• Ei tuloksia

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2024

Jaa "KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI"

Copied!
73
0
0

Kokoteksti

Behovet av kontinuerligt lärande ska systematiskt tillgodoses och handledningspraktiken för studenterna i kontinuerligt lärande ska vidareutvecklas. KAMK har en allmänt känd och delad förståelse för de strategiska målen för social påverkan och personalens roll i deras uppnående. Den information som kvalitetssystemet producerar används i styrelsens, ledningsgruppens och enhetschefers arbete.

KAMK regularly monitors key data on forecasting and performance indicators, and decisions that guide activities are based on them. The Esports Business program is implemented together with the world of work and other stakeholders. KAMK should diversify its social interaction and performance indicators, which would allow KAMK and its stakeholders to gain a better idea of ​​the effectiveness of the institution.

More versatile information about the outcomes of social interaction and effectiveness would also facilitate communication about KAMK's strengths and support the targeting of development. KAMK must ensure that the common business models defined in the quality system are followed.

  • Koulutuksen suunnittelu
  • Koulutuksen toteutus
  • Koulutuksen arviointi ja kehittäminen
  • Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

KAMK'20-strategia näkyi opintosuunnitelmatasolla käytännönläheisenä amk-moduulina kaikissa ohjelmissa ja työelämälähtöisissä projekteissa työskentelytavassa. KAMK ymmärtää, että jatkuvan oppimisen haasteisiin tarvitaan lisää verkkotarjouksia ja joustavia koulutusmalleja. Ainoana selkeänä jatkuvan oppimisen kehityskohteena KAMK nosti itsearvioinnissa ja haastatteluissa esille verkkotarjonnan parantamisen ja digitaalisen oppimateriaalin parantamisen.

Haastattelujen ja verkkotyöpajojen mukaan etuna on, että opetussuunnitelmien joustavuus mahdollistaa nopean reagoinnin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Arviointiryhmä sai näyttöä siitä, että opiskelijaohjaus toimii käytännössä – vaikka ohjaus ei näytä kattavan kaikkia opiskelijaryhmiä yhtä hyvin. Haastattelujen ja työpajojen mukaan KAMKilla on selkeät prosessit aiemmin hankittujen taitojen arvioimiseksi ja tunnistamiseksi, mutta niitä ei vielä osata hyödyntää täysimääräisesti.

Opettajapajassa todettiin, että yleisiä AHOT- ja opiskelukäytäntöjä ei käytetä kaikissa koulutuksessa ja että kaikilla opettajilla ei ole niistä riittävästi tietoa. KAMKissa tunnustetaan, että koulutuksen ja opettajien välillä on eroja palautteen keräämisessä, vastapalautteen antamisessa ja sen käsittelyssä ja että vastausaktiivisuuden lisäämiseen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi YAMK:n sosiaali- ja terveysalan sekä teknologiaosaamisen johtamisen kursseilla on laaturyhmä, jossa myös opiskelijat ovat edustettuina.

KAMKissa on ohjeet palautteen antamiseen opiskelijoille, mutta haastattelujen ja verkkotyöpajojen mukaan tämä ei ole laajamittaista, vaan lähinnä opettajakohtaista.

  • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen
  • Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta
  • Uudistumista edistävä toimintakulttuuri
  • Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

KAMK on strategiansa mukaisesti korostanut vuorovaikutusta paikallisesti ja alueellisesti merkittävien kumppaneiden sekä yliopiston osaamis- ja koulutusalueisiin yhteydessä olevien kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toimintaympäristön esittämien vahvuuksien ja uhkien näkemys määrää yhteiskunnallisten vaikutusten suunnittelun ja toteutuksen sekä johdon että toiminnan tasolla. Tarkastusryhmän lausunnon mukaan KAMKilla ja sen kumppaneilla on vertailukelpoinen näkemys alueen kehityksestä ja KAMK:n roolista siinä.

Vaikka KAMK on vahva alueellinen toimija, sen tehokkuutta lisää se, että opiskelijat tulevat laajalta maantieteelliseltä alueelta, joista yli 90 prosenttia tulee alueen ulkopuolelta. KAMK pyrkii varmistamaan, että TKI-toiminnan tavoitteet perustuvat strategiaan ja että TKI-toiminta kytkeytyy koulutukseen. Tarkastusryhmä suosittelee, että KAMK viestiisi yhteistyössä sidosryhmiensä ja verkostojensa kanssa tärkeät koulutus- ja TKI-toimintaan liittyvät hankkeensa nykyistä laajemmalle yleisölle.

