

• • • CO CD OD r, r- (",-) 40

vo r- un N

• . Ul 61 10

rv un r- (0 0) r- Lo r- c) r- CD r-

• • • • • • . . • 'CP rv ,J., (0 0- '-(0 CD cn N r- CD r- rn r- r- r-

CN l0 10 0- un cv CD CU CU c0 un un r- r- -,J, cv rv cv r- Lo r- N rn rn on r- V) ,T N N

cr oo r- rl

IV (20- 30ha

)

0

r-

V) 0-k.0 L- en un CD (0 04 0-

• • • cr 0 cr cr CD C\I rv

61 61 r- 10

• • cr uD cr

L.0 Cr) '-10 cr, on r- un r- on CD 0

• • • • • • • • • un N Cn VD r- r- N CD CN N cr

r- (0 (0 cv

,res1L.or,-)r,1,-,-)r-- C. Cn CN cr CD UD r- ri 0 0 N 0 CD OD N on 01 rn 01c 1" cr.

e- N co CD CD on

,..

1 1-1 CD 1-1 N 1-1 1

r- r- 0 ,--

on un on 0 cr N CD N 0D r-

• • • 141 CD un r- 0 r- r-

co r- 10 0-

• ..

(0 (0 CD on

r- rn Cr) CY) CO N u) c- N CD r- (0 .. • • • • • • • • • un CD 0D r- N r- .1., CD cn r- cr

Lin (0(0 N

VD CD rn OD CD cn un r- r- r- C71 fn 00 ..cr ,r 01 CD r- r- N 01 0.1 ru rn (0 10 c= c.

r- un Cn c‘e

1-1 1 (< 10 ha )

00 on r- un CD un CU cr vD un co r-

• • • r, CD r- CD C)

r- un CN CD . • 0(0 C,1

rn on ('4 0- (0 (0 CD r- uD Cn cr C)

• • • • • • • • . N CD OD (0 0- r- V) (00- ,r CU

on rv r- N

0 r-- c0 0 10 (0 "- C) r- r- co co r- on c= C) 00 r- 0)10 UD rl rn N N 10 (0 cr N N

kr) c) cD on

ud :@

1

H

r—I 0 -H 10

• :(d--

H cid zp -H 4

rd

0 , 4_,

W

H 1-0 1 :rld

rd .,--I ---.. -/P 4 ni ui Iin

,

rd

rd ed S-1 z

:

rd r:

al -1-1

... 0

L9

- T3.1 H

:1

til.

:o

41 H 0

>

H M 4 CO rcs -, -4: .r-e 43 .., :ui al

>1 ..51 -P od :e:11 rd is2

, .,-1 ,

- 4-1 ed ed ---.

4-1 od0

9 4

-e--1 Cn rd 0 H al

0 rd :

: rei M

rud -I ,-I -1-1

\ ui 4 Ml

eu i N H

8 ,

11)

o\c, :0 4-1

- -e -P

«i -,

r-1 -H › rd

La ui

M -H - P O)>

rd u) 7.1

.-I -rn 4i

• H (C1 -1-1 0

gi?

rd • 4

271

co u) :rd ni

rd u) rti

-.-1 :rcl 0 g

rd z.5....

cn rd

(10)

0

Li

-7-

Po hjo is - Su om i

co CD rn CV 0 00 cr CD CD cr r-

. . . . •

un CD Un rn CD cr cr ,-

LO un cr 00 cr N

00 un

cr . 00 un N CD ,- r-

,- rl CD r- OD r- CD 0D Nl un CD rl cr VD cr 00

• • • . 1 • • • •

CD N r- c- LO 1 CD rl CD CD cr un CD CD cr N

c-

00 rn un N rn N rn cfn <1+

r- r-

r-un

LO

rv

r- un ,I, c0 CO ,-- CD CD LeD r-

• • • •

cr

0 cr un CD

N N

,r N CD r- r- N • 0 LO

rn r- CV 6) 00

vD CO CD N CD on r- .,” .-- vD ,r rn

1 1 • • • 1 • • • • 1 1 On

vD cr

I cr

cr r- un c- 00 N N

On ,- r- N N

On cr

cr

0,1 r- (V

1-1 H H

cc CO en c) CV Le) en 0 N on r-

• • • ••

10 CD un N 0 r- r-

Ln ,r 00 ,- c-- 0V Cr) Ul ••

r- CD cr r-

,r

cr N

C) CD ,- N r- LO N On en CD un ,-- r- CO Cn On . . . • I • • • • 0-0 00 c0 CD

1

CD CD N .-- N CD 00 N rV

CD CD •

l0 r- r- <- ,- N N

,- ,r

r- rv

N un VD N

H I 1---I

H 04

cr, rv 10 le. -LID r- 0 r- cr CD

• • •

r- CD r- CD ,-

cr On

00

en r- 00

00 , r

••

LO un cr 00 r-

CD N Cn N c- ,

r

rn On cr N r- rl I I • • • I • • • • I 1 ,-- 0D cn 1 VD

ul cr

CD N CD 00 rl CD

, ,r

e--- r- ,- on r- N r- rl un V) CD N

M

1 ru 0

:rö 1

-P 0

F4

cc cr un rn 0 r- c0 CD un un rn

. • • •

un 0 un cr

0

'r

cr ,-

VD cr rl CD

cr cr •

cr .-

un LO 00 un cr N Cn LO

rn rl

cr

vD un rl LO ,- CO vD 0D 00 en rl r- rn r- r- , • • • .. • • • • V) CD rr) cr N cr 0V cr ,-- CD r- N ,..- ,-- CD r-

0 cr N N ('V ,

r

rn rl 0 r- un

r- Cs1 r-

N 0

04

rn

4

AI

rl re) r") 01 ,-- s- c) r- 1.0 ,Zr

• • • • cr

CD cr on CD CV N

N LO CO r--

on

rn on -

,

•• •

..r) ,r

,r rn ,- Ls) rn un

,-

LO IX) 00 r- Cn en CD r- CD N ,

r

c- r- ,- r- CD OD

• • • , • • • • rn o-) ,-- rn rn n- Cn CO C) CD 04 vD .-- 0V C) CD

cr c--

04 CV on CN r- cr rl rn

r- rn rn

c-- ,-

rl r- CD rn '

1-1 H

H

H

cc

,r N cr ,r CN N CD N en rl

. • •

un CD Un CD CD

OD N

10 0-

un r- r-

. •• •

un cr rl LO LO VD cr CD

cn un rn CV rn I"... rv CD un cr on 00 un LO OD 00 N rl . • • . . • • • • 10 10 r- r- Cr) 00- CO 0 CD r- un rn rl CD un CV ,- rn .-- ,-- cr N 0V

CD LO CD rl

1H -1 1-1 1

CD cr CD 10 cr, 00 0 00 CD CD

• • • •

0- CD r- cD 0

cs, vD 00 rn CD r-

N

oa r- rn rn

n- CD 00 N cV ,

r

0-0- ,- LO 00 CD

I 1

• • o

I • • • • 1 1

r, VD VD 1 r- vD Lo LO N 0 un r-- .-

rn r- r- U'l rq cV N cr ,--

0-

c,

Ul CV

uri LI

M

1-1 -r, 0 H H -I-)

• g

en ,--I M ,--I ---- -P

-P P H ,H M

0 : d {föl 4j Q .Mö

röo]=

0 H rö

,--1

"'---- 4J

4 M

r-

- 4

:0 :M

..

rö La

:

i . P M

VJ '•-):1

R

rel

.7.

