• Ei tuloksia

Tasapainoilua - Osallisena poikkitaiteisessa taideprojektissa

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Tasapainoilua - Osallisena poikkitaiteisessa taideprojektissa"

Copied!
63
0
0

Kokoteksti

(1)

Elina Nissinen

Ka didaai opi ä tet ö | ke ät Ku ataidekas atukse koulutusohjel a

Taiteide ja suu itelu korkeakoulu, Aalto- liopisto Oppo e i: Tero Le o

Ohjaaja: Ta eli Tuo i e

Tasapai oilua

Osallisena

poikkitaiteisessa

taideprojektissa

(2)
(3)

“ Tasapai o ja har o ia

o at ri akkaiskäsitteitä ”

(4)
(5)

“isäll s

. Johda to ... – . Lähtökohia ... – . ‘oolista i alkuasetel assa ja poikkitaiteise taideprojeki e lähtökohdista ... – . Tutki usk s s ja e akko-oletukset/h poteesi ... – . O asta taiteesta i ja taidekäsit ksestä i ... – . Filosofoi ia tasapai osta ja har o iasta ... – . Har o ia alku - ieto, kau eus ja h s ... – . Tasapai ossa tä ää ? ... – . Mitä tasapai o ja har o ia tarkoita at i ulle? ...

. Teoreei e tausta ... – . Mo itaiteista ai poikkitaiteista, taiteide älistä? ... – . Teoreei e peili: illai e tutki usr h ä i o teoreeisesta äkökul asta ... – -kurkistus ‘ h äil iö teoriaa

. Metodiikasta & iedo keruu e etel ästä ... – . Laadulli e toi i tatutki us ... – . Fe o e ologis-autoet ograisesta tutki usase teesta i ... – . Tiedo keruu etodi ja ai eisto ...

. Ai eisto a al si e etel ästä: ai eistopohjai e a al si

– il iö ku auskategoriat ... – . Tulki a su jekii isuudesta ja tutkija eiikasta ... – . Tutki usosa - Ai eistopohjai e tasapai o ta oitelu a al si ... – . Alustus ja k s kset ai eistolle ... – . Valla oto - johtajuus / roolit ... – . Jousto - ukautu i e / t t i e / ko pro issit ... – . Tasapai o r h ät öske tel ssä: aaka-ha ai toesit s ...

. Yhteis ärr s ~ tasapai o - ko u ikaaio / ku ioitus / luota us ... – . Tarkastelu eli pohdi taosuus ... – . Tutkiel a keskeisha ai ot, johtopäätel ät ja h öd t ... – . Tutki ise tu el ista ja tutkiel a o istu isesta ... – . Loppuajatuksia taiteellisesta hteist östä ja ku ataidekas atuksesta ...

Lähteet ...

(6)
(7)

Kirjaudu e ole at Ko ee sääiö erkkopal eluu Matei tu uksilla. Taitee ja kult- tuuri apuraha-hake ukse hö lää isessä ierähtää tu ia. Muuhu hake uksee kirjoi- tetua apuraha kä tötarkoitusta selosta aa kohtaa hie osäädetää pare i astaa aa Ko ee suosituksia.

Kuusi i uuia e e palautukse deadli e-aikaa . . klo : Matei huo aa kus- ta usar iossa lasku irhee : koko aissu a ei astaa udjeissa eritelt jä su ia. “ääiö

erkkopal elu toi ii hitaa i kui Aallo We Oodi kurssi-il oitautu isaa u a kello . Kol e i uuia e e uorokaude aihtu ista Matei pai aa ´talle a ja lähetä´ pai iketa

aikkei hake ukse udjeisi u ole ielä ehi t päi it ä.

: Hake ukse ilastatus päi it il oita aa `lähetet `.

Toi ota asi ä ä t öteliäät kol e tu ia ei ät alu eet hukkaa ...

30.9.2013 22:00 - 00:30 MINÄ & MATEI - SKYPE:

YÖLLINEN ONLINE-OPREAATIO/ KONEEN SÄÄTIÖ

Ka didaai tutkiel assa i perehd erää poikkitaiteise taidetapahtu a rake usprosessii o a osallistu a koke ukse i kauta. Mi ä ja kaksi jo a aissa ole aa uorta taiteilijaa järjes- tä e poikkitaiteise tapahtu a , joka toteutetaa Helsi gissä Balderi salissa toukokuussa . Tapahtu a e tulee ole aa hdistel ä klassista k usiikkia, i stallaaiota, perfor a ssia ja isuaalista taideta. Matei Gheorghiu o sä eltäjä ä astaa assa ko seriosuudesta ja kolla oraii- iste teoste ää i aise asta, ku ataiteilija O ta ia Balea esitää o a perfor a ssia, aloku aa ja ää tä hdistele ä projeki sa. Itse tule ole aa uka a aalauksilla i — suu itel issa o ös jo ki lai e li e- aalaa i e osa a usiikkiesit stä. Tilassa siis koetaa kaikkie taiteilijoide erillisistä ja hteisistä teoksista/esit ksistä kootu, taide uotoja sekoita ia koko aisuus.

Poikkitaiteise / o itaiteise ko sepi pärille rake tu at projekit tu tu at ole a k ää e e- e ässä ääri pi alla. Yhdistel ätaideprojekit o at erit ise luo tee sa tähde itä iele kii - toisi tutki uskohde ii taitee , taidekas atukse kui r h ät öske tel äkökul asta. Tä ä taideprojeki o he kilökohtaisesi erit ise erkitä ä sillä se o i ulle e si äi e laatuaa . E ole aie i osallistutu ut edes koulu ulkopuolisee taide ä tel , saai ollut uka a luo assa taide uotoja hdistä ää tapahtu aa. O jä itä ää päästä koke aa kui ka tällai e leisötapah- tu alli e taideprojeki kä tä össä toteutetaa ja illaista se rake ta i e pie r h ässä o .

1. Johdanto

(8)

Vastas t ee r h ä i alkutapaa iste aikaa pohdi tutkiel alle i kii osta aa äkökul aa. Kes- kit i kuulostele aa r h ässä i kä tä ää keskustelua: tu tui tärkeältä etä tutkiel a fokusoituisi jo- ho ki r h ästä itsestää ouse aa il iöö tai aiheesee . Pia huo asi etä projekia, se toteu- tusta ja sisältöjä koske at tasapai o ja har o ia k s kset ousi at r h ässä i jatku asi puheeksi.

Tapahtu a e rake ta i e o sarja erilaisia aiheita ja prosesseja, joide kaikkie taustalla aloi hah otaa sa a ta oitee : tasapai o ja har o ia lö tä ise ja säil tä ise . Näi kaksi eritäi kii osta aa k s stä; itä o o itaiteisee taideprojekii osallistu i e ? – itä o tasapai o, kui ka se saa utetaa ? kietoutu at ii isi toisii sa taideprojekia seuratessa i ja rake taessa i.

Näkökul a i kite t tutki usk s ksee : kui ka tasapai o tavoitelu il e ee poikkitaiteise ta- pahtumamme rakennusprosessissa? Usko , etä e piiri e tutki i e r h ätoi i taa osallistue

oi ulkopuolise a seuraa isee erratu a tuotaa aido paa ietoa tasapai o ta oitelu il iöstä.

Tutki usta ja projekia koske ia esioletuksia i, tutki usk s stä, sekä taidekäsit stä i tarkastele hei seuraa assa, lähtökohia ja alkuasetel aa käsitele ässä lu ussa.

Tasapaino ja harmonia o at ri akkaiskäsiteitä, joita k ää kä tetää paljo arkikielisessä kaike - kirja issa hte ksissä. Ter ejä tu utaa iljeltä ä erit isesi elä ä halli a ja ih issuhteide tee oihi k tke t i ä. Eri ieteide akatee isissa keh ksissä käsiteillä o h i ki arioi ia ko - teksteja ja erkit ksiä ai a lääkeietee tasapai oaisista usiikkiteoria to aalis-har o iaa ja lu- kuisii uihi . Tasapai o ja har o ia käsiteet kä läpi ilosoise pohdiskele alla ase teella hei lähtökohie esitel jälkee . Pu taroi ter eihi k tke t iä erkit ksiä historiassa ja t, sekä ku aile o aa ja tutkiel a i suhdeta iihi .

Teorialu ussa esitele monitaiteisuuden, poikkitaiteisuuden ja taiteidenvälisyyden päällekkäiset ter it. Valota ös Jauhiai e ja Eskola ‘ h äil iö-teokse teoreeista lähtökohtaa ja käsiteistöä; teokse suhtautu ista tutki aa i r h ää . Peilaa tasapai o ta oitelu il e t -

istä tutki uskohteessa i ‘ h äil iössä esitet teoriaa . Jauhiaise ja Eskola r h ää kata- asi käsitele ä teos uodostaa äi tasapai o ta oitelu a al si i pääasiallise iitekeh kse . Tapaustutki ukse i o tutki usstrategialtaa laadulli e toi i tatutki us. Tutki us e etel älli- sesi tutkiel a o luo a sekoitus autoet ograista ja fe o e ologista tutki usase eta. Lähtökoh- ta i o osallisuudessa, su jekii isessa koke uksessa ja tulki assa. Tiedo keruu e etel ä i o osallistu a ha ai oi i, koke ukse i raportoi päi äkirja uotoo . Puole uode aja tuota is- sa i päi äkirjoissa selosta r h ä i prosessi ete e istä, ku aile tapaa isia, siteeraa kirjee aih- toa sekä a aa tu te uksia i. Ai eisto a i toi i ie päi äkirjoje eritel ssä kä tä k s ksii perustu aa ai eisto tee oitelu e etel ää. Valota ai eisto keruusee ja a al silukuu liit iä

ali toja ja rake teellisia ratkaisuja e etel ällise esitel hte dessä.

(9)

Jäse elläkse i ha ai toja i jaa tutki ustehtä ä ai eistopohjaise a al si kategorioitai kol- ee tee aa , joide alla il iö toteutu ista tarkastele . Näissä kategorioissa pohdi tasapai o - ta oitelu il e t istä fokusoitue uoro aikutukse tasoo . Koska taideprojeki e toteutuu

asta tutkiel a palauta ise jälkee , a al si i tulee ai ohuesi si ua aa tasapai o ta oit- telu il e t istä projeki kä tä öllisellä päätökse teo tasolla esi . taidesisällöt . A al sissä esitet t ha ai ot ja argu e it perusta at koke uksellisille päi äkirja erki öille i ja äkökul aa s e tä ille iitauksille lähdekirjallisuutee , erit isesi ‘ h äil iö teoriaa .

Tutkiel a i lopussa pu taroi tutki usprosessissa esii ousseita keskeisha ai toja i. A al soi o - istu ista i tutki usk s kse astaukse etsi ässä - sa alla tarkastele o ia a al sejä i ja johtopäätel iä i kriiisesi. Ar ioi tutki ukse e etel ällisiä heikkouksia ja ah uuksia. Pohdi ös tutki ustuloste i ahdollisia h öt jä; oi ko iide ojalla esitää jo ki laisia ielipiteitä, suosituksia taikka so elta isesi erkkejä esi erkiksi astaa ie projekie , oppiai ei tegraaio tai taidekas atusha kkeide äkökul ista?

. Lähtökohia

2.1 Roolistani alkuasetelmassa ja poikkitaiteisen taideprojeki e lähtökohdista

Tutustui klassise k usiiki sä eltäjää Matei Gheorghiu asuessa i kesä “i elius-aka- te ia asu tolassa. N k ise Taide liopisto “i elius-akate iasta äsketäi aisteriksi al istu ut Matei Gheorghiu s t. o suorita ut ale a korkeakoulututki to sa ‘o a iassa ja opet- taa tällä hetkellä sä eltä istä ja usiikkiteoriaa Keski-pohja aa ko ser atoriossa. Hä o ös suo alaise Kor at Auki r k usiikki hdist kse puhee johtaja.

Juteli Matei ka ssa taiteesta ja taiteilijuudesta tör ätessä e toisii e asu tola kä tä illä.

Matei kertoi i ulle suu itele a sa o itaiteista taideprojekia lähtökohta aa koke us siitä, etä klassista k usiikkia uu k taitee ta oi pidetää ka sa keskuudessa outo a ja aikea- selkoise a. Näk de ka alta eri taide uotoje htee tuo i e luulta asi etäisi e e ä ja

o ipuolise paa leisöä kui esi erkiksi pelkkä ko seri. Matei kertoi ole a sa eritäi kii ostu- ut hteist östä uide uorte taiteilijoide ka ssa, taitee alasta riippu ata.

(10)

1. Mi u luo a i . . : Matei ja O ta ia

(11)

Kesä oli i ulle h i kiirei e ja aikka oli ki kii ostu ut ideasta, e osoita ut i okkuuta lähteä suu ittele aa lisäprojekteja itselle i. Koi ös, etei i ulla ollut tarpeeksi tuoreta ateriaalia itä esitää eikä toisaalta aikaa r ht ä akuuisi t östä ää uusia teoksia. Tiesi etä Matei itse o tuota ollisesi jo a aillisella tasolla.

Pidi e hte tä s ks itaa ja lukukaude alkaessa ärsi ihdoi tartua ilaisuutee — ta- jusi kui ka pote iaali e tällai e taideprojeki olisi tutki uskohtee a t ku tar itsi i spiroi a aihee ka didaai tutkiel alle i. Projeki taiteilijakokoo pa o oli tällä äli tuplaa tu ut kaksi ie- hiseksi: O ta ia oli liit t Matei t öpariksi. “uo essa ja uualla Euroopassa taiteellaa akii i- sesi esillä ole a O ta ia Balea s t. o aloku a-, aalaus-, ideo- ja i stallaaiotaiteisii keskit ä uori taiteilija. O ta ia o Matei ta oi suorita ut ka didaai tutki to sa ‘o a iassa, jo ka jälkee hä o opiskellut ja t öske ell t “aksassa ja lopulta päät t “uo ee . N t jo seitse-

ä uota “uo essa asutuaa Matei ja O ta ia tör äsi ät toisii sa satu alta ai kaksi uota takaperi . Taiteellisesta hteist östä heillä ei keske ää ole aie paa koke usta.

Lähtöideassa i liit i tähä o itaideprojekii ai oastaa ka didaai opi ä tet ö i kauta. K - s i ki ai a aluksi kaksikolta lupaa seurata tapahtu a rake usprosessia jostaki äkökul asta tutkiel aa i arte . Tä ä ei ollut ku allekaa i kää uotoi e o gel a – päi astoi : arsi - ki Matei tu tui ole a otetu kii ostuksesta i ha keta kohtaa . Pia heräsi keskustelu i u ki liit isestä i projekii paitsi tutkija a ös taiteilija a. Tekisihä se taidekoko aisuudesta e istä o ipuolise a . Mi u ei kauaa tar i ut pohia: tässä olisi t e si äi e ilaisuute i osallis- tuatällaisee r h ät öske tel . “itä paitsi hteist öprosessi tutki i e osallisuude kauta tu - tui taidekas ataja-opiskelija äkökul asta i ielekkää ältä kui projeki si ustaseuraa i e .

“ skuussa taideprojeki e suu itelu lähi kä ii tällä kokoo pa olla. E tällöi ielä tu - te ut O ta ia ia laisi kaa , Matei ki asta pari kuukaude ajalta. Edusta e eri taitee aloja ja osaa isalueita usiiki sä eltä isestä aalaukse , ja taidegraiika kauta aloku a-, i stallaaio- ja ideotaiteesee . Ole e hie a eri elä ä aiheissa iä ja opi toje suhtee ; i ä ielä koulu - pe killä , Matei ja O ta ia al istu eita ja t öelä ässä.

Taideko sepi e toteutusprosessissa ase a i jakaa tuu tarkkaile a tutkija ja osallistu a taiteilija roo- leihi , osallisuute i kauta tutki taideprojekia e ii sa otusi sisältä käsi . Tutkiel a i rake ta ise ka alta oli eritäi ole aista lukita päätös taiteellisesta jäse destä i projekissa; tutki usk s kse

uotoutu i e ja tutki us e etel ä ali ta o at tä si sidoksissa roolii i r h ässä e.

Taideprojeki e tulee ole aa tapahtu a, jossa klassi e k usiikki ja ää itaide hdist isu- aalisee taiteesee : aloku aa , ideotaiteesee , i stallaaioo ja aalaustaiteesee . Tapahtu assa esitä e teoksia e si ultaa isesi: iet istä tee oista kerto i a, htee sidotui a, perfor aii-

(12)

isi a esit ksi ä. P rki kse ä e o rake taa s ergi e elä s, joka takaa leisö iele kii o se kohde tu eista taide ielt ksistä riippu ata.

2.2 Tutkimuskysymys ja

ennakko-oletukset/hypoteesi

Halusi alita tutkiel aa i äkökul a , joka ei ai oastaa raportoisi htä taideprojekia, aa poh- isi sellaista k s stä, joka jossai ääri liit isi ihi taha sa hteistoi i taa ja toisaalta ihi taha sa taide ä tel tai -tapahtu aa . Jo kokoo tu iste e e sihetkillä ha aitsi jatku asi pu- heeksi ouse a tasapai oisuude , tasapai o säil tä ise ja har o ia lö tä ise ta oitee . Tä ä ta oite koski keskusteluissa e lähi ä asiata oiteta e eli projeki taiteellista s ergiaa.

Joulukuisessa päi äkirja erki ässä i pohdi tasapai o -k s stä projeki e koko aisuude äkökul asta.

Projekille ei toistaiseksi ole iedossa itää hteisesi alitua taiteellista tee aa. O atki tee a i o at ielä paljoli auki; riippuu siitä itä aiheita toiste teokset käsitele ät, itä jo ole assa ole ista teoksista i tule ota aa ukaa , sekä iet si siitä, itä koko ais- tee aa koske ia ajatuksia r h ää e keksii. -- Kuki taiteilija o ilassa esillä e sisijaisesi o alla taiteellaa – site astuussa osuudestaa teoste älisessä dialogissa. Tasapa o säil tä i e projeki eri ediaiste teoste älillä o ki keskusteluissa e tärkeäksi oussut seikka. Ko teksi uihi ilassa ole ii eritaiteisii teoksii o oteta a huo ioo ii o ia- kui hteisteoksia suu iteltaessa. Eri persoo allisuuksie , t lie , tee oje ja il aisutapoje tör ätessä o tärkeätä uistaa etä jaetu f sise ila lisäksi eidä o huo ioita a tapahtu a eri osie uodosta a leisil apiiri – ta oitee a o koko ais-

altai e taide-elä s. 20.12.2013 OTE PÄIVÄKIRJASTA: POHDINTAA

Asiaa aprikoitua i pääteli ös, etä tä ä ko i a straki tasapai oisuus aikutaa hääl ä ikää kui auto aaise a ideaali a; taustata oitee a, lähes kaikessa sii ä, itä e ih isi ä leisesi p - ri e ole aa ja saa uta aa . Kuite kaa tasapai o ta oitelua il iö ä si ä sä ei tu uta tutki- uksellisesi i etä ä . O ko tä ä jote ki ii itsestää sel ää ja luo ollista, etei sitä oi erot- taa o aksi il iöksee ? Tasapai o ta oitelulla ja tasapai oilulla tarkoita tässä il iöksi käsitä ää i tasapai oise /har o ise /sopusoi tuise ila /ila tee ta oitelua. Haasta itse i ja lähde etsi-

ää tasapai o ta oitelu il e t is uotoja, tutki usluuppi i alle joutuu o itaideprojeki - e. Tasapai oilu il iö tutki i e i e o aa itselle i e tuudestaa ieraa koke ukse kauta tekee tutki usprosessista i kii osta a .

(13)

Tutki usk s kse i: Millä ta alla tasapai o ja har o ia etsi i e il e e ät tä ä o itai- teise tapahtu a rake usprosessissa? kuulostaa o i utkaiselta, aikka se liit seuraa aa i todellisuutee ko i ole aisesi. A al soi leiseksi käsitä ää i tasapai o ta oitelu il iötä k- sitäistapaustauksessa: o assa poikkitaiteisessa r h äprojekissa i. Tutki siis r h ä e taustata- oitee har o ia roolia ja il e t istä kaksoista oitee e ko teksissa. ‘ h ät ö teorias- sa r h ä luo ollisella kaksoistavoiteella tarkoitetaa r h ä ukaa aihtele aa asiatavoiteta tässä: o itaidetapahtu a ja r h ä kii te destä huolehi aa tu etavoiteta. Tu eta oite tar- koitaa siis r h ä he kilöke ioissa ja kaikessa uoro aikutuksessa piile ää p rki stä uodostaa tu etasolla toi i a, kii teä r h ä. Jauhiai e & Eskola , - .

Esit kse e toteutuu asta toukokuussa jote rajaa tutkiel a i i e o aa tapahtu a rake - usprossi seuraa isee projeki lopputulokse a al soi i sijaa . Tästä aiheutu a a huole a i o ki se, ehiikö prosessi päästä jo ku laisee kii osta aa pisteesee ajoissa. “aa ko siis il iö - ku auksee i ukaa lai kaa taidesisällöllistä asiata oitee tasoa, ai a al soi ko il iö il e t -

istä lopulta ai r h äprosesseissa, tu eta oitee tasolla?

Usko -toi o - etä projeki ete e istä doku e toi at päi äkirja i, sekä iihi ahdollisesi liit- tä ä i suorat kirjee aihdo pätkät tule at ä tä ää e kohdat, joissa tasapai o o p rit lö - tä ää tai säil tä ää . Projeki e tapahtu apäi ä tu tuu ielä h i kaukaiselta — haasteeksi

uodostu ee ös ai eisto keruu lopeta isaja kohta ja a al siprosessi aloita ispiste. Ta oit- tee a i o laaia jollai e etel ällä jäse elt tasapai o ta oitelu a al si, joka ousee tutki- uskohteesta i ja ai eistosta itsestää . Ha ai oissa i ja päi äkirja-raporteissa i p ri a oi uutee – tutki uslu ussa lähdekirjallisuude uodosta a teoreei e peili tulee tuke aa teke iä i pää- tel iä ja a ta aa äkökul aa a al sii i.

Esioletukse i ja e akkokäsit kse i o , etä tasapai o ta oitelu o leisi hi illi e il iö, joka o uka a kaikessa ta oiteellisessa toi i assa heijastue ös se tuloksii . ‘ h ä i asiata oitee hte dessä har o isuus o ää ee lausutu ta oite, tu eta oitee hte dessä se o e e i - ki piilota oite. Näi tutkiel a i johtopäätöste h poteesi a tasapai o ja har o ia toi i a epä- suora a ja suora a taustata oitee a k tke t projeki kaksoista oiteesee oikeastaa kaikkie siihe liit ie prosessie kauta.

(14)

2.3 Omasta taiteestani ja taidekäsityksestäni

Ole kä ie i apaa-aja ku ataidekoulu , ku ataidepai oteise lä-koulu , sekä ku ataidelukio tai- detu eilla oppi ut il aise aa itseä i ja ideoita i ku ataitee peri teiste tek iikoide kauta. Täl- läki hetkellä ölj aalit, etalligraiikka ja litograia o at tärkei piä ku a teke ise e etel iä i.

Tei i-ikäi e Eli a ihaili ja tuoi realisista ja ka sallisro a ishe kistä ku aa, jo ka tee at leijui at ikio ja fa tasia kau okirjallisuudesta a e ta issa aise issa. Tek ise taidokkuude osoit- ta i e ja kehitä i e oli tärkeää. M öhe i r hd i kä tä ää teoste i i spiraaio a paljo ota ia i spo taa eja ila e aloku ia. T ö i tee at ja sisällöt lähi ät tule aa lähe pää, ouse-

aa he kilökohtaisista koke uksista ja tee oista. Vii e uosi a ole kii ostu ut äliaikaisuude , aja , paika , iele ila ja uisi käsiteistä. Tärkeä ole ise älit-tä tä ie , ei- i kää lais- te opeide hetkie , tai huo aa ato ie tu el ie p sä tä i e , ja äi erkit ksellisiksi

osta i e kiehtoo i ua.

Ai a ii eaikaisissa, ös tässä taideprojekissa uka aole issa teoksissa i o uusi pa a tee- a a i irraio aalisuus ja surrealisisuus - harha, ietel s, illuusio ja lu ous. Osi realisise esit s- tapa i kauta teoste sisällölli e ku asto illustroi a surdita. Taideopi to i Yhd s alloissa aikui at sekä tee oihi i etä teoste i ku astoo . Toi oi , etä taitee i luo jokaiselle kokijallee jo ki laise tari a , s tää ieliku a ja tu tee , herätää katsoja ieliku itukse .

Taiteide älis s ja tradiio aalisesi jaoteltuje taide uotoje sekoitu i e taiteellise hteist ö kauta o ielestä i ehdoto asi posiii i e suu taus k taiteessa; äi peri tei e ku a taide-

ä tel ki oi saada leisötapahtu allise aspeki . Toi o ki etä projekissa e sa a aikaisesi o i aistei koeta at teokset hdessä oisi at puhutella astaa otajia koko ais altaise i ja s e i . O hie oa päästä a arta aa taitee teke ise koke usta i, joka e e tätä taidepro- jekia o rajautu ut i e o aa ku ataiteesee ja se peri teisii etodeihi .

Taitee ääritel ästä o puhutu kä tä össä jokaisella taide- ja taidekas atuskurssilla, jo ka ole korkeakouluopi toje i aika a suorita ut. O pohditu, ikä kaikki o taideta, iksi ja kuka siitä päätää. E r hd tässä tutkiel assa pite i eritele ää o aa taitee ääritel ää i jo ter i sisällöllise kata uude tähde sekä siitä ksi kertaisesta s stä, ete aliteta asi ieläkää ole lö tä t itää persoo allista, leispäte ää tai ko pakia astausta k seisee ikuisuusde aii . Joihi ki taitee luo eta koske ii ase teisii osaa sitoutua. Arikkelissaa Visuaali e il aisu ja tapahtu allisuus taidepedagogise a lähtökohta a Kilju e , osu asi kite tää taidekäsi- t kse , jo ka jaa : Taide o se kohtaa i e , tapahtu a joka jää teokse ja katsoja älii . Toisi

(15)

sa oe taide tapahtuu su jekii ise il aisu ja su jekii ise tulki a dialogissa. Kute dialogissa ai a, o taiteessaki siis k s s ai oalaatuisista elä ksistä, joita sekä teos tekijä teokse taustal- la etä tulkitsija o i e ajallisi e ja paikallisi e ko tekstei ee tapauskohtaisesi ääritä ät.

Florida “tate U i ersit ssä opiskellessa i suorii erää h i kii osta a taidekas atuskurssi profes- sori Tho as A derso i ohjauksessa. A derso i holisi e taidekas atusajatelu uistutaa ah asi Ela di prag aisise esteiika ja sosiaalise uoro aikutukse allia. A derso i opissa taide äh- dää ko u ikaaio , sosiaalise ja ekologise oikeude ukaisuude edistä ise äli ee ä: taide o todellista elä ää arte . O a taide- ja taidekas atuskäsit kse i ehdoto asi uokkaa tui A derso i Art for Life kurssilla.

H ä taide, taas arsi a surdi, ääritel ältää a oi käsite ielestä i puhutelee ja kosketaa ahdollisi a o ia tulkitsijoita; se o luota a ja älitetä ä erkit ksiä - teos o taiteelle äli- ear oi e . Toisaalta ole tode ut, etä ii ikää tätä taitee äli e- ai itseisar o -k s stä o llätä ä aikeaa ko e toida. Voisiko taitee itseisar o i e o aa piillä se tä si erkit ssi- do aisessa luo teessa: luo taisessa ja h i o i uotoisessa äli ear ossa?

. Filosofoi ia tasa-

painosta ja harmoniasta

. Har o ia alku - ieto, kau eus ja hyvyys

Kreika tologiassa Har o ia oli so u ju alatar. Et ologisesi sa a tarkoitaa htee liitä- istä, arkikielessä lee sä sopusoi tuista ilaa. ‘oi ila. , . Har o ia sa aa pohditaessa ajaudutaa siis äistä ätä takaisi a iikkii , josta sa a juo taa juure sa. Hauska satu us si ä sä, etä projeki e taiteilijakol ikossa o jo lähtökohtaisesi har o iaa: O ata ia tarkoitaa oktaa ia,

usiikkiter iä, joka Kreikassa tu eii i ellä har o ia Kurkela, , .

A iiki klassisissa ilosoioissa usiiki ja luo o ieteise ate aiika sekä f siika har o- ia ja tasapai o liit ät iet ihi lai alaisuuksii :käsit ksee järjestel istä, jossa koko aisuus o tasapai oa hake a hdistel ä fu kio aalisia osia. Osie erkit kset puolestaa liit ät i e - o aa iide tehtä ää koko aisuude ko teksissa. Näi usiikkiteoria , ate aiika ja f siika

(16)

2. The spirit. : Eräs esit ksee e tule ista hiili aalauksista i

(17)

kaa a aiset rake teet ja kaike k tköksellis s käsitetää ikää kui u i ersu i ole ukse relek- io a. Ih i e o osa koko aisuuta, ei se ulkopuolella. Ih ise o tärkeää ärtää o a paikka sa

aail assa ja iedostaa osa sa luo o järjest ksessä ja kaikkeude s stee issä. A iikissa har o- ia käsite k tke t i siis pohji iltaa järkee , u i ersaalii ietoo ja iedo käsit ksee . Järki o a ai ietoo , ieto taas koko ais altaisee h ää eli h ää elä ää . Atee a kreikkalaiset ar-

osi at kaikessa koko aisuude osie har o iaa, jota he kutsui at kos okseksi Pietari e , , . Idea o sii ä, etä kä tä töö k tke t ä iedo kauta ih i e oi saa utaa ärr stä, jo ka a ulla tasapai o eli ii kutsutu kultaise keskiie hake i e helpotuu.

Varto kirjoitaa kau eudesta pohjate o et ajatukse sa Plato i ja uide klassiste iloso- ie kirjoituksii elä ästä, ih isestä ja hteisku asta. Plato ise ilosoia ukaa kau eus ja h - s o at osa toisiaa – a iikissa e ähii ih ise toi i a ta oitei a, korkei pa a iha tee a.

Kauneus, harmonia ja sofrosyne o at kol e Plato i teksteissä h de ta oiteesee ja tä ä ötä leisee ietä isee ja taita isee kietoutu aa käsitetä. Näitä Plato i päällekkäisiä suh- dekäsiteitä Varto , - luo ehii Kau eude taito -kirja sa sa a i isessä lu ussa. Kau- eude periaateide a ulla ärretää koke ustodellisuuta: oikeita äk iä suhteita, jäse t - eis tä, järjest stä; koko ais altaista sopusuhtaa. Kau eus o a straki h ä ko kreisoitu a.

Kau eude eli esteeise , ja sitä kauta h ä eli eeise taito oidaa opetella ja äi saa utaa korkea paa ärr stä todellisuudesta. Har o ia usiiki koke ise kauta taase liit koke-

ustodellisuuta aisitodellisuuta leise ä todellisuude ; teoreeise todellisuude tajua i- see . Kuulta a har o ia osoitaa eille siis uutoi äk ätö ät järjest kset ja oikeat suhteet, se jäse tää kaikkeuta. Kol ata suhdekäsitetä, sofros eä, ei Varto ukaa ole oitu kää tää suo eksi: sa assa hdist ät oikeide suhteide taju, järke s ja ali. “ofros e o siis su jek- ii isee pohjaa a käsite jolla, oikeaa suhdeta ja järjest stä il aistaa Plato i teksteissä ih ise kohdalla. Varto , - .

Varto , - ukaa Plato i ilosoiassa äide iedo suhdekäsiteide a ulla ih i e oi altaa oikeat suhteet: hah otaa todellisuuta koko aisuute a ja saa utaa äi ietoa koko u i er- su i suhteista. Plato ille ietä i e ja taita i e o at htä, e o at ih ise tehtä ä p rki s h ää kaksi puolta. Tietä i e ja taita i e kite t ät kau eude , har o ia ja sofros e hal- li aksi iide ärtä ise ja ärrett je periaatteide ukaa toi i ise kauta.

O ko h ä , har o ia ja tasapai o ietä i e ja taita i e : osaa i e , siis ahdollista?

Ai aki a iikissa, kute Pietari e , toteaa: Oikea, h ä ja kau is järjest s oli lö detä issä ii aail assa ja hteisku assa kui ih ise ielessä ja ruu iissaki .

(18)
(19)

Ku itellakse i a iiki ilosoioide ideaali ukai e , tasapai oi e r h ät öske tel perustuisiki i e o aa d aa ise koko aisuude halli taa jäse iä hdistä ä iedo ja taido kauta. Har-

o i e lopputulos olisi siis elko epärealisi e ta oite, ikäli r h ä jäse iltä ei lö t isi äitä aadittuja iedo ja taido lahjoja ja tutki aa ase eta. Päätele , etä a iiki ilosoioide äkökul-

asta har o iahakui e r h ätoi i ta edell täisi ös jokaise jäse e aitoa p rki stä h ää ja site kau iisee lopputuloksee - ii itse sä ka ssa kui jaetuissa ta oiteissa. Vaikea sa oa kui - ka h eelli e ja ku ia hi oi e tä ä kokoo pa o olisi esi erkiksi Plato i ielestä olta a, jota se k ke isi tasapai oisee hteist öhö ja tuloksee . Taiteilijakol ikosta e ketää oi tuski luo ehia ai akaa lus uilijaksi; hteistä eetosta lie ee riitä äsi ös a iikkisesi ajatelle .

3.2 Tasapainossa tänään?

Esteeise ja eeise sulautu i e hdeksi ja sa aksi toteutuu ielestä i elko lailla k päi ä - ki lä si aisissa iha teissa. Matka arrella joki o tosi e t pielee . Kau eude käsite o kieroutu ut ja k tke t e tistä e e ä i e o aa aterialistisee kau eutee ja isuaalise kulttuuri kei otekoista ideaalia edusta aa ku astoo esi erkiksi alli itai e ais artalo iha -

e . “a alla kau eude pal o ta o saa ut li alla a iiki h de periaateesta. Tä ä il iö liitt ös k ajassa leiskielisesi kä tet tasapai oisuude ja a alogiseksi tulleesee har o isuude käsiteesee . Tasapai o o lähte t irtoa aa kau eude hte destä. Näe äisesi ja ideaalisi tästä aiheutu aa risiriitaa ei ole – ielestä i ero o kuite ki radikaali. Kau eudeksi tu tuu t riitä ä se, etä joki ä tää tasapai oiselta, aikkei se oikeasi sitä olisikaa . Kau euta o uudellee äärite- t t sta dardit tä tä ä ku a risiriitaisesta ideaalista. E ää ei siis ole ii äliä sillä, itä joki o , aa pääasiassa sillä, iltä se ä tää. Mi e tasapai oisuus ja har o ia katosi at?

Yleiskielisesi tasapai olla ja har o ialla tarkoitetaa risiriidato ta, sopusoi tuista ai eeto ta tai ko kreeista ilaa tai ila eta. Medioissa puhutaa taloudellisesta tasapai osta, kodi har o i- asta, he kisestä tasapai osta ja ii edellee . Jota saadaa tarke pi ku a siitä, itä erkit ksiä tasapai o ja har o ia käsiteisii ko otoidaa , o h ä kartoitaa issä hte ksissä iitä k ää ru saasi kä tetää . Jos har o ia ta oitelu liit i a iikissa ih ise ole uksee ja elä ä tehtä-

ää , ii k llä se iihi ielä k ää ki ii iisi liit . Tasapai o-ter i hte tee ah asi k tke - t iä uoisa oja aikutaisi atki ole a halli ta, ko trolli, iedosta i e ja itsetarkkailu. Tasapai o ja har o ia ei ät oi tapahtua luo ostaa sillä Ih i e o ku itel issaa astu ut a iiki ko- ko aise aail a ulkopuolelle: kaikkea ja kaike hallitse aa . Kute Varto , toteaa, t p ritää häi tä ää se tosiasia, etä ih i e o aail a osa, ei erilli e tarkkailija.

(20)

4. Balderi salilla . . : Matei kokeilee pia oa.

(21)

Pohiessa i k päi ä tasapai o ja har o ia -sa oje kä töä totesi , etä i ter et ilisee ohjeita elä ä halli taa ja ps kof sisee har o iaa , joka puolestaa usei esitetää a ai e a o elli- suutee . Google lö tää hakusa oilla tasapai o ja o ellisuus oi osu aa sisältäe aika paljo i kkejä ja li kkejä astaa aa k s ksee : Mitä site se kuuluisa o ellisuus ja tasapai-

oi e elä ä o ? Näillä sa oi asiaa pohii ös elä ä taido opiskelija Kouhia koisi ul- laan Elä tä sillä, tässä ja t! Niksit o ellise ja tasapai oise elä ä luo iseksi. Neisurfaille lö t lukuisia logeja joissa uistutetaa etä o ellisuus tulee pääsää töisesi sisältäpäi , ai a kute Wikströ toteaa O ellisuusopisto etusi ulla. A surdii tä dellis de ta oiteluu i-

outu assa itsetarkkailu kehässä tee e jatku asi itseä e koske ia ali toja illoi i käki ala keiiöps kologie ohjeisii ojate . Laadi aikataulu ii et ahdistu, aui apaudesta, lope- ta kieltei e ajatelu, s ö D- ita ii ia, zu aa, ältä hiilih draateja… Tällaisia elä ä pikkuosasia ko trolloi allako i ä, tä ä päi ä riippu ato i di iduaali, o istu pitä ää hallitse ato a koko aisuude kurissa, eli saa uta o e ja tasapai o ?

Varto , ukaa k ih i e o -- dekar oi ut o a aail a sa ja p rki t luo aa sii- tä koko aa toi eisii , ideaaleihi ja tule aisuude utopioihi perusta a . Vaikutaa siltä, etä “uo- alaistaki h i oi i hteisku taa osaltaa koossa pitää jo lapse a opitu, ksilö toi i taa ohjaa a or ie tä tä ise iha e: kas a e toteuta aa hteisiä ideaaleja. Lä si aiste , jatku aa kas ua ja kehit stä korosta ie k - hteisku ie rake teissa halli a ja alla kä tö tee at k tke t ät te- hokkuus- ja tuota uusajateluu . Yleiskielisesi ääritelt ä tehokkuusajatelulla tarkoitetaa ah- dollisi a h ä tulokse opeaa saa uta ista i i i resursseilla. “ii ä aiheessa ku tä delli- s de ta oitelu ja tehokkuusajatelu kor aa at tasapai oisuude ta oitee , ko pastutaa jo kauas a iiki kultaiselta keskiieltä.

Näe tehokkuude ta oitee iet ssä ääri tasapai o ta oiteelle astakkaise a: tehokkuusajat- telu taustalla toi i a lopputulos pai otuu toi i taprosessi li. Yksilö elä ää ja toisaalta koko

hteisku taa koske a ohella kaikki tä ä liit iete ki ös tutkiel a i ka alta kii osta aa äli-kokoisee ksikköö : r h ää . Tutki uskohtee a i ole a r h ä ksilöi ee o tapausesi erkki tä ä todellisuude ja aja tuoteesta. Kute ksilö ja hteisku a toi i assa, tu tuu ös r h-

ät öske tel ssä toi i a tehokkuus usei korostu a itseisar oise tärkeä ä seikka a. Kuite ki o ie ta oiteelliste r h ie tehoto uus johtuu i e o aa siitä, etei kaksoista oiteta - ärretä: asiata oite ie huo io tu eta oiteesta huolehi iselta Jauhiai e & Eskola , . Ei tehokkuus sili itsessää ole ikää kirosa a: jota r h ä e toteutaisi p rki kse sä, täh- tää e eki luo te asi ös tehokkuutee hteist össä e. Ydi o ki siitä, etä r h ä e ei ielestä i tulisi p rkiä tehokkuusta oiteesee tu eta oitee ohi, saai kaksoista oiteta e taustoita a tasapai o ta oitee kusta uksella.

(22)

3.3 Mitä tasapaino ja

har o ia tarkoitavat i ulle?

Mi ulle har o ia ja tasapai o o at, kute llä pohdi assa i ku aa , laajoja ja paljo kä tet jä kie- le leister ejä – riippuu kä töko teksista ja ajasta illaisia sidos erkit ksiä e saa at ja älitä ät.

Tutkiel assa i tasapai o ja har o ia o at päällekkäiskäsiteitä, joilla si ä sä iitaa iide leista- juisee , sopusoi tuista ilaa/ila eta tarkoita aa ääritel ää .

Vii eaikaiset taidekas atusopi to i o at osaltaa uoka eet äke stä i ter ie erkit ssisäl- löistä, i e o aa puhutaessatä ä päi ä ätoteutu astatasapai o ja har o ia ta oitelusta.

Ke i Ta i i Visuaalise kultuurikas atukse perusteet -kurssilla käsitelt La a i ps koa al i e teoria a asi i ulle koko aa uude t ppise äkökul a o aa käsit ksee i ih ise iele toi i -

asta ja tasapai o ta oitelusta. Tästä i spiroitu ut o a pohdi ta i asetaa tasapai o ta oitelu osaksi sitä loppu ato ta halua, jolla ih i e p rkii tä tä ää sisää rake etua ajee tu etaa . Halu ja ajee tu e ei ät ole sa a kui tar e. Tar e o pakko, joka liit he gissä säil isee ; halu ja

ajee tu e taas o at ih iselle t pillisiä illuusioita jotka liit ät ku iteltuu tarpeesee .

Mielestä i a soluuise tasapai oisuude , eli totaalise t d t eis de ila o a surdi, ahdoto ta oite. Tällai e a strakti taso tä delli e tasapai o tarkoittaisi jatku a halu ja ajee tu tee katoa ista: ksilö ehdoto ta t t äis ttä o aa elä ää sä ja kaikkee siihe , i kä hä kokee erkit kselliseksi – oli hä e elä ä sä site iha teellisella allilla tai ei. Ehkä tasapai o ta oitelu oisiki olla ääripää-ajatelu astaista, koko aisuude äke isee p rki ää ajatelua: se oisi olla koh- tuullisuuta? Ehkä h ä tasapai o o siis ös t t istä epätä dellis de ja epätasapai o äistä ät- tö tee . Tasapai o ei äi tar itse tarkoitaa tasapäis tä tai tasalaatuisuuta, aa pike i ki erää laista ko trasi kau euta… ehkäpä sitä jo ki laista erilaisuuksie hte äis tä, kaaokse logiik- kaa.Tä ä tutki ukse sekä taideprojeki ko teksissa ja iide itse sä ii kui kaike ta oiteelli- se tähde e siis iete kää ajatele, etei h ää tasapai oa ja har o iaa ka ata ta oitella. Iha teel- lise tasapai o ta oitelu oi parhaassa tapauksessa johtaa tarpeeksi h ä tasapai o lö t isee : o istu ee taideprojeki rake ta isee ja riitä ä h ä ka didaai tutkiel a kirjoita isee .

(23)

. Mo itaiteista vai poikkitaiteista, taiteide välistä?

Haaliessa i ietoa projeki e t ö i essäki hoke ista e o itaiteisuus- ja poikkitaiteisuus ter eistä llät i iide elko ru saasta kä töstä suhteessa ääritel ii , joita ei tu tu ut helposi lö t ä . Nikola pohii ku ataidekas atukse aisteri opi ä tet össää taiteide älis tä, o itaiteisuuta ja taideai eide i tegraaiota. Hä luo ehii Pääjokee , – iitate o- itaiteisuude ja taiteide älis de käsitei ä ja il iöi ä liit ä post oder ii taidekäsit ksee : Taide rikkoo rajojaa ja hä usea i o aikea sa oa ihi kategoriaa joki teos kuuluu Nikola , . Mo et k taiteilijat ja taider h ät ei ät e ää edes halua tulla ääritell iksi hde taitee - ala edustajiksi, aa o ialaisiksi taitee tekijöiksi.

Taiteidenvälisyydeksi Nikola itse kokee eri taitee aloje hdist ise ko u ikaaio ja hteist ö uo- dossa: Taiteide älis tä ta oiteltaessa oidaa tehdä erilaisia taiteide älisiä harjoituksia, projekteja ja koko aisuuksia, jossa keskit tää htee taiteesee ja se käsitel uide taitee lajie kauta ja a ulla.

Taiteide älis s o keskustelua taiteide älillä, jolloi toi e taitee laji oi tuoda s tä toise taitee la- ji sisältöihi ja sitä kauta ös ärr ksee . “a aa asiaa oidaa käsitellä eri taitei . Nikola , . Monitaiteisuus puolestaa erkitsee Nikolalle taiteide hdist istä i e o aa ksitäise teok- se tai teoste ko teksissa: taideteokse luo isee kä tetää eri taitee aloje etodeja, tai teos itsessää o hdistel ä eri taide uotoja.

Yhd Nikola ääritel ii o i paikoi . Mi ulle o itaiteisuus, poikkitaiteisuus ja taiteide älis s o at kuite ki pitkäli ös s o ejä: pikku i ahteissa toisistaa poikkea ia päällekkäiskäsiteitä.

Kä tä ki tässä tutkiel assa i ter ejä apaasi sekaisi . Mo itaiteisuudeksi, poikkitaiteisuudeksi ja taiteide älis deksi käsitä itse kaike laise erilajiste taitee uotoje usiikki, ku ataide, perfor-

a ssi j e. kohtaa ise ii taiteita kokoa issa taideprojekteissa, kui eri taiteita hdistä issä teoksis- sa. Tu tuu turhalta r ht ä tässä eritele ää äide ter ie sä eroja, koska iitä kerra leistajuisesi s o ei ä kä tetää ja käsitääkse i ko teksteissaa erkit ksiltää ki h i ärretää . Näitä ter ejä ja iide huoli ato ta kä töä o tosi kriisoituki . Esi erkki ä o Kiljuse ,

ielipide arikkelissaa Visuaali e il aisu ja tapahtu allisuus taidepedagogise a lähtökohta a: Taiteide älis s o ääretö ä huo o sa a ku aa aa useita projekteja. Usei e o rake etu eri ala a ailaiste osaa ise araa ii , etä si ä teet sitä koska olet se ala a ailai e ja se ala a ailai e ja site ritetää koota jotai . Kiljuse ku aile a taiteide äli e iasko liit ielessä i o a tapahtu a e ase ta i paa ske aarioo . E tä jos tapahtu a ä tä - t ki lopulta ai haja aise a kudel a a huo osi htee sopi ia tee oja ja taide uotoja, joide

hdistel ät aikuta at äkisi ää et iltä? Tuski siitä oi ai akaa seka ia ter ejä s tää…

. Teoreei e tausta

(24)

5. Mi u luo a i . . : Matei poseeraa, O ta ia ku aa

(25)

. Teoreei e peili

Millai e ryh ä e o teoreeisesta äkökul asta? Kurkistus Ryh äiliö teoriaa

Tutkiel a i a al siosa pääasiallise a teoreeise a iitekeh kse ä toi ii Jauhiaise ja Eskola

‘ h äil iö -teoksessa esitet r h ät ö ja uoro aikutukse teoria. Jauhiaise ja Eskola teos o suu atu sosiaalit ö - ja lähialoje toi ijoide kä töö . “e tarjoaa kata a teoreeise pohja r h ä ja se sisäiste il iöide käsitä isee , ja k tke t site luo te asi tuke aa taiteilijakokoo pa o e hteistoi i asta a e ta aa tasapai o ta oitelu-il iö a al siä i.

Tör äsi e si äistä kertaa ryhmäilmiö -käsiteesee juuri tässä sa a i isessä teoksessa. ‘ h- äil iö ku aillaa tarkoita a r h ä ole usta, joka -- uodostuu ksilöllisistä, päristöstä tu- le ista, ja r h äd a iika tuota ista aikuteista r h äila teesee Jauhiai e & Eskola ,

. Kä tä össä r h äil iöö liit ät siis kaike laiset r h ässä tapahtu at il iöt — oletaakse i tasapai o ta oiteluki oi r h ä toi i assa uoto sa saade kuulua äihi .

‘ h ä i hteistoi i ta o s e t stä deksi tutustuessa e toisii e prosessi kuluessa.

Ajatuste aihto e o elä ä katso uste , -historioide ja taidekäsit ste jaka ista, huu oria, eriä iä ja hte äisiä taiteellisia äke ksiä, kultuuriste eroje aiheuta aa hä e stä, persoo-

allisia äkökul ia ja jaetua luo a toi i a tar eta. Lie ee paikallaa tarke taa, kui ka tä ä tut- ki a i r h ä äärit ‘ h äil iö äkökul asta. Kute jo lu ussa ku aili , t ör h ä e o uudehko, tällaise aa ai uuta a kuukaude ikäi e kokoo pa o, joka o uodostu ut toteut- ta aa hteistä ta oiteta. Tällaista hteisee ta oiteellisee toi i taa sitoutu uta, aiheitai toi i tak k iseksi uodostu aa r h ää i itetää tavoiteelliseksi ryh äksi Jauhiai e & Eskola , . Vaiheitaisuudella tarkoitetaa r h ä uodostukse tutustu is aiheta ja r h ä toi- i taa ja ta oiteesee sitoutu ise aiheita.

Ta oiteelliselle r h älle i etää kaksi ole assaolo ja tasapai o edell t stä. E si äi e , ps - kologi e peruste, o jokaise jäse e halu ja alta toteutaa tarpeitaa . Toi e , sosiaali e peruste, o jäse te htei e halu ja tar e uutaa päristöää ta oitee sa ukaiseksi. Ta oiteellise r h ä e o siis huo ioita a jokaise jäse e persoo alliset tarpeet ja eistä ku ki o r h äs- sä osata a ukautua ös toiste i tresseihi . Jauhiai e & Eskola , - . Tutki ukse i kohder h ä toteutaa piilota oitetaa tasapai o ta oite kaksoista oitee e poikkitaiteellise tapahtu a toteutus, r h ä kii te s tähde ja se ko teksissa.

Ryhmän jäsenten yhteensopivuus o tärkeä kriteeri r h ätoi i a ja ta oitee ka alta. Yhtee - sopi uudella ei tässä sui kaa tarkoiteta jäse te sa a laisuuta – keskeistä o se, etä jäse iä h- distää joki r h äta oitee ka alta erkitä ä tekijä. Tä ä r h ä i jäse iä alu peri hdistää i tohi o taitee teke isee ja halu hteist öhö taideke tällä. Kii osta a ha ai oita a r h-

(26)

6. “ire s : Eräs esit ksee e tule ista ölj aalauksista i t ö alla.

(27)

ästä i tekee i e o aa kaikkie jäse te erilaisuus taiteilijoi a, persoo i a ja te pera e tei- na. Erilaisuus tuotaa irikkeitä, luo ia ratkaisuja ja d a iika ka alta tärkeitä astakkaisia äke-

ksiä, ikä laaje taa toi i ta ahdollisuuksia. Jauhiai e & Eskola , .

Ryhmädynamiikalla tarkoitetaa ilaa ja ila eta, joka äistä ätä s t ksilöide d aa ise ke t- ie eli elä ä iloje kohdatessa. Elä ä ila o se hetkelli e , uutu a ps kologi e ila, josta käsi

ksilö kulloisessaki ila teessa toi ii. Jauhiai e & Eskola , ; Le i . ‘ h ä d a iikka todellistuu siis ikää kui o e suu taisessa heijastusliikkeessä: i u oii i i ja toi i ta i aikuta-

at Mateihi ja O ta ia ii , ja äi koko r h ä toi i taa , peilautu at takaisi ku ki jäse e elä ä - iloihi , ja ii edellee . ‘ h ässä tapahtu a ärtä i e aaii r h äd aa iste tekijöide , eli ila teessa aikuta ie oi asuhteide tarkkaa ha ai oi ista ja eritele istä Jauhiai e & Eskola , . O uisteta a, ete i ä oi illoi kaa tä si ietää, illaiset o at toiste r h ä jäse - te i kulloisetki elä ä ilat: se, itä oi tutkailla, o o at d aa iset ke tä i sekä uoro aikutuk- sessa i ulle ä tä t ät r h äd aa iset il iöt.

5. Metodiikasta ja

iedo keruu e etel ästä

5.1 Laadullinen toimintatutkimus

Varto kirjoitaa laadullise tutki ukse erit is destä, ih isestä tutki uskohtee a ja tutkija a. Laa- dulli e tutki us tutkii ih ise elämismaailmaa joka Varto , sa oi uodostuu -- ksi- lö , hteisö , sosiaalise uoro aikutukse , ar otodellisuude ja leisesi ih iste äliste suhtei- de kohteista . Tutkiel assa i tarkastele kui ka projekia koske a tasapai o ta oitelu il iö oi toteutua paitsi o assa elä ä ilassa i ja elä is aail assa i, ös r h ä uoro aikutuksessa jossa elä is aail a e kohtaa at. Ha ai oi ja tutki uskohdeta r h ä e hteistoi i taa ja r h ässä teht jä ali toja ahdollisi a a oi esi raportoide . A al sissä eritele ha ai to i o ie käsit ste i ja koke uste i lä itse.

Laadullista tapaustutki usta i oisi tutki usstrategialtaa luo ehia ielä tarke i toimintatut- kimukseksi. Toi i tatutki us eroaa esi erkiksi et ograisesta tutki uksesta akii isee aikuta i-

(28)

see p rki ältä luo teeltaa ; osallistu a tutkija o tarkoitus saada esii sellaisia sosiaalisia il iöitä, joille rui oitu eessa arjessa uututaa sokeiksi. Heikki e , ‘o io & “ rjälä , - . Ku tut- kija h ei ä o peri teisesi pidet ulkopuolisuuta ja o jekii isuuta, toi i tatutkija o akii i e

aikutaja ja toi ija, eikä hä edes oleta ole a sa ulkopuoli e tai eutraali. Heikki e , ‘o io &

“ rjälä , . Koska sa a aikaisesi aikuta itse r h ä jäse e ä, usko pääse ä i lähelle iitä ila teita ja prosesseja, joissa tutki a i il iö todellistuu. Osallisuuskoke ukse i kauta p ri saa ut- ta aa ahdollisi a kä tä öllistä ietoa il e t ästä tasapai o ta oitelusta.

. Fe o e ologis-autoet ograisesta tutkimusasenteestani

Tutkiel assa i lähest fenomenologianperiaateta: ai eisto keruussa ja koko tutki usprosessissa p ri ahdollisi a e akkoase teista apaasee tutki uskohtee i ha ai oi ii ja iedo uo- dostuksee . P ri seuraile aa fe o e ologialle t ppilisiä aiheita il iö oi alta asta ha ai oi - ista ja aute isesta ku aa isesta ai a eritel eli a al soi ii . Varto , - fe o e- ologise prosessi luo ehdi a ukaisesi etsi il iö keskeislaatuja. P ri siis osoita aa e tasapai o ta oiteluu k tke t ät erkit kset, uodot ja tasot, joissa il iö tutki uskohteessa i todellistuu. Nostaakse i tutki a i ksitäistapaukse leise taso esi erkiksi, o i u käsiteel- listetä ä ha aitse a i tasapai o ta oitelu keskeislaadut. Käsiteellistä i e perustuu kuite ki

i e o aa sille, illaisi a il iö keskeislaadut juuri tässä tutki uskohteessa i il e t ät. Fe o- e ologiasta oppia otae koeta hah otaa il iö ii , etei ät siihe elä is aail a kauta k t- ke t ät etaf siset ulotu uudet katoisi. Varto , - .

O akohtai e äkökul a i aiheesee , sekä osallistu a tutkija rooli i tuo at tutki uksee ös autoet ograia piirteitä. Autoet ograialla tarkoitetaa tutki ukse teke ise tapaa, jossa tutki- ja o at koke ukset o at tutki ukse lähtökohia ja se keskeistä ai eistoa. Uoi e , . Tutki usasetel a i lähest suure autoet ograia sijaa Uoise , ku aile aa pie - tä autoet ograiaa . Pie e , ta a o aisia il iöitä ku aa a autoet ograia , ja suure autoet o- graia erkitä i ero o tutki uskohtee ali ta. Pie i autoet ograia tutkailee arkista il iötä, suuri autoet ograia kertoo e okaii isesi elä ä tragedioista tai kää ekohdista. Uoi e ,

- ; ‘a o , .

Tä ä ksitäistapaukse i tutki i e o autoet ograisesi ajateltu a ielekästä ös il iö lei- se käsitä ise ka alta. Autoet ograia perusta a o tuotetu iedo su jekii isuus ja ko teks- tuaalisuus: tulki toje läpi äk s, sekä iide k tke t i e leisee sosiaalisee ja kultuurisee .

Uoi e , ; Veh iläi e , . Mi u ki he kilökohtaise i liit ajallisesi ja paikallises-

(29)

i kaikkee eitä päröi ää : koko aisee hteisee e ja site ös toiste he kilökohtaisee .

“e, etä kohtaa ila teet pelkkä ä itse ä i: o a persoo a a i, he kilöhistoria i, aail a ku a i, ih is- ja taidekäsit ste i läpi, ei tarkoita etä e p rkisi ärtä ää uide r h ä jäse te ä- kökul ia. Päi astoi , a al soi alla o aa tasapai oilua i projekissa; oii eita i ja reakioita i, tahdo käsitä ää ös toiste , ja koko r h ä hteistoi i a kausaalisuhteita ja tasapai o ta-

oitelua. Autoet ograista tutki usprosessia ku aillessaa Valkeapää , huo autaa ui- de ärtä ise tule a ahdolliseksi i e o aa itse ärtä ise kauta.

Tutki us etodi i pal elee tarkoitustaa parhaite ollessaa apaa hdistel ä fe o e ologise ja au- toet ograise tutki ise logiikoita: e kä tä itää ksitäistä tutki us e etel ää. O haasta a o k- tail olla sa a aikaisesi r h ä taiteilijajäse ja iedo uodostuksee p rki ä tutkija. Fe o e ologis- autoet ograise , eli a oi e , itserelekii ise ja ko u ikaii ise tutki usase tee i ka ssa p ri lö tä ää ha ai ollisteta a uodo r h ä i prosesseissa koke alle i tasapai o ta oitelu il iölle.

5.3 Tiedonkeruumetodi & aineisto

Tiedo keruu etodi i o fe o e ologisee t lii ahdollisi a a oi , osallistu a ha ai oi i, jo ka tuota aa koke uksellista ietoa talle a autoet ograiselle tutki usase teelle i uskolli- see päi äkirja uotoo . Ai eisto a i toi i issa päi äkirjoissa raportoi totea aa sä prosessi ete e istä: ku aile tapaa isia ja ila teita, keskusteluja e. Kirjoita älitö ät tu te ukse i ja ajatukse i lös hei tapaa iste e jälkee . Paikoi siteeraa päi äkirjoissa tutkiel a ka alta ko- here iksi koke aa i kirjee aihtoa. Ko ekirjoitetu päi äkirja o koko aispituudeltaa liuskaa, ja se raportoi projeki e rake usprosessia kuude kuukaude itaiselta aika äliltä . . - . . . Päi äkirja-ai eisto tuota i e päät aloitaessa i ai eisto a al soi i .

5.4 Aineiston analyysimenetelmästä

Ai eistopohjai e a alyysi – il iö kuvauskategoriat

Tutki uslu u a al si i perustaa päi äkirja erki öistä eritel kauta ousseille ku auskatego- rioille, ja ojaa huo ioita i tuke ille iitauksille Jauhiaise ja Eskola r h ät öske tel teoriaa . Koska k seessä o autoet ograisella ase teella toteuteta a toi i tatutki us, korostuu kaikissa ha-

ai oissa i ja a al sissä i i e o aa su jekii i e r h ä jäse e äkökul a i. Tasapai oi- lu il iö tutki i e k seise tutki uskohtee i asetel assa aiheutaa o at ha kaluute sa aido tutki ustulokse s t iselle: tutkiel assa uodosta ie i johtopäätel ie taustalla aikuta at

(30)

7. O ta ia i t öhuo e . . : Mi ä puhu Matei ka ssa puheli essa, O ta ia ku aa

(31)

ös r h ä sisäi e he kilökohtaise pi kirjee aihto ja keskustelut. Näitä e a al sissä i iete - kää oi siteerata ksit isluo teiste sisältöje takia.

Lähdi tarkastele aa päi äkirja erki töjä i tarkoitukse a i ha aita osallistu assa toi i assa i ja r h ä e hteist össä tasapai o ta oitelusta kieli iä, toistu ia il iöitä. Fe o e ologise peri- aatee ukaisesi etsi siis ai eistosta il iö keskeislaatuja. Päi äkirjoje i eritel etodi a esii ai eistolle hah otele ia i tee oja tutki ia k s ksiä. A al si i jakautuu kol ee , päi äkirja- ai eistosta tee oitu eesee ilmentymis- eli kuvauskategoriaan.

Eritel ssä i vallanoton ja jouston astakkaiset oi at tähtää ät yhteisymmärryksen eli tasapainon ila teesee . Kol ea otsikoi aa i ku auskategoriaa tä de tä ät iihi k tke t ät alatee at. Nä ä ku auskategoriat, sekä ai eistolle eritel aiheessa suu atut k s sjoukot esitele tutki uslu u alussa juuri e e arsi aista a al siä. A al si kategorisoitua rake eta ärtääksee luki- ja o h ä todeta ratkaisu ai eistolähtöiset perusteet.

Erit ise keskeiseksi a al si ka alta ha aitsi ‘ h äil iö -teoksessa käsiteltä ät r h ä suhde- järjestelmät. ‘ h ä ta oiteellisee toi i taa , uoro aikutuksee ja r h äd a iikkaa k tke - t ät suhdejärjestel ät il e e ät rooli-, or i-, valta-, ko u ikaaio- ja tu esuhteide kauta.

“uhdejärjestel ät kerto at jäse te suhtautu isesta hteistoi i taa ja se ta oiteisii . Jauhiai- e , & Eskola, , . “uhdejärjestel ie tarke at ku ailut i outu at osaksi a al siä, jossa osoita iide relaaio tasapai oilu il e t isee r h ässä i. Koska ole raja ut a al si ii- tekeh kse r h äil iöitä käsitele ää teoriaa , e kä esi erkiksi kuratoi i äkökul aa , pai ot- taa se il iö todellista ista uoro aikutuksessa e.

Kehitä ä i tasapai o ta oitelu il e t iskategoriat o at iete ki todellisuudessa osa sau a- to ta prosessia r h äd aa ista tapahtu ista. Esi erkiksi erilaiset roolit ja altasuhteet r h äs- sä i heijastu at ko u ikaaioo e ja siihe , kuka illoi ki joustaa ielipiteistää . Ko pro issit puolestaa johta at hteis ärr ksee ja rooli e ah istu at. Näi olle il iö tee oitele a kategorisoi i o kei otekoista, uta toisaalta il iö keskeislaatuja korosta a a al si ka alta ältä ätö tä. Kokija ja tulkitsija äkökul asta rake etussa a al sissä i o läs ä ös uiste- lu kauta sa allistetu kirjoita ato su jekii i e koke usieto. Ai eistositaait o at a al sissä suuressa roolissa sillä koe , esitä ie i argu e ie luo ollisesi tode tu a iissä parhaite . Päi-

äkirjalai auksissa prosessi aikaiset koke ukse i älit ät lukijalle ahdollisi a aute isi a.

(32)

8. Tapaa i e O ta ia i t öhuo eella . . : Matei ja i ä, O ta ia ku aa ja ää itää

(33)

33

. Tulki a subjekiivisuudesta ja tutkija eiikasta

Ko kreeisissa ali oissa har o ia ta oitelu o suoraa, r h ä e uoro aikutuksee se k t- ke t taustata oitee a. Jauhiai e ja Eskola , ) luo ehi at uoro aikutusta r h äil iöi- de ä tä ö ä . Vuoro aikutusila teessa r h ä jäse et ei ät reagoi toiste sa toi i taa si ä - sä – kaikki perustuu astaa otaja tulki taa , ja sitä kauta s t ää reakioo . Vuoro aikutuksessa o siis e e kaikkea k se tekoje älitä ie erkit ste tulki asta ja htee so ita ise proses- seista. Jauhiai e & Eskola , .

Vuoro aikutuksellisista ila teista kerto ista lei aa ai a toiseus; oi ko oikeasi ietää lue ko tois- te toi i taa oikei ? --Toiste ja itse sä ärtä i e o uusiutu a prosessi. “e ei koskaa ole lopulli e eikä hdellä kertaa a autu a. Isokorpi , - . Keskit essä i r h ä hteist össä ha aitse aa i tasapai o ta oitelu a al soi ii lö dä ki itse i tutkija eiikkaa sitoutu a pe- rusdile a ääreltä: o ista teke isistä i, sa o isista i ja oii eista i oi kirjoitaa rohkeasi —

uta kui ka kirjoitaa toiste toi i asta eeisesi ja sa alla se suroi ata?

Kirjoita tutkiel a i julkise taideprojeki ko teksissa ha ai oi asta i il iöstä kä täe ih is- te o ia i iä heidä lu allaa . “a alla ku pidä r h ä i jäse et ietoisi a siitä itä tutki , o haastee a i selostaa ja a al soida ös toiste toi i taa rehellisesi uta hie o araisesi. Mi u o joka tapauksessa p ritä ä raportoi aa ha aitse a i erkit ssuhteet ja osoiteta a il iö il-

e t iskohdat ahdollisi a läpi äk äsi, tärkeitä totuuksia eistele ätä. Autoet ograise ase tee i ukaisesi toiste teke iste ja tarkoitusperie käsitel suodatuu su jekii ise koke-

usli ssi i läpi, ja koko aja suhteessa siihe .

Ps koterapeui ja arraii itutkija Josselso , pohii toisista kirjoita ise pro le aiikkaa ja kirjoitetuksi tule ista -- tutkija ja tutkita ie älille saataa s t ä o i utkaisia suhteita, joissa s t ee luota ukse tutkija kuite ki rikkoo raportoidessaa iide kauta saa a sa ai eisto .

‘ h ä i keskusteluu ja kirjee aihtoo sisält paljo he kilökohtaise iedo ja käsit ste jaka ista, ikä ta oiteellise toi i a taustalla ikää kui ai ihkaa rake taa erilaisia ase oitu isia ja tu el- ia jäse te älille. Näihi ksit isii keskusteluihi oi tutkiel assa i kuite ki ai rajatusi iitata, alituihi ksit iskohii e e ätä. O e i tutkiel a kohtee a ole a r h ä i parissa o kuite ki aihee i iet lai e ke e s ja helppous: e se tää tutki itää itsessää kipeää tai kiusallista asiaa.

(34)

6. Tutkimusosa - Aineisto- pohjainen tasapaino- tavoitelu a alyysi

6.1 Alustus & kysymykset aineistolle

A al si i tasapai o ta oitelu il e t isestä taideprojeki e rake usprosessi ko teksissa jakautuu päi äkirja-ai eistosta esii ousseisii , ‘ h äil iö -kirja teoriaa k tke t ii kategorioi- hi . Nä ä ku auskategoriat ole luo ut jäse elläkse i ha ai toja i ja tehdäkse i tutki a i il iö keskeislaadut äk iksi.

Alla äk issä kategorioissa o at iitä ku a ta at k s kset sellaisi a, ku e ai eistolle i esite- li . K s sjoukot tutki at kategoria tee aa uoro aikutuksee ja taidesisältöihi liit ä ä. K s - ste kauta erkitsi koko ai eisto ku ki kategoria ärillä se perusteella, i kä kategoria k s sjoukolle päi äkirja illoi ki tu tui astaa a . Ole säil tä t ai eistolai auste koodi ärit pitkässä a al sissä i kategorioide ha ai ollista iseksi.

(35)

VALLANOTTO

JOHTAJUUS / ROOLIT

Poimintaa ohjaavat kysymykset aineistolle:

Vuorovaikutus:

MILLAI“IA ‘OOLEJA “YNTYY? ONKO JOLLAKULLA JOHTAJAN ‘OOLI JA JO“ ON, MIK“I/ MITEN? KUINKA VALTAA KÄYTETÄÄN? KUKA PÄÄTTÄÄ? O“ALLI“TUVATKO KAIKKI TA“APUOLI“E“TI P‘OJEKTIIN? MITEN VA“TUUT JAKAU-

TUVAT? ONKO ‘OOLIJAKO KAIKKIA TYYDYTTÄVÄ?

Taidesisällöt:

KENEN / MITÄ TEEMOJA TAIDE“I“ÄLLÖT MUKAILEVAT? MITKÄ IDEAT YHTENÄI“TEEMOIK“I “AAVAT KANNATU“TA?

UHKAAKO JONKUN TAITEELLINEN O“UU“ NOU“TA TOI“TEN O“UUTTA PÄ“MÄ‘ÖIVÄK“I?

JOUSTO

MUKAUTUMINEN / TYYTYMINEN / KOMPROMISSIT

Poimintaa ohjaavat kysymykset aineistolle:

Vuorovaikutus:

KUINKA JOU“TAMINEN NÄKYY VUO‘OVAIKUTUK“E““AMME? KUINKA TYYTYMINEN/ MYÖTÄILY ILMENEE?

JOU“TAVATKO KAIKKI OMI“TA MIELIPITEI“TÄÄN JA IDEOI“TAAN? KUINKA “UU‘IA UH‘AUK“IA TEHDÄÄN ‘YH- MÄN JA KOKONAI“UUDEN PUOLE“TA? KOMP‘OMI““IT: MILLAI“IA?

Taidesisällöt:

KOETTAVATKO KAIKKI LÄHENTYÄ JOTAKIN YHTENÄI“TEEMAA TAITEE““A, TULLA VA“TAAN TOI“IAAN?

YHTEISYMMÄRRYS ~ TASAPAINO

KOMMUNIKAATIO / KUNNIOITUS / LUOTTAMUS

Poimintaa ohjaavat kysymykset aineistolle:

Vuorovaikutus:

MITEN YHTEI“YMMÄ‘‘Y“TÄ “AAVUTETAAN? TULEEKO ‘YHMÄ“TÄ KAIKILLE TU‘VALLINEN? PÄÄ“EEKÖ KUKIN E“ILLE/VAIKUTTAMAAN HALUAMA““AAN MÄÄ‘IN? KOMMUNIKAATIO: KUINKA IDEOITA E“ITETÄÄN JA OTETAAN

VA“TAAN? KETKÄ PUHUVAT KE“KENÄÄN, MITEN, MI““Ä, MITÄ KO“KIEN? TA“APUOLI“UU“: KOKEVATKO KAIKKI

“AANEEN“A OIKEUDENMUKA“TA KOHTELUA: TAHTOMAN“A TILAN JA VALLAN?

Taidesisällöt:

KUINKA PALJON KENENKIN TAIDETTA? TAITEELLI“EN TILAN JAKAUTUMINEN – ‘IPU“TU“-/E“ITY““UUNNITELMA?

Tee oitele aa a al siosaa ole sisäll tä t paljo ai eistolai auksia: raportoi at uisii pa- o i a aa at koke ia i ila teita aute isi i . Ku auskategorioissa päi äkirjatekstie ka ssa uorottele at a al siargu e i i p rki ät ohjaa aa lukija huo iota ii , etä tasapai o ta oit- telu il e t i e kulloise ki tee a alla hah otuu ös lukijalle.

(36)

36

6.2 VALLANOTTO / Johtajuus / Roolit

Valla oto tee a, johtajuus ja roolit hteistoi i assa e il e tä ät r h ä tasapai oisuude ta oiteta. Ha ai toje i ukaa tasapai oilaa p rki i e ii itse kohdalla kui kaikessa uoro-

aikuteisessa toi i assa k s iet ä ila tee halli taa, ila esido aista alla otoa ja ko trol- lia. Tästä s stä tee at elä ä halli ta ja tasapai o ikää kui äli e ja ta oite -t ppisi ä ter ei ä

k ää li kitetää ki usei htee . Valla kä tö o assa toi i assa ja hteist ö ko teksissa o kei o säädellä ila tee kehit istä; ohjata sitä suu taa , joka parhaaksi illoi illäki periaateil- la koetaa . Il a alla kä töä ei olisi i kää lai e ta oiteelli e toi i ta ahdollista. Valla oto o selkeä, ös r h äd a iikassa ha aita a tasapai o ta oiteluil iö keskeislaatu.

Ta oiteellisessa ja lähtökohdiltaa tasa-ar oisessa, itseohjautu assa r h ässä e alla kä tö k tke t äistä ätä uo autu ii rooleihi . ‘ h ä roolisuhteet ja ksitäise jäse e osa iissä uodostuu sekä toiste odotuksista etä ksilö o asta usei odotuksia toteuta asta toi i asta.

Jauhiai e , & Eskola, , . Kä dessä i läpi päi äkirja-ai eistoa ha aitsi ki r h ä e rooli- e ah istu ee ja akii tu ee r h ä kehit sprosessi aika a.

Itse asta liit essä i r h ä jäse eksi huo asi Matei ja O ta ia i t öpari a ole a jo iet t p- pisissä rooleissa. “elkei koko ais altai e johtaja ase a tu tuu ole a jo alussa ja ös p s ä projeki alullepa ijalla eli Mateilla.

Matei o aloiteelli e ja astuuhakui e oikeastaa kaike projekii liit ä suhtee . Tapaa isai- ka- ja astuualue-ehdotukset, r h äkeskusteluje päätee at ja k s kset sekä lähitule aisuude ta oiteet kuullaa ai a Matei argu e toi i a. Matei aie pi koke us astaa ista projekteista ja iihi liit ästä orga isoi it östä aikuta at ar asi hä e akii isee ase teesee sa tässäki projekissa. Lisäksi sä eltäj s aaii ai a iet ä prosessia: taide uoto, jossa tekijä o jokaisessa esit sila teessa riippu ai e teokse sa toteutajista, äistä ätä k s taiteilijalta ko takteja ja eri- t istä aloitek k ä. Luullakse i iet toi i taroolii totu i e o ah ista ut järjestel ällis tä ja akii isuuta Mateissa tä ä ki taideprojeki hte dessä. Päi äkirjaraporteissa i ha aitsi , etä tapaa iste e luo ehdi at pursuile at Matei aloiteellisuuta alle ii aa aa teksiä. Useat irk- keet alka at Mateilla kute alle leikatuissa esi erkkipätkissä äk .

Matei ie keskustelu ila kä tö pohdi taa ….

Matei selostaa o ia alusta ia ideoitaa ripustuksesta…

Matei haluaa ietää O ta ia i ki suhtautu isesta…

Matei toi oo etä oisi e…

Matei k s itä ieltä O ta ia o ehdotuksesta…

Matei haluaa ietää kui ka paljo aikaa oi e eisi…

Mateita häiritsee ajatus…

(37)

Matei kokee o istushalua projekia e kohtaa ja toi ii siksi o aehtoisesi johta assa roolissa. ‘a- ke usprosessi a ai hah o a ja pa ostus−palkkio -tasapai o säil iseksi Matei haluaa ai allee

asi eeksi sel ää taiteellista äk tä tapahtu assa.

Mateita huolestutaa usiiki ja isuaalise taitee ala ssi: eikai taide ä tel osuus ota li altaa ko serista? Koska koko projeki o alu peri Matei idea, o ko sepi pääpai o hä e usiikillaa , ai aki hä e puheestaa ole äi käsitä t. 27.9.2013 MINÄ &

MATEI & OCTAVIAN - OCTAVIANIN TYÖHUONE, SENAATINTORI

Valla kä tö äkökul asta Mateilla o siis r h ässä aikutus altai e rooli. Hä k s , ehdotaa ja suu - itelee. “e, ikä tässä roolijaossa edistää r h ä tasapai oista toi i taa, o hteist össä säil ä tasa-ar- oisuude periaate ja uodostu eide roolie apaaehtoisuus. Vaikka Matei o ota ut r h ä e as- tuurooli , aihtelee alla oto hteisissä ila teissa ja tehtä issä ku ki ah uus- ja ietoalueide ukaa .

‘ h äil iössä Jauhiai e , & Eskola, , ku aillaa r h ät öske tel ssä t pillistä alla oto d - aa ista aihtelua: Valtasuhdejärjestel ä, kute kaikki uutki suhdejärjestel ät, uutuu jatku asi toi i assa: aihtu at ila teet ja jäse te altap rki kset uuta at ase ia .

Puhe kää t O ta ia i astuualueesee : Balderi sali araa isee . Olisi ääri äise tärkeää päästä ihdoi äke ää ila ja ar istua tapahtu apäi ästä j e. O ta sa oo pu- hu ee sa asiasta juuri äsketäi ja kai aa puheli e sa sa alla esii . Hä soitaa Balderii

sijaitsee suoraa studio aapurissa ja iedustelee oi eko tulla kä ää NYT? Mi ä ja Matei ilkaise e toisia e; ii-i , käte ää etä O ta tu tee ila halli oijat. “a alta istu alta O ta t-paidassaa ja toh eleissaa johdataa eidät sisäpiha takao e kauta tutustu aa Balderii , jo ka salihe kilöku taa hä ellä o tuta alliset älit. 28.2.2014 MINÄ, MATEI & OCTAVIAN - OCTAVIANIN TYÖHUONE: VIERAILU BALDERIN SALISSA Yhde jäse e korostu ut alla oto tasa-ar oisessa r h ässä edell tää uide r h äläiste alla-

a toa: i ä ja O ta ia o aehtoisesi a a e Matei otaa e ite astuuta. O ta ia i aikutus- ahdollisuudet o at kaikkii ähde htäläiset, uta toisi aa hä o liia kiirei e osallistuaksee tapaa isii . Ta atessa e O ta ia o t ö touhussa kokoaja . Hä ää itää tai ai aki aloku aa:

ai a uka a kulke ia ka eroita taiteilija ei laske käsistää hetkeksikää . O ta ia i rooli ei ole hte - de pidollisesi ko i akii i e , uta hä e aikutus alta sa ja ila sa projekissa o at edellee tasa- puoliset. O ta ia i taiteelli e osuus ja osallisuus tule at ole aa hä e o a tahto sa ukaisia.

Matei ök telee. Hä luo ehii ku ki eistä osallisuuta projeki rake usproses- sissa: hä itse o ha kki ut uusikot ja suu itellut ko seri , ös i u ja hä e

hteistä usiikkiosuuta sekä hoita ut apurahahake ukset i u a ustuksella i. Eli a, o siis auta ut leisesi suu itelussa ja apuraha hakuasioissa; kää ös- ja kirjoitus-

(38)

t össä. O ta ia o … - I just ei g rillia t !! , O ta huudahtaa,… o, ai aki osallis- tu assa laadukkaalla taiteellaa .

J

28.2.2014 MINÄ, MATEI & OCTAVIAN- OCTAVIANIN TYÖHUONE: VIERAILU BALDERIN SALISSA

Ku r h ä e tapaa kol isi , p rkii Matei akii isesi sel itä ää ku ki osapuole ielipidetä ja suhtautu ista projeki asioihi . O ta ia ja Matei o at toi i tata oiltaa ja persoo iltaa h i erilaisia, uta sel äsi ar osta at toiste sa a aitaitoa taiteilijoi a suuresi. Yhteistoi i ta e alussa ha aitsi itse lähest ä i projekia ikää kui aroe , iedustelle . Halusi kuulla toiste ide- oista ja suu itel ista, oli epä ar a tule asta tehtä ästä i r h ässä. “iirt essä i ka didaai tut- kiel aa kirjoita asta, prosessia ulkopuolelta ha ai oi asta opiskelijasta tasa-ar oiseksi osalliseksi taiteilijaksi kä i läpi jo ki laise r h äide iteeiä i koske a hä e kse .

Ota o a rooli i puheeksi. Tiete ki liit tähä kaikkee tä ä ka didaai opi ä - tetutkiel a kirjoita ise uodossa: osallistu projeki ete e isee ja seuraa tapah- tu ia kää teitä sekä aiheita tapaustutki ukse a. Näi olle toi e keskei e asia o tai- teilija rooli i projekissa, osallistuisi ko i äki ä tel , kute oli aie i älä telt ? 27.9.2013 MINÄ & MATEI & OCTAVIAN- OCTAVIAN TYÖHUONE, SENAATINTORI

Koska ä ä kaksi tu te at toise sa e tuudestaa ja i ut ähdää osallistuja lisäksi osi ietoa kerää ä ä tutkija a, o rooli i hie a erotu a. Mole at ikää kui kerto at/ a - ta at ietoa itsestää i ulle, i usta k s tää ähe ä . 21.11.2013 AJATUSVILINÄÄ Vaikka päätös osallisuudesta i tehii jo projeki alussa, podi sili jo ki aikaa epä ääräistä tu eta siitä, etä osakkuute i o jote ki ähäise pää kui toiste . Tä ä liit ar asi osaltaa erää laisee ale uusko pleksii , jo ka uraateke ie ka ssa-taiteilijoide aikuta at CV:t i ussa s i ät.

Matei o kerto ut projeki astuuhe kilö ä hake ee sa apurahaa jo uuta ista pai- koista kahde taiteilija ; itse sä ja O ta ia puolesta. N t ku i ä ole liit ässä projeki taidepuolee , ousee pohdi ta i u ki osuudesta i apurahahake uksissa.

Kä e läpi Matei teke ä hake uspohja ja tutustu ös ole pie taiteilijoide CV:sii . Huhhuh ite a ai aiset a sioluetelot.. 27.9.2013 MINÄ & MATEI & OC- TAVIAN - OCTAVIAN TYÖHUONE, SENAATINTORI

P ri itse edistä ää tasapai oa ja hteis ärr stä tuo alla r h älle tuke i h i ukautu assa roolissa, ältääkse i risiriitoja ja pitääkse i kaikki t t äisi ä. Toi i ta i ja rooli i taustalla aikut- ta at o a elä ä ila tee i ja lähtöasetel a e suhde tähä projekii . E aluksi uskalta ut tä si sitoutua r h ä t ö jakoo ja projeki suu iteluu , sillä iesi , etä i te sii iset opi ot uu uassa ka didaai tutkiel a i tule at ke äällä aai aa paljo huo iota i. Ole kä t Matei

(39)

ka ssa projeki e kuluessa o taki suoraa ja pohdiskele aa keskustelua alkuaikoje e ältele- ästä roolista i ja o e suu taisista e akkoluuloista e.

Projeki edetessä ja toi i a ii ist essä koke ukse i r h ä jäse destä opeasi ah istui;

rooli i uutui tu ustele asta ulkojäse estä tä sipai oiseksi osalliseksi. Tä ä o paitsi itse i, ös tasapai oise i toi i a hteist ö e äkökul asta posiii i e kää e: Yhteiste oi a aro- je ja jousta uude edistä iseksi roolit tulee pitää d aa isi a. Jauhiai e & Eskola , . Yhteist ö i Matei ka ssa lisää t i ja aloi tu tea aikutus alta i ja erkit kse i projekissa kas a-

a . Matei alkoi otaa usei hte tä erilaiste k s ste ja apua i aai ie tehtä ie ii oilta. Päi- äkirja erki tä i ihe e ät ja pite e ät: keskustele e usea i ja pohdi e hdessä projeki ila eta sekä suu itele e seuraa ia aiheita, ta oiteita ja taidesisältöjä.

Matei ja i ä tä tele e apurahahake ukse Musiiki edistä issääiölle “k pe älit ksellä. Ka sa si ist ssäätiö apuraha hake i e lie ee seuraa a a uorossa.

Matei kertoo että e si äi e lähettä ä e hake us oli saa ut kielteise astaukse . Hake uste iksailu ie llätä ä kaua . Mi ä kää ä suo e kielisiä ohjeita Mateille e gla iksi jota epäsel ksiä ei ar asi s t isi. . . MINÄ & MATEI – SKYPE

K s kui ka tä ä järjestel kä tä össä esitetäisii : jatkuisiko soito tauota ku ie aihtuessa tätä ajatusta e tue ai pätkitäisii kö tä ä ko seri jote ki ? Matei se- lostaa etä hä e ehdotukse sa olisi järjest s, jossa ä ä ehdotetut kappaleet + i u teokse i uorotelisi at ai a Matei o ie sä ell ste esitä ise ka ssa. Näi kaikki te- okse i olisi at erillisiä tari oitaa ja esit s p s isi kii osta a a, ku ko seri pia o u- siikki ja orkesteriteokset sekä isuaali e taide iide aika a aihtelisi at. Tä ä kuulostaa

i usta oikei h ältä suu itel alta.22.01.2014 MINÄ & MATEI - SKYPE

Jotai roolissa i säil läpi prosessi ; ole edellee ötäilijä. Ai a ku jotai huo iota i aai aa tulee il i, p ri hoita aa asia älitö äsi, uista kiireistä i riippu ata. Ke ies tä ä tasapai-

o ta oitelu il iötä a al soi a kirjoitusprosessi i sa alla oi oi i ua ahdollisi a risirii- dato aa r h ätoi i taa projekissa, o ha se sa alla tutki uskohtee i. Halua toi ia htei- seksi a uksi usei Matei jaka ie astuide kauta ai a ku ahdollista, sillä koe , etä se o ai oa kei o a saita paikka i r h ässä ja projekissa. Välitö hteist ö al ius takaa iete ki osal- taa projeki ete e ise aikataulussa - ietäe se ki , etei ku pikaa toisista oisi ai akaa i u ho ii i kuulu ia kää östöitä hoitaa.

(40)

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

VVLK Oy:n kaupallisen tytäryhtiön Pajulahden Palvelut Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet Jukka Hako puheenjohtajana sekä jäseninä Lasse Mikkelsson ja talous- ja hallintojohtaja

Koulu voi olla monenlainen, kuten lyhyestä historiasta tiedetään. Sen tavoitteet ja päämäärät ovat asettaneet käytän- nöt monin eri tavoin. Mutta yhteistä aina on ollut,

Moore (samoin kuin Wittgenstein!) oli tunnetusti kiinnostunut väitteistä, jotka kiis- tävät esittäjiensä oikeuden esittää ne: ”Sataa, mutta en usko, että sataa.”

Jos taas olisin vain lakannut ajat- telemasta ja vaikka kaikki muu siitä, mitä olin kuvitellut, olisi ollut totta, minulla ei ollut mitään syytä uskoa että olisin ollut, ja

Embryologian perustajiin lukeutuva Karl Ernst von Baer muisteli opiskeluaikojaan Tartossa 1810-luvun alussa: ”Meitä varoitettiin kovasti luonnonfilosofiasta (Naturphilosophie),

Näin siksi, että ihminen ei koskaan, hyveellisimmilläänkään, ja kenties vähiten silloin, ollut vain-ihminen ollessaan ihmis-eläintä, ihmis- kasvia, ihmis-kiveä,

Jonka lahjana taas on vilkas mielikuvitus ilman mieltä ja luonnetta, hän ei huoli totuudesta, sen kuin vain leikkii maailmanaineksella, pyrkii yllättämään fantastisilla

Jos on jotenkin sellaisen asian äärellä, joka on niin iso, että sitä ei pysty käsittämään ja silti lähtee sitä tait- tamaan, niin siinä toivottomuudessa, että

litsevan kaikkea Dodgsonin tekemistä, saattoivat muut aavistaa vain hämärästi. Keskustelussa hänellä oli aina esittää jokin täysin odottamaton huomautus tai

Toisaalta se myös rikkoo sen – esimerkiksi Knausgårdin tapauk- sessa voi epäillä, onko Taisteluni-sarjan kirjoittaminen korvannut hänen muistikuviaan uusilla,

Siis ”hei, näin se menee – ei toki niin että teesi–antiteesi–synteesi, vaan että – seurataan kohteen omaa ristiriitaisuutta, sitä miten se jo alussa kieltää itse

Leinonen perustelee nä- kemystään siten, että jos luemme Kailan tekstejä hänen filosofiakäsityksensä vastaisesti arvofilosofiana, niin luo- vumme pitämästä Kailaa

Samana syksynä Reijo Wilenius perusti Kriittisen korkeakoulun, ja siihen minä otin osaa heti alusta alkaen. Siellä oli erilaisiin kysymyksiin paneutuvia työryhmiä, ja mukana

Vastakkaista dogmia, jonka mukaan filosofia tarjoaa kiis- tattoman tosia apriorisia peruslauseita, meidän tosin täytyy pitää tämän vaiston erittäin epäonnistuneena ilmaisuna,

Niitä tulee joka puolelta, loppumattomana lukemattomien atomien suihkuna; ja kun ne putoavat, kun ne asettuvat arkeen, pai- notus muuttuu entisestä; tärkeä hetki ei

Ulkoiset aistimukset esimerkiksi väreistä ja yleis- aisti abstrakteine ideoineen yhdistyvät sisäisessä aistissa, jota kutsutaan kuvittelukyvyksi. Se koostuu yksittäisten

Ky- symys on viime kädessä persoonasta, joka on motivoi- tunut ja suuntautunut siten, että hän paitsi osaa ajatella kriittisesti, myös haluaa ajatella kriittisesti ja vielä lisäksi

Ei kuitenkaan siten kuin se, joka tietää mitä asiaa tällä äänellä tavallisesti tarkoite- taan (ja joka ajattelee sitä asian mukaan, secundum rem, myös jos asia on todellinen

Tällaisia representaatioita ovat esimerkiksi sanoja vas- taavat kielelliset käsitteet ja symbolirakenteita taas niistä muodostetut lauseet. Taustalla tässä on siis myös

kuin inventoida kysymyksen, eritellä asiat, jotka siihen liittyvät, jatko- pohdintaa varten. Hän lausuukin loppusanoissaan, että tarkoituksena on ollut luonnehtia

2 Väite saattaa tuntua loukkaavan pariisilaisia, mutta tukeudun ratkaise- viin tosiseikkoihin. Vuoden 1826 jälkeen Pariisin leipurit ovat kypsen- täneet taikinansa vain

että osallistujat tietävät varsin hyvin mitä tekevät, vaikka eivät puekaan sitä sanoiksi tavalla, joka tyydyt- täisi havainnoitsijoita; että toimijat eivät

Hänen mukaansa tärkein ero teidän kahden välillä on siinä, että hän ”ei usko teleologiaan” niin kuin te 1.. Lähtökohtana kummallakin teistä on ar- vojen