Tarkastusryhmä suosittelee, että KAMK jatkaa koulutuksen vientiinvestointejaan ja pyrkii tunnistamaan olennaiset osa-alueet, joilla sillä on osaamista ja kansainvälistymiskykyä. Tarkastusryhmä suosittelee, että KAMK tukee opettajien mahdollisuuksia verkostoitua työelämän kanssa ja mahdollistaa opettajien osallistumisen työelämään koulutusalasta riippumatta. Tarkastusryhmä suosittelee, että projekteista ja hankekokemuksista jaetaan säännöllisesti KAMKin tehokkuuden kehittämiseksi kaikessa T&K-toiminnassa.

Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

KAMKin johtaminen ja laatujärjestelmä - KAMKin toimintatapa .. KAMKin johtaminen ja laatujärjestelmä - KAMKin toimintatapa koostuu neljästä osasta: 1) strategia, 2) toimenpideohjelma, 3) toimintasuunnitelmat ja 4) toimintamallit. Suunnittelun ja johtamisen vuosittaiset toimenpiteet on kuvattu vuosikelloin (esim. KAMK Oy:n hallituksen vuosikello, strategisen johtamisen vuosikello, osaamisalueiden/yksiköiden vuosikello). Olennainen osa johtamis- ja laatujärjestelmää on myös kuvaus KAMKin avainryhmistä ja rooleista sekä kuvaus vastuuhenkilöiden ja -ryhmien tehtävistä ja vastuista.

Järjestelmä suunnittelee toimenpiteitä, tuottaa tietoa päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen perustaksi sekä tukee vuorovaikutusta, johtamistyötä ja strategian toteuttamista. Keskeisin menettelytapa henkilöstön työn johdonmukaisuuden tuomiseksi esiin strategian ja sen tavoitteiden kanssa on Aktiivinen johtaminen ja toiminta - toimintamalli. Henkilöstön ymmärrys oman työn ja strategian välisestä yhteydestä varmistetaan kehityshaastattelussa, jossa yksi kohta on työntekijän oman työn kytkeminen strategisiin tavoitteisiin.

Laatujärjestelmän periaatteet, tavoitteet ja vastuut on kuvattu tarkemmin ja syvemmin KAMKin työtapakäsikirjassa. Suunnitteluaikajakso määritellään strategialle ja toimintamalleille 5-10 vuodeksi, toimintaohjelma neljäksi vuodeksi ja yksittäisen yksikön toimintasuunnitelmat kahdeksi vuodeksi. Tarkastushaastatteluissa korostettiin, että kehityskeskusteluilla pyritään varmistamaan, että jokainen korkeakoulun työntekijä tunnistaa työnsä yhteyden korkeakoulun strategiaan ja tavoitteisiin.

Tarkastusmateriaalissa ja haastatteluissa kävi ilmi, että Karvin vuoden 2015 tarkastuksesta saadun palautteen perusteella KAMKin hallitustyötä kehitettiin laajasti.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittämistä tukevat avoin keskustelukulttuuri, palautejärjestelmä sekä henkilöstön osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilöstön tasa-arvo ja tasa-arvoinen kohtelu varmistetaan vuosittain päivitettävällä tasa-arvosuunnitelmalla, jota käsitellään YT/TS-ryhmässä ja jonka KAMK Oy:n hallitus hyväksyy. Työn ja henkilökohtaisen työn vaatimuksia arvioimaan on perustettu arviointijärjestelmä, jonka YT/TS-ryhmä on hyväksynyt.

YT/TS-ryhmä käsittelee KAMK-tason työhyvinvoinnin kehittämistä ja valitsee vuosittain kaikille yhteisen työhyvinvoinnin kehittämistavoitteen. Tästä kootaan vuosittain päivitettävä työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, josta keskustellaan KAMKin johtoryhmässä, YT/TS-ryhmässä ja julkaistaan ​​intrana. Itsearviointiraportin perusteella KAMK totesi, että vaikka kehityskeskustelumalli on yhteinen koko yliopistolle, käytännöt vaihtelevat eri yksiköiden välillä.

Itsearviointiraportin mukaan henkilöstön osaamisen kehittäminen nähdään laajana kokonaisuutena, joka sisältää koulutuksen lisäksi mm. tiimiopetusta, projektitoimintaa, työ- ja perhevaihtoa, tekemällä oppimista, mentorointia, henkilöstöä. päivät, henkilöstötapahtumat ja asiantuntijavaihdot. Se, että pienessä yliopistossa opettajat ja muu henkilökunta ovat mukana monissa asioissa, yhdessä työaikaresurssien rajoitusten kanssa merkitsee sitä, että vaikka koulutustarve olisikin, ei siihen välttämättä arjessa ole aikaa. Tarkastusryhmä sai vaikutelman, että pedagogisen osaamisen kehittäminen on pitkälti yksilöstä kiinni ja että KAMKilta toivotaan yhtenäisempää lähestymistapaa ja resursseja.

Avoimet työpaikat haetaan yleensä julkisista kanavista, kuten Kuntarekrystä ja yliopiston omilta verkkosivuilta. Tarkastusryhmä suosittelee, että henkilöstön systemaattisella koulutuksella varmistetaan, että jokainen uusi työntekijä tuntee riittävästi KAMKin yleiset ohjeet ja menettelytavat. Henkilöstön työhyvinvointia tukevat yliopiston avoin ja välitön keskustelukulttuuri, henkilöstön palautejärjestelmä sekä henkilöstön osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tarkastushaastatteluissa kuitenkin kävi ilmi, että vaikka haastateltavat tiesivät tasa-arvo- ja tasa-arvosuunnitelman olemassaolosta, he eivät kyenneet antamaan esimerkkejä sen toimivuudesta käytännön toiminnassa. Vaikka tasa-arvo- ja tasa-arvosuunnitelman sisältö ei ollut kaikille haastatteluista tiedossa, tasa-arvoa ja tasa-arvoa näyttävät haastatteluista saatujen tietojen perusteella toteutuvan yliopistossa. Tasa-arvoa palkkauksen näkökulmasta varmistetaan myös arvioimalla työn vaatimuksia, joihin luotu järjestelmä on YT/TS-ryhmän hyväksymä.

Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Työelämä, opiskelijat ja kolmas sektori ovat aktiivisesti mukana suunnittelussa (esim. OPS-työssä) ja antavat jatkuvasti palautetta eri kanavien kautta. Johtamisen ja laatujärjestelmän osat - toimenpideohjelmat, toimintasuunnitelmat ja toimintamallit - kuvaavat kulloinkin toiminnan kannalta oikeita asioita ja määrittävät toteuttamisen määräajat, roolit ja vastuut. Seuraamme ja arvioimme suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista jatkuvan kehityksen periaatteen (PDCA) mukaisesti mittareiden, tunnuslukujen, palautteen ja arviointitietojen avulla.

Ylioppilaskunta KAMO järjestää päivät kahdesti vuodessa, ja niiden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta eri muodoissa (esim. kyselyt, pöytäliinat, liikevalomuistiinpanot). Toiminnan avainryhmien ja roolien vastuiden ja tehtävien selkeyttäminen Tiivis yhteistyö työelämän kanssa Opiskelijaaktiivisuuden lisääminen. Auditointihaastatteluissa saatiin näyttöä siitä, että KAMK pystyy tunnistamaan kehittämistarpeita laatujärjestelmän avulla ja kehittämään toimintaansa määrätietoisesti.

Vaikka laatujärjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta perustehtävien kehittämisessä on näyttöä, tämä näyttö ei toteudu kaikilta osin organisaation eri osissa. Sen sijaan saatiin näyttöä siitä, että vuoden 2015 tarkastuksen suositukset on käsitelty ja sen perusteella ryhdyttiin toimenpiteisiin mm. asioiden helpottamiseksi. Vaikka yliopiston avoin, osallistava ja luottamukseen perustuva laatukulttuuri luo myönteisiä vaikutuksia, se voi haastattelujen ja työpajojen perusteella johtaa myös haasteisiin.

Esimerkiksi koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa yksilöiden toimintavapaus menee usein etusijalle tarkastustietoihin perustuviin yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin nähden.

Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Esports Business -koulutus vastaa uudenlaiseen koulutustarpeeseen ja luo ainutlaatuisella tavalla osaamista esportista yritys- ja työympäristönä.

Esports business -koulutus

KAMKilla on sopimus Stafforshiren yliopiston kanssa, ja opiskelijat voivat hakea myös muihin yritysosaamisen vaihtokohteisiin. Esports Business on kansainvälinen kurssi, eli sitä opetetaan englanniksi ja yhtenä tavoitteena on opettaa opiskelijoille kansainvälisiä taitoja. Lisäksi auditointihaastattelu paljasti, että vaikka muut sidosryhmät eivät olleet juurikaan osallistuneet koulutuksen sisällön kehittämiseen, osa heistä oli mukana sen suunnittelussa kokonaisuutena.

