• Ei tuloksia

Tieto on valtaa - myös sosiaalitieteissä näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Tieto on valtaa - myös sosiaalitieteissä näkymä"

Copied!
3
0
0

Kokoteksti

(1)

T IETO ON VALTAA

MYÖS SOSIAALITIETEISSÄ

Pääkirjoitus

Vuosi 2018 on tutkimustiedon saatavuuden ja saavutettavuuden merkkivuosi So- siaalityön tutkimuksen seuralle. Taustalla on ensinnäkin kumppanuusseuramme Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa julkaisemamme Janus-lehden siirtyminen Open Access -julkaisumuotoon. Tästä myös Sosiaalipoliittisen yhdistyksen pu- heenjohtaja, professori ja varadekaani Liisa Häikiö kirjoitti Januksen kuluvan vuo- den ensimmäisessä numerossa.

Tieteellisessä julkaisutoiminnassa on vahvistunut vaatimus tieteellisen tiedon saata- vuudesta ja saavutettavuudesta siten, että tutkimus on vapaasti luettavissa internetissä välittömästi tutkimuksen julkaisun jälkeen. Tavoitteena on, että tutkimukset julkais- taan kokotekstinä ilman, että niiden käyttöön tai levitykseen kohdistuisi rajoituk- sia. Janus on ottanut tässä asiassa tärkeän harppauksen eturintamassa suomalaisten tiedelehtien joukossa. Sosiaalityön tutkimuksen seura on toimintasuunnitelmassaan asettanut tavoitteekseen muun muassa ”parantaa sosiaalityön tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa, edistää tutkimustulosten, asiantuntemuksen ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä”. Tähän tavoitteeseen toteutettu muutos vastaa erinomaisesti.

Sosiaalityö on hyvä esimerkki laaja-alaisesta yhteiskuntatieteellisestä asiantuntija- työstä, josta sijoitutaan käytännön työelämässä erilaisiin sosiaalityön asiakas-, hal- linto-, tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtäviin sekä muihin vaativiin asiantunti- jatehtäviin. Tietoa tarvitaan oman osaamisen ja asiantuntijuuden rakentamisessa;

asiantuntijuus kasvaa teoreettisen tiedon, ammatillisen osaamisen ja tutkimuksellis- ten taitojen vuoropuheluna. Suhde tietoon saattaa kuitenkin muuttua siirryttäessä hektiseen työelämään. Kun kalenterin täyttävät asiakastapaamiset, palaverit, päätök- senteko ja muut arjen vastuut, voi tutkimuksen maailmaan uppoutuminen ja työn kehittäminen tätä tietoa hyödyntämällä olla vaikeaa. Esimerkiksi tarkastellessamme vielä julkaisemattomassa tutkimuksessamme (Kuusisto & Kalliomaa-Puha) sosi- aalihuoltolain (1301/2014) tarjoamien uusien välineiden käyttöönottoa kuntien sosiaalityössä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden, tässä tapauksessa päihdeon- gelmaisten asiakkaiden kohdalla, tulokset olivat jopa hälyttäviä. Vain kolme neljästä sosiaalityöntekijästä oli päässyt osallistumaan lakia koskevaan koulutukseen. Sosi- aalityön asiakastyötä tekevistä vastaajista vain alle puolella oli ollut mahdollisuus käyttää työaikaansa uusien normien omaksumiseen, vaikka laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) tätä edellyttää. Vain harvassa työskentelykunnassa seurattiin ja kehitettiin päihdeongelmaisten asiakkaiden hyvinvointia ja palveluita siitäkin huolimatta, että laki tätä vaatii.

(2)

pääkirjoitus 102

Tiedon ylläpito vaatii resursointia. Työn kehittämisen näkökulmasta tieto ja osaa- misen päivittäminen asettuvat sosiaalityössä tärkeään rooliin ja seurannaisvaikutuk- set kohdistuvat ennen kaikkea asiakkaiden eduksi. Sosiaalityö asettuu merkittävään, eettisesti virittyneeseen rooliin. Tieto on arvokasta, kun se tuottaa käytännön hyö- tyjä, totesi fi losofi ja valtiomies sir Francis Bacon (1561–1626). Tähän on helppo yhtyä. Sen lisäksi, että tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan tiedepo- liittisin ratkaisuin siten kuin Januksessa on tehty eli avoimen julkaisemisen suun- taan siirtymällä, on tutkimusyhteyden säilyttämiselle luotava tilaa myös siellä, missä sosiaalityön käytännön työtä tehdään.

***

Kuluva vuosi on seurassa myös kasvokkaisen tutkimustiedon välittämisen vuosi;

helmikuussa kuultiin ajankohtaisesta tutkimuksesta Sosiaalityön tutkimuksen päi- villä Tampereen yliopistossa. Päivien yleisössä oli laajasti sosiaalityön tutkijoita, so- siaalityöntekijöitä ja muita kentän toimijoita sekä opiskelijoita. Pohjoismaisten so- siaalityön tutkimuksen seurojen (Forsa Nordic) ja sosiaalityön koulujen (NOUSA) joka toinen vuosi järjestämä Nordic Social Work Conference 2018 pidetään Hel- singin yliopistossa (Svenska social- och kommunalhögskolan järjestämänä) 21.–23.

marraskuuta. Konferenssin teemana on ”Power and Social Work” ja se tarjoaa poh- joismaisille ja kansainvälisille tutkijoille ja sosiaalialan ammattilaisille ainutlaatui- sen kohtaamispaikan ja mahdollisuuden jakaa ja luoda uutta tietoa, nä kemyksiä ja kokemuksia sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön eri näkökulmista.

Nordic Social Work Conference 2018 kutsuu ja haastaa alan toimijat käsittele- mään kysymyksiä vallasta, vallan puutteesta sekä valtasuhteista. Muuttuvat poliitti- set intressit ja pyrkimykset sekä teknologiakehityksen luomat edellytykset herät- tävät uusia kysymyksiä valta-asetelmista ja -rakenteista sosiaalityössä. Mahdollisia kehityssuuntia pohjoismaisessa kontekstissa ovat muun muassa asiakkaiden vas- tuullistaminen ja tiukentuva valvonta, häilyvät institutionaaliset rajat moniamma- tillisten ryhmien välillä sekä sosiaalityön ammatillisuuden hämärtyminen tehtä- vien ja vastuun siirrolla muille toimijoille julkisen sektorin sisä- tai ulkopuolella.

Yleisesti ottaen teknologian synnyttämät virtuaaliset työkalut ja sosiaalinen media tarjoavat sekä uusia mahdollisuuksia että uhkia sosiaalityölle. Kehityskulut tapah- tuvat laajassa yhteiskunnallisessa kontekstissa ja ideologisesti polarisoituneessa il- mapiirissä, mikä luo epätasa-arvoa ja uusia rakenteellisia hierarkioita. Vaikutukset näkyvät kansalaisten keskuudessa, mukaan lukien kasvavassa joukossa ihmisiä, jotka ovat akuutisti sosiaalipalveluiden tarpeessa. Konferenssissa näemme myös, miten sosiaalityössä on kehittynyt uusia tapoja vaikuttaa yhteiskunnan eriarvoistaviin ja syrjiviin rakenteisiin sekä edistämään sosiaalista hyvinvointia.

Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävä on osallistua tieteidenväliseen keskuste- luun ja konferenssin teema avautuukin yhteiskuntatieteellisesti sosiaalityötä laa- jemmalle. Konferenssiin kutsutuista pääpuhujista Walter Lorenz (Bozen-Bolzanon vapaa yliopisto, Italia ja Kaarlen yliopisto, Praha) on sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan

(3)

pääkirjoitus 103

eurooppalaisen vertailevan tutkimuksen keskeisimpiä nimiä. Dorte Caswell (Aal- borgin yliopisto) on perehtynyt käytännön sosiaalityöhön ja -politiikkaan, erityi- sesti hyvinvointipolitiikan tuotoksiin asiakkaiden näkökulmasta. Virginia Eubanks (Albanyn osavaltion yliopisto, Yhdysvallat) on tutkinut ja kirjoittanut merkittäviä teoksia teknologiasta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä niiden välisistä yhteyksistä.

***

Yleisohjelman lisäksi Nordic Social Work Conference 2018 tarjoaa joukon te- maattisia työryhmiä, joihin puheenvuorokutsu (abstraktien palautus) on auki tou- kokuun 21. päivään saakka. Ilmoittautuminen konferenssiin aukeaa kevään aikana:

https://www.helsinki.fi /en/conferences/nordic-social-work-conference

Sosiaalityön tutkimuksen seuran puolesta toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi!

Katja Kuusisto

Sosiaalityön tutkimuksen seuran pj.

Dosentti, yliopistonlehtori Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

tää, miksi erilaisia tietoa koskevia näkemyksiä kuitenkin kannattaa opiskella ja reflektoida käytännön perustana. Evansin ja Hardyn ohjelmallisen näkemyksen mukaan sosiaalityön

The Conference had three main topics, which introduced different approaches to the History of Ideas: The Book in History, Identity and the Public Life and Sciences,.. Humanities and

Näistä lähtökohdista Marjatta Eskola myöhemmin kiteytti näkemyksensä so- siaalityön toimintatavasta metodiseksi ajatteluksi. Ollakseen sosiaalityötä on sosiaalityön

Nordic Social Work Research lehden käytännön tutkimuksen teemanumero on kiinnostava ja perusteellinen katsaus sosiaalityön käytäntötutkimukseen, sen perusteisiin sekä

Hän toteaa myös, että huo- miota pitäisi kiinnittää enemmän so- siaalityön arkeologiseen diskurssiin, sosiaalityön erityiseen luonteeseen, ja siihen miten ammattilaiset

Anticipating the recent labor strike after previous industrial disputes in 2018 at UK universities, the work included here emanates from two dialogues at the Nordic

Begin- ning with a review on how second homes and health are linked in the Nordic societies from the point of view of Nordic lifestyles, social development, policy debates, and

Hel- singin kongressin järjestäjäyhteisöt olivat Helsingin yliopisto (suomen kielen laitos ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuu- den laitos) ja Kotimaisten kielten