• Ei tuloksia

Ihan taiteessa. Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta.

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Ihan taiteessa. Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta."

Copied!
136
0
0

Kokoteksti

(1)

Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen

suhteesta

Jouni Kiiskinen (toim.)

ihan

taiteessa

(2)
(3)

Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen

suhteesta

Jouni Kiiskinen (toim.)

ihan

taiteessa

(4)

ISBN 978-952-60-4731-7 ISBN 978-952-60-4732-4 (pdf ) ISSN-L 1799-4837

ISSN 1799-4837 ISSN 1799-4845 (pdf )

Fontit: Dolly ja Nobel Paperit: Munken Pure 120 g, Munken Pure 300g Unigrafia 2012

Aalto-yliopiston julkaisusarja Taide + Muotoilu + Arkkitehtuuri 5/2012

Aalto-yliopiston taiteiden ja

suunnittelun korkeakoulu | Taiteen laitos Aalto ARTS Books | books.aalto.fi

© kirjoittajat ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Graafinen suunnittelu:

Pauliina Nykänen

(5)

Johdanto: Ihan taiteessa?

10 Jaana Erkkilä

Rullalautailu, taiteellinen tutkimus ja sielun tarpeellisuus

20 Minna Haveri Kosketuksia ja kohdistuksia

– taiteessa ja sen rajoilla 34

Pirjo Seddiki

Visuaalinen essee – sanat kuvailevat ja kuvat kertovat

46 Kirsi Heimonen Kohti. Liikkeessä. Ja pimeys.

58

Helena Oikarinen-Jabai Tutkimusta kulttuurisissa välitiloissa

72 Leena Valkeapää Taiteellisen ajattelemisen

autoetnografisuus 84 Anne Keskitalo Kävelymetodi kuvataiteellisena

ajattelumenetelmänä 98

Jaana Houessou Tietäminen yhteisissä prosesseissa

110 Jouni Kiiskinen Taide tiedon kohtuna

(6)

Minna Haveri &

Jouni Kiiskinen

ihan

taiteessa?

(7)

7 Tämä teos sisältää yhdeksän puheenvuoroa,

joissa pohditaan taiteen ja tutkimuksen suh- detta. Artikkeleissa kirjoittajat paikantavat sekä teoreettisesti että konkreettisesti tutki- musesimerkkiensä avulla omaa positiotaan taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuk- sen kentällä.

Ryhmän tutkijoiden välinen keskustelu sai alkunsa tutkimusryhmässä nimeltä ”Ar- tists on Other Fields”. Ryhmän hajaannut- tua hankerahoituksen puutteessa, jäljelle jäi tunne siitä, että meillä yhdessä ja erikseen oli paljon sanottavaa taiteen tutkimuksesta.

Keskusteluissa esiintyi näkemyksiä, jotka ei- vät ole taiteellista tutkimusta käsitteleväs- sä puheessa päässeet vielä kovinkaan hyvin esille. Päätimme paikata tämän puutteen jul- kaisemalla artikkelikokoelman ajatuksistam- me. Osa alkuperäisen kokoonpanon jäsenistä joutui aikataulusyistä vetäytymään julkaisu- hankkeesta, joten kutsuimme ryhmämme täydennykseksi muutamia uusia kirjoittajia.

Kokoelman artikkelien kirjoittajilla on kokemusta ja tietoa taiteen ja tutkimuk- sen suhteesta: kaikki ovat väitelleitä taiteen alan tutkijoita. Yhtä lukuun ottamatta kaikil- la kirjoittajilla on tausta taidekasvatuksessa.

Näennäisen yhtenäisestä horisontista huo- limatta kirjoitusten aiheet ja lähestymista- vat kurottuvat aiheen äärelle hyvin erilaisis- ta suunnista. Artikkelit pohjautuvat jokaisen kirjoittajan omiin lähtökohtiin ja kokemuk- siin tutkijana, ja ovat siten omaäänisiä pu- heenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhdet- ta kartoittavassa keskustelussa.

tutkimustapana taide

Taiteen tutkijat kautta linjan näyttäisivät tätä nykyä yhtyvän käsitykseen, että taiteen teke- minen voi olla yksi keskeinen tiedonhankin- nan, ymmärtämisen ja tiedonvälittämisen väline. Taiteen tietämiseen liittyvät näkökul- mat ovat tärkeitä argumentteja myös kou- luissa tapahtuvan taidekasvatuksen puoles- ta. Taide ei ole enää vain tutkimuksen kohde, siitä on tullut tutkimisen tapa muiden mene- telmien rinnalla.

Tämä kirja pyrkii tekemään yhä moni-

äänisemmäksi ajankohtaista keskustelua taiteellisesta tutkimuksesta, sillä se tarjoaa taiteilija-tutkijan näkökulman rinnalle vaih- toehtoisia taiteen sisäpuolisuuden muotoja.

Usein taiteellisessa tutkimuksessa taiteen te- keminen on tutkimusta eteenpäin vievä voi- ma. Myös tämän julkaisun kirjoittajilla on omakohtainen suhde taiteen tekemiseen ja toimijuuteen visuaalisen kulttuurin kentäl- lä, ja sen kautta mahdollisuus näiden alojen sisäpuoliseen ymmärrykseen. Taiteessa ko- kemisen ja taiteen tekemisen kautta syntyvä tieto luo taiteen tutkimukseen erityisen nä- kökulman.

tutkijat taiteessa ja toisaalla

Monet teoksen kirjoittajista eivät kohdista tutkimuksellista kiinnostustaan kohti taide- maailman ydintä (per se), vaan tarkastelevat alkuperäisen ryhmäidean mukaisesti tai- teen ilmenemismuotoja ja taiteellisen tietä- misen mahdollisuuksia taiteen “toisilla ken- tillä”. Tämä tausta näkyy ja kuuluu julkaisun puheenvuoroissa. Vaikka kirjoittajat kokevat tutkijoina olevansa ”sisällä taiteessa”, heidän tutkimuskohteensa saattavat olla institutio- naalisen taidemaailman ulkopuolella.

Kokoelman aloittaa Jaana Erkkilän artik- keli, jossa pohditaan onko visuaalisella kult- tuurilla ja kuvataiteella ratkaisevaa eroa tai- teellisen tutkimuksen yhteydessä. Erkkilä lähestyy kysymystä ennakkoluulottomasti, ja tulkitsee artikkelissaan taiteellisen tutki- muksen näkökulmasta skeitti-kulttuuria ja sen visuaalisia narratiiveja, jotka on tuotet- tu ja toteutettu virallisen taidemaailman ul- kopuolella.

Taiteessa ja sen rajoilla liikkuu kirjoituk- sessaan myös Minna Haveri. Hän käsittelee taiteen marginaali-ilmiöiden, tässä tapauk- sessa ITE-taiteen ja käsityöperustaisen tai- teen, tutkimusta vuoropuheluna ja jaettuina kokemuksina tutkijan, taiteilijoiden ja teos- ten kanssa. Keskeiseen rooliin Haverin tut- kimuksessa nousee tutkijan omakohtainen, tekijyyden kautta syntyvä ymmärrys luovan- työn ja käsityöperustaisen ilmaisun luon- teesta, sillä se auttaa ymmärtämään paitsi

(8)

8

Minna Haveri & Jouni Kiiskinen

tekijöiden kertomaa myös heidän tekojensa ja teostensa kieltä.

Pirjo Seddikin artikkeli on syntynyt hä- nen positiostaan taidekasvattajana muo- toilukoulutuksen parissa. Hän käsittelee artikkelissaan visuaalisen aineiston argu- mentoivaa merkitystä, ja pyrkii etsimään metodologisia välineitä visuaaliseen ajat- teluun ja sen kehittämiseen. Seddiki poh- tii tässä yhteydessä kuvan ja sanan suhdetta taiteen ja muotoilun koulutuksessa. Hän kes- kittyy erityisesti visuaalisen esseen avaamiin mahdollisuuksiin. Seddiki ehdottaa, että vi- suaalinen essee voisi parhaimmillaan toimia kuten taide – tehdä arjesta ja sen käsitykses- tä moninaisempaa.

Kirsi Heimonen astuu artikkelissaan tans- sija-tutkijana sosiaali- ja terveysalan kentälle.

Hän kertoo pitkäaikaisesta taidetoiminnas- taan Helsingin Diakonissalaitoksen muis- tisairaitten hoitokodissa, jossa toiminta ja teokset syntyvät alttiudessa toiselle, asuk- kaalle. Hoitoyhteisössä syntyneet teokset avaavat yhteisön luonnetta ja paljastavat sen tapoja ja käytäntöjä. Samalla ne lisäävät tai- teilijan omaa tietoa tanssimisessa tutkimi- sesta.

Myös Helena Oikarinen-Jabain tutkimus perustuu toimijuuteen. Hän näkee tutkijuu- tensa osana arjen prosessointia, jota henkilö- kohtaiset kokemukset, elämässä eteen nous- seet kysymykset ja asetetut rajat muokkaavat.

Oikarinen-Jabai on viime vuosina tutkinut maahanmuuttajataustaisten nuorten kuulu- misia (belongings) ja identifikaatiota. Artik- kelissaan hän kuvaa performatiivisia ja osal- listavia menetelmiä. Hän pohtii, millaisia näköaloja ne voivat avata monikulttuuriseen maailmaan. Konkreettisena esimerkkinä tut- kijuuden ja toimijuuden limittymisestä hän kertoo Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Asemanseudun monikulttuurisella olohuo- neella toteuttamastaan yhteisöprojektista.

Sekä Heimonen että Oikarinen-Jabai kä- sittelevät kirjoituksissaan osallistumista ja läsnäoloa. Mitä merkitsee johonkin kuulu-

minen ja jossakin paikassa oleminen? Kirjan toisena vahvana teemana onkin pohdinta si- sällä olosta; sen luonteesta ja siihen liittyväs- tä kokemuksellisuudesta. Millaista tietämis- tä menetelmissä, prosesseissa tai ilmiöissä sisällä olo yhdistettynä taiteelliseen ajattelu- tapaan tuottaa?

Leena Valkeapää asuu Käsivarren Lapis- sa ja elää porosaamelaista arkea. Hän kirjoit- taa artikkelissaan autoetnografisesta tutki- musmenetelmästä ja ajattelutavasta. Hän keskittyy taiteen tuomiin lisäulottuvuuksiin tutkimustavassa, jossa tutkija elää pitkiä ai- koja tutkittavan ilmiön sisällä. Valkeapään tavoin myös Anne Keskitalo liikkuu artik- kelissaan luonnossa ja kiinnittää huomion- sa ihmisen ja ympäristön suhteeseen. Hänen artikkelinsa esittelee kävelyä kuvataiteellise- na ajattelumenetelmänä. Keskitalo avaa käve- lyyn liittyvän moniaistisen havainnoinnin ja tietämisen erityispiirteitä aistietnografises- ta näkökulmasta suhteessa kuvataiteen, ku- vataidekasvatuksen ja taiteen tutkimuksen käytännöissä syntyneeseen kokemustietoon.

