• Ei tuloksia

Tampereen ammattikorkeakoulun auditointi

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2024

Jaa "Tampereen ammattikorkeakoulun auditointi"

Copied!
87
0
0

Kokoteksti

Tema: Bästa kvalitetspraxis vid två universitet – främjande av effektivitet och innovation Partner: Hanze University of Applied Sciences (Nederländerna). Gemensamma tjänster för högre utbildning - kundkontroll och servicehantering av tjänsteköparen som en del av köparens kvalitetssystem. Kvalitetsledningsprocedurerna för planering och genomförande av utbildning ger utmärkt stöd för elevcentrerade och arbetsbaserade aktiviteter.

The information produced by the quality system is used in different ways at different levels in the organization and is used to develop operations in a targeted manner. The quality management of degree education and continuous learning should be developed as a whole in the future. A simplification and prioritization of quality management procedures will strengthen the management effect of the strategy.

Operational service activities and service-specific management teams of the higher education community should be separated so that the development of operations will be guided by the strategy and future development of the service as a whole.

Koulutuksen suunnittelu

Tässä tavoitteessa TAMK onnistuu erinomaisesti: sidosryhmät uskovat, että TAMK-tutkintoon johtava koulutus sopii hyvin seudun osaamistarpeisiin ja luo vahvan pohjan Pirkanmaan elinvoiman pitkäjänteiselle kehitykselle. Tähän on kolme tapaa: kiinnittämällä huomiota ensinnäkin uusien vastuuhenkilöiden suuntautumiseen, toiseksi koulutussuunnittelun periaatteisiin ja kolmanneksi itse OPS-prosessiin. Osana toimintaprosessia opiskelijoiden työmäärää mitataan ja toteutunutta työmäärää arvioidaan kurssi- ja vuosipalautteen sekä ohjauskeskustelujen yhteydessä.

Opettajakunta on mukana FUI-toiminnassa ja edistää siten FUI-toiminnan tehokkuutta, koska uusin hankkeissa tuotettu tieto on opettajien saatavilla. Tutkintoon johtavan koulutuksen työkaluja, kuten neuvottelukuntia ja avointa ammattikorkeakoulua, on mahdollista laajentaa vastaamaan jatkuvan oppimisen systemaattisen kehittämisen tarpeita, mutta tämä edellyttää jatkuvan oppimisen käsitteen laajempaa ymmärrystä ja sitoutuminen toimintaan koko organisaatiossa. Tutkintoon johtavan koulutuksen osalta kansainvälisyys näkyy opetussuunnitelmien sisällössä ja sitä edistetään englanninkielisillä opintotarjouksilla, tapahtumilla ja vaihto-ohjelmilla.

Arvioinnin painopisteenä ovat kurssikuvausten pätevyysperusteisuus, opiskelijoiden työmäärä, kansallinen viitekehys (NQF), kansainvälisyys, opetuksen pedagogiset periaatteet ja sopivat oppimisympäristöt, mukaan lukien T&K-toiminta.

Koulutuksen toteutus

Yksi esimerkki on asynkroniset fysiikan verkkokurssit, joissa opiskelijat saavat yksilö- tai ryhmäpalautetta kaikista arvostetuista tehtävistä. Opiskelijapalautteen mukaan opiskelijat eivät aina tunnista osaamisesta saamaansa palautetta, joten lukuvuonna 2020-2021 osaamisyksiköt asettivat tavoitteekseen asian artikuloida. Syksyllä 2021 konsepti laajenee kattamaan matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelujen tilan ja toiminnan; kaikki tiedot kerätään opiskelijan käsikirjaan.

