• Ei tuloksia

Katselmus suomalaisen tekniikan historian henkilögalleriaan näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Katselmus suomalaisen tekniikan historian henkilögalleriaan näkymä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

Tekniikan Waiheita 1/10

61

SEMINAARIT JA MATKAT

KATSELMUS SUOMALAI- SEN TEKNIIKAN HISTORI- AN HENKILÖGALLERIAAN THS:

NSYYSSEMINAARI

T

EKNIIKANMUSEOLLA

3.10.2009

Sampsa Kaataja

Lokakuun alussa pidetyn Tekniikan Historian Seuran syyskokouksen yhteydessä järjestettiin myös seminaari teemalla henkilöhistoria tek- niikan historiana. Tekniikan museolla Helsingin Vanhassakaupungissa pidettyyn seminaariin saapui yhteensä kahdeksan puhujaa eri puolilta Suomea. Tapahtumassa insinöörikunnan edus- tajat, yliopistotutkijat sekä elämäkertatutkimus- ta muuten harrastavat esittelivät tutkimuksiaan ja kertoivat työstään (seminaarin ohjelma ks.

http://www.ths.fi/ajankohtaista.htm).

Päivän aikana kuulluissa esitelmissä kä- siteltiin Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla tekniikan parissa työskennelleitä henkilöi- tä. Seminaarissa esiteltyjen ihmisten ryh- mä oli monipuolinen: heidän joukostaan löytyi teollisuuden palveluksessa pitkän uran tehneitä insinöörejä, akateemisen maailman opettajia ja tutkijoita sekä ama- töörikeksijöitä. Yksipuoliseksi päivän anti muodostui ainoastaan siinä suhteessa, että käsiteltyjen hahmojen joukossa tekniikan sektorin naispuoliset edustajat loistivat poissaolollaan.

Syysseminaarin avasi Johan Stén esitel- mällään Finlandssvensk tekniker -teossarjas- ta, jossa julkaistaan suomenruotsalaisten tekniikan alan toimijoiden pienoiselämä- kertoja.

Mielenkiintoinen yksityiskohta sarjan taustalla on, että sitä alettiin julkaista jo 1920-luvulla, jolloin ilmestyi kolme ensim- mäistä osaa. Sténin mukaan se, että biogra- fisissa sarjoissa tekniikan ammattilaiset on pitkälti unohdettu, oli tärkeä syy Finlandss- vensk tekniker -sarjan uudelleen aktivoitiin 2000-luvun alussa. Pitkän hiljaiselon jälkeen sarjassa onkin ilmestynyt jo kolme uutta osaa, jotka ovat syntyneet Tekniska Före- ningen i Finlandin ja Driftingenjörsförbun- det i Finlandin yhteistyönä.

Päivän kolmannessa esitelmässä Svan- te Hernsten kävi läpi Emil Wilhelm Hen- rikssonin (1886–1959) tarinaa. Abloy-lukon keksijä Henriksson on tärkeä osa lukkojen kehityksen historiaa sekä lähtökohta suu- relle suomalaiselle menestystarinalle. Tästä huolimatta hän on jäänyt melko tuntemat- tomaksi suomalaisessa tekniikan histori- assa. Se on sääli, sillä teknisesti lahjakkaan hienomekaanikon tarina on tyyppiesimerkki innovaatioprosessien arvaamattomuudesta.

Henrikssonilla ei ollut mahdollisuutta tuot- teistaa keksintöään itse, ja hän joutui luo- pumaan siitä nimellistä korvausta vastaan.

Lopulta keksintö päätyi Wärtsilä-yhtymän omistukseen, jonka käsissä siitä muodostui

Panu Nykänen pitämäs- sä esitelmäänsä THS:n syysseminaarissa. Kuva:

Sampsa Kaataja.

(2)

62

Tekniikan Waiheita 1/10

SEMINAARIT JA MATKAT

menestynyt brändituote. Valitettavasti Hen- riksson itse jäi tuosta menestyksestä osatto- maksi.

Seminaarin kansainvälisintä antia tarjosi Panu Nykäsen esitys, joka paneutui Teknil- lisellä korkeakoululla työskennelleiden sak- salaisten professoreiden tarinaan. Se nopea kehitys, jota suomalaisessa tekniikassa ja teollisuudessa tapahtui 1800-luvulla perus- tui ”määrätietoiseen teknologian siirtoon ja tekniikan ja luonnontieteiden opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen”. Koulutuksen ja tutkimuksen kehityksessä tärkeitä muutosa-

gentteja olivat Suomeen muuttaneet teknii- kan asiantuntijat, joihin myös saksalaispro- fessorit lukeutuivat.

THS:n syysseminaarin päätti Riitta Mat- tilan esitys professori Yrjö Kaukosta. Tutki- jana kansainvälisen uran tehneen ja keksijänä kunnostautuneen Kaukon mielenkiintoinen tarina ansaitsisi tulla julkaistuksi. Mattilan esityksessä tuli hyvin esiin myös se, kuinka hankalaa elämäkertatutkimus voi jossain ta- pauksissa olla. Erityisesti silloin, kun tutki- muksen kohteena on lähisukulainen, työ voi muodostua raskaaksi.

Tekniikan Historian Seuran syyskokouksessa 3.10.2009 jaettiin myös Tekniikan Waiheita -lehden vuoden 2008 artikkelipalkinto. Palkin- non sai FM Maija Mäki (os. Kärki, vas.) Hanasaa- ren voimalaitosta käsitelleestä artikkelistaan.

Tällä kertaa palkinnosta päätti ja sen jakoi FT Anna Kuismin (oik.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta. Kuva: Sampsa Kaataja.

Kärki, Maija: ”Toi A oli ihan oma maailmansa, hyväs- sä ja pahassa”: Hanasaari A -voimalaitoksen vaiheet ja sen työntekijät 1957–2007. Tekniikan Waiheita 1/2008, 5–23.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Aloitin vuoden vaihteessa Tekniikan Waiheita -lehden uutena päätoimittajana seurattuani sitä ennen julkaisutoimintaa useita vuosia Tekniikan historian seuran hallituksessa ja lehden

Suuri kiitos myös Tekniikan Historian Seuralle ja Tekniikan Waiheille mahdolli- suudesta käsitellä musiikkiteknologiaa tällä foorumilla sekä päätoimittaja Aaro Saharille

Lehden julkaisijana Tekniikan Historian Seura jou- tuu tänä vuonna päättämään lehden tulevai- suudesta ja samalla suomalaisen tekniikan historian tutkimuksen kohtalosta.. Käyn

Seuran verkkosivujen ja jäsenpalveluiden uudista- minen sekä Tekniikan Waiheita -lehden ja sen arkiston siirtäminen digitaaliselle julkai- sualustalle.. Tekniikan Historian Seura

Digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta on muodostunut yksi suomalaisen tekniikan historian tutkimuksen vahvoista alueista, mikä on ansaitusti näkynyt vuosien mittaan myös

Tekniikan Historian Seura perustettiin vuonna 1926 nimellä Suomen Teknillinen Museoyhdistys, ja edelleen yhteistyö Tek- niikan Museon sekä muiden suomalaisten tekniikan

Tekniikan Historian Seuran jäsenistö päätti valmistelun ja keskustelun jälkeen vuonna 2016, että Tekniikan Waiheiden ar- kisto tullaan julkaisemaan vapaasti kaikkien saataville,

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään tiistaina 25.4.2017 kello 17.00 alkaen Tampe-. reella Museokeskus Vapriikissa

Halli- tuksen jättää tämän vuoden jälkeen Vilho Korkeamäki, joka on toiminut pitkään seu- ran varainhoitajana ja jota yhdistys kiittää ansiokkaasta työstä seuran

Tässä Tekniikan Waiheiden numerossa pitkien tekstien kirjoittajina esiintyy kolme nimeä, jotka ovat levittäneet tekniikan his- torian tuntemusta: Vertaisarvioidun artik-

Edellä on kuvattu teollisella ajalla syntynei- tä teknologian tarkastelutapoja ja pohdittu niiden hyödyllisyyttä tekniikan historian tutkimuksen palveluksessa.. Kirjoituksen

Vuonna 2000 siirryin Turun yliopiston historian laitoksen Satakunta -hankkeeseen suunnittelemaan historiantutkimuksen op- piainetta.. Hain suunnittelemani oppiaineen

Tekniikan historian mediat: Tekniikan Historian Seuran syysseminaari 2013 (Sampsa Kaataja)..

Omassa esityksessään Divall korosti, kuinka tekniikankaan historia ei ole irrallaan tämän päivän maailmasta, vaan tekniikan historia, nykyisyys ja tulevaisuus ovat kaik-

Kokouk- sen jälkeen kuultiin Iina Kohosen esitelmä, joka perustui hänen syksyllä 2012 Aalto-yliopistossa tarkastettuun väitöskirjaansa Gagarinin hymy.. Avaruus ja

Seminaarin yhteydessä pidetyssä Tekniikan Historian Seuran syyskokouksessa jaettiin artikkelipalkinto vuoden 2011 parhaal- le Tekniikan Waiheita -lehdessä julkaistulle

Teimme Panun kanssa katsauksen suomalaisen tekniikan historian ja museo- toiminnan historiaan (Panu ja Kimmo) ja julkaisimme ja käänsimme Tekniikan Histo- rian Seuran

Pidän myös tärkeänä että Tekniikan Waiheita on jatkossakin sekä teknologian historian ammattilaisten että harrastajien lehti. Tekniikan Waiheiden kahdeksas päätoimittaja

Kimmo Antila Museokeskus Vapriikis- ta esitteli verkkonäyttelyä Inventing Europe Virtual Exhibition, joka multimedian kei- noin pyrkii kertomaan, miten teknologia on edistänyt

Tekniikan Waiheita – Teknik i Tiden on Tekniikan Historian Seura ry:n julkaisema teknologian historian erikoisaika- kauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Monitieteinen lehti

jatkossa Tekniikan Historian Seuraa infor- moidaan paremmin Virossa järjestettävistä tieteen ja tekniikan historian tapahtumista, ja ne pyritään myös uutisoimaan Tekniikan

Katselmus suomalaisen tekniikan histori- an henkilögalleriaan: THS:n syysseminaa- ri Tekniikan museolla 3.10.2009 (Sampsa Kaataja)..

Torus in memoriam: Tieteen ja tekno- logian historian verkosto 2000–2007 (Kimmo Antila ja Timo Luosujärvi) Tieteen ja teknologian opetus ja tutkimus MIT:ssa (Sampsa