• Ei tuloksia

En ole feministi, mutta... näkymä

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2022

Jaa "En ole feministi, mutta... näkymä"

Copied!
2
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

92

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 1/2010 (8. vsk.)

EN OLE FEMINISTI, MUTTA…

Kristiina Brunila: Parasta ennen.

Tasa-arvotyön projektitapaistuminen.

Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 222.

Helsingin yliopisto 2009. 221 s.

On hyvä kokemus päästä lukemaan juuri omaa työtään käsittelevää tut- kimusta. Tämä kokemus oli meille mahdollinen, sillä Kristiina Brunila tutki omaa työtään ja kirjoitti kokemuksistaan kasva- tustieteen väitöskirjan

”Parasta ennen: tasa- arvotyön projektitapais- tuminen”. Tutkimus kä- sittelee julkisrahoitteisia tasa-arvoprojekteja työnä ja ammattina. Erityisen antoisaa oli lukea Brunilan analyysia siitä, mil- laisia haasteita liittyy tasa-arvosta

”oikein” puhumiseen. Hänen tut- kimuksensa luettuamme hahmo- timme entistä paremmin, miksi ja miten tämä työ on muotoutunut sellaiseksi kuin se on.

Brunilan aineisto koostuu 99 julkisrahoitteisen tasa-arvopro- jektin dokumentista sekä 30:n eri puolilla Suomea tasa-arvotyötä tehneen henkilön haastattelusta.

Näissä projekteissa on edistetty tasa-arvoa työelämässä, kasvatuk- sessa ja koulutuksessa. Tutkimuk- sen aikajänne ulottuu 1970-luvul- ta noin vuoteen 2005. Pääpaino on 1990-luvun loppupuolella ja 2000-luvulla, jolloin EU-rahoi- tuksella on ollut merkittävä rooli tasa-arvotyön suuntaajana. Bru- nila käsittelee tutkimuksessaan sitä, miten tasa-arvotyö ja siihen liittyvä sukupuoli ovat Suomessa muotoutuneet, minkälaisia jän- nitteitä tasa-arvotyöstä on ollut löydettävissä sekä minkälainen toimijuus on ollut tasa-arvotyös- sä tarjolla ja mahdollista.

Brunilan tutkimuksen teo- reettinen viitekehys perustuu foucalt’laiseen ajatukseen todel- lisuuden diskursiivisesta muo- toutumisesta sekä feministiseen jälkistrukturalistiseen teoriaan.

Hän lukee aineistoaan käyttämällä foucault’laista diskurssianalyyttistä ja genealogista lähestymistapaa sekä dekonstruktiivista luen- taa. Feministisen tutkimuksen

tradition mukaisesti hän pyrkii mahdollisimman tarkasti ase- moimaan itsensä tutkijana osaksi tutkimustaan. Brunila muistuttaa useaan kertaan, ettei paikkaa vallan ulkopuolella ole olemassa.

Tähän kysymykseen törmäsimme kirjaa lukiessamme, kun pohdim- me, kannattaako kaltaistemme pätkittäisestä projektirahasta riippuvaisten tasa-arvotutkijoiden referoida muille tutkimusta, jossa tulee kuuluviin projektityötä kos- kevia kriittisiä äänenpainoja.

Brunila lanseeraa väitöskir- jassaan kehittämänsä käsitteen projektitapaistuminen, joka pienen totuttelun jälkeen alkaakin tuntua toimivalta. Hän päätyi kehittämään oman käsitteen, koska halusi väistää haltuun ottamista ja liike- taloudellisia määrittelyjä, joista projekteja koskeva kirjallisuus on koostunut. Brunila määrittelee projektitapaistumisen kulttuurisek- si vallan muodoksi, jonka kanssa tasa-arvotyössä neuvotellaan. Pro- jektitapaistuminen ohjaa sitä, miten tasa-arvosta pitää puhua tullakseen kuulluksi. Projektitapaistuminen on tuonut tasa-arvotyölle jatkuvuutta, mutta samalla toistanut hetero- normatiivisuutta ja taloudellisten intressien mukaan toimimista.

Erityisesti 1990-luvun laman ja Suomen EU-jäsenyyden myötä tasa-arvotyötä alkoi leimata mark- kinoiden kieli. Oman lisänsä toivat valtionosuus- ja tulosohjausuudis- tukset, julkishallinnon hajautumi- nen ja uusi julkishallintoajattelu.

