• Ei tuloksia

Osaamispisteet työn määrittäjinä -osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 20.4.2015

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Osaamispisteet työn määrittäjinä -osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 20.4.2015"

Copied!
25
0
0

Kokoteksti

(1)

Osaamispisteet työn määrittäjinä -osaamisperusteisuus ammatillisessa

peruskoulutuksessa 20.4.2015

Sirkka-Liisa Kärki

Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus –yksikkö

(2)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Tutkintojärjestelmän/perusteid en

kehittämisen tahtotila (TUTKE 2)

L 787/2014

osaamis-

perusteisuus

työelämä- lähtöisyys

reagointikyky

selkeys

johdon- mukaisuus

hahmottuminen kokonaisuutena

joustavuus

valinnaisuus

yksilölliset opinto- ja tutkintopolut

osaamisen

tunnistaminen ja tunnustaminen

(3)

10/20/2022

Tutkinnon perusteet 52 perustutkinnolle

Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma/

Koko koulutusta koskevat/

tutkintokohtaiset asiat

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

- yhdessä opiskelijan kanssa

- opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin ja valintoihin perustuva

- päivitys koulutuksen aikana

Muut

määräykset Säädökset

(4)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Ammatillinen peruskoulutus tutkintojen ja koulutusten uudistaminen rinnakkain

TUTKE2/ Ecvet – Perustutkintojen uudistaminen

o TUTKE2 - lakien vahvistus 3.10.14, asetukset annettiin 9.10.14 o Perustutkintojen perusteet (52 pt) ja muut määräykset ( 5 kpl)

valmiiksi ja koulutuksen järjestäjille 10-11/2014, voimaan 1.8.2015 – koskevat sekä jatkavia että aloittavia opiskelijoita

o Perustutkinnon perusteiden ja muiden määräysten toimeenpano

VALMA – Valmentavien koulutusten uudistaminen

o HE annettu 23.10.2014 säädökset 3/2015, voimaan 1.8.2015 o Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

perusteet sekä itsenäiseen elämään ja työhön valmentavan koulutuksen perusteet 4/2015,voimaan 1.8.2015

o Uudistuksen toimeenpano

Perusteiden rakenteistaminen/ e-perusteet 1-3/2015

(5)

Ammatillisten perustutkintojen perusteet (52) määrittelevät

tutkinnon suorittamiseksi edellytettävän osaamisen

Tutkintonimikkeet

Tutkinnon muodostuminen - tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat ja niiden laajuudet osaamispisteinä Ammatilliset tutkinnon osat:

ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ja ammattitaidon osoittamistavat

Yhteiset tutkinnon osat/ niiden osa-alueet ja osa- alueiden osaamispisteet sekä osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja kriteerit(1-3)

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

(6)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Muut määräykset – annettu omina asiakirjoina

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet sekä arvosanojen

muuntaminen ( ml. siirtymävaiheen ratkaisut)

Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset, koskevat vain SORA- tutkintoja

Suunnitelmat opiskelijoiden suojelemiseksi ja kurinpitokeinojen käyttämiseksi

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet

.

(7)

Toimeenpanon tuki

Osaamisperusteisuus - todeksi tukimateriaali (julkaistu) Todistusmallit ja ohjeet sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitetut liitteet (tarkistus)

Perusteiden toimeenpano-opas ( tarkistus viimeisteltävänä)

Opiskelijan arviointiopas ( tarkistus, sivuilla - tulee vielä pieniä tarkistuksia viimeisimmistä säädösmuutoksista johtuen)

Työpaikalla tapahtuvan opiskelun opas (valmisteilla) Ns. SORA-opas (tarkistus keväällä)

Ns. ECVET-opas (koulutuksen järjestäjät, työelämä, opiskelijat)

Tiedotus ja koulutus ( maksuton ja maksullinen) – tietoa www.oph.fi/ampe ja www.oph.fi/yrkesgrund sivustot

10/20/2022

(8)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisperusteisuus

(9)

Osaamisperusteisuus ja TUTKE2

Tutkinto =

osaamiskokonaisuus/

osaamisalat

Osaamisperusteiset tutkinnon osat,

ammattitaitovaatimukset/

osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamispisteet

tutkintojen ja tutkinnon osien mitoituksena

Perustutkinnon tavoitteena

työelämässä vaadittava osaaminen, yleissivistys, jatko-opinto- valmiudet

Tutkinnon

muodostuminen - osaamisperusta

Osaamisen arviointi - laadunvarmistus

Työssäoppiminen - osaamisen hankintaa Tutkinnon perusteet

Muut määräykset

Koulutuksen järjestäjä / toiminnan ohjaus –

Strat./ operat.taso

Oppimis-, opetus-, ohjaus- ja arviointiprosessit

Säädökset ja muut ohjausjärjestelmät

Osaamisperusteisuus todeksi - mitä muutoksia

Koulutuksen järjestäjän ops/

hops:t

(10)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisperusteisuutta vahvistettu – kyseessä ajattelutavan muutos

Tutkinto osaamiskokonaisuus, osaamisalat koulutusohjelmien tilalle

Osaamispisteet tutkintojen ja tutkinnon osien

mitoitukseksi ammatillisessa peruskoulutuksessa Tutkintojen muodostuminen

• pakollisuus - yhteinen osaamisperusta

• valinnaisuus - yksilölliset polut

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ECVET- toimeenpano

• eurooppalainen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä

(11)

Osaamisperusteisuus todeksi -

muutoksen johtaminen koulutuksen järjestäjän tehtävä

Tarvitaan toimeenpanosuunnitelma ja askelmerkit

 visio 2015- nykytilasta - tavoitetilaan

 strateginen taso – päätökset ml. opetuksen resurssit

 operatiivinen taso- päätösten toimeenpano –

oppimisympäristot, ko. opiskelijoiden tarvitsema opetus ja ohjaus

 toimijat; koulutuksen järjestäjä, oppilaitosjohto, opettajat ja muu henkilökunta, opiskelijat, sekä sidosryhmät, erityisesti työelämän edustajat

 toimenpiteiden ja vastuiden määrittely

 toimeenpanon seuranta ja arviointi ja kehittämiskohteiden määrittely

10/20/2022

(12)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisperusteisuuden toimeenpano

Tarvitaan sekä ajattelutavan muutosta että

toimintaprosessien ja toiminnan muutosta, jotta mm.

osaamisperusteisuus, joustavat opintopolut jne toteutuvat

On varmistettava, etteivät myöskään muut

ohjausjärjestelmien muutokset pääse vaikuttamaan opiskelijoiden saavuttaman ammattitaidon laatua – se on kohtalokasta sekä opiskelijoiden

työllistymisen että työelämän kannalta

(13)

Osaamisperusteisuus - muutoksia toiminnan ohjaukseen ja toimintaan

Osaamisperusteisuus on tärkeä saada toiminnan ohjaukseen, toimintasääntöihin, toimielimen

toimintaan, opetussuunnitelmiin, hopseihin, hojkseihin, arviointi- ja näyttösuunnitelmiin ja

opetuksen toteuttamiseen, arviointiin, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Osaamisperusteisuuden toteutuminen –

sekä ajattelutavan että toiminnan muutos –

pois oppiaine-, sisältö- ja opetusaikakeskeisyydestä

(14)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisperusteisuus pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi

Ajattelutavan muutos keskeistä

Osaamisen hankkiminen ja osaamisen laadunvarmistaminen lähtökohdaksi

Osaamisen saavuttamiseksi tarvittavat oppimisprosessit/

opetus- ja ohjaus- sekä arviointiprosessit keskeisiä Oppijan osaaminen ja sen kehittymisen tuki keskiöön Opiskelijalla jo olevan osaamisen päälle tarvittavin osin uuden osaamisen hankkiminen

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tehostaminen Määrällisestä suorittamisesta osaamiseen huomio

10/20/2022

(15)

Osaamisperusteisuus ja opetus

Opettaja keskeinen kuten ennenkin, mutta

opettamisen ja arvioinnin lähtökohtana tulee olla osaaminen ja sen saavuttamisen tukeminen

Oppiaineiden opiskelusta osaamisen hankintaan ja osaamisen osoittamiseen

Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen Opiskelijoiden osaamisen kehittymisen tuki ja ammattitaidon laadun varmistaminen keskiöön Opintoviikoista osaamispisteisiin – opiskelijoille tulevista muutoksista tiedottaminen

(16)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamispisteet

(17)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava ammatillinen

perustutkinto (180 osaamispistettä) sisältää (VN:n asetus 801/2014 § 1-2 ja 5

1. ammatillisia tutkinnon osia (135 osaamispistettä) ,(joista ammatillisessa peruskoulutuksessa 15 osaamispistettä voi olla vapaasti valittavia tutkinnon osia) ja

2. yhteisiä tutkinnon osia (35 osaamispistettä)

3. vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 osaamispistettä).

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen

perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssaoppimisen kautta vähintään 30 osaamispistettä (VN:n asetus 799/2014 § 5a)

Tutkinnon yksilöllinen laajentaminen ( VN:n asetus 801/2014 § 6)

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa enemmän ammatillisia tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten

taikka opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta.

(18)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamispisteet korvaavat opintoviikot ammatillisessa peruskoulutuksessa

Ammatillisessa peruskoulutuksessa mitoitus osaamispisteinä

Ammatillisen perustutkinnon laajuus 180

osaamispistettä - vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60 osaamispistettä

Tutkinnon perusteissa tutkinnon osien/osa-alueiden osaamispisteet määräytyvät, mikä on tutkinnon osan osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys koko tutkinnosta

Osaamispisteet opiskelijalle, kun hän on osoittanut osaamisensa

(19)

Osaamispisteiden määrittely

Koko tutkinnon ja tutkinnon osaryhmien sekä yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien osaamispisteiden

kokonaismäärät määritelty säädöksissä

Kunkin ammatillisen tutkinnon osan osaamispisteiden määrittely kriteeriperusteisesti (kattavuus, vaikeusaste, merkittävyys) tutkinnoittain

Neljän yhteisen tutkinnon osan eri osa-alueille pakolliset/

valinnaiset osaamispisteet määritelty tutkinnon perusteissa.

