• Ei tuloksia

Teetkö sinä hyvää työtä? näkymä

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2022

Jaa "Teetkö sinä hyvää työtä? näkymä"

Copied!
2
3
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

63

NÄKÖKULMIA KIRJALLISUUTEEN

AIKUISKASVATUS 1’2013

näkökulmia kirjallisuuteen

Teetkö sinä hyvää työtä?

Räsänen, Keijo & Trux, Marja-Liisa (2012): Työkirja.

Ammattilaisen paluu. Kansanvalistusseura. 280 s.

ISBN 978-951-9140-62-9.

HYVÄ TYÖ ON hyvin tehtyä. Se tekee hyvää toisille ja tuntuu it- sestäkin hyvältä. Näin kirjoitta- vat Keijo Räsänen ja Marja-Liisa Trux. Heidän kirjansa on parasta, mitä käsiini on osunut vuosiin. Se on hienosti kirjoitettu ja puhutte- leva, mutta sen lisäksi myös sisäl- löllisesti kattava. Harvoin samaan työtä käsittelevään kirjaan mahtu- vat koherentisti keskustelut vallas- ta, vastarinnasta, kehollisuudesta, tunteista, moraalista ja identitee- tistä sekä höysteenä vielä kosket- tavat etnografiset kuvaukset.

Jokaisen pitäisi lukea Työkirja ja sen tulisi sisältyä itseoikeutetus- ti esimerkiksi työnohjaajakoulu- tusten opintoihin. Kirjoittajat itse toteavat kirjan tarjoavan voimava- roja uusista ajatuksista kiinnostu- neille ammattilaisille, jotka halu- avat tarkistaa suhdettaan työhön.

Kirjasta huomaa, että sen kir- joittajat ovat pohtineet pitkään ja huolellisesti oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kysymyk- siä. He onnistuvat luontevasti sil- loittamaan tutkimustiedon omaa työtään ja ammattilaisuuttaan pohtivan tueksi. Tämä tapahtuu herättelemällä ammattilaisia miet- timään, missä he ovat mukana ja miksi. Voisiko ihmisellä olla tär- keämpää mietinnän aihetta? Sa- malla kirjoittajat onnistuvat myös monia työelämän tutkijoita askar- ruttavan dilemman ratkaisemises- sa: Mikä voisi olla työkäytäntöjen tutkimuksen anti käytännön työ- tä tekeville? Anti näyttäisi olevan hyvien kysymysten tarjoaminen vastausten sijasta. Tällöin myös toteutuu usein tyhjäksi hokemak- si jäävä työtä tekevän kunnioit- taminen oman työnsä parhaana

asiantuntijana. Vain hän voi antaa vastaukset ja hänen myös pitäi- si ne kirjoittajien mukaan antaa.

Ammattilainen kehittää työtään itse.

KUKA OLEN TEKIJÄNÄ?

Teoksen juoni etenee arkisista työn käytännöistä kohti moraa- lin ja ammattilaisen identiteetin ja subjektiuden pohdintoja. Kirjassa käsitellään työtä käytännöllisenä toimintana neljän kysymyksen kautta: Kuinka tai miten tehdä?

Mitä tehdä? Miksi tehdä? Kuka olen tekijänä? Kysymykset joh- tavat neljään erilaiseen näkökul- maan tai orientaatioon: taktiseen, poliittiseen, moraaliseen ja hen- kilökohtaiseen, eli identiteettiin liittyvään. Nämä kaikki perusky- symykset ovat jokaisen työssä läs- nä päivittäin, mutta harvemmin

(2)

64

ne nostetaan keskusteluun. Eri- tyisesti miksi-kysymys ja siihen kiinteästi limittyvä kysymys teki- jän identiteetistä jäävät helposti arkisen työkiireen jalkoihin.

Kirjoittajat varoittavatkin am- mattilaista: Ellet itse ratkaise näitä kysymyksiä, joku muu ratkaisee ne puolestasi. Ammattilaisen kan- nalta kenties kriittisintä on, että jos joku toinen aivan huomaa- matta antaa vastaukset kolmeen ensimmäiseen kysymykseen, määrittyy samalla myös ammat- tilaisen identiteetti ulkoapäin. Te- kijästä tulee työnsä näköinen eikä päinvastoin.

Yksi minua jo vuosia mie- tityttänyt seikka jää kuitenkin Työkirjan lukemisenkin jälkeen mietityttämään. Osa työtä käy- tännöllisenä toimintana tutkivis- ta haluaa käyttää sanaa käytän- ne puhuessaan ja kirjoittaessaan työkäytännöistä, toimintatavoista tai siitä, mitä käytäntöyhteisöissä tehdään ja opitaan. Miksi? Mikä on tuon korvaan oudolle kalskah- tavan sanan (se kuulostaa ainakin tamperelaisittain samalta kuin ke- hotus: käytä ne) lisäarvo meille kaikille tuttuun sanaan käytäntö nähden, etenkin jos käytäntö kui- tenkin kelpaa etuliitteeksi ”käy- täntöteorioihin” ja ”käytäntöyh- teisöihin”? Onko käytänteistä puhuminen ehkä tapa erottautua, ilmaista omaa ammattilaisuutta, käytänteidentutkijan identiteettiä ja kuulumista käytänteidenam- mattilaisten käytäntöyhteisöön?

Tähän yhteisöön Räsänen ja Trux kirjallaan liittyvät, mutta tekevät sen ansiokkaasti.

MITEN AMMATTINI MINUSSA ELÄÄ?

Ehkä enemmän kirjoittajien oma käsite on johtoismi. Se näyttäytyy tarinan pahiksena, hyvään pyr- kivän ammattilaisen vihollisena.

Ajatuksesta saa varmasti jokainen ammattilainen kiinni. Johtoismi on jonkinlainen taloudellisten arvo- jen hegemonian ruumiillistuma, joka jyrää muiden arvojen yli niin puhe- kuin muinakin käytäntöinä

‒ tai käytänteinä, jos niin halutaan.

Kirjoittajat kysyvät oivaltavasti, miksi tasa-arvon ja oikeudenmu- kaisuuden kaltaisia perustavia ar- voja pitää puolustella ja naamioi- da voitontavoitteluksi. Ehkä tule- vaisuudessa ei enää tarvitsekaan?

Ja olisiko Työkirjan lukeminen yksi askel kohti tällaista uudenlais- ta hyvän työn valtakuntaa, jossa kehittäminen voisi kohdentua le- gitiimisti vaikka sen miettimiseen, mitä työtä pitäisi tehdä, jotta saa- taisiin luotua sellainen maailma kuin halutaan?

Räsänen ja Trux avaavat kirjal- laan mahdollisuuksien avaruuden.

Vallanmuodoille on olemassa vastarinnanlajinsa, mutta kirjoit- tajat huomauttavat näiden olevan samaa juurta. On myös mahdol- lista astua vallan ja vastarinnan kierteen ulkopuolelle. Työ ei ole vain pakkoja ja kiistämättömiä to- tuuksia sekä mahdollisuuksia aset-

tua vastahankaan niiden suhteen, vaan se sisältää rikkaampia vaihto- ehtoja ja valinnanpaikkoja, vapaut- ta uusien maailmojen luomiselle.

Toisin tekemisen mahdollisuudet voi löytää kovan kamppailun kaut- ta tai saada onnenkantamoisena.

Ne voi löytää vastaamalla huolel- lisesti kysymyksiin, kuinka, mitä, miksi ja kuka. Suosikkini näistä on miksi. Se on paljastavin ja pakot- taa ottamaan moraalisen vastuun omista teoista: teenkö minä hy- vää työtä, mikä onkaan ammatti- ni sisäinen superhyvä ja miten se minussa elää? Kiitos tästä kirjasta Keijo ja Marja-Liisa!