Samalla tasa-arvotyö muuttui yhä

projektikeskeisemmäksi.

Tasa-arvon edistäminen sinällään ei riitä legiti- moimaan tasa-arvotyötä, vaan myös tästä julkisen sektorin hyvinvointi- työhön lukeutuvasta toiminnasta tulee seurata (ainakin välillistä) talou- dellista hyötyä. Brunilan mukaan esimerkiksi EU:n mukanaan tuoma hyvien käytäntöjen käsite on vaikuttanut siihen, että tasa-arvotyöstä tuli tulostietoista ja käytännönläheisyyttä tavoitte- levaa toimintaa. Mutta siinä missä hyvien käytäntöjen kieli on teknis- rationaalista, taloutta palvelevaa ja yksinkertaistettua kieltä, on sukupuoleen liittyvät monimut- kaiset valtasuhteet ”lähestulkoon mahdotonta pukea kehottavaksi, jämäkäksi, yksinkertaiseksi ja tilanteesta toiseen helposti sellai- senaan siirrettäväksi käytännöksi”.

Näitä ongelmia Brunila kuvaa osin omakohtaisten kokemustensa kautta, mikä tekee tutkimuksen kielestä elävää.

Tutkimuksen pääotsikko ”Pa- rasta ennen” viittaa siihen, että projekteissa tuotetulla tiedolla ja hyvillä käytännöillä on parasta ennen -päiväyksensä. Rahoituksen rakenteet vaativat jatkuvasti uusia innovaatioita. Tutkijat ja kehittäjät vastaavat vaatimukseen tuottamal- la yhä uusia omaperäisiä helposti levitettäviä hyviä käytäntöjä, joista moni kuitenkin unohtuu varsin nopeasti – ehkä tullakseen taas keksityksi uudelleen hieman muun- tuneessa muodossa. Tämä ei liene vierasta myöskään muille kuin tasa-arvotyötä tekeville työelämän tutkijoille ja kehittäjille. Brunila kuvaa, miten samat ongelmat, kuten koulutuksen ja työelämän jakautumisen naisten ja miesten aloihin sekä naisiin kohdistuva palkkasyrjintä toistuvat hanke- suunnitelmissa ja raporteissa yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

Jokaisen projektisukupolven ja

kirjasto

(2)

93

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 1/2010 (8. vsk.)

yksittäisen projektin tulee keksiä näihin massiivisiin rakenteellisiin ongelmiin ratkaisu.

Tasa-arvotyön projektitapaistu- minen pitää sisällään neuvottelu- taidon, jonka Brunila nimeää dis- kurssitaituruudeksi. Tämän ilmiön tunnistamme paremmin kuin hyvin.

Markkinoiden kielellä puhuminen on yksi osa diskurssitaituruutta, minkä muutkin työelämän kehit- täjät tunnistanevat. Kukapa ei olisi koskaan hankesuunnitelmassaan vedonnut tuottavuuden kasvuun, kilpailukykyyn tai työvoimapulan / työttömyysongelman ratkaise- miseen, vaikka hankkeen tarpeel- lisuuden olisi voinut perustella myös ”pelkällä” hyvinvoinnin tai työelämän laadun parantamisella.

Tasa-arvotyössä diskurssitaitu- ruuteen liittyy myös sukupuolten tasa-arvosta ”oikein” puhuminen.

Pitää esimerkiksi välttää vihaiseksi tai feministiksi leimautumista. Bru- nila nimeää ilmiön tunnekuriksi.

Kuulluksi tullakseen tasa-arvotyön tekijöiden on tavoiteltava neutraa- lia tunnetilaa, vaikka mitätöinti ja häirintä ovat Brunilan haastatelta- vien mukaan tasa-arvotyöntekijän arkipäivää. Kenties tästä syystä Brunilan haastateltavat kuvasivat myös työhön väsymistä ja siitä luopumista.

Brunila kuvaa, miten projek- tidokumenteissa tasa-arvotyö näyttäytyy kuitenkin menestys- tarinana, jossa ei ilmaannu suuria ongelmia – ainakaan sellaisia, joihin projektista itsestään ei löydy rat- kaisua. Menestystarinan juonessa vastusten ja niiden voittamisen kuvaamisen tarkoitus on vain vah- vistaa projektien menestystarinaa.

Menestystarina toimii sulkemalla tarkastelun ulkopuolelle projektiin sisältyvät valtasuhteet. Kontrastina

Brunila kertoo tutkimuksessaan toisenlaisen tarinan tasa-arvo- työstä: ”Käytännössä projektit koostuvat toisilleen vieraista pu- hetavoista, eri paikkoihin hajaan- tuneista ihmisistä ja keskenään erilaisista intresseistä, jotka eivät välttämättä kohtaa, vaan synnyttä- vät sen sijaan konflikteja”.

Brunilan analyysissä keskeistä on paradoksaalisuus. Tasa-arvo- työhön sisältyy keskenään jännit- teisiä vastakkainasetteluja, jotka kilpailevat kuulluksi tulemisesta.

Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo saatetaan tasa-arvotyössä asettaa toissijaiseksi vaikkapa ikään liitty- vään tasa-arvoon nähden. Tällainen joko-tai -ajattelu peittää alleen sen, että ikätasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat usein sukupuo- littuneita. Brunila pyrkii ylittämään vastakkainasettelun etsimällä aineistostaan paradoksaalisuuk- sia, samaan aikaan läsnä olevia keskenään vastakkain asettuvia ja toisistaan riippuvaisia vastinpareja.

Paradoksaalisuuksiin juuttumisen sijaan Brunila tarkastelee, millä tavalla ne toimivat.

Yksi tällainen paradoksaali- suus on, että projektitapaistumi- nen on samanaikaisesti tehnyt tasa-arvo-ongelmia sekä näky- väksi että peittänyt niitä alleen, jopa tuottanut sukupuoleen perustuvaa eriarvoisuutta. Esi- merkiksi teknologiaprojekteille tyypillinen kehäliike on Brunilan mukaan ollut tyttöjen ja naisten toiseuttaminen ja toiseudesta nostaminen. Nostaminen on vuosikymmenten ajan tapahtunut auttamalla tyttöjä ja naisia kohti miehekkäänä pidettyjen asioiden hallintaa. Sen sijaan, että tarkas- teltaisiin sukupuolistuneita val- tasuhteita laajasti, on ongelmaksi

pääsääntöisesti määritelty nainen ja naiseus, ratkaisuksi naisiin koh- distuva muutostyö.

Brunila vastaa tutkimusky- symyksiinsä elävästi. Esityksestä tulee hyvin ilmi, että hänellä on kokemusta tasa-arvoprojekteissa tehtävästä työstä ja siihen liittyvis- tä neuvotteluista ja paradokseista, joiden kuvaamisessa ja analysoin- nissa näemme tutkimuksen erityi- sen vahvuuden.

Brunilan mukaan 2000-luvun tasa-arvoprojektit ovat pitkälti irrallaan naistutkimuksesta, toisin kuin 1980-luvun vastaavat hank- keet. Vaikka emme pidä nykyistä tilannetta näin vieraantuneena tutkimuksesta, tunnistamme Bru- nilan kuvaaman naistutkimuksen ja käytännön tasa-arvotyön ra- japinnalla taiteilun: projektissa ja sen raportissa ei saa käyttää liian paljon eikä liian vaikeita käsitteitä.

Tällaista rajankäyntiä tosin harras- taa epäilemättä lisäksemme moni muukin kehittäjä-tutkija. Tutkimus- avusteisen kehittämisen tai toimin- tatutkimuksen näkökulmat eivät tule Brunilan väitöskirjassa esiin.

Toimintatutkimuksen teoriasta olisi saattanut löytyä peilauspintaa Brunilan ongelmallisessa valossa esittelemille tasa-arvotyötä teke- vän ”tietäjän” ja kohteena olevan

”valistettavan” positioille.

Kaikki projekti- ja kehittämis- työtä tehneet löytänevät Brunilan tutkimuksesta jotakin tuttua, mutta tämän foorumin lukijoista työ- elämän laadun, työhyvinvoinnin ja erityisesti sukupuolten tasa-arvon kehittämiseen osallistuneet voivat löytää yhtymäkohtia omaan työ- hönsä liittyviin ilmiöihin. Tätäkin useampi lienee pohtinut omien tutkimusintressiensä suhdetta ajan- kohtaisiin rahoitusmahdollisuuksiin.

