• Ei tuloksia

Hidden Narrative - Tutkimus ruudunlukuohjelman käyttökokemuksesta

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Hidden Narrative - Tutkimus ruudunlukuohjelman käyttökokemuksesta"

Copied!
31
0
0

Kokoteksti

(1)

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Taiteen kandidaatin opinnäytteen tiivistelmä

Tekijä Marjut Kinnari

Työn nimi Hidden Narrative Laitos Median laitos

Koulutusohjelma Visuaalisen viestinnän muotoilu

Vuosi 2021 Sivumäärä 58 Kieli Suomeksi

Tämä kandidaatin opinnäytetyö tutkii ruudunlukuohjelman käyttökokemusta verkkoympäristössä. Tutki- muksen tavoitteena oli löytää keinoja vahvistaa ruudunlukuohjelman käytön kokemuksellisuutta. Tutki- muksen toisena tavoitteena oli luoda visuaalisesta käyttöliittymästä erillinen kokemus, joka olisi saavutet- tavissa vain ruudunlukuohjelmalla.

Opinnäytetyön tutkimusosassa kartoitetaan yleisimpiä verkkosivujen saavutettavuushaasteita sekä tutus- tutaan ruudunlukuohjelman käyttöön. Samalla kartoitetaan myös ruudunlukuohjelman ominaispiirteitä.

Käyttökokemusta tarkastellaan aluksi erityisesti käytettävyyden näkökulmasta. Tutkimuksessa verkkosivu- jen rakenteella ja semantiikalla on tunnistettu olevan suoraa vaikutusta sivujen käytettävyyteen. Tausta- tutkimus tutkii myös, kuinka avusteisen teknologian käyttäjien kokemus huomioidaan verkkoympäris- tössä.

Tutkimuksen produktiossa on toteutettu verkkosivu Codepen-alustalle. Produktio Hidden Narrative koostuu Yoko Ono Grapefruit-runokokoelman kolmesta runosta. Näiden runojen kerronnassa on panos- tettu erityisesti ruudunlukuohjelman käyttökokemukseen. Produktiossa hyödynnettiin käytännössä taustatutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen toteutuksen aikana on tunnistettu kolme eri osa-aluetta, jotka vaativat erityistä huomiota kokemuksen suunnittelussa ruudunlukijan käyttäjille. Ensimmäiseksi tunnistettiin hyvän pohjatyön tärkeys verkkosivujen rakenteen suunnittelussa. Tällä oli suoria vaikutuksia sivujen käytettävyyteen. Toiseksi tun- nistettiin kerronnan sekä äänen merkitys lopullisessa kokemuksessa. Oikealla ihmisäänellä kokemuksesta luotiin inhimillinen ruudunlukijan käyttäjälle. Kolmantena keinona tunnistettiin luovuuteen pyrkivien kuvan tekstivastineiden, alt-tekstien, käyttö kokemuksen rikastamisessa.

Tutkimuksen lopputuloksissa tunnistettiin keinoja vahvistaa käyttökokemusta ruudunlukuohjelmalla. Tutki- muksen toinen tavoite luoda visuaalisesta käyttöliittymästä erillinen ruudunlukukokemus, ei tuottanut toi- vottua lopputulosta. Kahden rinnakkaisen kokemuksen suunnittelu koettiin haastavaksi, sillä väistämättä toinen sai isompaa painoarvoa suunnittelussa. Tutkimuksen pohjalta tunnistettiin mahdollinen jatkotutki- mus kohde koskien ruudunlukuohjelman omintakeisen sivunavigoinnin käyttökokemusta.

Avainsanat Käyttökokemussuunnittelu, saavutettavuus, ruudunlukija

(2)

1*/

Taiteen kandidaatin opinnäyte Aalto-yliopisto

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma Median laitos

Visuaalisen viestinnän muotoilu Syksy 2021

/*Marjut Kinnari*/

(3)

/*2

3*/

//1. Sisällysluettelo //2. Johdanto

//3. Taustatutkimus

3.1 Verkkosivujen hahmotuksen haasteet 3.2 Semanttinen rakenne tukee käytettävyyttä 3.3 Käyttäkokemus avusteisella teknologialla //4. Produktio

4.1 Lähtökohdat ja tavoite 4.2 Produktion toteutus

4.2.1 Liikkuminen sivurakenteessa 4.2.2 Kerronnan ääni ja rytmi 4.2.3 Kuvien luovat tekstivastineet

//5. Valmis produktio Hidden Narrative //6. Lopuksi

// Lähdeluettelo

{{ 1-Sisällysluettelo }}

/////

/////

/////

/////

/////

///////////

///////////

///////////

(4)

/*4

5*/

Työskentelen kehittäjänä, sekä käyttökokemussuunnittelijana suomalaisessa it-alan yrityksessä. Kehitämme tuotetta jolla on paljon loppukäyttäjiä, eli vaikutamme työssämme monen ihmisen arkeen. Suunniteltava järjestelmä on saanut kuitenkin paljon kritiikkiä ja mediahuomiota juuri käytettävyyden sekä saavutettavuuden osalta. Yritys on julkinen toimija joten meihin kohdistuu EU:ssa vuonna 2019 kirjattu direktiivi, joka velvoit- taa kaikkia julkisen puolen palveluita tarjoamaan digitaalisen sisältönsä saavutettavasti. On ollut kiintoisaa huomata miten lukuisat julkisen puolen toimijat ovat tilanteessa, jossa verkko- sisältö tulee suunnitella sekä kehittää uudelleen saavutettavaan muotoon.

Saavutettavuus on siis hyvin ajankohtainen aihe digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja siitä on saatavilla valtavasti tietoa.

Saavutettavuuden huomioiminen kuuluuosana käyttökokemus- suunnittelua, joka pyrkii huomioimaan meidän, ihmisten mon- inaisuuden, sekä yksilölliset tarpeet ja kyvyt käyttää Internetiä.

Saavutettavuuden edistäminen on vaatinut yrityksiltä suuria ponnistuksia vanhojen sisältöjen päivityksessä sekä uusien työtapojen luomisessa. Koska vanhojen järjestelmien päivittämi- nen ei ole halpaa, on keskustelu aiheen ympärillä kiihtynyttä.

Samalla suunnittelupuolella on herännyt pelko siitä, että saavu- tettavuus johtaa visuaalisesti pelkistettyihin sivuihin, joissa luovuus ei pääse kukoistamaan. Monien näkökantojen huomio- iminen suunnittelussa on aina hyvä, mutta visuaalisenasuunnit- telija myönnän jakavani huolen verkkosisällön pelkistymisestä.

Koska olen visuaalinen ihminen sisällön visuaalisuudella on suuri merkitys minulle kokemuksen luomisessa. Esimerkiksi värejä käytetään tunnetusti tunteiden ilmaisussa vaikka niiden merkitykset ovat hyvin kulttuurisidonnaisia.1 Henkilö joka ei ikinä ole nyt nähnyt värejä kokee värit myös eri tavalla. Tuota kokemusta voidaan vahvistaa vain ei-visuaalisin keinoin, kuten luovalla kirjoittamisella. Hyvällä kerronnalla ja suunnittelulla on mahdollista saavuttaa suurempi yleisö, kun kokemuksen luonnissa, huomioidaan myös ei-visuaalinen sisältö.

Opinnäytteeni tavoitteena on luoda verkkosivujen visuaalisen sisällön rinnalle kokemus, joka on tavoitettavissa vain ruudun- lukuohjelmalla. Valitsin tutkimuskohteekseni ruudunlukuohjel- 1 DesignMatters21 2021

{{ 2-Johdanto }}

(5)

/*6

7*/

man käyttäjät, sillä he voivat aistia visuaalisia kokemuksia dig- itaalisessa ympäristössä näkemättä fyysistä käyttöliittymää. On kuitenkin tärkeää myös huomioida, että ruudunlukuohjelman käyttäjät edustavat vain pientä osaa käyttäjistä saavutettavuud- en koko kentällä.

Verkkosivujen saavutettavuudessa ihmisten jakaminen näkevi- in ja sokeisiin on myös kritisoitu aihe.2 Haluan produktio- llani näyttää kuinka suunnittelija voi vaikuttaa verkkosivujen kokemuksellisuuteen visuaalisen sisällön rinnalla.

Opinnäytteeni taustatyössä olen perehtynyt NVDA-ja Voi- ceOver-ruudunlukuohjelmien käyttöön. Tämä opinnäyteen produktio-osuus on testattu käyttäen Mac:n sisäänrakennettua VoiceOver ruudunlukuohjelmaa. Opinnäytteen taustatyössä kartoitan aluksi yleisimpiä verkkosivujen saavutettavuushaaste- ita sekä erityisesti ruudunlukuohjelman käytön ominaispiirte- itä. Tämän jälkeen käsittelen verkkosivujen rakennetta ja semantiikkaa, joilla on suoraa vaikutusta sivujen käytet- tävyyteen ruudunlukuohjelmalla. Lopuksi etsin esimerkkejä kuinka avusteisen teknologian käyttäjien kokemuksellisuuteen on panostettua verkkoympäristöissä. Luovuuteen pyrkiviä esi- merkkejä aiheesta löytyy hyvin vähän, sillä luovien ratkaisujen koetaan heikentävän käytettävyyttä. Opinnäytteeni produktio Hidden Narrative -verkkosivu on tehty CodePen-alustalle ja se esittelee tämän opinnäytteen taustatyössä löydettyjä keino- ja vahvistaa ruudunlukuohjelman käyttökokemusta. Hidden 2 Shorthand 2020

Narrative sisältää kolme runoa Yoko Onon runokokoelmasta Grapefruit, joiden kerrontaa pyrin vaikuttamaan visuaalisin sekä ei-visuaalisin keinoin. Toteuttamani sivu on taiteellinen eikä seuraa yleisiä saavutettavuuden tekstivastinekonventioita.3 3 Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas, Papunet

(6)

/*8

9*/

Verkkosivujen hahmotuksen haasteet

Koska verkkoselain on visuaalinen käyttöliittymä, on yleistä, että saavutettavuuden tavoitteissa keskitytään ensisijaisesti heikkonäköisten verkon käytettävyysparannuksiin.

Saavutettavassa tarinankerronnassa kuitenkin huomioidaan ihmisten luontaiset vaihtelut niin lukutaidon kuin kognitiivis- ten kykyjen perusteella. 4 Saavutettavuus ei siis kosketa vain marginaalia vaan se huomioi ihmisten monipuolisuuden ja tarjoaa informaation saataville niin nuorille, vanhoille kuin eri kulttuuritaustoista tuleville ihmisille. Saavutettavien tarinoiden kirjoitus edellyttää informaation paketoimista selkeään muo- toon, joka on tarjolla myös avusteisen teknologian käyttäjille.

Vuodesta 2019 lähtien WebAim on toteuttanut vuosittaisen 4 Shorthand 2020

{{ 3-Taustatutkimus }}

/*3.1 */

Kuva 1

Kuvan tekstivasti, alt-teksti on tärkeä ruudunlukukokemuksen kannalta.

---!>

(7)

/*10

11*/

saavutettavuusarvioinnin, jonka tarkastelun kohteena ovat miljoonan suosituimman verkkosivun kotisivut ja niiden saavu- tettavuus WCAG 2 standardien toteutuminen.5 WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, on verkkosisällön saavutet- tavuusohjeistus, joka perustuu kansainväliseen ISO-standar- diin. WCAG-ohjeistuksen kehittämisestä vastaa World Wide Web -konsortio eli W3C.6 WCAG-kriteerit on jaettu kolmeen tasoon: A-,AA- ja AAA-tason kriteereihin, joista AAA-taso on tiukin. Vuoden 2019 EU direktiivi velvoittaa julkisen sek- torin toimijoita tarjoamaan digitaalisen sisältönsä WCAG 2.0 kriteeristön AA tasolla. AA tason vaatimukset verkkosisällölle voidaan jakaa osa-alueisiin: “Havaittava”, “Hallittava”, “Ymmär- rettävä” sekä “Toimintavarma”.7 Jokainen teema sisältää listan kriteereitä, joita elementin tulee täyttää ollakseen saavutettava.

Esimerkiksi ”Havaittava” -teeman kriteerit velvoittavat elemen- tin värejä täyttämään riittävän kontrastin suhteessa taustaansa.

Tuloksena on käyttöliittymä, joka soveltuu suurimmalle osalle käyttäjistä. WebAim suorittama arvio kotisivuista toteutettiin erillisellä automatisoidulla WAVE-työkalulla. Vuoden 2021 tuloksena oli, että (97,4 %) kotisivuista tunnistettiin jonkin tasoisia WCAG 2 -virheitä. Yleisin virhe (86,4%) johtui liian pienestä värikontrastista. Tätä seurasivat (60,6%) kuvien puuttuvat kuvaustekstit, sekä lomakkeiden puuttuvat otsikot (54,4%).

5 WebAIM 2021 6 Saavuettavasti.fi 7 Aluehallintovirasto

Puutteellisen värikontrastin ohella muut virheet liittyivät poikkeuksetta elementtien virheelliseen merkintätapaan tai rikkonaiseen sivu navigointiin. Puutteellisesta merkinnästä ja navigoinnista kärsivät erityisesti verkon käyttäjät, jotka eivät näe fyysistä käyttöliittymää. Heidän kokemuksensa digitaalises- ta ympäristöstä nojaa avusteisen teknologian eli koneen heille tekemästä tulkinnasta.

Ruudunlukija, /screen reader/ on apuohjelma jota käyttävät pääasiassa henkilöt, joilla on joko heikentynyt näkö tai kog- nitiivisia haasteita sisällön ymmärryksessä. Toisin kuin näkevät verkon käyttäjät, jotka hyppivät aiheesta toiseen ruudunluki- jan käyttäjät kuluttavat sisältöä lineaarisesti sanasta toiseen.8 Vuoden 2019 WebAIM:n kyselyssä selvitettiin ruudunlukijan käyttötapoja. Selvisi, että suurin osa käyttäjistä navigoi uudelle sivulle tultaessa otsikkotason kautta.9 Käytännössä ihmiset etsivät pääotsikon, jonka kuuntelemisen jälkeen he siirtyvät suoraan kuuntelemaan sitä seuraavia alaotsikoita. Otsikoiden nimistä kuunnellaan sen verran, että ne muodostavat kattavan kokonaiskuvan sisällöstä. Tämän lisäksi ruudunlukijan käyttä- jillä on mahdollisuus navigoida sivun samantyyppisistä elemen- teistä toisiin tai esimerkiksi sivun maamerkkejä, /landmarks/

käyttäen. Maamerkit ovat tapa osoittaa sivun pääsisältö.10 WebAIM tutkimuksen haastateltavat kertoivat käyttävänsä maamerkkejä, jos ne ovat tarjolla.

8 Rallo, Forest, Kuo, Boutilier, Li 2019 9 WebAIM 2021

10 W3C

(8)

/*12

13*/

Useat verkkosivujen saavutettavuusparannuksia käsittelevät artikkelit lähtevät liikkeelle ruudunlukuohjelman käyttöön tu- tustumisesta. Ruudunlukuohjelmia on useita, mutta yleisimmät käytetyt ovat JAWS, NVDA ja Mac:in sisäänrakennettu Voice- Over. Ensikertalaiselle ruudunlukuohjelman käyttö voi tuntua jopa mahdottomalta kun ruudunlukijan komentonäppäimet eivät ole vielä hallussa. Ruudunlukuohjelmat toimivat pääosin näppäimistön avulla ja noin 70% ruudunlukijan käyttäjistä on osin kustomoinut työkalun omaan käyttöönsä. 11 Vaikka ruu- dunlukijan käyttö voi aloittelijasta tuntua haastavalta, ongelma ei ole itse työkalussa vaan tavassa, jolla digitaalistasisältöä on jäsennelty.

Yksi ruudunlukijan ilmeisin ongelma on sen kyky eksyä luke- maan täysin epäolennaista sisältöä. Harjaantuneet ruudunluki- jan käyttäjät ovat kuitenkin tottuneet tähän ja pystyvät helposti ohittamaan epärelevantin sisällön. On tärkeää huomioida, että ruudunlukijan käyttö lähtökohtaisesti tuottaa suuremman kog- nitiivisen kuorman käyttäjälleen kuin visuaalisen verkkosivu tuottaa näkevälle käyttäjälle. Tämä johtuu siitä, että sivun hah- motuksessa käyttäjän tulee luoda mielikuva sivun eri osa-al- ueista, sekä painaa mieleen jo lukemansa sisältö. Verkkosivujen suunnittelun päämäärä on vähentää tätä kuormaa ja säästää käyttäjiensä energiaa.

11 WebAIM 2021

(9)

/*14

15*/

Semanttinen rakenne tukee käytettävyyttä

Verkkosisällön suunnittelussa toimivan sivurakenteen toteut- taminen kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se harvoin on.

Nykypäivän verkkosivut ovat lähtökohtaisesti sisällöltään hyvin rikkaita, jolloin niiden sisältämän informaation jäsentäminen on työlästä. Kun käyttöliittymäsuunnittelija tekee verkkosivuis- ta suunnitelman, lopputuloksena on yleensä visuaalinen pro- totyyppi, joka kuvaa toivottua käyttötapausta. Käyttötapauk- sella /use case/ tarkoitetaan käyttöliittymäsuunnittelussa listaa vaiheita, joita käyttäjän tulee suorittaa saavuttaakseen halua- mansa päämäärän.12 Visuaalisen esityksen haaste on, että vaikka visuaaliset elementit esitetään rinnakkain suunnitelmassa se ei tarkoita, että ne esiintyvät koodissa rinnakkain. Visuaalisella sivurakenteella sekä asioiden sijainnilla koodissa on mer kitystä, sillä ne vaikuttavat lopulliseen käyttökokemukseen. Suunnitteli- jan on hyvä ymmärtää, että digitaalisessa ympäristössä asioilla on aina jokin järjestys, joka vaikuttaa suoraan mm. ruudunluki- jan lukujärjestykseen.

Toimivan rakenteen tekeminen jälkikäteen on todella kallista ja työlästä. WebAim-kyselytutkimuksen vastaajat arvioivat, että suurin syy verkkosivujen saavuttamattomuuteen oli yleinen tiedonpuute sekä puutteet saavutettavuusosaamisessa. Saavu- 12 Wikipedia

/*3.2 */

tettavuuden edistämisen haaste on, että se vaatii ymmärrystä sekä suunnittelusta että kehittämisestä. Mikäli kehittäjällä on tarpeeksi tietotaitoa ja hän testaa sivujen käyttökokemusta avusteisella teknologialla, hän tulee tietoiseksi tekemistään valinnoista, jotka vaikuttavat sivujen käyttökokemukseen. Su- unnittelijan on vaikeaa suunnitella käyttökokemusta, jota hän ei näe ja josta hän ei ole tietoinen. Tehokas vuoropuhelu kehi- tyksen aikana takaa, että kummatkin osapuolet ovat tietoisia ja ymmärtävät mitä on mahdollista suunnitella ja toteuttaa.

Helppokäyttöisen digitaalisen median selkäranka on vankka semanttinen rakenne, eli eräänlainen tärkeysjärjestys, jossa elementit esitetään verkkosivulla.13 Vahva semanttinen rakenne kuitenkin edellyttää, että kone pystyy tulkitsemaan verkkosivu- jen eri elementtejä, ymmärtää niiden lukusuunnan ja pystyy näin muodostamaan niistä ymmärrettävän kokonaisuuden.

Sivujen kehittäjän vastuulla on merkitä sivujen eri elementit semanttisilla merkinnöillä, jotka ilmentävät sivun jokaisen elementin tehtävää, roolia sekä tarkoitusta. Semanttisia merk- kejä ovat esimerkiksi <main> “pääsisältö,” <nav> “navigaatio,”

<table> “taulukko.” Nämä merkit toimivat myös maamerkkeinä, joiden avulla käyttäjä voi siirtyä helposti osiosta toiseen. Kun sivun osaset on merkitty ohjelmallisesti, voidaan sivu raken- teesta myös poiketa. Tärkeää on kuitenkin varmistaa, että oleel- liset elementit kuten sivunavigaatio, on helposti löydettävissä.

Saavutettavuuteen kuuluu myös, että sivun asiasisältö sijoiteta- an sille kuuluvaan elementtiin. Esimerkiksi sivun pääsisältöä 13 Rallo, Forest, Kuo, Boutilier, Li 2019, p.36

(10)

/*16

17*/

ei tule sijoittaa sivun alatunnisteeseen eli ns. <footer> -ele- menttiin. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta erityisesti avusteisen teknologian käyttäjissä.

Jotta sivun semanttinen rakenne toteutuisi verkkoympäristöissä on sen huomiointiin panostettava myös suunnittelijoiden- työpöydällä. Claire Webber and Sarah Pulis Intopialta esit- telivät Inclusive24-seminaarissa 14 heidän menetelmänsä käyttää “huomautuksia,” /annotations/ osana käyttöliittymä- suunnittelua. Menetelmä on yksinkertainen mutta tehokas.

Huomautukset ovat suunnittelijoiden työkalu kommunikoi- da sivurakenteesta sivujen kehittäjille. Samalla suunnittelija joutuu jäsentämään suunnitelmansa rakennetta. Huomautukset ovat dokumentaatio, jonka avulla kaikki ymmärtävät jokaisen yksittäisen elementin tehtävän sivurakenteessa. Webber ja Pulis olivat liittäneet huomautukset osaksi käyttämäänsä Design Systeemiä, jossa käyttöliittymän hierarkian jokainen taso on merkitty erikseen suunnitelmaan. Esimerkiksi H1-tason ot- sikko, joka vastaa sivun rakenteessa pääotsikkoa, on merkitty erikseen huomautuksella. Tällöin kehittäjälle on selvää, että

14 Webber and Pulis Kuva 2

Esimerkki huomautusten

käytöstä. Huomatukset kertovat yksityiskohtaisesti otsikkotaso hierarkian sekä sivunavigointi järjestyksen.

---!>

(11)

/*18

19*/

toiset sivun otsikot ovat suhteessa tähän otsikkoon vähempiar- voisia.

WebAimin vuotuisessa arvioissa noin (18,4 %):lla kotisivuista oli enemmän kuin yksi pääotsikko ja noin (10,6%) sivuista ei ollut otsikoita lainkaan. Pääotsikon merkitseminen on tärkeää, jotta ruudunlukijan käyttäjä saa selkeän kuvan mitä sivu käsit- telee. Otsikkorakenne on parasta suunnitella ennen sivujen kehittämistä. Otsikkorakenne auttaa myös pitämään suunnitel- lun sisällön tärkeysjärjestyksessä.15 Tämä parantaa huomat- tavasti ruudunlukuohjelman käytettävyyttä, sillä näin henkilö voi nopeasti päättää jatkaako hän lukemista. Uusien työskente- lymenetelmien jalkautuessa kaikki työkalut, jotka parantavat suunnittelijoiden ja koodareiden välistä kommunikaatioita ovat todella arvokkaita verkkokehityksessä.

15 Yale University

Käyttökokemus avusteisella teknologialla

Semanttinen rakenne on osa sivujen käytettävyyttä, joka vai- kuttaa suoraan sivujen käyttökokemukseen. Käyttökokemuksen arviointiin vaikuttavat myös oleellisesti käyttäjän tunne autono- miasta sekä turvallisuudesta. Käytettävyys ja käyttökokemus eivät ole kuitenkaan toistensa synonyymejä. Käyttökokemuksen katsotaan muodostuvan käytettävyyden lisäksi sisällön hyödyl- lisyydestä, houkuttelevuudesta, saavutettavuudesta sekä luotet- tavuudesta.16 Käytettävyyden rinnalla on siis olennaista, miltä tuote/verkkosivu näyttää ja tuntuu.

Esteettisyydellä on vaikutusta verkkosivujen käyttökokemuk- sessa. Saavutettavuuden edistäminen on herättänyt myös kritiikkiä, sillä sen on koettu heikentävän verkkosivujen esteet- tisyyttä. Esimerkiksi voimakkaat kontrastierot sopivat hyvin heikkonäköisille ihmisille, mutta muille käyttäjille voimakkaat värikontrasti käyvät raskaaksi silmille.17 Suunnittelijoiden yhteisö on myös huomauttanut, että yleisesti käytetty WCAG kontrastisuhdeluku ei kerro kaikissa tapauksissa kaikkein saavutettavinta vaihtoehtoa.18 Verkkosivujen saavutettavuuden sekä esteettisyyden täytyy tulla toisiaan vastaan. WCAG stan- 16 Mads Soegaard 2020

17 UX Movement 2019 18 UX Movement 2019

/*3.3 */

(12)

/*20

21*/

dardin AA- taso, pyrkii vastaamaan enemmistön sekä vähem- mistön tarpeisiin.

Sokeille verkon käyttäjille sivujen esteettisyys ilmenee kuiten- kin muilla tavoin. AIGA, The American Institute of Graphic Arts, artikkelissa “To Design a More Accessible Internet, Consider the Creative Layer of Metadata,” todetaan, että ihmiset helpo- sti unohtavat mielikuvituksen voiman osana heikkonäköisen käyttäjän kokemuksellisuutta. Kuviin liitettävä tekstivastine, alt-teksti, on tärkeä elementti sokeille, kun he luovat mieli- kuvaa verkkosisällöstä. Alt-teksti ei ole sama asia kuin kuvan yhteyteen lisättä kuvateksti. Alt-teksti on vaihtoehtoinen teksti, joka kertoo ruudunlukija käyttäjälle mitä kuva esittää. Alt-teks- ti esitetään myös kaikille tilanteessa, jossa sivun kuva ei jostain syystä lataudu. Jos kuvaan ei ole liitetty alt-tekstiä, ruudun- lukija ohittaa kuvan kokonaan. Google Chrome kehittäjiltä on tullut myös beta-versio Chrome Canary-kehitysselaimesta, jonka yhtenä ominaisuutena luvataan algoritmin kykyä tunni- staa kuvia, joilta puuttuu alt-tekstit.19 Saavutettavuuden WCAG standardi ohjeistaa alt-tekstien kirjoituksessa pyrkimään neu- traaliuteen.20 Kuitenkin AIGA:n artikkelissa haastateltu Bojana Coklyat kokee tekstivastineiden tavan kuvata pelkkää sisältöä vanhanaikaisena. Coklyat antaa esimerkkinä The Metropolitan Museum of Art -verkkonäyttelyn, jossa taideteosta kuvaillaan tavalla: “Tässä on maljakko. Maljakko on pöydällä.” Alt-tek- sti ei pyri herättämään kuulijassaan mitään tunteita. Hyvänä 19 Cool Blind Tech 2019

20 Saavutettavasti 2021

esimerkkinä Coklyat antaa Whitney Museum of American Art verkkonäyttelyn Vida Americana, jossa esitellään meksi- kolais-amerikkalaista muraalitaidetta. Tämän verkkonäyttelyn alt-tekstit tuntuvat sen sijaan Coklyat:sta vangitsevan koko taideteoksen hengen. Hän kuvailee tekstiä kyllästetyksi ja, että jopa hän pystyy sen avulla aistimaan maalauksessa kukkia pitelevän henkilön rehevyyden.21

Koska ruudunlukijan kokemus perustuu ensisijaisesti luettuun tekstiin on tekstin sisällöllä ja sävyllä merkitystä tunnelman luojana. Rikkaan sisällön lisäksi käyttökokemuksen huomioiva UX Writing pyrkii huomioimaan lukijoiden eri lähtökohdat.

Avusteisen teknologian käyttäjät tarvitsevat myös muita käyttäjiä enemmän ohjelmallisia avustetekstejä.22 Esimerkiksi valintanappeihin voidaan lisätä aria-labelillä huomautus, jossa käyttäjää muistutetaan mitä valintaa ollaan tekemässä. Aria-la- bel on vaihtoehtoinen tekstielementti, jonka vain avusteisen teknologian käyttäjät pystyvät lukemaan.23 Aihealueiden liittyminen toisiinsa on myös helpompaa tulkita visuaalis- esta käyttöliittymästä. Yleiset saavutettavuusstandardit eivät myöskään kannusta ohjetekstien kirjoittamisessa luovuteen.

Vaikka aiheesta löytyy kokeiluja vaatii luovien tekstien käyttö kuitenkin harkintaa. Haastena on, että epämääräisesti kirjoite- tut ohjetekstit voivat estää käyttäjää löytämästä tiettyä toimin- nallisuutta. Ohjetekstit eivät saa myöskään olla liian pitkiä, 21 AIGA Eye on Design 2020

22 Medium 2020 23 Pahaoja

(13)

/*22

23*/

jotta avusteisen teknologian käyttäjän lukunopeus ei hidastu verkkoselaimessa.

Yksi saavutettavien kokemuksien tehokeino on äänenkäyttö verkkosisällössä. Auditorial on sanomalehti Guardianin, Googlen sekä RNIB:n “Royal National Institute of Blind People

“ yhteistyössä tuottama tarinankerronta-verkkosivu.24 Kokeel- linen projekti esittelee keinoja toteuttaa sisältörikasta tarinan- kerrontaa sokeille sekä heikosti näkeville ihmisille verkkoy- mpäristössä. Auditorial käyttää immersiivisen tarinankerronnan tukena saavutettavaa ohjauspaneelia, joka antaa käyttäjälleen täydellisen kontrollin sisällön esittämiseen. Inclusive24-saavu- tettavuusseminaarissa, RNIB:n pääjohtaja Robin Spink esittelee Auditorial:n saavutettavia ominaisuuksia. WCAG:n multimediaa käsittelevä kriteeristö edellyttää, että videon ja audion tulee olla helposti katkaistavissa. 25 Robin Spink esittelee myös erillistä audio nopeudensäädintä. Hän toteaa, että suuri osa ruudunluki- jan käyttäjistä on säätänyt ruudunlukijan nopeutukselle, sillä he pyrkivät sivu navigoinnissa tehokkuuteen. 26 Äänen käytön mahdollisuuksia käyttöliitymässä ovat myös erilaiset tuntoaisti- in perustuvat palautteet ja äänimerkit, joita käyttäjä saa vah- vistaessaan valinnan. Spink kuitenkin jatkaa, että kaikki ääni palautteet pitää olla myös mahdollista sulkea pois käyttäjiltä, jotka eivät niitä tarvitse.

Tarinankerronnan äänimaailman kokemuksellisuudesta Robin 24 The Guardian 2021

25 WCAG

26 Inclusive24 2021

Spink antaa esimerkin 360-asteisen äänimaailman käytöstä.

Spink kuvailee mahdollisuuksia mitä äänimaailma sademetsän pohjalta voi tarjoa kuulijalleen mielikuvan luontiin. Äänimaail- maa tulee kuitenkin käyttää myös harkiten, sillä pitkittyessään kuuntelu voi aiheuttaa jopa huimausta. Silti Spink kannustaa tutkimaan tilanteita, joissa äänimaailma käyttö tuo kokemuk- selle lisäarvoa. Äänimaailman käyttö on tehokas keino vahvista- maan tarinan kokemuksellisuutta.

Tässä luvussa kerrotaan produktiosta, joka on tehty osana tätä opinnäyte työtä. Produktio koostuu verkkosivusta, joka on toteutettu CodePen-alustalla. Avaan aluksi kiinnostuksen kohteitani, sekä produktion tavoitteita. Toteutus osiossa käsit- telen erikseen omina kappaleina osa-alueet, joilla on vaikutusta ruudunlukijan käyttökokemukseen. Lopuksi esittelen valmiin produktion eli nettisivut joiden käyttökokemusta kuvaan ruu- dunlukuohjelmalla.

(14)

/*24

25*/

{{ 4-Produktio }}

Hidden Narrative.

Visualisointi

runolle Color piece

---!>

(15)

/*26

27*/

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tämän opinnäytetyön lähtökohta on ollut tutkia verkkosivu- jen käyttökokemusta ruudunlukuohjelmalla, sekä löytää uusia tapoja ruudunlukuohjelmalla saatavan kokemuksen vahvis- tamiseen. Keinona oli tarkastella yleisiä käyttökokemuksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä, sekä tunnistaa samalla ruudunlu- kuohjelman käyttökokemuksen ominaispiirteitä. Tavoitteena oli luoda ruudunlukuohjelmalla käyttökokemus, joka olisi saavu- tettavissa vain valinnaisen avusteisen teknologian käyttäjille.

Luotu käyttökokemus pohjautuisi samaan materiaaliin mikä olisi tarjolla myös visuaalisen käyttöliittymän näkeville ihmis- ille. Kuitenkin pyrkimyksenä olisi, että ruudunlukuohjelmaa käyttäville ihmisille tämä verkkosivuista syntyvä mielikuva olisi erilainen.

Produktion pohjana on ajatus, että sokean ja näkevän ihmisen käyttökokemukseen vaikuttaa olennaisesti sisällön rytmin muutokset, sekä ruudunlukijan tapa kuluttaa sivua lineaarises- sa järjestyksessä. Lisäksi avusteisen teknologian käyttäjillä on myös mahdollisuus navigoida sivulla saman tyypin elementistä toiseen, esimerkiksi linkistä tai taulukosta toiseen vastaavaan elementtiin. Kyseiset elementit voivat sijaita hyvin eri puolilla sivurakenteessa, mutta näiden välinen suora siirtymä on ruu- dunlukijalla mahdollinen. Tämä mekaaninen käyttäjän huomi- on kohdistaminen eroaa merkittävästi tavasta miten näkevän käyttäjän huomioita pyritään ohjaamaan käyttöliittymässä

visuaalisin keinoin. Tätä ruudunlukijan ominaispiirrettä on mahdollista käyttää tehokeinona kokemuksen synnyttämiseen.

Produktiossa on panostettu erityisesti sivurakenteeseen. Kuten taustatutkimuksessakin totesin, toimiva sivurakenne parantaa tutkitusti ruudunlukijan käyttökokemusta. Toimiva sivurakenne vähentää sokean henkilön kognitiivista kuormaa mm. toimi- van sivunavigoinnin muodossa.27 Produktio lähtee oletuksesta, jonka mukaan käyttökokemus voi olla miellyttävä vain silloin, kun sivun käytettävyys tukee henkilön autonomiaa eli kykyä vaikuttaa ja tehdä omat päätöksensä. Itsemääräämisoikeus vaikuttaa suoraan ihmisen turvallisuuden tunteeseen. Toimi- valla rakenteella halutaan mahdollistaa myös sivujen silmäily, mihin ruudunlukijaa käyttävät ihmiset navigoivat otsikkotason avulla.28

Vaihtelevan sisällön rytmityksen ohella kokemuksellisuutta pyritään produktiossa vahvistamaan muutoin kuin visuaalisin keinoin. Kerronnalla ja erityisesti kuvailevilla tekstivastineilla on mahdollista luoda tarinaan uppoutuvia kokemuksia. Pro- duktion tekstilajiksi on valittu runous. Runot ovat tekstilajina hyvin rikkaita mielikuvan luojia. Itse tekstillä ja sen kerronnan sävyllä on ruudunlukukokemuksessa suuri vaikutus.

Kiinnostavaa on tutkia myös äänen roolia syntyvässä kokemuk- sessa. Koska ruudunlukija on kone, sen monotoninen luenta 27 Rallo, Forest, Kuo, Boutilier, Li 2019

28 Yale University

/*4.1 */

(16)

/*28

29*/

on itsessään jo hyvin epäinhimillistä. Jos ihmisille tarjotaan vaihtoehtoinen audio, jossa oikea ihminen lukee sivun teksti- sisällön ääneen, on tällä väjäämättä suuri vaikutus lopulliseen kokemukseen. Jos tekstisisältö tukee ruudunlukijan koneellista luentaa myös tämä voi toimia tehokeinona. Luetun tekstin lisäksi ääntä on mahdollista käyttää myös taustamusiikkina, tällöin sivuun upotetusta ääniraidasta pitää kuitenkin infor- moida henkilöä etukäteen ja tarjota mahdollisuutta lopettaa ääniraidan soittaminen mahdollisimman helposti. Yllättävät ääniraidat, joita käyttäjä ei pysty ennakoimaan voivat vaikuttaa ihmisen kokemukseen hyvinkin negatiivisesti.

