• Ei tuloksia

Mistä ei voi puhua, onko siitä vaiettava? näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Mistä ei voi puhua, onko siitä vaiettava? näkymä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

190

Pääkirjoitus

Mistä ei voi puhua, onko siitä vaiettava?

P

ÄÄMINISTERI JUHA SIPILÄN HALLITUS

tiedotti elokuussa 2018 saavuttavansa yhden tärkeimmistä tavoitteistaan, 72 prosentin työllisyysasteen. Korkea työlli- syysaste merkitsee parhaassa tapauksessa sitä, että aikuisväestö pystyy omalla työllään elättämään it- sensä – ja vähän omaisiaankin.

Työllisyys on tärkeä tekijä verokertymän kannalta.

Mitä suurempi osuus työikäisistä saa palkkaa tai muuta työtuloa, sitä laajempi on tuloveroa maksavien jouk- ko. Korkeaa työllisyyttä pidetään arvokkaana myös moraalisista syistä: matala työllisyysaste kun viittaa sii- hen, että iso osa työikäisistä oleilee yhteiskunnan tuilla tekemättä mitään.

Korkean työllisyysasteen juhlistamista ei pitäisi pilata erittelemällä, mistä työllisyys muodostuu ja mitä kaikella tehdyllä työllä saadaan aikaan. Kaikki työ on arvokasta, sanotaan, ja työelämästä ulos pul- lautettujen pitäisi ottaa vastaan työ kuin työ.

Työtä ei pidä arvostella eikä työntekoa pidä ky- seenalaistaa. Kuka siihen uskaltautuu, aiheuttaa ai- kamoisen älämölön, kuten kirjailija Ossi Nyman Röyhkeys-romaaninsa markkinointitempauksel- la vuosi sitten havainnollisti. Hän sanoi olevansa

”ideologisesti työtön”, eli kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa välttelevänsä työnvälityksen tarjoamia turhia tai suorastaan vahingollisia töitä. Viidensadan euron työttömyyskorvauksella elävä esikoiskirjailija

sanoi suostuvansa vain mielekkääseen työhön. Ei ideologisesti työtön kuitenkaan toimettomana päi- viään viettänyt: joutessaan hän kirjaili hyväksi arvioi- dun romaanin, josta lukeva kansa saa ajattelemisen aihetta. Työttömällä oli sanottavaa, ja hän onnistui sanomaan sen.

Mutta tuohtumus, jonka Nyman yhdellä lehti- haastattelulla nostatti, oli suoranaista raivoa. Uu- denmaan TE-toimiston johtaja ilmoitti pelkän lehti- haastattelun perusteella keskeyttävänsä hänen työt- tömyyskorvauksensa maksatuksen. Sanojaan aina harkiten asetteleva presidentti Sauli Niinistö joutui moraalisen paniikin valtaan menettäen hetkellisesti harkintakykynsä. Presidentti kauhisteli sitä, että kan- salainen Nyman oli sanonut ääneen ja tietoisesti, et- tei kaikki työ ole tekemisen arvoista.

LONDON SCHOOL OF ECONOMICSIN antropolo- gian professori David Graeber käyttää tarpeettomista töistä käsitettä bullshit jobs. Suomessa puhutaan ’pas- katöistä’. Antropologin silmin monet nyky-yhteis- kunnassa palkkaa vastaan tehtävät toimet ja tehtävät näyttävät absurdeilta. Uudessa kirjassaan Bullshit Jobs – A Theory (Simon Schüster 2018) Graeber väittää, että suuri osa työstä on merkityksetöntä ja hyödytön- tä, ellei jopa vahingollista.

Graeberin tarkoittamilla bullshit-töillä on suomen kielen paskatöihin verrattuna kuitenkin erityinen

(2)

191

ARTIKKELIT

AIKUISKASVATUS 3/2018

Meistä on tullut palkkatyöhön ja

rahavälitteiseen kulutukseen perustuvan talouden panttivankeja.

3/ 2018

merkityksensä. Graeberin hevonpaskatyöt löytyvät toimistoista. Iso osa niistä on hallinto- ja johtotehtä- viä. Eivätkä bullshit-työt suinkaan ole syntyneet vain julkisiin byrokratioihin. Ne ovat tyypillisiä myös suurten yritysten hallinto-osastoille. Raporttia syn- tyy niin, ettei kukaan jouda niitä lukemaan.

Graeberin näkyväksi tekemä ilmiö on saanut ylei- sössä vastakaikua juuri siksi, että niin moni ajattelee, ettei heidän vuodesta vuoteen tekemällään työllä ole mitään positiivista merkitystä. Hevonpaskatyön palkalla hyvin toimeentuleva ja yliopistossa itseään sivistänyt ihminen on alkanut arvioida tekemisiään ja ajankäyttöään kriittisesti: käytänkö aikani ja ener- giani niin, että tekemiseni helpottavat jonkun toisen elämää tai parantavat maailman tilaa laajemmin?

TARKOITUKSETON TYÖ on välittömästi vahingol- lista sille, jolla on vahva työetiikka ja jonka elämän- sisältö riippuu työstä. Osa työllisyyttä lisäävästä ja bruttokansantuotetta kasvattavasta työstä ei ole ainoastaan merkityksetöntä tekijälleen vaan myös vahingollista muille ihmisille, muille lajeille ja ym- päristölle.

Työelämän tutkimuksen grand old man Antti Kasvio kirjoittanut työn kestävyyden neljästä ulot- tuvuudesta. Taloudellisen kestävyyden ohella työtä on perusteltua arvioida ekologisen, inhimillisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Työn merki- tyksellisyydestä ja tuotteiden haitallisuudesta on voi- tava puhua ilman, että työllisyyden nimissä puhuja julistetaan harhaoppiseksi.

On tietysti niin, että kun yhdet toimet tuhoavat ympäristöä ja sairastuttavat ihmisiä, on järkevää pal- kata toisaalle väkeä korjaamaan näitä tuhoja. Meistä on tullut palkkatyöhön ja rahavälitteiseen kulutuk- seen perustuvan talouden panttivankeja. On pakko kuluttaa, jotta yritykset saavat tuotteensa kaupaksi, ihmiset työstä elantoa ja julkinen valta veronmaksa- jia. Iso osa työstä menee siihen, että korjataan niitä jälkiä, joita neuvokkaasti markkinoitu kuluttaminen on aiheuttanut.

TYÖLLISYYDEN TABU ei saisi estää keskustelua globaalisti tärkeästä aiheesta. Kansalaisten olisi jo peruskoulussa hyvä oppia tarkastelemaan yhteis- kuntaa kuten antropologit, outona koneistona, jossa yksi hieno mekanismi tuottaa vahinkoa, jota toisella mekanismilla koetetaan korjata.

Sivistynyt kansalainen kysyisi, onko siinä järkeä.

Heikki Silvennoinen

Pääkirjoitus

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Sharman (2009) mukaan staycationeista puhutaan edullisempana vaihtoehtona lomamatkalle, vaikka todellisuudessa staycation voi maksaa yhtä paljon ellei jopa enemmän kuin

Ja myös tiedän että minä voi puhua hyvin suomea mutta en voi puhua niin hyvin kuin

Voi väittää, että meillä ei olisi ryntäystä muumimukiostoksille, ellei Japanissa olisi animoitu Muumilaakson tarinoita (Tanoshii Moomin ikka, 1990–1991; Tanoshii Moomin ikka:

Työpaikalla kuluu päivistä ja vuosista niin suuri osa, että työstä pitää voida nauttia, mutta samalla pitää muistaa, että se on kuitenkin vain työtä. Minulla on ol- lut

vektori n 6= 0, joka on kohti- suorassa jokaista tason

Myös vieraiden kielten opetuksessa voisi olla aika kyseenalaistaa ajatus siitä, että kieliä voi puhua ”oikein” tai ”väärin”.. Onko esimerkiksi tarpeen (tai mahdollista)

Kuten tunnettua, Darwin tyytyi Lajien synnyssä vain lyhyesti huomauttamaan, että hänen esittämänsä luonnonvalinnan teoria toisi ennen pitkää valoa myös ihmisen alkuperään ja

Johtopäätöksenä voi kuitenkin pitää sitä, että liberalismi on edelleen kannattajilleen – arvoiltaan usein jopa vastakkaisille – edelleen suuri yleishyvä, ja siitä

Joskus käy- tämme kiertotietä, Temppelikadun, Fredrikinkadun ja Bulevardin kautta, koska matkan varrella on antikvaarisia kirjakauppoja, josta Anja tykkää, ja Ekbergin kahvila,

Pitää ottaa h uom ioon, että las- taustyötä kestää korkeintaan 8 kuukautta vuodessa ja on se siksi raskasta, että koko ikänsä lastaustyössä ollen on kyllä

Nylander (2002) kuvaa kirjassaan, kuinka joidenkin äitien mielestä se voi tuntua jopa pelottavalta. Äidit haluavat näyttää per- heen parhaita puolia terveydenhoitajalle,

Ydinvoimateollisuudessa on aina käytetty alihankkijoita ja urakoitsijoita. Esimerkiksi laitosten rakentamisen aikana suuri osa työstä tehdään urakoitsijoiden, erityisesti

Suomen Akatemian (2016) raportti havaitsi kuitenkin, että lähes kaikissa tieteenalaryhmissä kotimaisten, usean organisaation yhteisjulkaisujen tieteellinen vaikuttavuus oli

Kuvaus on varmasti kärjistetty, mutta totta on, että tieteen kansainvälisen hui- pun saavuttaminen edellyttää usein sellaisia uhrauksia, joihin suoma- laiset tutkijat eivät

Myös tällä hetkellä voidaan hyvällä syyllä väittää, että suuri osa kansainvälisesti tunnetuista tieteentekijöistämme on Tiedeseuran jäseniä.. Alunperin Tiedeseuralla

Tätä toivon, en vain siksi, että tänään hyödytön voi olla huomenna hyödyllistä, vaan myös siksi, että itsensä toteuttaminen ja hauskanpito ovat itsessään tärkeitä.

Se edellyttää kuitenkin, että ihmi- sellä on runsaasti aikaa ja että hän ottaa tosissaan Härkösen ohjeet.. On hämmentävää, miten seka- va

Monet edellä mainitut seikat sekä erityisesti se, että johtajan työstä suuri (kenties suurin) osa on uusien asioiden oppimista ja niiden opettamista alaisille tai muille

Astrid Erll & Ansgar Nünning (eds.), Cultural Memory Studies.. An

Tutkija(t) ja julkaisija arviointikäytäntöineen ovat yhdessä vastuussa siitä, että analyysi on vastuullinen ja oikein raportoitu, ja että eettiset ky- symykset on

Voi- daanko tieteen edistymisestä yhteiskuntatieteissä yleensä puhua.. Miten eri yhteiskuntatieteet ova·t edistyneet tai - ellei niiden yhteydessä voida puhua

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitut- kimuksessa (Maamu) havaittiin, että somalialais- ja venäläistaustaiset miehet arvioivat työkykynsä yhtä hyväksi kuin miehet

tailtaessa löytyy sekä alueellisia eroja että aukkoja etenkin pienempien kielten kohdal- ta — merkitseekö tämä, että kantasuomen käsitteestäkin olisi luovuttava ja