• Ei tuloksia

Ajatuksia tulevaisuudesta videon teksti

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Ajatuksia tulevaisuudesta videon teksti"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

SotePeda 24/7 -hanke / Ajatuksia tulevaisuudesta videon tekstivastine

Ajatuksia tulevaisuudesta.

Olen Raija Koskinen Hämeen ammattikorkeakoulusta ja kerron lyhyesti Kristiina Helmisen kanssa

tehdystä esityksestä, jossa avataan SotePeda 24/7 -hankkeen hanketyötä lähtien työpajatyöskentelystä ja kirjallisuuskatsauksesta. Metaforana tässä esityksessä on sosiaali- ja terveysala puuna, kasvavana, oksiaan levittävänä.

Lähdetään eteenpäin.

Ajatuksia tulevaisuudesta sote-alalla herättää kysymyksen siitä, mikä on muuttuvaa, mikä pysyvää. Minkä mallisesta puusta voisi metafora-mielessä olla apua tulevaisuuden hahmottamisessa. Juuret tähän pohdintaan liittyvät SotePeda 24/7 -hankkeen alkuvaiheeseen 2018, jolloin toteutettiin

tulevaisuustyöpajoja työpaketissa Tulevaisuuden työ ja eettinen osaaminen. Siellä nousi työpajoihin osallistuneiden ammattilaisten, kansalaisten ja muiden aktiivisten henkilöiden toimesta eri

paikkakunnilla eettiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä:

Mikä mahdollistaa eettisen toiminnan?

Kuinka eettinen toiminta muotoutuu?

Mikä estää eettisen toiminnan?

Edelleen pohdittiin sitä, että minkälaista on elämä ihmisenä tässä digitalisoituvassa ajassa. Siihen liittyen kysymyksiä itsemääräämisoikeudesta, valinnanvapaudesta, inhimillisen vuorovaikutuksen merkityksestä, asiakkaan omasta tahdosta ja turvallisuudesta sekä ihmisarvoisesta kohtelusta pohdittiin työpajoissa.

Hanketyössä sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta on toiminut peilinä myös uusille eettisille

kysymyksille, joita tässä ajassa paljon esiin nousee. Näiden ensimmäisten työpajojen jatkoksi toteutettiin kevään 2019 aikana lisää työpajoja ja edelleen sitten virtuaalisia eettisiä foorumeita muun hanketyön ohessa. Tätä hanketyötä tutkimuksellisesti ovat osana SotePeda 24/7 -hanketta Työpaketissa 6 ohjanneet seuraavat kysymykset.

Mitä eettistä osaamista digitalisaatio edellyttää?

Millainen eettinen toimintamalli ja pedagogiikka tukevat etiikan oppimista?

Millaista on sote-alan tulevaisuuden asiakaslähtöinen ja eettinen työ?

Osaltaan näihin kysymyksiin on haettu vastauksia koko hanketyön ajan kirjallisuuskatsauksen muodossa.

Kriittiset havainnot jo ihan vuoden 2018 ajalta ovat toistuneet kirjallisuuden päivittymisen myötä.

Ensinnäkin näkemys siitä, että kaikkeen kaupalliseenkin toimintaan, silloin kun digitalisaation mahdollisuuksia lähdetään hyödyntämään, tulisi aina ennen uusien sovellusten käyttöönottoa ja suunnittelua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sisällyttää eettinen arviointi.

Edelleen kriittinen huomio siitä, että eettiset standardit eroavat kulttuurisesti. Eli on tärkeä olla riittävästi herkkyyttä sille, miten me etiikasta missäkin päin maailmaa ajatellaan. Keinoäly, tekoäly. Kuka korvaa haitat, jos keinoäly tekee virheen. Kenen vastuulla ne silloin ovat? Yksityisyyden suojaan liittyvät

(2)

kysymykset nousivat vahvasti esille. Niiden merkitys on tässä vaan hankevuosien aikana korostunut. Kuka katselee minua tai tietojani?

Myös syrjäytymiseen liittyvät vaarat on tunnistettu ja tunnistetaan ehkä entistä tarkemmin. Millä lailla taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet silloin kun digitaalisia käytetään yhä enemmän. Ja edelleen, miten käyttäjäryhmät saadaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Sosiaalityön näkökulmasta on julkaisussa Sosiaalityö digitalisaatiossa nostettu esiin teknologiasuhteen janus-kasvoisuus ja siihen liittyvät eettiset kysymykset. Tällaisen mahdollisuudet-riskit tarkastelun avulla on haettu otetta siihen, millä lailla teknologiaa tulisi tarkastella. Paitsi sosiaalityössä niin toki tämän tyyppinen ajattelu on tukena ihan sosiaali- ja terveysalan kaikissa toiminnoissa ja yleisemmin yhteiskunnassa.

Kun hanketyötä on tehty pari vuotta, hanke on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Palveluympäristöt moninaistuvat edelleen. Uusia, yhä uusia digitaalisia mahdollisuuksia tulee mukaan. Kysymykset siitä, kuinka kehittää palveluita ja osaamista, entä sote-alan työtä ja koulutusta ovat yhä ajankohtaisempia, kuin myös etiikka. Eli millä tavalla otetaan eettiset näkökulmat huomioon.

Tässä vaiheessa, kun hanke on päättymässä, pääsee kertomaan iloisia uutisia siitä, että hankkeen tuloksia on paljon käytettävissä. Ensinnäkin liittyen tähän Eettinen osaaminen ja tulevaisuuden työ työpakettiin on valmistunut useammista artikkeleista koostuva iso julkaisu, jossa esitellään eettinen toimintamalli ja avataan sitä näiden eri artikkeleiden kautta. Se tarjoaa osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote- alan työhön ja on hyvin käytännönläheinen julkaisu.

Tämän lisäksi koko SotePeda 24/7 -hankkeen tulokset ovat käytettävissä eli paljon käytännönläheistä aineistoa, konkreettista apua siihen, kuinka me sote-alalla digitalisaation kanssa toimitaan.

Kiitos.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Organisaatioon liittyvät tulokset (Kuva 7) osoittavat, että suurin osa (57) yrityksistä koki digitalisaation lisänneen yrityksen joustavuutta ja ketteryyttä ja lähes kaikki (58)

Jos etsitte aarteita videon katsomisen lomassa, ohjaa lapset sen jälkeen takaisin videon ääreen tutkimaan, mitä aarteita videon lapset löytävät?. Tehtävä 7:

Lea Saarni, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy CC BY-SA 4.0, Tuotettu SOTE PEDA 24/7

Outi Ahonen, Laurea Terhi Hautaviita, Laurea Johanna Holmikari, Laurea Reija Korhonen, Laurea Annika Kultavirta, Laurea Elina Rajalahti, Laurea. Tuotettu SotePeda 24/7 hankkeessa

Outi Ahonen, Laurea Terhi Hautaviita, Laurea Johanna Holmikari, Laurea Reija Korhonen, Laurea Annika Kultavirta, Laurea Elina Rajalahti, Laurea. Tuotettu SotePeda 24/7 hankkeessa

Minna Tiainen, Tampereen ammattikorkeakoulu CC BY-SA 4.0 Materiaali tuotettu SotePeda

Siinä pyrittiin ratkomaan kulttuu- rien välisen työn ongelmia sote- alan työyhteisöissä ja tuottamaan käytännönläheistä tietoa siitä, millaista muutosta kulttuurien

Koko Terijoen huvila-alueen muodostumisen lisäksi pohdin, miksi huviloita siirrettiin, ketkä niitä siirsivät, miten ja minne rakennuksia siirrettiin sekä kuinka