• Ei tuloksia

Årsberättelse för det nordiska samarbetet 2016

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2024

Jaa "Årsberättelse för det nordiska samarbetet 2016"

Copied!
56
0
0

Kokoteksti

I samband med Syrienkonferensen i februari diskuterade de flyktingsituationen och tillfälliga gränskontroller mellan de nordiska länderna. De nordiska länderna ingår i samma röstgrupp i Världsbanken och regionala utvecklingsbanker (African Development Bank, Asian Development Bank, Latin American Development Bank).

Hållbar utveckling

Syftet är att under projektets gång ta fram regional statistik över flyttningar, studier, avlagda examina och arbete i ett annat nordiskt land enligt bakgrundsvariabler. Avsikten är att de första statistiska uppgifterna om examina och studier i ett annat nordiskt land ska vara klara under andra kvartalet 2017.

Den nordliga dimensionen, gränsregionerna och de regionala råden

Ungdomssamarbete

Nordbuk fortsätter att bearbeta resultaten från Sillat-Broar-Broar-konferensen så att man redan har inlett ett samarbete med bland annat. Även Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland ansvarade för att anordna Sillat-Broar-Broar-konferensen i samarbete med ministeriet .

Främjande av svenska språket

Undervisnings- och kulturdepartementets ansvarsområde för ungdomsarbete och ungdomspolitik hade cirka tio arbetstimmar per vecka av den totala årsarbetstiden för en person tillgänglig för genomförandet av Nordbukprogrammet, d.v.s. Undervisnings- och kulturministeriet svarade för kostnaderna för det tjänstemannamöte som hölls i Finland och gav Hanaholmen ett särskilt bidrag.

De självstyrande områdenas ställning och delaktighet

Kultursamarbete

20 Kulturministrarnas första möte under ordförandeskapets år ägde rum i Helsingfors i början av maj, dagen före World Press Freedom Day, då Unescos konferens om yttrandefrihet inleddes. På mötet diskuterade kulturministrarna hur den pågående flyktingkrisen har påverkat förtroendet och bilden av de nordiska länderna som demokratiska, öppna samhällen som uppmuntrar till delaktighet och vilka utmaningar krisen har medfört inom den konstnärliga yttrandefrihetens område. Det gav en stabil utgångspunkt för att byta ordförandeskap och fungerade som ett kommunikationsverktyg för Nordiska ministerrådets kultursamarbete.

Undervisnings- och kulturministeriet svarade för kostnaderna för de minister- och tjänstemannautskottsmöten som hölls i Finland och beviljade även särskilda bidrag till aktörer inom förvaltningsområdet för nordiska evenemang som anordnades under presidentåret (Nationalmuseet, Hanaholmen, Informationscentrum för Arkitektur, Kulturkontakt Nord). Kulturministerrådet beviljade också medel för seminarier och konferenser under presidentåret med totalt cirka 150 000 euro danska kronor).

Samarbete på utbildnings- och forskningsområdet

Under det finska ordförandeskapet beslutade ministrarna för första gången om den femåriga programperioden för det nordiska masterprogrammet Nordic Master. Syftet med uppdateringen är att påskynda det nordiska samarbetet genom automatiskt erkännande av akademiska kvalifikationer. Syftet är att stärka resurserna i det nordiska forskningssamarbetet genom ett mer aktivt samarbete mellan nationella forskningsfinansiärer.

I det nordiska samarbetet bör större inflytande sökas genom närmare kontakter med andra politiska sektorer. Ministerrådet för utbildning och forskning anslog också medel för seminarier och konferenser under ordförandeskapets år på totalt cirka 150 000 euro.

Miljö

Den finska representanten i tjänstemannanämnden för miljö ansvarade för mötets förberedelse och innehåll tillsammans med en ersättare som redan tidigare utfört NMR-arbete och vars deltidsarbete ökat något. Experter från Miljödepartementet och dess förvaltning bidrog med en viktig arbetsinsats vid upprättande av dokument och bl.a. Inom ramen för det treåriga Nordic Built Cities-projektet, som leds av Nordic Innovation, genomfördes en tävling mellan de nordiska städerna om innovativa och hållbara lösningar.

De nationella vinnarna tillkännagavs i Finland vid en konferens den 15-16 juni anordnad av Nordic Innovation och miljöministeriet. De nordiska länderna har också regelbundna möten om internationell hantering av kemikalie- och avfallsfrågor.

Näringslivs-, energi- och regionalpolitik

Ollila betonade att de nordiska länderna bör skapa en vision om energisamarbete som bör sträcka sig tio år framåt i tiden. Analysen av skillnaderna mellan EU-kommissionens regionala marknadsmodell och de nordiska ländernas elmarknadsmodell fortsatte och Elmarknadens arbetsgrupp (EMG) presenterade för kommissionen sin syn på bl.a. De nordiska nät- och systemoperatörerna har lämnat en rapport om utvecklingsplanen för det nordiska elnätet till EMG.

