• Ei tuloksia

Eurooppalaisen merkistön merkkien - suomenkieliset nimet

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2023

Jaa "Eurooppalaisen merkistön merkkien - suomenkieliset nimet"

Copied!
56
0
0

Kokoteksti

(1)

!

"

# !

$

$ % ! !

& ' ( "

) * + , -

#

# # .

# ! /

# ! 0

" /.

, !

! !

!

# !

!

1 !

1 . ! !

- !

! 2

# !

% 3

!

- !

# .

* !

2

! !

!

, 3 .

# /

#

!

++(4+)5

! !

, '

/ '

,16," 7

, ,1 6 ,

," 8

! ! !

7 .98

: :

.9

! :

; < 5 !

! ,1

,

.9 ! 5 !

; < ! ! . !

,

! . :

: !

! ! =

, !

5 !

!

" # #

!!!$ %&%'

' .

' ' . ! '

! ! ! 5 !

! ! ! 7 9 % ! " >8 !

! ! ! !

!

, ! ! 9 %

? /< )( @@@5

. ! 5 !

, ! ! !

(2)

" >6" 9 @& &5 !5 !

! ++ 5 ! ! @@ @@@ ! !

!

!

5 . ! ! ! !

! ! 9 % ! !

%- +( ++&5 "

! # # + & 5

! !

9 % %- +( 9?/ )( @@@5

3 . . ! @$

5 ! ! ,

" >6" 9 @& & ) $ 7 / 8 3

! 5 !

! ! ! ! 9?/ 9 )

! /

> ! 5 ! !

5 A ! ',/5

! !

3 ! " >6" 9 @& & ! A B . !

5

" >6" 9 @& &

!

5 5

5 < !

5 ! 5

, 5

# 5

! 5 !

3 ! ! 3

3 . . ! 3 !

< !

! !

! 3 . 5 !

! 7/4C8 -

!

(3)

!

7 @ D8 5

3 E/ E

3 7 @ +8 ! 5

E F F 3 GE

! H 7@@008

(4)

(5)

$ 5 @@9& ! @@ & % !

!

5 @@9 5 @@ 5 @@D& ! @@'&

5 @@9&5 @@ &5 @@D) ! @@') % !

"

# $!!

%

(6)

&

& '

! @ ) - !

5 ! " >6" 9 @& &.

! ! ! ! I ! J

( ) !

; 5 ! ! !

! : ! ! ! !

!

3 @ @ ! @@D@

* !

3 ! " >6" 9 @& &

, 2

# . . 5 ! " >6" 9 ))$+. 5 +

! " >6" 9 @& &

# . . ! ! 5 !

! # .+. 5 " >6" 9

))$+. $ # .+ @@@

' ." >6" 9 ))$+. $

A 5 " >6" 9 ))$+ ! " >6" 9 @& & 5

@@@@4@@ ' ! @@('4@@+' 7 &$ 8 ! ! 5

! % ! !

!

3 A9 . !

! A,'.).5 A,'. &. A,'. . 5 !

, D'. ;,3#. D'9 . !

! : 7 ! 8 / A B 3

(7)

(

" >6" 9 @& &5 " # % & ' !

9?/ )( @@@5 " # % & ' 5 !

9?/.! K 66LLL B 2 6B 62 62 6

: B M 6 2 NBL 6BL N L N O

' ." >6" 9 ))$+. $ 5 % ( (( ) *( + ( " # ( , ) -)

. (( / ' " # % &) + & ) 0 -1 .

2 ) /

%- +( ++&5 " # % & ' " 7 8

5 ! ! 1 5

5 K 66LLL B <O

,

, " >6" 9 @& & ! A B

, 5

! : 7 ! 8 73 :

! 8 !

< % !

, 5 ! ! 7 2 B 85

! . < #

. 5 ! ! 3 . !

(8)

)

' ! &" ! $! " " ( ) ! * +, , , , * , , - . /

0 1 2 32 4 5 6 7 3

8 9 : ; <

= > > 7 ? @ A B B 3

< C ; D : E : F GH I E : J K

2 36 > L @ A B B 3

M N H F : F GH I E : J K OPQR

A 3L 7 3B B ? @ A B B 3

I N E S < J 8 GT I U V W X Y A > > 7 >

? 2 2 A 36 @ A B B 3

Z H D D : J 8 GT I

[ A ? L 6 7 7 3@

A B B 3

9 < J ; < I F 8 GT I

7 \@ A B B 3

: E 9 < J 8 : I Z

= 37 7 ? @ A B B 3

: 9 H 8 F J H 9 ] < OPQR

0 L 6 B A 3L > 2 ^

D < _ F 9 : J < I F] < 8 G8

? 3B B A 3L > 2 ^

J GT ] F 9 : J < I F ] < 8 G8

L 7 A 3L B 3

: 8 F< J G8 K U V W X Y7 1 = 7 3

[ 2 > L @ A B B 3

9 D N 8 8 GT I

[ 32 B B >

; H E E :

7 0 > 0 330 \@ 336 > L @ A B B 3

] ` 9 ] < I aE GI N 8 Vbc dX e R 4 = 4 L @ A B B 3

[ 3L 7

_ N D D 8 F H 9

0 36 ? 0 330

8 H D GZ N 8

6 > @ A ? 6 ? 2 2

Z GT GF f < J H

6 > @ A ? 4 B L 3

Z GT GF H I <

6 > @ A ? B B L 3

Z GT GF F g H

6 > @ A ? B ? 2 @

Z GT GF F] J < <

6 > @ A ? 6 2 ^ 1

Z GT GF _ H N J

6 > @ A ? 0 33L 3

Z GT GF _ Gh <

6 > @ A ? B > > L 3

Z GT GF 8 GC

6 > @ A ? L 37 L @ 1 6

Z GT GF 8 < h < I

(9)

