• Ei tuloksia

Tuolla puolen, siellä jossakin näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Tuolla puolen, siellä jossakin näkymä"

Copied!
4
0
0

Kokoteksti

(1)

TIETEESSÄ TAPAHTUU 2 2021 73 KIRJALLISUUS

likuvituksen luomien maailmojen perustat löytyvät vernakulaarista eli omaehtoisesta mielikuvitukses- ta tai ”traditionaalisesta, myyttises- tä ja kosmogonisesta mielikuvi- tuksesta”. Kirjoittaja arvioi, että artikkeleita yhdistää ajatus siitä, et- tei kuvitteellisen kuvaamiseen riitä pelkkä kokemus toisista maailmois- ta, sillä kuvaukset ovat myös vuo- rovaikutuksessa reaalitodellisuu- den kanssa ja vaikuttavat niihin.

Lotte Tarkan artikkelissa, joka käsittelee kosmogonista mieliku- vitusta kalevalamittaisessa runos- sa, analyysin keskeinen kuvittelun käsite on vernakulaarimielikuvi- tus, jonka juuret ovat kahtaalla:

yhteisesti jaetussa kulttuurillises- sa ja traditionaalisessa ulottuvuu- dessa. Kyseessä on kulttuuris- ten käytäntöjen kokonaisuus, joka muodostuu yhteisöllisistä ja yksi- löllisistä representaatioista, jois- ta sitten kehkeytyvät mielikuvas- tot sekä ”kieleen ja käsitteelliseen ajatteluun liittyvät strategiat, joil- la mielikuvastoja luodaan ja käy- tetään”. Tarkka huomauttaa, ettei kuvittelu ole ”ihmismielen ominai- suus”. Tarkka paikantaa kertomuk- sen, mielikuvien ja mielikuvituksen suhteessa toisiinsa seuraavalla ta- valla: mielikuvitus auttaa ihmisiä jä- sentämään kokemuksia maailmas- ta ja sanallistamaan niitä. Myyttiset kertomukset maailmankaikkeu- den alusta ja lopusta tarjoa vat puo- lestaan kertomusmalleja ja mieli- kuvastoja. Sanallistamisen kautta mielikuvituksesta tulee osa in- tersubjektiivista, ihmisten välistä

”kommunikoitavissa olevaa todel- lisuutta”. Artikkelissaan Tarkka käy oppihistoriallisesti läpi myyttiä mie- likuvituksen ilmentymänä, analy- soi maailmansyntyrunoa, maailman syntyä ja sen aineksia Kalevalassa sekä lopuksi Lönnrotin oppinutta ja kirjallista mielikuvitusta.

Tuonpuoleinen on kuvittelun tuotos, josta Frog kirjoittaa artik- kelissaan ”Tuonpuoleistaminen.

Paikkojen ja tilojen toiseuttaminen mytologisoimalla”. Hän on kiin- nostunut siitä, kuinka paikasta tehdään tuonpuoleinen eli tuon- puoleistamisen (otherworlding)

prosesseista. Kirjoittajan mukaan toiseksi nimeäminen ja toiseutta- minen jäävät monasti tutkimukses- sa heikosti perustelluiksi ja erit- telemättömiksi. Frog osittaa, että

”tuonpuoleisen käsitteellä on eri- lainen sukupuu kuin ’toisella’” ja niiden juuret poikkeavat historialli- sesti toisistaan. Tuonpuoleinen on eri kulttuureissa laajalti relevant- ti, esimerkiksi puhuttaessa kuol- leiden maailmasta. Historiallisena esimerkkinä Frog esittää jo mui- naisenglannissa tavattavan ilmai- sun other world, jonka merkitys 1200-vuoden tienoilla oli (kuollei- den) henkien asuttama eli seuraa- va maailma.

Filosofiassa tuonpuoleinen tuli osaksi toisesta käytäviä keskuste- luja Simone de Beauvoirin toiseu- den uudelleenmuotoilun vaiku- tuksesta vasta 1900-luvun lopulla.

Vähitellen tutkimuksessa tuon- puoleistaminen käsitteellistetään toiseuttamisen prosessiksi, jossa

”meidän” tai ”tuttu” paikka tai tila asemoidaan vastakkaiseen suh- teeseen ”toiseen” nähden. Frog korostaa myös toista de Beau- voirin näkemystä, jonka mukaan tuonpuoleistaminen tapahtuu aina jostakin näkökulmasta. Frog kir- joittaa strategisesta tuonpuoleis- tamisesta, jolloin vallan ja auktori- teettien diskursseissa sitä voidaan käyttää sosiaalisen etäisyyden yl- läpitämiseen. Kirjoittaja kutsuu tuonpuoleistamisen itsestäänsel- väksi maailmankaikkeuden tilak- si muuttumista mytologisaatioksi.

Mytologisaatiolla kirjoittaja kuvaa ihmisten tapoja puhua, tehdä ja representoida ”asioita piittaamatta empiirisestä tieteellisestä tiedosta”.

Artikkelissaan ”Salaliittomyy- tin synkkä maailma. Pinnan ja sy- vätason vuorovaikutuksesta” Toni Saarinen osallistuu viimeaikaisiin salaliittoihin kohdistuneisiin teore- tisointeihin ja liittyy niihin lukuisiin tutkijoihin1, jotka eivät ole tyyty- 1 Esim. Michael Barkum 2003, A Cul-

ture of Conpiracy. Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkley:

University of California Press;

David G. Robertson 2015, Conspira- cy Theories and the Study of Alter-

Tuolla puolen, siellä jossakin

Ulla Piela ja Petja Kauppi (toim.):

Käsityksiä kuvitteellisista maail- moista. Kalevalaseuran vuosikir- ja 99. Suomalaisen Kirjallisuu- den Seura 2020.

Kalevalaseuran vuosikirjan artik- keleissa analysoidaan asiakoko- naisuuksia, jotka eri tieteenaloja edustavat kirjoittajat ovat liittä- neet kuviteltuihin tuonpuoleisiin ja mahdollisiin maailmoihin. Kir- joittajat asemoivat artikkelinsa eri asteisesti kuvittelun käytäntöihin.

Analyysit tehdään aineiston rin- nalle tuotettujen kuvittelun käsit- teellistyksien avulla. Artikkeleissa itse kuvittelu otetaan pääosin an- nettuna, kyselemättömänä ja val- miiksi tunnettuna. Käytettyjä käsit- teellistyksiä ei yhdistetä kuvittelun tutkimuksen traditioon, esitettyi- hin teorioihin tai niiden tekijöihin.

Artikkelikokoelma tarjoaa kiinnos- tuksestani poikkeavan näkökul- man kuvitteellisten maailmojen moninaisuuteen.

Omissa tutkimuksissani olen viime vuosina keskittynyt kuvitte- lun teorioihin ja kuvittelu-käsitteen käyttöön tutkimuksen analyyttise- nä välineenä. On mielenkiintoista arvioida teosta, jonka kanssa jaan kiinnostuksen kuviteltuihin maa- ilmoihin, mutta kirjoitusten suh- de kuvitteluun poikkeaa omastani.

Luen artikkeleita kuvittelu-käsitet- tä painottaen. Tämä on vaikutta- nut käsittelemieni artikkelien va- lintaan sekä tapaan, jolla niitä arvioin.

Teoksen toinen toimittaja Ulla Piela nimeää johdantona toimivan artikkelinsa ”Miten maailmat kuvi- tellaan?”. Hänen mukaansa mie-

(2)

74 TIETEESSÄ TAPAHTUU 2 2021 KIRJALLISUUS

väisiä kun salaliittoihin kohdistuva tutkimus asetetaan salaliittoteo- ria-nimityksen alle. Saarisen näke- myksen mukaan teoria-käsite on riittämätön kattamaan ”salaliitto- teorioiden” merkitykseltään mo- ninaista alaa. Hän näkee salaliitot maailmankuvaa representoivina ja ohjaavina kertomuksina ja tekee tulkintansa folkloristisesta myytti- teoreettisesta näkökulmasta. Hän korvaa salaliittoteorian nimittämäl- lä sen salaliittomyytiksi. Saarinen on kiinnostunut kyseisten kerto- musten vaikutuksista ja siitä ”mil- laisin periaattein niiden myyttinen maailma kuvitellaan todeksi” eli

”millainen logiikka maailman tuot- tamisen taustalla piilee”.

Salaliittomyytissä on kirjoittajan mukaan kyse modernista sanal- listetusta, päämäärähakuisesta ja kuviteltuja elementtejä sisältäväs- tä kertomuksesta, jota yhteisössä pidetään totena. Salaliittomyytin perustana ovat kokemukselli- nen ja intuitiivinen tieto. Salaliitto- myytit ovat vastanarratiiveja, jois- sa pyritään kumoamaan vallitseva ja maailman kehitykselle pahak- si koettu ”virallinen narraatio”. Kit- kasta muodostuu teleologinen taistelukenttä. Kirjoittaja tuo esiin myös taistelukenttään liittyvän moraalisen komponentin.

Artikkelin voisi jakaa karkeasti kahteen kokonaisuuteen: toisaalta teoreettisten käsitteiden analyy- siin ja uusien käsitteellisten koko- naisuuksien rakentamiseen sekä toisaalta salaliittomyyttisten maa- ilmojen oleellisimpien elementtien erittelyyn, joka on tehty aineisto- esimerkkejä hyödyntäen. Artikke- lin argumentaatio on moninaisuu- dessaan ajatuksia herättävä. En ole kuitenkaan varma, miten sala- liittomyytiksi nimeäminen edistää

native and Emergent Religions.

Nova Religio: The Journal of Alterna- tive and Emergent Religions, Volume 19, Issue 2; David G. Robertson, Egil Asprem and Asbjorn Dyrendal 2018, Introducing the Field: Conspiracy Theory in and as Religion. Teokses- sa David G. Robertson, Egil Asprem ja Asbjorn Dyrendal: Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion. Leiden, Boston: Brill.

salaliittoihin kohdistuvaa tutkimus- ta. Varsinkaan kun myytistä itses- tään on useita toisistaan poikkea- via ymmärryksiä.

Folkloristi Merja Leppälahti ja kirjallisuudentutkija Elli-Maria Aho- la kartoittavat Kalevalan ja nyky- kirjallisuuden risteymiä. Leppälahti ja Ahola luokittelevat käsittele- mänsä kirjallisuuden osaksi fan- tasiakirjallisuutta. Leppälahti pa- neutuu artikkelissaan ”Kalevalan kankahilla. Kalevalainen maail- ma sekundaarimaailmana suoma- laisessa fantasiakirjallisuudessa”

kalevalaisten mielikuvien siirty- miseen suomalaiseen fantasia- kirjallisuuteen. Ahola puolestaan kohdistaa artikkelissaan ”Kan- salliseepos fantasian ja arkimaa- ilman välillä. Kalevala-muunnel- mien maailmat” kiinnostuksensa siihen, ”miten 2000-luvun Kaleva- la-muunnelmaromaanien maail- mat järjestäytyvät suhteessa fan- tasiaan, historiaan, nykypäivään ja Kalevalaan”.

Leppälahden mukaan fantasia- kirjallisuus sisältää jotain yliluon- nollista tai tavallisessa maailmassa mahdotonta. Kulttuurinen muisti toi- mii väylänä, joka voi kuljettaa mu- kanaan kulttuurin eri aloilta omak- suttuja merkityksiä. Kyseessä on jatkuva vuorovaikutuksen proses- si yhteisöllisen ja yksilöllisen sosi- aalisen ja kulttuurin välillä. Kirjoitta- jan mukaan fantasiakirjallisuudessa käytetty intertekstuaalinen viittaus on kulttuurista tietoa, joka ”kantaa mukanaan tai aktivoi myös sellaisia mielikuvia, joita ei tarvitse mainita”.

Ahola jakaa fantasiamaailman kahteen ulottuvuuteen: primaari- maailmaan, josta puuttuu yliluon- nollinen aines, ja sekundaarimaa- ilmaan, jossa se on oleellinen osa.

Näiden maailmoiden rajoja ylite- tään molempiin suuntiin. Ahola puhuukin monimaailmaisuudesta.

Kirjoittaja tuo analyysiinsa mah- dollisten maailmojen teorian, jossa

”on olemassa yksi todellinen maa- ilma, jonka yhteyteen voi muo- dostua lukemattomia mahdollisia maailmoja”. Viitaten Marie-Laure Ryaniin Ahola esittää ajatuksen, että lukija siirtyy lukuprosessin

ajaksi kokemuksellisesti fiktiivisen todellisuuden järjestystä jäljentä- viin mahdollisiin maailmoihin. Kir- joittaja tähdentää, että siirtymän voi tulkita ”mahdollisuuksien ko- keiluna”. Kalevalan merkitystä vahvistavat sekä Kalevalan esittä- minen mahdollisuuksien maailma- na ja sen muunnelmina että siirtä- mällä sen tapahtumia nykyaikaan, kuten Aholan analysoimissa Kale- vala-muunnelmissa tapahtuu.

Teos sisältää myös kaksi ar- tikkelia, joiden aineisto kuuluu Aleksis Kiven tuotantoon: Heikki Sir viön artikkeli ”Impivaara vapau- den ja vastarinnan kuvitteellisena tilana” ja Mikko Turusen artikkeli

”Onnen maisemia ja hurmosnäky- jä. Todellisuuden ylitykset Aleksis Kiven lyriikassa”.

Sirviö johdattaa artikkelissaan lukijansa kuvitteellisen maantie- teen ohjaamana kuvitteelliseen maailmaan ja siellä kuvitteelliseen paikkaan nimeltään Impivaara.

Sirviön mukaan Kiven Seitsemäl- lä veljeksellä on suomalaisessa kulttuurissa erityinen ja vaikutus- valtainen asema. Romaani onkin valjastettu edustamaan yhteiskun- nallista todellisuutta ja tämän tul- kinnan ehdottomuutta. Tässä ke- hyksessä Impivaara muokkautui symboliksi ja siirtyi osaksi suoma- laisista mentaalihistoriaa. Sirviö haluaa selvittää, mistä Impivaa- raan vetoamisessa on kyse.

Erityisesti kouluopetus vaikut- ti Impivaaran retoriseen käyttöön.

Seitsemästä veljeksestä raken- nettiin yhteisesti jaettu ymmärrys, joka sisälsi pedagogisen ohjeis- tuksen siitä, kuinka villeistä met- säläisistä muokataan kunnollisia ja yhteiskuntakelpoisia kansalai- sia. Tästä muodostui kansallinen allegoria. Se poikkeaa Kiven ro- maanista, jossa Impivaara edus- taa vapauden ja vastarinnan ti- laa, se on ”pakopaikka laajemman yhteiskunnan vaatimuksilta ja ris- tiriidoilta”. Tekstissä ei ole kyse kansalaisuudesta, saatikka kansa- kuntaisuudesta. Sirviö ottaa ana- lyysinsä heuristiseksi avuksi Fre- deric Jamesonin kognitiivisen kartoituksen, jossa keskiössä on

(3)

TIETEESSÄ TAPAHTUU 2 2021 75 KIRJALLISUUS

vetoaminen kuvitteelliseen paik- kaan, jossa ”yksilöt tai kollektiivit tulkitsevat ja merkityksellistävät kapitalistisen maailman järjestel- mää ja pyrkivät määrittelemään asemaansa ja sijaintia sen suh- teen”.

2000-luvulla Impivaara politi- soitui vahvasti. Sirviö käy läpi yksi- tyiskohtaisesti 2010-luvulla esitet- tyjä Impivaaran retorisia tulkintoja.

Analyysi paljastaa kolme ryhmää.

Ensimmäisessä Impivaara toimii retorisena topoksena ja varoittaa kansallisesta eristäytymisestä eli jäämisestä impivaaralaisiksi. Sen sijaan kehotetaan avautumaan yli- kansallisille prosesseille. Toises- sa ryhmässä kansainvälistymis- diskurssi haastetaan. Esimerkiksi kansallismielisyyden edustajat esittivät tulkinnan, jossa Impivaa- ra tulkitaan suomalaisen identitee- tin kovaksi ytimeksi. Kolmannessa ryhmässä on kyse horisontin vaih- dosta. Käytetty retoriikka perus- tetaan Impivaarasta aiemmin esit- telyihin kirjallisiin topoksiin, mutta nyt omituisista aineksista pyritään rakentamaan eteenpäin katsovia tulkintoja. Yhteenvetona Sirviö kir- joittaa, että Impivaarasta ”Kiven romaani viitekohteena pyritään muodostamaan jonkinlaista suh- detta menneeseen, muutokseen ja kollektiiviseen historiaan…py- ritään hahmottamaan omaa ase- maa kapitalistisessa tuotannossa,

’globaaliverkostossa’ ja ydin-peri- feria suhteessa”.

Mikko Turusen mukaan Aleksis Kiven lyriikassa toistuvat kuvitel- lut ja oletetut rinnakkaistodellisuu- det. Kyseessä on kaksisuuntai- nen merkityksenmuodostus tässä olevan ja tuolta puolen heijastu- vien ilmentymien välillä. Kirjoitta- jan päämääränä on saada tietoa kuvitellun toden rakentumis- ja ra- kentamisperiaatteista sekä mie- likuvamaailmojen temaattisista ulottuvuuksista. Kuviteltu todelli- suus asettuu reaalitodellisuuden tuolle puolelle. Kirjoittajalle siirty- mässä on kyse todellisuuden yli- tyksestä.

Kirjoittaja erottaa runoissa kak- si entiteettiä: runon kokijan ja ru-

non tapahtumiin osallistumat- toman runon puhujan. Runon kokijan näkökulmasta tuolla puo- len -representaatio jäsentyy näke- misen aktin kautta ja nähdystä – usein ilmaistuna paikan kaltaisena tai maisemana – kehkeytyy tulkin- ta ”siellä jossain olevasta metafyy- sisestä, hengellisestä tai mentaa- lisesta ulottuvuudesta”. Runojen näkymät eivät edusta paikko- ja vaan ”yksilöllisen kokemuksen alueita ja kulttuurisia merkityksiä”, joka tuotetaan kokemuksen lisäk- si tulkinnan avulla. Runon puhuja voi puolestaan rakentaa tietoisesti tulkintaa näkemästään, ”eikä oleta havaintojen viestivän suoraan jos- takin ihmiselle tavoittamattomas- ta ulottuvuudesta”. Runon puhuja voi korostaa näyn kontekstia, esi- merkiksi unta ja esittää, että todel- lisuuden ylitys voi tapahtua vain unessa. Puhuja voi myös kyseen- alaistaa näyn todellisuuspohjan.

Tuolla puolen on Turuselle konst- ruktio.

Arvioni ulkopuolelle ovat jää- neet artikkelit, joissa kiinnitykset kuvitteluun ovat niukkoja, tämän lisäksi joissakin artikkeleissa fo- kuksena näyttää pikemminkin ole- van kulloisenkin tutkimuskohteen aineiston analyysi. Mukana on hy- vinkin kiinnostavia kirjoituksia.

Kuvitteluun kiinteämmin yh- distetyissä artikkeleissa paljas- tuu ajatuksellinen ja käsitteellinen moninaisuus ja vieläpä toisiinsa nähden vastakkaisuus, mikä si- nänsä on tyypillistä artikkeliko- koelmille. Kokonaisarvioni on, että vaikka kuviteltujen mahdollisten maailmojen ja toiseuksien ana- lyysit sinänsä ovat oivallisia, ar- gumentaatioon muodostuu usein ongelmallinen ja epämääräinen piiloisten toimijoiden ja merkitys- ten katvealue. Tutkijoiden (tässä kirjoittajien) tulkinnat ja asioiden mahdollisten yhteyksien rakenta- minen vaativat kekseliäisyyttä eli kuvittelua (Hyrkkänen 2002, 231–

234)2. Tutkijan kuvittelun rajat ja

2 Hyrkkänen, Markku 2002, Aatehis- torian mieli. Tampere: Vastapaino;

Rossi, Paolo. 2018. Modernin tieteen

mielekkyys tulevat arvioiduiksi tut- kimusyhteisöjen luomien käytän- töjen ja periaatteiden puitteissa (Rider 2010, 39–40)3.

Taide on lähtökohtaisesti kuvit- telemalla tuotettua, eivät ainoas- taan taiteen erilaiset representaa- tiot. Monesti teoksen artikkeleissa jää epäselväksi, mikä tai kuka on kuvittelun tai kuvitteleva subjekti eli missä kuvittelu kulloinkin tuot- tuu tai tuotetaan? Yhtälailla kuvit- telun, kokemuksen ja analysoidun narraation, diskurssin tai repre- sentaation keskinäinen suhde vaihtelee ja jopa pysyy reflektoi- mattomana (mielivaltaisena?) to- teamisena. Epätarkkuuksilta olisi ehkä vältytty, jos itse kuvittelua ei olisi otettu itsestään selvänä ja an- nettuna, vaan puuttuvat perustelut ja pohdinnat olisi liitetty laajempiin kuvittelun teoreettisiin keskuste- luihin, joissa kyseistä kokonaisuut- ta on analysoitu ja eritelty. Tällai- sia tutkijoita ovat esimerkiksi Paul Ricoeur, Cornelius Castoriadis, Jean-Jacques Wunenburger, Char- les Taylor ja Richard Kearney.

Kirjoitin tätä arviota Capitoliin tunkeutumisen (6.1.2021) molem- min puolin. Suomalaiset keskus- telut kuvittelusta ja mahdollisista maailmoista ohittavat usein nii- hin liittyvät vaarat. Erityisen ongel- mallista tämä on, kun käsitellään reaalimaailmaan liittyviä asiako- konaisuuksia. Narraatiot tai muut representaatiot eivät ole neutraa- leja. Ne ovat performatiivisia. Ne vaikuttavat, ne voivat saada ihmi- set toimimaan – vaikka väkivaltai- sena, tuhoavana vastakulttuurisi- na hyökkäyksenä, kuten Capitolin tapahtumat osoittivat.

Arvioimassani teoksessa tois- tetaan moneen kertaan mieliku- vituksen rajattomuutta, jota pi- detäänkin nykytutkimuksessa modernin kuvittelun keskeisenä ominaisuutena. Ahola kuvaa luki- jan siirtymistä lukuprosessin ajak- si kokemuksellisesti fiktiiviseen

synty Euroopassa. Tampere: Vasta- paino.

3 Rider, Jeff 2010, L’utilité du Moyen Âge. Itinéraires. Littérature, Textes, Cultures 3, 35–45.

(4)

76 TIETEESSÄ TAPAHTUU 2 2021 KIRJALLISUUS

todellisuuteen ja Sirviö erittelee runon kokijan ja runon puhujan rooleja. Saarinen nostaa esiin vas- takulttuurien yhteydessä moraa- lisen ulottuvuuden. Ajatuksia voi jatkaa Paul Ricoeueriä seuraten.

Hän on painottanut narratiivisen kuvittelun yhteydessä sekä rajan vetämisen välttämättömyyttä että eettisyyden merkitystä. Hänen kanssaan työskennellyt Richard Kearney tulkitsee Ricoeurin ajatte- lua seuraavaan tapaan: narraatio voi johdattaa lukijansa ainoastaan eettisyyden portille. Siinä vastuu siirtyy lukijalle, josta tulee samal- la toimija. Ryhtyessään toimijak- si lukijan on tehtävä eettinen va- linta, joka ei pohjaudu narratiiviin (Kearney 1995, 173–190)4. Jean- Jacque Wunenburger puolestaan kuvaa tilannetta näin: ”imaginaa- ri (mielikuva) on haitallinen, jopa vaarallinen, kun se aiheuttaa se- kaannuksen varsinaisen merkityk- sen ja kuvaannollisen merkityk- sen välillä, reaalisen ja symbolisen välillä”(Wunenburger 2003/2016, 49)5. Yhteisö ja yksittäinen ihmi- nen voivat asettaa eettisen rajan mielikuvituksen rajattomuudelle tai sitten vain seurata narraatiota.

AILA VIHOLAINEN

Kirjoittaja filosofian tohtori ja uskontotie- teen tutkija.

4 Kearne, Richard 1995, Narrative imagination: between ethics and poetics. Philosophy & Social Criticism 21: 5/6.

5 Wunenburger, Jean-Jacque 2003/2016, 3é. L’Imaginaire. Paris:

PUF.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Päiväkirjamerkinnöissä korostuu Liisan tapa sekä puhua että kir- joittaa ylioppilastutkinnon kielten kokeisiin osallistumisesta ikään kuin urheilusuorituksena..

Lars-Christian Hydén esittää, että kerronnassa muut seikat kuin koherenssi voivat olla identiteetille tärkeämpiä.. Autobiografia kertomustyyppinä on paradigmaattinen

Myös tässä ar- vioitavan kokoomateoksen toimittajil- ta se vaatinee kuitenkin yhä enemmän toimitustyötä ja pohdintaa esimerkiksi sen suhteen, miten ohjeistaa eri perin- teistä

dytään helposti vain moralisoivaan kn- tiikkiin. Kolanen ei kovinkaan paljon pohdi Koiviston asemaa Suomen poliittisessa järjestelmässä tai 'halli tsem ist

Artikke- lissa “Pieni valokuvan historia” Benjamin kir- joittaa, että valokuvauksen historian kriittinen tarkasteleminen oli tullut mahdolliseksi vasta esiteollisen valokuvauksen

Tekijän pitkä linja, aiheen laajuus ja se, että kysymyksiä on tutkittu paljon, synnyttävät odotuksen kirjasta, jossa sukelletaan syvälle niin kysymysten tehtäviin kuin kysymysten

Toisaalta sillä voidaan viitata myös siihen, että jos ei yritä mitään niin ei myöskään onnistu missään.. Näin ’aina sattuu ja tapahtuu’ peilautuu myös Keverin

Voi vain yhtyä Petri Kallioon kun hän kir- joittaa, että indoeurooppalainen kantakieli saattoikin olla pelkästään lingua franca (Kallio 1995: 383; käsikirjoitus valmistu-