10/20/2022

(20)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Mitä osaamispisteet määrittävät?

Osaamispisteet mittaavat osaamisen laajuutta Osaamispisteet eivät määritä opiskelijan

opiskeluaikaa

Osaamispisteet eivät määritä järjestetyn opetuksen ja ohjauksen määrää eikä paikallisesti/

ryhmäkohtaisesti tarvittavia painotuksia

(21)

Osaamispisteet ja opettajan työ

Osaamispisteitä ei voi kääntää laskennallisesti opettajan työksi

Opintoviikotkaan eivät ole olleet opettajan työn määrittäjiä, vaan opiskelijan keskimäärin

tarvitsemaa aikaa ko. osaamisen hankkimiseen Tarvittava opetus ja ohjaus tutkinnoille, tutkinnon osille eri oppimisympäristöissä on suunniteltava ottaen huomioon tutkinnon osien

ammattitaitovaatimukset/osaamistavoitteet/arviointi sekä erilaisten opiskelijoiden ohjauksen ja

opetuksen tarpeet

(22)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Opetuksen ja ohjauksen raamit

Rahat, jotka käytettävissä opettajien palkkaukseen Opetukseen ja ohjaukseen käytettävä

kokonaisresurssi opetus/ohjaus/ arviointi

Opettajan työ – ves/ tes mukaiset opettajien työn määritykset

Koulutuksen järjestäjä päättää opetusresurssin jaon periaatteet

• Yksikkökohtaisesti/ tutkintokohtaisesti/ tutkinnon osien mukaan/ erilaisten opiskelijoiden

ohjaustarpeet/ erilaiset oppimisympäristöt/

menetelmät

(23)

Koulutustarjonta

Kokonaistuntikehys määritellään lukuvuosittain ja se perustuu budjettiin

Budjetin pohjana on tutkinnoittain ennakoidut opiskelijamäärät ja HOJKSien määrät sekä

koulutustarjonnassa toteutettavat tutkinnot ja tutkinnon osat Lukuvuoden 2015 -2016 kokonaistuntikehyksen

määrittelyssä huomioidaan myös kuluvan lukuvuoden toteumatiedot, ettei muutoksen myötä tule mitään suuria yllätyksiä.

Yllätyksiä voi tulla lukuvuoden aikana, jos opiskelijamäärä poikkeaa huomattavasti ennakoidusta opiskelijamäärästä.

Silloin pohditaan korjaavia toimia – kuten nykyäänkin.

Opetuksen resursoinnin pohjana

kokonaistuntikehys (esimerkiksi)

(24)

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Koulutustarjonta

Opetuksen resurssi sidotaan kokonaistunteina ammatillisiin tutkinnon osiin ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin – ei oppimistavoitteisiin.

Resurssit jaetaan opetussuunnitelmassa määriteltyjen

painotusten sekä opiskelijoiden valintojen ja tarpeiden mukaan kokonaistunteina.

Opetuksen resurssia ei sidota matemaattisesti osaamispisteisiin.

Opetus/lukujärjestykset suunnitellaan jaksoittain 9 viikolle neljän jakson järjestelmässä

Tavoitteena on kohdistaa opetuksen resurssi tukemaan

kokonaisvaltaisemmin ja joustavammin tutkinnon osien suorittamista yksittäisten “kurssien” sijasta.

Kokonaiskehyksestä opettajien

työnjakoon (esimerkiksi)

(25)

KIITOS

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle arviointipäätöksen (arvioinnin tulokset ja tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseen) tutkinnon osan, yhteisen tutkinnon

Tutkinnon järjestäjän edustaja (yleensä vastuukouluttaja) ja tutkinnon tai sen osan suorittaja laativat yhdessä tutkinnon suorittajalle henkilökohtaisen näyttösuunnitelman

Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava

Opiskelijoiden osaamista ar- vioitiin ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanojen sekä koulutuksen järjestäjien ja työelämän

osat Suoritetut tutkinnon osat merkitään todistukseen ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen mukaisesti. Seuraavien tutkinnon osien nimien alle merkitään tutkinnon osaan sisältyvät

• ammatillisessa peruskoulutuksessa vuosina 2007–2009 tutkinnon suorittaneiden (ops-pe- rusteinen ja näyttö) myöhemmät, 7 vuoden aikana suoritetut tutkinnot: ammatillisen

Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sen pohjalta, miten hankittu osaaminen vastaa perus- tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammatillisten tutkinnon osien

Tämän tuntijaon mukaisten kurssien sisältämä osaaminen kattaa edellä mainittujen yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien lisäksi