+

6 > @ ? = L 6

Z GT GF < GT ] F

6 > @ A ? 4 = B L 1 6

Z GT GF I GI <

B B L ? 3L [ 3L 7

; H D H I

[ > ? 2 3[ 3L 7

8 < E G; H D H I

[ 3 6 @ [ 3B > 36 \@ A B B 3

D < 8 8 aF ] : I 8 GT I

4 = 7 1 L > > A 3B > 36 \@ A B B 3

< M N : D 8 8 GT I U V W X Y4 = 7 1 L > > A > > L @ A B B 3

L > > A @ [ 3B > 36 \@ A B B 3

T J < : F < J a F ] : I 8 GT I

B 4 L 4 @ 4 L @ A B B 3

M N < 8 F GH I E : J K

1 7 \@ A B B 3

; H E E < J ; G: D : F c X dU RX i j e W k l X Qdl X l dQQc dX X m

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : Vbc dX e R 3L ?

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J S Vbc dX e R 3L ?

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ; Vbc dX e R 3L ?

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J Z Vbc dX e R 3L ?

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < Vbc dX e R 3L ?

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J _ Vbc dX e R 3L ?

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J T Vbc dX e R 3L ? n

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 =

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ] Vbc dX e R 3L ? =

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G Vbc dX e R 3L ? 3

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J o Vbc dX e R 3L ? ^

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J K Vbc dX e R 3L ? B

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J D Vbc dX e R 3L ? 2

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 @

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J E Vbc dX e R 3L ? @

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 6

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J I Vbc dX e R 3L ? 6

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ?

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H Vbc dX e R 3L ? ?

(10)

@

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 [

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J 9 Vbc dX e R 3L ? [

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 p

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J M Vbc dX e R 3L ? p

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 A

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J J Vbc dX e R 3L ? A

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J 8 Vbc dX e R 3L ? L

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J F Vbc dX e R 3L ? 7

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N Vbc dX e R 3L ? >

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 0

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J h Vbc dX e R 3L ? 0

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 q

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J g Vbc dX e R 3L ? q

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 r

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J C Vbc dX e R 3L ? r

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 4

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ` Vbc dX e R 3L ? 4

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 s

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J f Vbc dX e R 3L ? s

0 L 6 = B L > 2 ^

D < _ F 8 M N : J < S J : ; K < F

B 6 ? 0 330

J < h < J 8 < 8 H D GZ N 8

? 3B = B L > 2 ^

J GT ] F 8 M N : J < S J : ; K < F

L 3A B > @ 2 B L 3

; GJ ; N E _ D < C : ; ; < I F

2 0 330

D H g D GI <

n A 0 3L \B ? A B ? @ A B B 3

T J : h < : ; ; < I F

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : Vbc dX e R [ 3 6 3

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J S Vbc dX e R [ 3 6 3

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ; Vbc dX e R [ 3 6 3

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J Z Vbc dX e R [ 3 6 3

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < Vbc dX e R [ 3 6 3

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J _ Vbc dX e R [ 3 6 3

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n

D : F GI 8 E : D D D < F F < J T Vbc dX e R [ 3 6 3n

(11)

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 ? 6 6 =

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ] Vbc dX e R [ 3 6 3 =

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G Vbc dX e R [ 3 6 3 3

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^

D : F GI 8 E : D D D < F F < J o Vbc dX e R [ 3 6 3^

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B

D : F GI 8 E : D D D < F F < J K Vbc dX e R [ 3 6 3B

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2

D : F GI 8 E : D D D < F F < J D Vbc dX e R [ 3 6 32

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 @

D : F GI 8 E : D D D < F F < J E Vbc dX e R [ 3 6 3@

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J I Vbc dX e R [ 3 6 3 6

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ?

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H Vbc dX e R [ 3 6 3?

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 [

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 9 Vbc dX e R [ 3 6 3 [

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 p

D : F GI 8 E : D D D < F F < J M Vbc dX e R [ 3 6 3p

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 A

D : F GI 8 E : D D D < F F < J J Vbc dX e R [ 3 6 3 A

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 8 Vbc dX e R [ 3 6 3L

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7

D : F GI 8 E : D D D < F F < J F Vbc dX e R [ 3 6 37

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N Vbc dX e R [ 3 6 3 >

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 0

D : F GI 8 E : D D D < F F < J h Vbc dX e R [ 3 6 30

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 q

D : F GI 8 E : D D D < F F < J g Vbc dX e R [ 3 6 3q

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 r

D : F GI 8 E : D D D < F F < J C Vbc dX e R [ 3 6 3r

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 4

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ` Vbc dX e R [ 3 6 34

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 s

D : F GI 8 E : D D D < F F < J f Vbc dX e R [ 3 6 3s

0 L 6 2 7 ? L > 2 ^

D < _ F ; N J D ` S J : ; K < F

[ 4 L 7 4 0 330

h < J F G; : D D GI <

? 3B 2 7 ? L > 2 ^

J GT ] F ; N J D ` S J : ; K < F

7 32

F GD Z < U V W X Y 2 7 ? 0 330

' ! &" ! $! " ) &t " &u v w " " v ' ! &" x y z * + , , { , * , , . . /

I H aS J < : K 8 9 : ; <

(12)

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

4 2 5 L 2 36 6 = > > 7 ? @ A B B 3

GI h < J F < Z < C ; D : E : F GH I E : J K

L 6 7 36 @ A B B 3

; < I F 8 GT I

[ > 6 6 6 @ A B B 3

9 H N I Z 8 GT I

0 2 > > 7 7 @ A B B 3

; N J J < I ; ` 8 GT I

^ 6 36 @ A B B 3

` < I 8 GT I

B 7 B ? [ 4 L 7 4 0 330

S J H K < I S : J

[ 4 B 1 2 1 @ A B B 3

8 < ; F GH I 8 GT I

7 A @

Z G: < J < 8 G8 U V W X Y1 Y6 [ 3L 7 7

7 B

3^ 1 6 ? 3B > L @ A B B 3

; H 9 ` J GT ] F 8 GT I

@ 36 336 3L 6 ^ 1 A ^ L 7 4 L 2 > 0 > 6 @ A B B 3

_ < E GI GI < H J Z GI : D GI Z G; : F H J

0 L @ @ 2 2 ? L ? 37 7 0 B B L 36 B A 7 36 6

B > 2 @ 2 36 > L @ A B B 3

D < _ Fa9 H GI FGI T Z H N S D < : I T D < M N H F : F GH I E : J K U c Pe e d c d l bc X | l U c } e dc bc } l de c d} e dP~l dQ| X X i i } QW ~c }

U | e m d} c }

6 n 7 3? 6 @ A B B 3

I H F 8 GT I

[ = @ 1 7 0 > 0 330

8 H _ F ] ` 9 ] < I

A B 3L 7 A 5 3 4 6 7 0 A @ A B 36 @ A B B 3

J < T G8 F< J < Z 8 GT I

[ 37 > > L @ A B B 3

E : ; J H I

L 7 6 @ A B B 3

Z < T J < < 8 GT I

[ 2 > L \@ 336 > L \@ A B B 3

9 D N 8 aE GI N 8 8 GT I

4 2 1 36 B L 3B B L 3

8 N 9 < J 8 ; J G9 F F g H

4 2 1 36 B L 3B ? 2 @

8 N 9 < J 8 ; J G9 F F ] J < <

B > > 7 7 3\B ? A B ? @ A B B 3

: ; N F < : ; ; < I F

@ 3B A ? \@ A B B 3

E G; J H 8 GT I

B [ [ 2 6 @ A B B 3

9 GD ; J H g 8 GT I

A 30 36 B L B 36 6 [ 3L 7

E GZ Z D < Z H F

; < Z GD D :

(13)

4 2 1 36 L 34 L 3

8 N 9 < J 8 ; J G9 F H I <

@ L B > 2 336 3L 6 ^1 A ^ L 7 4 L 2 > 0 > 6 @ A B B 3

E : 8 ; N D GI < H J Z GI : D GI Z G; : F H J

? 3B 2 2 ? L ? 37 7 0 B B L 36 B A 7 36 6

B > 2 @ 2 36 > L @ A B B 3

J GT ] F a9 H GI F GI T Z H N S D < : I T D < M N H F: F GH I E : J K X| l U c } e dc bc } l de c d} e dP~l dQ| X X i i } QW ~c } U | e m d} c }

bm d} m | X U c Pe e dO PQR

6 2 ^ 1 L ? L 6 @ A B B 3

h N D T : J _ J : ; FGH I H I < M N : J F < J

[ > ? 2 3B B 6 @ A B B 3

h N D T : J _ J : ; FGH I H I < ] : D _

B ? 2 @ 6 6 2 ^ 1 L ? L 6 @ A B B 3

h N D T : J _ J : ; FGH I F ] J < < M N : J F < J 8

4 2 5 L 2 36 6 B 4 L 4 @ 4 L @ A B B 3

GI h < J F < Z M N < 8 F GH I E : J K

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ n A 0 3L

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] T J : h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 7 32

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] F GD Z <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 7 A @

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] Z G: < J < 8 G8 Vbc dX e R 3L ? 1

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 4 @ [ 4 A 1

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] J GI T : S H h < Vbc dX e R 3L ? A > ? 7 L 2 36 6 ?

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? L 2 3n 7 > > A 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : < Vbc dX e R 3L ? 7 6 L B 2 36 6 1

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ L 32 ^ 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ; g GF] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ n A 0 3L

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] T J : h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 7 A @

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] Z G: < J < 8 G8

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ n A 0 3L

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] T J : h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ 7 A @

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] Z G: < J < 8 G8

A B B

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < F ] c X dU RdXbm } } d} e dc bc XX i  Om X Qm m O m k dc } m m e e l } c }

(14)

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 6 ^ 7 32

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J I g GF] FGD Z <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ n A 0 3L

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] T J : h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ 7 32

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] F GD Z < c X dU RO dPl } e dc bc X X i ~m e l bQm } X m m U c X X m

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ 7 A @

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] Z G: < J < 8 G8 Vbc dX e R 3L ? 5

B A 7 ? @ A B B 3

E N D F G9 D G; : F GH I 8 GT I c X dU RQm X e | bm X e dU dX X m

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ 0 36 ? 0 330 4 2 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] 8 F J H K < Vbc dX e R 3L ? 7 6 L B 2 36 6 5

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ n A 0 3L

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] T J : h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] : ; N F<

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ 7 A @

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] Z G: < J < 8 G8 Vbc dX e R 3L ? L B L 2 36 6 4

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 4 ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ` g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 = ? A 6

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J F] H J I c X dU RdXbm } } d} e dc bc XX i

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B B L ? 3L \L

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 8 ] : J 9 8 Vbc dX e R L B L 2 36 6 B B L ? 3L \L

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ n A 0 3L

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] T J : h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ 7 32

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] FGD Z <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ 7 A @

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] Z G: < J < 8 G8 Vbc dX e R [ 3 6 31

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 4 @ [ 4 A 1

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] J GI T : S H h < Vbc dX e R [ 3 6 3 A > ? 7 L 2 36 6 ?

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? L 2 3n 7 > > A 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : < Vbc dX e R [ 3 6 37 6 L B 2 36 6 1

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ L 32 ^ 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ; g GF ] ; < Z GD D :

B B A

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] T J : h <

(15)

$

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 ? 6 6 ^ > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ 7 A @

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] Z G: < J < 8 G8

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3^ n A 0 3L

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G g GF ] T J : h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3^ 7 A @

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G g GF ] Z G: < J < 8 G8

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 =

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < F ] c X dU RdXbm } } d} e dc bc XX i  Om X Qm m O m X | | Pm m e e l } c }

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 6 ^ 7 32

D : F GI 8 E : D D D < F F < J I g GF ] F GD Z <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ n A 0 3L

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] T J : h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ 7 32

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] F GD Z < c X dU RO dPl } e dc bc X X i ~m e l bQm } X m m U c X X m

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ 7 A @

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] Z G: < J < 8 G8 Vbc dX e R [ 3 6 35

^ B ? @ A B B 3

Z Gh G8 GH I 8 GT I c X dU RQm X e | bm X e dU dX X m

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ 0 36 ? 0 330 4 2 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] 8 FJ H K < Vbc dX e R [ 3 6 37 6 L B 2 36 6 5

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ n A 0 3L

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] T J : h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 8 E : D D GF: D D < F F < J N g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ 7 A @

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] Z G: < J < 8 G8 Vbc dX e R [ 3 6 3L B L 2 36 6 4

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 4 ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ` g GF] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 = ? A 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J F ] H J I c X dU RdXbm } } d} e dc bc XX i

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 4 ^ 7 A @

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ` g GF] Z G: < J < 8 G8

' ! &" ! $! " ) &t " $! ! " " ! € * +, y , , * , y - . /

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] E : ; J H I

(16)

&

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] S J < h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ ? n ? 6 B

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] H T H I < K

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ ? n ? 6 B

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] H T H I < K

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ; g GF] : ; N F<

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ; g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ; g GF] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ; g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ; g GF] Z H F : S H h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ; g GF ] Z H F : S H h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ; g GF] ; : J H I Vbc dX e R 3L ? = 7 7 > \

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ; g GF ] ; : J H I Vbc dX e R [ 3 6 3 = 7 7 > \

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J Z g GF] ; : J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J Z g GF ] ; : J H I 7 i X X i e dP~m dU c XX m l } V j  dX QV O i Qm Pe c | X c d}

j c dQQl U c Pe d} } i e W d} c } R

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ [ ? 3B B 30 330

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J Z g GF] 8 FJ H K < c X dU Rk l j ~l dX \ ~m e l bQm } Xm m U c X X m O m X Qm m Om

k dc } m m e e l } c }

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ [ ? 3B B 30 330

D : F GI 8 E : D D D < F F < J Z g GF ] 8 F J H K < c X dU Rk l j ~l dX \ ~m e l bQm } Xm m U c X X m O m X Qm m Om

X| | Pm m e el } c }

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] S J < h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] Z H F : S H h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] Z H F : S H h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ ? n ? 6 B

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] H T H I < K

(17)

(

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 ? 6 6 ^ ? n ? 6

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] H T H I < K

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < g GF ] ; : J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < g GF] ; : J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J T g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J T g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J T g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J T g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J T g GF ] Z H F : S H h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI 8 E : D D D < F F < J T g GF ] Z H F : S H h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n ^ L

32 ^ 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J T g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n ^ L

32 ^ 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J T g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 = ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ] g GF] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 = ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ] g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 = ^ [ ? 3B B 30 330

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ] g GF] 8 FJ H K <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 = ^ [ ? 3B B 30 330

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ] g GF ] 8 F J H K <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ 7 32

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] F GD Z <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3^ 7 32

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G g GF ] F GD Z <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G g GF ] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ ? n ? 6 B

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] H T H I < K

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3^ ? n ? 6 B

D : F GI 8 E : D D D < F F < J G g GF ] H T H I < K

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J G g GF ] Z H F : S H h <

(18)

)

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 [ 3L 7 7 5 6 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J Z H FD < 8 8 G

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? L 2 3n 7 > > A 3 3^

D : F GI ; : 9 GF : D D GT : F N J < Go

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? L 2 3n 7 > > A 3 3^

D : F GI 8 E : D D D GT : F N J < Go

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J o g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J o g GF] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B ^ L 32 ^ 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J K g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B ^ L 32 ^ 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J K g GF] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B A

D : F GI 8 E : D D D < F F < J K J : c X dU R‚ PW } bm } } d} c X e dU l X Xm

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J D g GF] : ; N F<

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J D g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 ^ L 32 ^ 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J D g GF] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 ^ L 32 ^ 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J D g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J D g GF] ; : J H I 7 i X X i e dP~m dU c XX m l } V j  dX QV O i Qm Pe c | X c d}

j c dQQl U c Pe d} } i e W d} c } R

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J D g GF ] ; : J H I 7 i X X i e dP~m dU c XX m l } V j  dX QV O i Qm Pe c | X c d}

j c dQQl U c Pe d} } i e W d} c } R

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 ^ [ 3L 7 B L B 2 2 1

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J D g GF] E GZ Z D < Z H F

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 ^ [ 3L 7 B L B 2 2 1

D : F GI 8 E : D D D < F F < J D g GF ] E GZ Z D < Z H F

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 ^ 0 36 ? [ ? 3B B 30 330

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J D g GF] 8 FJ H K < c X dU Rk | l bm } e dc bc X X i

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 ^ 0 36 ? [ ? 3B B 30 330

D : F GI 8 E : D D D < F F < J D g GF ] 8 F J H K < c X dU Rk | l bm } e dc bc X X i

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 6 ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J I g GF] : ; N F<

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 6 ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J I g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 6 ^ L 32 ^ 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J I g GF] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 6 ^ L 32 ^ 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J I g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 6 ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J I g GF] ; : J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 6 ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J I g GF ] ; : J H I

(19)

+

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 ? 6 6 6 ^ ? 7 2 7 1 1

= 37 7 ? @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J I 9 J < ; < Z < Z S ` : 9 H 8 F J H 9 ] <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 1 6 n

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < I T c X dU Rk l j ~l dX X m m U c X X m

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 1 6 n

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < I T c X dU Rk l j ~l dX X m m U c X X m

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ^ B B L ? 3L B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] Z H N S D < : ; N F < c X dU R| } e m Pd} e dc bc X X i

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ B B L ? 3L B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] Z H N S D < : ; N F < c X dU R| } e m Pd} e dc bc X X i

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? L 2 3n 7 > > A 3?

D : F GI ; : 9 GF : D D GT : F N J < H <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? L 2 3n 7 > > A 3?

D : F GI 8 E : D D D GT : F N J < H <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 A ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J J g GF] : ; N F<

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 A ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J J g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 A ^ L 32 ^ 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J J g GF] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 A ^ L 32 ^ 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J J g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 A ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J J g GF] ; : J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 A ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J J g GF ] ; : J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J 8 g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 8 g GF] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J 8 g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 8 g GF] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L ^ L 32 ^ 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J 8 g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L ^ L 32 ^ 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 8 g GF] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J 8 g GF ] ; : J H I Vbc dX e R 3L ? = 7 7 > \L

(20)

@

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 8 g GF] ; : J H I Vbc dX e R [ 3 6 3 = 7 7 > \L

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 ^ L

32 ^ 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J F g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 ^ L

32 ^ 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J F g GF ] ; < Z GD D :

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J F g GF ] ; : J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J F g GF ] ; : J H I 7 i X X i e dP~m dU c XX m l } V j  dX QV O i Qm Pe c | X c d}

j c dQQl U c Pe d} } i e W d} c } R

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 ^ [ ? 3B B 30 330

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J F g GF ] 8 F J H K < c X dU Rk l j ~l dX X m m U c X X m

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 ^ [ ? 3B B

30 330

D : F GI 8 E : D D D < F F < J F g GF ] 8 F J H K < c X dU Rk l j ~l dX X m m U c X X m

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ 7 32

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] FGD Z <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ 7 32

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] F GD Z <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] S J < h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ 2 4 = 4 4 L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] S J < h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 4 @ [ 4 A 1

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] J GI T : S H h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 4 @ [ 4 A 1

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] J GI T : S H h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ B B L ? 3L B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] Z H N S D < : ; N F < c X dU R| } e m Pd} e dc bc X X i

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ B B L ? 3L

B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] Z H N S D < : ; N F < c X dU R| } e m Pd} e dc bc X X i

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > ^ ? n ? 6 B

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J N g GF] H T H I < K

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 > ^ ? n ? 6 B

D : F GI 8 E : D D D < F F < J N g GF ] H T H I < K

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 q ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J g g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 q ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J g g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 4 ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ` g GF ] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 4 ^ L 3A B > @ 2 B L 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ` g GF] ; GJ ; N E _ D < C

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 4 ^ 7 A @

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ` g GF ] Z G: < J < 8 G8

(21)

2 7 36 2 36 6 L > > ? 6 6 s ^ > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J f g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 s ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J f g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 s ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J f g GF ] Z H F : S H h <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 s ^ 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

D : F GI 8 E : D D D < F F < J f g GF ] Z H F : S H h <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 s ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J f g GF ] ; : J H I Vbc dX e R 3L ? = 7 7 > \s

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 s ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J f g GF ] ; : J H I Vbc dX e R [ 3 6 3 = 7 7 > \s

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 [ 37 B 1 L

D : F GI 8 E : D D D < F F < J D H I T 8

' ! &" ! $! " ) &t " $! ! " " ! ƒ * +, y { , * , „ … . /

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 † 0

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J 8 ; ] g :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^ ? L L B ? > B B >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J _ g GF ] ] H H K

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 s =

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < f ] c X dU Re l bQm } Xm m U c X X m

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L B 1 7 A @ ^

[ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] Z G: < J < 8 G8 : I Z E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L B 1 7 A @ ^

[ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] Z G: < J < 8 G8 : I Z E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L B 1 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] Z H F : S H h < : I Z E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L B 1 4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] Z H F : S H h < : I Z E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? L 2 3n 7 > > A 3 ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : < g GF ] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? L 2 3n 7 > > A 3 ^ [ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : < g GF ] E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n ^ [ ? 3B B 30 330

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J T g GF ] 8 F J H K <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n ^ [ ? 3B B

30 330

D : F GI 8 E : D D D < F F < J T g GF ] 8 FJ H K <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J T g GF ] ; : J H I c X dU Re l bQm } Xm m U c X X m

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J T g GF ] ; : J H I c X dU Re l bQm } Xm m U c X X m

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J K g GF ] ; : J H I c X dU Re l bQm } Xm m U c X X m

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J K g GF] ; : J H I c X dU Re l bQm } Xm m U c X X m

A B B B

(22)

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ^ ? n ? 6 B

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] H T H I < K

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? L B 1 ? n ? 6 B ^

[ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] H T H I < K : I Z E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? L B 1 ? n ? 6 B ^

[ 37 > > L @ A B B 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] H T H I < K : I Z E : ; J H I

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 s = ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J < f ] g GF ] ; : J H I c X dU Re l bQm } Xm m U c X X m

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 s = ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < f ] g GF ] ; : J H I c X dU Re l bQm } Xm m U c X X m

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L B 1 4 2 1 [ > ? 2 36 6

4 @ [ 4 A 1 ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : g GF ] J GI T : S H h < : I Z : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L B 1 4 2 1 [ > ? 2 36 6 4 @ [ 4 A 1

^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : g GF] J GI T : S H h < : I Z : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? L 2 3n 7 > > A 3 ^ B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J : < g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? L 2 3n 7 > > A 3 ^ B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J : < g GF ] : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? L B 1 0 36 ? 0 330 4 2 3^

B > > 7 7 3

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J H g GF ] 8 F J H K < : I Z : ; N F <

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? L B 1 0 36 ? 0 330 4 2 3^

B > > 7 7 3

D : F GI 8 E : D D D < F F < J H g GF ] 8 FJ H K < : I Z : ; N F <

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L ^ 2 [ > ? 2 36 6 [ 32 B B >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J 8 g GF ] ; H E E : S < D H g

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L ^ 2 [ > ? 2 36 6 [ 32 B B >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 8 g GF] ; H E E : S < D H g

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 ^ 2 [ > ? 2 36 6 [ 32 B B >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J F g GF ] ; H E E : S < D H g

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 ^ 2 [ > ? 2 36 6 [ 32 B B >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J F g GF ] ; H E E : S < D H g

2 7 36 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 = ^ = 7 7 >

D : F GI ; : 9 GF : D D < F F< J ] g GF] ; : J H I

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 = ^ = 7 7 >

D : F GI 8 E : D D D < F F < J ] g GF ] ; : J H I

‡ˆ € x&u v w " " v u * +, „ ‰ , * , „ € . /

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 † 0

D : F GI 8 E : D D D < F F < J 8 ; ] g :

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 A ^ ? 2 2 [ 37 B 1 ^ 2 B

D : F GI 8 E : D D D < F F < J J g GF ] D H I T D < T

2 7 36 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 s =

D : F GI 8 E : D D D < F F < J < f ] c X dU Re l bQm } Xm m U c X X m

Š ! ) " ! ! ) $$ u ) u * +, „ ƒ , * , „ . . /

B B A B

E H G_ G< J D < F F < J F N J I < ; H E E :

(23)

= 37 7 ? @ 3\7

E H Z G_ G< J D < F F < J : 9 H 8 F J H 9 ] <

[ 32 3B > 0 [ 32 B B > \7 A B

E H Z G_ G< J D < F F < J J < h < J 8 < Z ; H E E :

L 3A B > @ 2 B L 3\7 A B

E H Z G_ G< J D < F F < J ; GJ ; N E _ D < C : ; ; < I F

= 7 7 >

; : J H I U V W X Y4 2 5 L 2 36 6 L 3A B > @ 2 B L 3

[ 37 > > L @ A B B 3\7 A B

E H Z G_ G< J D < F F < J E : ; J H I

2 4 = 4 4 L @ A B B 3

S J < h <

4 2 1 [ > ? 2 36 6 [ 3L 7

Z H F : S H h <

4 2 1 [ > ? 2 36 6 4 @ [ 4 A 1

J GI T : S H h <

? n ? 6 B

H T H I < K c X dU Rk | l bm } e dc bc X X i

[ 3 6 37 32

8 E : D D F GD Z < U V W X Y [ 3 6 3 2 7 ? 0 330

B B L ? 3L B > > 7 7 3\B ? A B ? @ A B B 3

Z H N S D < : ; N F< : ; ; < I F c X dU R| } e m Pd} e dc bc X X i

B B L ? 3L =

37 7 ? @ A B B 3\7 A B

E H Z G_ G< J D < F F < J Z H N S D < : 9 H 8 F J H 9 ] <

‹ ) ! $! ! ! ( &$! ! ) u * + , Œ - , * , Œ . . /

B A 3B B 2 36 6 2 > B > L 6 6 @ A B B 3

T J < < K I N E < J : D 8 GT I

B A 3B B 2 36 6 2 @ [ 3 2 > B > L 6 6 @ A B B 3

T J < < K D H g < J I N E < J : D 8 GT I

B A 3B B 2 36 6 L > L A 3[ 7 > @

T J < < K ` 9 H T < T J : E E < I G U V W X Y4 [ ? n n A @ @ 6 3

B A 3B B 2 36 6 B 4 L 4 @ 4 L @ A B B 3

T J < < K M N < 8 F GH I E : J K

B A 3B B 2 36 6 [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K F H I H 8 U V W X Y7 ? 6 ? L

B A 3B B 2 36 6 7 A @ ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K Z G: D ` F GK : F H I H 8 U V W X Y 3 2 4 7 3B ^ 7 ? 6 ? L