Vuodesta 2019 lähtien on toteutettu Olen suorittanut tutkintoni -konseptia, jossa ollaan yhteydessä opintonsa keskeyttäneisiin ja laaditaan suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta. Tutkinto-ohjelmien opiskelijavalintakriteerit tarkastetaan vuosittain TAMKissa erilaisten työpajojen avulla, mikä varmistaa käytettävien kriteerien läpinäkyvyyden. TAMK valvoo, uudistaa ja soveltaa opiskelijavalintaa, pätevyyden tunnustamista, opintojen etenemistä ja tutkintojen suorittamista koskevia määräyksiä ja määräyksiä.

Työpajoissa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan päätellä, että TAMKin koulutustoimet tukevat kohdennettua oppimista ja myös opiskelijoiden aktiivista roolia.

Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Näissä tilaisuuksissa käydään läpi kuluneen vuoden aikana saadut kommentit ja palautteen perusteella tehdyt ja toteutettavat toimenpiteet. Opiskelijakunta ja ainejärjestöt osallistuvat tapahtumamarkkinointiin ja kokonaiskehitykseen, mikä on ollut tapa lisätä opiskelijoiden osallistumisaktiivisuutta. Palautetta yhteiskunnasta ja työelämästä saadaan koulutusohjelmien neuvottelukuntien sekä erilaisten sidosryhmäkontaktien ja -yhteistyön (esim. harjoittelu-, opinnäytetyö- ja projektiyhteistyö) kautta.

Palautetietoa kerätään kevään tulosanalyysin yhteydessä ja analyysin perusteella korostetaan kussakin tehtävässä tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Vaikka menetelmä jakaa mielipiteitä, se antaa opettajille tärkeää tietoa opetuksen sisällöstä ja vahvistaa tanskalaisuutta. Tarkastusryhmä kannustaa TAMKia kehittämään tapoja, joilla TKI-toiminnan vaikutusta opintojaksojen sisältöön voidaan laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien opettajien omien opintojaksojen ulkopuolelle.

Tampereen korkeakouluyhteisössä sekä TAMK että Tampereen yliopisto voivat toimia molempien palveluiden järjestäjänä. Yhteispalveluiden toimintaa on kuvattu tarkemmin tarkastusraportin kohdassa 4. Organisaatiomuutoksista huolimatta yhteispalvelut nähdään onnistuneina palveluiden tuottamisessa ja myös digitalisoinnissa, mikä on todistettu. Tämä yhteistyö tukee erityisesti kehittämistarpeiden tuntemista ja tunnistamista ja kehittämistä, mikä on selkeästi tunnistettu ja tunnustettu TAMKin vahvuus.

Sidosryhmien edustajien mukaan TAMK on aktiivinen kouluttaja, joka kehittää koulutuksiaan matalalla kynnyksellä elinkeinoelämän palautteen perusteella.

Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

  • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen
  • Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta
  • Uudistumista edistävä toimintakulttuuri
  • Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Laatujärjestelmän ytimessä on uusi tieto ja kokemus sekä uudistuminen, joka syntyy koulutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen sekä työelämään integroitumisen kautta. Koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan kehittäminen työelämän osaamistarpeisiin sidotaan strategiaan ja konkretisoidaan tavoitteita asettamalla ja vuosisuunnittelua seuraamalla. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja toiminnan tehokkuuden tavoitteet on sisällytetty TAMKin ja Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimus- ja koulutusstrategioihin.

TAMK on myös keskittynyt paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön neuvottelukuntien kanssa ja ryhtynyt kehittämään kumppanuustoimintamallia sidosryhmien välisen yhteistyön johtamisen vahvistamiseksi. TAMK on allekirjoittanut avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen, jonka tavoitteena on edistää tiedeyhteisön ja koulutuksen avoimuutta. TAMK on sitoutunut edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) ja soveltaa ohjeistusta kaikessa koulutus- ja T&K-toiminnassa.

TAMK noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) ohjetta "Ihmistutkimuksen eettiset periaatteet ja eettinen ennakkoarviointi Suomessa". Vuosisuunnittelun Wiki, projektiideaprosessi Oiva-järjestelmässä, projektin toteutustuki Reportronic-järjestelmässä ja Valvomo-portaaliin kerättävä tieto tukevat T&K-toiminnan tehokkuuden seurantaa ja kehittämistä. Tarkastusryhmä kannustaa TAMKia kehittämään vuosisuunnitteluprosessia siten, että se tukee kokonaiskuvaa TAMKin tutkimus- ja kehitystoiminnan profiilista ja suunnasta painopistealueiden mukaisesti.

Tarkastusryhmä on kuitenkin huolissaan siitä, että laajat painopistealueet yhdistettynä strategian ammattikorkeakoulutavoitteeseen voivat johtaa siihen, että "miten TAMK on entistä alueellisempi. Tarkastusryhmä suosittelee tutkimusryhmän käsitteen selkiyttämistä ja sisäisen toiminnan parantamista. viestintä erityisesti monitieteisten tutkimusryhmien roolin ja tehtävien osalta osana T&K-toiminnan johtamista TAMK on myös keskeinen toimija Mediapoliksen kampuksella, jossa tehdään tiivistä ja kokeellista yhteistyötä muun muassa Ylen, median kanssa. teollisuus ja älykäs teollisuus sekä Tredu ammattiopisto.

Kansainvälisten verkostojen johtamisen kannalta hyvä käytäntö ovat TAMKin perustamat mannertenväliset tiimit tukemaan yhteistyötä kumppaniyliopistojen kanssa. TAMK vahvisti kansainvälisiä kumppanuuksiaan ja toimintaansa erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa ja lisäsi siten sekä koulutuksen kansainvälisyyttä että koulutuksen vientiä. Tarkastusmateriaalissa ja haastatteluissa TAMKin rooli ja sen T&K-toiminnan kytkeminen kasvuhakuisten pk-yritysten ja Pirkanmaan alueen innovaatiokyvyn kehittämiseen ja uusien luovien taitojen vahvistamiseen jäi osittain kapeaksi.

Tarve on tunnustettu sekä TKI-toiminnan pirstoutuneessa että TKI-toiminnan roolin kasvussa uuden rahoitusmallin seurauksena.

Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

Vuosisuunnittelussa TAMKin strategiset johtamisen tavoitteet (LEVEL tavoitteet) määritetään osaamis- ja palveluyksiköiden (myöhemmin tulosyksiköiden mukaan) vuoropuhelussa TAMKin johtoryhmän ja yksiköiden välillä. Tavoitteena ovat tunnetut, yhtenäiset ja siten ennakoitavissa olevat johtamisprosessit yhteisössä, ja niitä tukevat yhteiset järjestelmät. Vuonna 2019 hyväksytyn uuden strategian perusteella tiedon tuottaminen on keskittynyt sisäisten toimijoiden tarpeisiin, mikä tukee edellytyksiä strategian toteuttamiselle koko organisaatiossa.

Auditointiryhmän havaintojen mukaan laatujärjestelmä liittyy hyvin TAMKin TASO-strategiseen valvontaprosessiin, tiedetään, että laatujärjestelmän toimintoja käytetään ja toiminnot koetaan riittäviksi. TAMKin tulee jatkossa kiinnittää huomiota haastatteluissa selkeiksi kehittämiskohteiksi nousseiden sovellusten määrään sekä tiedon yhteentoimivuuteen. Tämä ei välttämättä tarkoita tiedontuotannon laajuuden kaventamista, vaan pikemminkin sitä, että jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota tiedon hyödyllisyyteen TAMKin strategisen osaamisen ennakoinnissa.

Tämä on selkeä, perusteltu ja hyvä kehitysaskel, vaikka se näyttää johtavan TASOn tavoitteisiin ja niihin liittyviin tavoitteisiin. Tämä tietysti tilanteessa, jossa strategia on vielä suhteellisen uusi ja TAMKissa on käynnissä useita muutoksia. Strategisten tavoitteiden ja prioriteettien merkitystä voidaan lisätä erillisellä kehittämis- tai toimintaohjelmalla, jossa otetaan kantaa prioriteettien kehittämisen vastuualueisiin, tavoitteisiin ja resursseihin.

