• Ei tuloksia

Kansallisten geenivaraohjelmien tiedotuslehti

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2024

Jaa "Kansallisten geenivaraohjelmien tiedotuslehti"

Copied!
32
0
0

Kokoteksti

(1)

2014

Kansallisten geenivaraohjelmien tiedotuslehti

GeeniVarat

(2)

T

ämä kansallisten geenivaraohjelmien tiedotuslehti Geenivarat 2014 ilmestyy Kansainvälisenä biodi- versiteettipäivänä (engl. International Day for Bio- logical Diversity). YK:n aloitteesta toukokuun 22. päivänä korostetaan biologisen monimuotoisuuden tärkeyttä.

Alkutuotannon geenivarat ovat merkittävä osa maapallon biologista monimuotoisuutta. Juhlapäi- västä huolimatta niitä voisi luonnehtia ”arkipäivän”

geenivaroiksi. Kotieläinten, kalojen, viljelykasvien ja metsäpuiden geenivaroja tarvitaan mitä moninaisim- piin käyttötarkoituksiin aina ruoantuotannosta teol- lisuusaloille. Geenivarojen merkitys puskurina ko- rostuu ilmaston muuttuessa. Eittämättä biologinen monimuotoisuus on ansainnut oman vuosipäivänsä.

Geenivaroihin punoutuu myös kansainvälinen poli- tiikka. Vuonna 2010 kirjattiin Nagoyan protokollaan pe- riaatteet, miten geenivaroja käytetään ja hyödynnetään oikeudenmukaisesti. Biologisen ulottuvuuden lisäksi geenivarojen hyödyntämiseen ja kehitykseen liittyy pal- jon perinnetietoa. Senkin suojelu on tärkeää. Nagoyan protokollan periaatteita ollaan parasta aikaa sovelta- massa kansallisesti eri maissa, niin myös Suomessa.

Meillä on kansalliset ohjelmat kotieläinten sekä maa- ja puutarhatalouden kasvien ja metsäpuiden geenivarojen suojelulle. Kalojen geenivaroilla ei ole vielä omaa kansallista ohjelmaa, mutta se on tulos- sa. Ohjelmissa annetut käytännön säilytystoimet jae- taan elävien populaatioiden ja kasvikokoelmien yllä- pitoon ja pakastettujen geenipankkien kokoamiseen.

Tämän vuoden Geenivarat-lehti kertoo lajien geneet- tisen materiaalin pankittamisesta ja pakastamisesta.

Suomessa alkutuotannon geenivarojen suojelun koordinaatiosta huolehtivat maa- ja metsätalousminis- teriön tutkimuslaitokset: Metla, MTT ja RKTL. Nämä tutkimuslaitokset yhdistyvät vuoden 2015 alusta lähti- en Luonnonvarakeskukseksi, jonka lyhenne on LUKE.

Geenivaraohjelmat jatkuvat uudessa organisaatiossa.

LUKE:n aloitus ei osu kansantaloudellisesti par- haimpaan mahdolliseen saumaan. Lisärahoitusta on hankittava projektien avulla – niin myös geenivara- työssä. Kuitenkin ohjelmien tulevaisuuteen tähtäävä perustyö – geneettisen materiaalin tallettaminen ja elävien säilytyspopulaatioiden ja kasvikokoelmien ylläpito – ei saa vaarantua budjettileikkausten myötä.

Perustyön tietoinen heikentäminen olisi ristiriidassa Kansainvälisen biodiversiteettipäivän perusajatuk- sen ja tärkeyden kanssa. Toivottavasti meillä on lippu korkealla myös ensi vuonna toukokuun 22. päivänä!

Juha Kantanen

Professori, Kansallisen eläingeenivaraohjelman koordinaattori

PS. Kasvigeenivaraohjelman kymmenvuotisseminaa- rissa summattiin maa- ja puutarhatalouden kasvien suojelun työtä. Laajennettu seminaarijulkaisu on luettavissa tuoreesta MTT Raportti-sarjan julkaisusta (www.mtt.fi/kasvigeenivarat).

HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

BIODIVERSITEETTIPÄIVÄÄ!

PÄÄKIRJOITUS

(3)

2014

Kansallisten geenivaraohjelmien tiedotuslehti

GeeniVarat

Sisältö:

Pääkirjoitus

sivu 2

Kalojen maitipankki

sivu 4

Metsänviljelyaineistot 10 vuotta syväjäässä

sivu 6

Uusi suomenhevoskirja

sivu 7

Eläinten geenit kryopankissa

sivu 8

Marjojen kryosäilytys

sivu 10

Geenivaroista oppia kouluihin

sivu 13

Palkokasvien monimuotoisuus

sivu 14

Suomenkarjan maitoa kannattaa jalostaa

sivu 16

GeeniVarat 2014

Ilmestymispäivä: Kansainvälinen biodiversiteettipäivä 22.5.2014

Vastaava toimittaja: Juha Kantanen 029 531 7309, juha.kantanen@mtt.fi Ulkoasu ja taitto: www.digijiipee.net Paino: Painotalo Casper Oy

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:

T:mi Digijiipee, Pellilänkolmiontie 2 lt. 2 31600 JOKIOINEN

044 296 1108, digijiipee@digijiipee.net

Etukannen kuva: Auli Bläuer Maito ja erityisesti siitä saatava voi oli tärkeä tuote keskiajalla. Maito-onnen parantamisesta taikakeinoin kuvassa varoittavat pirut ja astiaan naapurin leh- mästä varastamaansa maitoa oksentava paraolento. Kuva Lohjan kirkosta.

ISSN 2341-9733 (painettu) ISSN 2341-9741 (verkkojulkaisu) GeeniVarat on kansallisten geeni- varaohjelmien tiedotuslehti. Lehteä julkaisevat maa- ja metsätalousmi- nisteriön tutkimuslaitokset: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos METLA ja Riista- ja kalataloudentutkimus- laitos RKTL. MTT, METLA ja RKTL yhdistyvät vuonna 2015.

Lue lisää netistä:

www.mtt.fi www.metla.fi www.rktl.fi

Uhanalaiset kalalajimme

sivu 18

Mauste- ja rohdosyrttien geenivarat

sivu 22

Geenivarat - yhteinen aarre

sivu 24

Vahvimmin suojellut geenit

sivu 25

Kirjauutuus museopuutarhasta

sivu 26

Keskiaikaiset eläimet kuvina

sivu 28

Säilyttäjät tyytyväisiä maatiaiskanan säilytysohjelmaan

sivu 30

Yhteydenotot:

elaingeenivarat@mtt.fi

kasvigeenivarat@mtt.fi

mari.rusanen@metla.fi

petri.heinimaa@rktl.fi

(4)

Kalojen maitia talletetaan nestetyppeen

Talletettaessa maitia pyritään ka- loista lypsämään mahdollisimman puhdasta maitia siten, ettei maidin sekaan ole joutunut siittiöitä akti- voivaa vettä tai muita epäpuhtauk- sia. Emokalojen lypsy ja pakastus pyritään ajoittamaan optimaaliseen kutuaikaan, jolloin maitia on eniten ja se on helposti juoksevaa. Maiti lypsetään lääkelasiin tai muovipus- siin, joka täytetään hapella. Maitia säilytetään jäähileen päällä kylmä- laukuissa pakastamiseen asti, joka tehdään mahdollisimman pian lyp- syn jälkeen. Ennen pakastamista maidin laatu vielä tarkistetaan mik-

Riista- ja kalatalouden

tutkimuslaitos (RKTL) ylläpitää vesiviljelyn avulla maamme

alkuperäisiä kalakantoja ja niiden

monimuotoisuutta. Tutkimuslaitoksen vesiviljelytoiminnassa kalojen

geenivaratyön kulmakivinä ovat

kalanviljelylaitoksissa viljelyssä olevat emokalastot sekä maitipankki.

TEKSTI: Petri Heinimaa

Maitipankki — Kalojen perimä tulevaisuuden tarpeisiin

Järvilohen mäti hedelmöitetään maidilla emoparvea perustettaessa.

KUVA: Juha-Pekka Turkka

(5)

roskoopilla aktivoimalla vedellä pie- ni määrä siittiöitä.

Maiti sekoitetaan pakasteliuok- seen, jonka koostumuksena käy- tetään vuosittain kullekin kalalajille tarkistettua valmistusohjetta. Mai- din pakastamisessa käytetään pil- litekniikkaa, jossa pillin toinen pää jätetään auki, minkä tarkoituksena on estää pillien räjähtäminen aika- naan maitipilliä sulatettaessa käyt- töä varten. Kun maitipakasteliuos on imetty pilliin, jäädytetään sitä nestetyppihöyryssä ennen sen siir- toa nestetyppisäiliön lieriöön (-196

̊C). Pillit eivät saa lämmetä tai sulaa käsittelyn aikana.

Maitipankki on perustettu kalojen maidin pitkäaikaiseen säilyttämiseen

RKTL:n maitipankki sisältää Suo- men arvokkaimmat ja uhanalaisim- mat kalalajit ja -kannat. Maitipan- kista voidaan ottaa maitia käyttöön, mikäli luonnosta ei saada hankittua riittävästi tietyn kannan koiraita uu- sien emokalaparvien perustami- seen. Kalojen maitipankkitoiminta aloitettiin Saimaan järvilohikannan uhanalaisuuden vuoksi jo 1980- luvulla ja vanhimmat tallessa olevat maidit ovat vuodelta 1982.

Talletustoiminta muuttui aiempaa systemaattisemmaksi, kun Tenojoen lohikoiraiden maidin tallettaminen aloitettiin vuonna 1993 Gyrodactylus salaris-lohiloisen aiheuttaman uhan vuoksi. Maitia talletettiin maitipank- kiin eri-ikäisistä lohikoiraista vuosina 1993–1999 kaikkiaan 10 eri osakan- nasta. Vuosina 1997–1999 tehtiin lisäksi yhteistyötä Norjan silloisen Luonnonvarainhoitoviraston kanssa ja molempien maiden maitipankkiin talletettiin Tenojoen pääuoman sekä Norjan puolen sivujokien lohikanto- jen aikuislohikoiraiden maitia.

Vuosina 1999–2003 maidin talle- tusta laajennettiin emokalapyyntien lohi-, taimen- ja nieriäkoiraiden li- säksi eri RKTL:n kalanviljelylaitok-

sissa olleisiin emokalaparviin. Suo- men alkuperäisistä luonnonkaloista maitipankkiin onkin nyt talletettu maitia seitsemästä kalalajista tai -muodosta 16 kalakantaa (yhteensä 1 417 kalayksilöä). Lisäksi Suomen alkuperäisten kalalajien laitosemo-

kaloista on talletettu yhdeksästä kalalajista tai -muodosta 31 kala- kantaa (yhteensä 1 439 kalayksilöä).

Näiden lisäksi viisi vierasperäistä kalakantaa neljästä kalalajista on talletettu maitipankkiin.

