• Ei tuloksia

Tilinpäätös 2020

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Tilinpäätös 2020"

Copied!
29
0
0

Kokoteksti

(1)

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY

Tilinpäätös 2020

Y-tunnus 0879243-6

(2)

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2020

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 1

Arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä 2

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 2

Hallinto 2

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, riskienhallinnan

periaatteet 3

Keskeisemmät tunnusluvut liiketoiminnan sekä talouden aseman

ja tuloksen ymmärtämiseksi 3

- Korko- ja muut rahoituskulut sekä lainarakenne 3

- Yhtiön lainarakenne rahalaitoksittain 4

- Vuokrasaatavat ja luottotappiot 4

Asuminen 4

- Asukastoiminta 4

- Hakemusmäärien kehitys 4

- Kysyntä- ja käyttöastetilanne 5

- Asukasvalinnat 5

Rakennuttaminen 5

- Uudisrakennuskohteet / erityisryhmäkohteet 5

- Kaavakehitys 6

- Perusparannuskohteet 7

- PTS-suunnitelman mukainen kunnossapito 7

Kulutukset 8

Yhtiön osakkeet ja ehdotus tuloksen käsittelystä 8

Tuloslaskelma 9

Tase 11

Rahoituslaskelma 13

Konsernin tuloslaskelma 13

Konsernitase 16

Konsernin rahoituslaskelma 18

Liitetiedot 19

Allekirjoitukset 25

(3)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2020

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n (JVA) tilikausi oli pääosin odotusten mukainen. Vallit- sevalla koronatilanteella ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia JVA:n liikevaihtoon, merkit- tävästi kevään sulkuaika vaikutti ainoastaan korjaustoimien viivästymiseen ja aktiivisen asukastoiminnan estymiseen. Muita merkittäviä vaikutuksia pandemialla ei ole ollut. Vii- västyneet korjaustoimet saadaan toteutettua kuluvalla tilikaudella ja asukastoiminnassa pa- lataan normaaliin tilanteen salliessa.

Poikkeuksellisena tapahtumana voidaan pitää heinäkuista Palokan Lukutien seniorikortte- lin tulipaloa, jossa JVA:n talo oli osallisena. Kohteen näkyvät vauriot jäivät viereisen talon tulipalon laajuuteen nähden vähäisiksi, mutta korjaustyöt ovat olleet pitkäkestoisia. A- rappu talosta palautuu asumiseen helmikuussa 2021 ja B-rappu myöhemmin keväällä. Va- hingolla ei ole merkittävää vaikutusta JVA:n taloudelliseen tilanteeseen.

Pellonreuna –kohteeseen valmistui 89 asuntoa helmikuussa, Kangasvuorentie 8 peruskor- jaus valmistui huhtikuussa, ja Viitahakan peruskorjaus jatkui vaiheittain läpi vuoden. Li- säksi JVA osti kesäkuussa kiinteistön osoitteesta Taitoniekantie 1. Kohteessa on 67 asun- toa. Näkymä investointeihin on aktiivinen myös tulevaisuudessa. Viitahakan uudisraken- nushankkeen kaava on saanut lainvoiman, Kauramäen Anopintien tontti on ostettu ja ra- kentaminen siellä aloitettu. Pulmusentie 2 osoitteeseen on aloitettu täydennysrakentami- nen uuden Ara-kerrostalon osalta. Uusi tonttivaraus on saatu Savulahden alueelta ja kaa- vakehitystä tehdään useassa JVA:n nykyisessä kohteessa. Pääosin kaavakehityskohteista johtuen JVA:n taseeseen on tehty alaskirjauksia koskien neljään kohdetta. Alaskirjaukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vasta kohteiden purkuvuonna 2021, josta johtuen JVA:lle muodostuu vuodelle 2020 merkittävä kirjanpidollinen tappio.

Vuoden aikana myytiin yhteensä 3 asuntoa. Yksittäisiä kiinteistöjä ei myyty. Tilikauden päättymisen jälkeen, tammikuussa 2021, on myyty viisi kohdetta. Kohteet ovat Pellon- pääntie 1 ja 5, Hakatie 5 ja 7 sekä Valssikuja 2. Tammikuussa myydyissä kohteissa on yhteensä 116 asuntoa.

Vuosi 2020 sujui yhtiön toiminnan kannalta tavoitteiden mukaisesti. Käyttöaste on ollut 95,8%. Toteutunutta käyttöastetta voidaan pitää edelleen hyvänä markkinatilanne huomi- oiden. Käyttöaste putosi kuitenkin edellisestä vuodesta 2019 0,7 %-yksikköä ja toimenpi- teitä käyttöasteen hyvänä säilyttämiseen tarkastellaan jatkuvasti.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ovat myös toteutuneet hyvin:

 JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja pe- ruskorjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on py- synyt kohtuullisena ja alhaisena kilpailijoihin nähden.

 JVA on osallistunut uusien asumisenratkaisujen ja –mallien kehittämiseen kaupun- gin ja yksityisten toimijoiden kanssa.

JVA:lla oli hoidettavanaan vuoden lopussa yhteensä 6 691 pääasiassa arava- ja korkotuki- lainoitettua vuokra-asuntoa ja lisäksi 451 ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö omistaa 6 643 asuntoa ja 48 asuntoa omistaa Jyväskylän kaupunki. Asuinneliöitä yhtiön omistamassa asuntokan- nassa yhteensä 352 471 m² ja kaupungin asuntokannassa 3 040,3 m² eli yhteensä 355 511,3 m².

(4)

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

JVA:n konsernin toiminta tulee vuonna 2021 jatkumaan edellisten vuosien kaltaisena.

SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA

Konsernissa ei ole ollut mainittavaa tutkimus- tai kehitystoimintaa tilikauden aikana.

HALLINTO

JVA:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2020. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä on huolehtinut hallitus. Hallitukseen kuuluu yh- deksän varsinaista jäsentä.

1.1. – 31.12.2020 Panu Piirtola, pj Ira Vainikainen, vpj Tuulikki Väliniemi Tero Rautiainen Aila Paloniemi Inkeri Tuunanen Jari Kuosmanen Ritva Nuutinen Kimmo Ahonen

Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä ovat toimineet toimitusjohtaja Timo Hyt- tinen sekä talouspäällikkö Eeva Sievänen.

Hallituksen kokouksia pidettiin toimikautena 10. Hallitusten jäsenten kokouksiin osallis- tumisprosentti oli 97 %. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Panu Piir- tola 100%, Ira Vainikainen 100%, Tuulikki Väliniemi 80%, Tero Rautiainen 100 %, Aila Paloniemi 100%, Inkeri Tuunanen 100%, Jari Kuosmanen 100%, Ritva Nuutinen 100% ja Kimmo Ahonen 90%.

Yhtiön tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hanna Keskinen.

Kaupungin nimeämänä controllerina on toiminut tammi-helmikuun ajan Vesa Voutilainen ja maaliskuusta alkaen Jukka Ojalainen. Yhtiössä toimii johtoryhmä.

(5)

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, RISKIENHALLINNAN PERI- AATTEET

Yhtiö on tehnyt riskikartoituksen, jossa on arvioitu keskeisimmät riskit ja niiden vaikutus.

Suurimmat tunnistetut riskit ovat lainojen korkoriski ja asuntojen vajaakäyttöriski.

Säännöllisesti seurattavan lainasalkun korkoriskitaso on alhainen ja suojausaste korkea toi- mialan luonteen ja omistajan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä on lisäksi hallituksen hy- väksymä korkosuojauspolitiikka. Asuntojen vajaakäyttöriski on aiempien vuosien tasolla, siihen on reagoitu yhtiön strategian mukaisesti luopumalla huonon käyttöasteen asunnoista sekä pyrkimällä rakentamaan uutta kysyntää vastaavaa asuntokantaa.

KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT LIIKETOIMINNAN SEKÄ TALOUDEN ASEMAN JA TULOKSEN YMMÄRTÄMISEKSI

TUNNUSLUVUT 2020 2019 2018

Henkilölukumäärä 38 36 33

Palkat ja palkkiot + sos.kulut (milj. €) 2,0 1,9 1,8

Käyttöaste % 95,8% 96,5% 97,0%

Vaihtuvuus 19,4% 20,1% 19,3%

Vuokrasaamiset % liikevaihdosta 1,7% 2,0% 1,7%

Luottotappiot liikevaihdosta 0,5% 0,6% 0,4%

Liikevaihto (milj. €) 49,4 49,5 48,9

Liikevoitto (milj. €) 4,1 6,5 5,7

Liikevoitto % liikevaihdosta 8,4% 13,1% 11,6%

Pitkäaikainen vieras pääoma € / asm² 516 518 529

Omavaraisuusaste 23,3% 22,9% 21,3%

Oman pääoman tuotto (%) 2,59% 6,74% 5,66%

tunnusluvun oma pääoma sis. varaukset

Liikevaihto ja muut tuotot

Liikevaihto toteutui lähes miljoona euroa budjetoitua alhaisempana, mutta lähes vuoden 2019 tasoisena. Budjettialitus johtui budjetoitua huonommasta käyttöasteesta sekä muut- tuneista peruskorjaus- ja investointiaikatauluista. Osinkotuotto ja tuotto sijoituksesta toi budjetoimattomia tuottoja yhteensä 0,2M€.

Toiminnan kulut

Toiminnan kulut toteutuivat korjauksia lukuun ottamatta pääosin budjetoidusti. Koronati- lanteesta johtuen keväällä 2020 korjausten aikatauluun tuli merkittäviä viiveitä ja noin 3,5 M€ edestä korjauksia viivästyi ja siirtyi seuraavalle vuodelle. Suunnitelmallisiin kor- jauskuluihin oli budjetoitu 8,9M€ ja lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyneitä korjauksia oli 1,8M€. Toteutuneet kustannukset olivat 7,4M€. Vuosikorjausten osalta budjetti alittui 0,6M€. Vahinkojen korjauskulut ja korjauskulutuotot kasvoivat merkittävästi Lukupihan vahingosta johtuen.

Korko- ja muut rahoituskulut sekä lainarakenne:

Korko- ja muita rahoituskuluja budjetoitiin noin 2,77M€. Toteutuneet kulut olivat 2,89M€

eli hieman budjetoitua enemmän. Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojauskustan- nusten lisäksi Jyväskylän kaupungin takaamien lainojen takausprovisiot.

(6)

Yhtiön lainarakenne rahalaitoksittain (1000€)

Keskikorko Pääoma Pääoma 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 Kuntarahoitus Oyj 0,71% 178 014 176 149 Pankit 0,67% 19 392 20 646 Valtiokonttori 0,00% 399 0 Yhteensä 0,70% 197 805 196 795

Vuokrasaatavat ja luottotappiot:

Vuokrasaatavissa ja luottotappiossa on useamman vuoden ajan näkynyt haastava vuokra- markkinatilanne. Uusien vuokralaisten valinnassa, erityisesti Ara-kohteissa, negatiiviset luottotiedot eivät estä asunnon saantia. Seurauksena on ollut heikkenevä saatava- ja luot- totappiotilanne. Vuonna 2020 luottotappioiden osalta kehitys kuitenkin hieman parani edellisestä vuodesta ollen 0,5% liikevaihdosta (2019 0,6%). Myös saatavat kääntyivät usean nousuvuoden jälkeen laskuun ollen tilinpäätöshetkellä 1,7% liikevaihdosta (2020 2,0%).

ASUMINEN

Asukastoiminta

Vuosi 2020 oli nimetty asukastoiminnan vuodeksi. Tarkoitus oli keskittyä toimikuntien osaamisen ja uusien toimikuntien määrän lisäämiseen. Tämä oli tarkoitus toteuttaa erilais- ten koulutusten muodossa esim. toimikunnan puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan koulutuksilla. Koronatilanne esti sekä koulutukset että muut kokoontumiset pääosin.

Toteutumatta jäi siis teemavuoteen liittyneet lukuisat eri teemaiset koulutukset sekä yhtei- set tapaamiset eri muodoissaan. Vuoden kirkkaiksi kohokohdiksi nousivat ulkoilmatapah- tumat; luontoretki Saarijärven Kivikauden kylään ja JVA:n oma näytös Naissaaren Näyt- tämö ry:n kesäteatterissa.

Korona-rajoitteiden varjossa toimikunnat onnistuivat toimimaan suhteellisen aktiivisesti.

Asukaskokouksia ja asukastoimikunnan kokouksia järjestettiin yhteensä 289 kpl. Asukas- ja asukastoimikuntien kokouksia oli taloissa 1,51 kpl/talo, ja 2,32 kpl/toimikunta. Muuta vapaamuotoista toimintaa järjestettiin kokousten lisäksi yhteensä 263 kirjattua tapahtu- maa. Toimikuntia oli 97 kohteessa, yhteinen toimikunta jonkun muun yksikön kanssa oli 28 kohteessa ja yhteyshenkilö oli 9 kohteessa. Vuokranmääritysyksiköitä oli yhteensä 194.

Hakemusmäärien kehitys

Vuonna 2020 asuntohakemuksia oli käsittelyssä 8757 kpl. Hakemusten määrä laski vuosi- tasolla tarkasteltuna 421 hakemuksen verran. Vuonna 2020 oli välivuosi uudiskohteille, joten markkinoinnissa korostuivat peruskorjauskohteet Nisulassa ja Kangasvuoressa. Koh- teisiin oli runsaasti kiinnostusta. Vuoden lopussa aktiivisia hakemuksia oli 2023 kpl, mikä oli 330 hakemusta vähemmän, kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019.

(7)

Poikkileikkaustarkastelu 31.12.2020 aktiivisten hakemusten jakautumisesta:

Ruokakunnan koko Hakemuksia kpl

v.2019 v.2020 muutos

1 henkilö 1580 1248 -332

2 henkilöä 412 422 +10

3 henkilöä 199 199 -

4 henkilöä tai enemmän 162 154 -8

yhteensä 2353 2023 -330

Kysyntä- ja käyttöastetilanne

Hakualueiden kiinnostavuudessa tilanne muotoutui edellisvuosilta tuttuun tapaan. Kes- kusta oli jälleen suosituin asuinalue, joka oli valittuna 38,97 % hakemuksista. Kuokkalaa pidettiin edelleen toiseksi halutuimpana asuinalueena, joka oli valittuna 33,59 % hakemuk- sista. Kolmannelle sijalle nousi Palokan alue, joka oli valittuna 24,16 % hakemuksista.

Neljännen sijan sai Kortepohja, jonka osuudeksi muodostui 22,61 %. Hakijoiden aluepre- ferenssit toteutuivat siten lähes edellisvuoden kaltaisina painottuen jälleen keskeisiin si- jainteihin hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien ulottuvilla.

Vuonna 2020 vaihtuvuuden toteuma oli 19,37 %. Käyttöasteeksi muodostui 95,8 % Asukasvalinnat

Vuonna 2020 asukasvalintoja tehtiin 1314 kpl, mikä oli 46 kpl vähemmän kuin vuonna 2019.

Asukasvalinnat jakautuivat huoneistotyypin mukaan seuraavasti:

Asunnon koko v. 2019 v.2020 muutos

1h+kk/k 380 359 - 21

2h+kk/k 621 616 - 5

3h+k 291 284 - 7

4h+k tai suurempi 68 55 - 13

yhteensä 1360 kpl 1314 kpl - 46

RAKENNUTTAMINEN

Uudisrakennuskohteet / erityisryhmäkohteet:

Palvelutalo Kauramäki, Pyrstötiaisentie

JVA rakennuttaa Kauramäkeen 90 paikkaisen, noin 4 700 htm² palvelutalon, joka vuokra- taan kaupungin Tilapalvelulle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Palvelutalo tulee val- mistuessaan ikääntyneidenpalvelujen käyttöön. Hankkeelle on myönnetty Ara:n investoin- tiavustusta 5,04 M€ ja korkotukilainaa 9,36 M€. Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt ja tavoitteena on saada kohde urakkalaskentaan kesällä 2021 ja rakenteille syksyllä 2021.

Pellonreuna 5, Kuokkala

Osoitteeseen Pellonreuna 5 valmistui helmikuussa 2020 yhteensä 89 kpl vuokra-asuntoja.

Toteutuneet hankekustannukset olivat yhteensä 13.643,549 €. Hanke rahoitettiin Ara:n korkotukilainalla.

(8)

Pulmusentie 2b, Halssila

Pulmusentie 2 sijaitsee Halssilan asuinalueelle. Tontilla ollut vanha pesularakennus on pu- rettu. Tontilla on rakennusoikeutta 1200 kem² ja sille on suunniteltu asuinkerrostalo, johon tulee 24 asuntoa. Hankkeelle saatiin Ara:n osapäätös lokakuussa 2020. Ara:n hyväksymät korkotuettavat kustannukset ovat enintään 2 979 557 €. Hankkeelle saatiin käynnistysavus- tusta 24 000 €. Rakentaminen on aloitettu marraskuussa 2020 ja asunnot valmistuvat maa- liskuussa 2022.

Kauramäki, Anopintie 2 (ja 4)

Keljonkankaan uudella Kauramäen asuinalueella on aloitettu lokakuussa 2020 kerrostalo, johon tulee 32 asuntoa. Kohteeseen tulee vuokra-asuntoja ja se rahoitetaan Ara:n myöntä- mällä korkotukilainalla. Hankekustannukset ovat yhteensä n. 4,7 M€. Hankkeelle saatiin myös Ara:n käynnistysavustusta 32 000 €. Asunnot valmistuvat lokakuussa 2021. JVA:lla on varaus myös rakenteilla olevan talon viereiseen tonttiin. Sen rakentaminen on mahdol- lista aloittaa vuonna 2022 asuntojen kysynnän mukaan.

Viitaniemi, Kisakatu 13-15

JVA:n omistamalle tontille osoitteeseen Kisakatu 13-15 haettu asemakaavamuutos tuli lainvoimaiseksi keväällä 2020. Tontille rakennettavan 5.krs asuinkerrostalon suunnittelu aloitettiin syksyllä 2020. Hankkeelle haetaan Ara:n korkotukilainaa ja käynnistysavus- tusta. Kohteen urakkakilpailu järjestetään kesällä 2021 ja rakentaminen aloitetaan myö- hemmin syksyllä. Tontilla on vanha kauppakiinteistö, joka on tarkoitus purkaa uuden ra- kennuksen tieltä kesällä 2021. Kisakadun korttelin koko piha-alue on tarkoitus peruskor- jata uudisrakentamisen yhteydessä.

Kankaan Hybridi-talo, Hjalmarinraitti

JVA on allekirjoittanut syksyllä 2020 YIT OY:n kanssa esisopimuksen jossa sovittiin kah- den vierekkäisen asuinkerrostalon toteuttamisesta yhteistoimintahankkeena Kankaalle.

Toiseen taloista tulee vuokra-asuntoja noin 42 kpl ja toinen talo on suunniteltu toteutetta- vaksi omaksilunastus-mallilla (35 asuntoa). Luonnossuunnittelu aloitettiin syksyllä 2020.

Yhtiöiden osakekannan kaupat on tarkoitus toteuttaa kesällä 2021 ja rakentamisen on ta- voitteena alkaa syksyllä 2021. Hankkeelle haetaan Ara:n korkotukilainaa keväällä 2021.

Virvelikatu 9, Savulahti

JVA:lle on varattu tontti Savulahden asuinalueelta. Tontilla on rakennusoikeutta 1800 kem² viisikerroksiselle kerrostalolle. Hankkeen arvioitu toteutusaikataulu on 2022-2024.

Kaavakehitys:

Väkkärätie 3, Vaajakoski

JVA haki yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa 2019 kaavamuutosta Väkkärän palvelu- talon ja vanhan terveysaseman tonteille. Kaavamuutos sai lainvoiman joulukuussa 2020.

Kaava mahdollistaa toteutettaviksi alueelle kolme kerrostaloa (2kpl 2000 kem², 1kpl 2800 kem²) ja yhden palvelutalon 1100 kem² perusturvapalvelujen (sote) tarpeisiin. JVA:n ra- kennuttaa alueelle korkotukilainoitettuja vuokra-asuntoja. Osa tonteista luovutetaan raken- nusliikkeelle, joka toteuttaa niille omistusasuntoja. Vanha palvelutalo ja terveyskeskus tul- laan purkamaan 2021. JVA:n vuokratalon ja sote-hankkeen suunnittelun alkaa 2021 -2022.

(9)

Harjutie 5-7, Vaajakoski

JVA haki 2019 kaavamuutosta osoitteissa Harjutie 5 ja 7 oleville tonteilleen. Kaavamuutos tuli lainvoimaiseksi syksyllä 2020. Kaavamuutoksen myötä tonteille saatiin uutta raken- nusoikeutta rivitaloille 1 700 kem². Vanhat rivitalot puretaan uusien tieltä. JVA:n uusiin rakennuksiin on suunniteltu Ara:n korkotukilainalla rahoitettavia perheasuntoja. Toteutus- aikataulua ei ole päätetty.

Saarijärventie 47-51, Palokankeskus

JVA on jättänyt 2019 kaavamuutoshakemuksen Saarijärventie 47-51 tonteille. Tonteille tulee uutta rakennusoikeutta viidelle kerrostalolle noin 13 500 kem² ja viidelle 2-kerroksi- sille pientaloille 2 500 km2.

Kaava on etenemässä luonnosvaiheeseen talvella 2021 ja sen odotetaan olevan lainvoimai- nen kesällä 2021. Alueella olevat vanhat vuokrakerrostalot tullaan purkamaan vaiheittain.

Kyllikinkadun kortteli

JVA on aloittanut yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Tilapalvelun kanssa kehittämään Kyl- likinkadun, Puutarhakadun, Tapionkadun ja Yrjönkadun rajaamaa korttelia. Tavoitteena on kaavamuutoksen myötä saada kortteliin uutta asuinrakennusoikeutta. Vanha terveys- keskus ja Kyllikinkadun palvelukeskus purettaisiin uusien rakennusten tieltä. Tavoiteaika- taulu on saada kaava valmiiksi vuonna 2022.

Perusparannuskohteet:

Viitahaka

Viitahaka 7 talon perusparannustyö käynnistyi 3.4.2018. Kisakatu 15 A ja B talojen osalta urakka valmistui 30.3.2019 ja Nisulankatu 21 A, B ja C talojen osalta 30.9.2020. Käyn- nissä on Kisakatu 13 A ja B talojen perusparannustyö (A-talo valmistuu 26.3.2021 ja B- talo 28.05.2021). Lisäksi samassa korttelissa sijaitsevan vanha liikerakennus on tarkoitus purkaa kesällä 2021 ja sen paikalle on suunnitelmissa rakentaa uusi 1810 kem² asuinra- kennus.

Kangasvuorentie 8

Kangasvuorentie 8 asuntojen korjaustyöt oli aiemmin suunniteltu tehtäväksi rakennusosit- tain ylläpitävään kunnossapitoon liittyen. Kiinteistössä kesällä 2017 pidetyssä katselmoin- nissa päädyttiin kuitenkin tekemään koko kiinteistön käsittävä perusparannustyö. Peruspa- rannustyön yhteydessä nykyisiä asuntokokoja muutettiin pienemmiksi eli asuntoja tuli li- sää ja kaikki talotekniikka uusittiin. Kohteen perusparannustyöt aloitettiin helmikuussa 2019 ja kohde valmistui huhtikuun lopussa 2020.

Kiljanderinkatu 6 ja 8

Kiljanderinkatu 6 ja 8 perusparannustyön suunnittelutyö on tehty ja rakennuslupaa haetaan kevättalvella 2021. Rakennustyöt kohteessa on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021 ja talot val- mistuvat peruskorjauksesta vaiheittain 2022 vuoden loppuun mennessä.

PTS-suunnitelman mukainen kunnossapito:

Kunnossapitoa on toteutettu PTS-suunnitelman mukaisesti. Osa vuoden 2020 töistä jatkuu vuoden 2021 puolelle. PTS-kunnossapidon työt käsittävät keittiö- ja kylpyhuonesanee- rauksia, ulkovaipan kunnostuksia, energiansäästötoimenpiteitä sekä lukuisia pienempiä kunnossapitotöitä.

(10)

KULUTUKSET

2018 2019 2020

Tilavuus 1 387 680m³ 1 340 653m³ 1 358 408m³

LÄMPÖ VESI SÄHKÖ

Vuosi MWh kWh/rm3 m3 l/rm3 MWh kWh/rm3

2018 60 260 43,42 525 726 379 6 981 5,03 2019 57 080 42,58 480 915 359 6 730 5,02 2020 55 620 40,94 417 273 307 7 727 5,69

Lämpöenergian kulutusta ei ole normeerattu.

YHTIÖN OSAKKEET JA EHDOTUS TULOKSEN KÄYTÖSTÄ

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Yhtiön osakepääoma jakaantuu 1 000 osakkeeseen.

Yhtiön tulos tilikaudelta on -1 462 096,75 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

(11)

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY

TULOSLASKELMA

01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 LIIKEVAIHTO

Vuokrat 48 781 321,02 48 815 877,62

Käyttökorvaukset 649 307,18 660 871,20

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 49 430 628,20 49 476 748,82

Muut kiinteistön tuotot 1 145 264,21 1 511 809,87

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 652 837,64 -1 596 465,62

Henkilösivukulut -348 022,05 -328 827,30

Henkilöstökulut yhteensä -2 000 859,69 -1 925 292,92

Poistot ja arvonalentumiset Poistot

Poistot aineettomista oikeuksista -109 789,88 -105 860,68

Rakennuksista ja rakennelmista -10 672 480,65 -8 469 569,09

Koneista ja kalustosta -540 379,50 -447 495,51

Muista pitkävaikutteisista menoista -37 828,12 0,00

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -11 360 478,15 -9 022 925,28

Muut kulut

Kiinteistön muut hoitokulut

Hallinto -1 450 274,41 -1 391 891,85

Käyttö ja huolto -4 274 288,93 -4 231 020,80

Ulkoalueiden hoito -329 744,53 -324 978,49

Siivous -73 653,46 -79 370,57

Lämmitys -5 074 337,96 -5 517 637,16

Vesi ja jätevesi -2 667 121,17 -2 781 773,47

Sähkö ja kaasu -1 137 090,35 -1 074 968,16

Jätehuolto -846 815,15 -825 990,34

Vahinkovakuutukset -402 938,53 -366 632,34

Vuokrat -1 876 159,38 -1 833 927,28

Kiinteistövero -1 529 307,57 -1 529 759,92

Korjaukset -12 376 453,33 -11 629 299,48

Muut hoitokulut -459 101,63 -437 162,23

Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -32 497 286,40 -32 024 412,09

Luottotappiot -262 420,13 -299 146,12

Myyntitappiot 0,00 -964 673,85

(12)

01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 Muut kiinteistön kulut

Muut henkilöstökulut -138 910,08 -112 998,77

Kustannusten korvaukset -22 749,86 -30 819,76

Arvonlisäverot -155 449,11 -140 208,08

Muut kiinteistön kulut yhteensä -317 109,05 -1 248 700,46

Muut kulut yhteensä -33 076 815,58 -33 572 258,67

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 137 738,99 6 468 081,82

Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot 64 120,00 64 120,00

Muut korko- ja rahoitustuotot 274 546,69 370 650,25

Korkokulut ja muut rahoituskulut -2 893 126,73 -2 975 111,50

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 554 460,04 -2 540 341,25

VOITTO (TAPPIO) ENNEN

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 583 278,95 3 927 740,57

Tilinpäätössiirrot

Verotusperusteisten varausten muutos -3 045 375,70 -4 398 503,03

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 462 096,75 -470 762,46

(13)

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY TASE 31.12.2020

V A S T A A V A A 31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 59 403,04 28 815,12

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 59 403,04 28 815,12

Ainelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet 15 064 168,08 14 651 408,28

Rakennukset ja rakennelmat 215 734 364,92 203 269 658,07

Koneet ja kalusto 1 619 738,35 1 342 486,49

Muut aineelliset hyödykkeet 151 312,48 0,00

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 295 548,07 18 054 995,51

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 235 865 131,90 237 318 548,35

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 824 188,01 2 824 188,01

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 787 950,42 3 787 950,42

Muut osakkeet ja osuudet 3 457 522,10 3 582 878,04

Muut sijoitukset 3 000 000,00 3 000 000,00

Sijoitukset yhteensä 13 069 660,53 13 195 016,47

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 248 994 195,47 250 542 379,94

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 528 765,44 11 040 245,36

Muut saamiset 1 164 717,96 1 012 464,31

Siirtosaamiset 28 755,24 809,31

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15 722 238,64 12 053 518,98

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset 255 081,17 608 402,06

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 255 081,17 608 402,06

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 15 977 319,81 12 661 921,04

V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 264 971 515,28 263 204 300,98

(14)

TASE 31.12.2020

V A S T A T T A V A A 31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma

Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma 1 385 120,56 1 385 120,56

Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yht. 1 385 120,56 1 385 120,56 Muu oma pääoma

Rakennusrahasto 41 821,47 41 821,47

Muu oma pääoma yhteensä 41 821,47 41 821,47

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -503 569,27 -32 806,81

Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä -503 569,27 -32 806,81 Tilikauden voitto (tappio)

Tilikauden voitto (tappio) -1 462 096,75 -470 762,46

Tilikauden voitto (tappio) yhteensä -1 462 096,75 -470 762,46

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -538 723,99 923 372,76

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Verotusperusteiset varaukset

Verotusperusteiset varaukset 62 350 889,55 59 305 513,85

Verotusperusteiset varaukset yhteensä 62 350 889,55 59 305 513,85 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 62 350 889,55 59 305 513,85 VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 188 107 775,86 188 374 394,50

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 188 107 775,86 188 374 394,50 Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 9 696 894,16 8 420 687,56

Saadut ennakot 558 823,30 469 149,72

Ostovelat 1 466 332,08 2 082 053,68

Velat saman konsernin yrityksille 1 120 802,05 1 200 328,35

Muut velat 1 115 850,44 1 285 555,60

Siirtovelat 1 092 871,83 1 143 244,96

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 15 051 573,86 14 601 019,87

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 203 159 349,72 202 975 414,37

V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 264 971 515,28 263 204 300,98

(15)

JVA OY

RAHOITUSLASKELMA Tilikausi 1.1.-31.12.2020

2020 2019

Liiketoiminnan rahavirta:

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 583 278,95 3 927 740,57 Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 11 360 478,15 9 022 925,28

Rahoitustuotot ja -kulut 2 554 460,04 2 540 341,25

Muut oikaisut -91 119,06 598 096,38

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 15 407 098,08 16 089 103,48 Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos (-lisäys, +vähennys) -3 668 719,66 7 217 468,46 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) -806 595,85 -203 656,80 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 10 931 782,57 23 102 915,14 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -2 907 499,43 -3 003 990,00

Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 8 024 283,14 20 098 925,14

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -24 689 626,97 -4 047 458,62 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot/kulut 0,00 1 980 940,00

Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 -480 195,25

Luovutustulot muista sijoituksista 216 475,00 527 765,64

Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat 14 747 293,29 -12 891 397,14

Saadut osingot investoinneista 64 120,00 64 120,00

Investointien rahavirta ( B ) -9 661 738,68 -14 846 225,37

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 148 129,75 7 199 496,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9 138 541,79 -12 402 539,60

Korkotuotot 274 546,69 370 650,25

Rahoituksen rahavirta ( C ) 1 284 134,65 -4 832 393,35

Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) -353 320,89 420 306,42

Rahavarat tilikauden alussa (-) -608 402,06 -188 095,64

Rahavarat tilikauden lopussa (+) 255 081,17 608 402,06

Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) -353 320,89 420 306,42

Laadintaperiaatteet investointien ja rahoituserien käsittelyn suhteen:

- Konsernitili ei sisälly Rahavaroihin, vaan käsitellään Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutoksessa.

- Investointien rahavirran erissä on investoinnit ja käyttöomaisuuden luovutustuotot esitetty bruttoperiaatteella.

- Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista on käsitelty maksuperusteisina.

(16)

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY

KONSERNIN TULOSLASKELMA 31.12.2020

2020 2019

LIIKEVAIHTO

Vuokrat 48 853 818,07 48 892 891,98

Käyttökorvaukset 655 577,75 666 379,24

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 49 509 395,82 49 559 271,22

Muut kiinteistön tuotot

Muut kiinteistön tuotot 1 133 788,17 1 506 836,48

Muut kiinteistön tuotot yhteensä 1 133 788,17 1 506 836,48 Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Palkat ja palkkiot -1 653 468,78 -1 568 023,67

Sosiaaliset palkat -2 492,00 -30 955,92

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 655 960,78 -1 598 979,59

Henkilösivukulut

Muut henkilösivukulut -348 022,05 -328 827,30

Henkilösivukulut yhteensä -348 022,05 -328 827,30

Henkilöstökulut yhteensä -2 003 982,83 -1 927 806,89

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot

Aineettomista oikeuksista -109 789,88 -105 860,68

Rakennuksista ja rakennelmista -10 804 010,97 -8 544 276,31

Koneista ja kalustosta -567 628,81 -483 827,91

Muista pitkävaikutteisista menoista -37 828,12 0,00

Poistot yhteensä -11 519 257,78 -9 133 964,90

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -11 519 257,78 -9 133 964,90 Muut kulut

Kiinteistön muut hoitokulut

Hallinto -1 471 564,64 -1 412 220,73

Käyttö ja huolto -4 314 811,68 -4 271 032,34

Ulkoalueiden hoito -339 030,16 -331 818,51

Siivous -73 983,87 -79 823,62

Lämmitys -5 148 867,28 -5 590 092,86

Vesi ja jätevesi -2 698 580,77 -2 817 037,23

Sähkö ja kaasu -1 147 724,53 -1 084 677,81

Jätehuolto -860 493,78 -837 881,80

Vahinkovakuutukset -416 501,29 -377 722,55

Vuokrat -1 458 464,16 -1 481 085,55

Kiinteistövero -1 549 332,39 -1 546 767,15

Korjaukset -12 401 163,52 -11 682 109,57

Muut hoitokulut -460 581,48 -437 702,63

Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -32 341 099,55 -31 949 972,35

(17)

2020 2019

Luottotappiot

Luottotappiot ja muut oikaisuerät -262 420,13 -299 146,12

Luottotappiot yhteensä -262 420,13 -299 146,12

Muut kiinteistön kulut

Muut kiinteistön kulut 0,00 -964 673,85

Muut henkilöstökulut -138 910,08 -112 998,77

Kustannusten korvaukset -22 749,86 -30 819,76

Arvonlisäverot -155 449,11 -140 208,08

Muut kiinteistön kulut yhteensä -317 109,05 -1 248 700,46

Muut kulut yhteensä -32 920 628,73 -33 497 818,93

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 199 314,65 6 506 516,98

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Osinkotuotot 64 120,00 64 120,00

Tuotot muista pysyv.vastaav.sijoituksista yht 64 120,00 64 120,00

Muut korko- ja rahoitustuotot

Korkotuotot 173 779,90 280 199,42

Muut rahoitustuotot 100 788,01 90 469,62

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 274 567,91 370 669,04

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Korkokulut -1 435 239,35 -1 476 443,46

Muut rahoituskulut -1 478 062,07 -1 509 978,40

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -2 913 301,42 -2 986 421,86

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 574 613,51 -2 551 632,82

VOITTO (TAPPIO) ENNEN

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 624 701,14 3 954 884,16

Laskennalliset verot -614 173,03 -884 810,57

Muut välittömät verot -614 173,03 -884 810,57

Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -14 330,17 -7 642,46

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 996 197,94 3 062 431,13

(18)

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY

KONSERNITASE 31.12.2020

V A S T A A V A A 2020 2019

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 59 403,04 28 815,12

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 59 403,04 28 815,12

Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet 15 545 100,32 15 132 340,52

Rakennukset ja rakennelmat 221 739 762,44 209 406 585,91

Koneet ja kalusto 1 703 747,00 1 453 744,45

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 476 088,64 18 054 995,51

Muut aineelliset hyödykkeet 151 312,48 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 242 616 010,88 244 047 666,39

Sijoitukset

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 787 950,42 3 787 950,42

Muut osakkeet ja osuudet 3 457 858,48 3 583 214,42

Muut saamiset 3 000 000,00 3 000 000,00

Sijoitukset yhteensä 10 245 808,90 10 371 164,84

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 252 921 222,82 254 447 646,35

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset

Laskennallinen alatili/Konsernitili 14 523 632,04 10 953 332,86

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 169,97 88 945,70

Siirtosaamiset 28 755,24 809,31

Muut saamiset 1 165 805,18 1 012 897,16

Saamiset yhteensä 15 728 362,43 12 055 985,03

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset 458 080,57 841 260,16

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 458 080,57 841 260,16

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 186 443,00 12 897 245,19

V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 269 107 665,82 267 344 891,54

(19)

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY

KONSERNITASE 31.12.2020

V A S T A T T A V A A 2020 2019

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma

Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma 1 385 120,56 1 385 120,56

Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yhteensä 1 385 120,56 1 385 120,56 Muu oma pääoma

Rakennusrahasto 41 821,47 41 821,47

Muu oma pääoma yhteensä 41 821,47 41 821,47

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 46 864 532,10 43 799 489,09

Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä 46 864 532,10 43 799 489,09

Tilikauden voitto (tappio) 996 197,94 3 062 431,13

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 49 287 672,07 48 288 862,25

VÄHEMMISTÖOSUUS 697 520,60 683 190,43

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 191 126 644,61 191 593 893,87

Laskennallinen verovelka 12 594 577,43 11 983 016,28

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 203 721 222,04 203 576 910,15

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 9 879 946,00 8 603 739,40

Saadut vuokraennakot 560 019,30 470 500,64

Ostovelat 1 475 152,73 2 087 911,79

Velat saman konsernin yrityksille 1 117 982,43 1 202 014,70

Muut velat 1 273 058,79 1 226 703,84

Siirtovelat 1 095 091,86 1 205 058,34

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 15 401 251,11 14 795 928,71

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 219 122 473,15 218 372 838,86

V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 269 107 665,82 267 344 891,54

(20)

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy konsernin

RAHOITUSLASKELMA

Tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

2020 2019

Liiketoiminnan rahavirta:

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1.624.701,14 3.954.884,16 Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 11.519.257,78 9.133.964,90

Rahoitustuotot ja -kulut 2.574.613,51 2.551.632,82

Muut oikaisut -91.119,06 598.096,38

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 15.627.453,37 16.238.578,26 Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos (-lisäys, +vähennys) -3.672.377,40 7.214.533,95 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) -651.827,44 -205.840,39 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 11.303.248,53 23.247.271,82 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -2.927.674,12 -3.015.300,36

Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 8.375.574,41 20.231.971,46

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -24.689.626,97 -7.301.621,03 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 1.980.940,00

Luovutustulot muista sijoituksista 216.475,00 527.765,64

Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat 14.566.752,72 -11.933.965,19

Saadut osingot investoinneista 64.120,00 64.120,00

Investointien rahavirta ( B ) -9.842.279,25 -16.662.760,58

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen nostot 10.148.129,75 8.665.511,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9.339.172,41 -12.514.063,18

Korkotuotot 274.567,91 370.669,04

Rahoituksen rahavirta ( C ) 1.083.525,25 -3.477.883,14

Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) -383.179,59 91.327,74

Rahavarat tilikauden alussa -841.260,16 -749.932,42

Rahavarat tilikauden lopussa 458.080,57 841.260,16

Rahavarojen muutos -383.179,59 91.327,74

Konsernitili ei ole Rahavarojen muutoksessa vaan Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutoksessa.

(21)

LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Verotusperusteiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan ja varausten muutos jaetaan tuloslaskelmassa tilikauden tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen. Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja esitetty omana eränä.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäiset katteet on eliminoitu. Osakkuusyhtiöitä ei ole yhdistelty Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvät vastaavat on arvostettu poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Investointien hankintakuluista on vähennetty saadut avustukset.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

Sekä tuotot että kulut on kirjattu tilikaudelle suoriteperusteen mukaisesti.

Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana rahoituskuluihin. Johdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa, joten ne on käsitelty taseen ulkopuolisina vastuina ja niistä annetaan lisätietoja liitetiedoissa.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Poistot

JVA tekee tilinpäätöksessään JVA:n hallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisen poistot noudattaen EVL-poistoja

Asuinrakennukset 4,00 % menojäännöspoisto

Koneet ja kalusto 25,00 % menojäännöspoisto Aineettomat hyödykkeet 20,00 % tasapoisto

Pysäköintioikeus 10,00 % tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet 20,00 % tasapoisto

Konserni Konserni JVA JVA

2020 2019 2020 2019

Rakennukset 10 803 988,30 8 544 276,31 10 672 480,65 8 469 569,09

Kalusto 567 628,81 483 827,91 540 379,50 447 495,51

Muista pitkävaikutteisista menoista 37 828,12 0,00 37 828,12 0,00

Poistot aineettomista oikeuksista 109 789,88 105 860,68 109 789,88 105 860,68

Poistot yhteensä 11 519 235,11 9 133 964,90 11 360 478,15 9 022 925,28

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely Konserni JVA

2020 2020

Atk-ohjelmat

Atk-ohjelmat tilikauden alussa 28 815,12 28 815,12

lisäys 55 777,80 55 777,80

poisto -25 189,88 -25 189,88

Tasearvo tilikauden lopussa 59 403,04 59 403,04

Pysäköintioikeus

Pysäköintioikeus tilikauden alussa 697 950,00 697 950,00

poisto -84 600,00 -84 600,00

Tasearvo tilikauden lopussa 613 350,00 613 350,00

Kiinteistöjen liittymismaksut

Kiint. liittymismaksut tilikauden alussa 1 991 815,07 1 852 600,33

siirrot erien välillä 168 787,19 168 787,19

Tasearvo tilikauden lopussa 2 160 602,26 2 021 387,52

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy ja tytäryhtiöt Asunto Oy Jyväskylän mlk:n Jokileinikki (100

%), Asunto Oy Jyväskylän mlk:n Norolankuja 1 (100%), Asunto Oy Jyväskylän Juolukkatie 1 (100%) sekä Asunto Oy Tuulenkylä (51,52%).

(22)

2020 2020 Vuokratonttien liittymismaksut

Kiint.vuokraoikeudet tilikauden alussa 3 571 593,46 3 571 593,46

lisäys 56 215,13 56 215,13

Tasearvo tilikauden lopussa 3 627 808,59 3 627 808,59

Tontit

Tontit tilikauden alussa 8 870 981,99 8 529 264,49

lisäys 272 357,48 272 357,48

Tasearvo tilikauden lopussa 9 143 339,47 8 801 621,97

Rakennukset

Rakennukset tilikauden alussa 209 406 585,91 203 269 658,07

lisäys 766 180,07 766 180,07

siirrot erien välillä 22 371 007,43 22 371 007,43

poisto -9 187 804,14 -9 056 273,82

alaskirjaus -1 616 206,83 -1 616 206,83

Tasearvo tilikauden lopussa 221 739 762,44 215 734 364,92

Koneet ja kalusto

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 1 453 744,45 1 342 486,49

lisäys 46 164,53 46 164,53

siirrot erien välillä 771 466,83 771 466,83

poisto -567 278,78 -540 029,47

alaskirjaus -350,03 -350,03

Tasearvo tilikauden lopussa 1 703 747,00 1 619 738,35

Muut aineelliset hyödykkeet

Muut aineelliset hyödykkeet tilikauden alussa 0,00 0,00

lisäys 189 140,60 189 140,60

vähennys 0,00 0,00

poisto -37 828,12 -37 828,12

Tasearvo tilikauden lopussa 151 312,48 151 312,48

Keskeneräiset hankkeet

Keskeneräiset hankkeet tilikauden alussa 18 054 995,51 18 054 995,51

lisäys 8 732 354,58 8 551 814,01

siirrot erien välillä -23 311 261,45 -23 311 261,45

Tasearvo tilikauden lopussa 3 476 088,64 3 295 548,07

Osakkeet ja osuudet/konserni

Osakkeet ja osuudet tilikauden alussa 2 824 188,01

lisäys 0,00

Tasearvo tilikauden lopussa 2 824 188,01

Osakkuusyhteisöosakkeet

Osuudet omistusyhteysyrityksissä tilikauden alussa 3 787 950,42 3 787 950,42

siirrot erien välillä 0,00 0,00

Tasearvo tilikauden lopussa 3 787 950,42 3 787 950,42

Muut osakkeet ja osuudet

Muut osakkeet ja osuudet tilikauden alussa 3 583 214,42 3 582 878,04

vähennys -125 355,94 -125 355,94

siirrot erien välillä 0,00 0,00

Tasearvo tilikauden lopussa 3 457 858,48 3 457 522,10

(23)

Vaihtuvien vastaavien erittely

Saamiset samalta konsernilta Konserni Konserni JVA JVA

2020 2019 2020 2019

Jyväskylä-Neuvonta / viitteet tilikauden lopussa 3 065,97 2 569,35 3 065,97 2 569,35

Jyväskylän kaupunki, Tampuuri laskusaatavat 1 175,36 8 532,46 1 175,36 8 532,46

Alva Oy, vesimaksupalautukset 2 974,09 0,00 159,87 0,00

Jyväskylän kaupunki, Tilapalvelu 536,42 0,00 536,42 0,00

Jyväskylän kaupunki, talouspalvelut 0,00 72 315,75 0,00 72 315,75

Jkl Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 0,00 3 010,16 0,00 3 010,16

Jyväskylän kaup, AsOy Tuulenkylä,tontinv.jaks. 2 418,13 2 517,98

AsOy Jkl:n mlk:n Jokileinikki, as oy:n laskut 135,18

Asunto Oy Jyväskylän mlk:n Norolankuja 1 60,60 484,78

Yhteensä 10 169,97 88 945,70 5 133,40 86 912,50

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma Konserni Konserni JVA JVA

2020 2019 2020 2019

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1 385 120,56 1 385 120,56 1 385 120,56 1 385 120,56

Rakennusrahasto 41 821,47 41 821,47 41 821,47 41 821,47

Sidottu oma pääoma yhteensä 1 426 942,03 1 426 942,03 1 426 942,03 1 426 942,03 Vapaa oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto/tappio 46 864 532,10 43 799 489,09 -503 569,27 -32 806,81

Tilikauden voitto/tappio 996 197,94 3 062 431,13 -1 462 096,75 -470 762,46

Vapaa oma pääoma yhteensä 47 860 730,04 46 861 920,22 -1 965 666,02 -503 569,27

Oma pääoma yhteensä 49 287 672,07 48 288 862,25 -538 723,99 923 372,76

Varaukset

Yhteensä

Konserniyhtiöiden asuintalovaraus 62 645 858,15

Asuintalovaraus on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan (20%).

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat Konserni Konserni JVA JVA

2020 2019 2020 2019

Kuntarahoituksen laina 120 743 328,00 120 197 855,00 120 743 328,00 120 197 855,00

Pankkien lainat 15 983 828,79 17 214 163,87 13 883 367,89 14 865 417,72

Yhteensä 136 727 156,79 137 412 018,87 134 626 695,89 135 063 272,72

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni JVA JVA

2020 2019 2020 2019

Korkojaksotus 293 109,11 274 210,63 291 003,79 272 768,09

Lomapalkkajaksotus 362 895,70 345 427,50 362 895,70 345 427,50

Muut siirtovelat 439 087,05 526 534,27 438 972,34 525 049,37

Yhteensä 1 095 091,86 1 146 172,40 1 092 871,83 1 143 244,96

(24)

2020 2019 2020 2019

Alva Oy (Jyväskylän Energia) 447 362,04 482 476,07 442 144,05 477 087,15

Jyväskylän kaupunki 546 275,34 580 330,62 546 275,34 580 330,62

Jyväskylän kaupunki, asuntotoimi 57 243,72 75 922,99 57 243,72 75 922,99

Mustankorkea Oy/MKO Ympäristöpalvelut Oy 67 001,33 62 608,24 66 018,68 61 725,15

K-S Pelastuslaitos 100,00 888,86 100,00 888,86

As Oy Jyväskylän Juolukkatie 1 9 020,26 4373,58

Yhteensä 1 117 982,43 1 202 226,78 1 120 802,05 1 200 328,35

Vakuudet ja vastuusitoumukset Konserni Konserni JVA JVA

2020 2019 2020 2019

Kiinteistökiinnitykset vuokratontteihin 119 101 220,44 102 993 714,44 118 330 220,44 102 527 714,44 Kiinteistökiinnitykset omiin tontteihin 110 564 006,32 93 719 006,32 106 434 006,32 89 589 006,32 Kiinteistökiinnitykset yhteensä 229 665 226,76 196 712 720,76 224 764 226,76 192 116 720,76

Osakepanttaukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Konsernilta saadut omavelkaiset takaukset 145 140 749,29 149 048 446,76 144 101 694,74 147 915 447,41 Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 374 805 976,05 345 761 167,52 368 865 921,50 340 032 168,17

Lainat 31.12. 201 006 590,61 200 197 633,27 197 804 670,02 196 795 082,06

Koronvaihtosopimukset

Yhtiöllä on yhtiön korkosuojauspolitiikan mukainen suojaava koronvaihtosopimus koskien alkupääomaltaan 90 000 000 euron suuruista lainaa. Sopimus on hankintamenoton.

Koronvaihtosopimus 2020 2019

OTC Koronvaihtosopimus 1619325/2249613

Pääoma 63 000 000,00 69 000 000,00

Sopimuksen markkina-arvo -6 069 646,00 -4 676 304,00

Keskikorko suojaus huomioiden 1,856 % 1,856 %

Päätöspvm 29.1.2031. Kiinteä korko 1,049%. Viitekorko 6kk euribor.

Johdannaissopimuksen tulosvaikutus realisoituu sopimuksen vaikutusaikana korkotasosta riippuen, sopimus ei sisällä ennenaikaista purkumahdollisuutta markkina-arvoonsa.

Koronvaihtosopimus on tehty suojaustarkoituksessa tasaamaan korkovaihtelua. Korkoanalyysin mukaan 1 % yksikköä nopeampi korkojen nousu nostaisi koko lainakannan korkokuluja vuoden 2021 tasolla vuotuisesti noin 390 000 euroa.

Urakkavastuut 2020 2019

31.12. Keskeneräisten urakkahankkeiden laskuttamaton osuus 11 644 903 6 059 268

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Tällä työllä selvitän, minkälaisen merkityksen ja mielikuvan tilinpäätös ja toimintakertomus luovat osakkaalle, mitkä tiedot ovat riittäviä antamaan oikean

Standardin mukaan tilintarkastajan tulee voida antaa lau- sunto siitä, ”onko tilinpäätös (ja toimintakertomus sekä muut lain mukaan tilinpäätök- seen liitettäväksi ja

Myös tilintarkastajan tulee antaa lain mukaan lausunto siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan (Tilintarkastuslaki 3:5§).. Vaatimus asettaa

Näihin ryhmiin kuuluvaksi voidaan jakaa myös kunti- en taloudenpitoa koskevat velvollisuudet eli esi- merkiksi velvollisuus laatia tilinpäätös kirjanpi- tolain mukaan ja

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien

Tilikauden aikana konsernissa toteutettiin brändiuudistus, jonka myötä konsernin emoyhtiön nimeksi tuli Alva-yhtiöt Oy ja entisen JE-Siirto Oy:n nimeksi tuli Alva Sähköverkko