TAMKilla on tällä hetkellä erilliset, temaattiset kehittämisohjelmat, joiden tavoitteet ja toimenpiteet voidaan yhdistää yhteiseksi TAMK-tason ohjelmaksi. Strategista uudistumista ja valintojen toteutumista voidaan tukea siirtämällä strategisia tavoitteita (kansainvälisyys, työelämän ja strategisen substanssiosaamisen korostaminen) ja osaamisen kehittämistä entistä enemmän kohti henkilöstön vuositavoitteita ja tehtäviä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Myös esimiesten ja työntekijöiden välisiä keskusteluja sekä mahdollisia kysymyksiä ja yhteydenottoja seurataan. Tarkastusmateriaalin ja haastattelujen perusteella TAMKin toimintamallit ja osaamisen kehittämisjärjestelmät toimivat ja TAMKilla on tarjolla osaamisen kehittämismahdollisuuksia. TAMKissa pyritään selvästi kehittämään monitieteistä ja poikittaistoimintaa, mikä puolestaan ​​tukee henkilöstön osaamisen kehittymistä.

On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota osaamisen kehittämispalvelujen ajalliseen ja määrälliseen kohdentamiseen suhteessa strategiseen kehittämisaikatauluun.

Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Laadukkaan työn periaatteiden mukaisesti (ks. kuva 7) jokaisen tamkilaisen työn ja arjen kehittäminen; avoimesti ja yhdessä. Henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat kehittämiseen monin tavoin, esimerkiksi työryhmien ja päätöksentekoelinten kautta (ks. esim. työryhmät, joissa Tamko osallistuu). Myös opiskelijoiden, työntekijöiden ja sidosryhmien palaute vuorovaikutuksessa ja eri kanavien kautta on keskeinen kanava yhteistyölle.

Esimerkiksi vaikuttavuuden seurantaa on tehostettu ja vahvistetaan niin, että järjestelmä tukee entistä paremmin tehokkaan toiminnan luomista. Jatkossa TAMKin on huolehdittava siitä, että jatkuvan oppimisen ja T&K-toiminnan toimintatavat integroituvat entistä paremmin kokonaisuuteen. TAMKin strategia ja jatkuvan oppimisen sekä T&K-toiminnan lisääntyminen haastavat tutkintoon johtavaan koulutukseen perustuvan toimialakulttuurin.

Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Yksilöille ja/tai ryhmille tarjotun työnohjauksen kautta osallistujat ovat saaneet selvyyttä työnsä tavoitteista ja menetelmistä, jotka vaikuttavat työkykyyn ja hyvinvointiin. Organisaatiota on myös kehitetty - elokuun 2021 alusta kansainvälisyyteen liittyvät toiminnot keskitettiin yhteen yksikköön toiminnan tehostamiseksi. Yhteispalveluilla on pystytty laajentamaan ja syventämään TAMKille tuotettuja palveluita, joita ei olisi voinut tuottaa itse tuotettuna.

Korkeakouluyhteisön yhteiset palvelut

Toisaalta haastatteluissa kävi ilmi, että korkeakoulujen ja niiden yksiköiden kokeilukykyä tai omaperäisyyttä ei pidä liikaa tuhota esimerkiksi korkeakoulutason ohjeilla, toimintaohjeilla ja ohjeilla. koulutusyhteisö. Tarkastusryhmä kannustaa TAMKia kiinnittämään huomiota ja viestimään läpinäkyvästi yhteisten palvelujen koordinoinnista ja tehokkuudesta sekä joustavuudesta. Yhteispalveluilla on tärkeä rooli korkeakouluyhteisön lakisääteisten tehtävien yhteistyön tukemisessa osana oppimis- ja palveluyhteistyötä.

