JOHTOPÄÄTÖKSET

In document Taajuusmuuttajien käytön ongelmakohdat kiinteistöautomaatiossa (Page 90-107)

_________________________________________________________________________ 89

7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tarkoituksena oli tutkia taajuusmuuttajien käyttämisen ongelmakohtia kiinteistöautomaatiossa, selvittää taajuusmuuttajan moottorille aiheuttamia rasituksia sekä laatia tarvittava ohjeistus ATV21- ja ATV61-taajuusmuuttajien lanseerausta varten. Työtä jatketaan järjestämällä koulutus TAC:n henkilöstölle sekä toteuttamalla pilottiprojektit.

Taajuusmuuttajia käytetään kiinteistöissä varsin laajalti optimoimaan oikosulkumoottoreilla pyöritettävien puhallinten nopeus sekä energiataloudellisuuden että sisäilman laadun suhteen. Taajuusmuuttajien käyttämisen on kuitenkin huomattu johtaneen toistuvasti kiinteistöihin asennettujen muiden elektroniikkalaitteistojen toimintavirheisiin. Erityisesti ongelmia on esiintynyt kiinteistöautomaatiojärjestelmissä, joilla taajuusmuuttajia ohjataan.

Valtaosassa tapauksista ongelman syynä ei ole itse taajuusmuuttaja, vaan EMC-asennusohjeiden vastaisesti toteutettu kytkentä.

PWM-taajuusmuuttajat syöttävät moottorille jännitepulsseja, joiden nousuaika mitataan kymmenissä tai enimmillään sadoissa nanosekunneissa. Nopeat jännitteen vaihtelut näkyvät korkeina häiriötaajuuksina aina megahertsien taajuuksille asti. Koska sekä kapasitiivinen että induktiivinen kytkeytyminen voimistuvat suoraan verrannollisena taajuuteen, tulee taajuusmuuttajan moottorikaapelointi toteuttaa erityisellä huolella verrattuna syöttöverkkokaapelointiin. Siinä missä EMC-asennusohjeiden mukaisesti toteutettu kytkentä on erittäin tärkeää, tulee myös taajuusmuuttajan parametrisointiin kiinnittää huomiota. Nykyiset taajuusmuuttajat käsittävät vähintään toista sataa parametria, jotka määrittävä taajuusmuuttajan toiminnan. Jotta parametrisointi olisi optimaalinen, täytyy sen tekijän tuntea sekä automaatiojärjestelmä, IV-kojeen toimintaperiaate sekä itse taajuusmuuttajan toiminta häiriötilanteissa. Parhaiten nämä hallitsee kiinteistöautomaatio-urakoitsija. Siksi vastuu muiden toimittajien taajuusmuuttajien parametrisoinnistakin pyritään jokseenkin usein siirtämään automaatiourakoitsijalle.

Tällä työllä on merkitys ATV21- ja ATV61-taajuusmuuttajien käyttöönottamisen onnistumisessa Suomessa. Työssä tehdyt havainnot sekä tulokset tullaan esittämään myös muissa maissa. Laadittuja ohjeita kehitetään jatkossa edelleen sekä ne käännetään eri

7 Johtopäätökset

_________________________________________________________________________ 90 kielille käytettäväksi TAC:n muissa yksiköissä ympäri Eurooppaa. TAC AB:n aloitteesta työssä laadittiin kattavat selitykset laakerivirroista sekä eristerasituksista, jotta näihin ilmiöihin osattaisiin varautua paremmin ennalta. Standardista EN 61800-3 tehdyllä selvityksellä on niin ikään huomattu olevan käyttöä sekä Suomessa että muualla TAC:n organisaatiota.