KAMKin johtoryhmän haastattelussa ja itsearviointiraportissa kävi ilmi, että opetukseen liittyvät haasteet on tunnistettu ja niihin haetaan aktiivisesti kohdata muun muassa jatkossa. Opettajien haastattelussa kävi ilmi, että he pyrkivät aktiivisesti oppimaan opiskelijoilta, sillä monilla opiskelijoilla on työkokemusta ja arvokasta tietoa ajantasaisesta eSports-liiketoimintaympäristöstä. tunnusti opiskelijoiden vahvan osaamisen ja toivoi, että opiskelijat olisivat nykyistä aktiivisempia tuomaan kehittämisideoita työelämään. Myös itsearviointiraportissa mainittu KAMKin joustava ja ketterä työskentelytapa ja koulutustarpeisiin vastaaminen heijastuu vahvasti myös Esports Business -koulutuksessa. Työpajassa opiskelijat totesivat, että opettajat ovat helposti lähestyttäviä ja ilmapiiri on luottavainen ja rento.

Itsearviointiraportin, haastattelujen ja verkkotyöpajan perusteella opiskelijapalautteella on keskeinen rooli Esports Business -koulutuksen arvioinnissa ja kehittämisessä. Halusimme valita ajankohtaisen, eri koulutusta mahdollisimman laajasti koskettavan aiheen ja kumppaniksi kokonaisuuden, jonka kanssa KAMK tekee jo yhteistyötä. Jatkuva oppiminen on ajankohtainen aihe, joka korostui hallitusohjelmassa. kannustaa avointa koulutustarjontaa ja korkeakoulujärjestelmän kehittämistä jatkuvan oppimisen alustaksi.

Kysymyssarjaan molemmat osapuolet valmistelivat kysymykset, joilla selvensivät jatkuvaan oppimiseen ja multimodaaliseen opetukseen liittyviä asioita, joita he halusivat. Tarkastuskäsikirjan mukaan "vertaisoppimisen tarkoituksena on kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti saada palautetta omasta toiminnasta ja oppia toisen organisaation hyvästä. Vertaisoppimisen aiheena oli jatkuva oppiminen ja multimodaalinen opetusta, jotka tarkastusryhmän mielestä ovat perusteltuja kehittämiskohteita.

Täydennyskoulutus on erityisen ajankohtainen kehittämisalue, ja tämä valinta osoittaa KAMKin halun kehittyä koulutuksen järjestäjänä. Jatkuva oppiminen on suuri yhteiskunnallinen haaste ja se on rekisteröity myös Suomen hallitusohjelmaan tärkeänä kehittämistavoitteena. Auditointiryhmä suosittelee suunnitellun vertaisoppimisprosessin loppuunsaattamista, prosessin hyvien käytäntöjen selkeää dokumentointia, systemaattista toteuttamista ja aktiivista vertaisoppimisen tuloksista tiedottamista.

Arviointialueiden kriteerit tasolle hyvä

Osaamista luova korkeakoulu

Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

  • Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta Korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta uudistavat

Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Sekä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien, että opettajien on tärkeää tiedostaa, että opiskelijoiden tukemisen ja ohjaamisen lisäksi opettajat ohjaavat

Myös laatujärjestelmän kautta saatavan palautetiedon yhteistä käsittelyä neuvottelukuntien ja sidosryhmien kanssa tulee hyödyntää strategisessa johtamisessa nykyistä

Esimerkiksi opintojaksopalautejärjestelmän uudistaminen on käynnistynyt palautteen perusteella tietoon tulleista opettajien, opiskelijoiden ja johdon tarpeista.

avainkumppanin kanssa tehtävää yhteistyötä kaikissa Laurean yksiköissä ja kaikilla sopivilla koulutusaloilla, käynnistää avainkumppaneiden kanssa yhteisiä TKI-hankkeita,

yhteiskehittämisen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen tiimit yhdistävät eri tutkimusohjelmien ja koulutusalojen osaamista. Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen teematiimi on

Sekä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien, että opettajien on tärkeää tiedostaa, että opiskelijoiden tukemisen ja ohjaamisen lisäksi opettajat ohjaavat

Korkeakoulu kerää tarkoituksenmukaista tietoa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tietoa hyödynnetään

Kumppanuussopimuksista tuoreimpia ovat TAMKin sopimus Tampereen Messujen kanssa ja Tampereen korkeakouluyhteisön sopimukset Tampereen kaupungin ja Ylen kanssa.. Kumppanuuksien teemoja