• Ei tuloksia

Eksponentiaalisesti sovitetuista moniaskelmenetelmistä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Eksponentiaalisesti sovitetuista moniaskelmenetelmistä"

Copied!
50
0
0

Kokoteksti

(1)

Diplomityö

Teknillinen korkeakoulu Teknillisen fysiikan osasto

Aarne H, Sipilä

Aihe hyväksytty 28,11.1972

Tehty vs, prof. Harri Rikkosen

johdolla tekn.tri Matti Mäkelän

valvomana

(2)

johdolla tekn.tri Matti Mäkelän valvomana, Aihe on tri Mäkelän ehdottama, Esitän molemmille par­

haat kiitokseni.

Otaniemessä 22,1,1973

/4 ^

(3)

1. JOHDANTO 1

2. TEHTÄVÄ 4

3. INTERPOLAATIOKDNSTRUKTIO 4

4. KONVERGENSSILAUSE 7

5. EKSPONENTIAALINEN SOVITUS 12

6. EKSPONENTIAALISESTI SOVITETTUJEN MONIASKEL-

MENETELMIEN STABIILISUUSOMINAISUUKSISTA 14 6.1. Stabiilisuus käsitteistä 14 6.2. Stabiilisuusalueen määrääminen 15 6.3. E.uler-tyyppiset menetelmät 19 6.4. Trapetsityyppiset menetelmät 23 6.5. Avoimet 2-askelmenetelmät ' 27 6.6. Suljetut 2-askelmenetelmät * 32 6.7. Rajakonstruktiotarkastelu 39

7. KÄYTTÖÖN SOVELTAMISESTA 41

7.1. Sovitusarvon valinta testiprobleemalle 41 7.2. Sovitusarvon valinta yleisesti 43

8. TIIVISTELMÄ 44

9. VIITTEET 45

(4)

1. JOHDANTO

Tavallisten differentiaaliyhtälöiden aikuarvotehtävien nu­

meeristen ratkaisumenetelmien tutkimuksessa on viime aikoi­

na ollut esillä ns. kankeille (engl. stiff) yhtälöille so­

veltuvien menetelmien konstruointi ja analysointi. Kankeak­

si kutsutaan yleisesti yhtälöä, jonka ratkaisu sisältää hy­

vin erilaisella nopeudella vaimenevia komponentteja. Vaikeu­

tena on, että nopeasti vaimeneva komponentti, vaikka sen osuus ratkaisusta ajan kasvaessa pienenee varsin vähäisek­

si, aiheuttaa yhtälöä ratkaistaessa stabiilisuusongelmia ellei ratkaisua suoriteta hyvin pienellä askelpituudella.

Kankeita yhtälöitä ja niihin johtavia probleemoja sekä eri­

laisia näille kehitettyjä ratkaisumenetelmiä ovat tarkas­

telleet esim. Bjurel et ai. [4] ja Gear £ßT] .

Lineaaristen moniaskelmenetelmien stabiilisuusominaisuuksia on pyritty saamaan kankeiden yhtälöiden tarpeita vastaavik­

si valitsemalla menetelmät siten, että ne integroivat täs­

mällisesti yhtälöt, joiden ratkaisu on muotoa p(t)e^, mis­

sä p(t) on mielivaltainen tiettyä astetta oleva polynomi ja XeR on vakio. Tällaisia menetelmiä on kutsuttu eksponen­

tiaalisesti sovitetuiksi. Eksponentiaalisen sovituksen kä­

site esiintyy Liningerillä ja Wi1loughby1la 00], jotka ana­

lysoivat erästä tällaisten menetelmien luokkaa. Täsmällisen määritelmän ovat esittäneet Bjurel et ai. [4], ja Bjurel [з]оп

tarkastellut melko laajasti eksponentiaalisesti sovitettujen menetelmien konstruoimista erästä rajoitettua tehtäväluokkaa

(5)

varten. Historiallisesti ensimmäisen eksponentiaalisesti sovitetun menetelmän lienevät (vrt. jjQ $3.3 s. 6) esittäneet Brock ja Burray [¥].

Eksponentiaalisesti sovitetun menetelmän konstruointi perus­

tuu yleensä, ks. esim. [3j tai \j\ Cl] , sovituksen määritelmään, ts. valitaan jokin vapaita parametreja sisältävä menetelmä ja määrätään parametrit siten, että halutut funktioluokat tulevat täsmällisesti integroiduiksi. Systemaattisemman tavan tarjoaa Mäkelän [il] esittämä interpolaatiokonstruk­

tio , jonka käyttöä eksponentiaalisesti sovitettujen menetel­

mien konstruoimiseen tässä työssä aluksi tarkastellaan. In­

te rpolaatio konstruktioon liittyvän interpolaatiotehtävän rat­

kaisun olemassaolokysymyksiä on tarkasteltu Ql3j:ssa. Laajem­

man menetelmä luokan, ns. heikosti epälineaaristen menetel­

mien, teoriaa tarkastellaan tutkimuksessa [^12j , tämän teo­

rian eräänä sovellutuksena saadaan konvergenssilause konstruoitaville menetelmille.

Probleeman määrittelyn jälkeen konstruoimme yleisen monias- kelmenetelmän interpolation pohjalta. Jos interpolaatio- avaruus toteuttaa tietyt ehdot, ovat saatavat menetelmät konvergentteja. Todistamme eräiden yleisten avaruuksien toteuttavan nämä ehdot. Huomaamme, että kun interpolaatio- avaruus valitaan sopivasti, antaa konstruktio eksponenti­

aalisesti sovitettuja menetelmiä. Konstruktio havainnollis­

tuu kun sovellamme sitä eräiden yksinkertaisten eksponenti­

aalisesti sovitettujen menetelmien konstruointiin. Inter- polaatiokonstruktio antaa menetelmien kerroinfunktiot

eksplisiittisinä lausekkeina, toisin kuin esim. [з] : s s a. Таг-

(6)

kastelemme yksinkertaisten menetelmien stabiilisuusominai- suuksia ja voimme näiden tarkastelujen pohjalta esittää yleisen hypoteesin eksponentiaalisesti sovitettujen moni- askelmeneteImien stabiilisuusalueen käyttäytymisestä sovi - tusparametria ja askelpituutta vaihdeltaessa. Muutama sa­

na eksponentiaalisesti sovitettujen menetelmien soveltami­

sesta käyttöön päättää esityksen.

(7)

2. TEHTÄVÄ

Oletetaan annetuksi alkuarvotehtävä

(2.1)

x ' = f ( t, x ) x(0) = xn ,

u

)

jolla oletetaan olevan yksikäsitteinen ratkaisu x(t)e C C 0, lj . Etsitään ratkaisulle approksimaatiota tasavälisessä pistéis - tössä T = {t. = ih I i = 0,1,...,m,mh = 1)

m l

differenssiyhtälöllä

k k

(2.2) y = Z a.(h) y .+h Z В. (h) f (t у .).

n Í = 1 i Jn-i i = Q i n-i J n-i

Oletetaan, että tarvittavat alkuarvot antava aloitusmenetel­

mä on olemassa.

3. INTERPOLAAT10KONSTRUKT10

Yhtälö(2.2) esittää erästä moniaskelmenetelmää sovellettuna tehtävään (2.1). Yleisesti hyväksyttyä täsmällistä monias- kelmenetelmän määritelmää ei ole esitetty (eräitä määritel­

miä ks. [б] , [12]), tämän työn puitteissa riittää nimittää itse yhtälöä (2.2) moniaskelmenetelmäksi. Menetelmä määräy­

tyy , kun valitaan k ja kerroinfunktiot a^(h), i=1,...,k, В ^ ( h ) , i=0,...,k.

Menetelmiä on usein mielekästä luokitella ja valita sen pe­

)

(8)

rusteella, mitkä funktiot ne integroivat täsmällisesti. Me­

netelmän sanotaan integroivan täsmällisesti funktion u(t), jos

(3.1) -u(tn)*zïj ai(h)u(tn_i)+hZQßi(h)ul(tn_i) ■ О,

kun п=к,...,m ja t ^ e «

Mäkelä [il] on esittänyt menetelmän, jolla voidaan konstru­

oida tietyt ehdot toteuttavan funktioavaruuden U kaikki al­

kiot täsmällisesti integroiva moniaskelmenetelmä. Menetelmä perustuu Hermite-Brikhoff —inteгро1 aatiotehtävän ratkaisemi­

seen. Ratkaisun olemassaolon takaamiseksi U:lle asetetta­

via ehtoja on tutkittu erikseen, ks. [j з] , oletamme jatkos­

sa, että ratkaisu on olemassa. Seuraavassa sovellamme tätä konstruktiomenetelmää yhtälön (2.2) tyyppiä olevien lineaa­

risten moniaskelmenetelmien konstruointiin.

Olkoon askelpituus h>0. Olkoon annettu matriisi E = (e^) (i = 0,1, ...,p; j = 0,1) e.j = 0 tai 1 ja E.^e.j = r. Kut­

summe E:tä osumamatriis iksi. Olkoon U annettu funktioava­

ruus, jonka eräs kanta on (u : £-kh, 1] -> R | s = 0,1,...r-1).

Koska pyrimme konstruoimaan menetelmän, jonka kerroinfunk- tiot eivät riipu argumentista t vaan pelkästään as kelp itu udes­

tå h, vaadimme U:lta translaatioinvarianssiominaisuuden eli, että

(3.2) U|[-kh,0] = xaUI [a -kh, a] ,

kaikilla a e [0,i] . т a on t rans 1 aat io-operaattori : т gu ( t ) = u ( t - a ) . U:ta kutsumme interpolaatioavaruudeksi. E määritteleeHB-in- terpolaatiotehtävän: on löydettävä uel) siten, että

(9)

(3.3) u(j) (t .) = y(J)(t n - 1 n-i>

kaikille ( i, j ), joille e^j = 1. Tässä olemme merkinneet y(t .) = y ., y'(t .) =f .=f(t ., y .). (HB-interpo- J n-i -’n-i n-i n-i n-i Jn-i

laat iotehtä vän yleistä määrittelyä ks. 3] s. 2).

Oletamme siis, että E ja U ovat sellaiset, että tehtävällä on ratkaisu. Kun tehtävä on ratkaistu voidaan interpoloi- vaa funktiota u käyttää differentiaaliyhtälön ratkaisun en­

nustamiseen pisteessä t y(t ) = u(t ).

n n n

Translaatioinvarianssin perusteella voidaan u esittää r ” 1

u(t .) = En cu (-ih) . Ehdoista (3.3) saadaan nyt yhtälö- n-l 0 s s

j j ryhmä

Ac = g,

missä c = (Cg, , . . ., c )^, A on гхг-matriisi joka koostuu riveistä (Ug^.(-ih), u^^ (-ih), . . ., ^ ^ (-ih)), joilla e= 1 ja g on r-vektori, jonka alkioina ovat ne y ^ ( t^_ ^ ), joilla e^j = 1. T tarkoittaa transpoosia.

Nyt siis

c = A 1 g

ja

(3.4) yn = u(tn) = vTA 1g,

kun merkitään v = (ug(0), (0), . . ., ur_^(0))^.

(10)

Yhtälö (3.4) määrittelee di fferenssiyhtälön, joka on samaa muotoa kuin yhtälö (2.2). Niiden y^^(tn_^), joilla e^j=0,

kerroinfunktiot kaavassa (2.2) on näinollen valittu 0:ksi.

Muiden kerroinfunktiot ovat vektorin v A elementteinä ja T -1 ne riippuvat vain askelpituudesta, ei siis tn:stä.

Konstruoitu menetelmä integroi täsmällisesti kaikki U:n funk­

tiot. Näin on, koska HB-tehtävän ratkaisun olemassaolo takaa sen yksikäsitteisyyden, ks. esim. [j 3] s. 5.

Esimerkkinä mainittakoon, että valitsemalla U = ттр ^, eli kaikkien korkeintaan г-l -astetta olevien polynomien joukko, saadaan konstruktiosta vakiokertoimisia moniaskelmenetelmiä

(ks. [_113 s. 19). Nämä integroivat r-1 -asteiset polynomit täsmällisesti ja ovat siis kertaluvultaan (ks. esim. [öj s. 11B) r-1.

Jatkossa oletamme avaruudella U olevan ominaisuuden (3.2).

4. KONVERGENSSILAUSE

Moniaskelmenetelmän käyttö differentiaaliyhtälön ratkaisun approksimaation hakemiseen on mielekästä vain mikäli saatavat approksimaatiot konvergoivat yhtälön ratkaisua kohti. Inter- polaatiokonstruktiolla muodostettujen moniaskelmenetelmien konvergenssitarkastelu pohjautuu heikosti epälineaaristen moniaskelmenetelmien tarkasteluun. Näitä käsitellään tut­

kimuksessa [12]. Esitämme tässä yhteydessä konvegenssi lau­

seen ja todistamme lemman, jonka avulla lauseen todistus palautuu em. tarkasteluun.

(11)

Lausfe 1. Olkoon U sellainen, että sille voidaan löytää kan­

ta B(U) = {u Ct)I s = 0,1,...,r-1}, jolla on ominai­

suudet

ug(t) = ts +0(tS + 1\ kun s = 0,1 , . . . ,r-1 , u ' ( t ) = st5 ^+ 0(ts) , kun s = 1,2,..., r-1

s

ja ug(t) = 0(t) .

Tällöin on interpolaatiokonstruktiolla annetun E : n suhteen U:sta muodostettu moniaskelmenetelmä kon- vergentti jos ja vain jos saman E : n suhteen ^ : stä muodostettu moniaskelmenetelmä on sitä, edellyttä­

en että molemmat ovat olemassa.

Lemma 1 . Toteuttakoon U lauseen 1 oletukset. Tällöin ovat annetun E : n suhteen U:sta muodostetun moniaskelme- netelmän kerroinfunktiot muotoa

(4.1) ( h ) =a^ + 0(h), i = 1,2 ß. (h)' =3. + 0(h) , i = 0,1

k, k.

missä a. ja ß. ovat saman E : n suhteen tr . : stä muo-

i J i r-1

dostetun (vakiokertoimisen) moniaskelmenetelmän kertoimet. Jälleen edellytämme, että molemmat me­

netelmät ovat olemassa.

Todistus:

Interpolaatiokonstruktion matriisi A koostuu nyt riveistä (un^(-ih), u, ^ ^ (-ih), . . . , u ,^(-ih)) sen mukaan miten valittu E määrää. Kirjoitetaan A nyt ottaen huomioon oletet­

tu esitystapa.

(12)

A =

1 + 0(-h) -h*0(hz)

1 > O(-kh) 0

0 + , G (-kh )

2,2

(-h)r~1 * 0(hr)

- kh+Q(k h ) . . . (-kh)1 ' + 0((kh)1 ):r-i

1 0 1 ' * О

\ + O(-kh) 1 ' * (-kh)r“2+ 0((kh)r'1)

1 -h C-h)r-1

- kh . . . ( - kh ) 1 0 ... О

г-1

-h • •(-h)г-2

O 1 - kh » » «(-kh )

r-2

0(h) O (h2) ' ' *

0(h) O(h2 ) " * "

0(hr)

O (hr)

O O O

0(h) 0(h) •" O ( h )r-1

0(h) 0(h) O(hr~1)

missä summan ensimmäinen termi on matriisi, joka vastaa A- matriisia suoritettaessa interpolaatiokonstruktio ir^^istä.

Merkitään tätä matriisia P:llä. Merkitköön 0 mitä tahansa matriisia, jonka jokainen elementti on 0(h). Näin siis kir­

joitamme

A = P * 0.

A on olemassa ja se on muotoa-1

-1 -1 A = P + 0.

-1 . .

(Tämä nähdään esim. ajattelemalla A muodostetuksi alide- terminanttien avulla.)

Vektori

v

on sama ,

vT= (

1,0,...,0), olipa konstruktio suori­

tettu U:n tai t .: n suhteen, joten r "I

T -1 TD-1 n

v

A =

v

P + 0.

Näin on lemma todistettu .П

(13)

Lemman 1 mukaan ovat interpolaatiolla vaaditun kaltaisista avaruuksista U konstruoidut menetelmät juuri niitä, joita

[12] käsittelee. Lause 1 vastaa siten täsmälleen vastaavaa lausetta mainitussa tutkimuksessa.

Seuraavaa lemmaa varten tarvitsemme Markoff“ ( ks . l1 3j ss. 5-7) eli ECT-systeemin ( ks. [Xl s. 375) käsitettä. Merkitään

WÍUqAJ^ , . . . ,U|^) : 11a funktioiden u (t),u (t ), . . . , ja u^(t) Wronskin determinanttia. Sanomme funktiojoukkoa

{ug(t)eCr ^(I)Is=0,1,...r-1} m£- tai ECT-systeemiksi jos W(Uq,u1,...,u^)(t) 4 0 kaikilla tel kun k = 0,1,...,r-1

(vrt. [9] s. 379). ,

Lemma 2. Olkoon U välillä 1э0 määritelty M^-systeemin {us(t)Is=0,1,..,,r-1)virittämä funktioavaruus.

