• Ei tuloksia

Uusia näkökulmia kasvatustieteen tieteenalakehitykseen. näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Uusia näkökulmia kasvatustieteen tieteenalakehitykseen. näkymä"

Copied!
3
0
0

Kokoteksti

(1)

Arvostelut

Uusia näkökulmia kasvatustieteen tieteenalakehitykseen

Pauli Siljander

Saari, Antti 2011. Kasvatustieteen tiedontahto. Kriittisen historian näkökulmia suo- malaiseen kasvatuksen tutkimukseen. Kasvatusalan tutkimuksia 55. Jyväskylä: Suo- men kasvatustieteellinen seura. 461 s.

Suomalaisen kasvatustieteen tieteenalahistoriaa käsittelevä tutkimus ei ole viime vuosina ollut kovin runsaslukuista. Viime vuosikymmeniltä tunnetuimpia lienevät Taimo Iisalon, Paavo Päivänsalon ja Sirkka Ahosen kasvatustieteen historiaa käsittelevät tutkimukset.

Vaikka Antti Saaren tutkimus ei siis lähde tyhjiöstä, se tekee merkittävän uuden avauksen kasvatustieteen historian kentälle. Työn perusideana on eritellä Foucault’n filosofian ja kriittisen historiankirjoituksen välineistöllä kasvatustieteen tieteenalakehitystä. Varsinaise- na tutkimuskohteena on suomalainen empiirinen kasvatustiede, joka on rajattu aikajaksoon 1900-luvun alusta 1970-luvun lopulle eli empiirisen kasvatustieteen alkuvaiheista tilantee- seen, jossa ajatus yhtenäisestä empiirisestä paradigmasta alkoi hajota. Tutkimus on lähesty- mistavaltaan hyvin vaativassa mielessä monitieteinen ja tieteiden välinen: se on paikannet- tavissa tieteenfilosofisen, kasvatusfilosofisen, historiallisen ja tiedonsosiologisen tutkimuk- sen risteys- ja leikkauskohtiin.

Tutkimuksen ongelmanasettelu on kaksivaiheinen. Johdantoluvussa esitetään alustava tutkimuskysymys: millä tavoin suomalainen kasvatustiede pyrkii tuottamaan objektiivista sekä samalla kasvatuksen ja opetuksen käytäntöjen kannalta merkityksellistä ja hyödynnet- tävää tietoa? Tämä tarkennetaan ja kohdennetaan Foucault’n pohjalta kolmen pääalueen eli 1) tiedon, 2) tietävän subjektin ja 3) vallan teemoihin. Tutkimuksen historiallis-empiirinen analyysi on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen tarkastelee – tekijän oman määrityk- sen mukaan – empiirisen kasvatustieteen "diskursiivisen muodostelman ääriviivoja", toinen osa rajatummin kolmea tapausesimerkkiä. Työn perusrakenne on selkeä, mutta lähestymis- tavan valinnasta on seurannut se, että disposition jäsennys pää- ja alalukuineen ei noudata perinteisen historiantutkimuksen jäsennystapoja, mutta ei kaikilta osin myöskään Fou- cault’n käsitekehyksen temaattista jäsennystä.

Saari avaa tutkimuksensa aihepiirin huolenaiheella, joka aiheutuu siitä, että kasvatustie- teellinen tiedonala on yhä laajemmin ja pakottavammin välineellisen järjen dominoima siten, että kasvatuksella kulttuurisena ja eettisenä suhteena ei juurikaan näytä olevan tilaa kasvatustieteen käytänteissä. Lähtökohta-asetelmassa on perimmältään kyse teoria–käytän- tö-suhteesta eli siitä, miten kasvatustieteellinen tieto kytkeytyy kohteeseensa kasvatustodel- lisuuteen eli kasvatuksen ja opetuksen käytänteisiin, kasvatuksen arvopäämääriin, yhteis- kunnallisen vallan käytön kysymyksiin jne. Välineellistymisen kritiikkiin on helppo yhtyä, mutta aiheen perustelu ja motivointi positivistisen kasvatustieteen kritiikillä vaikuttaa tämän päivän kontekstissa kaukaa haetulta. Ovathan erityyppiset konstruktivistiset virtauk- set positivismi–behaviorismi-kritiikkeineen olleet suomalaisenkin kasvatustieteen valtavir- taa jo parikymmentä vuotta, eikä kasvatuksen arvopäämäärien sulkeminen tieteen ulkopuo- lelle ole enää yhtä ilmeistä kuin muutama vuosikymmen sitten.