Toisin sanoen TAMKin opiskelijat voivat suorittaa kursseja Tampereen yliopistossa vain, jos kurssia ei suorita yliopiston omat opiskelijat. Koska yliopisto on suhteellisen suurempi palvelujen maksaja (noin 75 %) ja koska yliopiston rehtori TAMKin hallituksen puheenjohtajana toimii myös TAMKin rehtorin edeltäjänä, on tärkeää, että TAMK hallitus keskustelee asioista avoimesti arvioi ja seuraa. yhteisten palvelujen järjestämisen mahdollisten kipukohtien suhteen. Tilanne vaatii jatkuvaa yhteistyötä, luottamuksen rakentamista ja avointa kommunikointia, vaikka ei olisi mitään kommunikoida.

Auditointihaastatteluissa herätti huolta Tampereen yliopiston YT-neuvottelujen vaikutukset ostetun palvelun laatuun ja siten hintaan. Toisaalta on sovittu, että tietohallinnon kehittäminen TAMKin erityistarpeisiin jää TAMKin tehtäväksi eikä päällekkäisyyksiä Tampereen yliopiston tietohallinnon kanssa ole. Yhteisten palvelujen näkökulmasta tilanne voi kuitenkin muuttua kestämättömäksi varsinkin silloin, kun niillä pitäisi pystyä luomaan yhteisiä käytäntöjä koko korkeakouluyhteisön mittakaavassa.

Yhteistyötä rakennetaan asteittain TAMKin T&K-toimintojen, osaamisyksiköiden, Tampereen yliopiston tiedekuntien ja korkeakoulujen jatkuvan oppimisen ja maksullisten palveluiden yksiköiden välillä. Tavoitteena on sopia yhteisillä sopimuksilla osapuolten toimintatavat siten, että koulutus- ja tutkimustoiminta kaikissa korkeakouluyhteisön toiminnoissa voidaan toteuttaa etukäteen. Yleispalvelujen osalta ulkoistaminen ei myöskään ole uutta korkeakouluissa, mutta Tampereen korkeakouluyhteisössä se ulottuu nyt myös korkeakoulun strategiseen johtamiseen ja.

Palvelukohtaiset johtoryhmät seuraavat kunkin palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä sekä sopivat tarkemmasta tavasta palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Kaikkien yhteisten palvelujen ohjausryhmänä toimiva rehtoriryhmä tarkastaa yhteisten palvelujen tilanteen tapauskohtaisten tarpeiden lisäksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Arviointialueiden kriteerit tasolle hyvä

Osaamista luova korkeakoulu

Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

  • Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta Korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta uudistavat

Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja toiminnan vaikuttavuuden tavoitteet on integroitu osaksi TAMKin ja Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimuksen ja koulutuksen

Laatujärjestelmän toimivuutta arvioidaan säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla arvioinneilla, joiden avulla tunnistetaan keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet

Auditointiryhmä sai näyttöä siitä, että ohjeita ja toimintamalleja avoimen tieteen edistämiseksi ja hyvän tieteellisen käytännön toteutumiseksi löytyy sekä intran

Opettajat toivat haasteena esille osaamisen tunnistamisessa ja opintojaksojen toteutuksessa suuret ryhmäkoot ja opiskelijoiden erilaiset taustat, kuten alan vaihtajat sekä väylä-

Tutkintoon johtavan koulutuksen työkalujen, kuten neuvottelukuntien ja avoimen ammattikorkeakoulun laajentaminen jatkuvan oppimisen systemaattisen kehittämisen tarpeisiin

II Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu Arviointialueella arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun

Ennakointi-ja analyysityökalujen parempi koordinointi ja nopeampi tiedon saanti Hanketoiminta mahdollistaa yhteiskehittämisen Henkilöstön tietoisuus KAMKin yhteiskunnallisen

1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista 2/3 EduFutura-yhteistyö JAMK on osa EduFutura-yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa..