Ajankohtaista maatalousekonomiaa : Kirjanpitotilojen tuloksia Tilivuosi 1981

53  Download (0)

Full text

(1)

MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN

TIEDONANTOJA N:o 95 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 95

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1981

HELSINKI 1983

(2)

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen

TIEDONANTOJA N:o 95

The Agricultural Economics Research Institute, Finland RESEARCH REPORTS, No. 95

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Kirjanpitotilojen tuloksia Tilivuosi 1981

Helsinki 1983

ISBN 951-9202-00-5

(3)

Helsinki 1983, Valtion painatuskeskus

(4)

Alkusanat

Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustutki- muksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuo- delta 1981.

Tulokset on laskettu samojen perusteiden mukaan kuin edelli- senäkin vuonna. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huo- mattava, että maatalouden kokonaistuottoa laskettaessa ei

siihen ole voitu lukea vuoden 1981 aikana sattuneista sato- vahingoista valtion varoista maksettuja katokorvauksia, kos- ka ne maksettiin viljelijöille vasta vuoden 1982 keväällä.

Siten varsinaiset liiketuloksetkin muodostuivat vastaavasti alhaisemmiksi.

Aikaisempaan tapaan vuokralle otetun pellon arvo sisältyy vel- koihin sekä samansuuruisena maatalousmaan arvoon varoissa.

Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen

kannattavuustutkimustoimistosta, Iso Roobertinkatu 10 A,

00120 Helsinki 12, puh. 650 633.

(5)

- 2 -

Sisällysluettelo

Maatalouden liiketuloskäsitteitä Taul.

1 Tutkimustilojen lukumäärä ja koko (eri maankäyttölajien alat, koko ala ja käytössä ollut peltoala ha/tila) ...

Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpien kasvien sadot (kg/ha), sato ry/ha

Sivut 4

5 - 7

YI

2 Varat ja velat (mk/tila), velat varoista % 8 - 10 Maatalousomaisuus ja sen eri ryhmät (mk/pelto ha)

Yr

Kalusto ja sen eri ryhmät (mk/pelto ha)

/I

Maatalousrakennukset ryhmittäin (mk/tila)

3 Kotieläimiä (kpl/tila), karjantarkkailutilojen lukumäärä, maitotuotos (kg/lehmä) ja nautakarjattomien tilojen luku- määrät

Lehmien ja hevosten keskimääräiset kjrjanpitoarvot Eri maankyttölajien arvoja (mk/ha)

11 - 13

Fr

Yr

4 Rahatulot ja -menot (mk/tila) 14 - 16 Maatalouden uudistusrahamenot (mk/tila)

1/

5 Maatalouden kokonaistuotto ja sen osat (mk/pelto ha) 17 - 19 6 Maatalouden varsinaiset rahatulot (mk/pelto ha) 20 - 22 7 Maatalouden liikekustannus ja sen osat (mk/pelto ha) 23 - 25 8 Maatalouden varsinaiset rahamenot (mk/pelto ha) 26 - 28

Palkkaväen aikapalkkaisten töiden keskimääräinen kustannus (mk/it)

9 Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työ (t/tila) 29 - 31 Maatalouden juoksevat työt eri työntekijäryhmien osalle

eriteltyinä (t/pelto ha) ja yhteensä (it/pelto ha)

11

Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat (mk/pelto ha)

10 Maatalouden juoksevan työn erittely (t/tila) 32 - 34

Uudisviljelytyöt (it/tila)

FY

Salaojitusten yms. uudistustyöt (it/tila)

(6)

- 3 -

Sivut

Tau 1.

11 Sivuansiotyöt (t/tila) 35 - 37

Kotitaloustyöt (t/tila) Metsätyöt (it/tila)

Asuinrakennusten uudistustyöt (it/tila)

Talousrakennusten uudistustyöt (it/tila)

IP

12 Tietoja hevostyön- määristä 38 - 40

Tietoja traktorityön määristä

IP

Oman traktorin kustannus ilman työkonekustannusta ja aja- jan palkkaa (mk/t)

Tietoja ajopuimuri työn määristä Oman ajopuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tilojen, joilla on oma ajopuimuri, lukumäärä

Tutkimustilojen lukumäärä

I?

13 Tärkeimpien omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden

luovutus yksityistalouteen (kg/tila) 41 - 43

Puutavaran käyttö (k-m3/tila)

I/

14 Maatalouden liiketulokset:

Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas tuotto

(mk/pelto ha) 44 - 46

Viljelijäperheen maataloustyö (mk/pelto he)

IP

Maatalousylijäämä (mk/pelto he) ja kannattavuuskerroin

0.•

Maatalouteen sijoitetun pääoman korkovaatimus 5 %:n mukaan (mk/pelto he)

Maatalouden tuotantokustannus (mk/pelto he) ja tuotantokus- tannusprosentti

15 Maatalouden liikekustannuksen eräiden erien erittely:

Poltto-, voitelu- ja lämmitysaineet (mk/he) 47 - 49 Kaluston poisto (mk/ha)

Kaluston korjaus (mk/he)

I/

Vakuutusmaksut (mk/ha)

(7)

- 4 -

Maatalouden liiketuloskäsitteitä

Kokonaistuotto: tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tilivuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa.

Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuunottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman kor- kovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin liike- kustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja.

Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liike- kustannus ilman veroja.

Maatalousylijäämä: kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijä- perheen oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maata- louteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäper- heen suorittaman maataloustyön palkaksi. Kuten jo mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannuk-

seen. Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maa- talousylijäämää laskettaessa.

Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaati- muksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla.

Tuotantokustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus.

Tuotantokustannusprosentti: Tubtantokustannus x 100

kokonaistuotto

(8)

UD cr 0- 1010 •

1010 01 10 (0

10

CD n, CD CD CD

,

t CD n, aD n, aD UD (V cD U1 UD UD

cn ,t r.

LO

- 5 -

a.) E -I-) 7 LU UJ .H :ro E

H o

en en

0(0 E

K ir janp i to tila t kes kim äär in

10 10 c- 01 10 OD 0-) UD 0)) (Ii 00 0 0 N.

Cr • •

CD (x) c- 0 0,7 n, 01

on un

GD 0) 10 U1 1)10 00 CD c-

r.

N

• • • - • • •

,f CD cf CD CD cf 010

rn c-,- ) co un on EI 10 o o

0 on

• • • • • cr 010 00Lfl -

10 01 c-

0) 10 10 10

C1 101010 Oj 10 Cn U1 0-) 03 10 10 • • • . • 0 100 00100

CD Ul

c- 01 CD cr 01 Ul I c-

cn . . . . . . .

CD CD c0 CD

n, c- UD

U1

CD 10

10

1010

,t

10 10 U1 • • • • • • • • • •

C\I CD c- 01 CD ,f

N 10

(0

on r.

01 UD cr 01 UD c- 01 CD CD P1 Cr) cD

cn • • • • • • • • • • cn

uD c- CD cf

un

U1

,-ocnonon,--ouncnN

01 CD ,t

u3 un

r. N

cn

c- D4 -10 CD n, cr 10

10

cf CD 01 cr c- 01 UD 01 (V 101010O-)100010

• • • • • • • • • UD c- 0 111

Len oo on on

CD

cn

CD c- GD c- U1 uD U1 ,t 0/

,t m

co ,-101010010 ,t

10

10

sr

10 07 es,

sr

CD cr CD P1 n, CO 01 Ul • • • • • • • • • • CD c- 10 (V CO

Ln on

Ul 03 1D

cn

(0 0)

un cn un

0.) 0.-)

on

10

on

CD c- c-

N

03

,- sr

10

r. on cn un

1(0 10

un un cn

0-

) un on

UD U3 ct c- c- 01 CD

C c- N1 cn (0

Pa ino te ttu kes kiarvo

0 0(0 E

CO

(1] . i .

H • •

-) . .

.---... :. . . .. ..:. .CD .

ro

. .

.

CD .

. .

(1) .

co

ro

. 0 • .

0 CO LO . 43 • (0 .

r--1 " .--) Ul . • " n .

CO 00 :.- . . • ,—! • • .

0 ,----1 • • •H • •

C 0 CD . • > • CO -I-, W .

C om, . • (13 • 0 0.) • 0 • •

00 . • .__ • io • (0 . •

+) 10 • • .. L. .. :0 • • G) • • H • ,--c • •H - • H > 10 I-) • • CO • .-i 0.) • CO • : C1J • ;.-, • • 0 n 0 -I-, CD -I-) • • • 7 G-, • 0 (0 • 0 • 2 •

X c—I 0 (0 CO 0 >-, • • 0 • 7 7 • -I-) _C • ..0 • 7 • CO ...0 C :40 -P 4-). 4-, :0) • • "n "n 7 • 0 ,—I s',.. - G) • 1 • _C S.-1 0 (3 >1 0 (0 (0CD Y . ' 0 'H 'n +, CU GO • > • (0 •H -...,..

CU 0 0 -I-, • H 0 (0 01 0 ro c .-, • H c ci.. 4-) (0 C S.-c :CO ›

-

P -I--) C > E E 0 r- CO 0 CO ._, 7 11) E 0 (11 :10 co = a) E

7 H-I 0 •H •HI :C13 0 0 • H _C f.-c 7 .-c ---.c ._, cf) 0•H 0..) 7 •H (0 10 1-, ,—i 0000000000 'I'D' .7 G) _r-. ( (IJ C11' 0 0 0 EL 10 _J C (0-P 0 .-1 EL D> ED IrZ 10 07 2= z 10 EL CD C 10

cn

7E 4-,

00 0 CO

ro ro

n o_

U) U3

(9)

E 0 0 U-)

1 un

Cl ,-1 CO

.--...

4 m

1-1 In 0

3>

>. y.

._...

.--,

Un 0D co c0

1n ,j-

CD sr

. . Ln o ui

sr cr

Un On

r,

Un

cn N cn cc 00

sr 0

CD c- .--1

U3 1:0 c- .,- 10 on Cn Nl LO N Cn

Ln • • • • • • • • • . aD ui r, ,- ,-

UD cr Un c- CD On

m ,- r\J cn m

N 03 03 UD n, 03

sr r,

Un Cn sr c- U3

cn up

N On c- Crn

UD N c- 03 cr

N Ln ,-

N

0:1

,

c1 0 rn

> i

0 0.1 ...

..,-..

un c- cr sr UD N D -

• •

sr

CD sr N N

On CO uD Un On N Un C7 00 c--- CO

c0c-

N c- sr cr

cn r, ,-

CD

c- C3 On c- N N

UD N c-

,-

CD C: n, r.„ CD UD N CD On 0 r, 0

r, m ,_ N cn sr

cr On Un N N ,f On N sr Un

cr

sr

c- N c- N

cn

UD cr c- c-

,- ,-

c- N

1 1-1 eq 0 1-1 I 1-1 0

... ri

c0

Ln rn sr

On On 0 On cr 0 sr ,- c-

N ui sr lo

N. 0 N CD

• • • 0 0 c0 CO

Un

sr r, ,- r, m co aD ,-- ,-

CO

C7 CD c0 N D 0 DN 0 c- c- 10 aD

UD 00 0iNU--) r, cl- d- d- sr UD Un n, 03 On C:

N ,- 0 LO cr N N sr

Ln

N On cr d"

c- c- CO N N N

.--.

C

FH

4

al 1-1 0

1 ri 1-1 I ...

N N

ci-3 ocn

• • r, CD n,

1 P CP 10 0 Cr) CD N. On •

CY

U - c-

1

0 • • • •

r, o

Cn c- c- Ul

c u u

• • . i 0 s- C,I 1

Ln

CD on Un Un Cn

rn N Ln ,-- sr

CD N

Ln

U3

N c- ,- C3 sr c-

D cn

cr c--

30. 9

2

5 2. 9 1

1

7 5. 7 9 1.

8

1. 1 2. 11) 4.

1

5. 1, 6. 9

1

20. 6 23.

5

27. 3 2 5. 9 22. 3 22. 1 7.

1

2. 1 1. 3 2. 3 1. 7 1 4. 9

(10)

- 7 -

Pe hjo is - Suom i --]

1-1 >

i

>

10 oi cr ri N U") (.0 CD 0 01 0 01 Cr) ID 0 cn

• • • • - • N DON 000 cr 10- sr co ,r

CD CO CD cn cn 03 1 c- aD CV r, ,- co c0 0 03 1 oi CO oi • • • • • • . • • 0 01 01 10 CV ,- 0

o 0 co (0 o 001 cv o r, 03 ui 0 G) c- 01

c0 N Ui

UD c- N c- (NO sr ,-

,- ,-

r. m 10-00 CO 1-n 0 113 03 c- 0 co cn r, 1 c- CD Ln cn U1 CD CD cn CO 1 c- u1 cr CV 00 ui CV 0 Cr, 01 • • • • • • • • • cn ui (00 co r-, r, D> . • • • • • .• 0001 ui 0110 co ri CV co s- r, 01 0 1-1 cr o cr 0001 cr

CV CV cn co co ,- ciD

cci ,- cv s- (NO ui CV

,-- ••,-.

Ul CO (NO co Ln 03 m cn ,- c: en ,r ,- 1 c- Ul 03 c- CD CD 01 N 03 1 c- CD 01 01 CD 01 01 N UD aD ct • • • • • • • • • CD CD (--, 0 cr (,.. CD

1-1 • • • CD CD CO N 0 000 c- UD U1 UD 01 C, cn ,--

Ui c-J ui CD CD N up aD cr

1-1 U1 CO

,t c- N c- (NO 01 1,sl

,--

- 4-1

c- 01 (NO 0 CO sr Ln

cn r---. 0101 D (-Ii Ln Ln u, 1 1 03 Ui Ui 1 ,- 113 113 ,- 1 1 ri czr c- 1 cn N N • • • • • • • ,r ,,r Ln cn =

r-i • • • ui 0 0010 0001 oi oi

i r, 001 •• 0 oD r, Ln r,

I--; 0110- ri ,- ,- ri oi ,-

,-. •,--

1

E te lä- Po hjan maa

cv co 01 01 oi 1 0101 co cnuicOln d- CV r, ei ,- 010100010 CD 4-1 00 00 CV 0101- cn • • • • • • • • • • , co r, CD cn CD cr CO c0

>

i •

CO CD 01 CD (0 011. . • ct 0001 c- ri CD CD Cr) 01 CD c- CO UD (000 01 r,

. 01 ui (N CV

> d- cr cr 0 CV cr CV CJ CD cr U1 N

,-

c- N (0(N 03 Ul CID c-

01101 001 CD CD UD 01 UD 01 CO cr• Ln Ln Ln 03 co 0 Lo cr ri r, 0 ui ui CV r, cn • • • • • • • • • • sr cn U1 CD c- 10 c- Ui

> • • • • • • c- 0 CD 0 c- 01 CD (DEN c- t, 111 Ln r. ci CV 01 Ui r-i ,r CD ct CD CD cr cr

CV cv ul - 01 ('i ON 01

r, ,- ri CV CV CV cr cr CV

CV ..

0101 01 cn n N GO 03 CO OO Ui N. oo 0 1 ri CV r, ui CD ui CV r, CV 1 03 01 0 01 0011 (NO cr cr CO • • • • • • • • • cn CD CJ 1.11 UD N c- 1-1 • • • • • • c- CD CO CO CO CD CD c- C\1 c- CO c- (OLD 03 U-1 1-1 U1 0113 0 0 Cr) 0 en ,-- .. Ln

4-1 ,- .01 C~ 0 CV N-oi d- cN

,--

. .

('1 (0 011 01 cv ri 03 r„ ,- 1 cn oi o 1 0 0 rn (0 r-, 1 r, r, ui 1 ,-. co

1-1 ,- 0 00 0 0 Oi oi • • • Cr) r, 01 Cr) 01 0

4-1 co ui cr ri 0 cr uD ,- cn 0 CO N CO C-

I CO 001 0000 N. -' 1.0

4-1 N CO 0 N 0., d- ON

. r-1 tu

0 H • •

4-) . •H .-1 4,

,, . . • (13 . ... . •

:11) 4-, (0 • 4) •

> :133>, = • 0 •

>, (-, M (0 •

4-) :Dr (0 • ,--i •

,-1 :0 0 • (0 •

:11) E 10 en 0 • 0 ... •

0 7 0 01: (13 In • 4-) 0 •

H _.Y 4) ,-i •-) 0 • ,-i

0 01-1 r0 01: . . 13) ,-] ... •

0_ ' • • •H • •

1-) 00 -1-) 0 1-0 UI. •

CO 0 c - . E ,-1 04-' • 0 • 0 0) • • E (3 G) -1-) > 7 E •H • • • .__ Ui • • co

7 (13 •,-) 7 40 -0 •• . . . •

I-) ,-i 0 ,-i H > ,„ -P • • (f) • 03 • • (13 S-, • • ,-1 (0 .--1 r--1 '0 ,-- M 1-, Df-, • •ci ro C •

(13 • 4-13) 0 X .-1 0 CO CO _E >, r • . CO • 00 • 4-) _C _C • • 7 • 0 4-) -0 E :0 1-) 44, 4-, :113 '•••-) ..-) 7 • 0 ,--i ',... (1) • • •,--) • _c . 00 (I) :(13 0 0 >, 0- 0 0 :10 • 0 •H •,-) -00) t).0 > • 0 •H -....

-P ,--4 = cs3 (0 0 E 1-,..-1 (13 (0 0 :11) (0C. ._, • •H E 0_ .__ 4-, 0 E :113 >, Eu) 43-1-)c-P>EE c 13 (Dc10-,0cD-i-3E (El Cn :0 (0 7 C0 E r-.

C) 03 •H0 7 0 .,1 .,1 :ffl 0 CO- 0 .,1 7 7 M 7 1-) ,--1 > 7 f-1 - .,-1 0_ CL - 1-) 00)0-4-1130)4-) CO ,--1 CO_C10007707 0 710_E0100100

-0>, D_ 0_ _J E C -;-, 7 40 ,--1 CC CD 0_ 0-3 2C 2: 13 OC 0 0_ CO 00 -I-,

0:11) CI) 0 0.3 ro (0

X 1- 01 >- 0_ 013 cf)

(11)

- 8 -

1 u) E

= •H 0

0

0 7 0_ •nen

K ir janp i to ti la t k es kim ä är in _

CO U1 C! (-) (= 0) c- U. CD CN Ul '1

-

,- c- •nicoN

cr cr r., on cD

ui (0

CD

CD (001

oo ,-

CO (:-.) 17 U3 CD ,T.

oD 0.3

sr C3 • c- u.

Ui

Ui Nl CD 03 0 c0 c- CD CD CDOi CD cr N c- r\I cr

N N

ui Cn CD

III

CD CD

r, ,t c0 Oi U, 01

CN U3

Ui

(JD 0.1 Ui N (0 c- c- CN Ui oi c- CDc-

c-

CD (Dm

LI

-1 01,-- CD 1(00) 0J UDCD s r

CI

c U LI"

Ir

E te lä- Po hjan - maa

0 d- 01 OLO 0

N o, c -

un on co N 10 N d• 1,... CO sr

U. CD c

-

Ui CO

oD CO Ui ((0 1(0 cr

d- 0) rn CO CJ Ui CD 00 r,

oD c

--. • Ui C\I Ui U.... CD cn ,-- d- CD

CD C7 Ui

Cn sr

Cn

I

-N

C.I u.

c

-c-00.1 CO o,

c-

03

Ui st

r,

CD 10 Ui

c0 cn cD CD cD 01 CD Pi CD Cn CD sr C,.! U2

ui

c-

07 c-

2 555 0 3 2 9 2 15 018

0 0 h

s

1 H

:r0 E

(1) 0 CP Cf3 H 7

-oD c- Oi CD sr

Ui cn N

CD (0

CD(0Cn co 07 on en N.

0 CD CD

CD U. c0

UD C\I CO

sr

01

sr

CN

CD U-1 cr ,- oD CD Cn c- cD cD • o, cr c3

Ui

cr ui N. co ui

CD u. o3

CD (0t CD

U, 0.1

N ("c)NN 1,...

Oi c-

c0 CV .

cD c-cn Cn co ai c- o, C3 U. Cn

on c0 N c- CD on

N Ui

c- C) CO N 0 N N 0)

cD U.L0

CO Crl 01 Ui CO

sr

Cr

CC

N 01 C3 LIG OCG co ui cn 0 cn UD co N N. ,-, 0-) N Ui

11

-) i"-, U-.

) CD

Cn ,- Ui UD Ui 0i 10

III CO d- C-\c"-) Nl N UI Cn ui • o, co O4 c- UD C\I 0-) c0 Ui CO d- N d- CO r, sr

CD c- Csi

O.1 CN c- CD

ct

oi

Cr: N

cr c0 UD Cn c- cn ui aD CD CD Ui en oD CD 0 CO d- 11-1

CO

.,-

N

cocr

CN unen N ui

Ui

No3 C \1

,

O,

N

LC d

E te lä- Suom i

c- cr 07 cr C\I 10 Li 0i CN CI) UD CD Ui (-I-) co

N

CD

c-

cr Ui CD

Ui

Ui 10 Ui Oi LO

Ui c

-

Oi Ui r, 0.1 0i 10 oD r. 0i •

N (T) 0) 1,..

(0

cn Ui N sr c0 CO N

U. on c- on N c

N - Cn

C.I c

-

co N

CO

Ui 0

0 (0

c- LO

(0

UD U. r, uD co 0 lo 07 co 1c) d- 1,.. OU CO ,-- 11-1 N 03

c-

N CO

0

Cr) LO cc) d- Cr) 1.0

CO

s-

0

- ce

If 10 0

E

-- Po h- jo is - Suom i Pa ino te t tu kes kiarvo

N

c- en cn r, u3 oD CD oD c0 0i 0 cn c- r, on

N c0 ui N on (

0r

o, on On ri N

UD cr ui cn un r, ui N CD

N N on N cy cy N

N c

-

Ui

u3

co o,

i i c U10 M

OJ _C M

WO E E

oD r., U, ui r, c3 h, 0-)Ui ui h. Ui

Ui

CO Ui Cn on cr .• 0-) IV .. cn

cr ui r.,

N cr N CD o, c- Nl r, 01 Nl 0.1 CD

un co N N

uD cr c-

en

o, Ui ui

Ui ri CD CD UD Cr) oD

Co CD c- r, c- c-

co cl- u-) aD cr aD

c

-

cr N N o,

10 oD

sr CD u, c- CD CD Cr:

co r, c- c0

Cn

Ui

aD Di CO c- CJ Ui (-

N c

-

,-

Cn

c-

CD

Ui

Ui

:M

E

W

c, H =I

ui ui

C3 o, N ui

cn on 01 r, Vi U. U. aD aD c0 0)cr Ui

CD

c- 0.1 C.I c- CD

c-

UD sr aD 07 d- Ui CD 0i u, Ui U. aD CD cO N

CD CD 0i c

-

CD c- c

- cn

Nl

Oi st i

,--1 E

0 0

7 Li en

0

0 1:3

_Y m

E

Ui CD c

-

un N

cr o, Cn ,r

N cy 03 un CD

UD Ui c- Oi Cn ,-- CONN CD

cr eo

N

N Pi Ui st

0:7 N

cD o,

N o3 r, Ui on 0 N N Ui Ui c-

CO ,--

,--

Ui C.1 ui

Ui

(0 • ,

-

i 4-3 H -,..

._UI E 4-, (13 4-.1

.

10

>

• •

• - ,---, . • ,„

X • • --

. . E

0.) . :fij

. 0.„9

•U) 77 01 C ••-•

a3 D

• 0 tn 11) x 4-3 7 7 r-1 •H 0 03 CO 10 . u) 0 u-.1 (D-( ..p

m .H

•H 0 c

-

P Ero _c

r-4 0 (lj

(5) 0 0) 0 0 -I-, >- •,-1 .-, E 0 .-1 UI •H to en 10 0 0 (13 co u) 0 •H Ui> to Hi +: c

-

p 0) UI 7 :I] :to c ru •H

-

p E

-

P 0 -1-: 11) •r-I 7

0 -

H

(Ii

.-1 M 1-) UI > -C W 4-, ,-1 (17 (0 0.1 CO •,-1 (0 -' 11J 03 -P 2: 2: ‹ en

EC >- .--I > M

al 10

> -.:

-01 010 II) • CO

. . .

...0 (13 . . • ,,

• • • • _Y

• o

-

12 (1) • E

4-) a.) E • uu

• C n [ n >1 • (fl 0

• UI__Y . c 4,

• .-1 7 4-3 •

a) ea

r3 0 CU • (0 7

_p _y

c 10 • 4.) ,-r 11) U) 41- • _C (0 E ro ..__ 0. . ›- _y:

4-) • 4- •H) 01 4_3 • 0:0) C-, •H • (13 4-, H-1 4-: W "H) • ".-U

[no) o) 0 o • :13 •r-1 0.) 0 0 4-, L 4-, C ,--1 ‘-! ro 0) 0 0 0 (0 0 0 03

> :.Z. I-- en C

0 ..0

c • •

G) • • 0 • • •

H • • 11) • 4-, 03 • • 00 • 0 • ,, 4-) • • ,--1 44 • 4-) •

-p • • m er) . u)

• E

H

-

• 0 0

co • • to 0 .-i :10 4-, ,-i • • 7 CO 4-3 0 10 11)

:rc .

. _p GY u) c 10

ef) •

0) >, 7 u) CU _Y ,-4 -1-, •H) ,-1 ,-i 7 CD 7 ,--I 4-3 •,-i ,-] 0 0 0 -1-, C ,--1 (-. 7 ''--) -NL' .---1 _C C _p 0 _.-.. .-1 c co >- a)

4- 0 E •H •H

H E •H n-.] > :ro co ro 0 "H 7 "'-3 C ,---i 10

4-3 7 0_ •H 0.) E • ...- 0_ 0 1 > 4- ,-1 0 04-) 0 U) -P 7 0 14 •H) 0 •H) CO 0 7 -4-,

I- - <C > <ooU

2: M

0

-P0) 0) 0) ..Y (1) ... c

7 C :C 00) (1 c _Y c (4) /13 G.

-- S.-, a 10 07 14 7 ...0 0 0 >

H .-1 :ro to .-1 -4-:

lo 4-4-)

• -P 7 UCCDi 0 7

ka tso A lkus a na t

(12)

S is ä-Su om i

E-1

>

i

>

82 4 145 343 483 7 0 7 16 19 38 8 69 9 81 52 6 21

cr Cr) cr CD N

on Ui Cn N 0 Ui c0 0 On cr c-

On Ln r. d- r. en c0 ui N CID cr cr r,Nr. .. On on s- On N N N

C \ ! N c-- GO c-

c- cn r, un ui c- cn CO c0 On 0 Ui cr 011- NUD -Nr-,

r, N N

on on cn CD- N c- Un On CD CD

I

9 8 4 36

1-1

on

cn ui cr 3) on r, D cn co on co cr) NI (121 on cr CD On r-, C0 CD r CD CD Un CD c- un cr cr CD- CD

un un CD on co • r, cr CD N On CO on N

on ,i- •,. c0 cn on r, c- r, N Ui 0D CO 01D ui cn

N N N c0 CD r, Cn

NOnW ui r-„crirr) On cn ui ui CD ui

Cr) N U3 Nl N

c-

97 2 1 2 54 20 1 3 843 I 68 0 63

1-1

CD on cn CO N cn c- CD Ui Cn c- Ui N On Cn CD.,- N .,- r. ,- cr CO N 0 N CO Cr) cr) CD ,-

UD on co CD cr • uD c- CD

N U3 On

•• N 10 c--

1--1 NIN

on r, cn CD.- CO Cn CD c- c- r, r, cr On c0 N cf. r., N on N

Cr cr c- 0 NI

Li/ N 0/ r--, 03 Ui C9

croNounor,

NUDO-1,- c-

' 2 819 40 951 7 134

Un 00 0 03 cr

1-1 1--1 I

c- r, on on UD cn Ui CD Ui cn Ui 03 1- CD CD 03 N CO s- c0 ,- 0/ Ui (.0 co cr Ui N

c-

F-1 N

cr r, Oi CO 03 • Ui on Ui s- C \ 1 111 (13 Ui

On

Nl cr r, cr UD c- Cn 03 c- cr ui c- 01 CD C2 r, on 03 N Ln N N 1"--, .

cf aD 0/

0

01 1 1 Ui cr Cn CD cn cc CD 03 CD U3 on Ui N c-

N c- CD N

UD 03 On cn N cr Ln LO c-

cr CD r, N

,-, 13 E (f) 7 i :CO .--1 M LU

On N on On On N CD Nl C3 c- r, CD cr cn r, CO c- N CD CD c- (4'-' "-- Cn c0 - s - (D CD CD ,-- '' c-

I--1 c-

N. cn r, cn un • On CD CO

N

up

N UI 1£7 03 Un

>

UD CD CD CO r, Ui N GD N on CD CO 0D cr On N On N c- c- c- c- CD

r, Ul Ui N c-

Ui uD C3 CD Oi Cn r, 111 Un Ui N N 0 co on c- ui c- c-

CD N cn c-

r, 03 Ln N c0 N Ui UI cr cr

Ui co CD Oi

7

Cn

LOOnNNOnCO CD U-) c0 un on,- ct c- 03 On On On CD o, r cr N c On On aD r, UD 1- N,

r, ,- 1=3 N 0 • Ui N UD

N 0D CD 03 ,- N ,--

10 N cn ,- on un Co cr N c- ID c0 c0 r-, N N on UD c- N N c- 0

c- c- On c- Cn c-

cn CD c- CD CD.- cn 0D cn cr N On c0 N cr c- Ui c-

2 2 29 27 17 2 19 525 F 4 6 69 7

>

i-i

N 117 0 N CO CO N. d• Cn N CO N N 1:0 0 10 •,- UD UD 1- 03 Un Un c- on 10 Un On Ui -

111 r•-•. (D LC1 c- • N CO N

N CO cr c- c0 c0 ,-

Cr) N 07 1,-.. N Cr) o0 cr Ln cr •,- cn cn ,- un OD cr r-,

on N c- CD c-

CO Cr) N.

CD N

I,. N Cr) 07 Lci 0 N.

N cr) ,- c.(7 0) N 0 CO cr c- Ui on c-

07 LI1 Ln N

0 N CO Cr) cn to

<- On c-

11 45 992

i-]

1-1 I-1

N Oi cr CO oi oi CO ul N cn Ui cr 0 0 Cr) 117 Ill 117

S. cl- 01

Ui CON c- CD c CD 0/ 0/

ni

03 OD c- en r, • c-- 0 ,-- Ni 117 Cr.) CD

' - ui ,-

N ct CD On CD .1- u3 N CD uD ui 03 03 03 un 03 Cr Ui Cr) N 0

c- In CO CD s- (V

CO N. on aD Ui Of N on CD.- CD CD aD On 0 Cr) N CO ,- •,- c-

UD 1_17 CD N

r•-• Cr) 03 . 03 N 1 CO CD c-

1 28 10E

1-1 1-1 I

co cn 03 aD On N N cl- 0 co cD ,- CO Cr) N cr 0D CD r,. 10 cr c- cn Ln 0/ LI/ N CD c- ,-

aD On r, Cn o3 • CD U/ 0-, un un CD N N

Cn c- on UD N ui 0D cr UD c- On Ln d- 03 Cr) 01 CO ,-- N N 0

un Cn f, c0

CD Cn ,t On CD cr Un c0 Cn cl- f--- CO r, IV N Nl r-, c- c-

c- cr CO CJ

.1- 10

<- N cr UD 0/ 0/

[

7 0 4 0

3 7

: (0 •

1-) H ---, E 4) (0 CO

>

" •

• •

,--, • •• •

•• cm

. • • 0.) CO 2 :(0 •

• CO 2 7 (J) CO ,-, a21

• ... 0 in 2

2 .-i •,-i 0 CO (f) CO C (0 03 ,-, CD r0 •,-i -P E 10 -P 1-1 0 10 0 03 0 0 -P _C •H 2 ,-i ._(7•H (1) U) >- -P (0 00)(0(1)2•,--1 -.>

.-P C -P >. _Y (0 :(0 C CO •H 1-) E -P -p u) •H 7 0 •,-1 co (0 4-) 7 > _C 10 -I-) ,-1 (0 CL) (I) •H (0(7 (0 03

<U"") cc >- -1 >

M

' >

• CD

"---...

E

(f)

2 (f) ,-I -

11-.) E 0 CO 2 ,__I o

(0 -P ro CO

• • •

• • • • . i2 1_, • cn . • - , • -P co E •

(f) U) >, • :113

• 2 . • • Cr) • • ,--1 2 -1-) • C

" ro ' c a) • a) .-1-., _Y c u) • cu

-03 CO _Y • .4-, E nj .._ 2 • _c -1-) ..-1 ",--) (0 4-) • >-

0:10 r-, •,-• • 1-) .-1 -P (f) "n • CO 0) G) 2 0 • (13 •H 03 0 (0 f-, 1-) C ,-i ,-, (0 (T3 0 0 (0 CO (0

> L 1.C h- 07

_c (El ....

.__ E 0 -P 10

.-1 .._ (0

"n (13 P 0 0 C 0

c •

CD • • • • • • C • • -I-, • • • • ,•-I • • ui • QJ • • 2 0 • 0 • -P • • •-I -P • -I-) • -i-) • • (1-.1 U) • (f) • H • • _Y 2 • ro • • en .--1 0 .-i .--i • • 0 CO -1-) (0 :(0 :(0 • • -1-) (1) _Y (f) en • (1) )-, 2 U) C H +) • -) -I .--i 03 ,-, .4-) •H .-i 0) (0 0 03 .H L o •,--) ,-i -P

#., .--i C (13 _C H D E -.--1 •c--1 43 >-

E •.--] ro > :(13 (0 0 •H 2 •,-) c ,-i cu

-P 2 CL •H 03 E

-(7 (1. 0 1 >H CO 0 -1-) 0 CO -P 7

--) 0 ••-) (0 0 7 h- <0- •,:L Y

ILI -i-, H

"--..

_Y E -p 03 CO

C C 0 --

(0 (._, ,--i • (0 -P

m

CO

• •

• • ..1_3 • • -p0) CO

73 ..Y • tr) • 170) c :(t c _Y Cf.

0.) CO C .-- F-. CI:

(0 (0 a 2 1.

170 _C H ,-1 >

:Cr] (0 ,--1 1-) o ri 4-, 1-) 7

00

2:

(13)

Ui

- 10 -

Po hjo is -Suom i

[__I

>

1

>

co o Ln N. on cocooiN,-- 10 CD o, co c- Ui O, coLnLn cnui N 0:1 c0 et et uD

10 03 sr 0E) aD

N Cr) • UD uD

rn o N Ci

co c- ,-- c- CO et r, ui CD CD ,-. cn CD aD er uD ct N ,- on N ,- ui

ui oD ui c-

CD an on r, N on on N LCD N aD Co c- 0 N N Lo ,-.

2 40 1 50 9 72 17 749 58 721

O, N r,... 01 er N Cn u--) UD c- c- r--- c0c-cr)r,N

co 0

1-,. CO 0 . Cr)C3

r, UD LO cn cr ui Ui N

sr ,-

03 Ui N cn r, cD N CO

ui c0 cr

N r, v- on CO oo co NO1 cOcncniC) N c- N cr cr ,-

2 746 68 63 8 11 789 80 427

? OD

1-, CD Ui r., cr r, CO N 0 0 CO yr) cr .-

CID r, 10

00 0;

N

c- ct N cn ,r r, ,- ,---

In o, Ul N N ul UD Ui Ui N uD CD Ln on on cn N N r, r, co un an

2 800 39 052 7 0 0 8

CD

[-,

N c- ui aD Cn r, CD cr an r, N Nl

ey uD 03 •

,-. OD 03 et CD CD cn ui CD N c0 CD N c0 co

N

,-- sr CD cr CO e-

N CD Ui et Nl UD

CD

1-1 N

1-1 Ln ui co ,-- N cn UD ,- UD ,t oD cr

N on N

,- ui N on cr r,

c- ,- UD

cy

N Lr) ..

1-1 Cr) 0 N r... 10 co Cnc0 Ln .,- Co co

uD 0 Ui

et cn 10 • N CO

cn r, oi CD CO c- co cr aD Ui N c- r, co c0 c- c- (.0

cn C3 cn

cn cr 1 N ui r., uD aD c- CD cD co o, ui N cr Cr) N

2 883 29 883 2 17 3

1

3 2 056

i 03 et (0 C3 O, CO e- 03 uD N ct cr r, c- 11-1 cnCnetc-CON

c- in

OO Ui c-

1-1

cn UD Co cn ,- N N r, ci ui CO 02 OD (.0 ,- uD UD c0

UD r, CO

co an r., • CD cr

,- (D UD Co ey UD Cn c- Cn cn on o) r, oD on uD oD uD

N an N

N N 1 0D Ui uD co on UD CD r, ei- r, Ui UD N Ui N c-

2 396 52 559 30 846 8 3 405

e lä-Po hjanmaa

> oD

1 CO N CD OD N ,- r, co ,- N N .,-- CD CO

> et cr) r, 111 Ln 1-0 (e) Cn c- N ,1-

c- C\1(NODODN Ui ,- ,- ,- ,- co c0

CD e-Lsi

c- • CD (..0 c0 (.0 CD r, (0a303NNO

r,

03 OD c- rD r, N ui r, CD ct c- ,t r, CO N

2 598 42 0 27 15 695_

N N

>

L.13 (0 yr) 1n r, C13 ui Ln

N N uD Ui oi ,t aD 0 e- N N Ui N e- .N..

4-'_1 ell D ',I-

N 0 (.0 cn er 10

.1-

01

N OD N N CD c- N

c- r-,

Ui c- 1,, .,-- ui

c- ui N ,- r, co cr r, 03 N c-.CD

,r 1n

ui oi OD •

UD n, .cr Ln PD Cn N aD uD (17 r, UD

cl- aD

CAD OD CID n, n, co r, Ui 03 CD CD ,r ,- ,r

UD

,- on OD CID

31 7 89 1

0 cD r, oD .er ui ,t (2 aD cD N 0D CD cr e- c0 03 e- N r, uD N c0 uD c-

1-1 c-

1.---, UD CO rn 43 CD r, N N CO N N cn cn N N Cr)

,

1-1 0 03 Ui C\I ri cf)

Ln CD cn ,- N

co ro CO In 01 0 0 03 NONcOeroD 1"--- Cr) 03 co 03- ,

-

n rn N c-n iii

12 888 1

H :

Ui 111 aD GO cn c- 01Cn -CNIc0 cn

r, .-

r, -

co o LO CD c- Co 03 et cn cn ,- ui ,- cn Co

uD

n

rn rn

N. ,--

1r) N N Ln .r .

-

03 03 UD c-

1-1 1

i Ui 10 0 et .,-. co 111 0 rn N c- co r, N an cr 1-1 et LID cn cn ,- CO OD c-

N

• . C . .

. 7 . • • • • . 7 • • 0 • • • • m

i

• .

• • ,-1 -1-.) •

• ra

4= ,-1 • • U) • 7 • • 7 0 • 0 •

4.,

"--,

M • 1-) CO • X• • '-.... • • • • -... 1-) • - .--i 4-) • -P • M •

• • -P • • W CO • w E En 0 II • :14) • E • 0 -P (5) • uu E H • • ._ D 7 :7 _.Y C :7

• -P 0 • 7•

• 0)W 0 .

, \ c; 0 • .4-) • (fl 0 7 E >1 • CO • C 0

(0 • • 7

rl 0 ,-I W

,-I • • o ro +) tu 0

-I-,

(1)

0 W

C C1) C

• (I) 7 0 (I) al ---, m 0 • D . 03

_1_3 :CU • • -1-3 .__

7 i14 0.1 u) 0 _Y al

• -.. 0

7 D

CO x-4-' 7 • -I 7 -1-) • a) CO 7 • 7 >, 0 7 03 7 7 CU

• 7 ,-I .el 0 1-, 10 0 CO C 7 • 4-, 0 .,-1 -1-) • -) ,-1 .-1 7

1-, 7 -.-.-L

-P 03 7 C (0 10 .-I ..c ro .,--1 --1 4-) 3 c en • _o

-

I .-1 -P • ;-1 .-i 03 (0 0 ..c C (0 7 _C ,--1 0 0 1-) E M >-

,-

4 o ro en CO ..Y • >- m ,-1 j., 7 • -) _Y -; >- C 1, 0 >-

;-1 7 0 7 0 0 4-) "H E E co 0 • _k _p 0 7 _Y .-1 c (13 G) C

0 4-3 r-4 314 1-1 W

7 -P CO 0 -I-, • ,--1 "1-) 03 4) • ,-i 0 E •H •,-1 4-) 114 ,-I ,-4 ---. 0 0 co

cn 7,-1 ',..>

7 0 utl J., • ;-1 • (0 ._, E

-r-I

[LI > :ra (0 11:1 :7 CO -- ;-1 4) J-; 0 1-) >, 2 -I-) ,--; -p (I) •,-. • ,--) 0 .;-1 7 ,-) C 10 j.„ ,-i ..p

E ro :ro o o •,

-

[

-

4

- ,

_p 7 • ,-; 0 0 •r-1

E -P 0

0 ,-I

7 al 7 0 0 •

7 ..-1 CO 13 7 -P -P 7 0_ .H DE

0_ 0 1 >-,-1 • .---i

7 .,-1 4) 4-, (0 -1-, 7 > -(= M 1-1 e-; M J-; 4-, 0 ,-; e-1 M 7 M 0 1-) 0 W .4-, 7 ta 1-, 0

Ii) m 7 M .,-; M MM 1-) 030 0030303 m j., .-) M .eo M 0 7 4-) 0 0

< CO CD >- --I > M > CIC I-- Ui 2: 0 F- cc > < C Y : M 3L1 2:

> M . • M

> O o ro

(14)

E te l ä- Po hja n m a a S is ä-Su om i

- 1 -

LO ct- 10 co ,-- 0 1.11 oi N CO (V ,-- N 0 Ui •zr Cn 0 ,-- Ui ,- 0 Ui 01 •,—

C \I Ui 1-C1 Lf1 N. ',I- ,-- Di co

1_11 CD

Ul CO 10 N. CO

03

N• 10 . . • 01 10 N

0 N Lel cn d-

Ui

Di Ui

10 CO r•-„. u3 Di

Ui

0-) cD o

CD Ui

d- Dist- 03- Ln c0 N Di Ui

01 in

Ui ,

z1 -

CD

CO N C`,1 Di

N.

Di

CD CD

CD

CD

E te l ä-Suom i

d- 01 01

Di

c-

CD

Ko ko m a a

. • • Ui LO Ln Ln

0-1 0 N.

N ID CO • •

Cr) (T) az) r,

Di

0 Cr) 01 CV Ui 10 d. LO

Di

Ln

CD cn N 03 en Lo

0 CDDi e, cr) c0 Cr) dUi

-

c0 N Ln 10 03 Nl 01 Ui Ui

Di ,z1- C) Cr) CD N 03

CD

Ln 03CD

. . .

. . . i•ii . . .

.

. • (13 :(I3 • . . • _C " • . . ,—I .-, • • . . ,, . . . . :. :', ..

(0 ,--(

.. . • • • • •

E • •

_Y (13 • • • . . •H :CO •

. . . . . a _Y • 7 0- -- E ".-) " • _ . . . • _. 2 . ,--1 --- E 0 • • i-

• • (Ei 0 > • • J .• • :ro (0 0•,-1

. • •,-1 03 .._3 . :(0 L: . : •ca H .__ . • -P C 0(0 1 ra • N . . :0 •.-) 03 > :03:03 C

. ._Y -P r0 :(0 E 11) • • C ,--i r_., • • __, , __, . CO • • >, --. . •

• : • ,li) .—I .C 1 -C E Q) .,, co -: ra ..H E .1 0] r-I • 1tri :ri cu : : • 0 2

-- -I-) • • 4-D .1-1 .-- 2 (0 0 ..1-1) _Y :0 • • 2 -1-)

" ((3 ,—i t),

co . • 7 CO .—I 0 _p • CO N CO • co -- .,- 4) 0> >,

H r.... ,--) • C.4 (1) e0 • C . , _ ) 0 r _ 1 7 . _ , ., - 1. 0 :.._(0 2 : •,-) ,—, 0 r-, :03 (13 0 --i (9 c

co c c

> (0 -P , 0 0 (Ii co 0 -P ,-1 co o ro 0 .n ro co :0)03 rå -1- -1;c7). -P :H co

H -P a a oi •n 0 ,--I E 0

H E -P - ..-( H CU 03

0 -C > .,-I 0_ 0_

H

..1 = Cr) •H (0 _C (0

en _I ._ >- I— _I w 2

l / ä la: kp ti äim i tie l Ko 4_3

(15)

— 12 —

S. is ä-Suom i

1-1

> i

>•

(r)

D

• c- cl- LO

• •

Nl c=3

c- c- LO Cr)

n. cn

• 1-0 c-

r...

N

• Cr) c-

0

D

03 Li-) co N. N. CO CO N. 0 N CO c-. 1010 OD N. CO

Cl co

1001 D N 0 c1- -

Cl in CO N N

>

p 10CD ..

co c- c-

" "

10 N c--

cr CO

" . c- CO C\i

Cr) UD . UD

0 0 •

CO CO 0 10 ci- co co N Cr) CO Cr) c- LO Ul c- - Cl c N r, 10 10 10 10 0') N

Cl Cr cr CO N N

1--1 FH 1-1.

D 0 •

CO •,. cr

• • N. 10 10

0110 CO G • c-

cr Cr) • c-

'' 0 •

N. cr ,-. c-

un D N.

Cl N cr r. D Lo ci- en /0 N. (OLD N. 10 N c-

141 Cr Cr)

ap r. N

1-1

n--)

0 cn UD UD CJ- 01 0-)

I I Cl 117 c- N

1 Cl DE, a, N Ui CD OLD r, r, co CD N. cr UD (N UD n N. ,- 10 10 c-

Cl en CO N N

E te lä-Suom i 1-I I “

I

I V V V I 0.

1

0. 0 0.

1

0. 0 0. 1 2.

0

5. 4 6. 6 7. 3 8. 1 1. 4 4. 2 3. 8 7.

1

6. 4 1.

7

3.

7

5. 4 7.

5

7. 3 0.

9

12. 1 29. 1 45.

7

5 0. 3 0. 7 11. 3 14.

9

16. 0 13. 6 109. 3 3 7. 2 16 2. 7 17 2. 1 1 30. 0 0. 9 0. 8 0. 2 0. 9 1. 9 6. 3 15.

9

27. 1 37. 3 38. 6

1

33 37 43 17 6 319 5 7 24 5 573 5 73

5

6 097 18 43 52 55 48 4 3 18 4 87

8

4 745 4 953 4 916 4 560 7 250 7 750 6 9 25 5 100 12 593 12 90 2 1 1 7 29 1 2 067 11 645 10 275 10 33E 10 634 10 556 10 67 3 4 7 53 3 497 4 39 7 2 957 3 79 4

(16)

ui

Po hjo is - Suom i 1 V -vi 0. 0

Ln ,- o

r", N 03 d- o c- N

N.

r--.

cl- 0

N N. Cr CO Cr) I N d- 0 CO N CD 10

0 10 Cr c' c- CO

(-1-)

1_13 10 03 II)

1 0.1 cr (V Ln en cn N N .c c Cr 00 i Ln o o L13 151 0-) CO f\1 03 0 N 1"-. N 0 r-n 113 •,-- r'n. 03 N

> c- c- N. N

i-t N in Lrl r•-..

c 03 LC) rn. c Ln p (D c N 0 0".) 1,- Cr 0 CO N

• " • ' " • • CO CO c- LO Ln Cf) r--.

0 cn Ln N N CO 1,- 0 03 Cr 0 fr) 10 rn. N 1--1

1-1 Lel Lf3 LI3 ui cl-

,-- c- 03 N N CO 0 N cl- CD 03 c- 0 0) cl- 03 1-1 • • • • • • c Cr) fr) 0 CO ui r-n.

i--i C) cl- c 03 Cr 03 0 (r) Cr CD 0 0:1 0-) 03

1 ,-- c

1-1 1.11 Cr Cr

ui sr

E te lä- Po hja nm a a

,- ct r. ui

N CO 111 r, 0-) c-- CD CD LI3LON

• . • • • • . 03 c CC) 0

cn

UD CO 1-1 CD CO CD Ul U3 01 03 10 CD

ui cn Ui

CD 0 c-

> c- f--- N 10 ui

i Lf1 ui 03- 0 0 cr

> c c-

1 C \I 0) CO (D N CD 0-) CO cl- rn. c- 03 1 LCD c N

• • • • • c rn c 03 Lf/ f"-- 113 CD 10 Cr ui f'',. cn O co rn Ni Ln N. 03

> LI-1 Cr)

1-1 LO Cr 0 03 N

c-

1 CF) CO rn. Lf1 CO Cf) CO L13 CO Cf) 113 03 1 03 00 CO

1-1 3/ cy- 03 0-)

1-1 LO Ln d- d- Ni d- o d- Ln Cf) (13 0 CO

1-4 Lf3 c

Lf1 0-) 01 03 Cr)

s- N 07 r-. ui ui N co CD Ln o N CO 1 CO 0 0

1-1 • • • • • • Lf) CO 0 r, 0

0 0-) 0-) N 1.13 CO CO O N r--. CO cr 03 0

1 c- s-

1-1 Lf") (1") 03 GO cl-

. . . .

. . . . . . . . • ... . . . .. . . .

• • • • • • • (1:1 :(0 •

. . . -..„ . . .

• • • • • • -1-1 013 • ((3 • • • E • •

• • • • • • • . E • (1) • • . • > - • - • ,-1 (0-1 __ 0 • - - • • ,-- • • - • CL 7 CL -_ E ..-3 - •

• • - • •3 ( • 1-1 -Y E o • c

• • 03 • • • ,-: • (17 C > • 7 . . > .-i • __Y • • :CO 03 c_-1 • -0 . c- .-i • _Y • • -P C • C CU •H r-1 413 • •H

• • (13 • • • •H (1) •.•-) Li :CU .03 (1:1 • .1-1 • ( • • :0 '1-) :F0 > :03:1(3 C • r-1 r--I •-i -p • - • _Y E -1-, 11:1 :CO E 113 • C 'cl -P > (0 • 03 • • • H 1-1 -C _Y E -H •H • 0 _p uu _Y • ,---1 • • 01 ,-1 03 .-I ((3 • ,-I • .--) • C '`.., E -P •1-1 • r-1 • • 3 4-3 .-i 0) -p _Y rf) tO • C ,-i _C 7 (/) (0 • • > 2 "'", LO fl) c-( • 0

a

. 03 2 CU __Y . -.1(4 ,-1 00 fa (13 a) __ :0 • 2 1-1 E > _ki . • _p -,-1 .__ ,--1 e 4-3 •

0 • • 7 1(1 ,-i o -P • :1(3 + ui(() • CO -- 0) ..-I -P 0> r0

H ej CO (1:1 • C -- 0 00 >R-, :10 00 • •

E• -) .p S-, -P) • S-.

:0 0 0

0 -- r-1 CO C -c •

>1 :0) -P (13 >I 0- CO A-) CO -1-) 2 n 2 C CO CO 0 -1-:

c-1 0) al C C -P r0 C CD 03 -4-) -P -P 0.3 CO (13 s .1-1 CO 03 (0 0 ,-) 03 M(4 (1) E 7 ,-1 r-1 0 -P -P EL EL 03 n -P 0 .--i E o D a) • H -P > 2 CO "H E -P -,-, ,-1 0 -c > -H o_ 0_ z

0 03 CO .1-1 • 1-1 ta _C (1) f0 r-1 01 CU 4-1

= Z CID U") _I >- I- ._J S 111

(17)

- 14 -

. 0 Cr, 7

U) ,-1 0 _c -) 0_ 0

K ir anp i to tila t kes kim äär in 244 168 266 67 2 242 224 218 360 205 9 22 25 730 27 51

1

35 711 14 029 16 111 18 681 20 553 18 643 18 566 14 340 8 517 7 0 45, 9 457 8 851 10 783

co en ,- N. cr

o7

uD 01 0-

en 30 ul cl- co

r.. CD ui cy Cfl co sj- eN U7 In sy en 1.47 en en 07 (-,1 en 0 cy r, 0 o7N.C\lencr 0 (-, Ul ,- c-

277 83 2 262 308 69. 0 65. 0 3 4 865 35 541 25 60 2 12 984 1 3 27 1 888 16 228 775 227

c c c I C

E te lä - Po hjanmaa

uD 0 01 07 in e\1

CD ci- N cY

• - • cy U7 N. 07 01

r, Cn UD oD cy 07 Cn cr) (0 N. 0 01 r, r, N. cn uD 0-) UD CD

r, cr CV 10 07 07 s- ,-- ,- c-

u 0 U r u

H

E

0 7

(1) 1

:0 rn Cr3 Hi

u7 m 0 en CD on

N. c- 07 co 0-) r, s-

CD en 03 o7 r, cD aD 07 c.c) c Nl 0 cy en 0 U7 cy 1.0 c0 en 07 cr r, r, N Ui rv Lr]

CD u7 3,1 s- e\I

c- c0 c- • sr CO ,- en

07 0- en

0 c- r, N. c- c- c- cri 03 o7

u7 en N. 0

cp Cli

rv ,-- ,- o7

u

U

0

r

LI-

Ko ko maa te lä-Suom i -

,- 03 r, c- (V on

0-) LI-) d- CV

• • • (V 01(0 (-V oD

,-- en c- 0 r, Cn

CO ,- 'f" Ui CO CO

en (0 07 c- 0 (0 Lo Nl cy Ui c-

uD

rv r, N ui

Nl

,- IV

sr cl-

CO •

0) r, CD 10 en 07

(0(0 1n cy c-- Gr Ui CO

01

01 cn 0 d- 3,1

3") (0

sr

r• d ,

C\

LL-

uD oi 0 N.

Oi

e\J

C\I en en cn (-°,1 (20 en Nl

co

001 cl- Cr) e,1 01 Ui .- co cv co Nl en 0 07 sj- r, 0 on 0 en cY ct UD rv sr CD U-)

o ui

(V e\J

01 c0

r- --, •

03 (SD

UD r-,

0 Cr)

m sy 07 s- c0

cy ui

1,„ en 0130 r, sr cn

Cr) 0

07 c-

s- cc

r

-

Cr

Ir

ro • ,-I H ',, 4-)

E

4-, H-J 0 43-, 7 _(: m

M W

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 330

• • • ell

• • • Ii) 43

• CO

• 01))

• 0 7 (r) (3343 430 7 -P (0 0 0 0 4-) 7 1--1 •HI cr3 0 (0 u) •H .--) -I-) C >, ro :ro M -4-, -I-) U7 0 •H M -1-) > e) (13 el) •H _Y 2: 2: U7 >-

.,.° ••

4->

43 0 4-) 7

i=

(0

(17

Ui

••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

• •

• 7 en

0

0 , -4 0 0 (043 0 430 CO 0 0 4-) 0 (0 0 •H ,-) -I-, c >, m (m m -p -1-) 0 7 •H (0 -1-) > 0 (0 a3 •H -Y

2: 2: 07 >-

r0 • .--i 4-) H --,

E

-I-, c 0 0

E

(0

2=

M IY

7 43 •r-I 1n

ossc, -1-) (CI . . • 4-) • en ul • • • 03 •H 0 • • • 03

:337

-- 4-) • • • __ co .H1

• U) • • • -_ 0(0

• •,-1 • • • ui] M

• -0 • •

• r-1 M

•D • • •M

-I-) -P _c 0

• • • eli >- c

• c • • • ,-) 03

• CU CO •

E

• 4-, ( u) • -I-, M

•(700 •n3 ..c 0 H-1 0 • (1) U7 C (0 43 • _Y f., 0 0 4-) (0 • 0

u) o co 04-) • c 0 ,--; •,--1 cf) • > 07 0 M (o u) •,-4 • -01 ,-i -I-) e.-, 0 >-, , 73

m

:(13 C m 4-) 4-, 4-, 0 -p 0 •HI 7 •H 0 0 .-I 043 > u“-, G-, in (0 0 CO ..-1 -- 0.) 0 4-,

2: 2: ‹ en >- > m (17.

5-

. ,--1 (0 -I-) ,-)

**--, _Y

E

4--)

0 C

Ct)

E

...0 (o ru C-J (.0 7 _j_)

(5) 10 ,-1 0 0 r-i • 4-) ro

m (1

)

,.

• • • - • • c) -P (I) • • 43 cp

E

. .

0 0 >, • • 7 -- • • ,-r 0 -p

(13 0 0.)>I°

_Y c (1) .-I • CU Y 0.1 (0 -_ 0 •-) 0 -) r0 -P (-1 -p (._, •H •H u) -1-) (f) n>° 0 0000 03 0 (13 •H C c ,-) (-1 -0 (0 OMMDM

4-- 07 :D 2:

:ro en 13) C

CO

4.)

>- _c

(18)

- 15 -

S is ä- Su om i T -I I II

I

I V V - VI 118 459 15 8 47 4 2 4 1 90 7 4 32 33 2 12 7 50 23 53 5 40 1 27 5 9 69 9 1 8 0 97 17 5 16 17 7 25 21 9 1 4 11 13 7 7 7 0 4 9 253 12 27 2

r,

c- 01 UD 1(1 N

rNo-)Nir,-)

N s-

sr

N c0 c-

N 01 01 cl

- c0 0-) cn

01 Ui c-

cr CD Ui c- menen

c-

oD

CD UD c-

01

c- c-

01

01 01

01

01

co

c0 01 N

cr

U1 Ul

01

• c0 CO

01 c- CJ c

-

01

cn ri sr on Ui cr 10 cr c- 01 Ui sr r, on 0,

1

10 4 21 31

1\1 ,-

01

CO

01 CD

01

CD cp co cn 01 0, c-

01 Ui c- 01 N.

cn cn ,i- ,r o 03 cr) sr

(V

sr ui r, sr

Ui

ui

01 c0 Ul

en

03 01 Ui

N

Ui sr CD

s- • sr UD

cr cr 01 CV cn

01

aD U1 cn Ui sr sr

03 0,

en 10 01

sr UD

03

CD CD 1001 ('1 cr)

01 (V 01

Cn Ui cr cr

01

c- c- Ui 01 CD P1 ,--- cr

Ui

cr cr

CO 01 Ui

-

1 29 36 5 N c1

-

00101C0010 ,- • Ln LI) 03 ("V d

CD

01 01 N N

UD c- (001

01

0101 'INC`,10,-) N.. v-

0, c-

uD

01

Ui - Ui c- 1(1 UD

CO

cr cr 01 c-

CD CV cr c- CD

N

Nl ,- N

01 03 0 Cr) 01 01 LO 10 ,- N

cr cr

0 01

CD CD U1 I I 01 cr

• • • 01

,1- c-

01

0-, UD UJ c-

• c

-

c- 01

Ui cr

0101 c

-

CD 10 01

cr

c

-

01 N c

- rn CD

Ui

Ui CD c-

Nl

CD c- c- CV en cn on

N

r-, r,

UD c-

aD ,-- Ul

UD

c- c-

1 10 0 3 42 11 '

E te lä-Su om i V I 5 11 7 4 4 5 4 63 5 16 58 1 6 269

01 CV

01

en 03 ,- ,r

('1 01 s

r sr 01 01 r„.

c- 1n Cr) 0 dc 10

oi

CO CD

CO cn CD aD

N

co 01 UD cr

01 N

UD

CO N c-

CD 0, Ui 01

c0 c- 01

01

N

cr ''

CO

0

CD

01 U1

03

0/ N Ul 10 01 c-

cr ,-

0101

sr sr

Ln . v-

U3

0, UD CD CV ,- 00 c-

V 3 4 2 6 2 2 33 7 26 19 110 6 69 4

CV

ui CV ,cy r---, r.

• . • 10 01

cr ,-

,_.

,-mcn r----

, - 1001 01 CO N 01

UD CO CV

cON.d

-

0

-

101

0

7Cr)

0 01

0

01

03

CD r, oi on on Ui Ui aD UD c- c- c- UD CV

1 7 1 266

03 CO

N 01

sr

0/ 01 Ui 01 UD N

aD UD

N N

c\i

UD c-

(0-

01 01 ,-- C- 1

Ln

I V 23 1 13 4 2 2 22 7 24 5 5 4 7 19 5 01

c- ,-

c

-

aD up Ul

• • •

c-

01

c0 CV

CD 01 cr sr 01

01

Ui co cr ,- 0010 c-

01

CD cn r, oi s- N

01

CD s-

c-

sr

01 UD Ln ,- CO

01 01 ,

- 01 01

01 01 c- 03

,- '- Ui

03

00101 N "C\IN

10 c- ul c

-

CO

01 0D UIN 03 01 01

N ,- N

I I I 13 3 620 14 67 1 20 84 2 7 4 28

c- 0, 01 aD

N

cv co co

01 sr CD P1

01

CD

01

01 0:10-)Lfl 01 LO U1

• • •

0101 c

-

d

- Ui UD Ui c- 01 0, 0,

0101 N, 10 0-, 0101

CO

CD

• 0101010101 10 10 0, N

c- N CO

N.

0, CO

cr

N 03 d- 01 0 Cr) c- CO

N.

CO

01

10

,_. 0,

N

1 - 1 1 5 4 4 2 2 9 40 9 20 25 4 8 09 3 01

0101001 CD CV cD

oD

cr UD

c0 CV

cr

N

UD CV c-

0, N CO I I 03 01 • • • 0101

,- Ln 01 uD c-

oD • cr 0101

CD c- 01 CD

N

c0

UD

cr 0101 cr

cy r‘i

cn un

((0 10 c- N CV

cn

Ul c

-

CV

cr

Ul c- Ln 03 CV

cr

01

01 CD

d- Ui

sr ,--

s- ,-

" • • 0 •

m ,-1 M ,-1 . . . . • -I-

,

4-

,

. . . .• " . .

. . • • -1-, . U3 ,....

• • • • • • • 0) • •

0

r-1 IL

'CO • • • C1)

:CO

E -

(C

• • • 10 -)L CO ..-1 U

• • • C • " " • CO • •

0 ro +3 c

• • •

0) . . . . • •,--I • • •

:(3

a)

• 17 • • • ,- I a)

_Y 0

C

0 0

• • • 4-

,

• • • • 7 • • •

03 -I-,

• 7 • • • _C

43 0

0

E

• • x

• • - >- - • • •

• • - • • 0 ›-

'I--)

0

0 _C

r(3 0 -P tr) • • >

-p 0)

E • •

, co • w • Lo

co • CO 0

E nj 10 0

>, • •

,-I • 7 10 • 7 CO ,-1 • 4-, 7

(r)

• -P M f-, 7 • • H • 0 7 • 0 7 H • CO 0 7 • (0 _C CO ,-I 7 -P 4-

)

. • r-10 .--i 0 -P 7 ,-1 0 • f, (3 7 (0 C CO >, •

^-, •

U) 110

0 00

,-1

---, 10 C CO .--1 • _' (._, _p 14 0 0 ,--4 •

E

CO 7 -P CO•

0 0 -P

o\'

7

-

-

,

(0

M 0 0

-

I- '

E

7 0 4-

,

CO • 0

co 0 03

0

-P

• 0

0

ED

H

a) _Y CO

ra -- •-) o -1 •,-i

II) 7 ,--.1 •H CO 7 ,-I _Y •H CO . > 03 01

-P 0 M 0 •H -P

o ro a)

•H -P 0 CO 113 10 •H • C) 7 f_, •,-1 •,

-

1 10 0 ,--1 -1.-, C >-, 0 ,--1 4-

,

C >1 0

,--I 4-,

f-, C >, , 7 7 4..) CO 0 '-:>

,--, M :M 0-P ,--1 M:(0 113-P C 0u0004-

,

4i 4-) 0 • M 7 0 M 7 4-

, M

7 •H 0 4--

, M

7 ,--1 M 4-) M ,-1 7 •,

-

1 0 0 ,---i ,--i M 0 M •

,-1 C

-I-

,

(U-P> 0 4i M 4-

,

> M

E

M 4-

,

7 > M f-, f-, CO M C 17 M M M CU •,-1 03 M M •,-

-1

M (0 M U3 ,--1

a)

0 -1-

1

+) 00000 J: 2: 2: O1 >- _C 2: 2: en >- .1= 2: 2: ‹ U

3

>- > CO CO I- 0)01

M M 113 CO CO

CC CC 10 =

(19)

,

cr

Po hjo is -Suom i

1-1

>

1

>

33 4 6 29 12 86 3 12 299 1 2 0 83

sr 0 111 Cr1 NJ 01 ,- 0 n, 10 N. C3

n. • • • • Nl oi co N ci 01 01 CO 0 cn cn cn 10 NJ 03 C- C_. c_C n...

c- 01 ,- 01 01 r, 01 NJ Cn n, n, c- 1.I1 NJ IN

Cl) N

n, CV cr 10 01 01 1 m • ,t CID Ui 03 sr CO sr 0 01 c0

CD

Ui 01 01 CV cn 0101

Cl)

100 358 1

>

1-1

255 846 21 278 14 525 15 343

N ,t cn r, CD N. cn ,- oi uD UD cr CO • • • • 0110 co cn cr ,- N 01 (0100- 10 P1 UD sr Ul c- 01 n, UD 01 c- cn

QD

UD Cn Cn 03 Cl) 011i

CD CD UD c- c-

(Ii N

UD Ui Ul n1 C.1 CO 0 cn • ,r co ui cn ,- cr (0 01 ,- (00

UD

cr 0-0)

N cr

Cl)

56 587 1

1-1 1-1

1-1

163 331 16 003 12 240 7 593

n, CD CD C\1 On 01 01 010- 01 CD cr UD • • • • 10 01 cr N ui co ,- c- 01 OD u3 cr) co 03 CD 01 ,- CD CO

UD

cn cn c\i ui ,- ,- ,- Un

01 01 Ui c-

c- c-

en c- r', ,zr NJ n, 1 Cn • CO n. CO c- c- cr ,- 011i

Un

CO Un CO N

c- N

N

42 470 1

1-1 1-1 1

111 286 1 2 379 2 2 867 1 2 131

1-1

01 c- Cl 0- 01 ,- un Cn QD c- c- on UD • • • • 1:00103N. N. cl- N UD CD n, cr Cl-. ,- 0101 ,- co ui cn

Cl-. ,-

ai up c- 01 n, n, cel 01

Ui ap Cl)

,-

sr n, 01 Ul Nl 1 i Cl) sr CD c- oi Cl-.. ap ,f N

ui

cn (011i cr

,-

10 4601

E te lä-Po hjanmaa 1 -11 III I V V-VI 81 7 89 141 0 6 8 27 2 681 359 533 2 5 20 9 238 1 8 3 3 5 23 25 8 21 558 21 813 16 546 13 888 13 507 6 20 7 1 2 288 5 943 119 3 74 178 3 26 3 19 850 40 2 622 68. 5 7 9. 1 85. 3 89. 3 2. 1 5. 2 5. 7 5. 8 18.

1

1 2. 2 5. 2 3. 4 11. 3 3. 5 3. 8 1. 5 58 339 110 6 84 257 873 321 3 44 3 46 869 897 660 1 487 8 448 12 57 9 4 4 86 1 2 937 8 065 2 985 26 1 20 39 736 49 202 49 946 8 593 13 946 17 139 25 366 2 39 8 5 44 8 11 5 45 35 079 1 10 2 20 179 131 3 57 300 439 866 52. 9 6 1. 8 7 2. 2 73. 1 4 608 2 2 736 39 655 6 7 496 2 9 43 5 587 48 7 41 4 1 867 413 463 2 258 2 090 54 51 290 3 200 7 96 4 28 837 90 9 98 1 14 653

(20)

(13

- '17 -

1 w E _C • .-I 0

0 0 7 CD ',-) Cr)

Pa ino te ttu kes kiarvo K ir janp i to tila t kes kim äär in

CD cp ni 0i CD CD 03 CD Ui

N cr) Ln Nl

ul N

03

Ln ,

-

N cr

03 N Li a3 0,. • Cn ni al ul Ui

,r

03 ,-

03 o3

ni N CD CD •ni 1--..

CD •

N d- N

N.

d- d- CO N

10 CD C:

10 • d LO r,... Lf

Cr.

E te lä- Po hja n - ma a

0i cn up

r,

cn

,

-

,r Nl r, ui

03 N ,- ,- CD CD

Ui co ui CD crl- 03 CD CD N

Nl •

03 N UD CO ni

N CD' -

d" ni Ui ni CO ,- N

CD

10

Ui CO

cn N r,

03 oq • c-

r, ui

0i 03 CD

N ,

-

N ,-

CD UD

Ln

03 . 0-]

cr ui r,

0:1

1 ..-1 :03 E Cl) 0 H 7

Ui CD en

f`,. CD oD Ui cy

ri c3 cn

CD c- 03 c0 CD ch

ri ,

-

,

-

dr ni

N co ,

-

cn ,

-

,-- n.,J Ln

Ui • (Ii.- UD CD

N ri cr r,

0 CO c— d- ,-- N

c0 aD

oD

N ,

-

cr

CD Ui

r, .. • ,

- 10 ni (V

N N

N Ui 03- (-0 • UD cl- ct CO 03

E te l ä- Suom i

CO ni CD'-- N CD N cr 03 c

03 CO 03 CO .,

c2

03 N 0 N CD CD Ui UD .

r

-

, c - cr ui ri cr 0i cn

Cn

cr ri

up ni dr ,C

LO ct

_

cn

U3 03

cn N cn • N ri

CDc

-

0i C) N ,-

CO N

cr

CD r..

c0 • 03- co Ln N.

1

-„,

0

_. Cl)

003 E

i

UD Cn CO aD CD Ui UD CO CD ct aD r-, CD I,. 03 c0 N N -0i CD ,- CD N CD N d- 0 d- dr ._ Ln r--•

en Ln cn co D cn • N on N ,

-

cr • co

03 Cr) r---. Cr) N CO ,- dr N N (N 0-)

n.

N ,- d- Ui 03-

r,.. N

Nj 1D ,- 03

x ) V i lje lij öi den s aam a t v ä li t töm ä t avus tu ks e t (mm. ka to korvau ks e t), e i inv es t. luo n to is e t av us tu ks e t. Ka tso my ös A lkusana t Maa ta lou den ko kona is tuo t to m k /he: Ma ito ta lous Nau ta kar ja S ia t S iip ikar ja Muu t e l äim e t Xo tie läin tuo t to y hteens ä Ru is Ve hn ä O hra Kau ra ja s e kav ilja He in ä Peruna Ju ur ikasv i t Muu t .Kasv inv i lje ly tu o tto y h teens ä .Puu tar ha Va ltionavus tu ks e t x ) Asun toe tu xx ) Muu t Muu tuo tto y h tee ns ä Ko kona is tuo tto y htee ns ä m k/ha .xx ) Vilje lij äp er heen,

(21)

- 1 -

1-1

>

co N. c- uD c- cn 00 cn cn N un 1- cr On

On 0D Cn • cn 00 r,

,_ cD 14-, 1,, ,r ,- N 0-, ui N r, Nl s- N CD 1- c- c- r, c- CJ

co ,j- 1- • un o, c-

07 c- un Ui c- uD Ui c- c-

aD aD On • on on

ct r., 03

1 Ui - Ui co ,- ciD

>•

Ui 1- CO CD O.1 r, UD CD N.

Ui Cn Cn on On CO 03 ri r, 03 03

N cncnstriin III N uD r, • 0 c- cn ui Ln •,.cn CO Ui

• s- .H sr sr aD CO ,- cr c- en ,-. (7 0 N •,' d- d- 1.13 lo

E >

03

0 1-1 Ui c- c- 03 s- cn

LO 7 1 :117

M on r, 03 CD 0 CD cr ui cn s- 03 Cn

CD • c- c- on un CD C,J on C,1 c- cn o, ,- r, un CO N. h,

CD • UD CD Cn cr c- ,t CO N

569 5. 4 10 58 4

,-1 1--1 c- uD Li 1- c0 N u3 1.11 CO

C.F) 1-1 aD

[--i Ui Ui cn

Ui cn oi ri no 03 CD c- 1 un 0D Ui uD c- CD uD eJ N UD 0) 1.0 Un 03 N.

1--1 c- Cn ct r, on • Ui c- N uD ui s- • ri ui ui s- 03 • CO 1--1 un C\J ,- C3 Cn N Cn On un ri ,t aD Ui C\1

O, c-

1--1 Ui Ui d- N c- N 1.13

,-

Ui CD Ui sr s- ui r, cn ui s- r, co On rn c- un cn en cn cn sr Ln sr Ui 00 c- 03 Ln s- st • N 0 ui cn sr r, ri ui c0 • On c- On CO 03 • c- f--I On uD On c- 0 UD ,- ct Cn On UD un ,- co (X1 ct un

>

s- oi sr sr

ri ui

ri sr LO c0 Ui oi r, r, N N ui •

,- cr cn r, s- r, r, r, ui N r, r, N ui Cn uD oi oi

aD , ui cn r, oi c- N 0 N sr ui

UD • cn Ui 0 cr cr 03 0-1 Ui On c- C,1 On c- r, c- c- On 1- CD CD

> uD h..1

,.C\1 Ui C,1 03

E

0 Ui UD Ui UD On 03 N ui un CD

• c0 c- cr CJ Cn C,1 c- CD sr s1- 0,013NLIld- 0--. r, sr

CO • sr s- N cr NC\11.130 ,- UD

0 • On cn 7 > sr 0 no cp gi sr N on On c- cr C,1 03 c- (X1 c- cr ,t N.

CO I 1-J

N N 0"-

CO N

c- ._ 03

:ro ,-I 03 -1-,

UI I-1 r, c0 cn N r, c0 0-) C13 d- Cr) ri ui

d- • s- ui sr ri LC 1"-, s- sr N Cr/NOM COL13d- s- ui

N • s- ui cEl cn 0-10d- d- oi ci

00 • Cn r, 1-1 CJ cr ,- N ,- o3 ,- ri N s- s- N ri sr s- ri s- ui r, 0 ',I ri ,- N r,

N. s-

,- CO

,-. UD cr Cn s- s- ui 0 ci L0 Un Cn c- cr 0 Ui - ri N ,- cn Ui Ui s- E.-1 oi s- N r, Nl oi • 0-)N 1/3c010d- LoLii 0 • ,1- 0n 1---. 0E) en • r, 1_1 cD c- ct C‘l cn cn s- N s- r, cr Un cr Cn on cr cn c- C\1

Ui N c-

1-1 r,7 s- s- sr Nl aD

.. . . . . .

. . . •

:(17 4-) M . . . •

E

°) En rEl . . M . . . • • • •

:0 U3 ...0 . . 03 •

.1...) 7 '--- • C

ui . . . . . . ro

H ui

fn E

I1]

IQ -1--) . . . . ...„

:10 > 0 C

> 0 M -P cu >, • • • •

• E

4, 03 osso . • . •

-P 0 -P _p -P 0 • :CO 00

CO +1 03 03 7 _C -I-, ,--, • • (1) 1.0

E

ro ui c -p •>, . . • -1-, x • • c c

ro .__ •H CO 10 o 03

10 0 01 •,-I 0 7 . .p . . 03 „No (1)

0) • +) 0 CO -I-) -P ai • • -P

E c c -I-) >,

_C

D E o .—I o ,--1 _.. • >, >

M ,-- J ,=0- ' • • 7 G) . 0 /--, •

-

o ,—i

0 • • • -I-) -4-, • • -I-, X • 0 0

.,-1 _p • 0) _Y 03 • CO C CO X • -P -I-,

03 CO -I-, :0 003 • 03 E •I 03 • • •,-I • •,-I 0 • -P . 4-, .-) 1.0 03 >C 0 ,-) • •,-)•,-I :01 . • • > ' > > 7 • 0 0 .H 03 E 03 ,-(U • .-1 013 03 • • W • C z CO CO -P • 2 0 ,-I 0 > -17 19 CO • CO .--I M 00 • ,-I _C c G) • -P 4-3 0) ..p 0 0 0 -p . 1:1) • rl [0 • > (-. o0 • [f]

..-) C0 .r-1 10 0 0 113 .1-1 -1-- :0111 M u) O .,-1 CO M •H -P -I H ,-r 0 _p ,--1 -P -p -P 0. 0 10 C 03 C-. 0 D 0-, -P CO -I-) -1-, C -P 7 :: M ,-1 > •,-I MI CO ,--1 7 (I3 • ,-1 7 L r-1 _C • r-1 (-1 7 7 7 c-1 7 7 z C

> (1:1 0) (0 (0 •.-I ..-I 0 0 03 _C 03 C) 11) 0 0 D 10 M 7 C

(LI 1/) C_/3 W > 0 3L = EL I-3 0_ > .:S _X

— 113 C

X

Figure

Updating...

References

Related subjects :