Oletetaan, että systeemin funktiot ovat r-kertaa derivoituvia ja Ug(t)=1. Tällöin on U:lla lau­

seessa 1 vaadittu ominaisuus.

Todistus :

us(t) voidaan Taylorin lauseen (esim. [2] s. 96) mukaan esit­

tää muodossa

u (t) = E a tk + — и (r)U)tr, s k=0 sk г •’ 5

missä çel ja tel.

U: 11 e voidaan valita uusi Mr-systeemi(v (t) s = 0,1,...,r-1}

г s I

kannaksi siten, että v ^(0) = 0 kun p = 0,1,..., s-1 ; s = 1,2,..., r-1

(ks. [VJ s. 379 remark 1.2). Uuden kannan funktioilla on vastaava esitys

(14)

Г4— 'j

Vg(t) = Z bsktk + — vs(r)(C)tr, ç ja tel.

k=s г

bsj = O kun j<s em. valinnan johdosta.

Nyt bgs £ 0, s = 1,...,r-1, sillä jos jollain s,bgs = 0 niin vg (0) = 0 ja W(Vg,,...,vg)(0) = 0 eikä uusi kanta olisi (s) kaan M^-systeemi. Siis normeeraamalla funktiot vg(t) saadaan

"avaruudelle U lauseen 1 oletuksien mukainen kanta

A ^

us(t) = g— v (t), s = 1,...,r-1 ja ss

G

0

(t) = U

0

(t). □

Esimerkiksi joukon Л = {t"1 e* i*" | j = 6,1, . . . , p ^ ; i=0,1,...,h, ZgCpi+1) = r-1,Xg=0} virittämä avaruus toteuttaa lemman 2 oletukset. Tätä erikoistapausta tulemme jatkossa yksin­

omaan käyttämään interpolaatioavaruutena.

Todettakoon vielä jatkoa varten, että eräillä varsin ylei­

sillä ehdoilla osumatriisille E on interpolaatiokonstruk- tioon liittyvällä tehtävällä aina ratkaisu Л:п suhteen, ks. 0 З3 s. 16 Theorem 6.

too,

(15)

5. EKSPONENTIAALINEN SOVITUS

Kankeille differentiaaliyhtälöille sopivia numeerisia rat­

kaisumenetelmiä haettaessa on syytä kysyä, mitkä funktio- luokat menetelmät halutaan integroimaan täsmällisesti. Va- kiokertoimiset menetelmät, kuten edellä todettiin, integroi­

vat täsmällisesti kertalukunsa asteiset polynomit. Eksponen­

tiaalisesti sovitettuihin monias keImenet e Imiin päädytään, kun vaaditaan menetelmän integroivan täsmällisesti jonkin edellä määritellyn Л-joukon virittämän avaruuden funktiot. Määrit­

telemme eksponentiaalisen sovituksen (vrt. [4] S 3.35 ja [3]

s. 143):

Määritelmä : Moniaskelmenetelmä on eksponentiaalisesti so­

vitettu pisteessä XeR, jos se integroi täsmäl­

lisesti kaikki funktiot p(t)eXt, missä p(t) on mielivaltainen, korkeintaan p-asteinen polynomi. Sovituksen kertaluvun sanotaan ole­

van p.

Rajoitumme tässä tarkastelussa reaalisiin sovitusparamet- rin X arvoihin. Yleistys kompleksitasoon ei vaikuta käsit­

telyyn olennaisesti, mutta sen mielekkyys ei tunnu kovin suurelta.

Bjurel [3] ja Lininger ja Willoughby [iCf] toteuttavat sovi­

tuksen sijoittamalla määritelmän funktion yhtälöön (3.1) ja määräämällä etukäteen valitsemansa menetelmän vapaat para­

metrit siten, että yhtälö toteutuu.

Eksponentiaalisen sovituksen määritelmä suorastaan jo viit-

(16)

taa siihen, että luontevin tapa sovituksen toteuttamiseen on interpolaatiokonstruktio. Jos haluamme menetelmän sovi­

tetuksi p-kertaisesti pisteessä X , niin valitaan U siten, että {t*e^t|i = 0,1p} cill.

Esimerkiksi tunnettu trapetsi kaava saadaan interpolaatio- konstruktiolla valitsemalla U: n kanta В(U) = {1,t,t } ja’ o

E = (1 1) b l0 V *

Eksponentiaalisesti sovitettu versio saadaan valitsemalla В(U) = {1,t,e*^}ja sama E.

Huomattakoon, että koska eksponentiaalisesti sovitetut me­

netelmät konstruoidaan em. Л-joukon pohjalta niiden omi­

naisuudet askelpituuden lähestyessä nollaa, so. stabiili­

suus, konsistenssi ja konvergenssi, ratkeavat lauseen 1 mukaan. Tarkastelemme siis saman osumamatriisin suhteen muodostettujen vakiokertoimisten menetelmien po.

ominaisuuksia. Käytännössä valitsemme E : n siten, että sen suhteen konstruktio onnistuu sekä U : 1 le että тт ^ : lie ja ir^ .J : stä konstruoitu menetelmä on konvergentti . Tässä esi­

tyksessä esimerkiksi valitsemme E : n samaksi kuin vakio- kertoimisilla Adams-menetelmillä (ks.esim. [ß3 ss. 104-113)

Edellisen mukaan on tarkasteltavien menetelmien käyttäytyrni nen h : n lähestyessä nollaa tunnettua, sensijaan on syytä tarkastella niiden stabiilisuusominaisuuksia kun hihn>0.

(17)

6. EKSPONENTIAALISESTI SOVITETTUJEN MONIASKELMENETELMIEN STABIILISUUSOMINAISUUKSISTA

6.1 Stabiilisuus käsitteistä

Ahonen ( [l] ss. 40,41) tarkastelee stabii1isuutta kiinteäl lä askelpituudella määrittelemänsä tehtäväluokan suhteen.

Samaan tapaan me tarkastelemme stabillisuutta tehtävän

(6.1)

x* = qx , qeC X ( 0 ) = XQ

suhteen. Otamme käyttöön Dahlquistin ([7] s. 27) määrit­

telemät polynomit

(6.2)

r P ( C,h) = Zgai(h)Çk'i,a0(h)E -1

a(Ç,h) = Zgß.thH4™1.

Perustamme tarkastelumme Gearin ( [ßj s. 126) määrittelemä!

le absoluuttisen stabiilisuuden käsitteelle.

Määritelmä : Moniaskelmenetelmä on absoluuttisesti stabii li siinä hq-tason alueessa, jossa yhtälön

(6.3) p(Ç,h) + qha (Ç,h) = 0

juuret ovat itseisarvoltaan s 1. Kutsumme

X ) •

ko. aluetta stabiilisuusalueeksi.

x) Ei välttämättä ole alue.

(18)

Eräs tärkeä erikoistapaus on Dahlquistin historiallisesti aikaisemmin määrittelemä A-stabiilisuus, ks. [7] s. 29.

Menetelmä on А-stabiili silloin kun yhtälön (6.3) juuret ovat itseisarvoltaan <1 koko vasemmassa puo1itasossa (ks.

[7] s. 29).

Esitettyjen käsitteiden motivaatiota ks. esim. [б] , . Toteamme tässä yhteydessä, että stabii1isuusalue havainnoi lisesti on se alue, johon kuuluvilla arvoilla hq häiriö yhdessä arvossa ei aiheuta askel askeleelta kasvavaa virhettä myöhemmissä arvoissa ( [ß] s. 9).

Erilaisten moniaskelmeneteImien stabii1isuusa1ueita on tut kittu paljonkin. Perustavaa laatua ovat Dahlquistin A-sta biilisuutta koskevat tulokset. Hän osoitti, että A-stabii li menetelmä voi integroida täsmällisesti korkeintaan tois­

ta astetta olevat polynomit ([7] s. 31). Tällaisista mene telmistä pienin katkaisuvirhe on trapetsi kaavalla. Dahl- quist osoitti myös, ettei avoin kaava (Bq(h)Ed) voi olla A-stabiili ( [7] s. 30).

6.2. Stabiilisuusalueen määrääminen

Stabii1isuusalueen raj a eli yhtälön (6.3) itseisarvoltaan

1 : n suuruisten juurten ura hq-tasossa voidaan määrätä rat- kaisemalla (6*3):sta hq ja asettamalla Ç= e elii 0

hq( 0) = "p[e!V , 6g[0,2tt).

o(elö,h)

(6.4)

(19)

Ura on siis as ke lp ituudesta riippuvainen. Voidaan kysyä, miksi ei näinollen tarkastella stab ii1isuusa1uetta esim.

q-tasossa hq-tason asemasta. Vakiokertoimisi1la menetel­

millä ura ei hq-tasossa riipu h : sta ja pelkästään vertai­

lunkin vuoksi kannattaa näille menetelmille vakiintunut käytäntö säilyttää. Myöhemmin havaitaan, että hq-tason tarkastelu eksponentiaalisesti sovitettujen menetelmien kohdalla on sinänsä motivoitua. Tällöin tulee nimittäin ura olemaan Xh: n funktio (X on sovituspiste).