Lähdeluettelo

_________________________________________________________________________ 91

LÄHDELUETTELO

ABB, ”Technical Guide No.3 - EMC Compliant Installation & Configuration for a PDS”, ABB Automation Group Ltd 40 s., Viitattu /ABB:n TG3, 1999/

ABB, ”Teknisiä tietoja ja taulukoita käsikirja”, ABB Automation Group Ltd 9. painos, 2000, Viitattu /ABB:n TTT-käsikirja, 2000/

ABB, ACS550 käyttäjänopas 2004, ABB Automation Group Ltd 255 s., Viitattu /ACS550, 2004/

D. Busse, J. Erdman, R.J. Kerkman, D. Schlegel ja G. Skibinski, ”Bearing Currents and Their Relationship to PWM Drives” IEEE Transaction on Power Electronics, VOL. 12, NO. 2, s. 243 – 252, MARCH 1997

R.P. Clayton, “Introduction to Electromagnetic Compatibility”, USA: John Wiley & Sons, Inc. 765s. 1. painos, 1992

Danfoss, VLT6000 käyttöopas 2006, Oy Danfoss Ab 172 s., Viitattu /VLT6000, 2006/

Draka Oy 2007, Internetsivut: http://www.draka.fi/

T.P. Finlayson, ”Output Filters for PWM Drives with Induction Motors”, Annual Pulp and Paper Industry Technical Conference, Cincinnati 1997, Julkaistu uudestaan IEEE Industry Applications Magazine 1998

A GAMBICA/REMA technical report, ”Motor Insulation Voltage Stresses Under PWM Inverter Operation”, 21 s. 2. painos, 2001, Viitattu /GAMBICA/REMA, 2001/

A GAMBICA/REMA technical report No 2, ”Motor Shaft Voltages and Bearing Currents under PWM Inverter Operation”, 27 s. 1. painos, 2002, Viitattu /GAMBICA/REMA, 2002/

A. von Jouanne and P. Enjeti, “Design Considerations for an Inverter Output Filter to Mitigate the Effects of Long Motor Leads in ASD Applications”, Power Electronics

Lähdeluettelo

_________________________________________________________________________ 92 Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering, Oregon State University, USA 1996

M. Kaufhold, G. Borner, M. Eberhardt ja J. Speck, “Failure Mechanisms of the Interturn Insulation of Low Voltage Machines Fed by Pulse Controlled Inverters” IEEE Electrical Insulation Magazine Vol 12, No. 5, s. 9 – 16, 1996

J. Kyyrä, Teknillisen korkeakoulun Tehoelektroniikan laboratorion kurssin ”S-81.3110 Suuntaajatekniikka” opetusmonisteet, 2006

J. Niiranen, ”Tehoelektroniikan komponentit”, Otatieto 234 s. 3. painos, 2001

H.W. Ott, ”Noise Reduction Techniques in Electronic Systems”, John Wiley & Sons 294 s.

1. painos, 1976

J. Pakanen, Teknillisien korkeakoulun Valaistuslaboratorion kurssin ”S-118.280 Taloteknisten järjestelmien suunnittelu” opetusmonisteet, 2005

Rockwell Automation, Industrial White Paper “Inverter-Driven Induction Motors Shaft and Bearing Current Solutions”, 45 s. 2002, Viitattu /Rockwell, 2002/

A. Räisänen ja A. Lehto, ”Radiotekniikan perusteet”, Otatieto 272 s. 10. painos, 2001 R. Sepponen, Teknillisien korkeakoulun Sovelletun elektroniikan laboratorion kurssin “S-66.204 Elektroniikka tuotteen suunnittelu II” opetusmonisteet, 2005

SKS Group Oy 2007, Internetsivut: http://www.sks.fi/

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, ”Urakoitsijan Yse-opas”, Tammer-paino Oy, 5. painos, 2006, Viitattu /Yse-opas, 2006/

Telemecanique, ATV21 User Guide 2006, 244 s., Schneider Electric Oy, Telemecanique, ATV61 User Guide 2006, 211 s., Schneider Electric Oy,

Lähdeluettelo

_________________________________________________________________________ 93 L. Tihanyi, ”Electromagnetic Compatibility in Power Electronics”, J. K. Eckert &

Company, Inc. 3614 Webber St. Sarasota, Florida USA 402 s. 1995 Vacon, NXL käyttöopas 2006, 93 s., Vacon oy, Viitattu /NXL, 2006/

M. Venäläinen, Diplomityö ”Taajuusmuuttajan aiheuttamien sähkömagneettisten häiriöiden syntymekanismit ja suodatus”, 2001

J.C.G. Wheeler, “Effects of Converter Pulses on the Electrical Insulation in Low and Medium Voltage Motors”, IEEE Electrical Insulation Magazine, March/April 2005 — Vol.

