• Ei tuloksia

TIEDOKSI

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "TIEDOKSI"

Copied!
5
0
0

Kokoteksti

(1)

Tiedoksi

TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA

Economics of aging - aika: 11.-15.10. 1992

- paikka: St. Feliu de Guixols, Espanja - lisätietoja: Dr. Josip Hendekovic, Europe- an Science Foundation 1 quai Lwzay-Mame- sia, F-67080 Strasbourg Cedex, France. Tel.

33-88 76 71 35, Fax. 33-88 36 69 87, Tlx.

890440.

International Congress on Economic Advance- ment of Developing Countries

- aika: 9.-14.11. 1992 - paikka: Singapore

- teemat: »Development and Growth: Strate- gies for Economic and Social Development»

-lisätietoja: Dr. N. Ravindranathan, 112 East Coast Road 03-14, Katong People's Complex, Singapore 1542, p. 65-4471680, fax. 65-344 0472.

Fifth Annual Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics

- aika: 26.-28.3. 1993 - paikka: New York City, USA

- teema: »Incentives and Values as Founda- tions of Social Order»

-lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, Hämeentie 8 A, 00530 Helsinki, p. 737 733, fax. 701 3807.

Out of the Margins: Feminist Perspectives on Economic Theory

- aika: 2.5.6. 1993

- paikka: Amsterdam University, Depatment of Economics, Amsterdam Hollanti.

- call for papers 1.10. 1992 mennessä -lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, Hämeentie 8 A, 00530 Helsinki, p. 737 733, fax. 701 3807.

Econometrics of Europe 2000 - aika: 4.-5.12.1992 - paikka: Bryssel, Belgia

-lisätietoja: prof. P. Kestens, CP 140, ULB, 50 Avenue Franklin Roosevelt, B - 1050 - Brussels, fax: 32 - 2 - 650 4012.

Statistics with Non-precice Data - aika: 17.-20. 8. 1993 - paikka: Innsbruck, Itävalta

- lisätietoja: prof. R. Viertl, Institut ftir Sta- tistik und Wahrscheiligtheorie, Technische Universität Wien, A-1040 Wien, Austria.

»Callfor papers» - esitelmätarjouksia otetaan vastaan kansantaloustieteen päiville

Taloustieteellinen Seura järjestää viidennettois- ta kansantaloustieteen päivät Joensuussa 8- 9. helmikuuta 1993. Esitelmät kaikilta talous- tieteellisen tutkimuksen aloilta ovat tervetullei - ta. Tarjoukset voi lähettää marraskuun loppuun mennessä Taloustieteellisen Seuran sihteerille Esko Mustoselle, VATT, PL 269, 00531 Hel- sinki, puh. 703 2963. Opiskelijoiden on mah- dollista saada avustusta matkakuluihin.

(2)

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Helsingin kauppakorkeakoulu

Heikkinen, Veli-Pekka: Yksityismetsänomista- jien asenteet ja puuntarjontakäyttäytyminen.

Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Lehdon, Antti: The Efficiency of Soybean Fu- tures Markets. Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Stirkkinen, Mika: Odotusteoria korkojen aika- rakeIiteen selittäjänä; empiirinen tutkimus ARCH-M mallilla. Tutkielma, kevätlukukau- si 1992.

Mokkala, Harri: Suomen paperiteollisuuden monopolivoima ja hinnoittelu. Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Vartiainen, Marko: Itsenäinen Euroopan kes- kuspankki ja hintatason vakaus. Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Takanen, Terhi: The Optimum Currency Area Concept - an Evaluation in the Case of EMS and the Italian Economy. Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Tähtinen, Timo: Towards Monetary Union in the European Community: The Case for EMU, the Making of EMU and how to Achie- ve Price Stability in EMU. Tutkielma, syys- lukukausi 1992.

Rouvinen, Petri: Monetaristiset mallit valuut- takurssin määräytymisessä, empiirisiä ha- vaintoja. Tutkielma, syyslukukausi 1992.

Vesala, Jukka: Incomplete Exchange Rate Pass-Through and Hysteresis in Trade. Tut- kielma, syyslukukausi 1992.

Heinonen, Tarja: Financial Innovation. Lisen- siaattitutkimus, syyslukukausi 1992.

Kukkonen, Mikko: Lukitusvaikutus ja efektii- vinen veroaste pääomavoittoverotuksessa.

Lisensiaattitutkimus, syyslukukausi 1992.

Joensuun yliopisto

Vatanen, Eero*: Panos-tuotostutkimus metsä- sektorin analyysissä. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi 1992.

Lapin yliopisto

Huhtala, Juha: Pitkän ajan taloudellinen kas- vu - uuden kasvuteorian näkökohtia. Tut- kielma kevätlukukausi 1992.

Oulun yliopisto

Ahonen, Tuomo: Tulospalkkauksen soveltami- nen erään keskusliikkeen alueyksikön mate- riaalitoimintojen ohjauksessa. Pro Gradu, kevätlukukausi 1992.

Huikuri, Sakari ja Moisala, Kari: Yrityksen kriittiset menestystekijät ja menestyksellisyys strategisessa suunnittelussa. Pro Gradu, ke- vätlukukausi 1992.

Korhonen, Juha: Luottotappioriskin hinnoitte- lu. Pro Gradu, kevätlukukausi 1992.

Murto, Risto: On the Term Structure of Inter- est Rates in the Finnish Money Market. Li- sensiaattityö, kevätlukukausi 1992.

Tampereen yliopisto

Björklund, Timo: Pankin korkoriskien hallin- ta. Pro Gradu, kevätlukukausi 1992.

Hoffren, Jukka: Luonnonvaratilinpito kansan- talouden tilinpidon täydentäjänä. Pro Gra- du, kevätlukukausi 1992.

Honkonen, Petteri: Yritysten valuuttariskit, va- luuttastrategiat ja riskeiltä suojautuminen.

Pro Gradu, kevätlukukausi 1992.

Rantatupa, Teijo: Suomen rahoitusjärjestelmän rakenteen ja pääomaverotuksen rahoitus- markkinavaikutuksista. Pro Gradu, kevätlu- kukausi 1992.

Vesala, Helena: Tobinin q-investointiteoria Suomessa. Pro Gradu, kevätlukukausi 1992.

Turun kauppakorkeakoulu

Kovalainen, Petri: Osakeoptioiden hinnanmuo- dostus sekä Black-Scholes -mallin toimivuus ja merkitys. Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Turun yliopisto

* Tekijän nimi oli edellisessä numerossa virheelli- Helo, Tuomo: Hintasäätely ja yrityksen tehok-

nen. kuus. Pro Gradu, kevätlukukausi 1992.

(3)

Saarinen, Liisa: Ei-tariffaariset esteet kansain- välisessä kaupassa. Pro Gradu, kevätluku- kausi 1992.

Haapala, Jukka: Terveyden ja terveyspalvelu- jen kysyntä. Pro Gradu, kevätlukukausi 1992.

Rantanen, Juha-Petteri: Privatisointi ja suoma- laiset valtiolliset teollisuusyritykset. Pro Gra- du, syyslukukausi 1992.

Yli-Heikkilä, Outi: Monopoli ja hintadiskri- minointi. Pro Gradu, syyslukukausi 1992.

Vaasan yliopisto

Tavaila, Jyrki: Suomen markan termiinikurs- sin määräytyminen. Tutkielma, syyslukukau- si 1991.

Tiittanen, Teppo: Suomalaisen raha- ja finans- sipolitiikka suhdanteiden tasaajana 1970- ja 1980-luvuilla. Tutkielma, syyslukukausi 1991.

Heikkinen, Kristiina: Gordonin inflaatiomalli ja soveltaminen Suomeen. Tutkielma, syys- lukukausi 1991.

Sulavuori, Harri: Erikoisliikeketjun sijainti- paikkatutkimus markkina-alueittain esimerk- kitapauksena A -keittiö ketju. Tutkielma, ke- vätlukukausi 1992.

Siikjärvi, Mari: Eurooppalainen valuuttayhteis- työ optimaalisen valuutta-alueen teorian nä- kökulmasta. Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Parkkinen, Ilari: Teollisuuden julkinen rahoi- tustuki Suomessa ja EY-maissa. Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Pyöriä, Mika: Raha- ja valuuttamarkkinoiden hinnanmuodostus arbitraasin näkökulmasta.

Tutkielma, kevätlukukausi 1992.

Sorell, Kristiina: Raittaverojen tehokkuus ul- koisten vaikutusten aiheuttamien ympäristö- ongelmien torjumisessa. Tutkielma, kevätlu- kukausi 1992.

JULKAISTUJA KESKUSTELUALOITTEITA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, keskuste- lualoitteita

Asplund, Rita: Education, Experience and Ear- nings in Finland: Data Analysis and Complementary Estimation Results. No. 404, Helsinki 1992.

Asplund, Rita: Ruman Capital Earnings Fun- ctions: A Theoreticallntroduction. No. 405, Helsinki 1992.

Widgren, Mika: A Game Theoretic Analysis of the Nordic Coalition's Role in the Decision Making ofthe EC Council of Ministers. No.

406, Helsinki 1992.

Rantala, Olavi: Luottotappioriskin hinnoittelu.

No. 407, Helsinki 1992.

Kotilainen, Markku: Euroopan raha- ja talous- unioni ja Suomi. No. 408, Helsinki 1992.

Murto, Risto - Väänänen, Teemu: Linear and Nonlinear Dependence in the Finnish For- ward Rate Agreement Markets. No. 409, Helsinki 1992.

Lammi, Markku: An Imperfect Competition

Model in an Industry with Differentiated Do- mestic and Foreign Products. No. 410, Hel- sinki 1992.

Murto, Risto: Korkorakennemallien käyttö kor- koriskin arvioinnissa ja hallinnassa. No.

411, Helsinki 1992.

Maliranta, Mika: Paperiteollisuuden palkat ja tehdasteollisuuden palkkarakenne. No. 412, Helsinki 1992.

Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantalo- ustieteen laitos, keskustelualoitteita Haaparanta, Pertti - Puhakka, Mikko: Bureac-

racy and Time Consistency. No. 2, Helsinki 1992.

Joensuun yliopisto

Vatanen, Eero*: Metsäsektorin merkitys: mittaa- misen menetelmiä. No. 19, Jyväskylä 1991.

*

Tekijän nimi oli KAK:n numerossa 1991/2 vir- heellinen.

(4)

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, raportteja ja artikkeleita

Laaksonen, Kalle: Keskeiset perushyödykeky- symykset Suomen elinkeinoelämälle. No.

104, Espoo 1992.

Uusivuori, Jussi: Metsäsektorin tulevaisuuden- kuva. No. 105, Espoo 1992.

Ylätalo, Matti: Rahavirtalaskelmien soveltu- vuus viljelijöiden tulotason määrittämiseen.

No. 106, Espoo 1992.

Kuhmoinen, Tuomas - Post, Jaap, H. - Stri- jker, Dirk - Terluin, Ida, J: EY:n epäedul- listen maatalousalueiden tukijärjestelmä ja sen soveltuvuus Suomeen. No. 107a, Espoo 1992.

Leikas, Tuula - Uusivuori, Jussi: Metsäteol- lisuuden rakenne Suomessa ja Ruotsissa 1970- ja 1980-luvuilla. No. 108, Espoo 1992.

Suomen Pankki, keskustelualoitteita Peisa, Paavo - Takala, Kari: Selviämmekö la-

masta ehjin nahoin? Bruttokansantuotteen rakennemallien estimointituloksia. No. 15, Helsinki 1992.

Malkamäki, Markku: Cointegration and Cau- sality of Stock Markets in Two Small Open Economies and Their Major Trading Part- ner Nations. No. 16, Helsinki 1992.

Bingham, T.R.G: The Ecu and Reserve Mana- gement. No. 17, Helsinki 1992.

Takala, Kari: Työttömyyden ennustaminen ly- hyellä aikavälillä. No. 18, Helsinki 1992.

Turkkila, Anne: Suomalaisten pankkien kan- sainvälistyminen. No. 19, Helsinki 1992.

Christianssen, Bent - Gudmundsson, MM - Lehmussaari, Olli-Pekka - Lindenius, Christina - Simonsen, Sigurd - Starck, Christian - Åkerholm, Johnny: De nordis- ka centralbankerna i det framtida Europa.

No. 20, Helsinki 1992.

Peisa, Paavo - SoIttila, Heikki: Pankkikriisi yritysaineiston valossa. No. 21, Helsinki 1992.

Svenska Handelshögskolan, meddelanden Holmlund, Maria - Ravald, Annika: Produk·

tivitetsstyrning i tjänsteföretag, No. 229,

Helsinki 1992.

Ranki, Sinimaaria: Den tyske valutaunionen, expansiv finanspolitik och valutakurs: en portjöljvalsansats. No. 230, Helsinki 1992.

Ranki, Sinimaaria: Effektivitet på avistamark- naden: presentation och en tentativ analys.

No. 231, Helsinki 1992.

Blomqvist, H. C. - Lindholm, Christian: The Economic 1ntegration in Central America - Doomed to Fail? No.232, Helsinki 1992.

Liljander, Veronica - Strandvik, Tore: Är tjänstekvalitet skillnaden mellan förväntnin- gar och upplevelse. No. 233, Helsinki 1992.

Storbacka, Kaj: Tjänsteforskningens utmanin- gar. No. 234, Helsinki 1992.

Björk, Peter: Perception, Schema och skript i tjänstemarknadsföring. No. 235, Helsinki 1992.

Berglund, Tom - Knif, Johan: Time Varying Risk and CAPM-Tests on Datafrom a Small Stock Market. No. 236, Helsinki 1992.

Blomqvist, Hans, C: Economic Interdependen- ce in Asia-Pasific - Some Preliminary Re- sults. No. 237, Helsinki 1992.

Ranki, Sinimaaria: The German Monetary Uni- on: Updating Changes in Some Macroeco- nomic Factors. No. 238, Helsinki 1992.

Lindell, Martin: Chefer i industri- och servi- ceföretag - fungerar de på samma sätt? No.

239, Helsinki 1992.

Kock, Sören: A Strategic Process for Mana- ging Relationships in Business Networks.

No. 240, Helsinki 1992.

Hu, Yungeng: Currency-Denomination of In- ternational Bond Revisited. No. 241, Helsin- ki 1992.

Turun kauppakorkeakoulu, keskustelua ja raportteja

Vihanto, Martti: A Reconciliation of the Aust- rian Approaches to Social Theory. No. 2, Turku 1992.

Turun yliopisto, research reports

Koskela, Erkki ~ Viren, Matti: Household sa- ving and uncertainty.~ Evidence from Fin- land. No.17, Turku 1992.

Viren, Matti:Omaisuusrikollisuus taloudellise-

(5)

na ongelmana. No. 18, Turku 1992.

Pehkonen, Jaakko - Viren, Matti: Measuring Changes in Age-Income Profiles over Time:

Evidence from Finnish Panel Data. No. 19, Helsinki 1992.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, keskustelualoitteita

Aedna, Elmar - Romppanen, Antti: Hours of Work and Time Use of Employed People in Estonia and Finland. No. 25, Helsinki 1992.

Fischer, Peter, A: Labour Migration Policies and Economic Integration. No. 26, Helsin- ki 1992.

JULKAISTUJA TUTKIMUKSIA

Löflund, Anders: Arbitage Pricing Theory in a Small Open Economy - Empirical Eviden- ce from the Swedish Stock Market. Svenska Handelshögskolan Forskningsrapporter 26, Helsinki 1992.

Pulli, Markku: Overnight Market Interest Ra- tes and Banks' Demandfor Reserves in Fin- land. Suomen Pankki B:47, Helsinki 1992.

Raatikainen, Ilkka: Alihankintaverkostojen ke- hittäminen pohjoissavolaisessa metalliteol- lisuudessa. Kuopion yliopiston julkaisuja E.

Yhteiskuntatieteet 1. Oulu 1992.

Rogers, John: Rahalaitosten korkoriskin hal- linta. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos B 76,

Mustonen, Esko - Niskanen, Esko: Vuotos- hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannatta- vuus. No. 27, Helsinki 1992.

Kajaste, Ilkka - Parviainen, Seija - Ylä-Ant- tila, Pekka: Foreign Direct Investment of Finland in the 1990s. No.28, Helsinki 1992.

Hämäläinen, Timo: Kansallisen talouspolitii- kan mahdollisuudet Euroopan talous- ja ra- haliitossa. No. 29, Helsinki 1992.

Voipio, Iikko: Ekonomiska råden 1920-1991.

No. 30, Helsinki 1992.

Wilander, Camilla: Suomi, Ruotsi, Itävalta ja Euroopan yhteisön jäsenyys. Vertaileva kat- saus taloudellisista vaikutuksista. No. 31, Helsinki 1992.

Helsinki 1992.

Savia, Elena: Euroopan yhteisön maatalouspo- litiikka ja valtion tuet. Pellervon taloudelli- sen tutkimuslaitoksen julkaisuja no. 12, Es- poo 1992.

Willman, Alpo: Studies in the Theory of Ba·

lance-of-Payment Crises. Suomen Pankki B:46, Helsinki 1992.

Ylätalo, Matti: Lisäpellon tuotto- ja kauppa- arvon määrittämisen perusteet ja soveltu- vuus pellon arvon osoittamiseen Etelä-Suo- messa vuosina 1972-1986. Pellervon talo- udellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja no. 11, Espoo 1992.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Helvi Kinnunen VTK, tutkija, Suomen Pankki Arvi Leponiemi VTT, professori,

Itsenäisyyden al- kuaikoina keskusteltiin siitä, pitäisikö keskus- pankin olla itsenäisen Suomen hallituksen pankki, mutta niin vain kävi, että Suomen Pankki

itsemurhan 13.12.1989, Suomen Pankin ja SKOP:n välille solmittiin salainen sopimus, jolla Suomen Pankki sitoutui takaamaan SKOP:n likviditeetin kaikissa

Arhippainen; Max:' Kahden limittäisen suku- , polven' neoklassinen malli eläkejärjestelmän. tarkastelulle,

Pentti Forsman, VTK, tutkija, Suomen Pankki Pertti Haaparant~,·Ph.D., vs. professori,..

Kari Takala, VTL, ekonomisti, Suomen Pankki Antti Tanskanen, TTT, professori, pääjohtaja,.

Kari Takala - Matti Viren, Testing Nonlinear Dynamics, Long Memory and Chaotic Beha- viour with Macroeconomic Data.. Lauri Kajanoja, Aggregate Investment and Corporate

Ulla Halonen ja Kari Takala: Varovaisuus säästäminen ja työttömyys 169 J on Hirvilahti ja Jaakko Autio: Vuoden 1926 valuuttakurssiratkaisun tarkastelu 5 Riitta Hjerppe ja Vappu