M

0

"

m H -r-I

:rö t 4j -P+)

-:J (I H 0 -r4 › M Li rö -

on

ml >1

i1u2 M 1 s J,)

11:5 "'"-- -P

e ,e

eli r

C5 rd

r-i cn M ri) H0 H 0 rd }

2

0 ..

4 _>)

H ed .H ----..

-Ii

4 rd

M 11.

C

-P

.

:

r:

.:

.,2

.

d

M J4J M (I

00 ,-1 M

-1-) ---, M 4 rö ::11

g 2

0 co

å' .'_) )

4 rd

4-)

tf)

H M --,0 1-1

M

&

0,0 :0 - P

>, .--4 1d

.

:4

0 0-.-1

. :c4

..£.

,-,

8

.M 1- 1 1-1

>

rö ill}

i-1 rö , röM

lö > r-1 M M rö .41 M .1-1

,-1 -1-1

ki ,

-st: :ri

,,p)

-P

5

0

)

1 4'

0r-4

• H rri

ei • • 0 rti 4-3 4

a.) bn

"

'.. 25

10 rd --1 cn - -..

>

:c.) ri 4_,

r-.;

4

3 il

4 m

>61 C,

In :I '4 Li H M 1-1 H

:c.,5

CJ M ,-(')

-,31

cn - 4 ed ..., 4i

0

rn (1

..,

(11)

- 8 -

1 •H ..

-H d

0 0 g ril

K ir janp ito t ila t ke s kim äär in

CO CV r- 01 ul CD vD 11 c0 ,M CD IT) )--- VD VD N VD uD r-

04s—

01 Lin cn LI") CO CD 0- u1 LI") r- r-

11 VD )-- C, 10 CD 01 k)r) CD ,N r.... cy m un cn rv m CD CN . co ,r CO r- .7 CN CD CD co ,- kJ) 01 .7 VD 00 ,-

61 r")

Ul CD ,- C) VD c0 CD 111 CD 01 vD .7 )-- CD Le, VD N u1 r- .7 01 co )--.

N

ul ul 10cr

c0 cr N

01 cr .7

r- N

8 691 9 39 000

c-11uld -) (1) 4 4-) 0 ci 41P-1

0 CO r'l r- 61 rn 04r- CO r- cy 04 ,r r- u1 N u1 cr r1 ..!, 0110 u1 CO on 0-) CO CO UD

,7, c•-) C) CD CN LO r- 01

CD 04 04 VD

CD 111 • 01 CO 01 .7 01 VD N vD cV ,r r- r- 01 cy Cr) 0

r, cr r-

r- 0')

1 cr 01 01 ul r-

10 cr cV vD 040) N

01 l0 0

cn 01 04 04cr N cr, cr r- ul 01 CD 01 )--

cN .-- r- 03 01 LO CN

cr 0-) 01 0.) t r) 04 (-,-)

04

ce, cr 0D cr r- N 10) co co

Sis ä - Su om i

r- cn ,r 01 OD r- un CV Cr) r", cON ul VD CD CD cr co C) N co r- 11 c0 - cr ,-- CD )-- CO ul

VD m r-

N r- CD ,- CD r- .7 c0 ,- roci, r- u1 cr r- cr 01 cy rv • cn cn ,r r- Ul CD k.o 0-04 cr N cr 0)0) C)

,- CN .--

N rq r-

CD Cr) r-- )-- r- r- r- )..0 N CD 0) 0) 01 Lo ul Cv r- cr r- (NO') LO ,--

N

CD OD r- cr CO CV

.

7 11 VD 01 cr V3

1004

209 81 48 37 8

I

:

4 .g (1) 0 -I--)

Cr, 0 r-LOC)CV cp cp )-- 01 ,-- cr co k.o m -4 r-Lo un cr cr Lo rv CO 0 0 ,- 0 Le) c-

.7 vD VD 111 VD

cs) r- c- Cr) '-- CO N rs] r- 03 VD 01 Cr) kJ)

01 • CO c0 cr 0,-) r- r- ry cm 01 01 r- r-

C) CO )---

Lo rn r-

co 0-4V l!D ul ,r r- cv CD cr, LncYco cz) 0 04 co ul r1 r- CV 04cr c> r-

01

VD cr. k.o ,- .-- VD 0 c0 r 0-) CN

0) N

6 2 885 11 39 3 8

0

2

le) en CN r- 0) 10 l0 10 u1 ul 0'1 03 r- cn c0 uD cr ul .rt, ri r, VD r- cr ,- vD CD Cr) VD CO N a-

m cn 01 c0 CO Cr) 01 cr ul Cr) LO CD r- '- 0) VD CD vD ,- . co )-- 11 vD cr )-- OD 10 0') ui

7 .7 co .7 ('1 ONcr .- r<-) m

r-

r- 01 r- CN CO )-- C) v- r- -4, 01 VD cN cr N 0'1 ,r en r- cy cv co Nl

c-

00 r1 Cr) )-- Cr) 0- un r- CN co c0 r-

cr, N

76 17 2 81 41 3

I "ri 1 M 4 H 0

0 0 g

1

Pa ino te ttu ke s kiarv o

.I' V3 vD N cN V3 k..0C) unco cr co Ln cn an r- m co r- r- cr i_n vD

01 01 11 01 01 cr N -4, Lin ri r- un Lin co

-

4, r- r- r- co Lo m r- cv

(V

LO un cn

:11'd .-I -r

(1) ,- (j W P-I

rl ,/, VD CD Cr) r- ul , r r- r- 61 r‘l CO ri .rt, ri 0410 c,-) rn •zr

c---

r- OD vD u1 ul -V le) 61 CO u1 v co r- r- VD c

N 01 .7 r- vD rl O )--

0")

.7 uo OD 01

1 -1-1 :rd U) 0 -,-I (f) cO

01 OD r- 03 03 VD CO VD Cr) r- CD c0 ri r- CY CO .rt, CO 04 10 01 cv cN

CD CD'- C"... CO CD N CV CV LO vD r- un r- CD 01 r- ,M I"... ON rl ,r ,-

cv

VD CrN CY 01

:(1;)-g I 0 0 4-) g C4 UI

cy cn cl, CrN Crl r- CD )-- u1 01 vD r- k.:0 VD ,J, CD .7, cr 01 01 01 N r- T'..

CD vD Cr) r- C\1 cr u1 ro CD CV N vD CD ri VD cr ,V rl c0 NO') CD r-

(,)

cr Ui .1., cm

0

,-. (li

2

ui 01 VD ri CrN c0 cV CD 01 01 CV eD 01 OD r- CD cr 0, cv cr en 01 01

r-

CD CN rl r- oo 0-0- rl c0 )-- u1 CV u1 01 r- .7 0) cr OD ro N oo r-

cv

Lel

cl 0, m

•• rö H -H

----.

-p

4-1 rd

>

.. -

— k U) 4-1 n:3 [Ii nd

ommulm-H H

0) U1 g u)

(

.0g0 _

co

1

gH•H0 (1) Ul fi H +.1 0 0 0 -M H ,..

