• Ei tuloksia

Saksan kielen B-oppimäärän oppimistulokset ja niihin liittyvät tekijätniihin liittyvät tekijät

In document karvi.fi (sivua 194-199)

3 SAKSAN B-OPPIMÄÄRÄN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI 2013

TEHTÄVÄ 8. Ministeri

24. Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie

3.2 Saksan kielen B-oppimäärän oppimistulokset ja niihin liittyvät tekijätniihin liittyvät tekijät

Tässä luvussa esitellään, miten oppimistulokset on saavutettu kielitaidossa, oppi- mista edistävissä käytänteissä ja käsityksissä. Lisäksi tarkastellaan näiden kolmen tavoitealueen keskinäisiä yhteyksiä ja rinnastetaan oppimistuloksia oppilaan taustatekijöihin (esim. sukupuoli, vanhempien koulutustausta) ja oppimisym- päristön piirteisiin (esim. koulun sijaintialue ja opetuskäytänteet).

3.2.1 Kielitaito: kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen

Enemmistö (97 %) saavutti kuullun ymmärtämisessä vähintään ylemmän tavoitetason A1.3, ja 78 % ylitti sen vähintään yhdellä tasolla. Opetussuun- nitelman tavoitteet saavutettiin näin ollen erinomaisesti, mikä merkitsee, että oppilaiden enemmistö pystyi ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua itselleen välittömän tärkeistä aiheista tavallisim- missa arkitilanteissa.

Luetun ymmärtämistaidossa vähintään ylempään tavoitetasoon A1.3. ylsi 92 % oppilaista, ja sen ylitti yhdellä tai useammalla tasoaskelmalla 80 % oppilaista eli tasotavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Suurin osuus oppi- laista (41 %) sijoittui tasolle A2.1, jolla oppilas ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstien pääajatukset.

Puhumisen tavoitteet täyttyivät myös erinomaisesti. Suurin osa oppi- laista sijoittui taitotasolle A1.3, jolla puhuja osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään ja selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista.

Kirjoittamisen taitotasotavoitteet saavutettiin kaiken kaikkiaan hyvin: 47 % sijoittui tavoitetasoille, ja 47 % ylitti ylemmän tavoitetason A1.2. Oppilaista 6 % ei saavuttanut opetussuunnitelman perusteissa asetettua alempaakaan tavoitetasoa. Tyypillisin taitotaso oli A1.2, jolla osataan viestiä välittömiä tarpeita kirjoittaen muutamia lyhyitä lauseita itsestään ja lähipiiristään.

3.2.1.1 Kielitaitotavoitteiden toteutuminen B-saksan oppimäärässä Ymmärtämistaidot ratkaisuosuuksina

Perinteisesti oppimistuloksia on raportoitu ratkaisuosuuksina, ja tässäkin esite- tään niitä jonkin verran, vaikka pääasiallinen tarkastelutapa perustuu taitotasoi- hin. B-saksan kuullun ymmärtämistehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 52 % (mediaani 52 %, hajonta 18,4 prosenttiyksikköä) ja luetun ymmärtämisteh- tävien 42 % (mediaani 41 %, hajonta 20 prosenttiyksikköä).

Kuten kuvioista 66 ja 67 havaitaan, kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuu- den jakauma oli huomattavasti symmetrisempi kuin luetun ymmärtämistehtävi- en. Luetun ymmärtämistehtävät osoittautuivat ratkaisuosuuden perusteella vai- keammiksi oppilaille kuin kuullun ymmärtämistehtävät. Luetun ymmärtämisen ratkaisuosuuden jakauma on voimakkaasti oikealle vino eli enemmistö oppi- laista kykeni ratkaisemaan vain alle puolet tehtävistä. Kuullun ymmärtämisessä heikoin neljännes ylsi 28 %:n ratkaisuosuuteen, luetun ymmärtämisessä vain 19

%:iin. Paras neljännes oppilaista ratkaisi 64 % kuullun ymmärtämisen tehtävistä mutta vain 56 % luetun ymmärtämisen tehtävistä.

