• Ei tuloksia

Elämästä sanoilla ja sanoissa, jotka pettävät näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Elämästä sanoilla ja sanoissa, jotka pettävät näkymä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

310

näkökulmia kirjallisuuteen

Elämästä sanoilla ja sanoissa, jotka pettävät

Stanley Cavell (2010). Little Did I Know. Stanford University Press. 558 s.

STANLEY CAVELL kirjoittaa vuo- lasanaisen omaelämänkerran ja päästyään sivulle 523 hän toteaa:

”Me olemme, me elämme, maanpaos- sa sanoistamme, niistä poispäin kään- tyneinä, muukalaisina itsellemme ... tähtiä vailla.” Arkikielen filosofi Cavell ei pääse autobiografiassaan- kaan eroon sanoista eikä niiden itseä muovaavasta vaikutuksesta.

Sanat mahdollistavat elämänmuo- don, mutta ne myös sysäävät epä- varmalle pinnalle. Suuren vaikutta- jansa Wittgensteinin tavoin Cavell näkee, että kielen käyttö on juoksua kielen rajoja päin.

Aikuiskasvatuksen näkökul- masta Cavellin tekee ajattelijana kiintoisaksi hänen perusteesinsä siitä, että filosofia on täysi-ikäisten kasvatusta. Tällä Cavell viittaa siihen, että filosofia voi paljastaa arkisen kielenkäytön epäselvän luonteen. Tämän myötä avau- tuu tilaisuuksia kasvulle. Cavellin luonnehdinnassa filosofian tehtä-

vänä on saada reflektoimaton hä- märässä vaeltaminen pohdituksi ja punnituksi matkaksi valoisaan.

Hänen mukaansa filosofian kie- lellisen käänteen jälkeen tämän tehtävän tulkinta on kytkeytynyt kielen käytön, ja erityisesti arkisen puheen, tutkimukseen.

Cavell on filosofiassaan yhdis- tänyt analyyttista mannermaiseen filosofiaan. Hänelle filosofia on keskustelua ja ajatusten uudel- leenkehittämistä. Tärkeimpinä keskustelukumppaneinaan hä- nellä ovat maanmiehensä Tho- reau ja Emerson, sekä eurooppa- laiset Wittgenstein, J.L. Austin ja Heidegger. Näiden ajattelijoiden omaperäisten ja omintakeistenkin tulkintojen myötä Cavell on pää- tynyt ajatukseen, jonka mukaan fi- losofia lähtee liikkeelle arkisesta ja tutusta. Tämän takia mikä tahansa arjen ilmiö voi olla lähtökohta filo- sofiselle tutkimukselle.

Cavellin mukaan emme näe

arkea selvästi. Hänelle arjen ta- vanomaisuus on tavatonta (extra- ordinary of the ordinary) ja tavaton on tavallista (ordinary of the extra- ordinary). Näistä korostuksista kä- sin hänen omaelämänkertansa on poikkeuksellisen mielenkiintoi- nen projekti: ihminen, joka koros- taa, että mikä tahansa tapahtuma on lähtökohta filosofialle ja mikä tahansa filosofia on kasvattavaa, voi ottaa myös oman elämänsä fi- losofisen teoretisoinnin kohteeksi.

Miten Cavell suoriutuu oman elämänsä kertomisesta filosofi- seen tapaan?

FILOSOFINEN KERTOMUS, KERTOMUKSEN FILOSOFIA

Perustasolla Little Did I Know on kertomus juutalaisesta pojasta, joka syntyy 1920-luvulla, varttuu lama-aikana, opiskelee musiikkia ja kiinnostuu filosofiasta. Varsinai- sen oman ajattelun suuntansa hän löytää kielellisen käänteen myötä,

(2)

311

NÄKÖKULMIA KIRJALLISUUTEEN

AIKUISKASVATUS 4’2011

toimii Harvardissa professorina, ja luo uraa filosofialla, joka yhdistää kirjallisuutta ja filosofiaa.

Tämäkään ulottuvuus ei ole mielenkiinnoton. Vähintäänkin se tarjoaa joukon akateemisia anekdootteja. Lukija saa tirkistellä, minkälaisia keskusteluja Thomas S. Kuhn kävi kirjoittaessaan Tie- teellisten vallankumousten rakennet- ta tai että elokuvaohjaaja Terence Malick jatko-opiskeli Harvardissa tavoittenaan väitellä Heideggerista aikana, jolloin ajattelija oli tyystin tuntematon Harvardin oppituo- leilla istujille.

Cavellin elämäntarinan tausta- na välkkyvät toinen maailmansota, rotuerottelun Yhdysvallat, ihmis- oikeusliikkeen nousu 1960-luvul- la, filosofian kielellinen käänne ja sen myötä tuntemus, ettei filoso- fialla ole enää paluuta entiseen, opiskelu ja toiminta Harvardin ja Berkeleyn akateemisissa ympäris- töissä sekä juutalaisena amerikka- laisena kasvaminen. Cavell ei lataa näille ulottuvuuksille poliittisia merkityksiä. Cavellin filosofiakäsi- tyksessä filosofia ei ota kantaa po- liittisesti, vaan yrittää analysoida elämänmuodon perusteita. Hä- nen filosofiansa lähtee ihmiselä- mästä ja ihmisten kiinnittymisestä sanoihin.

Kiinnostavammaksi kirja käy syvätasollaan. Samalla kun kir- joittaa omaa elämäänsä, Cavell työstää kysymystä, miten omaa elämää kerrotaan, miten syvät henkilökohtaiset tuntemukset ja kokemukset ilmaistaan jaetulla kielellä. Cavellin tapa kertoa elä-

mänsä on kannanotto muodon tasolla. Hän merkitsee kirjan kat- kelmat niiden kirjoittamispäivän mukaan. Omien sanojensa mu- kaan hän ei halua luoda kuvaa, että elämästä voi kertoa suoraviivaisen narratiiviin. Vaikka omaelämän- kerta on kronologinen, se pouk- koilee moneen suuntaan ajassa, antautuu filosofiseen pohdintaan ja esittää lukijalleen kysymyksiä.

Se on Cavellille tyypillinen stra- tegia, jossa samalla kun kerrotaan, asetetaan lukijalle kysymys, mitä kertominen itse asiassa on.

Cavellin kirja hyödyntää hä- nen normaaleja kirjoittamisen maneereitaan. Hänen pitkät lauseensa polveilevat ja eksyvät suluissa pohtimaan sivulauseis- sa esiinnostettuja asioita. Kuten Wittgenstein, myös Cavell esit- tää lukijalle jatkuvia kysymyksiä, joihin hän joskus palaa, joskus ei.

Hänen omaelämänkertansa on sa- malla kertaa yritys kertoa itseään ja filosofoida omien kokemusten- sa pohjalta. Tämän takia Cavellin tekstillä on tapahtumiaan laajem- paa mielenkiintoa. Se toiminee johdantona niille, jotka haluavat ymmärtää, miten ja miksi Cavell ajattelee. Ainakin kirja on hänen helppolukuisimpiaan.

KIRJA EKSYMISISTÄ JA NIIDEN MERKITYKSISTÄ

Cavellin mukaan kielen filosofia on niin yleisten väittämien teke- mistä, että kuka tahansa kielen puhuja voisi myöntää asian ole- van näin. Elämänkerrassaan Ca- vell pyrkiikin koskettelemaan nii-

tä asioita, jotka yhdistävät kaikkia.

Vaihtoehdot ovat hänelle yleisten, kaikkia koskevien kokemusten kommunikointi ja niiden pohjalta teoretisointi, tai vain häntä kosket- tava, yksilöllinen ja partikulaari- nen kokemus, jota on vaikea jakaa muille eikä resonoi jatkoajatuksia lukijoissaan. Cavell kokoaa kir- jaansa minun lukukokemukses- sani molempia – sekä yleisempiä huomioita että anekdootteja, jotka vaikkakin hauskoja, ovat yksityisiä, vailla syvempää merkitystä.

Onnistuessaan Cavell pystyy koskettelemaan oman ajattelun- sa peruslähtökohtaa. Hänen mu- kaansa filosofia alkaa silloin, kun olemme eksyksissä, emme tiedä miten tässä tilanteessa suunnis- tetaan, kun emme ole perillä pai- koista. Kertomalla omia koke- muksiaan ja umpikujiaan Cavell herättää lukijassakaan kysymyk- sen, eikö näissä kokemuksissa ole jotakin yleispätevää: eivätkö kaikki ole joskus samalla tapaa ymmällään elämänsä ja sanojensa edessä?

Cavellin mukaan juuri eksyk- sissä oleminen herättää halun fi- losofiaan. Mikäli lukija samaistuu Cavellin tuntemuksiin, on hän jo astunut ison askeleen kohti ajat- telua, että eksyksissä oleminen – kokemus arjessa ja arjesta – on kutsu ajatteluun, asioiden näke- miseen uudesta näkökulmasta, ja tätä kautta kasvuun.

Tomi Kiilakoski

tutkija, Nuorisotutkimusseura Oulu

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Kirjailijanliiton edustaja toteaa: ”On täysin mah- dotonta, että kirjailijoilla olisi yhteiset eettiset ohjeet samaan tapaan kuin journalisteilla ja

Ihmissuhdealan ja muidenkin alojen ammattilaiset joutuvat nykyään ”poisoppimaan” sel- laista ammatillista käyttäytymis- tä, että tunteita, varsinkaan hankalia tunteita, ei

Kertoja näkee papin paitsi henkilönä, jolle hän ripittäytyy, myös kanssasyyllisenä siihen rikokseen, jonka haluaa tunnustaa: ”Ja ajattelin, että [tuntematon mies] oli

Se on myös laaja-alaisemmin katsottua etua paitsi opiskelijoiden ja tutkijoiden, myös kansalaisten tiedonsaannista, jonka parhaat toteuttamiskeinot joudutaan nyt

Terran lukijakuntaa ajatellen luetteloon voisi mainiosti lisätä maantiedon ja biolo- gian opettajat, sillä zoonoosit ovat havainnollisia ope- tuskohteita.. Niiden avulla

Vuoden 1929 pörssiromahdus romah- dutti myös velkaantuneiden yritysten rahoitus- aseman ja pakotti ne parantamaan taseitaan velkaantuneisuutta vähentämällä samalla taval- la

Varmaa on, että virukset ovat olennainen osa maapallolla esiintyvän elämän kokonaisuutta ja että maapallon elämä on riippuvainen vi- ruksista sekä evolutiivisesti

Se mitä Schmitt tarkoittaa ”poliittisella” ei siis koske ainoas- taan käsitteitä sanan teoreettisessa mielessä (Schmittin käsitteistä, ks. Pankakoski 2015) vaan myös