4., g -;-) >,

:rd H ca -,-1 4-) M • M 0 •,-1 4-1 > M

al u) -1

Z F: U7

H rd

_p

H

----

M

r-I

_C1)

>

k4

-1-Jr-4

cts

IQ H 0 3-1

.

rd

- ›

4-1 nd Cll

.. ni ---. 4

u) U) g H

8 m

H 0 4-1 cl

M

4J o 4-,

(I) ni M

>

4-1 ,

--

(1)

sm .-1

(1) H 4-1 0

4 (I) U) Hg4-

rd g 0 .-- m

2 ,--

-1. _p _p m,---, s-i --1 •

0) g 0 (1) 0 (I

H .-I M 0 M cd .rd

H :rj :rd

4-1 Q) 4 ›-i

...,

•• rd ---.. 4

4- H rd X

-r-, m

4-) CO (1)

,,

0

Q>- 0]CO

CU (1) fi +.1 rd -m

- l - H 4-)

r-i _p s-i H s...1

X M - E-1 Or) g

4-) 0 U) 00 H 4-)

(1) H 0 .-

) X 4-) u

-

rH

H (1) n:3 X H g

H •

rd › :rd

.

m H I › •H 0 m 4-1 1-1 M 0

4-) 0

rö (I) X g H ,.

(11 >I

_p

M M

g 1 0

() H rö H 4-) ---.

.

s-i

U2

0 H 4-) M

2

0 4-1

+) 0

:n:3

H

(1) -H1 4-1

00 4-) ii X

H 9

4-) rcl 4-)

gg 0 Q.

ni 4-) H ..,..

0 g

S4 al

:ni -1-) m

-H ud Z

x

(12)

— 9 —

S is ä- Suom i. 1- 11 III IV V- V I

CD ry N CY cr VD c- r- cr cr r- r- N cr cr rn Lo r- 00 VD r- VD k...0 V:.

vD r- ry cy CD v) r-

LO 01 r- Un LO r-

r- on ,- Lr) cr oo •- r- rn on r- on on rn CN un • CD ro ,- VD un C) N N r- 01 cr (ON CD

OD r-

Nl N cN rl ry

CD r- 00 CD co ry c0 rn N un 0 rn r- cr cr VD N cy r-

01 un r- rn

N c0 '- cr CO CD CN r- cr

50 85 2 9 4 1 85 1 20 290 1 5 0 0 8 29 1 2 8 1 21 33 9

un cr cN CD VD CD VD (0 10 On cr LO un CD r- cy cv ,- c- 10 10 cr N r- cr cr N On Lo VD rl r-

cr un CD r- r- rv c-

r- r- (010 vD Un CN r- ry c, uo kJ) k..0 0 l- r- • cN vD r- On vD r- VD (-V N Un rl nn CD rn

on ,-

cy

CN 0 l.

r- cv

c- Cy LO CN un Nl 03 On r- VD LO CO rn CY cr 00 cr ev r-

un LO r- on

00 r- ry un ry on r- vo Lo rv

N CD cr CN rn CD 0 •- VD 0 On cr.

N LO 0D on ao co LO (0 10 vD CD un 00 un 0D r- cr (-ON

c0 - N un CD CO

cr CD (0 10 0D an vD - •- r- rq r... (0 0 N CD • l0 en r- (0 10 00 r- N N CY un en rn On OD r-

N 00 rn Un N

un VD CD r- N N N LO N LO vD cr LO '-10 co cy rn r-

r- vD r- rn

CO cr un CN cr ro CO N rn

cN N k..0 On rn VD vD r- Lo CD Lo CD Un vD CD cN .7, On CD 01 03 cy on On VD 0 r-- (O' c- N

Un N un ,p r-) 10

r- VD CD VD en r- cr r- On cr rn On r- Ln r- cr • VD CD un cs., ,- r- C) c- c- VD un cy r- O'N Cr)

vD ,- c- r- N

N On 1000 ry c- co un cv CD I cr VD r- rn r-

cn vD un (V

CD CD ('1 (0 CN vD ('4 '- c-

C) un un cf, ,-

,- N 0 LO

Ete lä -Su o m i

5

r- Ul ("... on r- co (-V CD r- CO vD On

N

On 0 LO CN 0 c0

(0

r- 03 cr vD cN 10 k.0 GO tn Lo CD un r- r- N

.Un 7, un r-- r- C) rn

N On CD un on r- cn un 0D r- r- cr rv ry'un 00 • c0c. •- .7, cr •- cr) N (0N rn ,- CO

Un c-

00

on c0 On 00 N

r- r- 10 10 ('4 10 CD un r- rn CD r- N19N 1---c- c- r-

un cp ,-•

ro

Le) r- 00 N cr r- CN N (0 10

C"..

CD N . N r- CD

ON c- c- CD rn rn

>

cr c0 CN 0 00 cr 00 r- Lo cn rn c- ('4 10 0D CD r- ,- uo rn vo On OD rn N 0 .- •- r- ,- a-

nn r- VD r- C51 Sc-

rn CO vD cr UD N 00 r- un Lo r- cn r- VD c0 0 • CD cr Un CO cr CN nn N on cp (0 (0 c- VD

N ,-

cr t..0 cr C) rl

cy r- rv cv N CN N On 10 10 r- CO cr 10 (0 r- cv c- c-

,r On un rn

10 10 r- un N'- - •- ,1 C,)

r- rn cr N r•-••

Cr\ c) VD cr. ,-

CO N rn c0 On 00 cr un ('4 (0 r- r- CO r- CD ry k...0 r- VD CN N cr r- un lO in es1 r-- w

CO un CD un cs N c-

cr cr r- on On cr N cr cy un r- r- CD CD Cy On • Un cr un un un r- (ON c- ri cr rn N ...0

r-- ,-

N

On r- Nl (r- -0

Cin 10 10 r- CD un cr VD r- c- co rv rn cr rn CO N N c-

nn ,- Un r-)

cy CN c- c) C) VD k.o tn (0N

,- cv VD ,-- kr)

c0 rn Un cfN Lo

H H

H

r- CD On VD rn r- cr un C) 10 1.0 N cr (0r- r- vD eN N 03 CD ,p cp r.-.) CO Cr, cN vD un

Lo nn vD (0 on OD

ul on 00 on VD nn r- 00 N N r- I-- CO CD r- ry • r- ri un rn un r- On N rn cp rn CY r- C-

co r-

CD 00 VD r- rn

c-- rY CD un 00 LO cr cn r- N r- 00 10 N On On N N r-

n1 r- 10 r")

un cr 00 tn r- un CD un cy r-

On r-) en rn VD

cf. tr) oo ry On

I-Y H 1-I 1

(0 (0 VD co cp r- CD rn r- CN c- rn r- CD CY CD r- rn on on o cp Len c, N (ON co ,r) Cq r-

CD cr Nl on vo LO

r- v) r- cr un ry oo On N CD r- 01 vD N r- rn • un cr ro r- cr 0D un ,- cq 10 on (0 r- 03

r- s-

cv Un rn (l CD

rn On c- c1010 r- c0 On on r- r- cp N CD r- N r- r-

cr en rn rl

rO CN u) CN N CD C-• t..0

N Lo nn r-) ,--

On 0D . VD ,i, ,--•

,-i (0 ..--1

4...„,i

4

-

) M

••-.--.

><

ol

8

-1-1 rd rd

4-) (

n :cs

c 1 d G IQ .- 0 [I] G (1) k

,-I •,-1 0 (I) dl 01 ,

-

I -P (0-1

000 0 -10,

0 0 4-) >-I •)-I

H u.) ui 4, u, •H ----

-04->>i.4 :rd G M ..-i 4-) --

dl ..-I 0 •H

4

-)

› CD 4

-

) 0.) tn --I ,.. M

0

,0 -1-)

cd ›

-I-) /

-

rd 1 0

(d G cn g —00 4-)

co _.•

IQ

0 ui

)-I 0

0 -i-) (el

-I

(1) M

4,

4-) (I) rd .-I a.)