Den arbetsgrupp som tillsatts för att utreda möjligheterna för Nordreg, organisationen för de nordiska ländernas tillsynsmyndigheter, att uppnå en mer flexibel elanvändning, fortsatte sitt arbete. Rapporten om de nordiska ländernas stödsystem vad gäller förnybar energi och EU:s riktlinjer för statligt stöd är färdig.

Nordiskt samarbete inom ekonomi- och finanssektorn

En annan fråga som diskuterades var hur integrationen av flyktingar i samhälle och arbetsliv kan effektiviseras. Vid beredningen av samarbetsprogrammet efterfrågades uttalanden från många politiska aktörer och tjänstemän på olika nivåer i alla de nordiska länderna. Nordiska ministerrådet erbjuder en färdig struktur inom ramen för vilken det också är möjligt att samarbeta kring brexitförhandlingarna.

Det andra huvudtemat för finansministermötet var integrationen av invandrare och flyktingar i samhälle och arbetsliv och i det avseendet framhölls att länderna kan dra nytta av varandras erfarenheter. En fråga som framstår som svår gäller återvändande av flyktingar, vilket är förknippat med praktiska problem i flera nordiska länder.

Jord- och skogsbrukssektorn samt fiske- och livsmedelssektorn

Utöver det officiella mötet diskuterade tjänstemännen olika EU-organisationers verksamhet och jord- och skogsbruksfrågor som är aktuella ur deras synvinkel. Jord- och skogsbruksministeriet stod värd för seminariet som lockade deltagare från alla nordiska länder. I samband med proffsköksmässan Gastro i mars (18 mars 2016 i Helsingfors) anordnades ett skandinaviskt seminarium med titeln Hållbarhet i nordiskt professionellt kök i samarbete mellan Jord- och skogsbruksministeriet och Motiva.

I augusti, i samband med evenemanget Delikatesser Finland med fokus på närproducerad mat (18 augusti 2016 i Helsingfors), anordnade Jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med Kulturkontakt Nord ett nordiskt seminarium om matkultur och matutbildning i den senares lokaler med komfort. Konferensen tillkännagav sitt godkännande av konceptet, liksom ministerrådet för jordbruk, skogsbruk, fiske, vattenbruk och livsmedel (MR-FJLS) vid sitt möte i Åbo den 28–29 juni 2016.

Social- och hälsovårdspolitik

Vid den workshop som anordnades i Åbo den 27 april fortsatte diskussionen med utgångspunkt i utkastet till den blå bioekonomins färdplan som utarbetats av Finland. Utkastet vidarebearbetades och presenterades sedan och användes som diskussionsmaterial vid den internationella konferensen om blå bioekonomi som anordnades i Helsingfors den 31 maj-1. juni. Den nordiska färdplanen för blå bioekonomi färdigställdes av den officiella fiskerikommittén den 2 november, varefter den presenterades för samarbetsministrarna (MR-SAM) den 8 december.

För att stärka samarbetet med EU skapades på initiativ av Finland ett nytt permanent nätverk för nordiska ledare med ansvar för internationella frågor och EU-frågor inom social- och hälsovårdsministerierna. Finland inledde en diskussion inom tjänstemannakommittén om social- och hälsopolitik om det bästa sättet att säkerställa arbetsvillkoren för de samnordiska institutionerna och att tillgodose behoven hos arbetsgruppernas sekretariat.

Jämställdhetssamarbete

35 och drevs i SHM som ett heltidsarbete av två tjänstemän (varav den ena rekryterades uttryckligen för ordförandeåret), en sekreterare och en universitets- eller sekreterarpraktikant på rotation och som deltidsanställning av en sekreterare. Vidare var det ofta SHM som svarade för den materiella och praktiska förberedelsen och genomförandet av nämnda verksamhet. Ordförandeskapet sköttes i SHM som ett halvtidsarbete av två tjänstemän och en sekreterare och som ett heltidsarbete av en tjänsteman.

Under SHM:s ledning startades i samarbete med UKM och ANM ett nordiskt prioriteringsprojekt som sträcker sig över tre år, Ett innovativt och öppet Norden med välmående människor 2020 - Lika möjligheter till välfärd, kultur, utbildning och arbete. Dessutom integrerades genusperspektivet i evenemangen och konferenserna under ordförandeskapets år och en nordisk konferens, Future of Work, anordnades.