Oppilaiden lukumäärä

Kuvio 66. B-saksan kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus

Oppilaiden lukumäärä

Kuvio 67. B-saksan luetun ymmärtämisen ratkaisuosuus

Ratkaisuosuudet eivät kerro mitään tehtävien laadusta tai vaikeustasosta. Siksi raportoinnissa keskitytään taitotasoperustaiseen kuvailuun, jonka tulos ymmär- tämistaitojen osalta näkyy kuviosta 68.

3

19

46

23

8 12 9

41

21 18

0 10 20 30 40 50

A1.2 tai alle A1.3 A2.1 A2.2 B1.1 tai yli

Osuus oppilaista

Arvosana

Kuullun ymmärtäminen Luetun ymmärtäminen

Kuvio 68. B-saksan ymmärtämistaidoissa saavutetut taitotasot

Enemmistö (97 %) saavutti kuullun ymmärtämisen tehtävissä vähintään ylem- män tavoitetason A1.3, ja 78 % ylitti sen vähintään yhdellä tasolla. Opetussuun- nitelman tavoitteet saavutettiin näin ollen erinomaisesti. Suurin osa oppilaista (46 %) sijoittui tasolle A2.1, mikä merkitsee, että he ymmärtävät yksinkertaista puhetta tai pystyvät seuraamaan keskustelua itselleen välittömän tärkeistä ai- heista ja ymmärtävät niiden ydinsisällön. Ymmärtäminen edellyttää kuitenkin normaalia puhenopeutta ja selkeää yleiskieltä sekä useita toistoja. Kolmannes oppilaista ylitti tavoitetasot kahdella tasoaskelmalla, jolloin he ymmärtävät tar- peeksi pystyäkseen toimittamaan konkreetit arkielämän rutiininsa saksan kie- lellä, kunhan heille puhutaan selkeää yleispuhekieltä normaalia hitaammalla nopeudella. 3 % oppilaista jäi tasolle A1.2 tai sen alle. Tehtävien lukumäärä näillä tasoilla oli standard setting -menettelyn jälkeen niin pieni, ettei alemman tason saavuttajia kyetty luotettavasti erottelemaan sen alittajista. Heidän osuutensa on joka tapauksessa erittäin vähäinen ja vastaa korkeintaan 40 oppilasta koko otoksen 1 328 oppilaasta.

Luetun ymmärtämistaidossa vähintään ylempään tavoitetasoon A1.3. ylsi 92 % oppilaista, ja sen ylitti yhdellä tai useammalla tasoaskelmalla 80 % oppilaista.

Tämä osoitti myös luetun ymmärtämisen tasotavoitteet saavutetuiksi erinomai- sesti. Suurin osuus oppilaista (41 %) sijoittui tasolle A2.1, jolla oppilas ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä (yksityis- kirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia käyttöohjeita). Hän ymmärtää myös tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä. Lisäksi hän osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla, joskin lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ym- märtäminen on hidasta. 40 % oppilaista ylitti tavoitetasot vähintään kahdella tasoaskelmalla, mikä merkitsee, että he pystyvät ymmärtämään monenlaisia muutaman kappaleen pituisia, tuttuja asioita käsitteleviä tekstejä ja ymmärtävät niiden pääajatukset ja keskeiset yksityiskohdat.

12 % oppilaista jäi tasolle A1.2 tai sen alle. Tehtävien lukumäärä näillä tasoilla oli standard setting-menettelyn jälkeen niin pieni, ettei alemman tason saavut- tajia kyetty luotettavasti erottelemaan sen alittajista. Heidän osuutensa vastaa korkeintaan 153 oppilasta koko otoksen 1 328 oppilaasta.

Puhuminen taitotasoina

B-saksan puhetehtävien suorittajia oli 1 080, ja heidän saksan kielen todistus- arvosanojensa jakauma oli lähes identtinen kaikkien arviointiin osallistuneiden oppilaiden saksan kielen arvosanajakauman kanssa. Puhetehtäviin ei siis vali- koitunut muista vastaajista poikkeava joukko oppilaita. Puuttuvan tiedon osuus vaihteli puhetehtävittäin, ja kokonaistaitotasoon on huomioitu kaikki ne oppi- laat, jotka suorittivat vähintään kaksi tehtävää.

Puhetehtävistä ensimmäinen oli monologinen kerrontatehtävä, jossa oppilaan piti esitellä itseään ja lähipiiriään kuvitteelliselle vaihto-oppilaalle, joka oli tu- lossa asumaan oppilaan kotiin. Muut tehtävät simuloivat arkitilanteita (vointi, kahvilassa asioiminen ja elokuvalipun osto).

Taulukkoon 39 on koottu puhumistehtävien ratkaisuosuudet eri taitotasoilla tehtävittäin sekä vähintään kaksi tehtävää suorittaneiden oppilaiden tulosten keskimääräisenä taitotasona. Tavoitetasot A.1.1–A1.2 on tummennettu.

Taulukko 39. B-saksan puhetehtävissä saavutetut taitotasot prosentteina Saavutettu

taitotaso Kerronta 1:

Esittely (n=1 076)

Arkitilanne 2:

Vointi (n=1 066)

Arkitilanne 3:

Kahvilassa (n=1 068)

Arkitilanne 4:

Elokuvalippu (n=1 060)

Puhetehtävät yhteensä (n=1 080)

Alle A1.1 1,7 6,1 5,1 8,5 3,1

A1.1 8,4 15,0 11,8 17,7 10,6

A1.2 15,8 20,8 18,6 22,1 20,9

A1.3 24,3 22,0 23,6 22,1 25,8

A2.1 21,1 16,2 18,2 14,5 18,2

A2.2 16,8 12,2 13,9 8,5 13,4

B1.1 8,6 5,9 6,4 4,6 5,6

B1.2 2,5 1,1 1,9 1,4 1,8

B2.1 tai yli 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6

Tavoitetasoille

sijoittuneet 24,2 35,8 30,4 39,8 31,5

Alemman tavoite-

tason alittaneet 1,7 6,1 5,1 8,5 3,1

Ylemmän tavoite-

tason ylittäneet 74,1 58 64,6 51,7 65,4

Tavoitetasot

saavutettiin erinomaisesti erinomaisesti erinomaisesti erinomaisesti erinomaisesti Kerrontatehtävästä suoriuduttiin parhaiten, kaiken kaikkiaan jopa erinomaisesti, koska ylemmänkin tavoitetason A1.2 ylitti kolme neljännestä (74 %) oppilaista.

Vastaavasti alemman tavoitetason A1.1. alittajia eli tyydyttävästi tai heikosti suo- riutuneita oli vain vajaa 2 %. Tavoitetasojen saavuttamisen näkökulmasta parhai- ten hallittu arkitilanne oli kahvilassa asiointi, josta 95 % suoriutui ainakin alem- man tavoitetason mukaisesti tuottamalla vakiintuneita ilmauksia ja käyttämällä ymmärrettävästi muutamaa keskeisintä perussanaa ja -fraasia. Vain noin 5 % oppilaista ei yltänyt tässä tehtävässä alemmallekaan tavoitetasolle.

Kaiken kaikkiaan 32 % oppilasta sijoittui tavoitetasoille ja ylemmänkin tavoite- tason ylitti 65 % oppilaista (taulukko 39). Puhumisen tavoitteet täyttyivät arvi- oinnin perusteella erinomaisesti. Suurin osuus oppilaista sijoittui taitotasolle A1.3, joka merkitsee, että puhuja osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään ja selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista saksan kielellä. Tätä seuraavilla A2-tasoilla tilanteiden kirjo laajenee ja kieliaines täsmentyy. A2-tasoille ylti vajaa kolmannes (32 %) oppilaista. Alemman tavoite- tason alittajia oli vain kolme prosenttia.

Seuraavassa annetaan muutamia esimerkkejä eritasoisista puhesuorituksista, jotka on merkitty muistiin käyttäen liitteessä 6 esitettyjä litterointikonventioita (http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2009/px-gat2.pdf).

Näyte 1: Esittelyvideo

In document karvi.fi (sivua 194-199)