Mielivaltaiselle lineaariselle moniaskelmenetelmälle saa­

daan uran yhtälö (6.4) muotoon

ZnEnaT^h^qth)cos[(s-r) §+iE^E^o ( h ) ß (h)sirf(s-r) 6Î (6.5) hq (e ) = --- Ë_______ ___________ 0 0 r s_______\ J

Z0ßr^h^2 + 2Z0Zr+1ßr^h^s^h^ cos[(s-r)e]

joka on helposti ohjelmoitavissa rajakäyrien piirtämistä var­

ten.

Kun yhtälöä (6.4) kuvaava urakäyrä on jollekin menetelmälle määrätty, on vielä selvitettävä, miten ko. ura jakaa hq- tason stabiiliin ja epästabiiliin alueeseen. Polynomin juuret ovat kertoimien jatkuvia funktioita, eivätkä niiden

itseisarvot näinollen voi muuttua ykköstä suuremmiksi tai pienemmiksi muualla kuin ko. uralla. Yhtälön (5.3) juuret hq-tason pisteessä =° ovat samat kuin yhtälön a ( Ç) =0 juuret.

Jos nämä kaikki ovat itseisarvoltaan ykköstä pienemmät, on stabiili alue se tason osa, joka sisältää pisteen =°, siis esim. suljetun raj a käyrän ulkopuoli. Jos näin ei ole, on

(20)

tutkittava jotain muuta tason pistettä, esim. suljetun ra- jakäyrän sisäpuolelta, ja näin pääteltävä, onko stabiili alue toisessa osassa tasoa vai ehkä vain pelkällä urakäy- rällä. А-stabiili on menetelmä siis silloin, jos stabii- lisuusalueen raja on imaginääriakseli ja stabiili alue on sen vasen puoli.

Kappaleen 5 lopussa mainitsimme tarkastelevämme lähemmin Adams-tyyppisiä menetelmiä. Tällä tarkoitamme sitä, että suljettua kaavaa muodostaessamme valitsemme osumamatriisin

ja avointa muodostaessamme 'o 1 4

0 1 11 1

tyyppiä olevaksi, tt ^ : s t ä saamme interpolaatiokonstruk- tiolla näiden matriisien suhteen edellä jo mainitut tunne­

tut Adams-menetelmät. Eksponentiaalisesti sovitettuja me­

netelmiä konstruoidaksemme olemme valinneet interpolaatio- avaruudeksi joukon Л virittämän lineaariavaruuden. Näinol­

len ovat lauseen 1 oletukset voimassa ja lemman 1 mukaan lähestyvät kerroinfunktiot vastaavan Adams-menetelmän ker­

toimia, kun h lähestyy nollaa. Eksponentiaalisesti sovi­

tettujen menetelmien stabiilisuusalue lähestyy siis vas- / taavan vakiokertoimisen moniaskelmenetelmän stabiilisuus-

(21)

aluetta kun h->0. Alueen käyttäytyminen h:n kasvaessa eräil­

lä yksinkertaisilla menetelmillä on tarkemman mielenkiin­

tomme kohteena.

Tarkastellaan vielä kerran yhtälöä (6.5). Imaginaariosa on nolla ainakin kun 6 = 0 taiir. Kun 6 = 0 häviää myös reaali­

osa mutta ei nimittäjä, joten kaikki urat kulkevat hq-tason origon kautta. Kun 6 = tt leikkaa ura reaaliakselin pisteessä

-rkZka th)6„(h)(-1)s"r (6.6) hq(ir) - 0 ° Г--- ---

- [E^r(h)(-1)k"r]

Kun kaikilla yhtälön (2.2) esittämillä menetelmillä aQ(h)E-1 ja Adams-tyyppis i1lä eksponentiaalisesti sovitetuilla lisäk­

si saadaan a^(h)=1 ja a^(h)s0 kun i=2,3,...,k, niin

2lk 6=(h)(-1)S hq ( ir ) - —2—5--- 5

Ek6r(h)(-1)k"r]

ja tästä saamme

(6.7) hq(ir) = ---2 , EüßrC h 3("1)Г *

Tämä lauseke ilmoittaa siis yhden reaaliakselin leikkaus­

pisteen. Jos stabiilisuusalueen rajakäyrä on suljettu käyrä, joka ei leikkaa itseään, kuten vakiokertoimisilla Adams-menetelmillä, ei käyrä voi leikata reaaliakselia

(22)

muualla kuin em. pisteessä ja origossa. Joka tapauksessa kuvaa tämän leikkauspisteen sijainti tietyllä tavoin sta­

bil lisuusaluetta.

6.3 Euler-tyyppiset menetelmät

Tarkastelemme aluksi yksiaskelmenetelmiä, joilla U:n di­

mensio r=2. Sovitus voidaan suorittaa yhdessä pisteessä, so. valitaan B(U) = {1, eX^}. Suljettu kaava saadaan va­

litsemalla osumamatriisi

0 1

Interpolaatiokonstruktion matriisi

1 e 0 X

-Xh

ja

A-1

' -Xhx X -e 0 1

Vektori v = (Uq(0), u^(0)) = (1,1) ja siis

C

ex ^

C

h D , h Sq ( h ) = VTA 1 = (1,

J

(1-e Xh) ).

Menetelmä on siis

1 ,, -xh.

V = У „ + — ( 1 - e J т .

Jn-1 x n

(23)

Stabillisuusalueen rajakäyrän ja reaaliakselin leikkaus­

pisteet ovat 0 ja yhtälön (6.7) mukaan

. 2 = 2Ah > n ß0(h) 1-e"Xh

Kaikilla XheR. Tässä tapauksessa on mahdollista tarkastel la stabillisuusaluetta lähtien yhtälöstä (6.3), joka saa muodon

-Ç + 1 + qh 0 C h ) ç =0,

mistä ratkaistaan

Z * ---

1 1 -qhßg(h)

Stabiili alue määräytyy ehdosta |ç|-1, eli nyt

• 11 - qh3Q(h) I > .1,

joka toteutuu qh-tasosaa origon kautta kulkeva 1/ßg(h)-kes­

kisen ja säteisen ympyrän kehällä ja sen ulkopuolella, ks.

kuva 1.

X

(24)

stabiili alue

Im(hq )

Re(hq )

Kuva 1 .

Tämä ympyrä on siis aina oikeassa puolitasossa, joten mene­

telmä on aire А-stabiili, kuten on vastaava vakiokertoiminen menetelmäkin, ns. backward- Euler -menetelmä, jossa 3g = 1

( ks. esim. [ö] s. 212).

Avoin kaava saadaan valitsemalla E

A = 1 0

- Xh Xe

-Xh

(1 1). Nyt

ja

/

Vektori v on sama kuin edellä ja ((h), hß^(h)) = M, j (eXh- 1 ) ) .

Menetelmä on siis

(25)

У n ■ Vi + г leAh-1) fn-V

Rajakäyrän ja reaaliakselin leikkauspisteet ovat 0 ja yh­

tälöstä ( 6.7 ) (ß Q ( h ) =0 )

2 Xh

ß1 (h) 1-eXh 5 0

kaikilla XheR. Kuten edellä yhtälö (6.3) saa nyt muodon

-K + 1 + qhß1(h) = 0.

mistä ratkaistaan

Ç = 1 + qhß1(h ) .

Stabiilissa alueessa toteutuu nyt ehto

I1 ♦ qhß1(h) I < 1 .

Stabiilialue on siis origon kautta kulkevan -1/ß^(h) - kes­

kisen ympyrän kehä ja sisäpuoli, ks. kuva 2.

Im(hq)

Re(hq ) stabiili alue

Kuva 2.

(26)

Stabiilisuusa lue on siis rajoitettu ja on mielenkiintoista tutkia, voidaanko sitä sopivalla sovituksella laajentaa.

Tarkastellaan reaaliakselin ja rajakäyrän leikkauspistettä, joka Ah : n funktiona on

r ( Ah ) 2 Ah 1-eAh

Nyt

lim r(Ah)

kun 'Xh -* - kun \h ■> 0 kun Xh -> œ9

joten stabii1isuusalue voidaan tehdä mielivaltaisen laa­

jaksi sovittamalla pisteessä A, joka on riittävän negatii­

vinen.

6.4. Trapetsityyppis et menetelmät

Trapetsityyppis iksi kutsumme menetelmiä, jotka saadaan va­

litsemalla osumamatriisi

\

1 1 0 1

Nämä ovat siis suljettuja menetelmiä

yn = V

1 * h Po(h,fn * 61(h,fn-l3-

Tarkastellaan jälleen yhtälöä (6.3), joka nyt on

(27)

-Ç + 1 + hq [ßq(h H + (h)] = O,

mistä

1 + ß^(h)hq 1 - 3g(h)hq

Merkitään nyt hq = x+iy ja tarkastellaan rajakäyrän yhtä­

löä

1 + ß z, ( h ) x + iß ^ ( h ) y 1 - ßQ(h)x - ißQ(h)y

1,

josta saadaan

[ei(h)2-60(h)2] x2»2[Bl(h)*e0(h)]x *[ei(h)2-B0(h)2] У2 - 0.

Jos ß1 (h) = ßg(h) niin X = 0 eli rajakäyrä on imaginaari- akseli ja stabiili alue tällöin vasen puo1itaso, jos

ß 1 ( h ) = -ß g ( h ) niin Ç “1 ja stabiili alue on koko taso (tällöin ei menetelmä kuitenkaan ole А-stabiili). Muul­

loin saadaan rajakäyrä

ßQ(h)-ß1(h)

1__________

[ßgthbß^h]]2

joka on 1 /[^ß q C h D - ß .j ( h - keskinen origon kautta kulkeva ympyrä. Reaaliakselin rajakäyrä leikkaa pisteissä 0 ja

2

ßg(h)-ß1(h)

(28)

joka olisi saatu myös suoraan yhtälöstä (6.7).

Yhtälön o(ç) = 0 juuri on nyt

ß1 (h)

Vh)

Siis jos halutaan А-stabiili menetelmä on vaadittava, että ympyrä on oikeassa puolitasossa eli ßQ (h ) - ß-j (h) - 0 ja

lisäksi, että stabiilisuusalue on sen ulkopuolella eli II 5 1. Yhteensä A-stabiilisuuden ehdoiksi saadaan

ßQ(h) - ß1 (h) > 0 ja ß0(h) + ß1(h) > 0 .

Konstruktiolla tt2 : sta saadaan em. matriisin E suhteen ns.

trapetsikaava, jossa Bq = ß ^ ~ ' Tämän stabiilisuusalue on edellisen mukaan vasen puolitaso, kuten on vanhastaan tunnettua.

Erilaisia sovitusmahdollisuuksia on nyt kolme:

1 ) B(U) = {1, t, e**'} , X* 0, 2) B(U) = {1,eXt,teXt}, X* 0,

3) B(U) = {1, eXt, eyt}, 0ПЫ0

Suorittamalla interpolaatiokonstruktio kappaleen alussa mainitun E : n suhteen saadaan taulukossa 1 esitetyt kerroin- funktiot.

(29)

Taulukko 1. Trapetsityyppisten menetelmien kerroinfunktiot

Menetelmä

Vh)

ß1 (h)

A \ i X h

1 + Xh - e eXh - 1 - XheXh

1 Xh(1-eXh) Xh(1 - eXh)

2 e + Xh - 1 eXh - Xh - 1

x2h2 Xzh2 2

3

. , uh Xh X-y+Xe +ye

Xyh(eX^-ey^) XVh(elh- e“h)

Sijoittamalla nämä kertoimien lausekkeet edellä esitettyi­

hin A-stabiilisuuden ehtolausekkeisiin voidaan tutkia, mitä ehtoja sovituspisteille X ja у on asetettava, jotta saatava menetelmä olisi A-stabii1i. Epäyhtälöistä saadaan taulu­

kossa 2 esitetyt ehdot.-

Taulukko 2. . A-stabiilisuuden ehdot

Menetelmä Ehto A-stabiilisuudelle

1 Xh 5 2

2 X <0

välttämätön ehto :

3 X + у * 0

(olet. myös riittävä)

Näillä ehdoilla on stabiilisuusalue kuvan 1 esittämän alu­

een kaltainen, ympyrän keskipiste on

(30)

ßQ(h)-ß1(h) 1

Eräs mielenkiintoinen erikoistapaus tyypin 3 menetelmästä saadaan kun valitaan м = -X. Tällöin

ßg C h ) = ß1(h ) cosh(Xh)-1 Xh sinh (Xh)

ja menetelmä on A-stabiili.

Tässä yhteydessä voinemme myös todeta, että jos edellä A- stabiilisuudelle esitetyn ehdon sijasta olisi jollekin kä­

siteltävää tyyppiä olevalle menetelmälle voimassa ehto

f ß g C h ) - (h) * 0 ja B0(h) + ß1(h) 5 0

niin menetelmä olisi ns. kankeasti stabiili, ks. [8^] s. 213, ts. menetelmä olisi stabiili kun Re(hq) 5 2/ [ßg(h)-(h)] . Tällaisia menetelmiä ei kuitenkaan tällä konstruktiolla saatane.

6.5. Avoimet 2-as ke Imenetelmät

Tarkastellaan menetelmiä, jotka saadaan valitsemalla

0 1 1

(31)

Menetelmät ovat avoimia, tyyppiä

У n = yn-1 + h^1(h)fn-1 +ß2(h)fn-2l 1

Yhtälö (6.3) on nyt toista astetta, joten juurten ratkaise­

minen ja itseisarvojen tutkiminen stabii1isuusalueen löytä­

miseksi on hyvin hankalaa. Tyydymme siihen, että tunnemme rajakäyrän yhtälön muodossa (6.4). Reaaliakselin leikkaus­

pisteiksi saamme, origon lisäksi, kaavasta (6.7)

_______ 2________

ß2(h) - (h)

Suorittamalla interpolaatiokonstruktion Trusta samme Adams-

3 1.

Bashfordin menetelmän, jossa ß^ = — ja $2 = Reaaliakse­

lin rajakäyrä leikkaa siis pisteensä -1 ja stabiili alue on suljetun käyrän sisäpuolella (ks. kuva 3 merk. AB).

Sovitusmahdollisuuksia on jälleen kolme, samat kuin kohdas­

sa 6.4, ja niistä interpolaatiokonstruktiolla saatavien menetelmien kerroinfunktiot on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Avoimien 2-askeImeneteImien kerroinfunktiot

Menetelmä ß1 (h) ß2 (h )

exh- 1 Xhe-Xh Xh(1-e'Xh)

1 + Xh - eXh Xh(1-e"xh)

e"Xh(1-Xh)+2xh-1 X2h2 e-^h

eXh-xheXh-1 2 2 -xh Xhe , -Xh -yh (X - y)h (y - X ) h

Xe -ye и + ye -Xe . „Xhr . yh у - X - у e +Xje Xyh(e“yh-e"Xh) Xyh ( e-Uh 0-Xh‘

(32)

Menetelmien st abii1isuusalueet lähestyvät em. vakiokertoi- misen menetelmän stabiilisuusaluetta kun Xh+0. (Kuten ha­

vaitaan ovat kertoimet Xh:n ja yh:n funktioita.)

Tarkastellaan stabiilisuusalueiden käyttäytymistä Xh:n kas­

vaessa. Tässä mielessä tarkastellaan reaaliakselin leik­

kauspisteen käyttäytymistä. Esim. menetelmällä 1

r( Xh ) =

h) 3^ ( h )

2 X h ( 1 - e Xh)

■2eXh + 2 * Xh + Xhe Xh

Kun nyt Xh->°° niin

r( Xh )

_2_

Xh

0

ja kun Xh -* -°°

r ( Xh -2

2 2Xh

— e + Xh

2 Xh Xh ,

—e + e +1 Xh

-2

ja jo tiedettiin, että kun Xh -*• 0, r(Xh) ->-1. Samoin voi­

daan tutkia myös menetelmien 2 ja 3 käyttäytymistä. Tulokset on koottu taulukkoon 4.

(33)

Taulukko 4. Reaaliakselin leikkauspisteen käyttäytyminen

Menetelmä lim r(Xh) Xh-*—»

lim r(Xh) X h-*- + °°

1 -2 0

2 -00 0

3 2uh 0

« 1-eyh

Menetelmien 2 ja 3 stabiilisuusalue voidaan siis tehdä mie livaltaisen suureksi valitsemalla Xh ja yh sopivasti. Sen sijaan menetelmän 1 stabiilisuusaluetta ei voida oleelli­

sesti kasvattaa. Menetelmän 1 stabiilisuusalueen rajakäy- rät on tietokoneen avulla piirretty eräillä Xh: n arvoilla kuvassa 3. Kuvassa 4 vastaavia käyriä menetelmän 2 osalta.

Kuva 3. Menetelmän 1 stabiilisuusalueita.

(34)

Im(hq)

Xh=-10

Xh = -S

Xh=-

. -10

Re(hq)

Kuva 4.

6.6. Suljetut 2-askelmenetelmät

Tarkastellaan vielä menetelmiä, jotka saadaan kun valitaan matriisi

0 1

(35)

Nämä ovat suljettuja menetelmiä :

У n = yn-1 + ht>o(h)Vß1(h)fn-1+ß2(h)fn-2] *

Stabii1isuusalueen rajakäyrä loikkaa reaaliakselin origossa ja yhtälön (6.7) mukaan pisteessä

___________ 2__________

ßQ(h)-ß1(h)+ß2(h) .

Tiaista muodostettu menetelmä on Adams-Moultonin kolmannen

5 в . _ 1

kertaluvun menetelmä, jossa = — , ß 1 = — ja ^ ' Reaaliakselin leikkauspiste on siis -6 (ks. kuva 5 merk. AM).

Erilaisia sovitusmahdollisuuksia on nyt kuusi kappaletta :

1 ) B(U) = {1,t,t2,eXt}, X* 0,

2) В CU) = {1,t,eX^,e^t},X,у 4 0,X 4у,

3) В CU), = {1,t,eXt,teXt},X* 0,

4) B(U) = {1,eXt,evt,ent},X,y,n *0,X*y*n*X, 5) BCU) = { 1 , eX^,teXt,eyt},X,уФ0,X4 y ja 6) B(U) = {1,e ,te ,t e >,X 4 U.

Näistä interpolaatiokonstruktio 11a saatavien menetelmien kerroinfunktiot on esitetty taulukossa 5. Kuten havaitaan, ovat kerroinfunktiot jo tässä tapauksessa varsin monimut­

kaisia. Erityisesti on pantava merkille, että ne ovat funk­

tioita sovituspisteiden ja askelpituuden tuloista Xh, yh ja nh. - Näin on ollut aiemmissakin konstruktioissa, itse asias -

(36)

sa kaikissa tutkituissa interpolaatiokonstruktiolla muo­

dostetuissa eksponentiaalisesti sovitetuissa menetelmissä.

Stabiilisuusalueiden käyttäytymisen tarkastelu analyytti­

sesti on kerroinfunktioiden monimutkaisuuden vuoksi hyvin hankalaa. Kaikki taulukossa 5 esiintyvät funktiot onkin ohjelmoitu tietokoneeseen ja laskettu kerroinf unktioiden arvoja eri arvoilla Xh, yh ja nh. Näiden perusteella on tietokonepiirturin avulla piirretty stabiilisuusalueen ra- j akäyriä, joiden käyttäytymisestä näin on saatu kvalita­

tiivinen kuva. (Käytetyt tietokoneohjelmat ovat tekijältä saatavissa.)

Kaikissa tapauksissa stab ii1isuusalue kasvaa, kun Xh tulee negatiivisemmaksi. Käyttäytyminen voi olla kahdenlaista.

Menetelmän 1 stabiilisuusalueen rajakäyriä on esitetty kuvassa 5. Stabiili alue on suljetun käyrän sisäpuolella.

(37)

T a u lu k k o 5 . S u lje tt u je n 2 -a s

keImen

e t

e

Im i

en

k e rr o in f u n k t io t

oÛo

:<0 Г—1E

CD -PШ CQ)

JZ

r<

I CD JZ

Ш r<

+ JZ

Q)

I

JZr<

Ш

+

JZr<

fNШ

I JZ

r<

Ш

I

JZ + JZr<

CM + CM

JZr<

JZСЛ oи

JZr<

<3*

JZ

r<

I Ш

I

JZ Tl I

JZ Tl

r<

+ JZ

IШ

r<

JZ3.

I Ш

Tl

1

r<

JZ r<

TL

+ JZTl

•iHc

en

JZr<

JZ

c

•H CO JZTl

r<

CM

CM JZ CM

r<

I JZ

I

JZ~^

r<

I Ш

JZf<

CM I JZ

r<

0)

JZ

JZCO oÜ

CM

JZ CMr<

CM

JZ

r<

I Ш

I JZTl

I m

JZ CT

m XTl +

JZp

I m

I

JZK

CD

JZ

Tlm p

r<

+

JZ"

Tl

I Ш -C • I

p I 0)

JZ

r<

CDp

Tl + JZp

CD Tl

I

p

+

Ш яг

Tl

+ JZ/<

CD

p

I

Tl Tl Ip JZc

•H

(0

r<

I Tl

jz

c

•H en

+

p r<I

JZc

•H en

JZp r<Tl CM

JZ Tl

I Ш Д

I

Ш

CMJZ X

JZTl

<<

+

Tl r<I

m

JZ

r<

I

Tl

+ JZ

r<

I CD

r<I

JZ en o o

¡CM JZTl

|CMf<

CM

CM

JZ

CM

I

CM en in CD

(2 -X h

)

-2+ 3X h- 2X

(38)

in о I—Iо

Z3 CD

лc

•H

ЛÇJ

CD Zi X +

Л

? X

Лc

jzcn x CD

tr ZL Л

X 1 CM

+ cz X

1—1 JZ lZj CM 1

z—. JZ JZ

^4 Zi e '—«

JZ 1 •H zi

X (Z cn 1

+ X

JZ 1__ 1

1—1 CM

c JZ JZ

•H e '—' CD

_сш •H

en X

1

Zi 1

Л zi JZ

X X p.

+ CD 1—I CD

rS cz JZ '—'

JO 1—1 zi e JZ

TJ JZ + •H CM

cn X

JZ X CM

c 1 JZ1 + +

•гН ш

Zl ? H? JZ

Zi

JZ lZj X -—' X

X ш

JZ

o UJ CZ

1

CM 1

Zi •H JZ JZ X zi

1 en X e

•H ÜJ

+

JZ + V- en JZ

/—> ,---V '—' zi e 1—1

J= X JZ JZ X •H JZ

X Zi X cn

CD zi 1 + p.

«чЬ V—» JZ m I— JZ 1

+ e 1 ГП JZ cz X

JO •H zi

JZ о en JZ JZ X X uJ

X •H X X 1 JZ

СП 1 + (O cn

JZ 1—, " /-- X <- JZ

LJ o

c лл JZ JZ en

o

•H JZ zi X JZ

o

JZ

СП X X w X Ü e JZ

V_У + JZ m •H zi

JZ JZ f--ч C- + 1 en X

X cn JZ •H JZ X

CM o X en X l___1 $z CM

1 o CM CM +

,-- 4 1 JZ JZ CD JZ + 1—1

JZ ^— c ZL 1 CM 1— JO

X 1—1 •H X X— X JZ

«1_ СП CM Zi

sz JZ X + (Z 1

СЛ X 1 1 X

o zi

и JZ LJ

Zl 1 l__ JZ

JZ Ч-У JZ JZ e

/—« X JZ X e •H

о JO c •1— cn

%_» 1 •H JZ cn

-P ^ ■ * cn X e zi

та CQ 1 ZL CM p CM

Zl I X ЛШ оÜ

о

CM JO

CMp.

CMX

I

CM JO CM

X CM + JZ

X CD JZ XI

CO JZ CO

X CMI

CM CO LD CO

(39)

M e n e te lm ä

<u

jo£ -p(D

O

aiCM

JZ

r<

Q)

CM I

Л

<<

JZ

r<

JZK

(N JZ

JZ eno и

I

JZ

r<

JZ

r<

ti

JZü m

r<

+

JZü Q)

jC

r<

Ш

Ü + JZü

Ш JZ

r<

CD Л ü

r<

+ JZü

Ш I JZ

*<

0) r<

+ r<

Iil

r<

I ü

Л c

in

JZ ü

Ш

JZ

JZ a

r<

(NJ

JZ

¡3.

CD I

CD Л

P CD Ü r<

+ JZ -

r<

CD I

CD Л

Ü CD P

r<

+

JZ P CD I JZ

Ü CD Л- K

CM JZ CM

r<

+ CM Л

r<

CD I

r<

CM m

Л tno o

I

CNJ JZ Km

CM

Ш

r<

üI

p

+ Лil

cr

I r<

Ü + Л

r<

il cr

Ü

erI JZ c in +

r<

I Ü

Л c

in

+

pI r<

JZ c

Лp

Ü r<

CM

Л

r<

CNJ

Ü +

r<

m

I JZ

r<

CD

Л Ü

Ü

C\1I JZ CM

Ü I

<<

JZ ino

o I

Cj

CM

Л

KnjÜ

r<

CNJ

JZr<

CD

CM

en

in ID

(2

+

A h )+ e 2 X h U h -2 )

(40)

Kun Xh->-” lähestyy stabillisuusalue vasenta puolitasoa mut­

ta ei kuitenkaan tule rajoittamattomaksi millään äärelli­

sellä arvolla Ah. Menetelmästä 3 on vastaava kuvio kuvas­

sa 6. Stabiili alue on vasemmassa puolitasossa olevien käyrien sisäpuolella ja oikeassa puolitasossa olevien ulko­

puolella. Eräällä arvolla Ah on funktiolla 3^(h)-3^(h)+(hÎ nollakohta ja stabiilisuusalue tulee rajoittamattomaksi.

hq -taso

Ah=-1

Re-akseli

Kuva 5. Menetelmän 1 stabiilisuusalueita.

(41)

Im(hq)

= -10

Re (hq)

Kuva 6. Menetelmän 3 stabiilisuusalueita.

Kuviin on selkeyden vuoksi valittu tarkasteltaviksi vain yhden sovitusparametrin sisältävät menetelmät. Laadulli­

sesti käyttäytyvät useampia parametrejä sisältävät mene­

telmät samaan tapaan kuin kuvassa 6 esitetty menetelmä 3, stabiilisuusalueen kasvamisnopeus tietysti riippuu muiden sovitusparametrien arvoista, samoin rajakäyrä, jota oikeassa

(42)

puolitasossa lähestytään. Menetelmällä 6 ei tällaista ra - j akäyrää ole, vaan epästabiili alue supistuu kohti origoa, kun Xh -*■-». Stabillisuusalueen käyttäytymistä havainnol­

listaa vielä kuva 7, jossa on esitetty menetelmän 3 sta­

bil lisuusalueen raj akäyrän ja reaaliakselin leikkauspiste funktiona Xh:sta.

r( xh)

■■ -30

Kuva 7. r(X h): n kuvaaja.

(43)

6.7 Raj akonstru ktiotarkastelu

Edellisten yksityiskohtaisten tarkastelujen pohjalta voim­

me pyrkiä luomaan käsitystä siitä, miten stabiilisuusalue yleisesti riippuu valitusta sovitustavasta. Perustamme tar­

kastelun itse interpolaatiokonstruktion tarkasteluun.

Tarkastellaan esimerkiksi edellisen kappaleen menetelmää 1.

Tällöin oli valittu В (U ) = {1, t, t^, e^^ } . Kun Ah-»--® niin e^+0 ja voidaan ajatella, että В (U )-»-{1, t, t^, 0} = {1, t, t^}.

Interpolaatioavaruuden dimensio olisi siis rajalla pudon­

nut yhdellä. Konstruktiota ei myöskään voida enää suorit­

taa kuin kolmen pisteen kautta. Valitusta osumamatriisistä

E 1 1

1 /

on nyt jätettävä yksi ykkönen pois. Menetelmän luonnetta muuttamatta (so. menetelmä säilyy suljettuna Adams-tyyppi- senä menetelmänä) voidaan jättää pois vain vanhinta deri­

vaatan arvoa vastaava ykkönen. Saadaan

E =

ja sen suhteen ir 2 : sta, joksi U nyt on muuttunut, konstruoi­

tu menetelmähän on tunnetusti trapetsikaava (vrt. kpl 6.4).

Kun Ah ->-=° lähestyy menetelmän 1 stabiilisuusalue vasenta puolitasoa, joka on trapetsikaavan stabiilisuusalue. Toi­

(44)

saalta esim. menetelmää 3 tarkasteltaessa on pois jätet­

tävä kaksi pistettä , sillä tällöin B(u)-*- { 1 , t } ja on valittava

Tässä tapauksessa rajakonstruktio antaa siis backward-Euler -menetelmän (vrt. kpl Б.3), jonka stabillisuusaluetta (1 - keskeinen ympyrä, kuva 1) menetelmän 3 stabii1isuusa1ue lä­

hestyy (ks. kuva 6 ) .

Edellisen kaltaisella tarkastelulla voimme selvittää kaik­

kien edellä tutkittujen menetelmien stabiilisuusalueiden käyttäytymiset. Päättelyn matemaattisen oikeutuksen tutki­

minen ja tarkastelutavan laajentaminen muihin kuin Adams- tyyppisiin menetelmiin on tutkimuskohteena j at kossa , mutta ei kuulu tämän työn piiriin. Oletetaan, että edellä kuvat­

tu rajakon struktiotarkaste lu antaisi oikeat tulokset inter- polaatioavaruuden dimensiosta riippumatta eksponentiaali­

sen sovituksen ollessa kysymyksessä. Tällöin se tarjoaisi helpon tavan etukäteen arvioida konstruoitavan menetelmän stabiilisuusalueen käyttäytymistä. Esimerkiksi voitaisiin päätellä suljettujen kaavojen osalta, että mikäli halutaan

mielivaltaisen suuri stabiilisuusalue voi U sisältää

kor­

keintaan toista astetta olevat polynomit. Jos halutaan ra­

joittamaton stabiilisuusalue äärellisellä arvolla Xh voi U sisältää korkeintaan ensimmäisen asteen polynomit eksponent­

iaalisten funktioiden lisäksi. Jos avoimessa kaavassa ha­

(45)

lutaan mielivaltaisen suuri stabiilisuusalue ei В(U) saa sisältää polynomiaalisia funktioita paitsi vakion. Raja- konstruktio antaa tällöin menetelmän уп = уp^, joka tie­

tenkin on stabiili koko tasossa.

7. KÄYTTÖÖN SOVELTAMISESTA

7.1 Sovitusarvon valinta testiprobleemalle

Eksponentiaalisesti sovitettujen moniaskelmenetelmien sta­

biilisuusalue itä voidaan, kuten edellä on havaittu, muun­

taa sovitusparametrin sopivalla valinnalla. Asian hyväksi­

käytön havainnollistamiseksi tarkastellaan jälleen testi- probleemaa (6.1)

i

x1 = qx x(0) « xq , i

jossa nyt rajoitetaan qeR. Olkoon nyt annettu testiprob- leema eräällä q<0. Olkoon г (Xh ) tutkittavan moniaskel- menetelmän stabiilisuusalueen ja reaaliakselin leikkaus­

piste. Jotta menetelmä testiprobleemaan sovellettuna olisi stabiili on h valittava siten, että

(7.1) hq 1 r(Xh).

Otetaan esimerkiksi kappaleen 6.6 menetelmä 3. Kuvassa 7 on r(Xh): n kuvaaja kun Xh 50. Ajatellaan nyt X<0 kiinnite-

(46)

tyksi ja piirretään vastaava kuvaaja h : n funktiona, h* 0. Samaan kuvioon piirretään vielä suora qh. Kuvio on ku­

vana 8.

y=r(Xh)

X=-10 30 ••

\

10

q=-30

Kuva 8 .

Kuviosta nähdään suoraan ne h-akselin osat, joissa epäyhtä­

lö (7.1) on voimassa. Ne on merkitty kuvioon paksummalla viivalla. Vertailun vuoksi on merkitty myös vastaavan va-

kiokertoimisen menetelmän, Adams-№ ultonin kolmannen ker­

taluvun menetelmän, ko. alue. Kuten kuviosta havaitaan,

on sovitetulla menetelmällä mahdollista valita h paljon

(47)

laajemmalta alueelta kuin vakiokertoimisella menetelmällä.

Erityisesti voidaan, kun q on kiinteä, löytää sellainen

X<0, että suora! la qh ja käyrällä r( Xh ) ei ole lainkaan leik­

kauspistettä. Tällöin on h : n valinta stab ii1isuuden puoles­

ta vapaa.

7.2. Sovitusarvon valinta yleisesti

Kun halutaan ratkaista numeerisesti jokin erityinen tehtävä tyyppiä (2.1), on ensin päätettävä, onko eksponentiaalises­

ti sovitettu menetelmä tehtävälle sopiva,ja mikä myönteises­

sä tapauksessa olisi sopiva sovitustapa. Jos ennalta tiede­

tään ratkaisun sisältävän suunnilleen tietyllä nopeudella vaimenevia komponentteja on valinta selvä. Yleinen menet- tely on sovittaa y^-ian, useampi dimensioisessa tapauksessa 3 f

^■-matriisin ominaisarvoihin, ks. esim.

[з]

s. 145, [l Dj , s . 56.

Sovitus joudutaan tällöin yleisessä tapauksessa silloin täi- löin uusimaan ratkaisun kestäessä, riippuen-^ : n muuttumis­

Э f

nopeudesta. Jos f on reaalinen, ei ymmärtääkseni ole syytä sovittaa kompleksiseen X : an. Tällöinhän saataisiin komplek- sikertoimien moniaskelmenetelmä. Jos -^-matriisin komplek­3 f siset ominaisarvot ovat lähellä reaa1i akselia, ts.

ImX/ReX<<1, vaikuttaa järkevältä suorittaa sovitus ominais­

arvon reaaliosaan, ks. [10] s. 56. Ominaisarvojen ollessa kaukana reaaliakselista on ratkaisu voimakkaasti värähtelevä, eikä eksponentiaalinen sovitus näiden ominaisarvojen osalta antane parannusta vakiokertoimisen menetelmän suoritusky­

kyyn .

(48)

8. TIIVISTELMÄ

Työssä on tutkittu differentiaaliyhtälöiden aikuarvotehtä- vien numeeriseen ratkaisemiseen tarkoitettuja eksponenti­

aalisesti sovitettuja moniaskelmenetelmiä. Nämä ovat me­

netelmiä , jotka integroivat täsmällisesti yhtälöt, joiden ratkaisut ovat muotoa p(t)e^, missä p (t ) on polynomi.

Mainitut menetelmät konstruoidaan Hermite-Birkhoff -inter­

pol aatioon perustuvan interpolaatiokonstruktion avulla.

Menetelmien kerroinfunktiot on näin saatu eksplisiittisi­

nä lausekkeina sovitusparametreistä ja askelpituudesta.

Konvergenssilause palauttaa konvergenssitarkastelut vastaa­

vien vakio kerto imi sten menetelmien konvergenssiin. Konstru­

oitujen menetelmien stabiilisuusaluetta on tutkittu erilai­

sissa sovitustapauksissa. Interpolaatiokonstruktioon pe­

rustuen

on

formuloitu yleinen kriteeri, jolla voidaan etu­

käteen tutkia stabii1isuusalueen kvalitatiivistä käyttäy­

tymistä sovitustapaa valittaessa.

(49)

AHONEN H.: Stabiilisuus käsitteestä ensimmäisen ker­

taluvun tavallisten differentiaaliyhtälöiden numee­

risten ratkaisumenetelmien yhteydessä, Teknillinen korkeakoulu, diplomityö, 1972.

APOSTOL T.M.: Mathematical analysis, Tokio, Addison- Wes1ey, 1963.

BJUREL G.: Modified linear multistep methods for a class of stiff ordinary differential equations, BIT 1_2 (1972) 2, ss. 142-160.

BJUREL G., DAHLQUIST G., LINDBERG В., LINDE S. &

ODÉN L.: Survey of stiff ordinary differential

equations, Report NA - 70.11 (1970) Dept, of Computer Science, Royal Inst, of Techn., Stockholm, Sweden.

BROCK P. & MURRAY E.J.: The use of exponential sums in step by step integration, MTAC 6_ (1952), ss. 63- 78, 138-150.

CHARTRES B. & STEPLEMAN R.: A general theory of convergence for numerical methods, SIAM 3. Numer.

Anal. 9 (1972) 3, ss. 476-492.

DAHLQUIST G.: A special stability problem for linear multistep methods, BIT 3. (1963) 1, ss. 27-43.

GEAR C.W.: Numerical initial value problems in ordinary differential equations. New Jersey, Prentice-Hall, 1971.

KARLIN S. & STUDDEN W.S.: Tchebycheff systems: with applications in analysis and statistics, Interscience, New York, 1966.

(50)

methods for stiff systems of ordinary differential equations, SIAM J . Numer. Anal. 1_ ( 1970) 1 , ss. 47- 65.

Dlj MÄKELÄ M.: On a generalized interpolation approach to the numerical integration of ordinary differential equations. Ann. Acad. Sei. Fenn. Ser. A I. 503,

ss. 1-43, 1971.

D2J MÄKELÄ M. , NEVANLINNA 0. & SIPILÄ A.H.: On the theory of weakly non-linear multistep methods (valmisteilla).

[13] MÄKELÄ M., NEVANLINNA 0. Й SIPILÄ A.H.: On some

generalized Hermi te-Birkhoff interpolation problems, Helsinki Univ. of Technology, Inst, of Math. Rep.

HKTKK-MAT-A 27, Otaniemi, ss. 1-21, 1972.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Vaikuttaisi siis siltä, että mikäli kyseessä on ` × k- ruudukko, kun ei ole olemassa mitään ykköstä suurem- paa kokonaislukua, jolla voisi jakaa sekä luvun ` että k niin,

T¨am¨an havainnollisen m¨a¨aritelm¨an etuna on selkeys ainakin siin¨a mieless¨a, ett¨a mik¨a¨an ”ei-suora” viiva ei k¨ay suorasta.. Esimerkiksi ympyr¨an kaaren

Määrää kaikki lukua 110 pienemmät

Tason yksikk¨ okiekkoon sijoitetaan umpim¨ ahk¨ a¨ an ja toisistaan riip- pumatta n pistett¨ a.. Olkoon R origoa l¨ ahinn¨ a olevan pisteen et¨

Tason yksikk¨ okiekkoon sijoitetaan umpim¨ ahk¨ a¨ an ja toisistaan riip- pumatta n pistett¨ a.. Olkoon R origoa l¨ ahinn¨ a olevan pisteen et¨

Jokainen joukko A a,b määräytyy täysin tuon pisteen (a, b) avulla, ja sisältää pisteet ”joiden kumpikin koordinaatti on suu- rempi kuin pisteen (a, b) vastaava

Valitse piste S siten, ett¨ a PQRS on su- unnikas ja laske sen pinta-ala.Valitse T, U ja V siten, ett¨ a OPQRSTUV on suuntaiss¨ armi¨ o ja laske sen tilavuus.. Yritys valmistaa yht¨

Laske alennetut yksikk¨ ohinnat ja ostosten kokonaishinta

Esitä kaikkien laskujesi välivaiheet, ja perustele kaikki vastauksesi yksityiskohtaisesti. Pelkkä oikea vastaus on nollan pisteen arvoinen. Kaikki tehtävät ovat kuuden pisteen

Kahden käyrän välinen alue 3.2.3.. kirjan esimerkki 2,

Vaihda x  y, jolloin pääsee laskemaan näin saadun käyrän ja x-akselin

(Ja hän muistuttaa myös, että välitilat ovat nekin välttämättömiä ja tärkeitä.) Hänen korostamassaan ”syvä- ekologisessa” vakaumuksessa on kuitenkin usein aimo annos

Taksimatka maksaa aloitusmaksun verran silloin, kun matka ei ole vielä alkanut, eli kuljettu matka on 0 km.. Pöytälevyn piiri on sen kaikkien neljän sivun pituuksien summa.

PU3 Liberum Avis Aut Caesar PU4 Playbox´s Trouble Maker va-sert PN2 Playbox´s Samsara SERT va-cacib PN3 Cocoon´s Just for You. PN4 Cocoon´s Jam Jam ROP Kasv

Osa-alue 7: Tuoreen kankaan kivennäismaasaareke, jonka länsiosassa kasvaa nuorta männikköä ja itäosassa varttunutta havumetsää.. Osa-alue 8: Ojitettu alue, jossa kasvaa

Metsätyökeskuksen alueella oli tilaisuus tutustua myös muual la kuin vuoristossa suoritettuun

Tambiahin ja Jamesin teorioiden soveltaminen Ruandaan osoittaa, miten monimutkaisessa vuorovaikutuksessa kansallisen tason makrokonflikti ja paikallisen tason pienemmät

Äänikirjan kuuntelu voi siis madaltaa kynnystä tarttua tarinaan tilanteissa, joissa painetun kirjan lukeminen voi tuntua vaikealta, esimerkiksi lukivaikeuden tai näkökyvyn

Mutta vain eksponentiaalisesti pieni osa ihmisen todennäköisyysaaltoa olisi seinän ulkopuolella, niin pieni, että vaikka seinään puskisi koko universumin eliniän, mitään

Digitalisuuden kehittyminen, valtavirtaistuvat uudet ICT-pohjaiset teknologiat, eksponentiaalisesti kasvava datan määrä, tietoliikenneyhteyksien kehittyminen (esim. 5G) ja

Lintuesineen autenttisuus ja kuolemattomuus sekä sen itsestään aukeava merkitys in- nostavat runon puhujaa, mutta elävän linnun ainutkertaisuus myös ahdistaa.

Tällöin jos linearisoidun systeemin tasa- painopiste on (stabiili) keskus, alkuperäisen systeemin tasapainopiste on joko (stabiili) keskus tai (stabiili tai epästabiili) fokus..

(Mukaillen Gable ym.. Mittausmallissa on viisi osa-aluetta joista jokainen osa-alue sisältää joukon mittareita. Yksilöl- linen vaikutus mittaa tietojärjestelmän vaikutuksia