Kalojen maitipankissa talletetut maitierät ovat useassa varastosäiliössä neste- typessä. KUVA: Petri Heinimaa

Maitipankin varastosäiliöitä täytetään nestetypellä. KUVA: Juha-Pekka Turkka

(6)

H

avupuilla, männyllä ja kuu- sella, tehokkain kasvullisen lisäyksen menetelmä on alkioiden tuotanto solukkoviljelyl- lä eli somaattinen embryogeneesi.

Solukkoviljelmät aloitetaan siemen- alkioista, jotka ovat peräisin tunnet- tujen puiden välisistä risteytyksistä.

Siemenaloituksesta johtuen ei mo- nistettavien puiden ominaisuuksia tunneta tarkkaan, vaan ne on sel- vitettävä kenttäkokeissa. Tulosten saaminen vie vähintään 10-15 vuot- ta, ja tämän ajan viljelmiä säilyte- tään kryopreservoituna eli syväjää- dytettynä nestemäisessä typessä.

Jatkuvassa kasvatuksessa viljelmi- en ylläpito olisi työlästä ja niiden al- kiontuotantokyky vähitellen hiipuisi.

Syväjäädytetyt viljelmät muodosta- vat siis tulevaisuuden metsänviljely- aineistojen geenipankin.

Metsäntutkimuslaitoksessa on tutkittu männyn solukkoviljelmien pitkäaikaissäilytystä kryopreser- voituna. Tutkimuksessa oli mukana 108 solukkoviljelmää, joita säilytet- tiin nestetypessä 2-12 vuotta ennen sulatusta ja taimien tuotantoa. 2-10 vuotta syväjäädytettynä olleista vil- jelmistä 80-93 % lähti kasvamaan sulatuksen jälkeen, 12 vuotta neste-

typessä olleista viljelmistä toipui 59

%. Kaikki syväjäädytyksestä toipu- neet viljelmät kasvoivat yhtä hyvin, säilytysajan pituus ei vaikuttanut nii- den kasvuun.

Syväjäädytettyjen mäntyviljel- mien alkiontuotantokyky vaihte- li, eri vuosina säilöttyjen viljelmien keskimääräisen tuotannon ollessa 55-326 alkiota /g solukkoa. Ly- hyen ajan nestetypessä olleet vil- jelmät tuottivat enemmän alkioita kuin pitkään säilytetyt, mutta ero ei ollut merkitsevä. Genotyyppien alkiontuotannossa on suuria eroja, ja eri vuosina syväjäädytettiin eri genotyyppejä. Pitkään säilytetyt vil- jelmät olivat jäädytyshetkellä olleet kauemmin solukkoviljelyssä kuin 2 vuotta kryopreservoidut, mikä to- dennäköisesti heikensi niiden al- kiontuotantoa.

Tutkimuksen tulokset kertovat havupuiden solukkoviljelymenetel- mien kehittymisestä viimeisten 15 vuoden aikana: syväjäädytyksestä sulatettujen viljelmien alkiontuotan- to oli parempi kuin ennen syväjää- dytystä. Syynä on se, että viljelmien ollessa nestetypessä on solukkovil- jelyalustojen koostumusta, viljely- olosuhteita ja käsittelytapoja saatu

Tulevaisuuden metsänviljelyaineistot viettävät 10 vuotta syväjäässä

Tulevaisuudessa

metsänviljelyaineistoja tuotetaan todennäköisesti nykyistä enemmän

kasvullisesti, eli valittuja – ominaisuuksiltaan toivotunlaisia - puita monistamalla.

Lisäyksessä käytettäviä solukkoviljelmiä

säilytetään

syväjäädytettyinä eli kryopreservoituna.

Pitkäaikaiseen

säilytykseen käytettävän menetelmän on oltava luotettava.

TEKSTI:Tuija Aronen KUVA: Mathieu Latutrie

parannettua. Voi arvioida, että ka- uimmin (12v) syväjäädytettyinä ol- leiden viljelmien muita huonompaan toipumiseen ovat vaikuttaneet nii- den jäädytyksen aikaiset, nykyistä selvästi huonommat kasvatusolo- suhteet.

Tutkimuksessa käytetyllä kryo- preservaatiomenetelmällä voidaan siis säilöä mäntyaineistoja turvalli- sesti vähintään 10 vuodeksi, mikä on tarpeen kenttätestauksen ajaksi.

Havupuiden solukkolisäyksen ja -vil- jelmien syväjäädytyksen tutkimus jatkuu Metsäntutkimuslaitokses- sa. Erityisen huomion kohteena on nyt kuusi, jonka solukkolisäyksestä odotetaan sovelluksia sekä metsän- viljelyaineiston että koristepuiden tuotantoon.

LÄHTEET: Latutrie, M. & Aronen, T. 2013. Long- term cryopreservation of embryogenic Pinus syl- vestris cultures. Scandinavian Journal of Forest Research 28(2): 103-109.

Solukkoviljelmien kryopreservaatio

(7)

Suomalainen hevonen on aina ollut enemmän kuin kotieläin. Se on ollut salaperäinen statuseläin, kansallisaarre, raatajan toivo, kulkijan turva, sotien hiljainen sankari ja uskollinen ystävä. Ilman luotettavaa hevostaan pohjoinen kansa ei olisi pärjännyt. Uusi suurteos kertoo yhteiset vaiheet esihistoriasta nykypäivään.

Kookkaassa, nahkaselkäisessä teoksessa on 400 sivua ja yli 200 ku- vaa: maalauksia,grafiikkaa, painokuvia ja valokuvia. Kirjoittajat ovat Sari Savikko, Päivi Laine, Terttu Peltonen, Kyösti Saranpää ja Roger Johansson. Painos on rajattu, vain 1000 kappaletta, ja jokainen kirja on yksittäisnumeroitu.

Tiedustelut ja tilaukset: info@amanita.fi tai 02 7489 500.

Amanita – suomalaisia suurteoksia vuodesta 1990 –

www.amanita.fi

Suomenhevonen

– arjen sankari on ainutlaatuinen juhlateos suomalaisen hevosen kunniaksi.

(nordlandshest), latvianmaatiaises- ta, arabianhevosesta, ahaltekhe- vosesta, mezenhevosesta Pohjois- Venäjältä, mongolianhevosesta ja jakutianhevosesta.

Hevosroduista tyypitettiin niin sanottuja mikrosatelliitti-DNA- merkkejä, joita on käytetty yleisesti polveutumisten DNA-testauksissa ja kotieläinrotujen populaatiotutki- muksissa, monimuotoisuuden kar- toittamisessa ja sukulaisuuksien selvittämisessä.

Tutkimuksessa rotujen sukulai- suuksia arvioitiin tällä DNA-merkki- aineistolla laskemalla rotujen väliset geneettiset etäisyydet ja piirtämällä niiden perusteella rotujen sukupuu.

Lisäksi tutkittiin rotujen populaatio- rakennetta ja ryhmiteltiin eri yksilöitä ilman etukäteistietoa yksilön rodus- ta STRUCTURE-ohjelman avulla.

Tämä populaatiogenetiikan tilasto- ohjelma on alan tutkimuksissa laa- TEKSTI: Juha Kantanen

V

irolais-suomalainen hevosro- tujen monimuotoisuuden tut- kimus on tuottanut yllättävää tietoa suomenhevosen perimän ja polveutumisen historiasta. DNA- merkkianalyysin perusteella suo- menhevosen lähimmät sukulaisro- dut eivät löydykään pohjoismaisista kylmäverihevosista, vaan idästä Si- periasta ja etelästä Virosta.

Tutkimukseen kerättiin DNA- näytteet 17 hevosrodusta Suo- mesta, Virosta, Norjasta, Latviasta, Mongoliasta, Venäjän Arkangelin seudulta ja Venäjältä Itä-Siperiasta Jakutiasta (Saha). Analyysissä oli rotuotokset muun muassa suomen- hevosesta, eestinhevosesta (Eesti hobune), eestinraskasvetohevoses- ta (Eesti raskeveohobune), torihe- vosesta, norjalaisista dølasta, vuo- nohevosesta ja pohjanhevosesta

jasti käytetty. Tulokset osoittivat, että suomenhevosen lähimmät su- kulaisrodut tässä tutkitussa hevos- aineistossa ovat jakutianhevonen, mongolianhevonen, mezenhevonen ja eestinhevonen. Koska suomen- hevosta ei tiedetä risteytetyn jaku- tian- tai mongolianhevosen kanssa, tulokset viittaavat siihen, että nämä rodut polveutuvat ainakin osittain samoista muinaishevosista.

Arkeologisissa tutkimuksissa on ounasteltu suomalaisten kotieläin- populaatioiden esihistoriallista yh- teyttä Viron kotieläimiin muun muas- sa nimistön perusteella, mutta tieto suomenhevosen sukulaisuudesta näin itäisiin hevosiin on yllättävä ja uusi. Tutkittavaa suomenhevosen esihistoriasta siten riittää.

Teksti perustuu Erkki Sildin, Haldja Viinalassin, Sirje Värvin, Krista Roonin, Knut Røedin ja Juha Kantasen DNA-merkkitutkimuksiin hevosroduista.

Suomenhevosella on yhteistä alkuperää

siperialaisen jakutianhevosen kanssa

(8)

Geenit sukupolvien takaa rikastuttavat nykyisiä eläinpopulaatioita

Mitä ovat in vivo-in situ, in vivo-ex situ sekä in vitro?

Kotieläinten geenejä voidaan tal- lentaa useammalla eri tavalla. Esi- merkiksi voidaan perustaa erityinen paikka, joissa lehmiä lypsetään, ka- noja munitetaan ja lampaita keritään eli säilytystoiminnasta huolimatta eläimet ovat tuotannossa mukana.

Tai suojeltavaa rotua kasvatetaan

”tavallisella” kotieläintilalla ja rodun eläimet ovat osa tilan aktiviteetteja.

Tätä säilytystapaa kutsutaan elävien eläinten in vivo -in situ –säilytyksek- si (alkuperäisessä ympäristössään).

Jos eläviä eläimiä säilytetään eläin- tarhassa tai kotieläinpihalla ilman perinteistä tuotantotoimintaa ja ta- loudellista käyttöä, on kysymykses- sä eläinrodun in vivo -ex situ –säi- lytys.

In vitro –säilytystavassa puoles-

taan pakastetaan eläinten sukusolu- ja (munasoluja eli oosyyttejä ja sie- mennestettä) ja alkioita tavoitteena perustaa pakastettu geenipankki.

Usein in vitro –säilytyksestä puhut- taessa käytetään myös ex situ-ter- miä. Pakastetun geenipankin ko- koamisessa noudatettavia periaat- teita ovat: 1) mieluummin monesta muutama kuin muutamasta monta ja 2) säilytetään geeniainekseltaan, polveutumiseltaan ja fenotyypiltään (ilmiasultaan) mahdollisimman eri- laisia kantoja.

Kansallisen eläingeenivara- ohjelman in vitro –säilytyk- sen tavoitteet

Kansallisessa eläingeenivaraohjel- massa on listattu geneettisen ma- teriaalin tavoitemäärät, jotka pa- kastetun geenipankin tulisi sisältää TEKSTI: Juha Kantanen KUVA: Jaana Peippo

kotieläinten geenivarojen pitkäai- kaissäilytyksien kannalta.

Suomalaisten koirarotujen pa- kastetun geenipankin kokoaminen kuuluu niin ikään Kansallisen eläin- geenivaraohjelman tavoitteisiin.

Koirarotujen geenipankin perusta- minen pyritään aloittamaan mah- dollisimman pian. Suomenvuohen, lammasrotujen ja maatiaiskanan geenipankittaminen edellyttää ja on edellyttänyt erityisjärjestelyjä, sillä maassamme ei ole pakastettu rutii- ninomaisesti näiden eläinlajien ge- neettistä materiaalia.

Miksi geenivarojen pakastusta tarvitaan?

Pakastettua geenipankkia alkioi- neen ja siemennesteannoksineen tarvitaan elävien eläinpopulaatioi- den geenivarannon suojeluohjelman

(9)

Toivolan Jooseppi S 15266 B

Tavoite Kansallisen eläingeenivaraohjelman pakastetusta geenipankista geenivarojen pitkäaikaissäilytystä varten.

Eläinrotu Geenipankkiin pakastettava

geneettinen materiaali

Eläinrotu Geenipankkiin pakastettava

geneettinen materiaali Suomenhevonen

Maatiaiskana

Suomenlammas Kainuunharmas Ahvenanmaan- lammas

Suomenvuohi

25 oriitta x

100 sperma-annosta 10 kantaa x

10 kukkoa x

100 sperma-annosta 50 pässiä x

200 sperma-annosta 25 pässiä x

200 sperma-annosta 25 pässiä x

200 sperma-annosta 25 pukkia x

200 sperma-annosta

Itäsuomenkarja

Pohjoissuomen- karja

Länsisuomenkarja

Alkioita 25 lehmää x 8 alkiota

25 sonnia x 200 sperma- annosta

Alkioita 25 lehmää x 8 alkiota

25 sonnia x 200 sperma- annosta

Alkioita 25 lehmää x 8 alkiota

25 sonnia x 200 sperma- annosta

tueksi: pakastettua siemennestettä tarvitaan nykyiseen keinosiemen- nystoimintaan ja alkioiden avulla voidaan muun muassa edistää rotu- jen jalostusta.

Kun kattava geenipankki on koottu useita sukupolvia sitten, voidaan pakastevarastosta palaut- taa rotuun elävänä säilytettävästä populaatiosta hävinneitä geenejä.

Eläinpopulaatiot jalostuvat ja mu- kautuvat sukupolvien myötä uusiin olosuhteisiin. Voidaan siten teoreet- tisesti ajatella, että laajamittainen vanhan geeniaineksen käyttö voi palauttaa rodun takaisin ”lähtöruu- tuun”, josta kehitystyö ja sopeutu- minen aikoinaan alkoivat. On siten haettava sopusointu geenipankin käytön geneettisen vaihtelun lisää- miseksi ja ”uusien” geneettisten so- peutumisten välillä.

Pakastetusta geenipankista on niin ikään hyötyä mahdollisen su- kusiitoksen aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi, jos pakastepank- kiin on koottu kattavasti eri suku- jen geneettistä materiaalia. Tärkeää on niin ikään varautua korvaamaan menetetyt eläimet esimerkiksi tau- tiepidemioiden yhteydessä.

Alkio- ja siemennestepankkia voidaan hyödyntää, kun kehitetään uusia eläinrotuja risteytysten kaut- ta. Geneettistä materiaalia tarvitaan

niin ikään eläinaineskauppaan. Gee- nejä pankitetaan myös monenlaista tutkimuskäyttöä varten.

(10)

Vatukat ja mustaherukat

vaaroilta tallessa kryotankissa

Maa- ja

elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Laukaan toimipaikassa on toiminut vuodesta 2006 alkaen Laukaan kryopankki, jossa kasveja säilytetään

kryotankissa nestetypen kaasufaasissa. Tankin noin −170 – −180 °C kylmyydessä kasvien elintoiminnot pysähtyvät.

Ne ovat säilytettävissä ilman hoitotoimenpiteitä ja elvytettävissä jälleen vuosien jälkeen.

TEKSTI JA KUVAT: Anna Nukari ja Saija Rantala/ MTT:n arkisto

P

erinteisessä kasvullisessa kenttäsäilytyksessä geeniva- rakasvien säilymistä uhkaa- vat vaihtelevat talvet ja taudit sekä tuholaiset. Kenttäkokoelmien ylläpi- to edellyttää myös hoitotoimenpitei- tä. Kryosäilytyksessä välttämättö- miä ylläpitotoimia ovat vain pitkä- aikaissäilytystankkiin nestetyppeä syöttävän säiliön vaihto noin kolmen viikon välein ja nestetypen pinnan tason tarkkailu, joka sekin tapahtuu pääasiassa automaattisesti.

Kryopankkikokoelma mahdollis- taa kantojen kustannustehokkaan pitkäaikaissäilytyksen ja säilymisen erilaisissa kriisioloissa. Nestetyppi- säilytys ei vaadi aineistojen hoitoa

tai ylläpitoa eikä edes sähköä, vaan tankissa oleva nestetyppi pitää säi- liön kylmänä useita viikkoja sähkö- katkon sattuessakin.

Kryosäilytys soveltuu kasvullisesti lisättävien geenivarojen

pitkäaikaissäilytykseen

Monilla puutarhakasveilla kasvul- linen lisäys vaikkapa pistokkaista, juurenpaloista tai solukkoviljelmis- tä on välttämätöntä lajikeaitouden turvaamiseksi. Laukaan kryopank- ki keskittyy kasvullisesti lisättävien puutarhakasvien kylmäsäilytykseen joko solukkoviljelmistä eristettynä

in vitro –aineistona tai lepotilaisina silmuina. Kasvupisteen sisältävät aineistot esikäsitellään kuivatuksen tai sokeri- ja suojaliuoskäsittelyjen avulla kestämään äärimmäistä kyl- myyttä ja suljetaan tiiviisti pieniin muovisiin kryoputkiin. Tämän jäl- keen näytteet upotetaan aineisto- tyypistä riippuen nestetyppeen joko mahdollisimman nopeasti tai vasta kontrolloidun hitaan esipakastami- sen jälkeen. Kummallakin menetel- mällä pyritään välttämään rakenteita rikkovien jääkiteiden muodostumis- ta aineiston solukoihin.

Pitkäaikaissäilytettävät hedel- mä- ja marjakasvien kannat valitsee kansallisen kasvigeenivaraohjelman Kryosäilytyksestä elvytettyjä mustaherukan ”Mortti” taimia kasvihuonekasva-

tuksessa.

(11)

Hedelmät ja marjat -työryhmä, joka päivittää kansallisesti arvokkaiden ja pitkäaikaissäilytykseen valittavien kasvikantojen lajikohtaisia listoja eli mandaattilistoja. Mandaattilistoille pääsyn perusteena voi olla esimer- kiksi kotimainen jalostusalkuperä, viljelyhistoria Suomessa tai geneet- tinen erityislaatuisuus. Omat kasvi- geenivaraohjelmaa toimeenpanevat geenivararyhmänsä on myös viher- rakentamisen kasveilla, vihanneksil- la, yrteillä ja rohdoksilla sekä pelto- kasveilla. Myös näiden lajiryhmien osalta kryosäilytys soveltuu erityi- sesti kasvullisesti lisättäville aineis- toille, kuten koristepensaslajikkeille.

Kansallisia kokoelmia säilytetään ensisijaisesti kasvullisesti kenttä- tai ruukkukokoelmina. Kryosäilytys toimii varmuuskokoelmana, josta kasvullisia kokoelmia voidaan tar- vittaessa täydentää ja uusia. Kryo- säilytykseen otettavan aineiston tu- lisi olla mahdollisimman laadukasta, lajikeaitoa, kasvinterveydeltään en- siluokkaista ja tuoretta, jotta aika- naan sulatuksen jälkeen aineiston toipuminen on mahdollisimman hy- vää ja aineiston käytettävyys paras mahdollinen. Kryosäilytys otetaan eri kasvilajeilla käyttöön sitä mukaa, kun lajille soveltuvat kryosäilytys- menetelmät saadaan testattua. Me- netelmänkehitystyö kulkee siis käsi kädessä tai oikeammin askeleen pitkäaikaissäilytystyön edellä. Par- aikaa MTT Laukaassa ovat käynnis- sä tutkimukset omenan ja viherra- kentamisen kasvien lepotilaisten sil- mujen kryosäilytykseen soveltuvista menetelmistä.

Vatukka- ja

mustaherukkakannat Laukaan kryopankissa

Kansallisesti arvokkaista vatuk- ka- ja mustaherukkageenivaroista on jo luotu turvakokoelmat MTT:n Laukaan kryopankkiin. Työ aloitet- tiin 2006 vatukoiden emokasvien virustestauksella, jonka perusteella varmuuskokoelmasta rajattiin pois vadelman kääpiökasvuviroosille

alttiit kannat. Vadelman kääpiö- kasvuviroosi on erityisen hankala kasvitauti, sillä se ei ole puhdistet- tavissa kasveista perinteisesti käy- tetyin menetelmin kuten versonkär- kien lämpökäsittelyn avulla. Lisäksi se leviää siitepölyn välityksellä, eli saastuneita aineistoja ei voida käyt- tää esimerkiksi perinteisessä jalos- tuksessa.

Mustaherukkakantojen osalta eri maiden säilytysvastuita kartoitettiin vuosina 2007-2011 Herukan gee- nivarojen pohjoiseurooppalaisen ydinkokoelman perustaminen ja tur- vaaminen –hankkeessa (Ribesco).

Valinnat tehtiin morfologisen karak- terisoinnin sekä viljelyllisten, histo- riallisten tai kulttuuriarvojen perus- teella tavoitteena mahdollisimman laaja geneettinen vaihtelu. Kukin maa kantaa säilytysvastuun omista kansallisesti arvokkaista geeniva- roistaan, mikä vähentää aineistojen päällekkäistä säilytystä. Hankkeen yhteydessä talletettiin Laukaan kryopankkiin varmuuskokoelmia sekä suomalaisten että ulkomaisten mustaherukkakokoelmien lepotilai- sista silmuista.

Ribesco -hankkeen jälkeen Suo- men kansalliselle säilytysvastuulle kuuluvien mustaherukan kantojen kryosäilytystä jatkettiin uudella han- kerahoituksella. ”Taimituotannon kilpailukyvyn parantaminen kotimai- sia geenivaroja käyttäen” hankkeen ensimmäisessä osassa kehitettiin vuosina 2009-2011 herukoiden solukkolisäys- ja kryosäilytysme- netelmiä ja toisessa osassa 2011- 2014 toteutettiin mustaherukoiden mandaattikokoelman puhdistus ja kryosäilytys. MTT Piikkiön vanhasta kenttäkokoelmasta otetut pistokas- taimet testattiin suonenkatoviruksen osalta ja lämpökäsiteltiin puhtaan lisäysaineiston saamiseksi. Tämän Kryosäilytyksestä elpyviä mustaherukan ”Brödtorp” silmuja.

(12)

jälkeen lämpökäsitellyistä aineis- toista tehtiin solukkoviljelmät, joista aseptisesti eristettiin in vitro -silmuja pakastettaviksi kryopankkiin. Lisäk- si herukoiden varmuuskokoelmaa täydennettiin kryosäilyttämällä myös kasvihuoneelta kerättyjä lepotilaisia silmuja.

Seitsemän viime vuoden aikana on kryosäilytetty yhteensä 42 kantaa MTT:n vatukkakokoelman ja vadel- man kansallisen mandaattilistan kan- toja sekä 25 kantaa mustaherukan kansalliselta mandaattilistalta. Aineis- tojen tuleva toipuminen kryosäilytyk- sestä varmistettiin sulattamalla yksi tai useampi kontrolliputki kustakin pakastuserästä ja tarvittaessa tehtiin lisäpakastuksia. Näiden jo pakastet- tujen vatukka- ja herukkakokoelmien lisäksi kryopankissa on mm. runsaasti mansikkalajikkeita ja joitakin viherra- kentamisen kasveja. Kaikkiaan Lau- kaan kryopankin tankissa olisi tilaa koko MTT:n kasvullisesti lisättävälle kasvigeenivarakokoelmalle eli yli 25 000 kryoputkelle.

Kryomenetelmien mahdollisuuksia:

kryoterapiaa ja kasvullisten kokoelmien uudentamista

Pitkäaikaissäilytyksen lisäksi neste- typellä voi olla toisenlaisiakin käyt- tösovelluksia kasvigeenivaratyössä.

Kryoterapia on kasveilla uusi puh- distusmenetelmä, jossa nestetypen äärimmäistä kylmyyttä hyödynnetään tuhoamaan virusten mahdollisesti saastuttamat kasvupistettä ympä- röivät solukot kuten lehtiaiheet. Vain kasvitaudeista puhdas kasvupiste jää henkiin ja siitä voidaan solukkoli- säysmenetelmin kasvattaa uusia ter- veitä taimia. Kryoterapiamenetelmiä voidaan jatkossa soveltaa vadelman kääpiökasvuviroosin kaltaisten virus- tautien puhdistamiseen kasveista.

Kryopankkiin talletetut putket ja niiden paikkatiedot ovat tietokannois- sa ja aineistot ovat jäljitettävissä ja käytettävissä kansallisen kasvigee-

nivaraohjelman Hedelmät ja marjat -työryhmän alaisuudessa, Laukaan kryopankin menettelyohjeen mukai- sesti. Kryosäilytetty noin 10 000 so- lukkolisätyn hankasilmun laajuinen vatukka-aineisto ja sekä in vitro -ai- neistona että lepotilaisina silmuina kryosäilytetty herukka-aineisto voivat toimia mm. kenttäkokoelmien vas- taavien kantojen varakokoelmina.

Ensimmäinen Piikkiön kasvullisesta kenttäkokoelmasta talvivaurioiden vuoksi kokonaan kadonneen vadel-

Mustaherukkalajikkeen ”Mortti” lepotilainen silmu valmiina kryo- säilytykseen.

Mustaherukan ”Marski” verso seitsemän viikkoa kryosäilytyk- sestä sulatuksen jälkeen.

malajikkeen uusiminen kryotankista sulatettavalla aineistolla on valmisteil- la. Mandaattilistojen muuttuminen ja päivittyminen on jo aiheuttanut osan nyt pakastetuista kannoista poistu- misen jatkossa kokonaan kenttäsäi- lytyksestä ja toisaalta luo lisäpakas- tustarpeita vielä tulevaisuudessakin.

Vaikka kansallisten vatukka- ja mus- taherukkageenivarojen pääkokoelma on saatu talletettua kryopankkiin, la- jien kryosäilytystyötä tullaan tarvitta- essa jatkamaan ja täydentämään.

(13)

Geenivara-oppia kouluihin

Oletko kuullut

Huvituksesta? Miltä omenat maistuvat ja onko erilaisia

ryvässipuleita? Millaisia raparperin geenit ovat?

TEKSTI JA KUVA: Merja Hartikainen

T

änä vuonna käynnistyi GEENIVARAOPPI Oppia ja tiedettä kasvigeenivaroista – pilotti ilmiöpohjaisesta oppimisesta -hanke. Kaksivuotisessa hankkees- sa kootaan kasvigeenivaroista tieto- pankki ala- ja yläkoulun, lukion sekä puutarha- ja ravitsemusalan opetta- jien käyttöön. Opettajat ja perinne- ympäristöjen opetuspaketteja suun- nittelevat asiantuntijat luovat tämän kootun aineiston pohjalta geeniva- roihin liittyviä opetuskokonaisuuk- sia eri kouluasteille. Tavoitteena on saada oppilaat pysähtymään ja ha- vainnoimaan moniaistisesti, miten

erilaisia omenoita meillä Suomessa kasvaakaan ja ettei maatiaisperuna olekaan vaan peruna, vaan se on ryhmä erimuotoisia, -makuisia ja -värisiä maatiaislajikkeita.

Tietopankki ja opettajien laati- mat opetuskokonaisuudet kerätään keskitetysti verkossa jo olemassa olevaan Jyväskylän yliopiston Kou- lutuksen tutkimuslaitoksen kehittä- mään ja koordinoimaan Peda.net –kouluverkkoon. Opetusmateriaalit ovat käyttäjilleen maksuttomia ja opettajat voivat muokata opetusko- konaisuuksia omalle paikkakunnalle ja koulun toimintaan sopivaksi.

Keväällä 2014 biologian, koti- talouden ja alakoulun opettajien tietämystä kasvigeenivaroista sekä verkko-opetusalustojen käytöstä kartoitetaan verkkokyselyllä. Sa- malla kyselyllä kerätään opettajien näkemyksiä ja ideoita kasvigeeniva- rojen opetukseen.

Hankkeessa kuvataan ”CSI wanted -kadonneita geenejä etsi- mässä ”-opetusvideo raparperin

monimuotoisuuden tutkimisesta.

Videossa kuvaillaan raparperien koko polku sen kuuluttamisesta genomisen tutkimisen kautta säily- tettäväksi kasvulliseen kokoelmaan.

Koulujen oppilaat voivat osallistua tutkimukseen vastaamalla kasvikuu- lutukseen ja keräämällä paikallisia kasvinäytteitä MTT:n DNA-sormen- jälkitekniikalla tutkittavaksi. Oppi- laat voivat kerätä kasvien liittyvää kulttuurihistoriallista tietoa ja liittää kerätty tietous osaksi näytteen lä- hetettä.

Maa- ja elintarviketalouden tut- kimuskeskus koordinoi hanketta ja siinä ovat mukana Kansallinen kasvigeenivaraohjelma, Ahlmanin koulun Säätiö, Ammattiopisto Livia, Metsähallituksen luontopalvelut, Maaseutu- ja kotieläinpuisto Elon- kierto, Kotitalousopettajien liitto, Maatiainen - Det lantliga kulturar- vet ry. Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto ja e- Oppi Oy.

Lisätietoa merja.hartikainen@mtt.fi

(14)

Pelloillamme menestyy kaksi valkuaispitoista palkoviljaa, härkäpapu (Vicia faba) ja herne (Pisum sativum).

Suomessa herne on yksi vanhimmista viljelykasveistamme, ja on viitteitä, että myös härkäpapua on viljelty paljon luultua aikaisemmin. Molempia on käytetty sekä rehuksi että ravinnoksi.

TEKSTI JA KUVAT:

Simo Hovinen ja Elina Kiviharju

N

äitä palkoviljojamme on edel- leen paikallisessa viljelyssä omaten joko paikkakunnan, talon tai hyvin vanhan lajikenimen tai väännöksen siitä. Silloin kun tällais- ta maatiaista tai vanhaa lajiketta on viljelty talossa tai kylässä kauan, ollaan varmoja että se on sopeutu- nut hyvin kasvupaikan oloihin. Siten viljelyä on edelleen turvallista jatkaa maatiaisena. Kasvinjalostajalle ne ovat arvokkaita risteytysvanhem- pina, koska niistä saadaan sopeu- tumiskykyä maaperäämme, läm- pöolosuhteisiimme ja päivänpituu- teemme. Tavoitteet valkuaisomava- raisuuden parantamiseksi lisäävät kiinnostusta ja tarvetta palkoviljojen perinnöllisen monimuotoisuuden keräämiseen ja ominaisuuksien evaluointiin. Myös kulttuuriperinnön vaaliminen on arvo sinänsä.

Viljelykasvien geenivaroja säi- lytetään siemeninä Pohjoismai- sessa geenivarakeskuksessa NordGen:issa. Palkoviljojen osalta suomalaista alkuperää olevia näyt-

teitä on saatu talteen 26 härkäpapu- kantaa ja 35 hernekantaa. Vielä us- komme, että säilyttämisen arvoisia kantoja löytyy.

Muuntelevainen härkäpapu

Vuosikymmenien kuluessa on kas- vinjalostajien käyttöön saatu maam- me eri osista härkä- eli hevospavun paikalliskantoja, joiden siemennäyt- teet ovat usein koostuneet kooltaan, väriltään ja muodoltaan erilaisista siemenistä. Vaihtelun aiheuttaa här- käpavun osittainen taipumus risti- pölytykseen eli vierasta siitepölyä on jossakin vaiheessa kulkeutunut kasvustoon. Vaihtelua nähdään myös kasvien ulkonäössä. Kasvin- jalostaja on lajia ja syksyn kasvu- olojamme ajatellen yleensä valinnut risteytysvanhemmiksi pieniä ja soi- keanpyöreitä siemeniä, useimmiten vielä vaaleita. Maatiaisista saadaan jalostusaineistoon aikaisuutta, joka on ehdoton edellytys, jos toinen ris- teytysvanhempi on myöhäinen ul-

komainen lajike.

Härkäpavun jalostuksessa työtä edessä

Mikäli kesät pitenevät, voi härkäpa- vun viljely tulla lämpösumman puo- lesta turvalliseksi kolmannellakin vil- jelyvyöhykkeellä, ja eteläisimmässä Suomessa sijansa ottaisivat jonkun päivän Kontua myöhäisemmät ja satoisammat lajikkeet. Härkäpavun ominaisuuksissa on selkeitä paran- tamiskohtia: poudankestävyyden ja tautienkestävyyden parantaminen, varisemisherkkyyden vähentämi- nen, alimpien palkojen sijoittuminen korkeammalle varressa puintitappi- oiden vähentämiseksi ja päätteelli- nen kasvutapa (ti-geeni) tasaisem- man tuleentumisen aikaansaami- seksi. Yhteisvaikutuksena saataisiin korkeampi sato ilman siementen valkuaispitoisuuden vähenemistä.

Pitkävartinen 1935 jalostettu rehuherne Artturi kukkii maatalouden esittelypuisto Elonkierron näytemaalla Jokioisissa.

Härkäpavun ja herneen

geenivarat talteen ja käyttöön

(15)

Tarkastele viljelystä kukinnan aikaan

Maatiaisen tai vanhan lajikkeen kas- vustoja on hyvä katsella kukinnan aikaan, jolloin kaikki poikkeavan näköiset yksilöt erottuvat parhaiten.

Tavallisesta kirjavakukkaisesta pa- pujoukosta voi harvinaisuutena löy- tää valkokukkaisen yksilön, jonka arvona on todennäköinen siementen pienempi tanniinipitoisuus. On mah- dollista löytää myös edellä kuvattuja päätteellisen kasvutavan yksilöitä, joilla ylimmäksi varressa jäävät ku- kat, lopulta palot. Typensidonnan tehokkuudesta voi varmistua nos- tamalla kasveja juurineen maasta, jolloin isojen punertavien nystyrä- kimppujen olemassaolo näyttää ty- pensidonnan toimivuuden.

Herneen geenivarat monen näköisiä

Herneen kaikki fenotyypiltään hyvin erilaiset viljelymuodot ovat samaa lajia Pisum sativum. Siten kirjava- kukkainen peltoherne, tarhaherne, silpoherne, silpoydinherne, taitto- herne ja sokeriherne ovat mahdol- lisia risteytysvanhempia. Mistä vaan löytyykin näiden maatiaisia tai van- hoja lajikkeita kuivina siemeninä tai viljelyksessä, ovat ne herneen gee- nivaroja, jotka risteytyksissä käytet- tyinä tuottaisivat valtavan muunte- lun jälkeläistöissä.

Kansallisen kasvigeenivaraohjelman sydämellä on tärkeimpien viljelykas- viemme geenivarojen säilyminen tu- leville sukupolville.

Viljeletkö Sinä, tai tunnetko jon- kun joka viljelee vanhaa härkäpapua tai hernettä?

Kertokaa meille kuinka kauan vanhaa kasvikantaa on viljelty, vil- jelläänkö sitä edelleen, missä sitä viljellään tai on viljelty, miltä se näyt- tää, mitä erityisominaisuuksia sillä

on, mikä on sen alkuperä tai tarina?

Etsimme useita vuosikymme- niä (40-50 vuotta) viljelyssä olleita maatiaiskantoja, ja etsimme van- hoja kauppalajikkeita. Peräänkuulu- tamme mm. seuraavia suomalaisia hernelajikkeita: valkokukkaisista peltoherneistä Nord, Kellervä ja Iso vihreä; kasvitarhaherneistä Forssan ydinherne, Iso herkkuherne ja Tam- miston sapeli.

Kerro kasvikannastasi ensisijaisesti

sähköisen lomakkeen kautta. Linkki löytyy sivulta www.mtt.fi/kasvigee- nivarat. Voit ottaa yhteyttä myös:

- sähköpostilla: kasvigeenivarat@

mtt.fi

- kirjeitse: Kansallinen kasvigeeni- varaohjelma, MTT, Maa- ja elintar- viketalouden tutkimuskeskus, Myl- lytie 1, 31600 Jokioinen. Älä lähetä tässä vaiheessa siemeniä.

Auta meitä pelastamaan maatiaiset ja vanhat lajikkeet!

Kuulutamme vanhoja härkäpapu- ja hernelajikkeita ja maatiaisia!

Mullistavia geenejä

Herneen af-geeni mullisti peltovil- jelyherneen lajiketyypin vahvas- ti. Tämä geeni sai aikaan herneen lehdyköiden muuttumisen kärhiksi, mikä lisäsi kasvuston laonkestä- vyyttä olennaisesti. Satoisuus ei kui- tenkaan kärsinyt, koska korvakkeet, varret ja kärhet korvasivat mene- tettyä yhteyttämispintaa. Herneen maatiaiskasvustojen yksittäisiä yk- silöitä on hyvä tarkastella läheltä ja mahdollisesti löytää edellä mainit- tua lehdettömyyttä, tai että lehdykät ovat virnan lehdykän tapaisia kapei- ta. Arvokkaita voivat olla myös poik-

keavan lyhyet yksilöt, jotka erottuvat muutoin pitkävartisen maatiaisen tai vanhan lajikkeen joukosta. Kirjava- kukkaisen vanhan lajikkeen joukos- ta erottuvat valkokukkaiset yksilöt ovat vähän tanniineja sisältävää ruokahernetyyppiä ja sen vuoksi tal- teen otettavan arvoisia. Spontaanit mutaatiot voivat synnyttää edellä mainittuja fenotyypin poikkeamia, vaikkakin harvoin. Edellä mainittu- jen tapaiset poikkeavat yksilöt on paras ottaa talteen, kuivata sieme- net ja ilmoittaa asiasta kansalliselle kasvigeenivaraohjelmalle.

Härkäpapuja.

(16)

Tutkimus osoitti:

suomenkarjan maitoa kannattaa jatkojalostaa

MTT Maa- ja elintarviketalouden

tutkimuskeskuksen tutkijat selvittivät itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan lehmien maidon ominaisuuksia ja laatua jatkojalostuksen

kannalta maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa

tutkimushankkeessa. Tulokset osoittivat, että maito prosessoituu erinomaisesti.

TEKSTI: Tuomo Tupasela, Vesa Joutsjoki ja Juha Kantanen KUVA: Yrjö Tuunanen

Tutkimuksen tavoitteet

Maitotutkimuksen tavoitteena oli nostaa tutkimustiedon avulla suo- malaisista alkuperäiskarjoista saa- tavien tuotteiden arvoa ja tunnetta- vuutta. Tutkimuksen kohteena olivat maidon erityisominaisuudet ja niiden hyödyntäminen tuotekehityksessä.

Hankkeessa selvitettiin alkuperäis- karjan maidon biokemiallisia erityis- piirteitä, prosessiominaisuuksia ja niin sanotun proteolyyttisen hajo- amisen erityispiirteitä juuston kyp- symisen aikana. Tällä tarkoitetaan maidon proteiinien pilkkoutumista, jonka vuoksi juuston kypsymisen aikana juustomassa pehmenee ja juusto saa sille tyypillisen maun.

Lisäksi hankkeessa tehtiin opin- näytetöitä; muun muassa tarkastel- tiin alkuperäisrotujen tuotteistami- sen haasteita ja mahdollisuuksia.

Aineistoa koottiin ympäri Suomea

Eri tiloilta koottu aineisto käsitti yh- teensä 150 itä-, länsi- ja pohjoissuo- menkarjan sekä ayrshire- ja holstein lehmän maitonäytteet. Kustakin ro- dusta otettiin näytteet kolmelta eri tilalta ja yhdeltä tilalta 10 lehmän

maitonäytteet. Näytteitä kerättiin eri puolilta Suomea (Kuva 1). Eläinten ruokinta eri tiloilla oli hyvin saman- laista perustuen säilörehuun ja ke- sällä laiduntamiseen.

Näytekeräys toistettiin kokoa- malla vastaavanlaiset maitonäyt- teet yhdeltä tilalta Hämeestä ja vertailemalla valtarotujen (ayrshiren ja holsteinin) ja alkuperäisrotujen (itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan) maitojen ominaisuuksia juustonteon eri vaiheissa. Samalla tilalla eläinten ruokinta ja hoito on samanlaista, jolloin rotujen väliset erot saadaan paremmin huomioitua.

Suomenkarjan maito sisältää erinomaisia ominaisuuksia

Tulokset osoittivat, että itä- ja poh- joissuomenkarjan maitonäytteet juoksettuivat nopeammin kuin valtarotujen maitonäytteet. Itä- ja pohjoissuomenkarjalla juustoutumi- nen oli nopeampaa kuin länsisuo- menkarjalla. Kuten aiemmissa, niin myös tässä tutkimuksessa yhtenä tärkeänä selittävänä tekijänä lienee kromosomissa 6 sijaitsevat kappa- kaseiinigeenit. Itä-, länsi- ja pohjois-

suomenkarjalla kappakaseiinin B- tyyppi, jonka on todettu edistävän juustosaantoa, on selvästi yleisempi kuin ayrshirellä ja hosteinilla.

Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että alkuperäiskarjan maitoa voidaan pitää joiltain osin terveelli- sempänä rasvahappokoostumuk- seltaan. Alkuperäiskarjojen maito sisältää yhteensä enemmän suosi- teltavia rasvahappoja kuin valtaro- tujen maito ja erityisesti omega-3- ja omega-6-rasvahappojen suh- teellinen osuus oli alkuperäiskarjan maidossa parempi kuin valtarotujen maidossa. Nämä rasvahapot ovat erittäin pitkäketjuisia monityydyt- tymättömiä rasvahappoja, joita ihmisen elimistö ei pysty itse val- mistamaan. Länsimainen ruokava- lio sisältää usein liiallisen määrän omega-6-rasvahappoa. Suomessa omega-3 omega-6 -suhde on kes- kimäärin 1:4. Maitotutkimuksen mu- kaan alkuperäisrotujen maidossa suhde oli 1:3, kun taas valtarotujen maidossa 1:4.

Molemmat keruut (näytteet koottu eri tiloilta tai yhdeltä tilalta) antoivat samansuuntaiset tulokset.

Tulosten vahvistaminen edellyttäisi pitkäaikaisempaa seurantaa.

(17)

Raakamaidon ja juustojen laatua analysoitiin

Tässä tutkimuksessa selvitettiin en- simmäisen kerran suomalaisten al- kuperäiskarjojen maidon mikrobis- ton koostumusta eri vuodenaikoina ja verrattiin sitä valtarotujen maidon mikrobistoon. Mikrobien kokonais- lukumäärät sekä klostridien ja mai- tohappobakteereiden lukumäärät selvitettiin alkuperäis- ja valtarotu- jen maito- ja juustonäytteistä. Ver- tailunäytteet olivat tuoreesta raaka- maidosta (keruut syksyllä, talvella, keväällä ja kesällä 2011-2012) sekä juustovalmistuksen eri vaiheista (raakamaito, pastöroitu maito, tuo- rejuusto sekä kahden viikon, 1-6 kuukauden kypsymisvaiheessa ol- leet koejuustot.

Tutkimuksista kävi ilmi, että mik- robien lajijakaumat eivät eroa mer- kittävästi alkuperäis- ja valtarotujen maidossa ja juustonvalmistuksessa.

Näin ollen on hyvin todennäköistä, että alkuperäiskarjojen maidon tek- nologisissa erityispiirteissä – kuten juuston nopeammassa kypsymi- sessä – keskeisessä roolissa ei ole proteolyyttisen mikrobiston koos- tumuksen erot, jotka vaikuttaisivat eroihin proteolyyttisten entsyymien määrässä ja laadussa. Sitä vastoin hyvään juustoutumiseen saattaa

vaikuttaa maitoproteiinien raken- teelliset erot, jotka voisivat selittää alttiutta nopeampaan pilkkoutumi- seen proteolyyttisten entsyymien vaikutuksesta.

Tuotteistamisen

mahdollisuudet ja haasteet

Alkuperäiskarjojen jatkojalosteita tuotetaan Suomessa jo jonkin ver- ran. Kuitenkin tuottajia on vähän ja tuotanto pientä. Kuluttajat ovat kuitenkin yhä enemmän kiinnostu- neita erikoistuotteista ja tuotteista, joilla on tarina. Ihmiset tunnistavat

Taulukko 1. Alkuperäiskarjojen jatkojalosteiden mahdollisuudet, uhat, vahvuudet ja heikkoudet

MAHDOLLISUUDET UHAT

-Tuotteiden brändääminen - Marginaalinen asiakasryhmä

-Uudet tuotteet - Erikoisuus

-Tuottajien yhteistyö - Logistiikka -Hotelli-ravintola -sektori - Rotujen arvostus

VAHVUUDET HEIKKOUDET

-Erikoisuus (karja ja tuotteet) - Tuotannon rajallisuus

-Omat markkinat - Erikoisuus

Lähteet:

Tea Lönngren. 2011. Suomalaisten maatiais- nautarotujen maidon koostumus- ja juoksettu- mis-ominaisuudet. Pro gradu –työ. Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Helsinki.

Johanna Penttilä. 2011. Itäsuomenkarjan tuot- teistuksen eteneminen. Opinnäytetyö. Pirkan- maan Ammattikorkeakoulu, Palvelujen tuottami- sen ja johtamisen koulutusohjelma, Tampere.

Susanna Sinkkonen. 2012. Suomen alkupe- räiskarjan maitoproteiinit ja perimän vaikutus.

Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Helsinki.

Kuva 1. Maitonäytteitä koottiin viidestä rodusta ja 15 lyp- sykarjatilalta eri puolilta Suomea Pohjois-Suomen lukuun ottamatta.

ja tuntevat jo paremmin alkuperäis- rodut ja osaavat arvostaa niistä saa- tuja tuotteita aivan eri tavalla kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten.

Tämä näkyy myös tuottajien tuottei- den kysynnässä.

Tuotannon kehittämiselle löy- dettiin monia mahdollisuuksia ja vahvuuksia, mutta myös uhkia ja heikkouksia (Taulukko 1). Hyvät juoksettumisominaisuudet lisäävät juustosaantoa maidosta ja samalla toiminnan taloudellisuus paranee.

Terveellisempää rasvahappokoos- tumusta voidaan käyttää hyväksi muun muassa tuotteiden hyvien ominaisuuksien markkinoinnissa.

Tärkeää olisi kehittää eri toimijoiden – karjankasvattajien, jatkojalosta- jien, kaupan ja ravintola-alan –ver- kostoitumista ja yhteistyötä.

(18)

Äärimmäisen

uhanalaiset kalalajimme - Voidaanko ne vielä elvyttää?

Vuoden 2010 kalalajien uhanalaisselvityksessä ää- rimmäisen uhanalaisiksi luokiteltiin neljä lajia: me- riharjus (Thymallus thymallus), meritaimen (Salmo trutta m. trutta), järvilohi (Salmo salar m. sebago) ja saimaannieriä (Salvelinus alpinus). Uhanalaisselvi- tyksessä arvioitiin kaikkiaan 73 kalalajin tai muo- don nykytila. Suomen vesissä on tavattu kaikkiaan 102 kalalajia.

TEKSTI: Petri Heinimaa

P

ääsyynä lajien heikkoon tilaan on niiden luontaisen elinkier- ron vaikeutuminen tai jopa loppuminen ihmistoiminnan erilais- ten vaikutusten vuoksi. Keskeisiä syitä ongelmiin ovat olleet vaellus- reitin katkeaminen tai vaelluksen vaikeutuminen vesivoimalaitos- ja muitten patojen vuoksi sekä lisään- tymisalueiden tuhoutuminen joki- ja virta-alueiden perkauksien, hiekoit- tumisen tai liettymisen takia. Myös asutuksen, liikenteen, teollisuuden, maa-, metsä- ja turvetalouden sekä kaivannaisteollisuuden päästöjen ai- heuttama vedenlaadun huonontumi- nen sekä liian voimakas kalastus vai- keuttavat kalojen elinkiertoa. Lisäksi ilmastonmuutoksen vuoksi myös lämpötilaolosuhteet ovat muuttu- neet aiempaa epäsuotuisammiksi.

Ihmistoiminnan vaikutus on ollut jatkuvasti voimistuvaa, vaikka viime vuosikymmenten aikana sen aiheut-

tamia haittoja onkin joissakin asiois- sa voitu vähentää. Kuitenkin pitkän ajan kuluessa aiheutuneet vahingot uhanalaisten lajien elinkierrolle ovat merkittäviä, ja ne ovat hitaita muut- taa ja korjata. Tämän vuoksi kään- nettä parempaan saadaan näiden lajien osalta odottaa vielä varsin pit- kään, meritaimenella se voisi tapah- tua ehkä nopeinten.

Meriharjus on häviämis- uhan alla

Harjuksesta on olemassa monen- laisia ekologisia muotoja, joista osa elää koko elämänsä joko joessa, jär- vessä tai meressä, mutta osa vael- taa kasvualueilta järvestä tai meres- tä jokiin lisääntymään. Merikutuinen harjus elää rannikon edustan saa- rien läheisyydessä koko elämänsä lisääntyen saarten kivikkopohjaisilla rannoilla. Merikutuista harjusta ta-

(19)

vattiin esimerkiksi Merikarvian Ou- ran saaristossa vielä 1980-luvulla niin runsaasti, että sen mätiä vietiin Ranskaan kalanviljelyä ja istutuksia varten. Sittemmin Pohjanlahden Suomen puoleiset meriharjuskannat ovat taantuneet niin voimakkaasti, että sukukypsiä harjuksia on enää vähän ja niitäkin vain harvoissa har- juksen kannalta suotuisissa paikois- sa.

Riista- ja kalatalouden tutkimus- laitoksessa aloitettiin vuonna 2012 meriharjuksen uuden emokalaston perustaminen. Jo aiemmin tutki- muslaitoksen Perämeren yksikössä oli ollut Krunnien alueelta perustet- tu emokalaparvi, jonka mätituotan- nolle ei kuitenkaan tuolloin löytynyt kummoistakaan kysyntää. Parven viljelystä luovuttiin vuonna 2008.

Kun meriharjus luokiteltiin äärim- mäisen uhanalaiseksi, tuli hoito- suunnitelman valmistelun rinnalle

tarve perustaa uudestaan merihar- juksen emokalasto elvytysistutuksia varten. Keväällä 2012 yritettiin en- simmäisen kerran emokalapyyntiä Perämerellä Ulko-Krunnien saarten rantavesissä, mutta silloin oltiin hie- man myöhässä, sillä harjukset olivat jo kuteneet. Yritys uusittiin keväällä 2013, jolloin pilkkimällä ja verkoilla pyydystettiin kaikkiaan 30 harjusta.

Näistä saatiin mätiä kuudesta naa- raasta ja maitia kuudesta koiraasta.

Hengissä säilyneet 22 emoharjusta vapautettiin yksilömerkittyinä ta- kaisin mereen. Vastakuoriutuneista meriharjuksen poikasista 2 500 pa- lautettiin pyyntialueille kesäkuussa 2013. Lisäksi syksyllä 2013 vapau- tettiin 2 200 yksikesäistä meriharjus- ta rannikon edustan potentiaalisille lisääntymisalueille. Harjusten pyynti ja emokalaston laajentaminen jatku- vat vuonna 2014.

Meritaimenkannat edelleen heikot

Itämereen Suomen alueelta laske- neesta 62 meritaimenjoesta vain 13:ssa on jäljellä alkuperäinen tai- menkanta. Nämäkin kannat ovat varsin heikkoja ja tämä taimenmuo- to on edelleen välittömän häviämis- uhan alla.

Tutkimuslaitoksessa on jo pit- kään ollut viljelyssä useita meritai- menkantoja, ja emokalaparvista saadusta mädistä on istutettu paljon mätiä ja eri-ikäisiä poikasia laajasti rannikollemme ja mereen laskeviin jokiin. Nykyisin tutkimuslaitoksel- la on viljelylaitoksillaan kaikkiaan kuusi meritaimenkantaa, joista vii- meisin on perustettu Mustajoelta, joka laskee Kaakkois-Suomessa Suomen puolelta Viipurinlahteen itäisellä Suomenlahdella. Aiemmin meritaimenemokalastot pystyttiin Järvilohen emokalapyyntiä verkoilla Pielisjoen alaosalla. KUVA: Juha-Pekka Turkka

(20)

Järvilohen silmäpisteasteista mätiä hautoutumassa Saimaan kalanviljelylai- toksen eristyshautomon asetilla. KUVA: Juha-Pekka Turkka

Ulko-Krunneilta pyydystetyt meriharjusemot pidettiin sumpussa odottamassa siirtoa mantereelle lypsyä varten Perämeren viljelylaitokseen Keminmaahan.

KUVA: Erkki Jokikokko uusimaan kookkaista kudulle pa-

laavista emoista, mutta nykyisin yhä useammin on siirrytty perustamaan emokalaparvet joki- tai vaelluspoi- kasista. Emokalaparvia perustetta- essa pyritään 25–50 kutupariin, jot- ka hedelmöitetään tarkan suunnitel- man mukaan. Viime vuosina Isojoen ja Lestijoen meritaimenkantojen emopyynneissä on saatu edellis- vuosikymmeniä suurempia määriä emokaloja, joten tilanne on länsi- rannikolla kehittymässä parempaan suuntaan.

Järvilohelle uusi mahdolli- suus

Järvilohi oli aiemmin luokiteltu luon- nosta hävinneeksi, mutta uusin uhanalaisuusarvio nosti sen äärim- mäisen uhanalaisten luokkaan. Hii- tolanjoella kutee Suomen puolella luonnonvarainen järvilohi, joka käyt- tää Laatokkaa kasvualueenaan. Sen sijaan Vuoksen vesistössä on Suo- men rajojen sisällä koko elinkaaren- sa elävä järvilohikanta, ja sen säily- minen osana luontoamme perustuu tällä hetkellä emokalanviljelyyn ja istutuksiin tukeutuvaan säilytysstra- tegiaan. Järvilohen luonnonlisäänty- mistä yritetään elvyttää Ala-Koitajo- ella, mutta vie vielä vuosikymmeniä ennen kuin lisääntyminen riittäisi ylläpitämään luontaista elinkiertoa.

Järvilohen kannalta kalastuksen tarkempi järjestely ja vaelluksen li- sääntymisalueille mahdollistavat kalatiet antaisivat mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen.

Tutkimuslaitoksessa on aika- naan rakennettu Saimaan kalanvil- jelylaitos elvyttämään Vuoksen ve- sistön uhanalaisia arvokalakantoja, erityisesti järvilohta ja saimaannie- riää. Järvilohen säilyttämisstrategia edellyttää vuosittain emokalojen pyydystämistä Pielisjoesta Kuuran voimalaitoksen alta ja mahdollisim- man monimuotoisien emokalapar- vien perustamista. Tällä hetkellä vil- jelyssä on seitsemän järvilohivuosi- luokkaa, joista viisi on sukukypsinä mädintuotannossa.

(21)

Saimaannieriän tulevaisuus Kuolimon varassa

Viileän veden lajina saimaannieriä on jäänyt aikanaan reliktiksi Sai- maan syviin järvialtaisiin. Toiseksi eteläisin nieriäesiintymä onkin vasta napapiirin korkeudella. Saimaan- nieriän vahvin luontainen kanta on Kuolimossa, joka sekin on nykyisin varsin harvalukuinen, vaikka kalas- tussäätelyllä kanta on viime vuosina saatu hienoiseen kasvuun. Vuoksen vesistössä nieriän pyynti kiellettiin vuoden 2014 alusta kokonaan kan- nan elvyttämiseksi.

Tutkimuslaitoksen Saimaan ka- lanviljelylaitoksella aloitettiin sai- maannieriän emokalaston uusimi- nen vuonna 2009, kun Saimaan ve-

sistöön istutetut vastakuoriutuneet poikaset saavuttivat sukukypsyys- koon. Tätä työtä jatkettiin vuoteen 2012 asti. Syksyllä 2013 aloitettiin yhteistyössä Kuolimon kalastusalu- een kanssa emokalapyynnit uuden Kuolimon nieriän emokalaston pe- rustamiseksi. Kiinni saatiin yhdek- sän nieriänaarasta, joista seitsemän antoi mätiä. Koska nieriäkoiraita ei saatu, mäti hedelmöitettiin laitose- mokaloilla sekä maitipankista su- latetulla Kuolimon omien koiraiden maidilla. Emonaaraat vapautettiin takaisin Kuolimoon merkittyinä jatkamaan eloaan. Emonieriöiden pyyntiä jatketaan Kuolimossa vuo- teen 2015 asti.

Yhteisten tavoitteiden sopi- minen avainroolissa

Äärimmäisten uhanalaisten lajiem- me elvyttäminen edellyttää eri int- ressi- ja sidosryhmien sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Näiden lajien alamitan nosto valtioneuvoston ase- tuksella vuoden 2014 alusta on sig- naali, johon kaikkien kalastustaho- jen tulisi reagoida omassa kalastuk- sessaan ja kalastuksen järjestelyssä hallitsemillaan vesialueilla. Uusi ka- lastuslaki tuo aikanaan eri toimijoille lisää työvälineitä tukemaan kalava- rojen vahvistamista kohti aiempaa kestävämpää käyttöä.

Pilkkiminen kevätjäillä lähellä kutuajankohtaa on tehokas tapa saada meriharjusemoja kiinni hyväkuntoisina.

KUVA: Erkki Jokikokko

(22)

Mauste- ja rohdosyrttien

geenivarakokoelmien uudet kodit

Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma on edesauttanut maassamme myös mauste- ja roh- dosyrttikasveihin liittyvää geenivaratoimintaa

TEKSTI JA KUVAT: Bertalan Galambosi

K

ymmenvuotisen kasvigee- nivara ohjelman aikana on suoritettu yrttitarhojen inven- taarioita, laadittu useille uhanalaisil- le rohdosyrteille pitkäaikaissäilytys- ohjeita, kerätty ja tutkittu rohdosyrt- tien arvokkaita kotimaisia kantoja ja perustettu MTT Mikkeliin noin kym- menen aarin kokoinen mauste- ja rohdosyrttien geenivarakokoelma.

Kokoelma on laajimmillaan sisäl- tänyt yhteensä 38 lajin 199 kantaa.

Jokaisen kannan ja lajikkeen alku- perä on tarkkaan dokumentoitu ja tutkittu. Kokoelma käsitti mm. 38 minttu- ja 26 ruusujuurikantaa eri puolilta maailmaa, sekä kotimaasta

14 mäkimeirami-, 11 väinönputki-, 9 kalmojuuri- ja 6 aaprottimarunakan- taa. Rohdoskasvien lisäksi pipar- juuri-, raparperi- ja sipulikokoelmia on sijoitettu MTT Piikkiöön, ryväs- sipulit MTT Rovaniemelle ja huma- lakokoelmat Hämeen ammattikor- keakoulun Mustialan oppilaitoksen mailla. Lisäksi Mikkelin kokoelmasta on toimitettu siemeniä Pohjoismai- seen geenivarakeskukseen (Nord- Gen), sekä Huippuvuorilla sijaitse- vaan siementen varmuusvarastoon (Svalbard Global Seed Vault).

Vuodesta 1990 lähtien kokoel- ma on mahdollistanut osallistumi- sen erilaisiin kansainvälisiin yrtti-

tutkimuksiin, lähes kymmenen pro gradu -tutkielman tekemisen, sekä useiden kymmenien julkaisujen jul- kaisemisen. Yrttien kantakokoelma on jatkuvasti palvellut kotimaisia yrttiyrityksiä hyvälaatuisten lisäys- materiaalien lähteenä. Viimeisten 15 vuoden aikana kokoelmaan ja kasvigeenivarojen merkitykseen on tutustunut lähes 2000 kotimaisia ja ulkomaalaista vierasta.

Kun sitten tehtiin päätös, että MTT:n Mikkelin koeaseman pelto- toiminta loppuu vuonna 2014, oli lähdettävä etsimään yrtti- ja rohdos- kasvien geenikokoelmalle uusia py- syviä sijoituspaikkoja. Kokoelman Mauste- ja rohdosyrttien kasvigee- nivarakokoelma Mikkelissä v. 2013.

Penkeissä oikealta: ruusujuuri-, vuorenkilpi-, arnikki-, nukula- ja kal- mojuurikannat sekä nokkonen.

(23)

sisältö tarkastettiin vuonna 2012, ja pitkäaikaissäilytykseen valittiin kas- vikannat Suomen kansallisten kas- vigeenivaraohjelman pitkäaikaissäi- lytysohjeiden mukaisesti. Valinta- perusteiden mukaisesti säilytetään maatiaiskasveja, kulttuurihistorialli- sesti arvokkaita kantoja, lajin mo- nimuotoisuuden kannalta arvokaita kantoja ja tutkimuksissa saatujen evaluointitietojen perusteella arvok- kaita ja lupaavia kantoja.

Lopullinen kokoelma sisältää 17 kotimaista ja 7 yli 20 vuotta Suo- messa viljeltyä, ulkomailta saatua kantaa. Pitkäaikaissäilytykseen valituissa, niin sanotuissa man- daattikasveissa on 8 ruusujuurta, 6 minttua, 2 aaprottimarunaa, 2 vuo- renkilpeä, 1 kalmojuuri, 1 rohtonu- kula, 1 lipstikka, 1 sitruunamelissa, 1 saksankirveli ja 1 mäkimeirami kanta. Kokoelman erikoisuuksia ovat muun muassa korkean öljypi- toisuuden omaavat piparminttukan- nat, pitkään Suomessa talvehtinut sitruunamelissa ja yli 60-vuotinen saksankirveli. Rymättylästä on saa- tu noin 150 vuotta vanha lipstikka ja Tampereen Aitolahdesta noin 190 vuotta vanha rohtonukulan kanta.

Vuoden 2013 syksyllä mandaat- tikokoelma siirrettiin MTT Kainuun tutkimusasemalle Sotkamoon.

Duplikaatti- eli varmuuskokoelma sijoitettiin Kouvolan Seudun am- mattioppilaitoksen Anjalaan toimi- pisteeseen. Kummassakin sijoitus- paikassa on pitkät perinteet yrttien tutkimus- ja opetustoiminnalla.

Sotkamossa on viimeisten 30 vuo- den aikana suoritettu useita yrtti- tutkimushankkeita muun muassa nokkosen ja mäkikuisman viljelystä, mehiläiskasveista ja puna- apilan rohdoskasvikäytöstä. Anjalassa on viime vuosikymmenen aikana kes- kitetty voimavaroja aromikasvien, kuten väinönputken, tillin ja aaprot- timarunan viljelyyn ja opetukseen.

Kummassakin paikassa on myös kehitetty aromiöljyjen tislaukseen sopivia laitteita.

Molemmissa paikoissa mauste- ja rohdosyrttien kasvigeenivarako- koelma otettiin vastaan mieluusti.

Viljelypaikkojen sijainti kahdella eri

Helsingin yliopiston opiskelijoita tutustumassa yrttien ”salaisuuksiin”.

B. Galambosin vieressä on noin 150 vuotta vanha lipstikka ja kuvan oikeassa ylänurkassa n. 190 vuotiaita rohtonukuloita.

Mauste- ja rohdosyrttien kasvigeenivarakokoelma Mikkelissä v. 2012. Edessä on minttukokoelma, oikealla kuminan ja penkkien lopussa väinönputkien kan- nat.

ilmastovyöhykkeellä mahdollistaa vertailevan havainnoinnin. Tutkijoi- den ja opettajien innostus ja ammat- titaito takaavat sen, että kokoelmia ei pelkästään ylläpidetä, vaan että tutkimus- ja tiedotustoiminta pysyy aktiivisena.

Lähteet:

Galambosi, B., Galambosi Zs., 2013. Mauste- ja rohdosyrttien kasvigeenikokoelma MTT Mikkelis- sä. Maatiainen 1: 38-42.

(24)

R

uokamme pohjautuu geeni- varoihin, samoin metsätalo- uden tuotteet ja elävä ym- päristömme. Monet lääkkeet ja bio- tekniikan tuotteet ovat tapa käyttää geenivaroja. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Geenivarojen arvo ih- miskunnalle nyt ja tulevaisuudessa onkin niin suuri, että niiden pitää olla käytettävissä koko ihmiskunnan yh- teiseksi hyväksi eivätkä ne voi olla minkään valtion yksinomaisuutta.

Suomen näkökulmasta ajatus geenivarojen omistamisesta voi tuntua jopa naurettavalta. Männyn siitepöly lentää Ruotsista Suomeen ilman tullimuodollisuuksia ja silakat uivat Itämeressä aluevesien rajoista välittämättä. Oikeudenmukaisuutta ovatkin peräänkuuluttaneet erityi- sesti kehittyvät maat, joilla on rikas ja monimuotoinen lajisto, mutta niukat voimavarat niiden hyödyntä- miseen. Näistä maista on aikanaan tuotu korvauksetta suuri määrä vil- jelyskasveja sekä kotieläimiä Eu- roopan maatalouden käyttöön ja myöhemmin kehittyneiden maiden lääke- ja biotekniikan teollisuus on hyödyntänyt lähes korvauksetta nii- den geenivaroja.

Kansainvälisissä neuvotteluis- sa on päästy yhteisymmärrykseen periaatteista, joita noudattaen gee- nivaroja voidaan käyttää ja hyödyn- tää oikeudenmukaisesti. Periaatteet on kirjattu vuonna 2010 Nagoyan

pöytäkirjaan, jonka täytäntöönpa- no on parhaillaan käynnissä ympäri maailman, myös Suomessa. Tavoit- teena on, että geenivaroja ja niihin liittyvää perinteistä tietämystä käy- tetään kestävästi, että käyttöä edis- tetään tutkimuksen ja tuotekehitte- lyn keinoin ja että näin saavutettu hyöty jaetaan oikeudenmukaisesti.

Huomiota kiinnitetään myös alku- peräiskansojen oikeuksiin omien geenivarojensa haltijoina. Jo ennen Nagoyan neuvotteluja on YK:n alai- sen Maailman elintarvikejärjestön (FAO) puitteissa sovittu maailman ruokaturvan kannalta tärkeimpien kasvigeenivarojen käytöstä.

Euroopan Unionissa pidetään erityisen tärkeänä, että oma toi- mintamme kehittyvissä maissa on Nagoyan periaatteiden mukaista.

Lainsäädännöllä varmistetaan että

geneettistä aineistoa haetaan tut- kimus- ja kehityskäyttöön vain al- kuperämaan suostumuksella ja että hakija noudattaa luovuttavan maan kanssa tehtyä sopimusta siitä, mi- ten mahdolliset hyödyt tulevaisuu- dessa jaetaan. Hyötyjä ei välttämät- tä korvata rahalla, vaan hyötyjä voi palautua alkuperämaahan vaikkapa teknologian ja koulutuksen muo- dossa.

Kansallisen lain valmistelussa otetaan kantaa myös siihen, miten Suomi haluaa kontrolloida omia geenivarojaan. Saamelaisilla on järjestelmässä erityisasema alkupe- räiskansana, mutta yleisesti ei nähdä tarpeelliseksi rajoittaa voimakkaasti Suomessa sijaitsevien geenivarojen saatavuutta. Suomi haluaa nähdä myös omat geenivaransa ihmiskun- nan yhteisenä aarteena.

Yhteinen aarteemme

Kuusen siitepöly ei tunne valtioiden rajoja.

Kasvien ja eläinten, mikrobien ja muiden eliölajien geenivarat ovat yksi maapallomme

merkittävimmistä luonnonvaroista.

Niiden arvo näkyy

ympäristössämme monin tavoin, vaikka emme sitä ehkä aina huomaakaan.

TEKSTI: Mari Rusanen KUVA: Ragnar Johnskås

(25)

Kuusen siitepöly ei tunne valtioiden rajoja.

M

etsäntutkimuslaitos vastaa metsäpuiden geenivaro- jen suojelusta Suomessa.

Tarkoitusta varten on perustettu geenireservimetsiä Hangosta Ina- riin, mutta geenivarojen suojeluun soveltuvien alueiden löytäminen ei ole aina helppoa. Alueen tulee olla suuri (100 ha) ja suojeltavan puula- jin metsiköiden pitää olla paikallista alkuperää sekä mielellään koostua useamman eri ikäluokan puustois- ta. Varsinkin koivun osalta nämä edellytykset täyttävien alueiden löy- täminen on vaikeaa. Kaskikoivikot on jo aikaa sitten viljelty kuuselle ja viljellyt koivikot mutkistavat laajojen luontaisten koivikoiden löytämistä.

Metsähallituksen välityksel- lä puolustusvoimien edustajat ja geenivarojen suojelijat sopivat vii- me vuonna Panssariprikaatin har- joitusalueen käytöstä raudus- ja hieskoivun geenivarojen suojeluun.

Puolustusvoimien harjoitustoiminta Hämeenlinnan Hätilässä on säilyttä- nyt alueen puuston sopivana koivun geenivarojen suojeluun, sillä am-

Suomen vahvimmin suojellut geenit

Joskus voidaan useampia

maankäyttömuotoja yhdistää

samalle alueelle;

eteläsuomalaisten koivujen perimän turva löytyy nykyisin Hämeenlinnasta Panssariprikaatin harjoitusalueelta.

TEKSTI: Leena Yrjänä KUVA: Eero Pitkäsalo

muntojen aiheuttamaa maastopa- lojen vaaraa on hallittu suosimalla lehtipuustoa.

Puolustusvoimien kannalta on tärkeää, että harjoitusalueen met- sä pysyy metsänä ja estää harjoi- tusaikaisen melun kantautumista ympäröiville alueille. Metsäpuiden geenivarojen suojelussa puustoa on voitava uudistaa. Puita ei muse- oida, vaan jokaisen puusukupolven perimä on osa lajin jatkuvaa sopeu- tumista ympäröiviin olosuhteisiin.

Hätilässä koivikot ovat vielä nuoria, mutta aikanaan uudistamisissa me- luntorjunta otetaan huomioon siten, että metsää uudistetaan vähitellen, pieniä uudistusaloja käyttäen. Koi- vun uudistusaloilla kovin yleinen hirvi- ja kaurisongelma tuskin ai- heuttaa päänvaivaa alueella, jossa harjoitusammuntoja järjestetään ta- van takaa. Tältä kannalta katsottuna panssarivaunujen ja koivun geenien rauhanomainen rinnakkaiselo ei ole edes kovin toivottavaa, mitä enem- män räiskettä sen parempi!

Puolustusvoimien ja geenivarojen suojelun rinnakkaiseloa

Puolustusvoimien harjoitus- käytössä on useita harjoitusalu- eitta eri puolilla Suomea, pää- osin Metsähallituksen mailla.

Harjoituskäyttö poikkeaa muusta maankäytöstä ja joissakin tapa- uksissa näillä alueilla on säilynyt sellaisia elinympäristöjä, jotka ovat muualta Suomesta kadon- neet. Harjoitusalueiden liikku- misrajoitukset vähentävät kävi- jäpainetta ja maaston kulumista, mutta toisaalta joillakin alueilla harjoitustoiminta on estänyt alu- eiden umpeenkasvua ja ylläpitä- nyt uhanalaisten lajien vaatimia elinympäristöjä ja luonut nykyisin harvinaisia kuloalueita. Esim. Sä- kylänharjun harjusinisiipiesiintymä on säilynyt, koska armeijan kova- panosammuntojen vuoksi maas- to pysyy riittävän avoimena ja paahteisena. Harjoitusalueet ovat elintärkeitä puolustusvoimien toi- minnalle, mutta alueilla on myös muuta käyttöä; puuntuotantoa, geenivarojen ja elinympäristöjen suojelua – todellista valtion maa- omaisuuden monikäyttöä.

(26)

KIRJAUUTUUS:

Museopuutarha – perustaminen ja hoito

Mikä on museopuutarha? Entä miten museon

vanhoja kasveja hoidetaan ja esitellään? Mitä tietoja ja taitoja tarvitaan, kun kunnostetaan museon vanhaa puutarhaa tai suunnitellaan ja rakennetaan näytetarhaa museolle? Millaisia vanhoja kasveja kannattaa vaalia ja valita museopuutarhaan, ja mitä tietoja niistä on hyvä kerätä? Näihin ja moniin muihinkin käytännön kysymyksiin löytyy vastauksia museopuutarhan opaskirjasta.

TEKSTI: Maarit Heinonen KUVA: Anja Koskela

P

erinnekasvit museopuu- tarhoissa (2009–2013) oli Leader-ohjelman ja Varsi- nais-Suomen rahaston rahoittama MTT-vetoinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli herättää museoi- ta vaalimaan vanhoja ja paikallisia kasveja ja auttaa niitä kehittämään museon vanhasta puutarhasta mu- seopuutarha ja rakentamaan uu- sia museopuutarhoja, joilla edis- tetään kestävien ja historiallises- ti kiinnostavien kasvien viljelyä.
(27)

Tämä opaskirja kumpuaa ko- kemuksista kolmessa hankkee- seen osallistuneessa puutarhassa Varsinais-Suomen alueella: Ylä- neen kotiseutumuseossa sekä Kaarinan Pukkilan ja Kuusiston kartanoissa. Opasta voi hyödyn- tää ja soveltaa niin vanhoissa kuin perustettavissakin museopuutar- hoissa. Opas sopii myös histori- allisten puutarhojen uudistamista suunnitteleville ja kotipuutarhureille.

Perinnekasvit elävöittävät museoita

Museopuutarhan kasvit voivat olla samalla tavalla osa mu- seon kokoelmia kuin esineet, vaikk

Kuvio

Taulukko 1. Alkuperäiskarjojen jatkojalosteiden mahdollisuudet, uhat,  vahvuudet ja heikkoudet

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Tehty selvitys antaa viitteitä siitä, että ais- tein havaittu luonto voidaan ainakin joltakin osin kuvata numeerisesti ja selittää mallinta- malla.. Ainakin mallit ovat loogisia

Kuvan pitää myös olla niin laaja, että siitä voidaan tunnistaa tiettyjä kentän kiintopisteitä, joita tarvitaan pelaajien todellisen sijainnin selvittämiseen.. Toisaalta

Tämän sanonnan valossa myös uudelleen- kirjoittamista ja -kerrontaa voidaan pitää osoituksena siitä, että kirjoittaja on arvostanut alkuperäistä niin paljon, että on

Tutkimus samoin kuin kasvattajatiimin kokemukset antoivat vahvoja viitteitä siitä, että tämä ryhmän kanssa tehtävä perustyö sekä kasvattajatiimin aktiivinen

Merkittävänä näkökulmana voidaan pitää myös ymmärrystä siitä, että kielteisessä valossa herkästi ymmärretty minän positio ei välttämättä ole sitä

Tutkimuksemme lisäsi tietoutta sekä suomalaisten kämmeköiden ekologiasta että myös antoi viitteitä kämmekän taimikasvatuksen tukena mahdollisesti hyödynnettävistä

Voidaan myös ajatella, että kertomuksen kokonaisuuden hahmo on olemassa riippumatta siitä, mitä yksittäisiä ta- pahtumia kertomus sisältää ja miten tapahtumien väliset

Koska Suomi on pitänyt tärkeänä, että Mercosur sitoutetaan vuoropuhe- luun ja yhteistyöhön myös kestävän kehityksen osalta, neuvottelutulosta voidaan tältä osin