Jaana Houessou käsittelee artikkelissaan kahden kuvataiteilijan välistä ja jaettua ku- vataiteellista prosessia. Tarkastelun lähtö- kohtina ovat hänen yhteistyössä kuvataiteili- ja ja taidekasvattaja Lotta-Pia Kallion kanssa toteuttamat teoskokonaisuudet. Houessou pyrkii avaamaan tietämisen mahdollisuutta ja taiteellisen tiedon luonnetta yhdessä työs- kentelyn, yhteisen prosessin ja keskustelu- jen kautta.

Kirjan loppupuheenvuorona on Jouni Kiiskisen artikkeli, joka pohtii taiteen, tie- don ja tutkimuksen suhdetta tietoteoreetti- sesta näkökulmasta. Hän keskittyy käsitte- lemään kysymyksiä taiteen tietoluonteesta, taiteellisen tiedon tarpeellisuudesta sekä tai- dekasvatustieteen mahdollisuudesta. Kiiski- nen pyrkii omasta näkökulmastaan luomaan synteesiä myös tässä kokoelmassa esille tul- leiden ajatusten tuella. Hän ei päätä keskus- telua, vaan haastaa jatkamaan, sillä keskuste- lu on vasta alussa.

(9)
(10)

Jaana Erkkilä

Rullalautailu, taiteellinen tutkimus ja sielun

taRpeellisuus

(11)

11

”GueRilla tacticts and leaRn-as-you-Go attitude”

(Rodney mullen)

Eteinen täyttyy rikkinäisistä skeittikengis- tä ja poika heiluttelee jälleen kerran varpai- taan auki ammottavasta kengänkärjestä. En ole mielestäni turhan tarkka, enkä vähim- mässäkään määrin nuukaileva luonteeltani, mutta kenkien hajoaminen alle kuukaudes- sa saa minut kyselemään paitsi kenkien laa- tua myös kuluttajan tapaa käyttää jalkinei- taan. Esitän mielipiteeni, että kulutuksen tahti on liian kova. Pojan isoveli huomauttaa, että harjoittelu kuluttaa ja taito vaatii har- joittelua. Jos aikoo olla hyvä jossakin, hinta on maksettava tavalla tai toisella. Valittaisin- ko, jos poika kuluttaisi viulunkieliä tai juok- sukenkiä jonkun sänkipartaisen valmentajan höykyttämänä?

Katselen rikkinäisiä kenkiä ja mie- tin, onko lähipiirissäni taiteellisen/taide- perustaisen tutkimuksen harjoittajia, jot- ka kuluttavat tutkijan anturansa puhki alle kuukaudessa, hankkivat uudet ja jatkavat harjoituksia. Miten tosissamme me yritäm- me luoda uusia käytänteitä ja miten paljon energiaa käytämme sopeutuaksemme aka- teemisen maailman hyväksymään muottiin?

Varton1 mukaan Herakleitos pohti jaottelua harvoihin ja useimpiin, ja miten hän tällä jaolla halusi tuoda esille vaatimuksen kriit- tisestä tarkastelusta. Herakleitoksen ajatte- lun valossa useimpien kokemus ja mielipide eivät välttämättä vastaa todellisuutta pa- remmin kuin harvojen. Eräs Herakleitoksen fragmenteista sanoo ”Yksi riittää kymme- neksituhanneksi, jos hän on paras”.

Rodney Mullen2 määrittelee skeittauk- sen lumon omalla kohdallaan koostuvan lo- puttomista mahdollisuuksista tehdä asiat omalla tavalla, sääntöjen ja rajojen ulkopuo- lella keneltäkään lupaa kyselemättä. Skeitta- uksessa ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä temppua, pääasia, että jokin toimii ja sen voi

tehdä aina uusin variaatioin. Skeittaus ei ole sidoksissa aikaan tai paikkaan, sitä voi teh- dä yksin tai yhdessä. Ja Mullen teki: harjoitte- li lakkaamatta, kehitti suurimman osan tänä päivänä tunnetuista tempuista.

Vaikka eri puolille maailmaa, sekä pieniin että suuriin kaupunkeihin ja kyliin ilmaan- tuu yhä uusia skeittipuistoja, rakennettuja ramppeja ja paikkoja, joissa on lupa skeita- ta, on katuskeittauksen ytimessä mahdolli- suus ottaa mikä tahansa tila haltuun, röyh- keästi ja lupaa kysymättä. Joskus julkisen tilan valtaus skeittaukselle on aiheuttanut monumentaalisiin suhteisiin yltäneitä tais- teluita kaupunkitilan herruudesta, kuten LOVE Parkin tapaus Philadelphiassa osoit- taa. Jeremy Németh3 analysoi prosessia, jos- sa kaupungin viranomaiset kielsivät yleisen puistotilan käytön skeittaukseen. Kuten mo- nissa vastaavissa tapauksissa, julkinen tila haluttiin sulkea nuorilta, joille kieltojen ja ulossulkemisen kautta luotiin toisen identi- teetti. Sosiaaliset identiteetit syntyvät tilojen kautta, missä on lupa olla ja missä ei. Hyvin usein nuoret suljetaan esimerkiksi ostoskes- kusten ulkopuolelle hätistelemällä heitä ulos tai poistamalla julkisista tiloista penkit, joil- la nuoret voisivat istuskella ja viettää aikaa osallistumatta kulutusjuhliin, joita varten ostoskeskukset on rakennettu. Borden4 nä- kee skeittareiden ja nuorten ylipäänsä yllä- pitävän arvomaailmaa, jota ei voi vaihtaa ta- loudellisiin arvoihin. He käyttävät julkista kaupunkitilaa olemiseen, eikä niinkään mi- hinkään aikuisten näkökulmasta katsottuna tuottavaan tekemiseen, siis kaupankäyntiin.

Asioiden tekeminen uudella, omalla ta- valla, vaatii aina riskien ottoa ja tietyn mää- rän ”hällä-väliä” -asennetta totuttuja kaavo- ja kohtaan. Kun taiteen kentällä on syntynyt jotakin uutta, on aina kyse ollut vallitsevis- ta normeista poikkeamisesta. Vanha, turval- linen, kaikkien taiteeksi tunnistama on hy- lätty, ja liikkeelle on lähdetty uhkarohkeasti, mutta määrätietoisesti. On lähdetty sissimei- 1 Varto 2008, 115–116.

2 Mullen 2004.

3 Németh 2006.

4 Borden 2001, 223.

(12)

12

Jaana Erkkilä

– Kesän kengät. Kuva: Jaana Erkkilä.

(13)

13 ningillä erämaahan tai asfalttiviidakkoon ja

luotettu siihen, että jossakin vaiheessa saa- vutaan määränpäähän, jonka olemassaoloa ei vielä tiedetä. Näin on myös taiteellisessa tutkimuksessa. Mikäli tutkimusta tehdään

”ihan taiteessa” on vanhat teoriat unohdet- tava, sillä uusien ajatusten taimien istutta- minen vanhoihin purkkeihin on silkkaa ajan hukkaa. On varottava jäljittelijöitä, joista Pla- ton5 sanoo vähemmän imartelevasti seuraa- vaa: ”Ilmeisesti hän jäljitteleekin sitä mitä ihmisten enemmistö pitää hyvänä, ne jot- ka eivät mitään ymmärrä.” Kannattaa kysyä, miten suuri joukko tarvitaan, että voimme puhua enemmistöstä. Millainen joukko on akateemisen maailman enemmistö, ne jotka eivät ymmärrä mitään, tai hyvin vähän, tai- teellisesta tutkimuksesta?

Afganistanilaisnuoret skeittaavat soti- laiden keskuudessa ja käyttävät tankkeja ramppeinaan. Miten vastaava ilmiö saatai- siin siirretyksi taideperustaisen tai taiteelli- sen tutkimuksen pariin? Akateemisen maa- ilman rauhanturvaajat partioivat tieteen valtaväylillä ja me taiteilijataustaiset tutkijat rullaamme ja puikkelehdimme heidän kes- kellään. Mietin usein, missä menee raja tut- kimuksen jäljittelyn ja tutkimuksen välillä.

Kysymys on yhtä hankala kuin: ”mitä on tai- de?” Onko tutkimus sitä, että jotakin ilmiötä tarkastellaan tavalla, jonka enemmistö tun- nistaa tutkimukseksi? Voiko luottaa siihen, että hedelmistään puu tunnetaan? Mitä jos kukaan ei tunnista hedelmää hedelmäksi?

”why GRow up?

just because somebody says?”

(jeff phillips)

Teksasilainen skeittari Jeff Phillips ei kos- kaan ymmärtänyt aikuistumisen logiik- kaa. Hän jatkoi pienoismallien rakentamis- ta, spontaania pojan elämää ja skeittaamista, kunnes kuoli joulupäivänä 1993. Peter Wil- kinson6 kirjoittaa Rolling Stone -lehdessä

skeittauksen olevan kapinallisten yksilöi- den laji, jossa yksikään lihava viisikymppi- nen valmentaja ei ole kentän laidalla arvos- telemassa nuoren urheilijan kykyjä. Ajatus skeittauksen lopettamisesta mystisen aikui- suuden astuttua kuvioihin, ei tullut koskaan edes Jeff Phillipsin mieleen. Hän oli sano- nut skeittaavansa, kunnes kuolee. Phillipsin asenne oli kuin taiteilijan suhde työhön. Ei taiteilijankaan työstä jäädä eläkkeelle. Taitei- lijan etu on kuitenkin jonkinlainen yleinen ymmärrys ammatin luonnetta kohtaan. Tai- teilija saa leikkiä vapaasti elämänsä läpi, toi- sin kuin useimmat muut ihmiset, ilman että heitä pidetään omituisina tai henkisesti ke- hittymättöminä.

Miten vapaasti leikkii taiteilija-tutkija?

Voiko tutkimusta ylipäänsä tehdä ”ihan tai- teessa” ja onko edes taide erityisen vapaa vyö- hyke aikana, joka vaatii kaiken mahdollisen tuotteistamista? Rullalautailun ympärillä pyörii miljoonien liikevaihto, mutta jollakin oudolla tavalla laji on onnistunut säilyttä- mään epäkaupallisen imagonsa ja pysyttele- mään eräänlaisessa viattomuuden olotilassa.

Temput opitaan toisia katsomalla, itse kek- simällä. Kaupunkitila otetaan käyttöön mis- sä halutaan ja siitä luovutaan yhtä nopeasti, jos marmoria suojelevat seniorit ja viran- omaiset niin vaativat. Simone Weil7 ajatteli, että raha tuhoaa juuria kaikkialla, minne se ikinä tunkeutuukaan, ja voitonhimo korvaa kaikki muut kannustimet. Se voittaa leikiten muut yllykkeet, koska se vaatii huomiokyvyl- tä niin paljon pienempiä ponnistuksia. Mi- kään ei ole niin yksinkertaista ja selkeää kuin numero, tuumasi Weil. Myös Rodney Mullen ja Steve Rocco huomasivat rahan degeneroi- van vaikutuksen8. Vuonna 1992 heidän liike- toimintansa, skeittaukseen keskittyvä World Industries -yhtiönsä, oli huipulla. Kaveruk- set huomasivat, että hauskuus ja tekemisen palo eivät riittäneet siinä vaiheessa, kun ei ollut enää mitään muuta kuin tulla vielä rik- kaammaksi. He myivät yhtiönsä. Mullen siir- 5 Platon 2007, 357.

6 Wilkinson 1994.

7 Weil 2007, 51–52.

8 Mullen 2004, 222.

(14)

14

Jaana Erkkilä

tyi vapaatyylistä katuskeittaukseen, jota ei vielä hallinnut, joten taas oli syytä olla lau- dan päällä: ei toistamassa vanhaa ja jo opit- tua, vaan kehittämässä jotakin aivan uutta.

Mitä on taiteilija-tutkijan aikuistumi- nen? Onko se juuttumista tiettyyn teemaan, saman asian vääntämistä hiukan eri sana- kääntein vanhan kiekon päälle? Vai voisiko kyse olla sellaisen itseluottamuksen saavut- tamisesta, että enemmistön hyväksynnällä ei todellakaan ole merkitystä? Ehkä on sel- vitettävä itselleen, riittääkö jäljittelijän osa.

Varton9 mukaan Herakleitos, ilmeisesti en- simmäisenä filosofina, esittää ajatuksen ref- lektoivasta tarkastelusta tiedon lähteenä.

Herakleitos on kiinnostunut kokemuksel- lisuudesta ja pohtii, miksi ”harvojen tieto”

ja ”useimpien käsitys” poikkeavat niin usein toisistaan. Hän on kiinnostunut siitä mis- tä näkö ja kuulo antavat tietoa, mutta mikä on kuitenkin vaikeasti ymmärrettävää mil- lekään laumalle. Vaikka Herakleitoksen frag- mentissa puhutaan sekä näöstä että kuulos- ta, hän Varton mukaan tekee selväksi, että keskeinen kokemustiedon välittäjä on silmä.

Silti silmästä, sen paremmin kuin korvasta- kaan, ei ole hyötyä, jos ymmärrys on heik- ko. ”Silmät ja korvat ovat ihmiselle huono- ja todistajia, jos heillä on barbaarin sielu”10. Tässä tullaan mielestäni taiteellisen tutki- muksen ytimeen. Taiteellinen tai taidepe- rustainen tutkimus on kokemuksellisuuden ja sen reflektoinnin pohjalle rakentuvaa tie- toa, joka ei kuitenkaan avaudu ymmärrystä vailla olevalle sielulle. Teknistä tietoa ja tai- toa voidaan opettaa, jäljittelyä on mahdollis- ta oppia, mutta jollakin tasolla ihmisen ym- märryksen rajat tulevat vastaan, jos hänellä on Herakleitoksen sanoin barbaarin sielu.

”skateboaRdinG is in a state of peRpetual evolution, constantly consuminG and ReinventinG itself as new tRicks become old hat: the GReatest thinG about skatinG is it

chanGes eveRy day, today’s impossible tRick is just a cannon foddeR foR the futuRe” (jake phelps)

Lukiessani kuvauksia rullalautailusta tuntuu kuin lukisin kertomusta taiteellisesta tutki- muksesta. Woolley ja Johns kuvaavat myös kaupunkitilaa skeittausta käsittelevässä ar- tikkelissaan alati muuttuvana, itseään uu- deksi luovana orgaanina. ”Cities are cons- tantly metamorphosing, rebuilding, and reinventing themselves in response to a mul- titude of external and internal forces”.11 Näen taiteellisen tutkimuksen akateemisessa maa- ilmassa eräänlaisena rullalautakulttuurina, jota yritetään kesyttää tarjoamalla sille omia erityisiä tilojaan. Joskus pysymme meille ra- kennetuissa puistoissa, mutta aina on niitä, jotka haluavat olla vapaissa tiloissa, olla osa kaikkien arkea, vaikka järjestyksen valvojat hätistävät heidät pois kerran toisensa jälkeen.

Tätä tekstiä suunnitellessani mietin, mitä uutta tietoa taiteellinen tutkimus voisi tuot- taa rullalautakulttuurista. Kiinnostus skeit- taukseen, haluun ottaa selville, mistä siinä oikein on kysymys, lähti liikkeelle yhä kiih- tyvällä tempolla kasvavasta rikkinäisten ken- kien kasasta kotimme eteisessä, hajonneista laudoista, kuistin penkin alla pyörivistä ren- kaista ja pitkin poikin lojuvista laakereista, poikani määrätietoisesta kävelystä asfaltin etsinnässä keskellä maaseudun lomaidylliä.

Nyt huomaan pohtivani, mitä taiteellinen tutkimus voisi oppia skeittikulttuurista. Voi- simme oppia asennetta, palata juurille, tun- nustaa ja muistaa eromme, sanoutua irti to- tutuista tavoista, ottaa tosissamme Rodney Mullenin ”guerilla tactics and learn-as-you- go attitude”.

Taiteellista ja taideperustaista tutkimus- ta on kuvattu monilla lennokkailla ja vapaut- ta ilmaisevilla lauseilla. Esimerkiksi Mika Hannula määrittelee taiteellisen tutkimuk- sen olevan ”alati sitä, että vakavasti ja har- kitusti pohditaan mitä se on ja mitä se voi-

9 Varto 2008, 120.

10 Herakleitoksen fragmentti Varton teoksessa 2008, 125.

11 Woolley & Johns 2001, 211.

(15)

15 si, mitä sen tulisi olla”12. Jos ajatellaan, että

taiteellinen tutkimus jatkuvasti luo itse it- seään yhä uudeksi ja muuttuvaksi, se ei voi olla jo olemassa olevien teorioiden sovelta- mista taiteen tai taidekasvatuksen tutkimuk- sen kontekstiin. Ei ole mitään mieltä etsiä jo olemassa olevia teorioita ja malleja ja sitten pujotella oma kudelma näihin rautalanka- loimiin. Mitä uutta arvoa saavutetaan, jos taideperustainen tutkimus kiepautetaan her- meneuttiselle kehälle? Tuoko se uutta tietoa tutkittavasta kohteesta tai taiteellisesta tut- kimuksesta, vai onko kyse tarpeesta osoittaa Gadamerin mallin toimivan tässäkin yhtey- dessä? Jos siirrämme esimerkin skeittimaa- ilmaan, voimme kysyä, mitä tapahtuu, kun nuori lautailija Suomessa toistaa ”ollien” tai

”godzilla railflipin”? Ensin hän on perehtynyt lajin käytänteisiin toisia katsomalla ja inter- netiä selaamalla. Hän on saavuttanut tietyn taitotason ja kyennyt toistamaan Alan ”Ol- lie” Gelfandin sekä Rodney Mullenin kehittä- mät temput. Jokainen tekee tietysti tempun omalla tavallaan ja jokaisen yksilön tekemä- nä se näyttää aina hiukan erilaiselta, mutta perusta on sama. Skeittari voi hengailla la- jitoveriensa kanssa ja olla tietyssä porukas- sa niin sanotusti samalla tasolla. Tutkimuk- sessa on kyse aivan vastaavasta asiasta. Mutta riittääkö se tutkimuksen maailmassa? Eikö tutkimuksen pitäisi tuottaa jotakin uutta, uusi näkökulma joko tutkimuskohteeseen tai teoriaan, edes metodiin? Ei kai tutkimuk- sen tarkoitus voi olla sosiaalisten suhteiden ylläpito, hengailu lajitoverien kanssa?

Rullalautailu on perinteisesti ollut valkoi- sen keskiluokan poikien harrastus, vaikka la- jin yllä on leijunut kapinallisuuden ja vapau- den pilvi. Stevie Williams on ensimmäinen tunnettu rullalautailun ”gangsta-sankari”, joka on noussut mustan köyhälistön alueel- ta sekä kovan luokan skeittariksi että menes- tyväksi liikemieheksi. Williamsin tiimin ja yrityksen nimi on ”Dirty Ghetto Kids”. DGK

on ammattilaistiimi, jonka jäsenet tulevat katuskeittauksen parista Brasilian, Kanadan, Indonesian ja Amerikan suurista kaupun- geista ja edustavat Williamsin mukaan DGK- asennetta täydellisimmillään. 13

Skeittareita kuvataan yleisesti tasa-ar- voisiksi, sosiaalisiksi, avoimiksi, mutta vi- ranomaispuheessa heidät rinnastetaan usein kodittomiin, vandaaleihin ja muuhun ”ros- kaväkeen”. Sen tähden on hämmästyttävää, miten rotuennakkoluulot ja jonkinlainen ahdasmielisyys ovat eläneet voimallisesti myös skeittikulttuurin piirissä. Vielä vuon- na 2000 valkoihoinen ammattiskeittari Corey Duffel kutsui Williamsia resuiseksi neeke- riksi (trashy nigger) skeittilehti Big Brotheris- sa. Williamsin omassa naapurustossa hän- tä taas haukuttiin ”valkoisen esittämisestä”, kun hän skeittasi.14 En voi olla näkemättä näiden ennakkoluulojen yhtäläisyyksiä tai- demaailman, taiteellisen tutkimuksen ja pe- rinteisen akateemisen maailman välillä. Me taiteilija-tutkijat olemme usein akateemisen maailman ”neekereitä”, joita taidemaailman puolelta katsotaan usein kuin pahaisia tutki- jaa näytteleviä wanna-be-akateemisia.

Länsimaissa rullalautailu on pääsääntöi- sesti poikien puuhaa. Internethaku touko- kuussa 2012 löysi 14 naispuolista ammattis- keittaria, kun taas miehiä on pilvin pimein.

Afganistanissa kaikki on toisin. Kansainväli- senä naistenpäivänä 2012 Skateistan15 järjesti suuren skeittitapahtuman Kabulissa. Tytöt skeittasivat huivit liehuen, eikä harrastajien joukko vaikuta erityisen hyväosaisilta. Ska- teistanin toiminta onkin eräänlainen sosiaa- linen projekti, joka käyttää skeittausta nuo- ria voimaannuttavana toimintana hyvin samankaltaisin tavoittein kuin monet taide- kasvatushankkeet. Yhdeksän minuutin video To Live and Skate in Kabul16 kertoo yhtä pal- jon kabulilaisten lasten ja nuorten elämästä kuin rullalautailustakin.

Afganistanilaiset skeittaritytöt edustavat 12 Hannula 2001, 13.

13 Holthouse 2007.

14 Holthouse 2007.

15 www.skateistan.org.

16 www.youtube.com/watch?v=olkvWSjbQZQ.

(16)

16

Jaana Erkkilä

Kuvatiedot ylhäältä alas, vasemmalta oikealle.

– Kuva: Michael Källström – Kuva: Aaro Airola

– Skateistan, (www.skateistan.org) – Skateistan, (www.skateistan.org) – DGK –mainos, lautojen alapintoja – World Industries -mainos

(17)

17 rullalautakulttuurin vallankumousta par-

haimmillaan. Länsimaisittain miehisen lajin ovat ottaneet haltuunsa tytöt, jotka tulevat äärimmäisen patriarkaalisesta kulttuurista, maassa, jossa burkan käyttö on yleistä ja nai- sen arvo ei juuri mitään. Nämä tytöt voivat skeitata myös sandaaleilla tai paljain jaloin.

He ovat murtaneet niin oman yhteisönsä ste- reotyyppisen naiskuvan kuin myös skeitta- uksen vakiintuneen visuaalisen kulttuurin, pukeutumiskoodeineen päivineen. He voivat skeitata ilman tietynmerkkisiä kenkiä, hou- suja, t-paitoja, huppareita, lippalakkeja, rep- puja ja suojavarusteita.

Kun katsoo Skateistanin kuvagalleriaa, alkavat Tony Hawk ja kumppanit vaikuttaa turvakaukalossa keinuvilta päiväkotilapsil- ta, eivät katujen vapaustaistelijoilta. Toisaal- ta länsimaisen rullalautailun visuaalisuus on painottunut maskuliinista heterokulttuuria alleviivaavaksi ja esimerkiksi DGK:n mainok- set ja tuotteet ovat usein avoimen pornogra- fisia. Vapauden huuma ulottuu loppujen lo- puksi pieneen suljettuun joukkoon, joka ei ole kiinnostunut vapauden universaaleista ulottuvuuksista. Aivan kuten akateemiset- kin piirit Simone Weilin sanoja lainatakseni:

”Jokaisen eri alan tiedemiehet muodostavat kuin pienen kyläyhteisön ja ovat toinen toisten- sa ainut yleisö. Juorut kiertävät jatkuvasti, kaik- ki tuntevat toisensa ja tuntevat jokaista kohtaan joko sympatiaa tai antipatiaa. Sukupolvet ja kansallisuudet törmäävät toisiinsa, ja yksityis- elämällä, politiikalla ja urakilpailulla on siellä suuri merkitys. Tiede on kaikkien muiden yleisen mielipiteen tuotteiden tavoin alisteinen muoti- ilmiöille.”17

”steve wanted us to use skateboaRd GRaphics to addRess modeRn-day social issues”18

”Has falling always been a big problem for you?” kysytään World Industriesin mainok- sessa. Rodney Mullen19 kertoo elämäkerras-

saan, miten hänelle oli kehittynyt kammot- tava pelko kilpailuissa häviämistä kohtaan.

Häviämisessä on kysymys putoamisesta sekä vertauskuvallisesti että hyvin käytännöllisel- lä tasolla. Amerikkalais-hollantilainen käsi- tetaiteilija Bas Jan Ader käsitteli lukuisissa valokuvasarjoissaan ja lyhytfilmeissään pu- toamista. Hän putosi talonsa katolta, puusta, ajoi polkupyörällä kanavaan Amsterdamis- sa ja kaatuili siellä täällä. Aderin putoamisis- sa oli jotakin surumielistä ja traagista. Tele- visio on tehnyt kaatumisista ja putoamisista viihdettä, jossa toisen onnettomuudelle nau- retaan. Tällä hetkellä Youtube on täynnä vi- deoita, joissa skeittarit kaatuvat, loukkaan- tuvat, nousevat uudelleen ylös ja laudan päälle. Kaatumisesta on tehty hyväksyttyä näyttämällä sitä yhä uudestaan ja uudes- taan, mutta näissä kaatumisissa ei ole kyse viihteestä. Rullalautailijoiden kaatumisissa on jotakin samansukuista kuin Bas Jan Ade- rin teoksissa: kipu on jollakin tavalla läsnä ja katsojan aistittavissa. Kaatumista ei näytetä, jotta kaatujalle naurettaisiin, vaan, jotta kipu tulisi näkyväksi ja näkymisen kautta jollakin tapaa ymmärrettäväksi. Kaatumisen jälkeen noustaan ylös ja yritetään uudelleen. Kaatu- minen on osa taidon kehittymistä.

Tutkijalta voisi kysyä, onko putoami- nen ollut sinulle aina ongelma. Suomalai- sen taiteellisen tutkimuksen lyhyessä his- toriassa voi nähdä yhden tutkijan, Riitta Nelimarkan20 yrittäneen reipasta sissimei- ninkiä, eräänlaista tutkijan ”air-walkia”, mutta kaatuneen, vaikka väitös hyväksyttiin- kin kaiken veivaamisen jälkeen. Nelimarkan jälkeen on pelattu enemmän tai vähemmän varman päälle ja kaatuminen ilmeisesti teki sen verran kipeää myös tutkijalle, ettei hän ole jatkanut taiteilija-tutkijan epävarmalla laudalla tasapainoilua, vaikka onkin nimi- tetty professoriksi vuonna 2008. Taiteilija- na ja kirjoittajana hän on toki jatkanut. Kai- paan taiteilija-tutkijoiden pariin enemmän kaatuilua ja ylösnousemista. Taideperustai-

17 Weil 2007, 270.

18 Mullen 2004, 211.

19 Mullen 2004, 217.

(18)

18

Jaana Erkkilä

nen tutkimus ei etene, ellemme ole valmii- ta ylilyönteihin, epätoivoisiinkin yrityksiin ylittää henkisen suorituskykymme rajoja.

Joku voi pitää tällaista itsetarkoituksellisena temppuiluna, mistä myös totutun rajoja ko- ettelevaa taidetta usein syytetään. Minä näen sen yrityksenä löytää uusia tapoja ymmärtää elämää, huudella arvojen perään, ihmetel- lä, mistä kaikessa oikein on kysymys. Mitä muuta tähdellistä tekemistä kuin elämän ja olemisen ymmärtäminen meillä täällä maa- ilmassa on?

”pictuRe of a floatinG devil, levitatinG upside down..steve was oveRjoyed, he loved investiGatinG the pRice of people’s ethical values”21

World Industriesin graafikko Marc McKee piirsi yhtiön uudeksi logoksi paholaisen. Lu- ettuani Mullenin elämäkerran ymmärrän, miksi sain joskus kymmenen vuotta sitten äitienpäiväksi vanerin palalle piirretyn hiili- hankoa pitelevän sarvipään avaimenperäksi.

Devilman roikkuu edelleen autonavaimessa, vaikka lahjan antaja on jättänyt rullalautan- sa vuosia sitten.

Kristillisen kulttuurin piirissä kasva- neelle on tuttu lause: ”Sillä mitä se hyödyt- tää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa va- hingon” (Matteus 16:26). Herakleitos (535–

475 eaa.) on ilmaissut saman huomattavas- ti aikaisemmin ajatuksessa: ”Halua vastaan on työläs taistella. Sillä haluamansa se ostaa sielun hinnalla.” Kysymys on etiikasta, toisin ilmaistuna sielun hinnasta. Ja kun jätämme rullalaudan ja otamme kirjoitusvälineen sy- liin, voimme valita näkökulman, mistä tar- kastelemme maailmaa. Haluammeko niin kovasti tuottaa useimmille kelpaavaa tutki- musta, että olemme valmiit myymään sie- lumme siitä hyvästä? Herakleitoksen puhu-

essa useimmista hän viittaa näiden kykyyn hallita vain halulla22. Kulttuurimme ihailee tahdon voimaa, halua. Kasvattajat hokevat ihmisen taimille mantran lailla: ”pystyt, jos vain haluat!” Halu auttaa moneen vaivaan, mutta ymmärrystä se ei aina lisää. Moni ha- luaisi ymmärtää yhtä ja toista, vaan kun ei ymmärrä.

Tony Hawk -pelihahmo on jotenkin sää- littävän näköinen, vähän kuin sielunsa myy- nyt. En väheksy Hawkin ansioita, mutta en voi välttyä tunteelta, että tapa, jolla hän on muuttanut ilmiömäisen taituruutensa ra- haksi, pelien ja ”joka-äidin” hyväksymän suojavarustuksensa avulla, tuntuu vasten- mieliseltä. Hawkin nettisivuilta ei löydy ih- misten eettisten arvojen koettelua. Kukaan ei voi kiistää hänen teknistä virtuositeetti- aan, mutta siinä on jotakin mekaanista. Tony Hawk on mies, joka on voittanut omakseen koko rullalautailumaailman, mutta en tie- tenkään voi esittää arvelujani hänen sielunsa tilasta. Voin vain sanoa, että Steve Roccon ja Rodney Mullenin asenne kuvastaa loputon- ta tarvetta koetella niin omia kuin toisten- kin rajoja, ja minä koen heidän tapansa olla maailmassa kiinnostavana. Kuva, joka näistä kahdesta piirtyy edustaa kokemuksellisuut- ta, alituista muutosta, liikkumista, uskallus- ta luopua kaikesta saavutetusta. Halu nähdä

”kuinkas sitten kävikään” on suurempi kuin halu varmistaa järkevä ja ennakoitavissa ole- va lopputulos. Tässä on mielestäni yhteys tai- teelliseen tutkimukseen.

Jaana Erkkilä (TaT) on valmistunut Kuvataideaka- temiasta kuvataiteilijaksi vuonna 1989. Hän väitteli taiteen tohtoriksi vuonna 2012 Aalto-yliopistossa.

Erkkilä on toiminut taideopetuksen parissa vuo- desta 1990 lähtien, työskennellen koko ajan myös kuvataiteilijana. Tällä hetkellä Erkkilä toimii tutki- mus- ja kehittämispäällikkönä YH Novian kulttuu- rialoilla.

20 Riitta Nelimarkan väitöstutkimus Self Portrait, Elisen väitöskirja, Variaation variaatio (2000) hyväksyt- tiin vuonna 2001 dramaattisen ensihylkäämisen jälkeen. Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi tohtori Riitta Nelimarkka-Seeckille professorin arvonimen vuonna 2008. Perusteluna oli Nelimarkan poikkeuksellisen laaja ja omaperäinen tuotanto visuaalisten taiteiden eri sektoreilla sekä huomattava kansainvälisten näyttelyesiintymisten määrä.

21 Mullen 2004, 210.

22 Varto 2008, 130.

(19)
(20)

Minna Haveri

kosketuksia ja kohdistuksia

– taiteessa

ja sen Rajoilla

(21)

21

”Kun asioista kerrotaan pienillä vihjeillä, syntyy ymmärryskin lähes huomaamatta. Kuinka pal- jon kertovatkaan tapa, jolla tekijän käsi pyyh- käisee teoksen pintaa, katse joka viivähtää omil- la pelloilla, huolellisuus, jolla omasta taiteesta kertovat lehtileikkeet on liimattu kirjaan. Tai kun iäkäs taiteilija ähkäisten kiskoo metsän- reunasta puunkarahkan ja sanoo, että tästäkin vois… Tutkimuksessani tämä tieto on sitä, min- kä minä kuulin puheen takaa ja tutkimukseni lukija joutuu monessa tapauksessa näkemään rivien välistä. Taiteesta ja elämästä puhuttaessa sanojen kieli on rajallinen.”

Yllä oleva katkelma on peräisin Nykykansan- taide -väitöskirjani johdannosta.23

Vaikka kyseistä tutkimusta tehdessäni kohtasin haastattelemani ITE-taiteilijat tut- kijan roolissa, sormeni tiesivät miltä teke- minen tuntuu, sillä silloinkin, kun en tee taidetta omin käsin, tekijätieto on osa ym- märrystäni. Tässä artikkelissa pohdin, miten tällainen ”sisällä olo” johdattaa minut tutki- jana kosketuksiin taiteen kanssa – miten hil- jainen tieto ja visuaalinen ymmärtäminen ra- kentavat ymmärryksen siltoja sinne, mihin sanat eivät ulotu. Lisäksi tarkastelen taide- kasvatusperustaista taiteen tutkijan positio- tani virallisen taidemaailman24 marginaaleis- sa ja ulkopuolella.

löytöjä Rajoilta ja maRGinaaleista

Taiteen tutkimuksen perimmäinen kysymys lienee: Mitä on taide? Ja jokainen taidetta ja tutkimusta tunteva tietää, että tähän kysy- mykseen ei löydy tyhjentävää ja kaikkia tyy- dyttävää ratkaisua. Ainakaan, jos käsitettä

toivoo voivansa rajata. Taide ei viihdy karsi- noissa.

Taide voidaan käsittää ihmisen tekemiksi teoksiksi, kulttuurituotteiksi, joita sekä val- mistetaan että esitetään tiettyjen instituuti- oiden suojissa. Mutta, jos puhutaan taiteen esteettisestä olemuksesta, taide on jotain, jonka tunnistaa intuition omaisesti kun sen kohtaa, mutta jota on vaikea ymmärryksellä tai sanoin tavoittaa.25 Taide asettuu teokseen kuin karisma ihmiseen: luonnostaan, ehdot- tomasti ja pakottamatta. Se tekee kohtees- taan kiinnostavan. Se lupaa jotain enemmän.

Silti olen nähnyt taiteeksi kutsuttuja teoksia, joissa ”se jokin” on huutanut poissaoloaan.

Toisinaan taas jossain teossa, objektissa tai koosteessa kokonaisuus kaikkineen on aset- tunut niin, että se on todella koskettanut jo- tain mielessäni. Minussa, kuten uskoakseni meissä kaikissa, on taajuus, joka resonoi tie- tynlaisiin esteettisiin viesteihin – taiteeseen.

Väitöstutkimukseni ITE-taiteesta sai mi- nut vakuuttuneeksi, että luovuus on ihmisil- le jotain niin luontaista, että jotkut saatta- vat tehdä esteettisesti puhuttelevia teoksia ilman, että sanovat tai edes ajattelevat teke- vänsä taidetta. Myös viimeaikainen taiteis- tumiskeskustelu26 on osoittanut, että kuka tahansa voi ottaa melkein mitä tahansa tar- kasteltavaksi taiteen näkökulmasta. Vaikut- tavia esteettisiä elämyksiä voi kohdata mar- ketissa, puistossa, kotona tai missä vain.

Tutkijalle tällainen kaikelle avoimena olo ja taiteen etsiminen arjesta on kuin menisi marjametsään ilman tietoa siitä, milloin tai mistä kannattaisi mitäkin etsiä. Joskus voi vahingossa törmätä upeaan apajaan, mutta usein tuloksena on vain väsyneet jalat.

Perinteisesti ajatteleva taidekasvattaja-

23 Haveri 2010, 22.

24 Tarkoitan virallisella taidemaailmalla institutionalisoitunutta taidemaailmaa tai -maailmoja. Viralli- nen taidemaailma on mielestä osuva termi kuvaamaan sitä taidekentän osaa, johon taidehallinto- ja politiikka sekä opetus ja koulutus keskittyvät.

25 Janne Kurki (2005), kuvaa Taideteos-esseessään taideteosta koskettavana tapahtumisena, jossa aika jat- kuvuutena ja kestona kuroutuu yhteen ikuisen ajattomuuden kanssa. Taiteen kokemisen sijaan hän käyttää käsitettä taideaavistus, sillä se mitä taiteessa kohdataan ei kuulu ymmärryksen piiriin.

26 Taiteistuminen viittaa prosesseihin, joissa jokin, jota ei pidetä taiteena sanan totutussa merkityksessä, muuttuu taiteeksi tai taiteen kaltaiseksi kielen, käsitteiden tai käytäntöjen tasolla. Ks. lisää Levanto, Naukkarinen ja Vihma 2005; Naukkarinen 2011.

(22)

22

Minna Haveri

– Jurvalaisen ITE-taiteilija Olavi Laihon halkopinot edustavat kekseliästä arjen taidetta.

Kuva: Minna Haveri.

(23)

23

27 Väitöskirjani käsitteli ITE-taiteeksi kutsutun suomalaisen nykykansantaiteen ilmiötä, ja sen saamia merkityksiä eri konteksteissa tarkasteltuna. Post doc -tutkimuksessani jatkan taiteistuneiden kätevyy- den kulttuurien parissa, mutta näkökulmani on kohdistunut naisille tyypillisten käsityötekniikoiden käyttöön kuvataideilmaisussa.

28 Alakulttuurien taidemaailmoilla on usein läheinen suhde viralliseen taidemaailmaan, josta ne pyrkivät erottautumaan. Kuitenkin esimerkiksi alakulttuurien taidejulkaisut ja taidepuhe noudattavat usein

”virallistaiteesta” tuttuja käytäntöjä. Yhdenmukaisuutta lisää se, että kaikissa taidemaailmoissa tuo- tannon ja vastaanoton suhde on samantapainen, vaikka taiteilijaksi meritoitumisen tavat ja kriteerit vaihtelevat.

29 Sepänmaa 2000, 215.

30 Dissanayake 1995, ”making special”.

31 Lukkarinen 1998, 40–46; Van Maanen 1988.

32 Ks. taiteen ja nykyetnografian yhteisistä käytännöistä Schneider ja Wright 2010.

tutkija minussa tietää ja muistuttaa, että kun haluaa kohdata taidetta, taidenäyttelyt, -mu- seot ja -tapahtumat ovat melko varmoja va- lintoja. Ne ovat paikkoja ja tilanteita, joissa taide on usein läsnä. Taiteilijat puolestaan ovat ihmisistä niitä, jotka tavoitellessaan es- teettisesti vaikuttavia tekoja useimmin osu- vat maaliinsa. Silti taiteessakin villi ahon- laidan mansikka voi maistua makeammalta kuin taiten viljelty tarhamarja.

Itse olen aina viehättynyt taiteesta, joka tulee lähelle ja yllättää. Taidekoulutuksen ja kokemuksen myötä taidemaailman nykytai- de on kuitenkin tullut mielestäni aina vain ennalta arvattavammaksi. Siksi olenkin tut- kijana kohdistanut katseeni valkoisen kuuti- on ulkopuolelle, ja jäänyt koukkuun taiteen rajamaiden omalaatuisiin antimiin.27

Virallisen taidemaailman marginaaleis- sa monet alakulttuurit muodostavat taide- maailmojaan, kuten esimerkiksi kansantai- teen perintöä uudelleen artikuloiva ITE-taide tai urbaani katutaide. Nämä taidemuodot ja niiden synnyttämät taidemaailmat voidaan nähdä erillisinä ja omanlaisina, mutta silti ne muistuttavat monilta käytännöiltään vi- rallista taidemaailmaa28. Tutkimuksen piiris- säkin hahmotamme uudenlaiset kulttuuri-il- miöt ja objektit totuttujen mallien mukaan ja tarkastelemme niitä taiteena, koska taide on esteettisen kulttuurin perustapaus ja malli- esimerkki. Yrjö Sepänmaan mukaan juuri tä- hän perustuu esteettisen kulttuurimme vah- vuus ja jatkuvuus: emme kokonaan hylkää vanhaa, vaan sisällytämme siihen uutta29.

Evolutiivisen taideteorian uranuurtajan

Ellen Dissanayaken mukaan kaikessa taitees- sa on pohjimmiltaan kyse siitä, että ihminen tekee jotkin asiat tärkeiksi ja erityisiksi30. Sik- si taide ei voi olla vain institutionalisoitu- neen virallisen taidemaailman yksinoikeus.

Taidetta on se, minkä ihmiset valinnoillaan taiteeksi ottavat ja taiteeksi kokevat.

tutkimus tekee näkyväksi

Taiteen tutkimuksellinen otteeni on lähellä etnografisen tutkimuksen käytäntöjä. Sekä etnografia että taiteen tutkimus kirjoitetaan yleensä kuvauksiksi, joissa erilaiset tulkin- nat, huomiot ja yksityiskohdat yhdistetään kerrontaan. Todellisuus ja kirjoitus eivät ole yhtä, mutta ilmiö on lukijan tavoitettavissa vain tutkijan kertoman välityksellä. Tutki- musteksti rakentuu tutkimustyöhön pohjau- tuvista, perustelluista tulkinnoista, mutta se on silti kokonaisuutena runsaasti valinto- ja edellyttänyt kuvaus kohteestaan. Tämä ei tarkoita, etteivät taiteen tutkimus ja etnogra- fia tuottaisi luotettavalla tavalla tietoa koh- teestaan. On vain hyväksyttävä, ettei ole yhtä oikeaa tulkintaa ja totuuden paljastavaa nä- kökulmaa.31

Etnografialle tyypillisesti haluan tuottaa ilmiöiden tarkastelulla selityksiä ja ymmär- rystä, kuvauksia, jossa yhdistän teoreetti- sen tietämykseni tutkittavien näkökulmasta syntyvään tietoon. Samoin kuin taide, etno- grafinen lähestymistapa luottaa yksilön ko- kemukseen tiedon välittäjänä. Etnografiaan liittyy pyrkimys päästä lähelle, sisälle tutkit- tavaan ilmiöön.32

(24)

24

Minna Haveri

– Veijo Rönkkösen Joogapuisto Parikkalassa on esimerkki ITE-taiteen esteettisestä intensiteetistä.

Kuva: Minna Haveri.

(25)

25 Tutkimustyössäni sisälle menon kohtee-

na ei ole perinteisen etnografian kenttäkäy- täntöjen tapaan fyysinen paikka tai selvära- jainen yhteisö. Nykyetnografiassa kenttä voi olla symbolinen, eikä ”toisten” tutkimukses- sa etäisyyden tarvitse olla maantieteellistä.33 Taiteen tutkimuksessa kohteeni ovat usein vi- rallisen taidemaailman näkökulmasta tarkas- teltuna toisia. Pyrin näiden ”toisen taiteen”34 ilmiöiden tarkasteluun kohtaamalla tekijät, teot ja teokset taiteessa, jaettuihin kokemuk- siin, taiteelliseen tietoon ja tekijyyteen liitty- vän yhteisymmärryksen ohjaamana.

Kulttuurisesti tarkasteltuna taiteen rajat ovat aina sopimuksiin perustuvia. Minkään taidelajin sijaintia kulttuurisella kentällä ei ole kirjattu sisälle sen muotoon tai lyöty luk- koon ikuisiksi ajoiksi. Taideteokset kulttuu- risina symboleina saavat merkityksensä siinä kentässä, joihin ne liitetään ja niissä käytän- nöissä, joiden osana ne kulloinkin jäsentävät todellisuutta.35

Vaikka taidekenttä on viime vuosina mo- niäänistynyt, tavalliset ihmiset nähdään yhäkin helpommin taiteen ja kulttuurin ku- luttajina, ei niinkään potentiaalisina sisäl- löntuottajina. Oma taiteentutkimuksellinen ja taidekasvatuksellinen näkökulmani suun- tautuu ohi virallisen taidemaailman käytän- töjen, kohti kaikkialle ulottuvaa visuaalis- ta kulttuuria ja sen taiteeksi artikuloituja, taiteeksi otettuja36 sekä taiteistuneita ilme- nemismuotoja. Tätä taiteen liepeillä tapah- tuvaa huomion kohteeksi kehystämistä voi- daan tehdä näkyväksi tutkimuksen avulla.

Tutkimustyössäni taidekasvattajuus on vahva vaikuttaja, vaikka tutkimusongelmani eivät kohdistukaan taidepedagogisiin kysy- myksiin37. Näen tutkimuksen ja siihen liitty- vän tiedonvälityksen poliittisena ja taidekas- vatuksellisena toimintana. Tutkimus edistää,

kehittää ja ylläpitää aluetta, jota se tutkii.

Taiteen tutkimus itsessään sisältää kannan- oton siitä, mikä on kulttuurissa huomionar- voista ja merkittävää – tutkimisen arvoista.

Nykyään taidekasvatuksessa puhutaan paljon taiteen suhteesta hyvinvointiin. Myös taidepedagogit tekevät syrjäytymistä ennal- taehkäisevää työtä edistämällä tavallisten ih- misten osallisuutta taiteen keinoin.38 Uskon tutkimustyöni sekä itseoppineiden taiteen että käsityöperustaisen kuvataiteen parissa innostavan ja rohkaisevan ihmisiä paranta- maan elämänsä laatua luovan työskentelyn avulla. Taiteen ja taidekasvatuksellisen ajat- telun paikka yhteiskunnassa ei ole mielestä- ni vain luokkahuoneiden sisällä tai taideins- tituutioiden suojissa, vaan osana ihmisten arkea ja elämää.

tutkija taiteessa

Jokaisella taiteen tutkijalla on oma paikkan- sa, oma positionsa ja näkökulmansa, josta il- miöitä tarkastelee ja tutkimustaan kirjoittaa.

Tutkijan oma persoona, tausta, taidekäsitys ja maailmankuva vaikuttavat niin tutkimuk- sen rajauksiin kuin tuloksiinkin. Taiteen tut- kimuksessa tutkijan kokemukset, tiedot ja tunteetkin ovat tulkintaprosesseissa muka- na. Tutkijan persoona on se työkalu, jonka kautta tieto ilmiöstä tehdään näkyväksi, ja jokainen työkalu jättää hiukan erilaisen jäl- jen. Tutkijan henkilöä ei voi kalibroida. Ei- vätkä arki ja elämä tilanteineen ja tapah- tumineen muodosta laboratoriota, jonka olosuhteet voisi vakioida.

Taiteelliseen tutkimukseen liittyy oletus, että taiteilija voi tuottaa tietoa, jollaista tai- teen tekemisen prosesseja tuntematon tietei- lijä ei kykene tuottamaan. Taiteilijan näke- mys omasta työstään on kuitenkin vain yksi

33 Fingerroos 2003.

34 Taidemaailman ulkopuolisen kansan- ja outsider-taiteen ilmiöistä on suomeksi käytetty myös nimitys- tä ”toinen taide”. Ruotsissa on käytössä termi ”annan konst”. Ks. Haveri 2010, 28.

35 Hall 1992, 256–257.

36 Ks. taiteeksi ottamisen käytännöistä Haveri 2010, 242–249.

37 Tästä näkökulmasta tutkijapositiotani kuvaa hyvin Kallion (2010) esittelemä taidekasvatuksen taidepe- rustainen tutkimusparadigma.

38 Ks. Liikanen 2010, 27.

(26)

26

Minna Haveri

näkemys teoksesta. Se voi olla korostetun subjektiivinen, mutta sellaisena tosi. Taiteel- linen tutkimus kohdistuu yleensä niin sanot- tuun korkeataiteeseen ja sen käytäntöihin, kun taas taiteessa tutkivan taidekasvattajan kenttä voi olla paljon laajempi ja ulottua mo- nenlaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin.

Kuten taiteilijan myös taidekasvattajan näkökulma taiteeseen on lähtökohtaisesti si- säpuolisen tarkkailijan. Taiteen tekemiseen opinnoissaan ja työssään perehtyneellä tai- dekasvattajalla on taiteeseen ja sen proses- seihin liittyvää “sisäpiirin tietoa”, joka voi avata näkökulmia, jotka muuten jäisivät hah- mottumatta. Uskoakseni merkittävintä tässä taiteen tekijätiedossa on kyky riisua teoksen yltä mysteerin viitta. Usein taidehistorioitsi- joilla ja filosofeilla, joilla ei ole henkilökoh- taista suhdetta taiteen tekemiseen, on taipu- mus joko mystifioida tai hyljeksiä teoksiin liittyvää intuitiivista tietoa. He eivät välttä- mättä tunnista harjoituksen, toiston ja sat- tuman roolia taiteen luomisessa. Taiteili- ja-tutkija puolestaan puhuu usein omasta tekemisestään, syvälle uppoutuneena omiin prosesseihinsa ja tekemisensä henkilökoh- taisiin merkityksiin, jolloin tutkimuksen lä- pinäkyvyys voi kärsiä.

Sekä tiede että taide tarjoavat keinoja tehdä havaintoja maailmasta, niin reaali- maailmasta kuin sen vaihtoehdoista. Siinä missä tiede pyrkii olemaan korostuneen ob- jektiivista, toistettavaa ja todistettavaa, tai- de luottaa subjektiivisuuteen, sattumaan ja intuitioon. Miten taidetta siis voisi edes pyr- kiä tutkimaan sille vierailla keinoilla? Kun on sisällä taiteen tekemisen käytännöissä, intui- tiivinen tietämys on läsnä myös taiteen tut- kimisessa.

Taiteen tutkimuksen traditiossa taidefi- losofia on kehittänyt sellaista kieltä ja käsit- teistöä, jolla voi sanojen avulla tavoitella si- täkin, mistä ei voi puhua. Taidehistorioitsijat puolestaan ovat tuoneet esille taiteen tyylit, tekijät, traditiot ja käytännöt. Taidesosiolo- gia on kiinnittänyt huomiomme taiteen vas-

taanottoon ja taidemaailman rakenteisiin. Ja niin edelleen. Viime vuosina on ollut taitei- lijoiden vuoro tehdä taiteen keinoin näky- vämmäksi ja käsitettävämmäksi taiteen pro- sessia ja olemusta. Todellisuudessa nämä taiteen tutkimuksen näkökulmat eivät kasva eri suuntiin. Ne limittyvät, saavat vaikuttei- ta toisiltaan ja sulautuvat toisiinsa. Taiteessa on ulottuvuuksia, joita voi käsitellä eksaktin tieteellisesti, mutta myös syvyyksiä, joihin ulottuu vain intuition avulla.

Koen, että taidekasvattajan positiossa minulla on jo lähtökohtaisesti mahdollisuus liikkua taiteen tutkimuksen kentillä vapaas- ti, sisällä ja ulkona. Voin pyrkiä näkökulmia yhdistellen kokonaisuuteen; päästää ääneen niin taiteilijan kuin teoksina ilmenevän tai- teenkin ja hahmottaa kontekstin, missä kaik- ki tapahtuu.

taiteen taju

Väitöstyössäni ITE-taiteen parissa jouduin usein luottamaan omaan havaintokykyyni ja intuitiooni, sillä itseoppineet taiteilijat eivät ole tottuneita kertomaan taiteensa taustois- ta. Tekijälle voi olla vaikeaa ottaa sanallista- misen vaatimaa etäisyyttä johonkin itselle läpikotaisin tuttuun. Puhumisen tai kirjoit- tamisen suhde tekemiseen on monimutkai- nen. Tekeminen on tekevälle pääasia. Taide ja käsityö ovat itsessään ilmaisukanavia, joten tekoprosesseista kertominen voi olla tekijäl- le toissijaista ja vaikeaa.39

Sanallistaminen vaatii etäisyyden otta- mista kokemukseen, irtautumista taiteen tapahtumisen piiristä40. Kun tutkija on tai- teessa sisällä, ei tekijän välttämättä tarvit- se välittää kaikkea tietoa puheen muodossa.

Taiteeseen voi osallistua, vaikkei toisen ih- misen kokemusta sellaisenaan voikaan jakaa.

Syntyvän ymmärryksen ytimessä ovat taitei- lijan ja taiteen tutkijan jaetut ja samankaltai- set kokemukset.

Myös väitöskirjan jälkeisessä tutkimuk- sessani, tarkastellessani tekstiilikäsityötek- 39 Ks. Heikkinen 1997, 12.

40 Ks. Kokemuksen ymmärtämisen vaikeudesta ja mahdollisuudesta, Kurkela 2005.

(27)

27

– Teoksen tekniikka, materiaali ja tekemiseen käytetty aika ovat osa teoksen viestiä. Kun Kaija Papu virkkasi pehmeän poliisiauton, hän käytti siihen reilut parikymmentä kiloa lankaa ja kolme vuotta aikaa. Kirjotut logot ja runsaat yksityiskohdat kertovat tinkimättömyydestä. Teos PI541, 2012. Kuva:

Minna Haveri.

(28)

28

Minna Haveri

– Tutkimuksellisen käsityöinnostukseni taustalta löytyy omia taidekokeiluita tekstiilitekniikoiden pa- rissa. Kuvassa osa teoksesta Potkuhoususydämet, 2008. Kuva: Minna Haveri.

(29)

29 niikoiden käyttöä nykytaiteessa, olen ym-

märtänyt ilmaisullisen käsityön merkityksiä oman tekemiseni ja kokemusteni kautta.

Kun puhun taiteilijoiden kanssa heidän kä- sityötaiteestaan tai tarkastelen valmiita neu- leteoksia, tunnen langan kulun sormissani.

Se on jotain, mikä pitää minut kosketuksis- sa tekemisen konkretiaan, vaikka mieleni on- kin vapaa seikkailemaan ja etsimään merki- tyksiä ja tulkintoja.

Koen, että tutkimiseni perustuu paljolti vuoropuheluun, ei ainoastaan taiteilijoiden, vaan myös heidän teostensa kanssa. Kielitai- don tähän keskusteluun on harjaannuttanut kokemukseni41 paitsi tekstiä tuottavana tut- kijana myös omin käsin aiheeseen tarttuva- na tekijänä. Taiteen tutkimuksessa kokemus tekemisen luonteesta auttaa ymmärtämään paitsi tekijöiden puhetta myös heidän teko- jensa ja teostensa kieltä. Taiteilijan sanallis- tama kuvaus tekemisestä ja sen tavoitteista on tärkeä informaation lähde, mutta tutkijan rakentaessa ilmiön kuvausta teokset, teknii- kat ja esityskontekstit voivat viestiä jopa ohi tekijän intentioiden. Taideopettajakoulu- tuksen läpikäyneenä ja itse taidetta tehnee- nä luen teoksia paitsi teoriapohjaisen kon- tekstionnin myös omakohtaisen tietämiseni kautta.

Silloin kun sanat puuttuvat, voi tekemi- sen prosesseja ymmärtää hiljaisen tiedon eli persoonakohtaisen tekijätiedon avulla42. Hil- jaisella tiedolla tarkoitetaan ihmisen omaa- maa tietoa, jonka vaikutus näkyy hänen toi- minnassaan, mutta jonka sisältöä hän ei pysty tarkasti kuvailemaan. Hiljaisen tie-

don katsotaan olevan tiukasti sitoutunut toi- mijan subjektiivisiin kokemuksiin, joten se on hyvin henkilökohtaista. Silti uskon, että hiljainen tieto voi taiteessa välittyä toiselle.

Tämä hiljainen tekijätieto ei ole vain sanal- listamatonta tietoa siitä, miten jokin tekni- nen ja taitoa vaativa tehtävä suoritetaan. Se on taiteen prosesseihin ja teoksiin liittyvi- en emootioiden, intuition ja sattumanvarai- suuden tunnistamista sekä kuvanlukutaitoa, joka sekin on hankala sanallistettava.

Hiljainen tieto tiedostetaan oivalluksena tai tunteena, jonka vallitessa ymmärretään asioita vaistonvaraisesti. Ymmärtämisen ytimessä on intuitio, joka tuo tietoisuuteen hiljaisen tiedon. Taiteen tutkijalle hiljainen tieto merkitsee myös kykyä havaita, tulkita ja ymmärtää monivivahteisia ei-sanallisia merkkejä. Tällaisessa ymmärtämisessä yh- distyvät teoreettinen kirjatieto, tutkijan tie- to, tekijän kokemustieto sekä tilanteen poh- jalta tehdyt tulkinnat.43 Taiteen tekijätietoon liittyy myös sisäpuolisen ymmärrys siitä, mikä luovassa työssä vie mukanaan. Ihmisen, joka ei ole tuntenut luovan työn raastavaa ja riemukasta imua, ei varmaan ole helppoa samaistua syihin, jotka saavat ei-ammat- timaisetkin taiteilijat ponnistelemaan väsy- mättä teostensa kimpussa.

keskustelua teosten kanssa

Taiteellinen tutkimus ei ole vain taiteen ja te- osten tutkimusta, vaan taiteella tutkimista ja sillä vastaamista.44 Samoin kuin taiteellinen tutkimus on käsitteellistä toimintaa, joka pe-

41 Tässä yhteydessä tarkoitan kokemuksella paitsi koettua asiaa, myös sitä, että ”minulla on kokemusta”

eli minulle on karttunut asiantuntemusta taiteesta ja sen tekemisestä.

42 Ajatuksen hiljaisesta tiedosta (tacit knowledge) toi tutkimuskeskusteluun amerikkalainen filosofi Michael Polanyi (1969; 1973) väittämällä, että tiedämme paljon enemmän kuin pystymme kertomaan.

”Hiljainen tieto” -käännös on peräisin Hannele Koivusen samannimisestä teoksesta vuodelta 1997. Nii- niluoto (1989, 51) puolestaan on käyttänyt termiä ”piilevä tieto”, tarkoittaessaan sellaista tietoa, joka on hankittu kokemuksen kautta sekä aistien avulla tehdyillä havainnoilla että myös varsinaisesti teke- mällä erilaisia asioita.

43 Nurminen (2004, 134–135) puhuu hiljaisesta tietosta hoitotyössä, mutta kuvaus on sovellettavissa myös taiteen tutkimuksen yhteyteen.

44 Ks. erilaisia käsityksiä taiteellisesta tutkimuksesta esim. Kiljunen ja Hannula 2002; Siukonen 2002;

Hannula, Suoranta & Vaden 2005; Mäkelä ja Routarinne 2006; Varto 2009. Ks. myös taidekasvatuksen taideperustaisesta tutkimuksesta Kallio 2010.

(30)

30

Minna Haveri

rustuu taiteilijan ammattitaitoon, myös tai- teen tutkimus ilman taiteellista työskentelyä voi olla taiteelliseen tekijätietoon perustuvaa.

Toisen tekemää taidetta tutkiva taidekasvat- taja on tekemisen prosesseja sisäpuolises- ti ymmärtävä, mutta silti tekijää avoimem- pi keskustelemaan teosten ja tekniikoiden kanssa, koska ne eivät kanna tutkijan itse niihin lataamia henkilökohtaisia merkityk- siä. Taiteellista tutkimusta tekevää taiteilija- tutkijaa oma aihe voi tulla jopa liian lähelle.

Suhde omaan tekemiseen voi olla niin domi- noiva, että yleiskuvaa on vaikea hahmottaa.

Teoksissa konkretisoituvat aiheen ja tek- niikan artikulaatiot45 eivät ole koskaan täysin taiteilijan hallinnassa. Yhdistelmät tuotta- vat uusia kohtaamisia ja törmäyksiä, joiden tuloksena syntyy uusia merkityksiä. Jotkut näistä ovat taiteilijan ohjaamia ja tarkoitta- mia, jotkut tapahtuvat tekijän tahdosta riip- pumatta. Siksi taiteilija ja tutkija, tai kuka tahansa katsoja, saattaa nähdä samassa teok- sessa aivan eri merkityksiä. Joskus tutkimus- haastatteluissa voi havahtua siihen, että tai- teilijan sanallisesti kertoman sekä tekojen ja teosten välittämä informaatio tuntuvat ole- van suorastaan ristiriidassa keskenään.

Taiteella ja teoksilla on taito puhua sel- laisestakin, mistä ihmiset vaikenevat. Lisäk- si teoksilla on taipumus puhua tekijöiden- sä ohi. Taiteen tekemistä ei voi tarkastella vain merkitysten koodaamisena ja koodin purkuna, jossa merkitykset säilyisivät ja vä- littyisivät tekijän mielestä vastaanottajal- le muuntumattomina. On selvää, että heti irtaannuttuaan tekijänsä käsistä ja varsin- kin ehdittyään pois tekijän tuottaman taide- puheen välittömästä vaikutuspiiristä, teos alkaa puhua omaa kieltään. Avoimuus ja monitulkinnallisuus ovat taiteen luonteen- piirteitä.

Kuten keskustelun luonteeseen kuuluu, tulosta ei voi tietää ennalta, eikä keskuste- lulla ole päätepistettä. Keskustelu teoksen kanssa voi polveilla tutkijan mielessä aina uusia polkuja, uusia assosiaatioita synnyttä-

45 Viittaan tällä kulttuuritutkimuksen artikulaatioteoriaan.

en. Monet näistä ajatusreiteistä johtavat har- haan, mutta samoilulla merkitysten maas- tossa on merkityksensä. Lopulta useimmin kuljetut ajatuksen polut alkavat erottua sel- vemmin ja tulkinnan kartta hahmottuu. Kes- kusteluun kuuluu sekin, ettei kaikesta tarvit- se olla samaa mieltä.

Taiteen tutkimus voi tuottaa monenlais- ta tietoa monenlaiseen tarpeeseen. Kaikki riippuu siitä, mitä halutaan tietää ja ennen kaikkea: mitä kysytään. Näkökulma ja keinot pitää valita ongelman mukaan. Omassa tut- kijatyössäni haasteena on ymmärtää kuinka merkitykset rakentuvat, ei vain kuinka tekijä rakentaa merkityksiä. Kulttuurisesti merki- tykset syntyvät vuorovaikutuksessa, vuoro- puhelussa. Ei ainoastaan taiteilijan ja teok- sen välillä tai taiteen ja tutkijan kesken, vaan koko kulttuurin läpi käyvänä viestien ja mer- kitysten verkostona.

Teoksilla ja tekniikoilla on omat viestin- sä ja tapansa viestiä. Esimerkiksi perinteisiin naisten käsityötekniikoihin tukeutuvan peh- meän taiteen voi tulkita haastavan koko tai- teen kaanonin maskuliinisen hegemonian, vaikkei se olisikaan yksittäisen taiteilijan tai teoksen intentio. Merkitykset tulevat esille tekniikan traditiossa ja katsojan tulkinnois- sa. Voidaan ajatella ettei öljyväri tekniikkana viesti mitään erityistä, on vain ilmaisuväli- ne, mutta hieman toisin katsoen sen voi näh- dä osoituksena taiteen traditioon sitoutumi- sesta. Selvästi tradition ulkopuolelta tulevat käyttävät taidetarvikkeiden sijaan esimer- kiksi kenkälankkia ja savea tai mitä tahansa, mikä jättää jäljen. Näkökulman tarkentami- nen nostaa esille asioita, jotka jäisivät muu- ten huomiotta, ja siksi tutkimuksessa on teh- tävä kohdistuksia ja valintoja.

kuvien kieli

Pohdittaessa tutkimuksen laatua ja luotet- tavuutta edellytetään yleensä selvitystä siitä, miten tutkimuksen tieto on saatu ja mihin se perustuu. Taiteessa tutkimisen ongel-

(31)

31

– Yksityiskohta Liisa Hietasen Sirpa-veistoksesta. Kuva: Minna Haveri.

(32)

32

Minna Haveri

mana on, miten ilmaista tekijätiedon sisäl- lä olemista ja tietoon liittyvää hiljaisuutta.

Tarpeellisia esimerkkejä tästä “implisiitti- syyden eksplikoinnista” olemme saaneet tai- teelliseen tutkimukseen perustuvista väitös- kirjoista.

Omassa sisäpuolisuudessani korostuu vi- suaalisesti painottuneen etnografian46 tutki- musote, joten suhteeni tutkimuksen kuvalli- seen aineistoon on erityinen. Kuvien asema tutkimuksessani ei ole vain kuvittava ja teks- tiä elävöittävä, vaan tietoa tuottava ja sitä vä- littävä. Vaikkei kuva ehkä välitäkään tietoa samalla tarkkuudella kuin yhteisiin käsit- teisiin perustuva kirjoitettu kieli, sen arvo ja todistusvoima visuaalisia ilmiöitä käsit- televässä tutkimuksessa on merkittävä. Ku- vat, varsinkin ilman kuvatekstiä, eivät väli- tä tietoa samalla tavalla ohjatusti kuin kieli, sillä kuvat ovat lähtökohtaisesti kieltä avoi- mempia assosiaatioille. Toisaalta, kuten kli- seinen hokema ”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” muistuttaa, kuvan välittä- miä viestejä on mahdotonta tyhjentää tutki- mustekstiin.

Mielestäni on täysin oikeutettua, että ku- vat taiteen tutkimuksen yhteydessä koetaan tutkimustuloksiksi ja tiedonvälittäjiksi, vä- hintään samassa merkityksessä kuin luon- nontieteen tutkimusraporteille tyypilliset

taulukot, tilastot, kaaviot ja kuviotkin. Ku- vat tekstin ohessa eivät vain kuvita, ne ker- tovat samasta ilmiöstä toisella tavalla, visu- aalisella kielellä.

Monilla taiteen tutkijoilla on tekijätaus- tansa antamaa kompetenssia kuvien käyt- töön. Kuvat voivat olla itse tuotettuja, tai luonteeltaan lainauksia ja viittauksia, kuten kirjoitetussa tekstissäkin. Kun tutkitaan vi- suaalisia ja taiteellisia ilmiöitä sekä käyte- tään visuaalisia ja taiteellisia metodeja, on luonnollista, että tuloksetkin voivat olla muodoltaan tutkimuksen kohteen ja mene- telmän mukaisia. Taiteen tutkimus on usein ensisijaisesti toisille visuaalisuuden tunti- joille suunnattua, joten vastaanottajien ku- vanlukutaitoon ja visuaaliseen tietämiseen47 on mielestäni tutkimustuloksia esitettäessä uskallettava luottaa. Koska koko visuaalisen kulttuurin kentän katsotaan nykyään sisälty- vän taidekasvatuksen alaan, kuuluu kuvalli- sen viestinnän ja kuvanlukutaidon kehittä- minen mielestäni taidekasvatuksen piirissä tehtävän tutkimuksen keskeisiin haasteisiin.

Minna Haveri (TaT) on väitellyt nykykansantaitees- ta Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tai- teen laitoksella vuonna 2010. Haveri työskentelee vapaana tutkijana ja tuntiopettajana Aalto-yliopis- ton Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

46 Ks. visuaalisesta etnografiasta Pink 2001.

47 Ks. visuaalisesta tietämisestä Sullivan 2010, 121–154.

(33)
(34)

visuaalinen essee – sanat kuvailevat

ja kuvat keRtovat

Pirjo Seddiki

(35)

35 Taiteen tutkimuksen tutkijaryhmämme jär-

jestäytyi aiemmin otsikon ”Artists on Ot- her Fields” ympärille. Artikkelini on synty- nyt positiostani taidekasvattajana, ei ehkä niinkään taitelijana, muotoilukoulutuksen toisella kentällä. Toisinaan koen itseni jopa jonkinlaiseksi luopioksi luopuessani taiteen syvälle tunkeutuvasta, mutkaisesta polus- ta ja osallistuessani naapurin pinnalliselle luistinradalle. Taiteen hyödyttömyys (talou- dellisen hyödyn muodossa) ja sopeutumat- tomuus asettuvat vasten muotoilun hyödyl- lisyystavoitetta ja funktionaalisuutta.

Tavoitteenani on ottaa omalta osaltani kantaa taiteen tutkimuksen erääseen kes- keiseen ongelmaan, joka koskee keskuste- lua visuaalisen aineiston argumentoivasta merkityksestä. Voiko kuvia tai muuta kuin kirjallista aineistoa pitää vieläkään varteen- otettavana tutkimustekstinä? Keskustelu si- vuaa myös taidekasvatuksen ja visuaaliseen kulttuuriin kasvattamisen rajankäyntiä. Ar- tikkelissani pyrin etsimään metodologisia välineitä visuaaliseen ajatteluun ja sen ke- hittämiseen. Avaan artikkelissani visuaali- sen esseen käsitettä. Visuaalinen essee liik- kuu muotoilusta tuttujen välineiden kuten muotoiluluotainten ja sosiologiassa sekä antropologiassa käytettyjen tutkimusmene- telmien lisäksi sarjakuvan, elokuvan ja kirjal- lisuuden tutkimuksen maastoissa, unohta- matta lähtökohtaani taiteen tutkimuksessa.

Pohdin tässä yhteydessä kuvan ja sanan suh- detta taiteen ja muotoilun koulutuksessa ja siinä erityisesti visuaalisen esseen konteks- tissa. Otan kantaa visuaalisen esseen yhtey- dessä myös visuaalisen kokonaisuuden hal- lintaan graafisen suunnittelun ja taiton avulla.

lähtökohta

Lähtökohtana käsitteen visuaalinen essee määrittelylle on tarve löytää muotoilun ja vi- suaalisen kulttuurin tutkimukseen ja koulu- tukseen uusia työkaluja. Muotoilijan rooli

moniammatillisissa projekteissa on nimen- omaan näkymättömän näkyväksi tekijän.

Tämä ei tarkoita ainoastaan kuvittajana tai graafisen materiaalin tuottajana toimimis- ta vaan laajemmassa mielessä prosessien edesauttamista havainnollistamalla ja kom- munikoimalla ymmärrettävällä tavalla. Muo- toilija on usein myös yksittäisen, henkilö- kohtaisen ääni tuotekehitystiimissä, jonka muut edustajat saattavat olla puhumassa yleisen edun, talouden tai teknologian uni- versalismin puolesta.

Essee pohtivana, henkilökohtaisena ja uutta ajattelua avaavana tieteellisen kirjoit- tamisen muotona sopii oppilaitoksissa har- joitettavaan pienimuotoiseen tutkimiseen.

Visuaalinen materiaali on puolestaan sitä, mitä muotoilun opiskelijat ja toimijat pää- työkseen käsittelevät. Visuaalista esseetä tutkimuksen osana voidaan perustella myös kulttuurimme kuvallistumisella, ns. kuval- lisella käänteellä, jonka ovat lanseeranneet monet tutkijat jo 1970-luvulla. Käänne oli käynnissä jo Debordin (1967) ja Baudrillardin (1981) spektaakkelin ja simulaation kritiikeis- sä. Kuvat osallistuvat näin yhä vaikutusval- taisempina kulttuuriseen ja yhteiskunnalli- seen toimintaan.48

Kuvat toimivat ajattelevina objekteina (Mieke Balia mukaillen). W.J.T. Mitchell ky- syy: ”Mitä kuvat todella haluavat?” Mitchell myös ehdottaa, että kuvallinen käänne voi- daan nähdä historiassa toistuvana narratii- vina. Hän muistuttaa kuviin liitetyn kautta aikojen harhaanjohtamisen, fantasian, to- tuuden hämärtämisen ja viettelyn valtaa, jota vastaan taistellaan tekstin ja sanan to- tuudellisuuden voimalla.49 Suhteessa ny- kytaiteeseen kuva maalauksena, grafiikan lehtenä, piirustuksena tai valokuvana on kuitenkin menettänyt valta-asemaansa. Ny- kytaide on kokenut etnografisen käänteensä, käsitteellistymisensä, muuttumisen kuvasta kuva-arvoitukseksi, tapahtumiseksi, osallis- tuvaksi havainnoinniksi tai siirtänyt fokuk- sensa muiden aistien piiriin. Onko pysäh- 48 Seppä 2007, 23–36; Baudrillard 1994.

49 Mitchell 2006.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

taan kulttuuriyrittäjyyden ja luovan talouden tukemisen kautta, mutta sille etsitään myös taiteen ja kulttuurin aloilla jatkuvasti luovia vaih­. toehtoja

Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan minkälaisia merkityksiä linnut Heikkilän taiteessa saavat ja minkälaista käsitystä luonnon ja kulttuurin välisestä suhteesta hänen

Tämä kertoo siitä, että passiivisessa muodossa taidetta harrastavilla on parempi koettu taloudellinen tilanne ja terveys, henkinen vireys ja enemmän ystäviä kuin

Eri puolilla maailmaa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kielenvaihto tapahtuu yleensä kolmen sukupolven aikana: ensimmäinen sukupolvi osaa vain yhtä kieltä (A), toinen

Tarja Pääjoki toteaa, että taidekasvatus on jaettavissa kahteen osaan, taiteen tekemiseen ja taiteen vastaanottamiseen liittyvään kasvatukseen.. Niinpä kirjan pääluvutkin on

Tutkimuksen kentäl- lä valtiota on kuvattu farmasian ammattien ystäväksi, mutta on myös todettu, että valtio saattaa estää ammattiryhmien toimintaa.. Myös pohjoismainen

Muihin koulutusmuotoihin verrattuna taiteen perusopetuksessa työskentelevien opettajien kelpoisuusaste on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tasolla.. Kelpoisuusasteeltaan

Käsityössä, teatteritaiteessa sekä jossain määrin myös kuvataiteessa voi vastausten perusteella tulkita, että taiteen perusopetuksen var- haisiän kasvatuksen tarjoaminen on