• Ei tuloksia

Alkuperäisrodut tuottavat vähän mutta laatua

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2022

Jaa "Alkuperäisrodut tuottavat vähän mutta laatua"

Copied!
3
4
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

Liite 22.10.2007 64. vuosikerta Numero 2 Sivu 10

Alkuperäisrodut tuottavat vähän mutta laatua

Harri Turunen, MTT

Alkuperäisrotujen lehmillä kannattavuus on heikompi kuin valtarotujen lehmillä. Näin siitä huolimatta, että eläimet ovat oikeutettuja alkuperäisrotujen erityistukeen.

Alkuperäisrotujen maidolla ja lihalla on erityisominaisuuksia, mutta valtaosa tuotannosta ohjautuu osaksi tavanomaista tuotantoketjua ilman lisähintaa. Kiinnostus alkuperäisrotuja kohtaan on kuitenkin lisääntynyt, ja uutta kuuluu myös opetusrintamalta.

Alkuperäisrotujen lehmät, itäsuomenkarja eli kyyttö, länsisuomenkarja ja pohjoissuomenkarja, tuottavat

luontaisesti vähän mutta rasvaista maitoa. Lisäksi maito sopii hyvin juustontuotantoon. Myös liha on laadukasta. Näitä erityisominaisuuksia voi kuitenkin hyödyntää taloudellisesti harvoin, sillä valtaosa alkuperäisrotujen maidosta ja lihasta kulkeutuu osaksi normaalia jalostusprosessia.

Mallit apuna kannattavuusarvioinnissa

Puhtaita alkuperäiskarjoja on erittäin vähän ja karjakoko on pieni, joten maidontuotantoa ja tuotannon taloutta on kuvattu malleilla. Oletuksena on 25 lehmän karja, jota ruokitaan rodun ominaispiirteiden ja tuotoksen mukaan.

Vertailukarjana on tavanomainen sekakarja. Ruokinnan vaatimat kotoiset rehut määräävät viljelyalan.

Alkuperäisrotujen lehmä tarvitsee rehua paljon vähemmän kuin muiden rotujen lehmät. Tällöin myös peltoa ja muita tuotantopanoksia tarvitaan vähemmän.

Riittävätkö erityistuet?

Alkuperäisrotujen maidontuotannosta maksetaan normaalit tuotanto- ja pinta-alatuet. Korkea maidon rasva- ja

valkuaispitoisuus nostavat hintaa, mutta eivät merkittävästi.

Lisäksi alkuperäisrotujen kasvattamisesta maksetaan ympäristötuen erityistukea. Se on korvausta alentuneesta maidontuotannosta valtarotuihin verrattuna.

Länsisuomenkarjalla tuki on 270 €/ey sekä itä- ja pohjoissuomenkarjalla 500 €/ey.

Kun yrityksen tuotoista vähennetään kaikki kustannukset, muodostuu yrittäjänvoittoa tai -tappiota. Tässä

(2)

mallitarkastelussa tappiota tuli yli kolmannes enemmän kuin MTT Taloustutkimuksen kirjanpitotiloilla (–0,19 €/l) vuonna 2005.

Alkuperäiskarjoissa tuotannon tappiollisuus korostuu, kun tarkastellaan kannattavuutta maitolitraa kohti. Kiinteät kustannukset nimittäin kohdistuvat pienelle tuotosmäärälle.

Alkuperäiskarjoista saatavia tuloja vähentävät myös vähistä pelloista johtuvat tukimenetykset.

Tulevaisuudennäkymiä

Tuotanto on puhtaissa karjoissa eli alkuperäiskarjoissa tappiollista. Erityistuki ei riitä maidontuotantoon suurissa alkuperäisrodun karjoissa. Suurta tuotosta ei myöskään tavoitella jalostuksen avulla. Niinpä taloudellisesti järkeviä tuotantovaihtoehtoja on etsittävä muulta.

Pelastus voi olla paikallinen maidon ja lihan jatkojalostus esimerkiksi juustoksi tai erikoislihaksi. Eläimet voivat hoitaa myös maisemaa. Alkuperäisrotujen lehmät sopivat

maatilamatkailuunkin.

Keskustelu Sukevan geenipankkikarjan sijoittamisesta on lisännyt kiinnostusta alkuperäisrotuja ja myös

alkuperäisrotujen lehmiä kohtaan. Eräät maatalousalan oppilaitokset ovat ottamassa alkuperäisrotuja mukaan luonnonvarakoulutukseensa. Tulevaisuudessa oppilaitokset voivatkin olla uusien tuoteinnovaatioiden ja yritysideoiden moottoreita.

Lisätietoja: harri.turunen@mtt.fi puh. (09) 5608 6320

Tapio Tuomela/MTT:n arkisto

Kyytöt eli itäsuomenkarjan lehmät tuottavat maitoa ja lihaa vähemmän kuin tavanomainen karja. Tuottoja pitääkin hakea jatkojalostuksesta tai erikoistuotteista.

(3)

72,6 86,7

127,4

101,4

-12,1 -17,2

-42,1

-23,8

-60

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

AY/FR LSK ISK PSK

Snt/maitolitra

Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Yrittäjäntappio

Selitteet:

AY/FR = ayshire/friisiläinen LSK = länsisuomenkarja ISK = itäsuomenkarja PSK = pohjoissuomenkarja

Vertailtavat tuotot, kustannukset ja yrittäjäntappio litraa kohti eri nautarotujen malleissa.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Opiskelijoiden mukaan tietoa painonhallinnasta sekä terveellisestä ruokavaliosta tarvitaan myös. Terveydenhoitajan tulee jakaa sellaista tietoa, mitä opiskelija kulloinkin

Hiirille valmistetaan rehua, jossa on liian vähän esimerkiksi jotain elimistön toiminnalle välttämätöntä vitamiinia (Molina ym. Molinan tutkimusryhmä havaitsi, että

Evankeliumiyhdistyksen julkaisuihin sisältyi 1950-luvulla huomattavan vähän sisä- tai ulkopoliittisia kannanottoja. Niitä oli paljon vähemmän kuin lapuanliikkeen aikoina,

1) Paljon vaikeampi 2) Vähän vaikeampi 3) Ei vaikutusta 4) Vähän helpompi.. Oletko enemmän vai vähemmän kiusaantunut toimenpiteen jälkeen?. 1) Paljon enemmän kiusaantunut

Hän kirjoittaa myös, että mitä paremmin vuorovaikutteinen markkinointi toimii, sitä vähemmän tarvitsee käyttää perinteistä markkinointia.. Tästä voimme päätellä, että

Suunta on aivan sama kuin ensikkovuonna..Ay- ja fr- lehmät ovat syöneet heinää yhtä paljon, mutta säilörehua ayrshiret ovat syöneet vähemmän.. Ero säilörehun syönnissä on

Pahnueaikana ja heti vieroituksen jälkeen porsaat söivät vilja-puolitiiviste-rehua vähemmän kuin rakeista porsasrehua ja vilja-puolitiiviste-rehua syöneet porsaat

Tavanomaisen osaston lehmät lepäsivät enemmän ja seisoivat vähemmän kuin automaattilypsyosaston lehmät, mutta tavanomaisella osastolla lehmiltä kului enemmän aikaa lypsyn

Verrattaessa ensikasvusta tehtyjä apilarehuja, lehmät söivät aikaisessa kehitysvaiheessa tehtyä rehua 1,7 kg KA/pv enemmän kuin myöhäisemmässä kehitysvaiheessa tehtyä

Vaikka lehmät söivät puhdasta herne-ohrasäilörehua vähemmän kuin nurmisäilörehua, maitotuotos lisääntyi lineaarisesti herneen osuuden lisääntyessä.. Lisäksi puhdasta

Juhani Wikström, joka on aiemmin kahdesti ollut vastuussa Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdis- tys KUTKE ry:n puheenjohtajan tehtävästä, oli KUTKEn nykyisen puheenjohtajan

Mutta hyvä johtaja tarvitsee myös myötäsyntyisiä taitoja, koska johtamisessa toimitaan paljon tunteiden ja muiden.. henkimaailman

liikesalaisuudet sekä tehdyt sopimukset, mutta on olemassa paljon myös sellaista dataa, jonka jatkokäyt- tö on mahdollista nämä asiat huomioi- denV.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee koulutusta ja ohjausta varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumi- sen arviointiin, jotta sekä pedagogisen toiminnan laatua että

Raivio kirjoittaa, että vas- ta vuonna 1847 unkarilainen lää- käri Ignaz Semmelweis keksi, että ruumiiden käsittely lisää merkit- tävästi sairastumisen, ja sitä myö-

• Seoksen kasvilajit kannattaa valita sekä kasvien ominaisuuksien että ruokintatilanteen kannalta (millaista rehua tarvitaan). • Paljon massaa vai hyvä sulavuus ja

Tällöin tulisi pohtia myös sitä, mitkä ovat sellaisia ongelmia, joiden selvittämisessä tarvitaan apuna kokeilu- ja tutkimustoimintaa ja mitkä ovat ratkaistavissa jo

Lehmä käyttää keskimäärin puolet rehujensa nettoenergiasta maitorasvan muodostamiseen, ja vaikka rehun energiaa ja muita ravintoaineita ei suoraan voi verrata tuotannon arvoon,

pääsee häviämään. Hajotukseen tarvitaan myös paljon vähemmän happoja, koska haihtumista ei pääse tapahtumaan. Niitä ei siis tarvitse myöskään lisätä

Vähän myös arvelutti, josko oma puhevalmiuteni olisi niin paljon heikompi kuin muiden kurssilaisten, että näiden takeltelustani kokema myötähäpeä vaikuttaisi haitallisesti

Testaa 1 %:n merkitsevyystasoa käyttäen nollahypoteesia, että puolueen X kannattajien suhteellinen osuus on alueella Aja B sama, kun vaihtoehtoisena hypoteesina on,

Tulevaisuusvaliokunta katsoo, että Suomen kaltaisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion energia- ja ilmastopolitiikan haasteena on erityisesti hyvinvoin- tivaltion ja kestävän

Kansainvälinen taloustilanne elää kuitenkin niin le- votonta aikaa, että myös siltä suunnalta saattaa tulla nopeallakin aikataululle yllätyksiä, jotka vaikuttavat myös