0:10

4-)

.-I 0 4-)

0

• 0 -Ii 4-)W u) r.0 .-I .-- 4-)

G 0 ,._ cl)

n:$ .--(1) I

,—, ro -1•H

4j

4J en 1-, 0) G 0 0 reS r

-

I .-I rd 0 rd rd .rd

un cr:

4-) a)(d (1) -,1

ori

,.

0

,-I ,' -r-1 ni 4-) 0) 0)

4 0

H 4-) 0u) :rd ,-

ui ,-I

,-I -1-i )-1 -.-1 0 5.4 4-) '71 • H G

o u)

Ui Cr) .-- ,--i o

0 r04J03 -Ii .. 1(

0)>U) -1—)-1 ,---1 ,-4 CU (1;5 ' ..L-1 1 1

ri •,-1 ni › mi -(0 ,-I ,-I 0) I > ,-I 0 cd 4-) r-1 rd 0

.-P

0 ..-1 ,

U) .-- i un

,. G o') 0) co 0 4--) -1-i

ni 1

G

_,. 4-1

4-1 U n) ,_ G ..

0...

rd 3-1 • (.1) :10 0 H 0 0 r--I

-

,--1

M 4i0 4-) 0

0

) .--

u) H 10 4-)

-

P

_1 u) '.-

G 0) 4-) 0) (f)

• (0 r-I , '..

.g. U :rd

0 H ..k 0

:rd 4-) -r10

-

1

:od Z

X

(13)

— 10 —

Pohjois-Suomi

>

ry cy os co ,I) ,- ...0 (.0 r- CD N 00 r- un cr r- LO r- oo cs r- CD CV rd r- N 09 I-- 09 (- .-

N Un VD 0D 0 cr V--

Lo r- co rn 0D r- C) rl CD 0 rl un • (.0 en cr Nl

os en cs cs ,1, c) N rn r- u1 ev cv r- Les ad St.

u1 u1 C) (.0 un r- CD k.o (.0 CD 0 LO 0D os r'1 cy en en us N cy CD v-

N 2 933 66 91 0

45 046

136 112 434 92

› 1--I

0") Cr) r".... tn .M u1 r- cp CD CD N cr CO un CD N r- CD co C) N ,J• Un OD CO 61 C71 k..0 Ln 11-1 •-

CN cp 01 cp os On

CD cr un vD CD rn u1 0 un r- cr r- rn VD CO cr un • r- r- c) cp rn 03 01 rn v- (.0 cp cr VD Ln rn

rn L.0 (.0 CD CD r- r- un CV cr rn C-.... rn cD r- (.0 N (0 C-- •,,r rd cr r-

N

vo us co r- cr on c) 03 N szr ,t. C`.]

CO N

107 083 39 609

H 1-1 H

00 CO ,:t. r- co ,-- un r- r- cr CD CN oo co en r- 03 00 CD vD OD r- 03 vD v- OD Cn r- Le) cp r-

rn (JD 03 CV en 00

en r1 eV CD CD r- un ry cN r- 0 eV C91 cN r- CD • CO cr 00 rl ,r 03 cp eV c- r- ,:p us vD N ry

r- c0 CD un (..0 r- CD CV N ro cV un 00 CD r- 0 v- r- os 1n vD N

cy 820 4 62 201

19 60 5

881 06 , 99618 '

)--) 171

un CD c- r- 00 rl Le) co co N rn r-- r— kO .ri" •,/, un co cN cp r- r- us Ln co r- VD ,r N r-

cr Ln )-- vD r- VD

rl ri CV r- un cs r- ,s,•,/, CD CV Cn r- vD ,P rl •

rn r- Cn N cn r- CO .1' N r- cN vD r- vD 'r r-

rn vD un CD r- 03 r- un Cn N cr Cn r- lef, N 00 C0 c0 cn cr eV ev

en 297 6 56 599

5 030

cn CV es] LI) V) cn VD

M 1 P-I 0 :m i v-1 4i 0)

5

I

>

rn r- N CD rn r- rl 09 r- cV 0D r- (7 N cr on Cn un CD r- cn .cr C,I 'cl, ry r- c) ,- cy os r—

CD un Un

Cq

en 01 r—

r- us ,- co N co ,- u1 un rn rn rn CN CN c0 cn •

un cn r- r- r- rn cn Un rn rn rn rn eV vD k.CD co

Ln (.0 rl 09 CD CD 0 r- W rn 0 (D r- N cN cD ,r .r, (.0 ,r N

CD r- 3 138 81 796 46 194 127 990 239 168

>

H

CD CD CV r- rn VD Cn CD ,p rn ),:r rn co v) .r oo CD r- CV C) cn r CD vD — r- cr r- oo r-

0D cr Li-) r- us

r- eV cr CV C91 0D vD Cn co .r) ry ,-- r- .r rn r- •

VD co

CD (D N 00 un rn aD N cr cr cr rn un c-

cr OD CV .r Ln oo ul rn cr .- 0 r- L.so c) 0

rd

cp un cr Cn (11 rn N

CV r9 un -- co rd eV

00 in un rn

T 93 418 52 143

FH F-I 1-V

r- ,), •1, cs cr CD ri CV ry r- r- ry CO cr 0D rn ("V CD N 00 c0 cr 01 Ln r- cn vD cc ,r

oo LI-) r- rl 0D

ry rd 00 co r- ro vD cy, c- un c0 vD r- LI-) I"- us • in ry cr rl cm Un un N r- es1 1.1) ,T rd rd

VD c-

Un c- (.0 rn cr LO cn c- 0') rl v) cr r- r- r- cp cv cr r- CD un cn ,--- ,-.

rV

OD OD cn vD en c- ,r un cn ,r Lin Ln

rd ,- 51 457 11 960

1-1 I 1-1

cp 0 vD 00 on 00 r- un 0 00 00 C) vD r- GO r- 0D N N r- un un r- c•I r--- -1, ,..0 en CV

en C) CD VD ,

r

cp

CD V) r- CD r- rn rn CD .r. rn c0 co un eV un vD • Cn r- cn r- cV cr r- ,- r- ,-- r- ry rn es1 r-

CD Cn r- c0 ,r rn un co CD Cn cc vD rn (JD cr r- 01 vD (.0 v- rn 00

CD r- cn rn LI") r- cn CD un ry r- r-

24 630 450

ai • H .--1 --- -Ii

-P rd .2

-•••

>-'-', u) 0 rci rd (t1

4i u) :rcs CD (r) ul u) u) .-- 0 u) (1)

r-I •H 0 0) W 27(dH 4-) -P ai ,C 0 0 0 +-7 H ,._ -H W IQ

(I rö ff) H :rci 06 ..-1 -P

-Ii ',-> Q) 17] -.--1(Di,._ u) en

g 4-) >, -Ii -•-•

k -.-I 4-, '''-- .- ,--I rd

(l.,--1 -0

4)-4 0\0 -P u:1 (I) )--) al › 4-3

Q)

•• af .. ----,

(n H CO

g 0 07 0 Ii rt) M

4-, 0 zn 5.-1 al

4J :rd H

(1) 4-, 0

0 4-, u) -P 0) u) u) -, 1 ..- -P (10 0.) ,40W 15)

CD .4 -1-al 1.- 4-, 1-1-H

_Ii u) -, CD 00

H H (Di 0 af cd (Di

4 E--) CO Z :n1 u)

C (1) (() 4-, .. >I

•• aj ..M '---..

.g 4 o -) u]

.H ai .._%4

al ,—, 0) Q)

(1) 4-) 01) -1-) -H re) -215 H -1f) H H 4-, .-I 4-,

7-4 -H 0 3.-i -Ii 5-1 •

-P 0 1.1) 00 H 4-, (u u) .._ en )--) 0

rd 1-) -P ._%4 tr)..

(1) ›.

--1---10 H 0 al 1-1 .__ H ..-1 •

ai › 7a1 1-1 .-I

00)410 -rd rei 0 W

4-, u) )--I :n1

rcs (1) 10 W g 0 -Ii (1) -1.0 ai >...

4-) rd I

0 III • cyl -.-I --.. -P

4 _) cu u) .1

).-4 I.7) 4-, ai 0.40

u)

(0 :rti H .-I -Ii 0 Q)

. .

• •

• -I--) (1.1

a.) ::c1 -.1 (ei u) Q7 ,-, 4-G) , 4-7 ,•-•

ni CL)

. . v-1 M ,-I ---..

.-- :ru o :rd piti, rd )-I .--%4 - 0 :rd 4J w1

(14)

— 11 —

Ko ko m aa Ete l ä- Su o m i S is ä - Suo m i Ete l ä- Po hj anmaa Po hjo is - Suom i . K ir janp ito t i la t ke s kim ä är in 8.

1

6. 2 9. 8 7.

1

1 1. 4 6.

6

5. 8 8. 5 5.

6

7. 1 6. 9 5. 6 7. 3 4. 0 1 0. 9 24. 8 30.

6

2 0. 2 3 8. 4 9. 5 1 0. 0 1 2. 4 7. 6 1 0. 9 6. 2 69. 6 99. 7 5 7. 8 _ 87. 9 2. 2 co

Q o o

c0 cr) csJ

LI-)

o ,-

,- cr, ,

..0 C•1 Nl Ln Lo

1 6 9 25 1 9 369 1 1 35 4 1 5 606 1 0 95 1 14 01 9 17 30

4

9 936 1 5 6 80 6 89 4 4 5 40 5 651 3 010 4 25 3 1 30 4 1

00 .-

0

o

N r1 e- N ci, ,- Ln

r- Lo

r-)

o

LI In

0

0

,- cr, cr,

CO CO e- 01 e- k..D

N Irl k.10

r-- 0

.- o

r9 In

4-

,:n tn

,- ,..o

,-- 0 c:

kr,

N VD lL>

03 Q

,- o

c--,: rn oo

.14 Ln

•3‹ s-

.3, cr,

r•L

,..0

N Ln

toz

.. 0 H-:

H 0-,

- :rirl

1 :,,, -H

i',4 0

-LI 0

1-1

0

ni -i-J -5 Z

,- -H1

0

...

H H rd :--4 1n

N

-.--I H 4-I ca -H rn

>-1

N

H4 0

Oi

rt1 tn S.4 Q -.:,

1-, 0 il :- --I ,-) Ii]

H

0,

4, 0 0 M

› 0

• .-1 rd H H-:

H ,s4 : fi

:0

H ..-- ..- Cr1

>4 0 C :0 ul 0 0 rc

. :rd ..i :0

ii

ei

•P -H

1 -P H -,--1 :3)

(0

10

5.4 0 .0

.4, 0 0 0 4, -1-1 -L:

--)..

--...„•

..- - :,1 :

co 0 --:

,.4-.2 cl

1-3

.. -

.. 0 ...„ ..

..- rd n 0 rd .2 .H., - , :0 H

4J

-1-:

>- :0 .--

g

i4

s-,

0 ni

rd ' 0 ...c

00H .-I rti 9 ,-1 '- 2 0 0 H 'n 0

,-1 -

›,

(15)

- 12 -

(16)

— 13 —

Po hjo is -Su om i I -II III IV V -VI 4. 6 9. 8 1 3. 0 1 5. 6 1. 8 5. 3 7. 7 1 2. 3 2. 2 8. 6 1 1. 6 1 8. 2 26. 4 3. 2 3. 4 20. 9 1 8. 5 3. 5 5. 9 5. 1 01

,

..0

r- • I• r-

m r- .1,

0 CO LC) rn VD l0

ng cn 111 cr ul Ul CD 01 ,--

cf1 0

cst

0

o

CD

c

.

n N

c)) r- tr) o cs

01 LO

Nl N

Ln Lc)

co

N 00 N CO V) c-

Lo

c-

N

o

r-

o

r- o

Ln ,--

11 N 61

en m

r- r- 111 LO

c- r-

Ln

C-- r- rn 0 LO 1

--

r-

I cv

• I

01 00 r-

:r r- ,-- cr,

le,

c- Ln

l/0

rq rv

(Nl

CD ..cr

CO

r-

Lo

N

00 LO r-

Ete lä- Po hjan ma a

> I

• •

r-

0 lO

Ln

r-

01 CO N ,- • OD N

d' 1"--

N

0 0

0 0

01 61 r-- 61 v- dr. dr CO CO

N

Ln Ln Ln

r-

dr

C1

1 cr

m

N CD CD OD lD t". CO .- c-

› 1-1

dr cr ..ct . . .

1

VD 1"

-

-- cr

1

.0

LO

.

. 1

.0 0 N c-

CN ,- 0

CD, c-

0

o

,-- 01 c-

VD ,-- 0 Ln

lID

,n Ln

N 10 Ul

c-

m

LO

cr,

CO 0 CD c- uN 1"

.

.. Ul d"

H H H

00 01 cP

" '

VD CV r.1 0 v-

. . CD 1.11

c\I

,I.

VD ,-

c-

in

rn

I

-1' •cl

,

r'.

co c-

m

c- lID V)

cv Ln 11 o

1 3 0 1 0 1 4 037 1 2 3 28 1 3 440 4 9 8 8 4 32 0

H E-i H

1

Ln m (:),,

. • •

nt tip r-

Lc, Le-)

. .

'0'O

r-

cr, o

r- rt•

r- o

cr

m co

cr, rn

01

00

•r, cs) v- Ln Ln

rd 1 4-3 ,..,.

a, :cti

,-1

.5

trd W 4-) 0

,. H

:rd

.,

M ni

Z M c- r-i

r-1

-)-I H 44

>1 ni ..3 :"

,i) . ( \I

.- .-,

--I rd u)

›,

N

W

rti rd

rd

.., 8,

.,

rd 3-1

,,,

H -)-I cn

4,

1-1

4, R 4-)

. 0

rd

r-I ..

:0

.--"

>1

:rd

u) _',1)

H

fr.)

.

:nd

''.

- n

0 H

1 H

-, H tr)

ni 4,

0 rd 0

4,

)-1

-,-1 4,

M rt) 0,

"g

:nd

0 0

Pi

"g

0:

ni .. nd 4 rg -m rd 0, rd -)-1 d.)

H

nd

:0 4-)

:n1

-)-I P.1 54

4 rcl

rci

1u4

0

PL.

9

H H 0

2 0 H

1-1

4,

Z

(17)

- 14 -

E te lä-Po hjanma a Po hjo is -Su o m i K ir janp ito t ila t ke skim äär in 336 23 2 2 8 41 4 23 342 1 5 41 1

CN

01 Cr)

rn

CD

,r

0

,r en r- m

5.0 0

et

, 0 00 CO r- r- r- en CO

er

00

• • • r-

r- ..0 CD

er

5.0

rn en r- un rn

00 1---0010NN

(--- CO

11 CO CV r- N

0/

CO

cn

CD

un er

un 01 • VD

00 ('(10

er

0-

er

CV CD 0V Ul 03

er er

en

cn

r- r- rn Ul 5--

CD 1.0

cn rn r-

3 4 2 97 3 1 7 840 3 2 11 7 16 479

Crl .,/.