Hanna-Leena Autio & Hanna Ylöstalo

kirjasto

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Käytännön työn näkökulmasta huo- lestuttavana voidaan pitää Kuusiston ja Kalliomaa-Puhan tutkimuksen havain- toa siitä, että uusi sosiaalihuoltolaki ei näytä

Kyse onkin tasa-arvopolitiikan lisäksi myös tasa-arvon politiikasta, jossa huomion kohteena ovat esi- merkiksi sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvät kamppailut sekä

Pedagogisen diskurssin sisältä Nieminen löytää moraalis-aatteellisen tehtävädiskurssin sekä tasa-arvon, käytännön ja valikoinnin diskurssit, joista tasa-arvon diskurssi kohdistuu

Nousiainen huomauttaakin johdannossaan Suomen syrjinnän vastaisen lainsäädännön historiaan, että Suomen lain- säädäntö on syntynyt pikemmin kansainvälis- ten sitoumusten

YK:ssa sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan vähentäminen ovat olleet Suomen keskeisiä tavoitteita..

Hans ei usko, että Tanskalla olisi vahvaa tasa-arvopolitiikkaa. Hän pohtii, että kulttuurissa on annettu, että miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. Hans etäännyttää tasa-arvon

On syytä huomata, että oppilaiden välinen tasa-arvo on rinnastettavissa ihmisten väliseen tasa-arvoon, joka toimii siis sekä sukupuolten välisen tasa-arvon

(Karling ym.. sisällään lapsen kokeman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäksi sen, että lapsen tulee saada kokea kunnioitusta ja arvostusta, niin lasten kuin aikuisten tahoilta.

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä Rancièren tasa-arvon metodi tarkoittaa pedagogiikan kontekstissa tarkasteltuna. Tarkastelemalla Rancièren tasa-arvon

Isosompin (2017) tutkimat tasa-arvon diskurssit lajiliitoissa ja muissa liikuntajärjestöissä antavat ymmärtää, että tosiasiassa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta

Moninaisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteiden myötä tasa-arvo pelkästään naisten ja miesten välisenä tasa-arvona onkin viimeisen vuosikymmenen aikana saanut

Myös Euroopan Unionin nykypolitiikkaan kuu- luu sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen työelämän laadun lisäämiseksi, kuten Kau- hanenkin (2013, 49) tuo esille.

Heikko tasa-arvotilanne ja sukupuolittunut talouskuripolitiikka ovat edistäneet ta- loutta käsittelevän feministisen keskustelun rantautumista Suomeen. Tasa-arvon sivuuttaminen

Esimerkiksi “Suomi on tasa-arvon mallimaa” on vahva diskurssi, jota toiste- taan niin, että olemme jopa oppineet ajattelemaan että Suomi on tasa-arvon mallimaa.. Saatamme jopa

Tasa-arvon edistäminen aikuiskasvatuksessa merkitsee siis sellaisten nyky-yhteiskunnassa ha- vaittavien eriarvoisuuksien poistamista, jot- ka ovat aikuiskasvatuksen keinoin

(Horelli & Saari 2002: 50.) Tasa-arvon tilaa ei nähty myöskään tämän tutkimuksen mukaan pysyvänä, minkä vuoksi voidaan päätellä, ettei su- kupuolten välisen tasa-arvon

Taulukko 7. Kansalaisten kommentteja tasa-arvosta muuttuvassa yhteiskunnassa 62.. Jokaisella kansalaisella on oikeus tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Tämän tut-

Tasa-arvon diskurssi laajeni myös oppilaiden ja koulujen välisestä epätasa- arvosta kohti sukupolvien välistä tasa-arvoa, kun lasten ja nuorten elämän eri

3 Tasa-arvon ja yksilöllisten koulutuspolkujen toteutuminen ammatillisen koulutuksen reformissa.. ➢ Miten osaamisen arvioinnilla voidaan ylläpitää ja edistää tasa-arvon

Myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on nettisivuillaan korostanut sukupuolten moninaisuudesta puhuttaessa sitä, kuinka sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on

Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva EU:n toimintaohjelma (GAP III) ”EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III)

Tasa-arvoasiat; koronaepidemian vaikutukset tasa-arvon näkökulmasta, miten tasa-arvon edistäminen näkyy talousarvioprosessissa ja miten voidaan parantaa sukupuolten tasa-arvoon

Hallituksen esityksen Eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta anne- tun lain muuttamisesta (HE 90/1994 vp) mukaan tasa-arvolain yhtenä tarkoituksena on, että