• Ei tuloksia

Kuulemispalaute vesienhoidon

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Kuulemispalaute vesienhoidon"

Copied!
15
0
0

Kokoteksti

(1)

Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä

Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus

Täydennykset LAPELY

(2)

Vesienhoidon kuuleminen 8.1. – 9.7.2018

Lausunnot Webropol

VHA1 63 26

VHA2 84 22

VHA3 77 28

VHA4 30 13

VHA5,6,7 34 5

Yhteensä 288

(3)

Työohjelma, aikataulu ja keskeiset kysymykset

• Työohjelmaa koskien tuli palautetta, aikatauluun vain vähän

• Lausunnonantajat pääosin tyytyväisiä keskeisten kysymysten valintaan.

Palautteessa otettiin vilkkaasti kantaa keskeisten kysymysten sisältöön.

• SOVA-lain mukaiseen ympäristöarviointiin ei juurikaan palautetta

Toimenpiteiden nopea tehostaminen

Odotetaan nykyisten toimenpiteiden vaikutuksia

Toimijoiden vastattava rahoituksesta

Toimenpiteet korvattava Tiukempi normiohjaus Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuus

(4)

Yleistä

• Avoin ja osallistuva yhteistyö tärkeää jatkossakin eri tasoilla.

• Vesikartta sai paljon kiitosta, kehittämistä jatkettava

• Tila-arvioiden ja tavoitteiden perustuttava luotettavaan tietoon

• Tavoitteiden oltava realistisia, poikkeamisen oltava mahdollista

• Halvempaa säilyttää hyvä tila kuin kunnostaa jo heikentyneitä.

• Elinkeinon harjoittamisen edellytykset eivät saisi poiketa eri alueilla

• Kustannustehokkuus sektorien välillä paremmin tarkasteluun

(5)

Hajakuormituksen hallinta

• Metsätalouden kuormitusosuus on kasvussa, joten tutkimusta ja toimenpiteitä tarvitaan lisää.

• Huoli lisääntyvästä metsänkäsittelystä erityisesti turvemailla.

• Maan rakenne ja kasvukunto keskeistä maataloudessa.

• Kotieläintalouden keskittymät ja lannan levitys turvemaille ongelmana.

• Toimenpiteiden kohdentamisessa edelleen haasteita.

• Neuvontahankkeet tärkeitä, kuntien valvontaresurssit eivät ole riittävät.

• Viemäröintihankkeita jatkettava, rahoitus epävarmaa.

• Ilmastonmuutos voimistaa vaikutuksia. Toimenpiteitä vesitalouden hallintaan.

(6)

Pistekuormituksen hallinta

• Ohijuoksutusten ja häiriötilanteiden hallinta erityisesti hulevesiä vähentämällä.

• Turvetuotannon vesiensuojelua tulee tehostaa tai luopua turpeen käytöstä.

• Toisaalta palautteessa esitettiin turvetuotannon kuormitusosuuden olevan hyvin vähäinen ja vaikutusten paikallisia.

• Uudet kaivos- ja muut teollisuushankkeet

(7)

Happamat sulfaattimaat, haitalliset aineet, mikromuovit

• Happamien maiden kartoitustyön loppuunsaattaminen. Lisää tutkimustietoa toimenpiteistä. Toimintamallit käyttöön.

• Haitallisia aineita sisältävät sedimentit paremmin huomioon erityisesti rannikkovesissä.

• Haitallisten aineiden ja mikromuovien hallinta mahdollisimman lähellä päästöjen syntypaikkaa.

• Tutkimusta ja kartoituksia lisättävä.

(8)

Vesirakentaminen, säännöstely ja kunnostukset

• Vaelluskalaston ja sen luontaisen elinkierron palauttaminen. Pienet vaellusesteet (siltarummut jne.) paremmin haltuun.

• Isojen hankkeiden läpivienti jatkossa?

• Vesivoiman tuotantoedellytykset ja säätövoiman tarve turvattava

• Vesilain uudistaminen ja uusien velvoitteiden asettaminen

(9)

Pohjavedet

• Pohjavesien kemiallisen ja määrällisen tilan tavoitteet kiinteäksi osaksi muuta suunnittelua (esim. maankäytön suunnittelu).

• Maanomistajat ja alueen toimijat mukaan suunnitteluun.

• Rajausten tarkentamista, rakenneselvityksiä ja virtausmallinnuksia jatkettava edelleen.

• E-luokan pohjavesialueisiin kiinnitettävä suunnittelussa erityistä huomiota.

(10)

Vesienhoito ja maankäytön suunnittelu

• Erityisen tärkeää on, että vesienhoito otetaan huomioon maankäytössä, kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa.

• Kaavoituksessa pitää ottaa paremmin huomioon vesienhoitosuunnittelu ja tiedottamista/koulutusta vesiasioista kaavoituksesta vastaavien

yhteistyötahojen kanssa parantaa.

• Vesienhoitosuunnitelmien sisällyttäminen kaavoitukseen voi lisätä kaavoitusprosessin kuluja.

• Lapissa uusimmissa maakuntakaavaselostuksissa on tuotu esiin

maakuntakaavan suhdetta vesienhoitosuunnitelmiin. Myös vaikutusten arvioinnissa on arvioitu maakuntakaavan vaikutuksia pinta-ja pohjavesiin.

(11)

Toimeenpanon edistäminen ja resurssit

• Vesienhoidon rahoituksen suuntaaminen voimakkaammin käytännön toimenpiteisiin

• Maatalouden toimenpiteiden rahoitus tukijärjestelmän ulkopuolelta.

• Yhteistyö, verkostoituminen, vastuunjako

• Vesialueiden omistajille selkeämpi rooli toimeenpanossa

• ’Pilaaja maksaa’ –periaate käytäntöön kaikilla sektoreilla

• Lisääntyvä vapaaehtoistyö vaatii riittävän asiantuntijatuen. Hallinnon resurssit turvattava.

• Tutkimus, seuranta ja pitkät aikasarjat tärkeitä toimeenpanon tukena.

• Tietojärjestelmät, mallit, digitalisaatio

• Lisää panostusta tiedottamiseen.

(12)

MIKÄ ON VESIENHOIDOSSA KESKEISTÄ

Viisi asiaa, joihin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota vesien tilan parantamiseksi

Valintojen määrä

Kuinka suuri osa vastanneista valitsi keskeiseksi

Järvien kunnostaminen 53 48 %

Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen 50 45 %

Valuma-alueiden kunnostaminen 44 40 %

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen 42 38 %

Virtavesien kunnostaminen 32 29 %

Vesiympäristöille vahingollisten aineiden päästöjen hallinta 32 29 %

Joku muu, mikä: * 32 29 %

Turvetuotannon vesiensuojelun tehostaminen 27 24 %

Kalojen vaellusmahdollisuuden parantaminen 26 23 %

Yhteistyön lisääminen ja asiantuntijatuki kunnostuksissa ja niiden suunnittelussa 23 21 %

Taajamista vesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen 23 21 %

Vesistösäännöstelyjen kehittäminen ekologisempaan suuntaan 22 20 %

Toimenpiteet perustuvat luotettavaan tietoon vesien tilasta 21 19 %

Pienvesivoimaloiden purkaminen 20 18 %

Entistä vaikuttavampien vesiensuojelumenetelmien kehittäminen 20 18 %

Haja-asutuksen vesiensuojelun tehostaminen 15 14 %

Teollisuuden vesiensuojelun tehostaminen 15 14 %

Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen toimenpiteiden suunnittelussa 15 14 %

Vesienhoidon huomioon ottaminen tulvariskien hallinnassa 14 13 %

Kaivosten vesiensuojelun tehostaminen 14 13 %

Vieraslajien torjunta (vesirutto, lohiloinen, ei-luontaiset kalakannat ym.) 12 11 %

Pohjavesistä riippuvaisten ekosysteemien suojelu 8 7 %

Happamien sulfaattimaiden huomioon ottaminen toiminnoissa 7 6 %

Pohjavesien laadun parantaminen 7 6 %

Rahoituksen suuntaaminen pohjavesien tilaa parantaviin tai ylläpitäviin toimenpiteisiin 5 4 %

(13)

Kyllä Osaksi Ei En osaa sanoa

Vesienhoidon suunnittelun aikataulu on realistinen 21 % 33 % 9 % 37 % Suunnittelu tehdään laajapohjaisena yhteistyönä 23 % 33 % 22 % 22 %

Eri tahojen näkemykset otetaan huomioon 19 % 37 % 32 % 12 %

Kuormitusarviot perustuvat riittävään tietoon 17 % 30 % 27 % 26 % Pintavesien tilan arviointi on luotettavalla pohjalla 13 % 41 % 27 % 19 % Pohjavedet otetaan kattavasti huomioon suunnittelussa 28 % 30 % 7 % 35 % Pohjavesien tila on arvioitu riittävään tietoon perustuen 25 % 28 % 10 % 37 %

SUUNNITTELUN TYÖOHJELMA JA AIKATAULU

1/2

Väittämien todenmukaisuudet vastaajan mielestä

(14)

SUUNNITTELUN TYÖOHJELMA JA AIKATAULU

2/2

Väittämien todenmukaisuudet vastaajan mielestä

Kyllä Osaksi Ei En osaa

sanoa

Ympäristötavoitteissa otetaan huomioon muu vesien käyttö 21 % 40 % 20 % 19 %

Ympäristötavoitteissa ei tule ottaa huomioon muuta käyttöä 7 % 27 % 37 % 28 %

Vesienhoidon toimeenpano on edennyt hyvin 4 % 38 % 43 % 15 %

Toimeenpanolle on järjestynyt hyvin rahoitusta 3 % 29 % 36 % 32 %

Toimeenpanoa seurataan hyvin 6 % 35 % 31 % 29 %

Vesienhoidon viestintä on onnistunut hyvin 8 % 33 % 45 % 14 %

Tieto verkossa on selkeää ja hyvin löydettävissä. 11 % 49 % 27 % 13 %

(15)

Palautteen jatkotyöstäminen

• Palaute otetaan jatkotyössä huomioon, kuulemisasiakirjoja ei kuitenkaan päivitetä

• Tiivistelmät palautteesta julkaistu verkkosivuilla

V. 2020-2021 kuullaan vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista ja niiden ympäristö- selostuksista, aineistona myös toimenpideohjelmaluonnokset; mukana myös uudet vesien tila-arviot (v. 2012-2017 seuranta- ym. tiedot)

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Näitä tieto- ja ovat esimerkiksi hoidon kesto eri laitoksissa tai aikaväleillä, hoidon kustannukset, potilaan koto- na viettämät päivät vuoden aikana sekä aivo-

Kokonaisuudessaan tulos on metson kannalta varsin lohdullinen, sillä se tarkoittaa sitä, että talous- metsillä on korkea potentiaali metson elinympäris- töinä – ovathan ne

(2020) käsitteellisen mallin (kuvio 1) mukaan teknostressin ai- heuttajat aiheuttavat yksilölle erilaisia rasitteita. Mallin mukaan rasitteet aiheut- tavat yksilölle

Oppaaseen koottua listaa merkittävistä uomien luontoarvoista voidaan käyttää apuna arvioitaessa, onko uoma palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi.. Oppaassa ei tarkastella

Kohdassa 11.1 Yhdyskuntarakenne, maan- käyttö ja kaavoitus arvioidaan, mikä on hankkeen suhde nykyisiin ja tekeillä oleviin kaavoihin ja niissä osoitettuun maankäyt- töön

(Laki tulvariskien hallinnasta 10§.) Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon ympäristötavoitteet (Laki tulvariskien hallinnasta 12§).

Järvien kunnostaminen Virtavesien kunnostaminen Valuma-alueiden kunnostaminen Yhteistyön lisääminen ja asiantuntijatuki kunnostuksissa ja niiden suunnittelussa

ilmastoskenaariota, keskimääräistä kylmempi ja keskimääräistä lämpimämpi, jotka kuvaavat eri skenaarioiden välisiä eroja ja siten ilmastonmuutokseen liittyvää epävarmuutta.