CN CD

er

CN '-10

er r- rn en

CO

er

CO CD 0CN r- CN 511 0/ CO

• • • UD 01 01 CD r- CO 5-- 01

ei, r- , r

00 CD V1 CV

er

10 04 VD VD 5-- V)

rn ry

cY

Nl

,r

1 .0 0/

CD

et.

k...o

• Ol VD

un co

un

un CD 0 01

C')cn o

N CD 0/ 00 N 10'- r- 10

er

5--

67 273

0 :g

-1-1 10

1

h

10 1

355 76 4 49 6 88 26 63 4 18 411 on er

C:) Lr:

,- cr

0- VD CO

er

01 C) CD C0 r- N 01 00- r- et. V)

• • •

C0 5-- U1

er

10V) 0, C0 VD r- a-•

r- r- rn rn

CD CV

r- ry 0 r- r- r- 10rJ4

N N

VD - r- V1

r-

CD VD

r') 10,r 04 en r- r- en rn

0 e- 0 0

01 0 ,-

0

rn cy '-

04

VD

LLL 6L

"g 0 CO I ul e-1 -ki CI)

W

4 20 220 34 1 6 4 32 6 20

1 7

9 45 m

.1'

10 ,

r 1.11

CD

rn

00- .1' en 0,1 00 N CO 1010 Nl r-

r-

VD CD

er

CN 0

• • r-

VD r's 10

04

0/ CO

rn

Ns) VD

rn

co

<Nl

nn

VD I-- 00 CD

r-

('1

.-- ap

LI") r.1

01

CO r-

r-

eq LI) r-• 00

01

Lep

VD 0/ CV 111 ..zr.

VD 10 10 00 CN

r- r-, co ,-.

O

r- c ,

01 CD

r-

01 VD

rn

VD

(Ii

..-

0

0

3 81 3 20 34 633 29 392 1 37 7 7 0\1 (-V 1"--

0.1 .1.. 1.0

04

er

111 ry

• • •

rn ,-- ,r

.:1, 0... V) 01

c). L 10 (,) CO

CN V/ VD

01 on Lin cy 00 r- r- CV 0.- 1.0 01

03

r- r-

00 N

et

, N .7 CN I-- 03

et.

(V

CV

00 un r- ,-- 0-

.:).

r- 01 VD

CO

rn

Lo

rn r-

VD V)

u,

CO

0-

rr

0)

en er

CD N cY

rn

5.0 1.0 ,-•

85 0 87

H M -H ---...

4-)

0 H

(-1

01 (1) H

0

M

4i M

10

19

H

M 4-1 ud 4i W 0)

ml -.-1 m g M

› -.--1 t:)4

u)

H

,-; 10

>1 ,-1 4i ,M M

M :cCl

w 0;

4-1 ,--0 1 4-) rd

M

H

0

M 4-.1

rd rd UI ,-I 8 4-1 rd ud 4-W a) 5 52ZO)>-1

11) 0 (Ci -( ,-;

g

M (Ci

H

u) .--I

0

..M -1 ,-1 4-) X

. --,

›,

..

M H

-1 -.

---

4-)

o

0 M

—1

0 4-ui 1

U) /-1 8

4J

cel ud W ,7,1:(r: 0

0) -k) Ul rd M

-1-1 in 150 0

Ml ti 4

4

.,-I

M W g nd ,-1

u) -r-I rA

u) -M

H

fi M ,-.1 ,-4i 1 ,.. ›.-1

>1 4..)

0

> a) W

4,

.p

0) 0)

M (5:5 -1-1

:rti -i-) u) Tö .. (1)

C:' ,4 -

;., 4-) - 0 0

..

,_, - .1 u) --,.

1 rA

rd -1-1

463 1 4 1 5-1

• 5-1 U)

)

g

(1)

1 w g R1 ',-I

04i 0 • r-1 r-1

4

rd

Q4.)

. -1-5 (1) •

H

,.. M 4)

M (li -- › .rn M 4.3 .,-;

5-1 ,-I

M

M .rn 5-1 W 0 W W 0 M ,-I 0 rd rd

4-0 1 M 0

g

g 4-) (1) 4 >1

(18)

— 15 —

.g

01 I :1 ,-1 C/1

V-V I 573 896 61 835 33 1 40 25 767

oD rn VD ,p 01 V)

OD N 03 r- C

• • • CO CO .1, rn CO

v- vD CO .1" on rn CN CO cn v CO CO Cn OD - , 1, un .er 0 Cn v- C) 1000 ,p 00 1/4.0 r- d" ry ry 010 rn ,r c-

CO v- r- rv C) r-

,r rn • VD

crID on rn rv v- C OD .1, 1/4.0 O .1, 0D LO .1, CO vD CO rn v- ,4D On r-

79 005 1 1 2 5 3 0 1 85 853 1 0 9 26 48 219 90 7 94 1 20 61 4

IV 381 42 4 5 6 3 94 21 46 7 1 4 6 8 8

rl

I-- On rn r-

un Cin on c-

• • • c0 e-

on rn cr r- co r- OD Cn an r- OD CO r- r- ,..0 On CO un 00 un ks .vp on 00 CD v- r- CN v- On .1, v-

cO VD co On vD

r- CO • OD

rn v- CO oD .0' 00 ,P v- CN un r- r- OD LO v- 010 rn

II I 20 8 21 8 40 253 26 246 1 5 7 38

on on

,p 0 CN CO

r - cr, CD .1,

• • •

v- rn CN un r- ,-

.1, on CO On ,r, CD CN rn 0 r- r- cr v- VD 0,- (:() 1n) 10 oo Ln 00 CO .1+ ,1, v- r, r- un r- ry r- r-

rn , ,..0- ODvD CV

,-- On un

.1, 03 v- r- co v-

VD on r- co .1.

OD CO OD en v- Nl rv

91 23 8 1 5 22 7 24 91 2 1 9 1 23

o CD

on C) un ,--

vD r- VD r-

• • • c:, c) k.1) N VD v- v- v-

CD l0 un v- CO r- OD un r- 03 CD .1, CO ry C') CO CO c0 0 r- ,- CO ,- N c0 c0 .1, to ,- VD ,-

r- cr

CO V:, v- e-• c-

r- rn

r, CD On rv co v- rv I kr, I On v-

Ete l ä- Suom i V I 806 671 7 3 89 8 44 333 2 4 7 46

c0 .vp

VD .1, CN On

r- On oD VD

• • • CO

On CD un rn vD rn CN r- CO r-

rn on CN ,P VD OD On CO 03 cn OD on cp co ,- ,- (OLO 10(0 ,-- CO On OD

V) v- un VD

G CD CD v-

0 On on

VD • k.o

cv rn On VD v- CN v- r, r- r- r- VD l0 ol cs un VD rn v- CO v-

V 50 6 7 07 36 11 8 2 4 71 3 1 5 576

cp v- v- ri 03 on

CN (4 (4 r-

• • • VD lt) d, C11 co

OD r- ('4 10 ry cN CD N' un VD un r- v- ey r- r- 03 .1 rn r- , CN CD c0 r- CD CO 01 OD v- an 10 (4 on

rn v- v- CO cn un

v- VD V)