21, No. 2, s. 22 – 29

T. Williams, “EMC for Product Designers”, Reed Educational and Professional Publishing Ltd 299 s. 2. painos, 1996

Standardit

EN 61800-3, Adjustable speed electrical power drive systems part 3: EMC requirements and specific test methods, 2004

Haastattelut ja kyselyt

Työssä haastateltiin kahdeksaa TAC:n työntekijää sekä yhtä aliurakoitsijaa.

Kysely TAC:n projektihenkilöstölle, 35 vastausta, liite A Huoltohenkilöstön kysely, 16 vastausta, liite B

Liite A Kysely TAC:n projektihenkilöstölle

______________________________________________________________________ 94

LIITE A KYSELY TAC:N PROJEKTIHENKILÖSTÖLLE

Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä. Vastauksia saatiin 35 eri puolilta Suomea.

KYSELY

Teen TAC:lle diplomityönä tutkimusta taajuusmuuttajista. Työn tarkoituksena on selvittää taajuus–muuttajien käyttämisen ongelmakohtia, tehdä käyttöönoton sekä parametrisoinnin ohjeistukset ja tutkia taajuusmuuttajan EMC-mukaista käyttöä.

Tämän kyselen tarkoitus on selventää taajuusmuuttajan asentamiseen, käyttämiseen ja parametrisointiin liittyviä asioita. Kysely on tarkoitettu projekteista kokemusta omaaville henkilöille. HUOM. kysymykset koskevat vain puhaltimia ohjaavia taajuusmuuttajia. Tämä kysely poikkeaa huoltohenkilöstölle suunnatusta kyselystä.

Kyselyssä vastataan 10 kysymykseen - monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä.

Kysely on pyritty tekemään mahdollisimman nopeasti vastattavaksi. Ajatelkaa vastatessanne ainoastaan niitä projekteja, joissa itse olette olleet parin viime vuoden aikana osallisena. Jos ette halua tai osaa ottaa kantaa johonkin kysymykseen, niin vastatkaa 0=en osaa arvioida. Antamanne tiedot käsittelen luottamuksellisesti.

Toivon kysymyksiin vastausta mahdollisimman pian. Jokaisen vastaus on äärimmäisen tärkeä, jotta voin tehdä kyselyn vastauksista päteviä johtopäätöksiä.

Minuun saa ehdottomasti ottaa yhteyttä, jos teillä on jotain taajuusmuuttajiin liittyvää asiaa mielen päällä.

Ystävällisin terveisin Antti Koponen

Liite A Kysely TAC:n projektihenkilöstölle

______________________________________________________________________ 95 KYSYMYKSET 1-3 OVAT TAUSTAKYSYMYKSIÄ

1. Mihin toimipaikkaan kuulutte?

Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi ___ ___ ___ ___ ___

2. Mitä seuraavia työtehtäviä hoidatte?

Huolto Projektinhoito Käynnistys Ohjelmointi Asennus ___ ___ ___ ___ ___

Muu,

mikä?_______________________________________________________________

3. Miten usein olette tekemisissä taajuusmuuttajiin liittyen, kun ajatellaan

hoitamianne projekteja? Arvioikaa seuraavan numeroasteikon mukaan:0=en osaa arvioida, 1=en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina

A) Uudiskohteet: 0 1 2 3 4 5

B) Saneerauskohteet: 0 1 2 3 4 5

KYSYMYKSET 4-5 KOSKEVAT TAAJUUSMUUTTAJAN HANKKIMISTA 4. Kuinka usein seuraavat urakoitsijat hankkivat taajuusmuuttajat? Arvioikaa prosentuaalista jakaumaa, esim. 60%, 30%, 10%, 0% (yhteensä 100%) tai jättäkää kentät tyhjäksi.

Automaatiourakoitsija Ilmastointiurakoitsija Sähköurakoitsija Joku muu ____ % ____% ____% ____%

Jos joku muu, niin mikä?____________________

5. Miten hyvin seuraavat taajuusmuuttajien hankkimiseen liittyvät väittämät pitävät havaintojenne mukaan paikkaansa? Arvioikaa seuraavan numeroasteikon mukaan: 0=en osaa arvioida, 1=ei/en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina.

Jos taajuusmuuttajan on hankkinut AU niin,

A) taajuusmuuttaja on ollut oikean kokoinen moottorin

kannalta. 0 1 2 3 4 5

Liite A Kysely TAC:n projektihenkilöstölle

______________________________________________________________________ 96 B) taajuusmuuttajasta on puuttunut ainakin aluksi suotimia.

0 1 2 3 4 5

C) taajuusmuuttajasta on puuttunut ainakin aluksi I/O ohjauksessa tarvittavia liitäntöjä yksi tai enemmän.

0 1 2 3 4 5

D) taajuusmuuttaja on lämmennyt liikaa koteloinnin

takia 0 1 2 3 4 5

E) kotelon läpivienteihin on jätetty muita kuin

EMC-holkkeja. 0 1 2 3 4 5

F) taajuusmuuttajasta on puuttunut jotain muuta

0 1 2 3 4 5

mitä?________________________________________

Jos taajuusmuuttajan on hankkinut joku muu kuin AU niin, A) taajuusmuuttaja on ollut oikean kokoinen moottorin

kannalta. 0 1 2 3 4 5

B) taajuusmuuttajasta on puuttunut ainakin aluksi suotimia.

0 1 2 3 4 5

C) taajuusmuuttajasta on puuttunut ainakin aluksi I/O ohjauksessa tarvittavia liitäntöjä yksi tai enemmän.

0 1 2 3 4 5

D) taajuusmuuttaja on lämmennyt liikaa koteloinnin

takia 0 1 2 3 4 5

E) kotelon läpivienteihin on jätetty muita kuin

EMC-holkkeja. 0 1 2 3 4 5

F) taajuusmuuttajasta on puuttunut jotain muuta 0 1 2 3 4 5

Liite A Kysely TAC:n projektihenkilöstölle

______________________________________________________________________ 97 mitä?________________________________________

G) Taajuusmuuttajan asentamiseen, käyttämiseen, parametrisointiin ja käyttöönottoon on kulunut

enintään saman verran aikaa kuin AU:n hankkimien taajuusmuuttajien samoihin töihin

0 1 2 3 4 5

H) Taajuusmuuttaja on tilattu tehtaalta parametrisoituna

0 1 2 3 4 5

Kenen urakkaan EMC-holkkien toimittaminen kuuluu?________________________

Kommentteja tai täsmennyksiä väittämistä?

____________________________________________________________________

KYSYMYS 6 KOSKEE TAAJUUSMUUTTAJAN PARAMETRISOINTIA 6. Miten hyvin seuraavat taajuusmuuttajien parametrisointiin liittyvät väittämät pitävät havaintojenne mukaan paikkaansa? Arvioikaa seuraavan numeroasteikon mukaan:0=en osaa arvioida, 1=ei/en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina

Parametrisointi on onnistunut hyvin,

A) jos sen on tehnyt tehtaan edustaja. 0 1 2 3 4 5

B) jos sen on tehnyt IU. 0 1 2 3 4 5

C) jos sen on tehnyt SU. 0 1 2 3 4 5

D) jos sen on tehnyt AU. 0 1 2 3 4 5

E) joku muu, kuka_____________ 0 1 2 3 4 5

Kuinka kauan yhden taajuusmuuttajan parametrisointi sinulta kesimäärin kestää? Voit antaa myös aikahaitarin. Kommentoi sitä.

A) oma taajuusmuuttaja:_________________________________

B) muun toimittama taajuusmuuttaja:_______________________

Liite A Kysely TAC:n projektihenkilöstölle

______________________________________________________________________ 98 Arvioikaa myös seuraavia parametrisointiin liittyviä väittämiä, kun

taajuusmuuttajan on hankkinut joku muu kuin AU A) Taajuusmuuttajan parametrisointi on kuulunut

urakkarajan mukaan AU:lle 0 1 2 3 4 5

B) Taajuusmuuttajan parametrisointi ei ole kuulunut urakkarajan mukaan AU:lle, mutta se on sopimuksella

ostettu myöhemmin AU:lta 0 1 2 3 4 5

C) Muiden hankkimien taajuusmuuttajien parametrisoinneis- sa on esiintynyt enemmän virheitä kuin AU:n

hankkimien taajuusmuuttajien parametrisoinneissa

0 1 2 3 4 5

D) Joudun itse tekemään/muuttamaan edes osittain parametrisointia, vaikkei se sopimuksien mukaan olisi AU:lle kuulunutkaan.

0 1 2 3 4 5

E) Laskutan edellisessä tilanteessa käyttämäni tunnit.

0 1 2 3 4 5

Jos ette laskuta kaikkia tunteja, niin miksi? Kommentteja väittämistä?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

KYSYMYS 7 KOSKEE TAAJUUSMUUTTAJAN SIJOITTAMISTA JA KAAPELOINTIA

7. Miten usein seuraavat taajuusmuuttajan sijoittamiseen ja kaapelointiin liittyvät väittämät pitävät havaintojenne mukaan paikkaansa? Arvioikaa seuraavan

numeroasteikon mukaan: 0=en osaa arvioida, 1=ei/en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina

A) Taajuusmuuttaja on asennettu moottorin välittömään

läheisyyteen. 0 1 2 3 4 5

B) Käytettävyyden kannalta taajuusmuuttaja on asennettu hankalasti. (kommentoi lopussa, jos ei 0 tai 1)

0 1 2 3 4 5

C) Pitkät moottorikaapelit ovat aiheuttaneet ongelmia.

0 1 2 3 4 5

Liite A Kysely TAC:n projektihenkilöstölle

______________________________________________________________________ 99 D) C-kohdan tilanteen takia taajuusmuuttajan paikka on

vaihdettu. 0 1 2 3 4 5

E) Jos moottorikaapeli on ollut pitkä, taajuusmuuttajaan

on asennettu lisäsuotimia. 0 1 2 3 4 5

F) Alakeskuksen häiriösuojien kytkentäkisko on maadoitettu

vähintään 10 mm2 kaapelilla 0 1 2 3 4 5

G) Taajuusmuuttajan ja ryhmäkeskuksen välinen PE-johdin

on suuruudeltaan vähintään 10 mm2 0 1 2 3 4 5 H) Alakeskuksen häiriösuojien kytkentäkiskoa ei ole

maadoitettu 0 1 2 3 4 5

I) Olen havainnut ohjauskaapelin häiriösuojan kytkemisen molemmista päistä aiheuttavan häiriöitä joidenkin laitteiden

toimintaan 0 1 2 3 4 5

J) Olen havainnut häiriösuojan kytkemisen vain toisesta päästä aiheuttavan häiriöitä joidenkin laitteiden

toimintaan 0 1 2 3 4 5

Kommentteja

väittämistä?_______________________________________________________

KYSYMYKSET 8-9 KOSKEVAT TAAJUUSMUUTTAJAN LON-VÄYLÄÄ 8. Miten usein käytetään seuraavia ratkaisuja taajuusmuuttajien ohjaamiseen ja tilojen (esim. käyntitieto, hälytys) valvontaan? Arvioikaa prosentuaalista jakaumaa (esim. 10%, 30%, 60% =100%)

Väylä (LON) Väylä (LON) + I/0-kortti I/O-kortti

____% ____% ____%

9. Miten hyvin seuraavat taajuusmuuttajan väyläratkaisuihin (LON) liittyvät

väittämät pitävät paikkaansa? Arvioikaa seuraavan numeroasteikon mukaan:0=en osaa arvioida, 1=ei/en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina

Jos taajuusmuuttajaan on asennettu/myyty väyläratkaisu, se johtuu siitä, että A) asiakas on näin alun perin tai urakan kuluessa vaatinut

Liite A Kysely TAC:n projektihenkilöstölle

______________________________________________________________________ 100

0 1 2 3 4 5

B) AU on esittänyt asiakkaalle väylän käyttämistä ja asiakas siksi on sen ostanut.

0 1 2 3 4 5

Jos asiakas on AU:n suosituksesta väylän ostanut, miksi asiakas sen osti, miten perusteltiin?

______________________________________________________________________

Jos omaatte omakohtaista kokemusta LON-väylän käyttämisestä ja LON-väylä on taajuusmuuttajaan asennettu, niin arvioikaa myös seuraavia väittämiä ajatellen vain AU:n omia taajuusmuuttajia.

A) Väylä pysyy toiminnassa yhtä varmasti kuin I/O-ohjaus/valvonta.

0 1 2 3 4 5

B) Väylän kautta taajuusmuuttajan parametrisointi onnistuu vähintään yhtä hyvin kuin

taajuusmuuttajan oman paneelin kautta.

0 1 2 3 4 5

C) Ohjelmoin taajuusmuuttajaan parametreja väylän kautta, jos väylä on asennettu.

0 1 2 3 4 5

D) Taajuusmuuttajan operointi väylän välityksellä on

ohjeistettu hyvin. 0 1 2 3 4 5

E) Väylän käyttämisestä on selvää käytännön hyötyä

I/O-ohjaukseen verrattuna. 0 1 2 3 4 5

F) Väylän etuja osataan hyödyntää riittävästi. 0 1 2 3 4 5 Jos ette ohjelmoi kaikkia parametreja väylän kautta, niin miksi?

____________________________________________________________________

10. Mitä muita ongelmia tai puutteita olette havainneet taajuusmuuttajiin liittyen?

Miten ongelmat on mahdollisesti ratkaistu? Saa ja tulee kertoa vapaasti mitä tahansa, pieniä tai suuria asioita esim. suunnitelmista, ohjeistuksista, ammattitaidosta, kaapeleista, lämpenemisistä, kommentoida kyselyä, täydentää vastauksia jne.

Liite A Kysely TAC:n projektihenkilöstölle

______________________________________________________________________ 101 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________

Jos olette huomanneet moottoreita, joiden laakerit tai eristykset ovat hajonneet selvästi alle käyttöiän, pyydän ottamaan suoraan yhteyttä minuun (Antti Koponen). Myös kaikessa muussa taajuusmuuttajiin liittyvissä asioissa minuun saa ehdottomasti olla yhteydessä.

Liite B Kysely TAC:n huoltohenkilöstölle

______________________________________________________________________ 102

LIITE B KYSELY TAC:N HUOLTOHENKILÖSTÖLLE

Kysely toteutettiin sähköisenä ja siihen vastasi 16 henkilöä.

KYSELY

Teen tac:lle diplomityönä tutkimusta taajuusmuuttajista. Työn tarkoituksena on selvittää taajuus–muuttajien käyttämisen ongelmakohtia, tehdä käyttöönoton sekä parametrisoinnin ohjeistukset ja tutkia taajuusmuuttajan EMC-mukaista käyttöä.

Tämän kyselen tarkoitus on selventää taajuusmuuttajan asentamiseen, käyttämiseen ja parametri–sointiin liittyviä asioita. Kysely on tarkoitettu huoltohenkilöstölle. HUOM.

kysymykset koskevat vain puhaltimia ohjaavia taajuusmuuttajia. Kysely poikkeaa projektihenkilöstölle suunnatusta kyselystä.

Kyselyssä vastataan 9 kysymykseen, monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä.

Kysely on pyritty tekemään mahdollisimman nopeasti vastattavaksi. Ajatelkaa vastatessanne ainoastaan niitä huoltokeikkoja, joissa itse olette olleet parin viime vuoden aikana osallisena. Jos ette halua tai osaa ottaa kantaa johonkin kysymykseen, niin vastatkaa 0=en osaa arvioida. Antamanne tiedot käsittelen luottamuksellisesti.

Toivon kysymyksiin vastausta mahdollisimman pian. Jokaisen vastaus on äärimmäisen tärkeä, jotta voin tehdä kyselyn vastauksista päteviä johtopäätöksiä.

Minuun saa ehdottomasti ottaa yhteyttä, jos teillä on jotain taajuusmuuttajiin liittyvää asiaa mielen päällä.

Ystävällisin terveisin Antti Koponen

Liite B Kysely TAC:n huoltohenkilöstölle

______________________________________________________________________ 103 1. Mihin toimipaikkaan kuulutte?

Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi ___ ___ ___ ___ ___

2. Oletteko erikoistuneet johonkin työtehtävään, mihin?

___________________________________________________________________

3. Miten usein olette tekemisissä taajuusmuuttajiin liittyen, kun ajatellaan hoitamianne huoltokeikkoja?

A) ____% kaikista keikoista liittyy jollain tavalla taajuusmuuttajan aiheuttamaan vikaan tai ongelmaan.

Jos taajuusmuuttaja on liittynyt jollain tavalla huoltokeikkaanne, niin

Arvioikaa seuraavan numeroasteikon mukaan: 0=en osaa arvioida, 1=ei/en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina.

B) minä itse tai tac on pystynyt korjaamaan taajuusmuuttajaan liittyneen vian/ongelman

0 1 2 3 4 5

C) tac:n ulkopuolinen taho on korjannut taajuusmuuttajaan

liittyneen vian/ongelman.

0 1 2 3 4 5

4. Miten usein olette huomanneet seuraavia asioita taajuusmuuttajiin liittyen?

Arvioikaa seuraavan numeroasteikon mukaan: 0=en osaa arvioida, 1=ei/en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina.

A) Moottorin nimellisvirta-arvon parametri on ollut väärin.

0 1 2 3 4 5

B) Jokin muu parametri on ollut väärin.

0 1 2 3 4 5

C) Taajuusmuuttaja on ollut käsikäytöllä eikä alakeskuksen säädössä.

0 1 2 3 4 5

D) Taajuusmuuttajasta on puuttunut suotimia.

0 1 2 3 4 5

Liite B Kysely TAC:n huoltohenkilöstölle

______________________________________________________________________ 104 E) Taajuusmuuttaja on lämmennyt liikaa

0 1 2 3 4 5

F) Kun edellä mainittu ongelma (E) on esiintynyt, niin se on ratkaistu jättämällä kotelon ovi auki/raolleen.

0 1 2 3 4 5

G) Taajuusmuuttajan koteloinnin läpivienneistä on puuttunut EMC-holkkeja yksi tai enemmän

0 1 2 3 4 5

H) Taajuusmuuttajan tai sen ohjaaman moottorin huono maadoitus on aiheuttanut selviä häiriöitä taajuusmuuttajan tai muiden laitteiden toiminnassa.

0 1 2 3 4 5

I) Ohjauskaapeli on niputettu syöttö- tai moottorikaapelin kanssa yhteen taajuusmuuttajan päästä.

0 1 2 3 4 5

J) Syöttö- ohjaus- tai moottorikaapelit ovat suurimman osan pituudestaan lähempänä kuin 20 cm päässä toisistaan

0 1 2 3 4 5

K) Kotelon sisällä olevat ohjauskaapelin johdot on kuorittu lähes koko matkalta

0 1 2 3 4 5

L) Taajuusmuuttajalta lähtevät moottorikaapelit ovat olleet suojaamattomia, esim. MMJ

0 1 2 3 4 5

M) L-kohdan tilanteessa on havaittu selviä häiriöitä taajuusmuuttajan tai muiden laitteiden toiminnassa

0 1 2 3 4 5

N) Pitkät moottorikaapelit ovat aiheuttaneet selviä häiriöitä taajuusmuuttajan tai muiden laitteiden toimintaan

0 1 2 3 4 5

Miten L ( M) ja N-kohdan ongelmat on ratkaistu? Kommentteja väittämistä?

___________________________________________________________________

Liite B Kysely TAC:n huoltohenkilöstölle

______________________________________________________________________ 105 5. Mitä muita taajuusmuuttajiin liittyviä vikoja tai ongelmia olette olleet

korjaamassa? Selittäkää myös miten ongelma tai vika on ratkaistu, ellei ongelmasta tai viasta itsestään käy selville sen ratkaisu. Jos teillä on enemmän asiaa, ota yhteyttä!

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Miten hyvin seuraavat taajuusmuuttajan väyläratkaisuihin (LON) liittyvät

väittämät pitävät paikkaansa? Arvioikaa seuraavan numeroasteikon mukaan: 0=en osaa arvioida, 1=ei/en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina

Arvioikaa vain, jos omaatte omakohtaista kokemusta taajuusmuuttajan LON-väylästä.

A) Väylä pysyy toiminnassa yhtä varmasti kuin I/O-ohjaus/valvonta.

0 1 2 3 4 5

B) Ohjelmoin taajuusmuuttajaan parametreja väylän kautta, jos väylä on asennettu.

0 1 2 3 4 5

C) Väylän kautta taajuusmuuttajan parametrisointi onnistuu vähintään yhtä hyvin kuin suoraan taajuusmuuttajan oman paneelin kautta.

0 1 2 3 4 5

D) Taajuusmuuttajan operointi väylän välityksellä on ohjeistettu hyvin.

0 1 2 3 4 5

E) Väylän käyttämisestä on selvää käytännön hyötyä I/O-ohjaukseen verrattuna.

0 1 2 3 4 5

F) Väylän etuja osataan hyödyntää riittävästi.

0 1 2 3 4 5

Jos ette ohjelmoi kaikkia parametreja väylän kautta, niin miksi? Kommentteja väittämistä?

____________________________________________________________________

7. Mitä esteitä koette taajuusmuuttajan väylän käyttämisessä olevan?

_________________________________________________________________________

Liite B Kysely TAC:n huoltohenkilöstölle

______________________________________________________________________ 106 8. Mitkä ovat mielestänne suurimmat edut, joita väylän käyttämisellä voidaan

saavuttaa?

______________________________________________________________________

9. Miten mieltä olette seuraavista taajuusmuuttajan käyttämiseen liittyvistä

väittämistä? Arvioikaa seuraavan numeroasteikon mukaan: 0=en osaa arvioida, 1=ei/en koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=useimmiten, 5=(lähes) aina.

A) Parametrien syöttö onnistuu minulta hyvin, jos

näyttö on tyyliä: ”n003” –enter– ”1” eli vain muutama merkki näytetään kerrallaan, esim. Yaskawa

0 1 2 3 4 5

B) Edellä mainitulla näytöllä (kohta A) varustetun taajuusmuuttajan muu käyttäminen (pois lukien parametrien syöttö)

onnistuu minulta hyvin

0 1 2 3 4 5

C) Parametrien syöttö onnistuu minulta hyvin, jos näyttö on monirivinen (parametrin nimi näkyy), esim. Danfoss

0 1 2 3 4 5

D) Edellä mainitulla näytöllä (kohta C) varustetun taajuusmuuttajan muu käyttäminen (pois lukien parametrien syöttö)

onnistuu minulta hyvin 0 1 2 3 4 5

Kommentoitavaa?_________________________________________________________

Jos olette huomanneet moottoreita, joiden laakerit tai eristykset ovat hajonneet selvästi alle käyttöiän, pyydän ottamaan suoraan yhteyttä minuun (Antti Koponen). Myös kaikessa muussa taajuusmuuttajiin liittyvissä asioissa minuun saa ehdottomasti olla yhteydessä.

In document Taajuusmuuttajien käytön ongelmakohdat kiinteistöautomaatiossa (Page 90-107)

Related documents