Anu Järvensivu FT, sosiologian dosentti vanhempi tutkija Työterveyslaitos

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

”ei määrity suhteessa joukkoviestintään vaan suhteessa siihen kysymykseen, joka on kutsunut sen esiin […]: julkiso määrittyy suhteessa sen synnyttänee- seen kysymykseen,

(Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet.).. * Kysytty vain

Kirjallisuuskatsauksen mukaan erirakenteiset ja erityisesti säännöllisen eri rakenteiset metsiköt ovat yleensä edullisimpia myös metsien monikäytön kan nalta.. Metsä

- Vain kolmeen kysymykseen saa vastata - Kirjoita joka riville.. - Käsialan tulee

Palkansaajien näkökulmasta hyvänä pidettävän työn ominaisuuksina on ajateltu työn materiaalisia, sisällölli- siä ja sosiaalisia ominaisuuksia. Materiaalisiin edellytyk-

Onkin ristiriitaista, että Varpio tukee myös Laitisen tulkintaa, jonka mukaan runossa suhtaudutaan kriittisesti ennen kaikkea kolmeen ensimmäiseen säkeeseen: ”Säkeen

Lisäksi tutkimukseen osallistujat vastasivat neljään kysymykseen musiikin käytöstä koronan aikana: ”Korona-aikana, kuunteletko musiikkia / laulatko / teetkö musiikkia /

Kun renderöintinäkymä on asetettu niin, että siitä näkyy haluttu näkymä, ei sitä enää kannata liikutella. Tämän jälkeen tarvitaan toinen näkymä, jonka avulla

Vastaukset kysymykseen: Miten hyvin ensimmäinen työsi vastasi vaativuustasoltaan

Myös Lapierre (2000) on listannut asiakasarvon kan- nalta huomionarvoisia tai haasteellisia asioita. Niitä ovat asiakassuhteiden rakentamisen vastuunjako, kerättävän datan

Haastatteluaineistoa kerätessäni havaitsin toistuvasti, että asiakkaat pohtivat myös muita kuin Hyvää Työtä -projektiin liittyviä syitä sille, miten heidän

Myönteiseen työhyvinvoinnin tilaan vaikuttavat tulosten perusteella merkittävästi yksilöön liitetyt voimavarat mutta myös työkontekstiin sijoittuvat

Uusiin töihin niin ikään liittyvän ”minän brändäämisen” on osoitettu vaativan niin aikaa, verkostoja kuin rahaakin (Ylöstalo ym. Verrattuna nuorten DIY-elämäntapoihin,

Kirja jakaantuu kahteen osaan, joista ensimmäiset neljä lukua ovat johdatusta nanoteknologiaan ja sii- tä eteenpäin käsitellään kirjan ni- meen viittaavia teemoja eli

Jos esimerkiksi sanotaan pohdittavan teksti- lajin käsitettä ”sekä kirjoituksen että puheen kan- nalta”, eikö samalla vahvisteta yksinkertaistusta, jonka mukaan kirjoitus ja

Hän kan- nustaa pitämään huolta siitä, että Suomen histo- ria on myös sivistyshistoriaa.. Uskon, että Snell- manin huoli on edelleen ja kenties aivan erityi-

”Yritys voi olla kilpailuky- kyinen, vaikka sen kotimaa ei sitä olisikaan.” Menestyminen perustuu asi- akkaiden tarpeita ja mieltymyksiä vastaavien brändien tuottamiseen ja

Monikielisen viestinnän ja kääntämisen maisteritason opinnot yliopistossa suoritettuaan alan ammat- tilaisen voidaan olettaa hallitsevan esimerkiksi ammattimaiselta

Harjunkosken (1994) esittämä huoli välituntijärjestel- män ongelmista, on myös monella koulukiusatun lapsen vanhemmalla. Erityisiksi ongelmakohdiksi nähdään myös

Arvio nuorten tulevasta elämästä on että heidän elämänsä jakaantuu kolmeen 30-vuotiseen jaksoon: opiskeluun, työhön ja työn jälkeiseen aikaan. Oma elämäni on nyt

Liian taaja kiroilu vaikuttaa myös siten, että sitä tuskin edes huomaa tekevänsä. Näin saattaa tulla joku sosiaalinen

Vastataan kaikkiin kolmeen kysymykseen. Yksi sivu/kysymys, ylimenevää osiota ei arvostella. huom: Tämä on käsin muistiinpanoista luotu tiedosto, ei siis skannaus

Luvun 2 kappaleen mukaan samalla kun tunnuste- taan, että meriturvallisuustutkintaa suorittava valtio voi täyttää tai tutkintaa suorittavat val- tiot voivat täyttää