CD rn VD .1, r- on r- CO v- VD 1/4.0 On ,r On un CO CO cr v- 00 v- v-

I V 3 32 9 89 2 4 06 4 3 3 07 3 1 6 740

VD LO oD CD cp

CN cN v- v-

• . • v- un c0 .1, oD

rO c0 ,P, rn r,1 VD VD c0 CD ,p On rn v- on CD un un r- ul OD ,V .1, On On On 10 r- 00 ni v- ry

un c0 LO cO ,r c.-• LID

CD VD

r- CO OD en v- OD 00 ,V, 0010 c- v- (N('- cp on VD

III 209 7 33 21 4 75 34 5 31 16 221

CD OD On oD CO

.1, LO ('4 (0 • • ,,

<1, r.-- N 1.1")

on rn r- .vp .1 (N' - e- cl.. ,-,-. ,-,1., Ln Cr, rn CO r- cn r- rn un .er .1, (OLO I-- rn oD oD (4'- v-

.1, On v- Un oD CO

rq • CO On

Cn CD v- (OLO Lo k.$) un v- CD 1 oD 00 UD rv CO rn

.v- 1, CN

1 - 11 97 80 4 9 011 3 2 147 21 760

CO CO r- CD VZ, v-

en LO OLO

• • • CD Un CD rn VD Co v-

CO v- on On VD un on Nl 00 rn .1, CO V) CO r- ry Lo rn vD ,i, un c0 r- r- r- CD oD

r- 10 (4

r- v- V) oD VD v-

CO r.... .1,

,47 r". •=1' on '-0 v- ,-- CO 1 CD 10 (4 v-

oD cn CO

..

H ni H ---.

.-- 4-) 0 ,—I 4-.)

(I) H o -Ii ni ris -.

IQ H 0 4-) as nd CO +.1

ul 0 4-) r0 -,0 -1 in g (d p ,

Ul .-I 4-rd , -,-i 10

>, -1-) ,-1 ul

:rd u) 4-) W , >-i

••

o\n -)-) ,—I o 4-)

1n H 0 -1-) rö

U) H 0 4-) n;) :rd Ul 04'W

11) 0 H -1-rd , 0 ,-I CO g rd

u) 0 v--I -,-1 (5) 4-4 H

a, ..

H (I H 4-, '---.

-kJ o Ui 1 j

u) H 0

ni 4)

H 0 4-) ni :rd UI E',

0)00- cn -I-) -,-I U) .1:5

-P (i) en0

H 4-4 0 ,._ •.-I rd cn 5-1 g .-I no K cn

01 0 4- (Z

u) .-i

>, H 4-)

›-i p•cils-I-1

4-) 0

› li (1) (1)

(1) .rn M

4-) u) :rd n i g

W ,._ C) 0 4-3 0 ...0

>4 4-) - 0

4

Oy, -1-1 M

C.1 1 .. M -I-) 0 1 '-'

14 g Gu (C) 0 H 0 4 m

0

• ni v-1 H -1-1 ',...

...- 4-) 0

...2 )4 -Fi tfl (1) -.( g H

nd 4) m

0

› 04-) 4,(1) u)

u) >-, .-v, H 4-i

n i g W (I) ,..I./)

W ,. al 1—, m +i -.-1 -,-1 rd cn -r-i 5-1 (1.) 000) W 0 rd -,--1

H H nil 0 M M z Ei cn

+i u) o g (0

:0 u) 4-) (1)

›-i

(19)

- 16 -

Po hjo is -Suom i

5

I

>

514 617 85 25 4 563 23 1 7 11 0 80 775 5

VD cr c- CN

• • • CO cr ,V CV cO

c0 VD CO rn oo CO LO On c- r- r- c- cN r- c- CV rn cn r- oo CO VD cr LO Un cr cn cn .rr. rn rn

r- 01 nn LD oo un

01

r- V)

CN LD un LO un CV 10 LO CV CV 1000 c- r- un CD r- cv 03 cp

1 35 4 81

>

1-1

347 29 2 29 91 5 1 8 1 44 15 79 2 411 1 43

10 10 cp c0

• • • cp r- ..).. rn oo

un c- c- cr CD VD 00 un ,- ,r cr k.0 CV On 01 CD c- cr c- LO ON rr cN Ul CO un CO VD r- rn) c- rni

un r-) rl CV CD cr

Cr) • un VD

cn r- r- r- un ,-- On cr rl 00 On VD.,* V) CV On CD rl un c-

r- cn Cr) r- cr

H 1-1 H

26 4 45 4 30 09 8 25 894 1 3 0 29 333 475

rg CD 00 01

• • • cn cn r- 0') r-

rl en lin on rl c- un On eg rl rl Nl CD cp ,r un r- un CD r- Cr) OD CD ("V c- cr rl c- CN c- c- c0 CV r- v-

OnVD rn CV cp en 10

C) • 0 Un

rv OD cN un CD rn VD CD rv un cr rn rv rn

50 848

H H H I

208 7 89 23 982 ' 2 8 1 57 19 57 8 2 80 506

cp k...0 CD CD

• • • cr CO C) r- r- c-

rl VD vD (-V r- r- l0 0-1.0 rn rv un un ,..

r- cD oD (-V r- cr r- c- 0 '-0) CD rn r- r- c-- L- c-- L..0 L- c-

un CD CD uD c0 (V

OD • CN un

r- CN ,- Nl Un r- rg r- '-10 .1.) 10 0- ,-- Cr.

un cr

CN

31 85 4

Ete lä- Po hjan ma a

5

1

>

574 160 31 398 34 811 17 7 89 658 15 8

cv OD rl r-

• • • r- cp un (V 00

CV ri rn r- 0-1 CV r- cr cr c r CO CO V) rn 10cp 1'-) 0 00 c- vD CN VD l0 On rn un ,a) r- CV 03 10 10 cr

CD 01 -!, un VD on r-

cr VD

VD rn ,- CV un CV r- cn 0) c) r- r- cv 0.) r- rn (-V CV vD c0 r- r-

0- un r- un r- c--

>

I-1

31 8 3 3 9 1 7 1 86 26 3 23 1 5 361 377 209

cr Un CD c- • • •

cp cp r- cr CO

CO c- c0 CN 01 r- cn OD C... ,-- N crf rr on ..rr I cr CO cr rg On 0 ,l, cs N .t' r- VD 01 0)

cni

VD CfN CD 0 o3 rl

r- • cp f.0

On M r... un r- rn un CD 61 CV un C) r- ,), CD rv co r- r- ("I cp r-

65 821

1--I H C-I

236 087 ' 9 700 32 352 1 4 846 292 9 85

VD 0,-) 0 ,--

• • • CD rn r- un CO c--

m l0 CD un c- c0 rn r- 0 r- rg UD CD cp 0-10 r- co c--) r- un c- cr vD rn c- c0 fo.0 N ,- ..--

Un VD o ,p 6) N

rv • rn VD

00 c0 0 OLO l. 111 rn cr v) un I rl un rV m

03 r- cn crt r-

H H 1--I I

133 1 2 2 8 032 41 585 20 683 203 422

cp CD cr (-V

• • • Lin ..rr. CD CD VD CV c-

10 10 cr On VD c- r- corncoLncor-k.o cv cv cp r- II) CO cr CD c- rn cp cr (V un CV r- cp ,-

un co CD (-V CD

N

Ln 01 un

oo r- co 01 0D VD 1 1 I OD CV

r-

85 21 5

.--i al -.-4-

)i

4-) o .--1

4-) C .--) 0 -IJ M

M 4..) M :0 W

4-) (1)00-1-3

u/

-I 0

W C M

>

u) C 0

H >1 4-) H (0

:10 co g 0 4 0\0

4J 0 ,-. C 4)

, ,-) 0 -IJ 10 ml

4-) d :10 m 4i W004-1

10 o

M

› Ho

ui-)-) u)

-.-I

>1 -.-I

m ui ..

)-1 -r-i -,,-)

4) 0 0

,-) 0 4-) M

M 100

4-) M :rd M

4-) u) -Ii u) rCI -,-1

4-) u]

zno

rd n•.-1

• M

>

.. :1(1

,—io 0-f-3

01

>I 4-) ,.-1 M

.4-3 5.-1 0

a) 0

. .-1 I-, rd 4-) ni g

Q)

4J . 0 X

4-) u)

o\°

4-1 M

:--1 -..d ()I 0

.11 ,-. 0

M ,H H 4-.) --..

4-) 0

"Q -I-f •

-1 • 0 -.-i m

04J 4u-')) ciii H C -1.3 .._

ed 0 Cl]

M › WOul W 0 M ,-.

0 u)

4

(20)

- 17 -

1 •d 1 en 4 -.-1 0 ti, -en (i) 0 0

K ir janp ito t ila t kes kim äär in

01 CD

r-

0,1 CV

CN

CN rn r- rn

en csi

en

r -

01 ,

-

cr

rn

cr

CO .1, on

r

- On VD 0 ,- VD

r

-

,r

vD

c:, • I rn 0.1

("V 00

rs ,-

(0

co

r- 00 rn

r -

VD cr 00

r'... r- I"- • Ln Nl ,-

ul

CD CV

CV • co

r

- 0.-

01

v-

LI")

rs] r— CO 01 . cy CN i- (

V r)

r-

01 r- Un

rn .— r.-)

U/ U/ 01 00 ,r, r- cr)

CD .7,

On

CD LC)

,r r-

cD

cr 10

OD

un

rn •

r— ljp e— r— Nl cs •-• ,- en r

CD un .1, Un

rn r-

CD CV un on 00

un • rv en Nl

C ,7

('4 o

r- Nl

CN CD

w co • co s ,- N 1 g 1

4 m r-1 -rn 221 0 W 0.1

en

1.0 C) C.] CD Cr)

LO

rn CV rn rn

cr

r- rn

ul rq N

r— 01 01 r— r— 01 Crl 00 01 ,r r -

CD CN CO VD cl, ,- CD

r -

rl . r-

cr rs] cr rs1 cr

C)

r -

r-

un r- un rn rn

CD OD ,- 10 10 rn r- • ('40)

rs]

cy , un

-

oo ,r

un un CD 00 • on

Lo

rn

r- 1 -,-1

:rd to 0

(f) (I)

r- CV CD 0)

'—

tr) Cr) ,r. m cv

cr cv un cr

(-Nl ,--

CV

(--- r's 0-

On CV CN rn rn

On

CN

cr)

un CV un r- rn 10

r

- CD r- •

r-

CD CV

un

CV un

LD

VD un r- c- VD

On

un CO rn CD ri

Nl

ni rn

r-

Nl cr

• r-

rn CV

. 0- cr 01

r

- rl CD On r- • cr

un

r-

CN

c-- :

,

(14 -g I

(1)0 4

-1

3

W C/1

C, r- CD rn

un

10

10 r- co cv Cr)

OD 01 rn 01 c-

ent

un ,r

CD vD

On (-- cr

rn

N co ,-- ,- cr) cr

CN

cr

OD

r- vo

un

• r— un

on rl

('4 0) ,r,

CO VD 00

un

rl un r- CD

,- un rn ,r ,- ,- cy • (' 4 0) ry

On

r\I

un

un

un

CD

cr

0

oo •

vD

VD rs1 ,- 0

"Ö Z

I .,-.

I U) E 4 - H 0

0 0 _.,_

Pa ino te ttu kes kiarv o

00 vD 00

r-

r- ,r

cr

CD

r -

rn CD un 100)

,/,

CD r-

co u") Cr\ rn

On OD

co

CD 0- rn vD

un un On • I r-

CV

un oo is-

rn Cr) OD

r - Lo

CD 01

cr cr

V)

r-

VD •

r- cr , -

rl

,

-

CD on 00 r- vD

r

-

• rn

,

L-- Cr)

OD

00 CO

cr u - ) LD

VD 0)

cr crcNlDk.0,—

0.1 0 0

r- ,- cr Cr) 01 cr

CD

r- On CV

r- On (

V

(0

r - un

1') 0)

CN

r-•••

CO , I. CV r- r- ON

VD

cr

On r-

r - un

0 0) rl cl, '.0 r -

,- • ,r, , r

on

cv , cr

(y

v0 C) CD (V 0 r-

Cr)

r-

I :rd I

H . rn

CD rn un 00 .1, r- 00

0) 1

/4.0 rl

0)

rn

r - , - , - LD rsi .—

CD 00

cr. .7.

VD CN CD (0

0)

01 (11

,r rn un r- un ,

- 0,-

LD •

OD 0) T—

N ,..-. LD r•-..

,--

LO On '.0 10 CV

Cln

00 CV .1. V) r-

U") • L r- I") 11-) .—

.0- .0-

CV 00 e .- r-

r") • L 61

10 rl

,- en

,-- : 1

H3

1)4(0

r - r- r - un r- LI)

r- 0s1

r

-

r-

co on

Lo ul rv ,--- N

rl CD CD

Nl r - oo ,r. (0 10 un cy r- r-

VD un .1. LO 00 vD Lr) • ,-100cr

rn I- - 10 10rs1 r- un ,- crN

N cr

un an un CD CN rn CN

cr CV ry ,r, (V ,r 0.1 rn

01 00

CD CO un

CD • N

,-- 0- N

:,4 1 -g 4.) 3 00 (0 (0

cni 00 un rl 00 on rn r- r- vD

r-. C) C) cr cr e— 0V

LO

OD CD

r - on ,r un co nn

vD LO VD CD

cr 01

un 0) cV on CD •

cr r-

rl

cy , I, ,r c. r— r- ,-

co

Un CD 00 CD un LO rn r-

r - r- r - • un ,r CV ry ,- on

cr

OD

r") CO 1.0 CV • CD r— 00 cr

r—

0 M 00

• ...., ..

V-) 0 vi 0 4

-

) ... M

-

1 M M 0 ..« 0

,-1 8

ui co ne;

0 •,

-

) H r

.d rd

-6' -Ii -I-) 4-) -H m m m -ri ci)

. • . . .ed UI 4-) a) 4 >1

4

-, vi 4) tii

ui

• -I—: • Uti

:rd H rd H d..) 0 .., 4,

01 4-) 0 -H x -H ..

cil

00 00

0 4-1 vi 4 -) Uli H

-1 d.) .1-)

^,=:: 0 rd 4 C)

nd ,-I ›

M . rn ni

rd

:nd /..4 rd Q) -H

4 O4

"c5

Pv Ci) ..« 4a -1--1

, -, M :"

hn

V

4.)

M

,--i 4--

+.:

Z

• co G.) CD 4 4-,

›, vi

4

-)

.., .--1 ,H H

› .fi ›

V)

nd ',y,' 0 0

00 33

0 4J 4 -3

.—I 1--..

-ri H

› .fi ›

11) nd .,,

.. rd 4-: ui 04

(1) 4-3 m .- "

la

? M .,-1 0 -;-)

> ril 3'-33

"

4-.) 0 CU 4-I g

‹ m 4-1 ,..1 ...•

0 0) (1) 9 V-1 .4 ›,

V-) li 0

3

00

0 VJ VJ 0 4-I i ..-_, 3

Xi

• . . 4 rtl -, ..-

:0 (d C d) (1) vi . i.„:

›,

0

v-) 0

4J U)

-,-I

m

,- 0 0

Figure

Updating...

References

Related subjects :