Lopullisessa produktiossa on kokeiltu näitä tekniikoita käytän- nössä. Produktio arvio keinoja kuinka verkkosivun sisällöstä syntyvät mielikuvat eroavat ruudunlukijaa-, sekä visuaalista verkkosivua käyttävien ihmisten välillä. Tarkastelun kohteena ovat myös eri asioiden painotus visuaalisen- ja ei-visuaalisen sisällön kulutuksessa.

/*4.2 */

Produktion toteutus

Tässä luvussa kerron tärkeimmistä työvaiheista, sekä oival- luksistani produktion Hidden Narrative aikana. Pääpiirteittäin toteutuksesta voi tunnistaa kolme selkeää osa-aluetta, jotka vaa- tivat erityistä panostusta kokemuksen suunnittelussa ruudun- lukijan käyttäjille. Ensimmäinen toteutuksen tärkeä työvaihe on hyvin tehty pohjatyö, joka kytkeytyy sivun käytettävyyteen.

Toinen tärkeä osa-alue on tunnistaa puhutun tekstin erityispiir- teet, sekä tehokeinot kokemuksen luonnissa. Kolmannessa vai- heessa mietitään keinoja hyödyntää visuaalisen ja ei-visuaalisen informaation vuoropuhelua. Tärkeää on ymmärtää, että nämä kolme eri vaihetta eivät ole mitenkään kronologisessa aikajärj- estyksessä. Esimerkiksi sopivan tekstilajin valinta kuuluu jo suunnittelutyöhön, joka määrää myös lopullisen työn suunnan.

(17)

/*30

31*/

/**4.2.1 Liikkuminen sivurakenteessa

Tämän opinnäytteen taustatyössä perehdyin lukemaan paljon saavutettavuudesta erityisesti käytettävyyden perspektiivistä.

Suurin osa verkkosivun saavutettavuudesta keskittyy pohti- maan sivurakennetta sekä sivujen toiminnallisuutta. Kysymyk- seni: “Miksi saavutettavassa käyttökokemuksessa keskitytään vain tähän kapea-alaisen käytettävyyden tutkimiseen?,” oli lähtökohtani tällä työlle. Produktiossani voin myöntää, että panostukseni käytettävyyteen oli myös oma kompastuskiveni toteutuksen aikana.

Suurin virhe voi tapahtua jo toteutuksen ensimmäisillä me- treillä. Jotta ruudunlukijalle voi suunnittella sen käyttöön pitää tutustua kunnolla ja tämä voi viedä aikaa. Haasteena on myös eri ruudunlukijoiden erilaiset käyttötavat. Ruudunlukijan käyttöönotto vaatii myös jonkin verran kustomointia, joka vai- kuttaa yksittäisen käyttäjän käyttökokemukseen. Ruudunlukijan käyttö vaatii erilaisten näppäinkomentojen ulkoa muistamista.

Lisäksi jokaiselle valitulle elementille on eri näppäinkomen- not, joilla elementti valitaan käytettäväksi. Tämä on erityisen haastavaa kokemattomalle käyttäjälle puhumattakaan siitä, että valitun selaimen ja ruudunlukija sopivuudessa on eroavaisuuk- sia. Jotta sivurakenne olisi toimiva, pohjatyö edellyttää jatkuvaa testaamista. Omalla kohdallani aloin rakentaa sivuja ja opettelin samalla ruudunlukijan käyttöä. Kuitenkin vasta perehdyttyäni eri ruudunlukuohjelmiin ymmärsin, että käyttämäni Mac:n VoiceOver on toiminnaltaan hyvin erilainen. Vertailun avulla tulin tietoiseksi myös uusista ruudunlukijan käyttöominaisuuk-

Hidden Narrative.

Jouduin aloittamaan koko prosessin alusta koska rakenne ei toiminut

---!>

(18)

/*32

33*/

sista. Näkevälle käyttäjälle ruudunlukijan “menu” -valikot, tai esimerkiksi VoiceOver ohjelman oma “rotor”-valikko, -ovat todella hyödyllisiä työkaluja, sillä ne näyttävät listauksena sivun kaikki navigoitavat elementit.

Toimiva navigaatio on hyvän sivurakenteen edellytys. Op- piessani työkalusta enemmän ymmärsin, että sivujen käytet- tävyys oli heikko. Tämä johtui pääosin juuri navigaation löydettävyydestä. Helposti löydettävä navigaatio palvelee ih- misen autonomian tunnetta. Toteutin aluksi sivun navigaatioon viiva-animaation, joka aktivoituu kun linkki on valituna. Kun animaatio oli valmis huomasin, että kyseinen toteutus oli ha- joittanut toiminnan näppäinkomennoilla. WebAim ruudunluki- joiden käyttötutkimuksessa, kysytään erikseen mahdollistavatko työkalun käyttäjät Javascript-koodin ajamisen verkkoselaimessa.

Javascript-koodia käytetään erityisesti sivujen interaktiivisten elementtien toteutuksessa. Animaatiot ja erilaiset interaktiiviset elementit voivat sotkea avusteisen teknologian käyttöä. Olin harmissani, sillä jouduin poistamaan animaation. Vasta paljon myöhemmin olen oppinut, että kyseinen animaatio ei hajoit- tanut valikon toimintaa vaan koodin muuttuessa käyttämäni VoiceOver työkalu olisi edellyttänyt, että aktivoin navigaation eri näppäinkomennoin.

Vaikka navigaation toimimattomuus oli yksi merkittävä syy siihen, miksi päätin luopua ensimmäisestä versioistani, olen päätökseeni kuitenkin tyytyväinen. Aloittaessani kehityksen alusta panostin selkeään kappalejaotteluun sekä otsikointiin.

Uskon, että tällä on suuri merkitys sivujen käytettävyyden kannalta. Myös panostukseni sivujen eri maamerkkien tunnis- tukseen parantaa sivu navigointia huomattavasti. Lopputulok- sena voin sanoa, että työni rakenne on hyvin perinteinen. Tämä on sääli, sillä toivoon löytäväni vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Koska ruudunlukijan ja näkevän käyttäjän liikkuminen sivul- la eroaa merkittävästi, uskon että sivunavigoinnissa voidaan löytää vaihtoehtoisia siirtymistapoja, joilla on suora vaikutus lopulliseen käyttökokemukseen. Toteutuksessa täytyy huomi- oida myös sivun tavoitteet, joissa vastakkain asettuvat sivun käytettävyys sekä luovat ratkaisut. Taiteellisen produktion päämäärä voi olla myös eksyttää käyttäjänsä. Sivujen rakenteen suunnitelussa pitäydyin kuitenkin nykyajan verkkokehityksen käytännöissä, joissa käytettävyys on osa käyttökokemusta.

Olen lopulta myös vakuuttunut, että valintani rakentaa sivun pohja uudestaan oli oikea. Tämä takaa sen, että kokonaisuus to- imii ruudunlukijalla. Kun pohjatyö on tehty hyvin, jatkokehitys mahdollistaa vaihtoehtoisten ratkaisujen kokeilua ilman pelkoa kokonaisuuden hajoamisesta. Erilaiset navigaatiokartat olisiv- at kiinnostava tapa hahmottaa vaihtoehtoisia liikkumistapoja digitaalisessa ympäristössä. Ruudunlukijoiden sisäänrakennettu

“menuvalikko” on näkevälle käyttäjälle yksi tapa hahmottaa sivunavigoinnin monimuotoisuutta. Vaihtoehtoisen navigoin- nin tutkiminen on itsessään todella iso kokonaisuus ja sopisi erilliseksi tutkimukseksi.

(19)

/*34

35*/

Vaikka produktioni testailut rakenteen ja liikkumisen vai- kutuksista käyttökokemukseen eivät tuottaneet tulosta, olen vakuuttunut, että tällä saralla voidaan toteuttaa luovia ratkai- suja. Työni rakenteen kehitys alleviivaa myös hyvin sen tosia- sian, kuinka tärkeää saavutettavuuden jatkuva testaaminen on nykyajan verkkokehityksessä. Nämä uudet työskentelymetodit ovat vasta kehittymässä ja niistä on tulossa arkipäivää. Kun tie- to saavutettavuudesta lisääntyy, on mahdollista, että keskustelua saavutettavuuden ympärillä siirtyy vähitellen käytettävyyden parantamisesta itse kokemuksellisuuteen.

/**4.2.2 Kerronnan ääni ja rytmi

Koska produktioni keskiössä oli kokemuksen suunnittelu juuri ruudunlukijan käyttäjille, valitulla tekstillä oli vaikutus- ta lopputulokseen. Eri tekstilajien harkinnan jälkeen päädyin valitsemaan työhöni katkelmia Yoko Onon Grapefruit-ru- nokokoelmasta. Valintaani voi myös kritisoida, sillä runot itsessään ovat jo hyvin esteettisiä sekä tunnelatautuneita. Koska valittu tekstilaji luo jo hyvin vahvoja mielikuvia, voi muiden elementtien osuus kokemuksen luontiin jäädä vähemmälle huomioille. Syy, miksi valitsin kyseisen runokokoelman johtuu puhtaasti siitä, että kokoelman runo “Color piece” puhutteli minua. Erityisesti runon kohta, jossa kirjoittaja kuvailee väriä, joka syntyy vain kappaleiden liikkeistä sopi merkitykseltään hyvin työni aiheella. Edellisessä osiossa käsittelin liikkeen ja sivunavigaation merkitystä käyttökokemuksessa. Yoko Onon runossa väri, joka on näkymätön, syntyy vain liikkuvien kappa- leiden väliin. Rinnastan runon kuvauksen väristä ruudunlukijan

Hiidden Narrative.

Ensimmäinen versio sivurakenteesta. Kuvassa navigaation käyttö ruudunlukijalla sekä keltainen kohdistuväri ---!>

Navigaatiossa on kolme linkkiä. Viivaanimaation jälkeen linkkejä ei pystynyt enään vaihtamaan linkkejä näppäinkomennoin. Vasta myöhemmin opin, että minun olisi pitänyt aktivoida elementti eri näppäimillä.

(20)

/*36

37*/

käyttökokemukseen, joka ei ole visuaalinen, mutta joka syntyy käyttäjän liikkeestä kappaleiden välillä.

Valitun tekstilajin ominaispiirteitä voi yrittää suunnittelussa hyödyntää myös tehokeinoina. Ruudunlukukokemuksen suun- nittelussa tulee kuitenkin panostaa erityisesti kerrontaan sekä rytmiin. Visuaalisesti tekstin rytmitys tapahtuu rivinvaihdoksil- la, sekä esittämällä kappaleet erillään toisistaan. Luonnollisesti ruudunlukija ei pysty tulkitsemaan etäisyyttä. Koska valitse- mani tekstilaji on runous, myös tekstin visuaalisella taitolla on merkitystä.

Koin suuren yllätyksen kun katkaisin runon käyttäen rivinvai- htoa, joka html-koodissa toteutetaan <br> -tägillä. Rivinvaihto aiheutti sen, että ruudunlukijan intonaatio laski rivin lopussa samalla tavoin kun luettaessa lauseen loppua. Tämä oli todella ärsyttävää, sillä runon kerronta oli katkonaista. Päätin luopua runon alkuperäisestä taittoasusta kokonaan. Tämä olisi kuiten- kin ollut mahdollista toteuttaa css-koodin tyylittelyllä. Ruudun- lukijan kerronnan voi huomioida jakamalla kappaleet ja lauseet selkeiksi kokonaisuuksiksi. Kappaleiden on hyvä olla yhtenäisiä, eikä niitä tule katkaista visuaalisesti pakotetulla rivinvaihdolla.

Koska ruudunlukija lukee jokaisen kappaleen loppuun samalla mekaanisella nopeudella, voidaan suunnittelussa jo huomioida tekstin pilkkomista pienempiin osiin, sekä harkita erilaisen tilasiirtymien upottamista tekstin joukkoon, jolloin kerrontaan tulee luonnollinen tauko.

Kerrontaan vaikuttavat myös käyttäjän omat asetukset ruudun- lukijan äänen korkeudesta, sekä luentanopeudessa. Ruudunluki- jan kustomointiin kuuluu myös valinta onko lukijana mies- vai naisääni. Kun vielä valitsin sopivaa tekstiä lopputyölleni, katso- in paljon elokuvakohtauksia, joissa dialogin toinen kertoja oli kone. Ajattelin, että tämä toimisi hyvänä tehokeinona ruudun- lukijan monotoniselle luennalle.

Puheteknologian kehittyessä myös ruudunlukijan kerronta on luonnollistunut. A.I. Mater -puheteknologiafirma esitteli Saavuta2021 seminaarissa suomenkielisen koneääni Ilonan, jonka ääni muistutti jo hyvin luonnollista ihmisääntä. Puhete- knologian kehittyminen on suomessa toistaiseksi ollut varsin hidasta, mikä johtuu kielen ominaispiirteistä sekä kielialueen pienuudesta.29

Ihmisäänen vaikutus kokemuksessa on kuitenkin merkittävä.

Tämän tiedostettuani halusin välttämättä kokeilla audion sisäl- lyttämistä projektiini. Nauhoitin lukemalla itse pätkän runosta Color Piece, jonka sisällytin sivurakenteeseen. Toteutin ääni valikon visuaalisesti huomaamattomaksi, jotta valikko olisi suunnattu vain ruudunlukijan käyttäjille. Koen, että audion käyttäminen työssäni on toistaiseksi suurin onnistumiseni projektin aikana. Oikealla kertojalla on merkittävä vaikutus syntyvään lopputulokseen.

29 a.i. mater 2021

(21)

/*38

39*/

/** 4.2.3 Kuvien luovat tekstivastineet

Käyttökokemuksen kiinnostava osa-alue on tapa jolla visuaalin- en informaatio esitetään ruudunlukijalle. Kuten Whitney Mu- seon tapauksessa, tarkoitukseni on luoda sisältörikkaita alt-tek- stejä, jotka laajentavat kuvan tulkintaa. Tavoitteeni luovuuteen pyrkivien alt tekstien käytössä on toteuttaa vaihtoehtoinen tulkinta runolle Girl in a Sunset. Lähtökohtani työlle on hyvin kokeileva ja uskon prosessin johdattavan tekemistäni.

Olen toteuttanut sivulleni ns. karusellikomponentin, jota käytetään yleensä kuvien esittämiseen sivuttain vieritettävissä kuvaesityksissä. Kyseinen elementti on tunnetusti haastava saavutettavuuden näkökulmasta30, jonka olen huomannut myös toteutuksen aikana. Löydän kuitenkin ruudunlukijalle toimi- van ratkaisun ja päätän käyttää elementtiä runon esityksessä.

Valikko toimii siten, että yksi runon katkelma esitetään yh- dessä siihen liitetyn kuvituskuvan kanssa, muiden osien ollessa piilotettuina. Seuraavaksi mietin keinoja kuinka saan erotettua pelkästä kuvasta ja tekstistä syntyvät mielikuvat.

Haasteena on, minkälaisia kuvia valitsen runon kuvitukseen.

Runon draaman kaari tiivistettynä kertoo onnellisesta tytöstä, joka tapaa onnettoman pojan. Varsinainen tarinan kliimaksi sijoittuu runon loppuun. Testaan erilaisia kuvavaihtoehtoja ja niiden sopivuutta tarinan kerrontaan. Käyttämäni kuvapank- kikuvat vaikuttavat kuitenkin liian teennäisiltä kuvituskuvilta eivätkä luo sisältöön kiinnostavaa tunnelmaa. Tiedostan, että 30 Jason Webb

mikäli haluan konkreettisesti erottaa runon visuaalisen esityk- sen sen sanallisesta esityksestä minun tulee todennäköisesti keksiä kuvien valintaan sopiva metodi.

AIGAN artikkelissa31 haastateltu Bojana Coklyat koki suoruu- teen tähtäävien tesktivastineiden ohjeistuksen vanhanaikaisena.

Mielestäni tämä näkemys on kiinnostava. Se herättää myös paljon lisäkysymyksiä siitä, kenen vastuulla on kuvan tulkinnan tekeminen. Kuvan lukijalla, vai sen kirjoittajalla? Mielestäni suoruuteen pyrkivät alt-tekstit ovat jopa haitallisia, sillä ne voivat helposti jättää kuvan tulkinnalle oleelliset elementit mainitsematta.

Whitney Museon esimerkissä on myös ilmiselvää, ettei taide- teoksen ilmaisua pysty vangitsemaan vain lakonisella sisällön kuvauksella. Toisaalta valmiiksi kirjoitettu tulkitseva alt-teksti lukitsee kuvan tulkinnan vain yhteen näkökulmaan.

Vastakkainasettelu alt-tekstien suoran- sekä ilmaisullisen kuvauksen välillä on kiehtova, sillä se valoittaa eri suuntia yhä kehittyvälle kuvantunnistuksen tekniikalle. Vastaavaa teknologiaa on jo käytössä ja on hyvin todennäköistä, että eri kuvantunnistusmenetelmät tulevat osaksi myös ruudunlukijan käyttöä.32 Jotta kuvan merkityksen tulkinta onnistuisi koneelta, sen on tunnistettava useita merkityksen tasoja, joista osa ovat konteksti-ja kulttuurisidonnaisia. Ajatus ei ole täysin mahdoton, 31 AIGA Eye on Design 2020

32 Cool Blind Tech 2019

(22)

/*40

41*/

mutta todennäköisesti kuvantunnistusalgoritmit pystyvät ensin tuottamaan vain suoraa toimintaa kuvaavia alt-tekstejä. Tästä näkökulmasta on helppo ymmärtää myös Bojana Coklyat:n toive yhä enemmän ilmaisuun painottuville alt-teksteille.

Valitsin runossa käyttämäni kuvat menetelmällä, jonka inspi- raationa toimivat suorat alt- tekstit. Koska kuvien alt-tekstit kirjoitetaan kuvaamaan vain kuvien sisältöä, niiden merk- itys sivun käyttökokemuksen kannalta on hyvin irrallinen.

Käytännössä mahdollisuus kuvan kokemukseen ruudunlukijalla sivuutetaan täysin. Halusin tuoda runoni kuvitukseen saman irrallisuuden, mitä kuvien alt-tekstit tuovat ruudunlukijan kokemukseen. Vastaavasti ruudunlukijan käyttäjälle halusin tehdä ilmeiseksi sen, miksi tietyt kuvat ja tekstit ovat yhdistet- ty toisiinsa. Menetelmäni oli valita jokaisesta kuvitettavasta runon katkelmasta muutama sana, jonka syötin kuvapankin hakukenttään. Lopputuloksena on hyvin sekalainen kuvavirta, jonka tarkoitus ei aukea visuaalisesti. Kuvien alt-teksteihin kir- joitin ilmaisu rikkaan kuvauksen, jossa kuvan hakusana ilme- nee toistolla. Tätä toistoa korostin myös runoon upottamieni linkkien avulla, jotka siirtävät ruudunlukijan fokuksen suoraan sanasta kuvaan. Tarkoitukseni oli, että ruudunlukijan käyttäjät ymmärtävät kuvan toimivan vain irrallisena kuvituksena yksit- täiselle sanalle kun näkevät käyttäjät yrittäisivät muodostaa tulkintaa erilaisten kuvien kuvavirrasta.

Metodin valinnan kannalta ei ole yllättävää, että runon Girl in a Sunset visuaalinen esitys on sekava. Koen myös, että

pyrkimykseni erottaa ruudunlukijankokemus näkevän käyttäjän kokemuksesta tuntuu toteutuksessa vähintääkin päälleliimat- ulta. Olen pettynyt, että keskittyessäni ruudunlukuohjelman käyttökokemukseen olen samalla jättänyt visuaalisen kokemuk- sen tarinan kerronnassa vähemmälle huomiolle. Koska kuvat eivät ole teemallisesti yhtenäisiä myös runon lopussa tapahtuva käänne tai kliimaksi ei ole mitenkään nähtävissä visuaalisessa tarinan kerronnassa.

Tämän kokeilun pohjalta koen, että erillisen ruudunlukija kokemuksen rakentaminen visuaalisen kokemuksen rinnalle lähinnä vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa, jolloin jompi- kumpi lähestymistapa jää vääjämättä vähemmälle huomiolle.

Erottavien keinojen sijaan keskittyisin ruudunlukijan käytössä vahvistamaan juuri alustan visuaalisten elementtien kokemusta.

Tästä hyvänä esimerkkinä on produktiossa käyttämäni sivuun upotetut animaatiot, sekä niistä ruudunlukija käyttäjää ilmoitta- vat aria-live regionit.

(23)

/*42

43*/

}}

Hidden Narrative

{{ 5-Valmis produktio

Valmis versio produktiosta Hidden Narrative. Kohdan kuva on visualisointi runosta

Girl in a Sunset.

---!>

(24)

/*44

45*/

Kuvan hakusana on visuaalisesti piilotettu

Valkoinen hakusana tulee visuaalisesti esiin kun hiiren kohdistin tuodaan piilotetun sanan päälle Esimerkki

alt-teksteistä

---!>

---!>

<!---

Hidden Narrative

Hidden Narrative

(25)

/*46

47*/

Hidden Narrative.

Piilotettu video tulee esiin kun hiiren kohdistaa tiettyyn sanaan.

---!>

(26)

/*48

49*/

Tämän opinnäytteen taustatyössä olen perehtynyt saavutet- tavaan web-kehitykseen, sekä ruudunlukuohjelman käytön ominaispiirteisiin. Kerätyn aineiston pohjalta opinnäytteen pro- duktiossa on keskitytty luomaan ruudunlukuohjelman käyttä- jille erillinen käyttökokemus verkkosivuilla.

Tämän tutkimuksen innoittajana oli huomio siitä, että avusteisen teknologian verkon käyttökokemusta käsittelevät artikkelit keskittyvät lähinnä verkon käytettävyyteen. Käytet- tävyys /usability/ on vain yksi käyttökokemuksen osatekijöistä.

Saavutettavuutta käsittelevissä tutkimusartikkeleissa käytet- tävyys näyttää kuitenkin dominoivan koko käyttökokemus- tutkimusta. Tämän voi tulkita siten ettei ruudunlukuohjelman verkon kokemuksellisuutta tunnisteta erillisenä kokemuksena.

{{ 6-Lopuksi }}

Opinnäytteessä annettiin erityistä painoarvoa käytettävyydelle, sillä tiedemaailman tunnistaa tämän käyttökokemuksen osa-al- ueen vaativan erityisiä ratkaisuja avusteisen teknologian käyttä- jille. Produktiossa painotettiin erityisesti toimivaa sivuraken- teen sekä semanttista hierarkiaa. Tämän nähtiin mahdollistavan myös ruudunlukijalle omintakeisen liikkumisen sivurakentees- sa.

Produktion avulla tunnistettiin toimivan rakenteen sekä hyvin tehdyn pohjatyön tärkeys. Kuitenkaan luovia ratkai- suja vaihtoehtoisesta navigoinnista ei toteutettu. Tämä johtuu siitä, että vaihtoehtoisen sivunavigaatioon arviointi tulisi suorittaa avusteisen teknologian pääkäyttäjällä. Haaste on, että sivunavigaatio on myös ruudunlukuohjelmakohtaista.

Ohjelman käyttökokemukseen vaikuttaa myös käyttäjän oma kustomoinnin taso. Vaihtoehtoisen sivurakenteen sekä navi- gaation käyttökokemuksen tutkiminen erityisesti ruudunluki- jakäyttäjille on kiinnostava, mutta myös valtava kokonaisuus.

Sivun käytettävyyteen keskittynyt tutkimus kuitenkin alleviivaa hyvin testauksen tärkeyden kehityksen aikana. Saavutettavuust- ietous lisääntyy koko ajan verkkokehityksessä, mutta uudet työskentelymenetelmät eivät ole vielä arkipäivää. Positiivisesti voi ajatella, että uusien työtapojen jalkautuessa saavutettavuus on paremmin leivottu osaksi verkon rakennuspalikoita, jolloin avusteisen teknologian käyttökokemuksessa voidaan panostaa muuhunkin kuin käytettävyyteen.

(27)

/*50

51*/

Käytettävyyden ohella kokemuksellisuutta tutkittiin myös äänen- sekä kuvavastineiden käytön muodossa. Produktion johtopäätöksenä voidaan ihmiskertojan ääntä suositella aina kun se on mahdollista.

Luonnollinen kertojaääni koettiin lähtökohtaisesti empaattisempana kuin etäännyttävä kone ääni. Ruudunlukijan kerronnan suunnittelu vaatii myös kehittäjältä erityistä huomiota tekstin muotoilussa, sekä kappalejaossa. Tästä huomiona kehityksessä yleisesti käytetty rivin- vaihto <br> -tägillä, joka hämäsi ruudunlukijan toimintaa. Paremman ruudunlukukäyttökokemuksen kannalta voidaan opinnäytteessä suos- itella myös alt-tekstien kirjoittamisessa luovaa ilmaisua. Produktion kokeilu sokean - sekä näkevän ihmisen käyttökokemuksen erotta- misesta ei tuottanut toivottua tulosta. Kahden rinnakkaisen tarinan kirjoittamisessa voi toisesta kokemuksesta kadota helposti punainen lanka.

Tämän opinnäytteen päämäärä oli löytää keinoja ruudunlukuohjelman käyttökokemuksen vahvistamiseksi siten, että se parhaimmillaan loisi jopa täysin rinnakkaisen kokemuksen visuaaliselle käyttöliittymälle.

Opinnäytteen lopuksi ruudunluku kokemuksen suunnittelussa kan- nustetaan ei-erottavaan vaan visuaalista kokemusta vahvistavaan su- unnitteluun. Parhaina tehokeinoina tälle koettiin luovien alt-tekstien, sekä aria-live region käyttö. Näillä keinoilla on mahdollisuus luoda mielikuvia verkon sokeille käyttäjille sivun visuaalisesta sisällöstä sekä sen muutoksesta. Kuten Bojana Coklyat33 haastattelussa toteaa, ei pidä unohtaa mielikuvituksen voimaa osana heikkonäköisen verkon käyttökokemusta.

33 AIGA Eye on Design 2020

(28)

/*52

53*/

Verkkolähteet

Accessible visual storytelling, Shorthand 2020

<https://shorthand.com/the-craft/accessible-visual-storytelling/>

(katsottu 26.9.2021)

The Aesthetic-Accessibility Paradox, UX Movement 2019

<https://uxmovement.com/thinking/the-aesthetic-accessibility-paradox/>

(katsottu 6.11.21)

An avenue to other worlds: Auditorial, a new idea for accessible storytelling,

The Guardian 2021

<https://www.theguardian.com/media/2021/may/20/auditorial-new-idea-ac- cessible-storytelling>

(katsottu 28.11.2021)

To Design a More Accessible Internet, Consider the “Creative Layer” of Metadata, AIGA Eye on Design 2020

< https://eyeondesign.aiga.org/to-design-a-more-accessible-internet-con- sider-the-creative-layer-of-metadata/ >

(katsottu 6.11.21)

Google Chrome Can Now Help Screen Readers Recognize Images,

Cool Blind Tech 2019

<https://coolblindtech.com/google-chrome-can-now-help-screen-readers-rec- ognize-images/>

(katsottu 28.11.2021)

How to build a more accessible carousel or slider, Jason Webb, DEV.to

<https://dev.to/jasonwebb/how-to-build-a-more-accessible-carousel-or-slid- er-35lp>

(katsottu 30.11.2021)

Luento 3: Syvemmälle saavutettavuuteen: JavaScript, HTML ja CSS,

Ronja Pahaoja

<https://ronjao.github.io/Saavutettavuus/syvemmalle.html> ( katsottu 30.11.2021)

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit, Saavutettavasti 2021

<https://www.saavutettavasti.fi/kuva-ja-aani/kuvat/>

(katsottu 6.11.2021)

Käyttötapaus, Wikipedia 2021

<https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ytt%C3%B6tapaus>

(katsottu 30.11.2021

ARIA Landmarks Example, W3C 2016

<https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/landmarks/main.html>

(katsottu 30.11.2021)

{{ Lähdeluettelo }}

(29)

/*54

55*/

The Myths of Color Contrast Accessibility, UX Movement 2019

<https://uxmovement.com/buttons/the-myths-of-color-contrast-accessibili- ty/ >(katsottu 6.11.2021)

Screen Reader User Survey #9 Results, WebAIM 2021

<https://webaim.org/projects/screenreadersurvey9/>

(katsottu 5.11.2021)

Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas, Papunet

<https://papunet.net/saavutettavuus/lisaa-tekstivastineet-kaike- lle-ei-tekstuaaliselle-sisallolle>

(katsottu 10.10.2021)

Usability: A part of the User Experience, Mads Soegaard. Interaction design Foundation 2020

<https://www.interaction-design.org/literature/article/usabili- ty-a-part-of-the-user-experience>

(katsottu 6.11.2021)

Usability & Acessability, Headings, Yale University 2021

<https://usability.yale.edu/web-accessibility/articles/headings>

(katsottu 6.11.2021)

WCAG, Saavuettavasti.fi

<https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/wcag/>

(katsottu 30.11.2021)

WCAG 2.1 Lain vaatimukset, Aluehallintavirasto

<https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/

wcag-2-1/>

(katsottu 29.11.2021)

The WebAIM Million, An annual accessibility analysis of the top 1,000,000 home pages. WebAIM 2021

<https://webaim.org/projects/million/>

(katsottu 6.11.2021)

Writing accessible copy, How to satisfy accessibility criteria with UX copy- writing. Medium 2020

<https://uxdesign.cc/ux-copy-for-accessibility-2927491cadf8>

Kirjalliset lähteet:

Ono, Yoko: Grapefruit, Bakhåll 1970

Rallo, Adam, Forest, Eric, Kuo, James, Boutilier, Randal, Li, Edmund:

A Practical Handbook on Accessible Graphic Design – RGD 2019

<https://www.rgd.ca/database/files/library/_RGD_AccessAbility2_Handbook_

AbleDocs.pdf>

(katsottu 5.11.2021)

(30)

/*56

57*/

Seminaarit:

DesignMatters 2129.-30.9.2021

Opening Talk, Ingrid Haug.

Inclusive Design 24 23. -24.9.2021

Claire Webber and Sarah Pulis, Intopia: Annotating designs for Accessibility

<https://www.youtube.com/watch?v=Y35jmpS8lQM&list=PLn7dsvRdQEf- FoUIFxtSsp8PjHm-glki1Z&ab_channel=InclusiveDesign24%23id24>

(katsottu 1.10.21)

Robin Spinks and Sonali Rai, Auditorial: an innovative approach to inclusive storytelling

<https://www.youtube.com/watch?v=aGl38gB37zA&t=2288s&ab_channel=Inclu- siveDesign24%23id24>

(katsottu 28.11.2021)

#Saavuta21 18.11.2021

Puheteknologia saavutettavuuden tukena, a.i. mater

Kuvat:

Beatrice Sala,

Claire Webber and Sarah Pulis

https://codepen.io/mayamarjut/pen/porgrGZ

To Design a More Accessible Internet, Consider the “Cre- ative Layer” of Metadata, AIGA Eye on Design 2020 kuva 1

kuva 2

CodePen

Annotating designs for Accessibility, Intopia 2021

Lopullinen produktio:

(31)

/*58

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Diabeetikon jalkahaavan hoito tulee aloittaa viivytyksettä, sillä haavan koko ja kesto ovat merkittäviä haavan paranemista ennustavia tekijöitä.. Tärkeää on huomioida

Kuvassa 6.3 Moodlen käyttäjistä 32,79 prosenttia oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä, kun Peda.netin käyttäjistä vain 9,09 prosenttia oli väittämän kanssa täysin

(Havio ym. Hoidossa on tärkeää huomioida yksilöllinen hoidon suunnittelu, joka mahdollistaa hoidon onnistumisen paremmin. Lä- heskään kaikki päihteiden käyttäjät

On kuitenkin tärkeää huomata, että näkyvyydestään ja suosiostaan huolimatta huippu-urheilu kattaa lopulta vain pienen osan koko liikuntakulttuurin kirjosta (Ilmanen

Täytyy ottaa huomioon, että Opel- tarjoukset kiinnostavat vain pientä osaa verkkokaupan käyttäjistä, koska talou- dessa saattaa olla ihan muun merkkinen henkilöauto tai sitä

Kawasakin (2011) mukaan on kuitenkin tärkeää, että lopullisen päätöksen voitta- jasta tekee itse, sillä osa kilpailijoista osaa käyttää hyväkseen äänestysjärjestelmää, jossa

- Suurimman osan vastaajista (80% latausoperaattoreista ja 83,3% latauksen käyttäjistä) mielestä latauskentillä tulee olla ajanvarausjärjestelmä, jotta käyttäjät voivat

Elisan ja Nooran lisäksi myös loput kolme haastateltavaa kertoivat, että lähipiiri koostui vain käyttäjistä siihen aikaan, kun he itse käyttivät huumeita ja he toivat esille,

Myös muiden luovan suunnittelun osa-alueiden käyttö on lisääntynyt, mutta ne edustavat sekä sisällöllisesti että taloudellisesti varsin marginaalista osaa

Mutta menestyksellinen tutkimus ei tietenkään perustu vain siihen, että osataan asettaa mielenkiintoisia kysymyksiä: hyvä tutkija osaa esittää kysymyksensä siten, että ne

Kuten tutkijat Vilho Harle ja Sami Moisio (2000, 105) asian ilmaisevat, ”Karjala on käsite tai pikemmin myytti, josta voidaan puhua vain sen enemmän tai vähemmän rajallisten

Samoin palautetta olisi mukava saada sekä suoraan toimitukselle että avoimina kommenttikirjoituksina.. Myös pohdiskelut tieteellisen keskustelun suunnasta ja luonteesta

Sekä kansalliset että EU:n tiedepolitiikan linjaukset, strategiat ja ohjelmat, mil- lä nimellä niitä kulloinkin kutsutaan, ovat luonteeltaan yleisiä ihmisten elämään ja talouteen

Kolin kansallispuistosta on tunnistettu 13 erilaista leh- totyyppiä, jotka edustavat sekä koko maassa yleisiä että vain etelä- keski- tai pohjoisbore- aaliselle vyöhykkeelle

Empiirinen tutkimus tehdään lähes aina käyttäen vain osaa populaatiosta, otosta. Otoksen perusteella tehdään päättelyt

Asiakaskyselyn etuna oli, että saatiin kattava käsitys myös siitä, mihin käyttäjät ovat tyytyväisiä ja miten suurta tai pientä tyytymättömyys on.. Esimerkiksi

Tänään – monien vuosien ja monien sattumien jälkeen toinen meistä tekee tuota samaa bibliografiaa uutta tietotekniikkaa hyväksi käyttäen, Hilkka Siskon ollessa yksi

Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on

Palautetta on hyvä kerätä myös asiakkailta tai muilta ihmisiltä, jotka ovat tekemisissä vapaaehtoisten kanssa – esimerkiksi van- huksilta, joita vapaaehtoinen avustaa..

Riesin ja Mansfieldin (2020) tutkimus korosti myös sitä, että ikäihmisen taloudellinen kaltoinkohtelu on koko yhteisön huomion arvoinen asia, ei vain esimerkiksi

Suurin osa verkkoyhteisön käyttäjistä ei tuota aktiivisesti sisältöä, mutta myös epäaktiiviset käyttäjät voivat olla yhteisölle tärkeitä.. Käyttäjät

Nämä tulokset ovat oivallisia ohjaamaan Choco Fashionin tuotevalikoiman suunnittelussa, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että ne edustavat vain yhtä

edellisten vaatimusten lisäksi osaa huomioida työturvalli- suuden työprosessin kaikissa vaiheissa.. edellisten vaatimusten lisäksi osaa huomioida työturvalli- suuden erilaisissa