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J : D 9 ] : g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ > ? 2 3[ 3L 7

T J < < K : I H F < D < G: U V W X Y 6 ? 7 2 3

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 [ L 32 ? 6 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J < 9 8 GD H I g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J < F : g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3? ? 7 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J GH F : g GF] F H I H 8

B A B B A B B B A A B B

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J H E G; J H I g GF ] F H I H 8

(24)

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 4 [ L 32 ? 6 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J N 9 8 GD H I g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ? @ n ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J H E < T : g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3? ? 7 L B 1 7 A @ ^

[ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J GH F : g GF ] Z G: D ` F GK : : I Z F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J : D 9 ] : Vbc dX e R 3L ? 2

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J S < F : Vbc dX e R 3L ? 7

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n @ @

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J T : E E : Vbc dX e R 3L ? n @ @

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 7

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J Z < D F : Vbc dX e R 3L ? 2 7

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 [ L 32 ? 6

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J < 9 8 GD H I Vbc dX e R 3L ? [ L 32 ? 6

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 s 7

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J f < F : Vbc dX e R 3L ? s 7

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J < F : Vbc dX e R 3L ? 7

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 = 7

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J F ] < F : Vbc dX e R 3L ? 7 = 7

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3? ? 7

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J GH F : Vbc dX e R 3L ? 3? ? 7

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B [ [

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J K : 9 9 : Vbc dX e R 3L ? B [ [

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 @

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J D : E S Z : Vbc dX e R 3L ? 2 @

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 @ 4 4

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J E N Vbc dX e R 3L ? @ 4 4

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 6 4 4

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J I N Vbc dX e R 3L ? 6 4 4

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B L 33

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J C G Vbc dX e R 3L ? B L 33

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? @ 3B A ? 6

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J H E G; J H I Vbc dX e R 3L ? ? @ 3B A ? 6

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 [ 33

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J 9 G Vbc dX e R 3L ? [ 33

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 A = ? ?

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J J ] H Vbc dX e R 3L ? A = ? ?

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L 3n @

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J 8 GT E : Vbc dX e R 3L ? L 3n @

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 >

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J F : N Vbc dX e R 3L ? 7 >

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 4 [ L 32 ? 6

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J N 9 8 GD H I Vbc dX e R 3L ? 4 [ L 32 ? 6

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 33

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J 9 ] G Vbc dX e R

(25)

$

3 2 36 6 L > > ? 6 6 = 33

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J ; ] G Vbc dX e R 3L ? B = 33

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 [ L 33

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J 9 8 G Vbc dX e R 3L ? [ L 33

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ? ? @ n

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J H E < T : Vbc dX e R 3L ? ? ? @ n

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3? ? 7 ^ 7 A @

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J GH F : g GF] Z G: D ` FGK :

B A 3B B 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 4 [ L 32 ? 6 ^ 7 A @

T J < < K ; : 9 GF : D D < F F < J N 9 8 GD H I g GF ] Z G: D ` F GK :

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J : D 9 ] : g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 [ L 32 ? 6 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J < 9 8 GD H I g GF] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J < F : g GF] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3? ? 7 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J GH F : g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 4 [ L 32 ? 6 L B 1 7 A @ ^

[ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J N 9 8 GD H I g GF ] Z G: D ` F GK : : I Z F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2

T J < < K 8 E : D D D < F F < J : D 9 ] : Vbc dX e R [ 3 6 3 2

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7

T J < < K 8 E : D D D < F F < J S < F: Vbc dX e R [ 3 6 3 7

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n @ @

T J < < K 8 E : D D D < F F < J T : E E : Vbc dX e R [ 3 6 3n @ @

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 7

T J < < K 8 E : D D D < F F < J Z < D F : Vbc dX e R [ 3 6 3 2 7

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 [ L 32 ? 6

T J < < K 8 E : D D D < F F < J < 9 8 GD H I Vbc dX e R [ 3 6 3 [ L 32 ? 6

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 s 7

T J < < K 8 E : D D D < F F < J f < F : Vbc dX e R [ 3 6 3s 7

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7

T J < < K 8 E : D D D < F F < J < F : Vbc dX e R [ 3 6 3 7

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 = 7

T J < < K 8 E : D D D < F F < J F ] < F : Vbc dX e R [ 3 6 37 = 7

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3? ? 7

T J < < K 8 E : D D D < F F < J GH F : Vbc dX e R [ 3 6 3 3? ? 7

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B [ [

T J < < K 8 E : D D D < F F < J K : 9 9 : Vbc dX e R [ 3 6 3B [ [

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 @

T J < < K 8 E : D D D < F F < J D : E S Z : Vbc dX e R [ 3 6 32 @

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 @ 4 4

T J < < K 8 E : D D D < F F < J E N Vbc dX e R [ 3 6 3@ 4 4

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 6 4 4

T J < < K 8 E : D D D < F F < J I N Vbc dX e R [ 3 6 3 6 4 4

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B L 33

T J < < K 8 E : D D D < F F < J C G Vbc dX e R [ 3 6 3B L 33

(26)

&

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? @ 3B A ? 6

T J < < K 8 E : D D D < F F < J H E G; J H I Vbc dX e R [ 3 6 3? @ 3B A ? 6

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 [ 33

T J < < K 8 E : D D D < F F < J 9 G Vbc dX e R [ 3 6 3 [ 33

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 A = ? ?

T J < < K 8 E : D D D < F F < J J ] H Vbc dX e R [ 3 6 3 A = ? ?

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L 6 6 2 ? [ [ > 36 6 L 3n @

T J < < K 8 E : D D D < F F < J _ GI : D 8 GT E : Vbc dX e R [ 3 6 32 ? [ [ > \L 3n @

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L 3n @

T J < < K 8 E : D D D < F F < J 8 GT E : Vbc dX e R [ 3 6 3L 3n @

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7 >

T J < < K 8 E : D D D < F F < J F : N Vbc dX e R [ 3 6 37 >

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 4 [ L 32 ? 6

T J < < K 8 E : D D D < F F < J N 9 8 GD H I Vbc dX e R [ 3 6 34 [ L 32 ? 6

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 33

T J < < K 8 E : D D D < F F < J 9 ] G Vbc dX e R [ 3 6 3 33

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B = 33

T J < < K 8 E : D D D < F F < J ; ] G Vbc dX e R [ 3 6 3B = 33

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 [ L 33

T J < < K 8 E : D D D < F F < J 9 8 G Vbc dX e R [ 3 6 3 [ L 33

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ? @ n

T J < < K 8 E : D D D < F F < J H E < T : Vbc dX e R [ 3 6 3? ? @ n

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3? ? 7 ^ 7 A @

T J < < K 8 E : D D D < F F < J GH F : g GF ] Z G: D ` F GK :

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 4 [ L 32 ? 6 ^ 7 A @

T J < < K 8 E : D D D < F F < J N 9 8 GD H I g GF ] Z G: D ` F GK :

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? @ 3B A ? 6 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J H E G; J H I g GF] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 4 [ L 32 ? 6 ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J N 9 8 GD H I g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ? ? @ n ^ [ 36 ? @ A B B 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J H E < T : g GF ] F H I H 8

B A 3B B 2 36 6 B 3\@ A B B 3

T J < < K K : G 8 ` E S H D

B A 3B B 2 36 6 B B ? 6 6 L 7 3n @

T J < < K D < F F < J 8 F GT E :

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L 7 3n @

T J < < K 8 E : D D D < F F < J 8 F GT E :

B A 3B B 2 36 6 B B ? 6 6 3n @ @

T J < < K D < F F < J Z GT : E E :

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3n @ @

T J < < K 8 E : D D D < F F < J Z GT : E E :

B A 3B B 2 36 6 B B ? 6 6 B ? [ [

T J < < K D < F F < J K H 9 9 :

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B ? [ [

T J < < K 8 E : D D D < F F < J K H 9 9 :

B A 3B B 2 36 6 B B ? 6 6 L @ [ 3

T J < < K D < F F < J 8 : E 9 G

(27)

(

B A 3B B 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L @ [ 3

T J < < K 8 E : D D D < F F < J 8 : E 9 G

‹ v )$$ u ) u * +, … , , * , … . . /

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ ^ n A 0 3L

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J G< g GF ] T J : h <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ ?

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J GH

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J Z o <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J T o <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 > B A 36 2 36 6 ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J N K J : GI G: I G<

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 s

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J Z f <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

0 2 B ? 0 6 1 2 1 3L \> B A 36 2 36 6 3

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J S ` < D H J N 8 8 G: I aN K J : GI G: I G

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^ 3

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J ` G

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J o <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J D o <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 6 ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J I o <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J F 8 ] <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J K o<

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3^ n A 0 3L

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J G g GF ] T J : h <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 4 = 4 7 >

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J 8 ] H J F N

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6  Ž s = 

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J Z f ] <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J :

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J S <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 0

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J h <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 n

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J T ] <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J Z <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J G<

(28)

)

! " # $! " " ! " # $! " " % ! & !% ! & !

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6  Žs = 

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J f ] <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 s

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J f <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 3

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J G

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2 4 = 4 7 3

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J 8 ] H J F G

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J K :

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 2

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J < D

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 @

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J < E

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 6

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J < I

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ?

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J H

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 [

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J 9 <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 A

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J < J

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 L

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J < 8

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J F <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 >

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J N

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J < _

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 =

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J ] :

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 L

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J F 8 <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 † Ž7 L = 

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J ; ] <

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 † ŽL = 

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J 8 ] :

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 † 7 † ŽL = 7 L = 

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J 8 ] ; ] :

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B ? 0 @ A B B 3

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J ] : J Z 8 GT I

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 7 B \ 3

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J ` < J N

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 [ = @ 1 @ A B B 3

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J 8 H _ F 8 GT I

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 B 1 1 6 6 7 7 4

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J <

(29)

+

4 32 2 36 6 L > > ? 6 6 ^ >

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J ` N

B 4 A 32 2 36 6 L > > A B B ? 6 6 ^

; ` J GD D G; ; : 9 GF: D D < F F < J ` :

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J :

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J S <

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 0

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J h <

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 n

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J T ] <

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J Z <

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ^

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J G<

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6  Žs = 

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J f ] <

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 s

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J f <

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 3

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J G

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2 4 = 4 7 3

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J 8 ] H J F G

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 B

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J K :

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 2

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J < D

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 @

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J < E

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 6

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J < I

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 ?

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J H

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 [

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J 9 <

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 A

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J < J

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 L

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J < 8

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 7

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J F<

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 >

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J N

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J < _

B 4 A 32 2 36 6 [ 3 6 B B ? 6 6 =

; ` J GD D G; 8 E : D D D < F F < J ] :

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Tämän vuoksi virtavesikunnostuksen suunnittelussa tulisi tarkastella myös alueellisia tekijöitä, jotka eivät varsinaisesti liity tietyn kohteen paikallisen ympäristön