70

(2)

Kasvatus & Aika 5 (2) 2011, 56–72 Tutkimuksen lähestymistavan ja teorialähtökohtian tarkastelu on poikkeuksellisen perusteellinen Foucault’ n ajattelutavan ja käsitteistön analyysi. Tekijä osoittaa tuntevansa erittäin hyvin paitsi Foucault’n ajattelua myös muita filosofian ja yhteiskuntatieteiden klas- sikkoja, ja erityisesti myös kasvatustieteen ja psykologian historiaa. Aineistojen analyysin kannalta katsoen Foucault’n osalta olisi riittänyt tiiviimpikin esitys, mutta toisaalta teoria- osuus osoittaa tutkimuksen metodologisten ja epistemologisten lähtökohtien syvällistä hal- lintaa. Niille lukijoille, joille Foucault ei ole entuudestaan tuttu, monivivahteinen ja vaike- selkoinen käsitteistö jää paikoin väistämättä abstraktiksi. Esimerkiksi sellaisten käsitteiden kuin ’subjektin hermeneutiikka’, ’objektin metafysiikka’, ’moderni episteme’,

’dispositiivi’, ’diskursiivisten muodostelmien sisäiset säännöt’ olisi kaivannut lukijaystä- vällisempää esitystapaa.

Tutkimuksen lähdeaineistot on ryhmitelty kahteen kategoriaan, lähteet ja aineistot, jois- ta jälkimmäinen tarkoittaa empiiristä kasvatustiedettä koskevaa tutkimuksen kohdeaineis- toa. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu pääasiassa kasvatusalan aikakauslehtiartik- keleista, oppikirjoista, tutkimusraporteista, komiteanmietinnöistä ja aikalaiskeskustelusta.

Tutkimusaineistojen valinnan kriteerit jäävät kuitenkin epäselviksi ja eri aineistotyyppien painoarvoa ei juurikaan pohdita. Tämä on metodinen puute huolimatta siitä, että lähesty- mistapana on foucault’lainen kriittinen historiankirjoitus. Se minkälainen ’diskursiivinen muodostelma’ empiirisen kasvatustieteen sisällöstä rakentuu, riippuu joka tapauksessa käy- tetystä lähdeaineistosta. Esimerkiksi 1960–1970-lukujen oppimisdiskurssissa erittäin vah- voja dokumentteja olivat Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean ja vuoden 1971 koulu- tuskomiteanmietinnöt, joissa silloinen oppimisteoreettinen ajattelu (esim. Mastery lear- ning) ja ’hallinnan käytäntöjen’ (kouluhallinnon) välinen kytkös näyttäytyy poikkeukselli- sen vahvana.

Tutkimusaineistojen analyysi on perusteellista ja seuraa pääosin viitekehyksessä määri- tettyjä polkuja. Tarkastelussa polveilee kuitenkin tietty lähestymistavan valinnasta johtuva jännite. Kautta linjan tulee ilmi foucault’lainen representaatio-kritiikki, joka kohdistuu modernin tieteen tapaan erottaa sanat ja asiat. Toisin sanoen tähdennetään, että foucault’lai- nen historiankirjoitus ei pyri "kirjoittamaan referentin historiaa" (s. 53) eikä pyri kuvaa- maan "miten asiat ovat tapahtuneet" (s. 74) tai ylipäänsä tekemään viittauksia diskurssien ulkopuolelle. Tämä on myös Saaren tutkimuksen peruslähtökohta. Toisaalta kuitenkin dis- kursseihin johdatellaan systemaattisesti ja perusteellisesti kuvaamalla historiallista taustaa, eli historiallisia faktoja ja tapahtumakulkuja. Näin ollen työssä vuorottelevat perinteinen historiallinen tarkastelu ja foucault’lainen diskurssianalyysi.

Tutkimuksen keskeinen anti on se, että Saari kykenee foucault’laisen käsitevälineistön avulla tuomaan esiin näkökulmia, joita aiempi kasvatustieteen historiaa koskeva tutkimus ei ole havainnut. Empiirisen kasvatustieteen ajattelumallit ja tutkimuskohteen asettamista- vat kytketään oivaltavasti sosiaalisen vallan ja hallinnan käytäntöihin, osoitetaan muun muassa millä tavoin tiede irrottautuu historiansa kuluessa spekulatiivisesta unestaan, millä tavoin biologia, fysiologia ja psykologia avaavat ’elämän’ varhaiselle empiiriselle kasva- tuksen tutkimukselle, ja millä tavoin kasvatustiede löytää – tai uskoo löytävänsä – aina uudelleen kohteensa ja sen lainalaisuudet. Saaren tarkastelussa huomiota kiinnittää se, että positivismi–behaviorismi-syytösten kohteena ollut empiristinen kasvatustiede etsii Saaren tulkinnan mukaan jatkuvasti näkyvän takaa ’näkymätöntä’, havainnon ulottumattomissa olevaa salattua lapsen luontoa tai sosiaalisten suhteiden säännönmukaisuutta. Tämä ei ole ainakaan kovin jyrkkää positivismi-empirismiä.

Tutkimuksen toisen osan esimerkit – kuten DPA-Helsinki ja tilastomenetelmät erilaisine sovelluksineen – ovat kasvatustieteen tuttua lähihistoriaa, mutta oivaltava tarkastelutapa 71

(3)

Arvostelut

saa näyttämään empiirisen kasvatustieteen uudessa valossa. Historiallisten murrosten sijas- ta Saaren tutkimus tähdentää jatkuvuutta, jota ilmentää tietty toisto, tapa jolla empiirinen kasvatustiede on ’lapsen asialla’ tai jolla se oikeuttaa itseään koulutuksen hallinnan perus- tana.

Kaiken kaikkiaan tutkimus on kunnianhimoinen suomalaisen empiirisen kasvatustieteen tiedeanalyysi, jossa tekijän on onnistunut erinomaisen hyvin. Tutkimus avaa uusia näkökul- mia maamme kasvatushistorian tutkimukselle ja kasvatustieteen itseymmärrykselle. Työ on väitöskirjaksi tavanomaista laajempi, ja sen vaatii myös lukijalta paljon.

Pauli Siljander toimii kasvatustieteen professorina Oulun yliopistossa

72

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Perssonin artikkelissa (2013) pohditaan tekijöitä, joilla nykyisten kannattamattomien asiakkaiden tilannetta voidaan parantaa. Artikkelissa analysoidaan kolmea tapaustut-

”Menemättä kovin syvälle Negriin ja hänen teoreet- tiseen selkiytymättömyyteensä ja ristiriitoihinsa (ne ehkä ovatkin yksi hänen menestyksensä osatekijä), joista viime

Uusia metalliteollisuuden hankkeita on ollut YVA-menettelyssä viime vuosina vain muutamia. Vuosina 2000–2016 metalliteollisuuden hank- keille myönnettyjen ympäristölupien

• 20:lle myönnetty oikeus sekä Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op suorittamiseen että Kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op.. (Varhaiskasvatuksen

Märkätilojen rakentaminen on kehittynyt viime vuosina merkittävästi. On tullut uusia määräyksiä ja uusia tuotteita, joiden avulla voidaan tehdä entistä laadukkaampia raken-

Arttu Kuivala, kasvatustieteen maisteri, projektikoordinaattori Turvallinen Oulu -hanke Hanna Poijula, kasvatustieteen maisteri, projektikoordinaattori Turvallinen Oulu -hanke

Siljanderin näkökulma am- mentaa hermeneuttisesta tra- ditiosta, joka asettuu avoimesti vastahankaan sekä yhteiskunnan pedagoitumisen että tieteenalan sirpaloitumisen kanssa..

Kirjan ensimmäisen teema-alueen artikkelit, O’Dowdin, Winter-Jen- senin ja Wikanderin pohjoismai- sen vertailevan kasvatustieteen historian tarkastelu sekä Lawnin kahden

Saari todentaa muiden muassa sitä, miten yksilö kasvatustieteen tutkimuksen ja tiedon kohteena kumpusi biolo- giasta, fysiologiasta sekä varhai- sesta psykologiasta.. Niiden kautta

tukselle sitä, että kuinka hyvin sen tutkimus on palvellut opetussuunnitelmien kehittämisessä, ammattikasvatuksella on hyvin vähän tekemistä kasvatustieteen

Toisaalta kasvatustieteen tai kasvatuksen maailmaan sisältyy myös koko ihmisen elämä, mutta se on muutakin kuin esteettistä, vaikka voidaan sanoa, että tietynlainen esteettinen

-Yhtä huomiotani olen yrittänyt viime vuosina tuoda esille, rTJ.Jtta se ei ota kovin herl\ästi tulta sen enempää poliitikkojen kuin tiedonvälityksenkään piirissä: Minus-

Kirjastojen työalueet ja kirjastojen välinen työnjako ovat viime vuosina monin tavoin uudelleen muotoutuneet.. Tuloksena on ol- lut keskittymistä, hajautettuja yhteispalveluja,

Tämä osuus on kuitenkin las- kenut viime vuosina (Kuvio 3). Vuonna 2010 enää 60,4 prosenttia artikkeleista oli suomalaisen vastuukirjoittajan tekemiä. Laskun taustalla on

Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi (1916−1923); Skurnik ja Pasternack (2007)... Valitettavasti käytettävissämme ei ole tar- kempaa tietoa siitä, mikä tämä osuus oli

Länsimaisessa lehdistössä (pl yleensä ruotsalaiset) painostus nähdään valtiotasolla tiettyjä puolueita tai henkilöitä vastaan kohdistuvana, kun taas

On myös kunnioitettavaa, että joku us- kaltaa tarttua niin mutkikkaaseen ja into- himoja nostattavaan ilmiöön kuin lukion äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilas-

Ensimmäiseksi Vaattovaaran tutkimus jatkaa suomalaisen variationis- tisen sosiolingvistiikan traditiota ja aset- taa työn siihen kehykseen, jossa on viime aikoina tutkittu

Olemme kovin kiitollisia kolumnisti Mauri Panhelaiselle, että hän on jakanut ajatuksiaan KeVeriläisten kanssa sekä tuonut uusia näkökulmia virkistävällä tavalla

Ilmolahden tutkimus on ajankohtainen paitsi sisällissodan muistovuoden takia, myös sen käsittelemien teemojen vuoksi, sillä viime vuosina julkisessa keskustelussa on

Saattaa olla mahdollista, että tämä oli syy siihen, että kasvatustieteen irrottautuminen historiasta tapahtui hiukan myö- hemmin 1960- ja 1970-luvuilla, kun muutos

Tutkimuksen taustana yhdistyy opinnäytetyöntekijän oma mielenkiinto aiheeseen, sekä toimek- siantajan tarve toteuttaa tutkimus. Toimeksiantajaorganisaatiossa on toteutettu viime

Vähä-Piikkiö, Maarit. ”Meidän on vapautettava ihmisten voimavarat luovuuteen” - Poliittisten luovuusdiskurssien hallinta-analyyttinen tutkimus. Kasvatustieteen pro