Samarbete om arbetslivet

Arbetsrättssektionen delade information om revideringar av nordisk arbetslagstiftning och relaterade utredningar samt aktuella pågående projekt inom EU och ILO. Sektionen sökte också utlåtanden från experter och diskuterade nya arbetsformer, som delningsekonomi och Uberisering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Ordförandekonferensen New Forms of Work den 5-6 september 2016 i Helsingfors var en del av ILO:s Future of Work-initiativ och var startskottet för en rad nordiska ordförandeskapskonferenser inför ILO:s hundraårsjubileum (2019).

Syftet var att skapa en nordisk vision om hur ILO:s arbete ska inriktas i framtiden och att påverka förberedelserna inför ILO:s 100-årsjubileum och bedömningen av den därmed sammanhängande verksamheten. Konferensen De nya arbetsformerna ingick i det treåriga ordförandeskapsprojektet över administrativa gränser Ett innovativt och öppet Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter för välfärd, kultur, utbildning och arbete, som genomförs av SHM, UKM . och ANM.

Lagstiftningssamarbete och annat rättsligt samarbete

Syftet var att stärka det nordiska samarbetet i syfte att främja sysselsättningen av personer med partiell arbetsförmåga och att nå konkreta rekommendationer för organisationen och formerna för det fortsatta arbetet och dessa mål uppnåddes. Radikalisering via internet och hur det kan förebyggas stod också på agendan för mötet med straffrättsexperter från de nordiska justitiedepartementen i Norge den 29 november. Som en del av ordförandeskapet anordnades samnordiska seminarier om användning av elektronisk övervakning samt allmän rättshjälp och rättshjälp i asylärenden.

41 Nordiskt samarbete kompletteras av nordisk-baltiskt samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Som en del av sina egna reformförslag under sommaren efterlyste högnivågruppen, tillsatt i samband med den fortsatta reformen av Nordiska ministerrådet, ett mer aktivt lagstiftningssamarbete i de nordiska länderna, i syfte att föra de nordiska länderna närmare varandra. att föra samman.

Samarbete inom konsumentfrågor

Trafik

Samarbete inom gränssäkerhet

Invandrings- och medborgarskapsfrågor, inklusive det nordiska samarbetet kring invandrings- och flyktingkrisen

Nordiskt samarbete kring integrationen av invandrare och flyktingar

Programmet stödjer det arbete som bedrivs i de enskilda länderna för att främja integration genom att stärka det nordiska samarbetet.

Arbete mot människohandel

Samarbete inom räddningsarbetet

Vid mötet godkändes en Hagahandlingsplan, utarbetad under Finlands ledning i syfte att följa upp genomförandet av de strategiska utvecklingsmålen för Hagasamarbetet. Planen innehåller konkreta åtgärder som ska vidtas inom ramen för Hagasamarbetet och en tidsplan för när de ska genomföras. Liksom de tidigare ordförandeländerna fortsatte Finland traditionen med att anordna ett miniseminarium i samband med mötet med högre chefer.

Danmark, ordförandeskapet, har inlett diskussioner om den framtida placeringen av krisberedskapen i de nordiska länderna och uppdateringen av den nordiska resolutionsmanualen. Arbetsgruppen, som tidigare arbetat aktivt inom ramen för Haagsamarbetet för att harmonisera informationsutbytet om CBRN-frågor (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker), lärdomar och instruktioner för första insats, sammanträdde en gång under 2016. Februari på Island.

Polissamarbete samt polis-, tull- och narkotikasamarbete

På en gemensam temadag påminns medborgare i alla nordiska länder om hur viktigt det är med ett fungerande brandlarm. Under det danska ordförandeskapet försökte Finland påverka kriminalpolisens regionala internationella samarbete för att göra det så anpassat som möjligt till europeiska och nationella brottsbekämpande prioriteringar.

Samarbete samefrågor

Samarbete kring ländernas profilering

Nordiska ministerrådets budget för 2016

Nordiska möten, seminarier och konferenser 2016 POLITISKA RIKTLINJER FÖR DET NORDISKA SAMARBETET

28–20.10 Session för Nordiska Ungdomsrådet i samband med Nordiska rådets 68:e session, Köpenhamn NORDISKA SAMARBETE INOM OLIKA SEKTORER. 29–30.10 Norden på Bokmässan i Helsingfors, debattmöte: Poesi mot hatretorik 9.11 Seminariet Mångfald och hållbar utveckling som en del av den nordiska kulturpolitiken. 25–26.8 Seminarium om specialiserad sjukvård och kliniska prövningar, Vanda 30.8 Möte för Nordiskt nätverk för sällsynta sjukdomar, Helsingfors 5–6.9.

14–15.6 Seminarium om hälsa, vård och jämställdhet (I samarbete med ÄK-JÄM och ÄK-S), Mariehamn 26.–28.9 Sillat-Broar Ungdomskonferens (ett samarbete mellan bl.a. UKM, SHM), Helsingfors Nordiska rådets session , Köpenhamn.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT