• Ei tuloksia

The Cost Estimating by Functional Elements of Rock Caverns and Tunnels

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "The Cost Estimating by Functional Elements of Rock Caverns and Tunnels"

Copied!
60
0
0

Kokoteksti

(1)

Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto

Timo Saanio

KALLIOTILOJEN RAKENNUSOSA-ARVIO

Diplomityö, joka on tehty opin­

näytteenä tarkastettavaksi dip­

lomi-insinöörin tutkintoa varten

Helsingissä, 19. helmikuuta 1990

Timo Saanio

Ohjaaja: Apul.prof. Jouko Kan­

kainen

Valvoja: Apul.prof. Jouko Kan­

kainen

r

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

RAKENNE- JA YHDY3K JN"' -EKNIV LAITQSTE

(2)

Tämä diplomityö on tehty Teknillisen Korkeakoulun rakenta­

mistalouden laboratoriossa insinööritoimisto Saanio & Riek­

kola Oy:n toimeksiannosta.

Tutkimuksen ohjasi ja valvoi apulaisprofessori Jouko Kan­

kainen Teknillisestä korkeakoulusta. Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Valtion rautatiet ovat antaneet käyttöö­

ni aineistoa, joka on auttanut tutkimuksen toteuttamista.

Asiantuntija-apua ja tärkeitä neuvoja olen saanut insinööri Matti Kokolta.

Kiitän lämpimästi edellämainittuja ja kaikkia, jotka tie­

doillaan ja neuvoillaan ovat minua työssäni auttaneet.

Helsingissä 19. helmikuuta 1990

Ля

^

Timo Saanio

(3)

RAKENNUS- JA MAANMITTAUSTEKNIIKAN OSASTO

Timo Saanio Tekijä:

Kalliotilojen rakennusosa-arvio Diplomityö :

19.2.1990 Sivumäärä : 59

Päivämäärä :

Professuuri : Rakentamistalous Koodi: Rak-63 Apul.prof. Jouko Kankainen

Valvoja :

Apul.prof. Jouko Kankainen Ohjaaja:

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laatia kustannustie- dosto, jonka avulla voidaan ratkaista seuraavia kallioti­

lojen suunnittelussa esiintyviä kustannuksiin liittyviä ongelmia :

vaihtoehtoisten suunnitelmaratkaisujen taloudel­

lisuuden vertaus ja

rakentamiskustannusten arviointi investointipää­

töstä varten.

Tutkimus rajattiin kalliotilojen louhinta-

teknisten töiden kustannuksiin. Kalliotiloiksi luettiin tilat, joissa on kalliokatto.

Menetelmänä oli tuotantorakenteiden laadinta rakennnuso- sille. Tuotantorakenteet laadittiin laskennallisempiiri- sesti kokoamalla tiedostot ensin laskennallisesti ja tes­

taamalla ne empiirisellä aineistolla.

Tiedostot laadittiin rakennuttajien ja suunnittelijoiden käyttöön, mutta ne ovat muutettavissa urakoitsijan tar­

peisiin sopivaksi vaihtamalla tiedostoihin yrityskohtai­

set panoshinnat sekä työ- ja materiaalimenekit.

Laaditut rakennusosien kustannustiedostot täyttävät seu- raavat vaatimukset:

ja rakennus-

tiedostojen hintataso on käypä, tarjousten mu­

kainen keskimääräinen,

tiedostot ovat helposti ylläpidettävissä sekä tiedostot kuvaavat eri suunnitteluratkaisujen kustannuserot.

Tiedostojen kustannuksia ylläpidetään korjaamalla tuotan­

torakenteiden panoshintoja. Tiedostot on tehty taulukko­

laskentaohjelmaan .

Tiedostot testattiin empiirisellä aineistolla. Tutkimus­

suunnitelmassa asetettu tarkkuustavoite ± 10 % saavutet­

tiin, keskihajonnan ollessa 6,2 % ja yksittäisen arvon maksimipoikkeama 17,3 %.

(4)

the comparison of alternative plans and

the estimate of building costs for investment decision.

This study was defined to building costs of rock caverns and tunnels. The study doesn't treat surface mining.

The method used was to make the production structure fi­

les for functional elements. The struòture files made ha­

ve been checked empirically.

The structure files are made for developers and desig­

ners, but they are easy to change for contractors' use.

The changes are made in the costs and consumptions of the resources.

The structure files' properties are as follows :

the cost level of files is in present level, accordance with the offers,

the files are easy to maintain and the files represent differences in alternative plans.

in

the costs of

The cost level of structures

the costs of resources. The structure files have been ma­

de by spreadsheet program.

maintained by changing are

The structure files are tested empirically. The variation permitted, set on research program, was ± 10 %. The aim was obtained, the variation was 6,2 % - and the maximum va- ritation of single values was 17,3 %.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND SURVEYING

MASTER'S THESIS Timo Saanio

Author :

The Cost Estimating by Functional Elements of Rock Caverns and Tunnels

Thesis :

Date : 19.2.1990 Number of pages: 59 Construction Economy and Management

Professorship :

Associate professor Jouko Kankainen Supervisor :

Associate professor Jouko Kankainen Instructor :

The aim of this study was to compose a cost file for rock caverns and tunnels. By means of the cost file the follo­

wing cost problems can be solved:

ii

(5)

6. TIEDOSTON YLLÄPITO...

6.1 Ylläpidon periaatteet...

6.2 Kustannusten muutokset ylläpidossa 3. RAKENNUSOSIEN HINNOITTELU...

3.1 Hinnoittelun perusteet...

3.2 Kalliorakennustyöt...

3.3 Rakennustyöt...

4. TYÖMAAN KÄYTTÖ- JA YHTEISKUSTANNUKSET...

4.1 Käyttö- ja yhteiskustannukset...

4.2 Käyttö- ja yhteiskustannusten arviointi 4.21 Kalliorakennustyöt...

4.22 Rakennustyöt...

7. TIEDOSTON KÄYTTÖ 53

8. YHTEENVETO 56

KIRJALLISUUSLUETTELO

5. TIEDOSTON JA RAKENNUSOSIEN YKSIKKÖHINTOJEN TESTAUS.... 41 5.1 Testauksen tarkoitus ja tavoite...

5.2 Testiaineisto...

5.3 Tiedoston testaus...

5.4 Rakennusosien yksikköhintojen testaus

41 45 46 48 ALKUSANAT

TIIVISTELMÄ ABSTRACT

1. JOHDANTO 6

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 1.2 Kalliotilat...

6 7 1.21 Kalliotilojen käyttömuodot

1.22 Kalliorakennushanke...

1.3 Rakennuskustannusten vaihtelu...

7 7 9 2. KALLIOTILOJEN RAKENNUSOSAT JA RAKENNUSOSIEN TUOTANTO­

RAKENTEET... 11 2.1 Rakennusosatiedoston laatimisen periaatteet.11 2.2 Rakennusosat....

2.3 Tuoterakenteet...

2.4 Tuotantorakenteet

15 22 31

r1f1f—tinmin U)U)U)UJ en

^

rotocococoœenmroгогоco

(6)

1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta ja tavoitteet

Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää rakennuttajien ja suunnittelijoiden käyttöön soveltuva menetelmä kalliotilo­

jen suunnitelmien taloudellisuuden arvioimiseksi, sekä suunnitelmavaihtoehtojen taloudellisuuden vertaamiseksi.

Toissijaisena tavoitteena kehitettävälle menetelmälle on rakentamiskustannusten arviointi suunnitelmien perusteella investointipäätöstä varten. Kustannusten arvioiminen on tärkeää :

suunnitelmien taloudellisuuden vertaamiseksi.

hankkeen rakentamiskustannusten arvioimiseksi.

Rakentamiskustannuksiin on tässä tutkimuksessa luettu lou- hintaurakan ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukaiset hinnat. Tutkimuksessa ei ole käsitelty LVI- ja sähkötöiden kustannuksia.

Edellämainittuun käyttötarkoitukseen valittiin kustannusar- viomenetelmäksi rakennusalalla tuttu rakennusosa-arvio.1 Talonrakennuksessa rakennusosien yksikkökustannuksia käyte­

tään luonnosvaiheessa rakennusosalaskennassa kuvaamaan ra­

kennusosien kustannusmerkitystä ja -osuutta sekä rakennuso­

sien määrä- ja kustannuseroja vaihtoehtoisissa suunnittelu­

ratkaisuissa.1 Myös maarakennusalalla on rakennusosa-arvio­

ta käytetty onnistuneesti.2

Rakennusosa-arvion avulla voidaan laatia ennuste hankkeen rakentamiskustannuksista ottamalla huomioon suhdannetilan­

ne. Suhdannevaihtelu on riippuvainen sekä ajasta, että pai­

kasta .

Alueelliset suhdanteet riippuvat paljolti panosten saata- 1. Haahtela, Kiiras 1988 s.37

2. Vert. esim. Hallasuo, Kankainen 1989

(7)

vuudesta hetkellisten volyymiin vaikuttavien tekijöiden suhteen. Useat isot hankeet vähentävät lähiympäristön pa- nostarjontaa - loppumisvaiheessa tulee myös helposti yli­

tarjontaa .1

1.2 Kalliotilat

1.21 Kalliotilojen käyttömuodot

Kalliotilojen rakentaminen on Suomessa kansainvälisen mit­

tapuun mukaan pitkälle kehittynyttä.2 Tärkeänä osasyynä tä­

hän on Suomen hyvä kallioperä, joka edesauttaa louhitun ti­

lan pysyvyyttä melko pienillä lujituksilla. 1960-luvulta lähtien on louhintatekniikan nopea kehitys ollut myös omiaan lisäämään kalliorakentamista. Väestösuojien ohella on kallioon sijoitettu käyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna mm. seuraavia toimintoja: Varastot (pysäköintihalli, fil­

miarkisto, öljyvarasto, veripalvelun varasto, pakastevaras- to, hiekkasiilo), liikuntatilat, konsertti- ja taidenäytte- lytilat, liikennetunnelit (metro, tietunneli, rautatietun­

neli, huoltoliikenteen tunneli, vesitunneli), yhteiskäyttö- tunnelit, teollisuuden tilat (tietokonesali, vedenpuhdista- mo, ydinvoimalan voimalaitosjätteen loppusijoitus).

1.22

Kalliorakennushanke

Useimmiten kalliorakennushankkeessa ovat samat vaiheet kuin talonrakennushankkeessa. Hankkeen vaiheet ovat seuraavat:

tarveselvitysvaihe hankesuunnitteluvaihe 1. Kankainen 19 86 s. 7

2. Kalliorakentamisen... 1988.

(8)

rakennussuunnitteluvaihe rakentamisvaihe

käyttöönottovaihe

Tarveselvitysvaiheessa1 selvitetään ja arvioidaan hankkee­

seen ryhtymisen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mahdolli­

suuksia. Tulokset kootaan tarveselvitykseksi, joka määrit­

telee hankkeen perusolemuksen. Tarveselvityksen pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös.

Hankesuunnitteluvaiheessa1 selvitetään ja arvioidaan yksi­

tyiskohtaisesti hankkeen toteuttamistarpeet, toteuttamis­

mahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tulokset kootaan hankesuunnitelmaksi, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut laajuus- ja laatutavoitteet kiin­

nittävät hankkeen kustannustason ja aikataulun. Hankesuun­

nitelman pohjalta tehdään investointipäätös.

Kalliorakennuskohteen hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan erilaisia tilaratkaisuja sekä niiden sopivuutta ja sijoi­

tusmahdollisuuksia käytettävänä olevaan kallioon. Kaupun­

kialueelle rakennettaessa muodostuvat usein yhteydet maan­

pinnalle tärkeäksi tekijäksi tilaratkaisua valittaessa.

Rakennussuunnitteluvaiheessa1 kehitetään hankesuunnitelman pohjalta lopputuotteen arkkitehtoninen ratkaisu, tekniset järjestelmät ja toteuttamistapa. Tuotesuunnittelun ollessa riittävän pitkällä päätetään urakointitapa, valmistellaan rakennusurakat, tehdään rakentamispäätös ja solmitaan urak­

kasopimukset . Rakennussuunnitteluvaiheessa

asiakirjoja ovat ehdotussuunnitelmat, luonnossuunnitelmat, rakennuslupahakemukseen liittyvät suunnitelmat ja urakka- suunnitelmat .

tulostettavia

Kalliorakennushankkeessa arkkitehtonisen ratkaisun kehitys painottuu usein tilankäytön ratkaisuun. Rakennussuunnitte­

luvaiheessa tehdään usein myös louhintariskianalyysi ja pohjavedenhallintasuunnitelma. Louhintariskianalyysissa esitetään mitä rajoituksia lähialueen kiinteistöt aiheutta- 1. Talonrakennushankkeen... 1989 . s.3.

(9)

vat louhinnalle. Tarvittaessa tehdään tärinämittaussuunni­

te Ima . Pohjavedenhallintasuunnitelmassa esitetään millaisia riskejä pohjaveden lasku aiheuttaisi, kuinka pohjaveden korkeutta tarkkaillaan ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään pohjaveden pinnan laskiessa.

Rakentamisvaiheessa suunnitellun mukainen lopputuote toteu­

tetaan. Rakentamisvaihe alkaa, kun rakentamisesta tehdään urakkasopimus. Omana työnä toteutettavan hankkeen rakenta­

misvaihe alkaa, kun tehdään päätös työn käynnistämisestä.

Vaihe päättyy rakennuksen vastaanottoon.

Rakentamisvaiheen suunnitteluun kuuluu alustavien lujitus- ja tiivistyssuunnitelmien tarkentaminen kallioperätietojen ja vuotovesimäärien perusteella sekä muutos- ja täydennys- piirustusten laatiminen. Louhinnan rakennusaikainen asian­

tuntijavalvonta sisällytetään usein suunnittelijan tehtä­

viin. Lujitus- ja tiivistyssuunnittelua voidaan tehdä osit­

tain työmaalla.

Kalliotilojen rakentaminen toteutetaan normaalisti louhin- taurakassa ja rakennusurakassa, johon yhdistetään LVI- ja/tai sähköurakat.

Käyttöönottovaiheessa1 perehdytetään käyttäjät rakennuksen käyttöön ja käynnistetään rakennuksen aiottu toiminta.

Hankkeen vaiheena käyttöönottovaihe päättyy takuutarkastuk­

seen .

1.3 Rakennuskustannusten vaihtelu

Kalliotilojen rakennuskustannusten hankekohtaiset erot ovat suuria. Kuvassa 1 on esitetty viiden kalliovaraston raken­

nuskustannukset. Kuvissa esitettyihin rakennuskustannuksiin sisältyvät myös rakennuttajan kustannukset, LVIS-töiden kustannukset ja erillishankinnat. Kustannusten vaihtelura- 1. Talonrakennushankkeen... 1989. s.3.

(10)

mk/brm2, 3273...10199 mk/hym2 ja jat ovat 2839...7438

359. . .1884 mk/m3.

Kustannusvaihtelut esitettyä yksikköä kohti ovat erittäin suuria, joten rakennuskustannusten arvioiminen viitekohde- tietojen avulla on vaikeaa. Suuri osa kustannusvaihteluata johtuu rakennusosien suhteellisesta määräerosta kokonais­

laajuutta kuvaavaa yksikköä kohti (brm2, hym2, m3) sekä ra­

kennusosien kustannuserosta,

määräeroja kuvaavat hyvin tutkimuksen testikohteena olleet rautatietunnelit. Pulttien suhteelliset määrät kolmessa eri tunnelissa olivat 0,9 , 2,0 ja 4,3 kpl/jm tunnelia. Raken­

nusosien suhteellisten määrien eroihin vaikuttavat mm.

Rakennusosien suhteellisia

tilaohjelma huonekohtaisine erityisvaatimuksineen, suunnitteluratkaisut ja

paikalliset olosuhteet (mm. kallion laatu, ajotun­

nelin pituus).

Rakennusosien kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat

käytettävät materiaalit, alueelliset kustannuserot, suhdannetilanne ja

tuotantoratkaisu.

KAI.I.IOVARA.STO.IRN RAKENNUSKUSTANNUKSET

12000 10 000 8 000 mk 6 000 -I

I

i

4 000 2000 ■■

И

JAKOMÄKI S6 ETELÄ-KONTU LA SUOMEN ELOKUVA- SPR SI ARKISTO SI

SHELL S3

Я mk/brm2 S3 mk/hym2 lö mk/m3

Kuva 1. Kalliovarastojen rakennuskustannukset, kustannus­

taso syyskuu 1988. (Lähde Bergström, Kallioraken­

nusten rakennuskustannukset, 1989 s. 36.)

(11)

2 KALLIOTILOJEN RAKENNUSOSAT JA RAKENNUSOSIEN TUO­

TANTORAKENTEET

2.1 Rakennusosatiedoston laatimisen periaatteet

Jotta rakennusosatiedosto olisi käyttökelpoinen, tulee sen täyttää mm. seuraavat vaatimukset1:

sen tulee peittää koko käyttöälueensa

sen tulee kuvata eri suunnitteluratkaisujen kus­

tannuserot selvästi

sen on oltava helposti ylläpidettävissä

sen hintatason on oltava käypä keskimääräinen

Peittävyyden1 vaatimuksesta seuraa, että tiedostossa on kustannus yleisesti käytössäoleviIle ratkaisuille tai sen avulla on voitava rakentaa uusia ratkaisuja. Uusien ratkai­

sujen taso on tunnettava, jotta ne voidaan ottaa osaksi tiedostoa. Uudet ratkaisut otetaan osaksi tiedostoa ylläpi­

don avulla.

Kuvaavuuden1 vaatimuksesta seuraa, että tiedoston tulee kyetä esittämään eri suunnittelutekijoiden tai tuotanto- olosuhteiden muutosten vaikutus kustannuksiin. Tällaisia muuttuvia tekijöitä ovat mm. tunnelin poikkileikkaus ja

louheen kuljetusmatka.

Ylläpidettävyyden1 vaatimuksesta seuraa tiedoston ylläpidon järjestäminen. Jotta ylläpito olisi mahdollista on oltava dokumentti eli laskelma siitä, mihin tiedostossa esitetyt kustannukset perustuvat, sekä esitettävä periaate kustan­

nusten ylläpidolle.

Oikeatasoisuuden1 vaatimuksesta seuraa, että kustannustie­

doston tason on yhdyttävä käypään keskimääräiseen tasoon.

Tästä varmistumiseksi tiedostoa täytyy verrata empiiriseen 1. Hallasuo, Kankainen 1989 s.13

(12)

aineistoon eli testata.

Edelläesitetyt vaatimukset voidaan täyttää seuraavalla las­

kennat lisempiiri sei lä menettelyllä1:

1. laaditaan tiedosto laskennallisesti, jotta muuttu­

jien vaikutus kustannuksiin voidaan selvittää

testataan tiedosto empiirisellä aineistolla, jotta tiedoston kustannustaso saadaan vastaamaan käypää keskimääräistä tasoa

käytetään lopputuotteen (yksikkökustannuksen) ku­

vauksessa tuote- ja tuotantorakenteita, jotta tie­

doston ylläpito on mahdollista 2.

3.

Laskennallisempiirisessä tiedostojen laadintamenettelyssä tutkittavan ilmiön taso määritetään empiirisen

avulla ja tasoon liittyvä vaihtelu saadaan laskennallisilla tarkasteluilla. Menettelyn avulla hallitaan vaihtelua ai­

heuttavat tekijät luotettavammin pienellä aineistolla kuin puhtaasti tilastollisissa tarkasteluissa.

aineiston

Tilastollisia tarkasteluja varten saadaan harvoin muuttujille riittävä, ilmiön kuvaamiseen tarvittava hajonta. Lisäksi empiirinen aineisto sisältää tutkittavasta ilmiöstä riippumattomia vaikutuksia, joita ovat suunnitelmien kalleus, toteutuso- losuhteiden (kuljetusetäisyyden) erilaisuus ja toteutuksen taso.2

Ylläpidon mahdollistamana dokumenttina käytetään luetteloja tuote- ja tuotantorakenteista, joista käy selkeästi ilmi kustannuksen koostuminen ja joita voidaan muuttaa vastaa­

maan uutta kustannustasoa tai uusia menetelmiä.3

Rakennusosatiedoston laadinnassa on seuraavat vaiheet ;

kerätään luettelo hinnoiteltavista rakennusosista (luku 2).

kootaan rakennusosille tuotantorakenteet (luku 2).

1. Hallasuo, Kankainen 1989 s.13

2. Kankainen : ...hankkeiden ajoitusmalli 1989 s.11 3. Hallasuo, Kankainen 1989 s.15

(13)

PANOKSET

Kuva 2. Ruiskubetönin puumainen tuotantorakenne.

1. Rakentaminen 90 1988

hinnoitellaan tuotantorakenteiden panokset (luku

3

).

hinnoitellaan työmaan käyttö- ja yhteiskustannuk­

set (luku 4).

testataan tiedosto vertaamalla rakennusosa-arviol­

la laskettuja kustannusarvioita

urakkatarjouksiin sekä vertaamalla laskettuja yk­

sikköhintoja toteutuneisiin yksikköhintoihin (luku toteutuneisiin

5).

Tuotantorakenne1 on puumainen rakenne, joka sisältää raken­

nusosan aikaansaamiseksi tarvittavat tarvikkeet, työvai­

heet, apuaineet ja kaluston. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty ra­

kennusosien ruiskubetoni ja betoniseinä tuotantorakenteet puumaisina rakenteina.

RUISKUBETONI RAKENNUSOSA

TARTUNTOJEN KlINNITYS

RUISKUTUS VERKOTUS RUISKUTUS TUOTANTO-OSAT

(TU0TANT0RAT- KAISUN MUKAISET)

RUISKU

KOMPRESSORI

BETONI

TYÖNTEKIJÄ

VERKKO

TYÖNTEKIJÄ

ITARTUNTALANGAT

TYÖNTEKIJÄ[

RUISKU

KOMPRESSORIf

BETONI

TYÖNTEKIJÄ

(14)

PANOKSET

Kuva 3. Betoniväliseinän puumainen tuotantorakenne.

Tuotantorakenteelle voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia :1

tuotantorakenteen erittelyn on oltava täsmällinen ja yksiselitteinen

tuoteosan eri versioiden käsittely tulee olla mah­

dollista

rakenteet on laadittava siten, että ne vastaavat tuoteosan valmistuksen kulkua

rakenteiden ylläpidon on oltava helppoa

rakenteiden kustannus- ja työmenekkitason on yh­

dyttävä käypään tasoon

Tuotantorakenteen erittelyn vaatimuksesta seuraa, että tar­

vitaan täsmällinen ja yksiselitteinen mutta ennenkaikkea kattava tuotantonimikkeistö, joka koostuu tuotanto-osista.

Tuotanto-osia ovat tehtävät, toimet, työnvaiheet ja itse-

1. Hallasuo, Kankainen 1989 s.17

BET0NIVÅU5E1NÄ RAKENNUSOSA

MUOTIN TEKO

JA PURKU RAUDOITUS BETONOINTI TUOTANTO-OSAT

(TUOTANTORAT- KAI SUN MUKAISET)

PUMPPUAUTO

BETONI

TYÖNTEKIJÄ[■

TES

TYÖNTEKIJÄ\

MUOTTI5ITEET

PUUTAVARA

TYÖNTEKIJÄ

(15)

naiset kustannuserät.1

Tuotantorakenteiden ylläpidettävyyden vaatimuksesta seuraa tuotantorakenteiden yksikkökustannusten ylläpito. Tuotanto­

rakenteiden panokset ja panoshinnat poikkeavat toisistaan.

Menetelmissä tapahtuu kehitystä, joka muuttaa tuotantora­

kenteen panossisältöä. Uudet suunnitteluohjeet, viranomais­

määräykset ja uudet tuotteet sekä tuotantotekniikan kehit­

tyminen aiheuttavat tuotantorakenteiden muutospaineita.2

Tuotantorakenteita ylläpidetään muuttamalla tuotantoraken­

teen sisältö vastaamaan empiirisen aineiston sisältöä ja hintatasoa. Tuotantorakenteen sisällön on vastattava tapah­

tuvaa kehitystä, jotta se voisi toimia ylläpitojärjestelmä­

nä .2

2.2 Rakennusosat

Laaditun tiedoston rakennusosat kuuluvat louhintatöihin tai rakennusteknisiin töihin. LVI- tai sähköurakkaan kuuluvia rakennusosia ei ole tässä tutkimuksessa mukana.

Kalliorakennuskohteen rakennusurakaan sisältyy normaalisti paljon rakennusosia, jotka toteutetaan samoin menetelmin maanpäällisessä rakentamisessa. Mikäli näiden rakennusosien työ- ja materiaalimenekit ovat samat kuin maanpäällisessä rakentamisessa on tällaisten rakennusosien kustannuksia esitetty jo olemassa olevissa hinnastoissa, esim. Talonra­

kennuksen kustannustieto 1988, joten näitä rakennusosia ei tutkimukseen otettu mukaan. Jos rakennusosan työ- ja/tai materiaalimenekit poikkeavat maanpäällisestä rakentamisesta on myös rakennusosan kustannuksella selvä tasoero maanpääl­

liseen rakentamiseen verrattuna. Tällaiset rakennusosat ovat tutkimuksessa mukana.

1. Hallasuo, Kankainen 1989 s.17 2. Svenn 1989 s.4-5

(16)

Kalliorakennustöihin luetaan tutkimuksessa normaalisti lou- hintaurakkaan kuuluvat rakennusosat. Kalliorakennustöiden rararnusosat koostuvat louhitusta tilasta, raivauksesta, maaleikkauksista ja kallion lujituksista.

Louhitun tilan tuotantorakenteet koottiin tunnelilouhinnal­

le, kuilulouhinnalle, avolouhinnalle, kanaalilouhinnalle, kuoppalouhinnalle ja tarkkuuslouhinnalle. Avolouhinnan tuo­

tantorakenne on tehty käytettäväksi ajotunnelien avolouhin- taosuudella sekä kalliotilojen sisällä tapahtuvassa avolou- hinnassa. Kallion lujituksista tuotantorakenteet koottiin ruiskubetonille sekä kuiva-, että märkämenetelmällä, pul­

teille ja injektoinnille.

Injektointia ei hinnoiteltu rakennusosapohjaisesti vaan laskettiin hinnat injektointityöryhmän tuntia, injektointi- reiän porametriä ja injektointiaineen tonnia kohden kuten normaalisti urakkatarjouksissa annetaan tarjoukset. Hinto­

jen ylläpidon mahdollistamiseksi niille koottiin tuotanto­

rakenteet. Injektointi oletettiin jälki-injektoinniksi.

Taulukossa 1 on luettelo hinnoitelluista kalliorakennustöi­

den rakennusosista. Taulukkoon on koottu kustakin rakennus­

osasta rakennusosan nimi, mitattava yksikkö, oletettu suun­

nitteluratkaisu ja oletettu tuotantoratkaisu. Sarakkeessa tuotantoratkaisu tarkoittaa lyhennys pm/m3ktr porametrien määrää teoreettista kiintokuutiota ' kohti ja lyhennys kg/m3ktr räjähdysaineen määrää teoreettista kiintokuutiota kohti.

(17)

Taulukko 1. Tutkimukseen otetut kalliorakennustöiden rakennusosat.

kiisiporatone,poraus 2rivissä 0,6mvälein 3,5pm/jm,1kg/m3ktr_________________Louhittutila kanaali 03m2

jmleveyskeskim.0,6m,syvyys0,5m

hydraulinenporavaunu,porareiät 5,5pm poraus1,7mx1,75mruutuun________Louhittutila,avolouhinta h>3m

syvyys keskim.5,0mmjktr

hydraulinen poravaunu,porareiät2,5pm poraus1,3mx1,6m ruutuun_________Louhittutila,avolouhinta h1-3m

syvyyskeskim.2,0mm3ktr

käsiporakone, porareiät1,0 pm poraus0,9mx1,1m ruutuunLouhittutila,avolouhinta h<1m

syvyys keskim.0,7mm2 pitkäreikaporaus 3,5pm/m3ktr,2,8kg/m3ktr4mx 5m, pituus20 m louhintatarkkuus+300mmLouhittutila,kuilu20m2m3ktr pitkäreikaporaus 7,5pm/m3ktr,62kg/m3ktr2mx3m,pituus20m louhintatarkkuus +300mmLouhittutila,kuilu6m2m3ktr

>1-periiloubinta

2,1pm/m3ktr,1,5kg/m3ktr >l-perälouhinta_________leveys12,0m, harjakorkeus11,0m louhintatarkkuus+300mmLouhittutila.tunneli120m2m3ktrl-perälouhinta 2,1pm/m3ktr,1,5kg/m3ktr l-perälouhintaleveys12,0m, harjakorkeus11,0m louhintatarkkuus+300mmLouhittutila,tunneli120m2тЗкТг>l-perälouhinta 2,6pm/m3ktr,1,5kg/m3ktr >l-perälouhinta_________leveys8,0m,harjakorkeus8,1m louhintatarkkuus+300mmLouhittutila,tunneli60m2m3ktrl-perälouhinta 2,6pm/m3ktr,13kg/m3ktr l-perälouhinta___________leveys8,0m,harjakorkeus8,1m louhintatarkkuus+300mmLouhittudia,tunneli60m2m3ktr>l-perälouhinta

|3,6pm/m3ktr,1,8kg/m3ktr >l-perälouhintaleveys5,0m,harjakorkeus53m louhintatarkkuus+300mmLouhittutila,tunneli25m2m3ktrl-perälouhinta 3,6pm/m3ktr,1,8kg/m3ktr l-perälouhintaleveys5,0m,harjakorkeus53m louhintatarkkuus+300mmLouhittutila,tunneli25m2m3ktr

Louhittutila,tunneli12m2 >2-peräloubinta53pm/m3ktr,2,7kg/m3ktr >2-peräloubinta_________leveys3,0 m,harjakorkeus

4 3

m louhintatarkkuus+300mm

m3ktr2-perälouhinta

5,3pm/m3ktr,2,7kg/m3ktr 2-perälouhinta___________leveys3,0m,harjakorkeus 4,3m louhintatarkkuus+300mmLouhittutila,tunneli12m2m3ktr1-peräloubinta 5,3pm/m3ktr,2,7kg/m3ktr l-perälouhinta___________leveys3,0m,harjakorkeus

4 3

m louhintatarkkuus+300mmLouhittutila,tunneli12m2m3ktrMaaleikkausm3ktrKKH21Raivaus japurkuKKH17,(hydraulinenkaivukone,17tonnia)m2

R ak en n us o sa Yk sikk ö Suu nn itt elura tkaisu T uo tan to ra tk ais u

(18)

Taulukko 1 jatkuu...

pmsementti-injektointi,4 pmreiätInjektointiporausjumbollaInjektointisementti-injektointi,4pmreiätporausjumbollat

Injektointisementti-injektointi, 4pmreiätporausjumbollah kplTartuntapulttikäsiporakone,sementtijuotos1=1,6mkalliossa+0,8m,d=20mm

Jännitettykiilapulttikplporausjumbolla,kiila+sementtijuotos1=3,0m.d=25mm,A 400H Juotettupulttikplporausjumbolla,sementtijuotos1=3,0m.d=25mm,A 400Hrevitettymuoviputki+lämmöneristysjmRuiskubetonisalaoja paksuus60mmteräskuiduilla+40mm märkämenetelmä,teräskuidut70kg/m3

Ruiskubetoni,60+40mm märkäruiskutus ruiskutusrobotti+betonipumppum2

paksuus30mmteräskuiduilla+ 30mm märkämenetelmä,teräskuidut70kg/m3

Ruiskubetoni,30+30mm märkäruiskutus ruiskutusrobotti+betonipumppum2

paksuus40mm,märkämentelmäruiskutusrobotti+betonipumppuRuiskubetoni,40mm.märkär.m2

Ruiskubetoni,täyttömiskutus märkäruiskutus märkämenetelmä,mittaustoimitetun massamääränmukaan ruiskutusrobotti+betonipumppum3

Ruiskubetoni,100mm+raud. kuivaruiskutus paksuus100mm,verkkod=6,0k/k150 kuivamenetelmä

m2kuivamiskuMeuco60taiMeuco90

Ruiskubetoni,60mm+raud. kuivamiskutus paksuus60mm,verkkod=3,4k/k100 kuivamenetelmä

m2kuivamiskuMeuco60taiMeuco90paksuus60mm,kuivamentelmäRuiskubetoni,60mm.kuivar.m2kuivamiskuMeuco60taiMeuco90paksuus30mm,kuivamentelmäRuiskubetoni,30mm,kuivar.m2kuivamiskuMeuco60 taiMeuco90Tarkkuuslouhittupintapinnan louhintatarkkuus+150mmreunareiät300mmvälein,(norm.600mm)m2kuoppa2m3

¡käsiporakone,12 reikääa1/2pm 1,4kg/m3ktrhalkaisja1,6m,syvyys1,0mLouhittutilam3ktr Ikäsiporakone,poraus3rivissä0,6mvälein 6,1pm/jm,0,9 kg/m3ktr_______________Louhittutila kanaali1,6m2leveys keskim.1,1m,syvyys1,5mm3ktr

R ak en n us o sa Yk si kk ö Su un n itte lu ra tk aisu Tuotant oratkai su

(19)

Rakennustöihin on luettu rakennusosat, jotka normaalissa kalliorakennuskohteessa tehdään rakennusurakassa. Pääpaino on kustannusvaikutukseltaan merkittävissä ja useissa koh­

teissa esiintyvissä rakennusosissa, joiden työ- ja/tai ma­

teriaalimenekit poikkeavat maanpäällisestä rakentamisesta.

Kalliotila, joka toimii väestö- tai laitesuojana mitoite­

taan kestämään tietty tärähdyskuorma ja tilan betoniraken­

teet ovat näin ollen normaalista poikkeavat. Tämä on tutki­

muksessa otettu huomioon ottamalla kantavan laatan, kanta­

van väliseinän, pilarin ja palkin rakennusosiin mukaan tyy­

pit, jotka on tärähdyskuormaIle mitoitettu.

Taulukossa 2 on luettelo hinnoitelluista rakennustöiden ra­

kennusosista. Taulukkoon on koottu kustakin rakennusosasta rakennusosan nimi, mitattava yksikkö ja oletettu suunnitte­

luratkaisu .

(20)

Taulukko 2. Tutkimukseen otetut rakennustöiden raken­

nusosat .

Eikantavaväliseinä,teräsrunko+luja-levytteräsrunkoC-profiilik600,Luja-levy1100,Al-avosaumalistam2Seinänperustusjmbetoniantura,leveys400mm, korkeus500mmbetoniseinä d=250mm,teräs15kg/m2,lautamuottiKaasutiivisseinäm2 betoniseinäd=400mm,teräs40kg/m2,lautamuottiSI-luokan seinäm2 betoniseinä d=900 mm,teräs80kg/m2,lautamuottiS3-luokanseinäm2 betoniseinä d=1400 mm,teräs120 kg/m2,lautamuottiS6-luokanseinäm2

Kantava väliseinä,d=160mm____________ Kantava väliseinä,d=180mm____________ Kantavaväliseinä,d=200mm,suojarakenne kantavabetoniväliseinäd=160 mm,teräs6 kg/m2,lautamuotti kantavabetoniväliseinäd=180 mm,teräs16 kg/m2,lautamuotti kantavabetoniväliseinäd=200 mm,teräs16kg/m2,lautamuottim2m2m2 kantavabetonilaattad=270 mm,teräs30kg/m2, vanerimuotü,telinekorkeus3m_________Kantava laatta,d=270mm,suojarakennem2

kantavabetonilaattad=280mm,teräs20 kg/m2, vanerimuotti,telinekorkeus3mKantava laatta, d=280mmm2 kantavabetonilaatta d=220mm,teräs15kg/m2, vanerimuotti,telinekorkeus3mKantavalaatta, d=220mmm2 vanerimuotti,telinekorkeus3mKantava laatta,d=190mmkantavabetonilaattad=190 mm,teräs12 kg/m2,m2

pintaanasti,b = 250 +300mmAjotunnelinreuna-+sidekivijmbetonireunakivijabetonisidekivetlouhittuunpintateräshierretäänMaanvarainenlaatta,d=120mmmaanvarainen betonilaatta d=120 mm,verkko8mmk/k150m2 pintateräshierretäänMaanvarainenlaatta,d=100mmmaanvarainenbetonilaattad=100 mm,verkko8mmk/k150m2 pintateräshierretäänMaanvarainenlaatta,d=80mmmaanvarainenbetonilaattad=80 mm,verkko6 mmk/k 200m2 pintateräshierretäänMaanvarainen laatta,d=60mmmaanvarainenbetonilaattad=60mm,verkko6mmk/k200m2Kuopassaolevasalaojakaivokplbetonikaivod=0,8m,h=l,0 m+ valurautakansija -kehys

muovisalaojaputki,täyttösoralla,kanaalin syvyys0,5m muovisalaojaputki,täyttösoralla,kanaalinsyvyys1,5m lopputäyttömurskeella____________________________Kanaahssaoleva salaoja,kanaalinsyvyys1,5mjmKanaalissaoleva salaoja, kanaalinsyvyys0,5mjmTäyttö1/3soraa,2/3välpättyälouhettam3rtr

R ak en nu so sa Yk si kk ö Su un n itte lu ra tk ais u

(21)

Taulukko 2 jatkuu...

m22kerrosta silikaattiinaaliaRuiskubetonimaali,silikaattimaali2 kerrosta MurtettmaaliaRuiskubetonimaali,Murtettm2kplteräsluukku600mmx800mmVI-luokanluukkukplteräsovi1100mmx2000mmVI-luokanovilevybetoniovi1100mmx 2000mmkplS6-luokanovikplVI-luokanajoneuvoparioviteräsovi4900mmx3000mm kplS6-luokanajoneuvoparioviteräsovi4900mmx3000mmbetonipalkki380mmx1000mm,teräs135kg/jm,lautamuottiUlf PalkkiA=0,38m2,betoni,suojarakennebetonipalkki380mmx520mm,teräs50kg/jm,lautamuottimf PalkkiA=0,2m2,betonibetonipalkki280mmx380mm,teräs20kg/jm,lautamuottiUlf PalkkiA=0,1m2,betonibetonipilari480 mmx480mm,teräs65kg/jm,lautamuottijmPilari A=0,23m2,betoni,suojarakennebetonipilari 450 mmx450mm,teräs30kg/jm,lautamuottijmPilariA=0,2m2,betonibetonipilari320 mmx320mm,teräs9 kg/jm,lautamuottijmPilari A=0,1m2,betonibetoniseinä d=180mm,teräs6kg/m2,lautamuottiEikantavaväliseinä,betonid=180mmm2

Suu nn itt elura tkaisu Y k sik k ö R ak en n u so sa

(22)

2.3 Tuoterakenteet

Tuoterakenne on tietyn lopputuotteen (rakennusosa) tekemi­

seen tarvittavien suoritteiden ja panosten menekkilaskel­

ma , joka on tarkoitettu toistuvaan käyttöön. Tuoterakenne voi sisältää lopputuotteen laadullisia ja teknisiä ominai­

suuksia, jotka määräytyvät hankkeelle asetetuista tavoit­

teista .a-

Kuvissa 4 11 on tuoterakenteet seuraaville rakennusosil­

le: Louhittu tila (tunneli 12 m2), louhittu tila (tunneli 25 m2), louhittu tila (tunneli 60 m2), louhittu tila (tun­

neli 120 m2), juotettu pultti, jännitetty kiilapultti, tartuntapultti ja paikalla valettu betonipilari.

1. Hallasuo, Kankainen 1989 s.16

(23)

5<2 REI :ХД AVAUS

3000 TUOTANTORATKAISU

Porauskaavio A=12 m1tr

i***4 5.18 pn/m3ktr

0.024 tth/pm 0.25 kpl/pm 0.53 kg/pm

13.62 3 tt, 2 h/katko

1.46 Kemira Oy, T-nalU johdin 5 m 55+6 kpl, 1.3.87 33,43 (23.90 + 5w9.90y6—12.23 mkAg Foicit, 1.3.87

2.7 kg/m3ktr 110.00 2.64 mk/p n

1.45 mk/pm 6.48 mk/pm 5.80

12.23 Panoetu» (55 reikää)

-työntekijä -nallit -räj.aineet

Katkon pituus 4 m, porareiät 4,5 m Reikiä yhteensä 55+2 kpl

Reunarei'issä pohjapanos aniitti 28 + F17-putkipanos, muissa rei'issä pohjapanos aniitti 32 + aniitti 28 T-nallit, reunarei'issä räjähtävä tulilanka.

Tuotantoratkaisun tunnusluvut 2,7 kg/m3ktr

5,3 pm/m3ktr 1 perälouhinta

Ku*nau«+mittaui+varu«tc1u -työntekijä

-vameteet

h 0.06 h/m3ktr 3.00 tth/h 1.00 h/h

1980 1.00 50:-/tv

tth 110.00 330.00 mk/h

16.67 16.67 mk/h h

Kuonnau*

-pyöräkuonnaaja KUP 22 - -**- odotusta

2.ÖÖ m3ittl/m3ktr

0.04 h/m3itd 300.00 12.00 mkAn3it 0.04 h/m3itd 100.00 4.00 mk/m3it

24.00 50 % 300 mk/h, 50% 100 mk/h h

h 8.00

Kuljetus 0-1 km -kuorma-auto

m3itd 1Ö0 m3itd/m3ktT

15.00 mkAn3it 30 00

_____ _- Kalliorakentamiskustannukset yhteensä 205.70

Kuva 4. Tuoterakennetietokortti : Louhittu tila, tunneli 12 m2, 1-perälouhinta.

TUOTANTORAKENNE

Panoshin- ta mk/yk Hinta

Hmtä mk/m3lm

Panoa Yks. Menekki

Poraus (57 kpl 4.5 pn reikää)

-jumbo (3 puomia) -työntekijä -poraterät

5.34 pn/m3ktr 2-vuoro työ, 1 katko/vuoro

:-o:

Toit

m

h 0.01 h/pm

0.035 tth/pm 0.006 kpl/pm 1.00 kWh/pm

500.00 110.00 600.00

5.00 mk/pn 3.85 mk/pm 3.60 mk/pm 0.35 mk/pm

3000/pv - 1500Av 3 työntekijää, 3 h/katko 3.50 mk/pm lOOkWh/h tth

tpi

kWl, 0.35

TUOTERAKENNETIETOKORTTI

YKSIKKÖ RAKENNUSOSA

LOUHITTU TILA , TUNNELI 12 М2

Vähärakoinen, kiinteä kallio M3KTR

MITTAUSPERUSTE

Louhittava tilavuus teoreettisten mittojen mukaan (m3ktr) 2(Atr x Itr)

SUUNNITTELURATKAISU JA VAATIMUKSET

Tunnelin leveys 3 m harjakorkeus 4,3 m , muoto kts. kuva Louhintatarkkuus +300 mm.

4300 Iti?

(24)

J.(A) pn/in3ktr 2-VU010 tyd, I k atk о/vuoro 4 m/katko

3000/pv - 1500Av 3 työntekijä», 3.5 h/katko 3.50 mk/pm 100 kWh/h 0.01 h/pm

0.029 tth/pm 0.006 kpl/pm 1.00 kWh/pm

430.00 4.30 mk/pm 1SA8 110.00 3.19 ткУрт 11.48 600.00 3.60 mk/pm 12.96

0.35 mk/pm 1.25

0.35

Tuotantoratkaisun tunnusluvut 1,8 kg/m3ktr

3,6 pm/m3ktr

AVAUS 15*2 REIK**

1 perälouhinta

3.51 pm/m3ktr 0.021 tth/pm

0.25 kpl/pm 0.51 kg/pm

:

811 3 tt, 2.5 h/katko

: : : 5 09 Kemira Oy. T-nalli jol.din 5 m 55*6 kpl, 21.89 (23.90 + 5*9.90У6-12.23 mk/kg Forcit, 1.3.87

1.Я kg/m3ktr 2.31 mk^im

1.45 mk/pm 6.24 mk/pm 110.00

5.80 1.3.87

12.23

110.00 330.00 mk/h 6.60 25.00 25.00 mk/h 0.50 50:-/lv Ö.02 h/m3ktr

3.00 tth/h 1.00 h/h

3 tt, 2 hAatkd Panoetus (71

-työntekijä -nallit -räj.aineet

Rusnaue+mittaua+vamstelu -työntekijä

-vani eleet reikää) -jumbo (3 puomia) -työntekijä -poraterät

5000

TUOTANTORAKENNE

Panoehtn- ta mk/yk Hinta

tiinta mk/nx3ktt Yke. Menekki

TU0TERAKENNETIET0K0RTTI

YKSIKKÖ RAKENNUSOSA

LOUHITTU TILA , TUNNELI 25 М2

Vähärakoinen, kiinteä kallio M3KTR

MITTAUSPERUSTE

Louhittava tilavuus teoreettisten mittojen mukaan (m3ktr) E(Atr x Itr)

SUUNNITTELURATKAISU JA VAATIMUKSET

Tunnelin leveys 5 m harjakorkeus 5,5 m , muoto kts. kuva Louhintatarkkuus +300 mm.

TU0TANT0RATKAISU Porauskaavio

A=25 m* tr

Katkon pituus 4 m, porareiät 4,5 m Reikiä yhteensä 78 + 2 kpl

Reunarei'issä pohjapanos aniitti 28 + F17-putkipanoS, muissa rei'issä pohjapanos aniitti 32 + aniitti 28 T-nallit, reunarei'issä räjähtävä tulilanka.

У

Ku ОПТ! »UM

-pyöräkuonnaaj» KUP 22 - odotusta

nutro 2.00 m3itd/m3ktr

0.02 h/m3itd 300.00 6.00 mkAn3it 0.02 h/m3itd 100.00

12.00 2.00 mk/m3it 4.00

h 50 % 300 mk/h, 50 % 100 mk/h

Keekim. kuonnausmatka 75 m h

Kuljetus 0-1 km -kuorma-auto

m3 itd 1Ö0 m3itd/m3ktr

k/m3it 30.00 15 .00 m

Kalliorakentamiskustannukset yhteensä 129.37

Kuva 5. Tuoterakennetietokortti: Louhittu tila, tunneli 25 m2, 1-perälouhinta.

Si?»1

5500 =$JjrE

(25)

TUOTANTORATKAISU Porauskaavio

A=60 m1tr V

• _ _ |ДТЖ|15 15*2 -RE m* ;

V—

8000

50 % 350 mk/h, 50% 100 mk/h Keekim. kuonnau*m*tke 75 m 1.85 m3itd/m3ktT

0015 hAnBitd 350.00 5.11 mkAn3it 0.015 hAn3itd 100.00 1.46 mk/m3it

il

-pyöräkuoimaaja K UP 35 - odotusta

2.35 pm/inJktr 2-vuomtyo, 13 h /katko

4 m / katko 3000/pv - 1500Av 6.13 : . 3 työntekijää, 6 hAatko : 9-18 3.60 mk/pm

0.89 100 kWh/h

400.00 4.00 mk/pn 10.20

110.00 3.19 mk/pm 600.00 3.60 mk/pm 0.35 0.35 mk/nm 0.01 h/pm

0.029 tth/pm 0.006 kpl/pm 1.00 kWh/pn

¿.51 pn/m3ktr 0.025 tth^ïm

0.25 kpl/pm 0.59 kg/pm

2.75 mk/pm 6.90 3 työntekijää, 5 hAaAo

3.64 Kemira Oy, T-nalli johdin 5 m 134+6 kpl, 1.3.87 18.11 (23.90 + 3*9.90У6-12.23 inkAg Forcit, 1.3.87

1.5 kg/m3ktr 3 tt, 2 hAatko 110.00

5.80 1.45 12.23 ö.öl b/m 3k tr 3.00 tth/h 1.00 h/h

110.00 330.00 mk A 3.30

42.00 42.00 mk/h 0.42 100:-Aatko

reikää) -jumbo (3 puomia) -työntekijä -poraterät

Panostus (134 reikää) -työntekijä -nallit

•räj.aineet

Rusnaus-Hnittaue-f varustelu -työntekijä

-varusteet

Katkon pituus 4 m, porareiät 4,5 m Reikiä yhteensä.134 + 2 kpl

Reunarei'issä pohjapanos aniitti 28 + F17-putkipanos, muissa rei'issä pohjapanos aniitti 32 + aniitti 28 T-nallit, reunarei'issä räjähtävä tulilanka.

Tuotantoratkaisun tunnusluvut 1.5 kg/m3ktr

2.6 pm/m3ktr 1 perälouhinta

TUOTANTORAKENNE

Panoshin- ta mk/yk Hinta

Hi t*

h*/m3Vtt Yks. Menekki

Kuljetus 0-1 km -kuonna-auto

1.85 m3itd/m3kti

22.29 12.00 mk/in3it

Kalliorakentamiskustannukset yhteensä 95.13

Kuva 6. Tuoterakennetietokortti: Louhittu tila, tunneli 60 m2, 1-perälouhinta.

TUOTERAKENNETIETOKORTTI

YKSIKKÖ RAKENNUSOSA

LOUHITTU TILA , TUNNELI 60 М2

Vähärakoinen, kiinteä kallio M3KTR

MITTAUSPERUSTE

Louhittava tilavuus teoreettisten mittojen mukaan (m3ktr) E(Atr x Itr)

SUUNNITTELURATKAISU JA VAATIMUKSET

Tunnelin leveys 8 m harjakorkeus 8,1 m , muoto kts. kuva Louhintatarkkuus +300 mm.

8100 Sit&

<4

3*УS.¿rls!5-Еа,1er§=rJ

(26)

3 työntekijää, 7 h/katko

m 134+6 kpl 1.3.87 (23.90 ♦ 5*9.9

1.5 kg/m3ktr 3 tt, 2 h/katko 150:-/k atk o

A=120 m2 tr

Kuonnaus

-pyörakuonnaaja K UP 35 - -**- odotueta Kuljetus 0-1 km -kuonna-auto

2.09 pm/in3ktT 0.025 tth/pm

0.25 kpl/pm 0.59 kg/pin

: : 5.75 110.00 2.75 mk/pm

mk/pm 3.03

12.23 7.22 mk/pm 15.08

5.80 1.45

Ö.005 h/m3ktr 3.00 tth/h 1.00 h/h

1.65 0.30 110.00 330.00 mk/h

60.00 60.00 mk/h

TUOTANTORATKAISU Porauskaavio

1.85 m3itd/iii3ktr 0.011 h/mSitd 350.00 0.011 h/m3itd 100.00

3.95 mkAn3it 7 32 50 % 350 mk/h, 50 % 100 mk/h...

1.13 mk/m3it 1.09 Keskim. kuonnausmatka 75 m

_____

1.85 m3itd/m3ktr

22.20 12.00 mk/m3it

ШШ

-työntekijä -nallit -räj.aineet

Rusnaus-Hnittaus+vaiuetelu -työntekijä

-vanisteet

2.11 pm/m3ktT 2-vuorotyö, 20 h / katko

4 m / katko 44 3000/pv - 1500Av 6,73 3 työntekijää, 11 h/katko 7.60 3.60 mk/pm 0.74 lOOkWh/li :.V «.

0.01 h/pm 0.029 tth/pm 0.006 kpl/pm

1.00 kWh/pm 400.00 110.00 600.00

4.00 mk/pm 3.19 mk/pm 3.60 mk/pn 0.35 0.35 mk/pn Poraus (225 kpl 4.5 pm

reikää) -jumbo (3 puomia) -työntekijä -poraterät

Katkon pituus 4 m, porareiät 4,5 m Reikiä yhteensä 223 + 2 kpl

Reunarei'issä pohjapanos aniitti 28 + F17-putkipanos, muissa rei'issä pohjapanos aniitti 32 + aniitti 28 T-nallit, reunarei'issä räjähtävä tulilanka.

Tuotantoratkaisun tunnusluvut 1,5 kg/m3ktr

2,1 pm/m3ktr

|*T«jJS IS,2 "REIKÄÄ

1 perälouhinta V-L -

12000 ■У

TUOTANTORAKENNE

Panoihin- ta mk/yk Hinta

tliota mk/m3ktt Yks. Menekki

Kalhorakentamiskustannukset yhteensä 80.92

Kuva 7. Tuoterakennetietokortti: Louhittu tila, tunneli 120 m2, 1-perälouhinta.

TUOTERAKENNETIETOKORTTI

YKSIKKÖ RAKENNUSOSA

LOUHITTU TILA , TUNNELI 120 М2

Vähärakoinen, kiinteä kallio M3KTR

MITTAUSPERUSTE

Louhittava tilavuus teoreettisten mittojen mukaan (m3ktr) L(Atr x Itr)

SUUNNITTELURATKAISU JA VAATIMUKSET

Tunnelin leveys 12 m harjakorkeus 11 m , muoto kts. kuva Louhintatarkkuus +300 mm.

«E

000LL

l

EE =£

J

l*Zlg

(27)

- 1.00 kpl/kpl

П0.00 44.00 mwkp,

25.00 3.33 inkApI 3.33 3.50 40.43 mkApl

3.34 mkA,, 3.34

2.09 mk/kp,

0.40 tth/kpl 3 tt, 60 kpl/tv

0.133 hApl

40.43 Dalibruk 1.6.88 2.01Дg + kulj. -f katk.

11.55 kgApI

4.18 kg/kpl 0.80 Malmin K-Rauta 40 kg säkki 32.00 ■> 0.80 mk/kj

4.18 kg/kpl 0.50 Lohja 1.1.89 40 kg säkki 13.00-> 0.33 mkAg

Pui ti tus -työntekijä -juotospumppu

-yleissementti

•in jektointihiekk a

I Kalliorakentamiskustannukset yhteensä 164.53

Kuva 8. Tuoterakennetietokortti: Juotettu pultti.

TUOTERAKENNETIETOKORTTI

YKSIKKÖ RAKENNUSOSA

JUOTETTU PULTTI KPL

MITTAUSPERUSTE Pulttien lukumäärä

SUUNNITTELURATKAISU

Harjateräspultti d=25 mm, 1=3,0 m teräs A 400 H

sementti-injektointi

025 (A 400 m INJEKTIOLAASTI

IN. 035

I • « - • •e

PULTIN PITUUS L

TUOTANTORAKENNE

tout*

Panoihin-

Yks. Menekki ta mk/yk Hinta

тшштш

37,0 mkApl

2100 2«

Poraus (3 pm) kpl 1.00 kpl/kpl

h 0.10 hApl 375.00 3000: Vpv

-työntekijä tth 0.20 tthApI 110.00 22.00 mkApl

mkApl 1080

kpl 0.018 kplApI

-por ate r ät 600.00 10.80 3.60/pm

kWh 3.00 kWh/kpl 0.35 1.05 mkApl 1.05

S U S

m§1Е

(28)

MITTAUSPERUSTE Pulttien lukumäärä

SUUNNITTELURATKAISU

MIN. 035

•—f KJMLANYLXPXXN

PYCniSTYS-

20 1

F

-é-

1 1

KIILA

1 - 1

kWh

TETTYNA

:

37.50 1.00 kpl/kpl

0.10 h/kpl 375.00 37JO mk/kpl

110.00 22.00 mk/kpl 22.00 2 tt 600.00 10.80

3000:-/pv 0.20 tth/kpl

mk/kpl ,0.80 3.60/pm

105 mkApl : 105

0.018 kplApI 3.00 kWh/kpl 0.35 025 (A 400 H)

z 5 .

Harjateraspulttr d=::25 mm, 1 = 3,0 m teräs A 400 H

sementti-injektointi

Poraus (3 pm)

-työntekijä -poraterät

mi

o URAN OLTAVA PULTIN

-S KESKELLÄ

Pulii tus kpl 1.00 kpl/kpl

II

-työntekijä tth 0.60 tthApl 110.00 66.00 mk/kpl 3 tt, 40 kpl/tv

mkApl : 5.00

-juotospumppu h 0.20 h/kpl 25.00 5.00

kg 11J5 kg/kpl 3.50 40.43 mk/kpl Dalsbruk 1.6.88 2.01/kg + kulj. 4- kalk.

'

80ЛК, -kiila, aluslevy

mutteri, kierteietys kpl 1.00 kpl/kpl 80.00 80.00 mk/kpl

-yleis sementti k8 4.18 kg/kpl 0.80 3.34 mk/kpl 3.34 Malmin K-Rauts 40 kg iiikkl 32.00 —> 0.80 mkA, -injektointihickk a kg 4.18 kgApI 0.50 2.09 mkApl 2.09 Lohja 1.1.89 40 kg säkki 13.00-> 0.33 mkAg

&

Kalliorakentamiskustannukset yhteensä 268.21

Kuva 9. Tuoterakennetietokortti: Jännitetty kiilapultti.

TUOTANTORAKENNE

иы.

mkApl Panoshin-

Panos Yks. Menekki ta mk/yk Hinta

TUOTERAKENNETIETOKORTTI

YKSIKKÖ RAKENNUSOSA

JÄNNITETTY KIILAPULTTI KPL

OSL I?mI

cjlAX40

(29)

1.00 kpl/kpl Käiiporsue

0.267 oh/kpl 110.00 2937 mk/kpl 30 kpl/lv

mkApl

0.01 kpl/kpl 600.00 6.00 3.60/pm

lll'pïl

—'—*—:---

lllillll

0.267 hApl 125.00 33.38 mk/kpl

1.00 kpl/kpl

110.00 58.63 mk/kpl 58,63 2 työntekijää, 30 kplAv

25.00 6.68 mkApl 6.68

ШЖШШШШ

3.50 20.76 mkApl 20,76 Dal.bmk 1.6.88 2.01Ag ♦kulj. ♦ katk.

0.80 1.78 mkApl 1,7* : Malmin K-Rauta 40 kg iikkl 32.00 ->0.80 mkAt 0.50 1.12 mkApl Ui Lohja 1.1.89 40 kg säkki 13.00->0.33 mkAg 0.533 tthApI

0.267 hApl 5.93 kg/kpl 2.23 kg/kpl 2.23 kg/kpl Pot au» (1.6 pm)

-työntekijä -potate rat -porakone«t+linjat+

energia+voitcluaincet

Pui ti tus -työntekijä -juotospumppu

-yleissementti -injektointihiekk a

ii: ; ■■

Kalliorakentamiskustannukset yhteensä 157.70

Kuva 10. Tuoterakennetietokortti: Tartuntapultti.

TUOTERAKENNETIETOKORTTI

YKSIKKÖ RAKENNUSOSA

TARTUNTAPULTTI KPL

MITTAUSPERUSTE Pulttien lukumäärä

SUUNNITTELURATKAISU

Harjateräspultti, d=20 mm 1=1,6 m kalliossa + 0,8 m teräs A 400 H

sementti-injektointi

#20 CA 400 H)

INJEm OLAASI I

'.UN. 030

1.6 M 0,8 M

■?}

TUOTANTORAKENNE

■ ■ Hin,.

Panoihin-

Yks. Menekki ta mk/yk Hinta

¿T¿T5"=ÊIü5-E

(30)

si

30.00 kyVji” Aliheiik imene 6,00 A g

0.013 iitVkg 1.56 iiikAg

18.90

li5.50 : Mukke IO %

0.007 tdVkg 0.63 inkAg

110 kgAg 3.50 3 *5 inkAg

0.20 in3/jm

. 21.80

1.20 idiAn3 W.00 10* 00 mk/m3

1.10 iii3/in3 3X8 93 427 82 ink/тЗ 85J6 Lohje K30 16 mm 2-3 sVB - 10 % ♦ 5 km 0.40 liAn3 230.00 92.(W ткАпЗ 18.40 l>»hje, maelo 18m / 22 in

Reudoilue -emmatiimite -rak«nnu*f)-änlckijä

Betonointi -rekenmutycmtckij*

-pumpnuiuto

TU0TERAKENNETIET0K0RTTI

YKSIKKÖ RAKENNUSOSA

PILARI A=0,2 М2, BETONI JM

MITTAUSPERUSTE

Pilarien pituus lattian yläpinnasta laatan alapintaan

SUUNNITTELURATKAISU

Paikalla valettu pilari 450 nun x 450 nun

teräs A 400 H, 30 kg/jm lautamuotti

450

X

TUOTANTORAKENNE

I'anothin- Hints

Yke. Menekki

m2 1.80 m2/jm Melerieslit KK-89

nh 2.67 nh/m2 I20.«l 320.40 mk/m2 576.72

-ammettimiee

-r »kennu« t yoniek i jä 1.33 ПМ..2 <0.00 119 70 mkAn2 215.46

-muottileuta jm I2.(X1 jnVm2 2 8X 34.56 iiA/iit2 62^1

Aoolau«, 50*100 >n 1.11 jiiVni2 7.19 n*Ai.2 12x95 Menekki 8 jm/jm, kesto 4 valua

1 Rakentamiskustannukset yhteensä 1174.10

Kuva 11. Tuoterakennetietokortti: Pilari A=0,2 m2, betoni.

S'§E¿T'S$

i

^ loOOo

foooo

4 5 0

(31)

3 työntekijää, 1 -vuorotyö, 14 mSitdAv

22.77 mk/m2 22 77

1.00 m2/m2 0.207 tth/m2 110.00

0.120 m3/m2 440.28 52.83 mk/m2 0.069 h/m2

0.069 h/m2 0.069 h/m2 1.73 l/m2

1.38 kWh/m2 0.35 0.48 mk/m2

Betoni* 2 • d, Lohj* K30, 12 mm,1-2 sVB

•f 15 % -10 % + 5 km 3 m3 *ll*i*utoll*

6.90 mk/m 2

5.18 mk/ra2 5.18

2.16 mk/m2 2.16

2.15 mk/m2 100.00

75.00 31.25

X13 25 Vh 0,48 - 20 kW 1.24

1.00 m2An2 0.046 tth/m2 0.043 kg/m2

п*Лп2 : 5.06 2 työntekijää, 350 m2/tv w.vX-.-X-.-.-Zv" '

6.34 110.00 5.06

8.00 0.34 mk An 2

1.00 m2/m2 0.160 tthAn2 1.30 m2/m2

110.00 17.60 mk/m2 17.60 3 työntekijää, 150 m2/t>

8.14 mk/m2 ЩвШШ

6.26 1.43 kg/m2,1.25 * 3-50/kg

Ruiukutuá -työntekijä

-17 m3 kompreeeori -rxrieku ♦ letkut -euppilo työtseot -polttoöljy -e ähkö

Tartuntojen kiinnity»

-työntekijä -tartuntalangat

-työntekijä

h h h I kWh

123.61 Kalliorakentamiskustannukset yhteensä

il

iill.I

Yhtet lisä (mk/m2) 123.61

Kuva 12. Tuotantorakenne, ruiskubetoni 60 mm + raudoitus.

1. Kts. Gardemeister,... 1976 s. 7 2.4 Tuotantorakenteet

Tuotantorakenteita koottaessa rakennusosista muodostetaan tyyppiratkaisuja käytettävien työmenetelmien ja materiaa­

lien suhteen. Työmenetelmät ovat urakoitsijoiden yleisesti käyttämiä ja työsaavutukset vastaavat keskimääräistä tar­

joushintoja vastaavaa tasoa.

Tuotanto-olosuhteet ovat normaalit. Kallion laatu on massa- tai liuskerakenteinen vähärakoinen kallio, Ma2 tai Li2.a- Kallion hydrologiset olosuhteet eivät aiheuta vaikeuksia louhinnalle. Louhintatärinän aiheuttama heilahdusnopeuden vertikaalikomponentti saa 30 m:n päässä olevassa talossa olla enintään 50 mm/s.

Kuvassa 12 on esimerkki ruiskubetonin tuotantorakenteesta.

Esimerkin ruiskubetoni on 60 mm paksu ja siinä on raudoitus

$ 3.4 k/k 100. Ruiskutuksessa on käytetty kuivamenetelmää.

Ruiskubetoni Yks=m2, kuivamenetelmä

<1-60 nun t 3.4 k/k 100

. «¡n!.

mlt/inî Panoshin­

ta mk/yk Hinta Yk». Menekki

ESE.UT£E15'S

(32)

vert. Haahtela, Kiiras 1988 s.518 vert. Lehmus, Kankainen 1983

Materiaalien hinnat ja koneiden kustannukset on määritetty yleisten hinnastojen avulla, jotta niitä olisi helppo yllä­

pitää myöhemmin. Käytettyjä yleisiä hinnastoja olivat mm.

Rakentajain kalenteri 1989, Lohja valmisbetonihinnasto 1.4.

1987, Forcit räjähdystarvikkeet 1.3.1987 suurkuluttajahin- nasto, Kemira räjähdysaineet ja sytytystarvikkeet 1.3.1987 suurkuluttajahinnasto. Rakentajan Metsä-Serla Oy:n hinnasto

Hinnoittelun perusteet

- pääkaupunkiseutu

- pääkaupunkiseudun ympäristö - muu Uusimaa sekä Etelä-

Suomen ruuhka-alueet - pohjoisin Suomi

- Pohjois-Suomi - muu Suomi

Kaikki rakennusosat hinnoiteltu

1.1.1988, josta on käytetty lyhennystä 1/88. Rakennuskus­

tannusindeksin kokonaisindeksi 1/88 on 161,3. Hinnoittelu on tehty vastamaan pääkaupunkiseudun kustannustasoa. Kal­

liotilojen alueellisia kalleuseroja ei ole tutkittu. Ta­

lonrakennuksessa ja tienrakennuksessa on todettu olevan keskenään samanlaisia alueellisia kustannuseroja.1'2 Samo­

jen erojen oletetaan pitävän paikkansa myös kalliorakenta­

misessa. Alueellisista kaIleuseroista aiheutuvat muutokset otetaan rakennusosa-arviossa huomioon laskemalla tai korot-

kustannustasossa on

tamalla rakennusosa-arvion mukaisia kustannuksia taulukon 3 mukaisesti.1

Taulukko 3. Alueellisista kalleuseroista aiheutuvat korjaukset rakennusosa-arvioon. (Taulukko perustuu lähteen Haahtela, Kiiras 1988 mukaisiin tietoihin.)

ALUE KORJAUS

3

RAKENNUSOSIEN HINNOITTELU

dPäPöPdPdP

Г-CNUDCN

lHгЧrIIdP

O

O

enLU

M

M

I II+I

H

(N r1LO

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Vaikka Suomen Lääkäriliitto suosittaa näkemään johtajan roolin terveydenhuollossa lääkäreillä omana ura-pol- kunaan ja yhtä arvostettuna kuin akateeminen ja kliininen

Obviously, there is a need for interventions targeting the depressive symptomatology of these subjects. Effective strategies to prevent depression are also called for [17]. At least

Department of Oral and Maxillofacial Diseases, Turku University Hospital, and Medical Imaging Centre of Southwest Finland at Turku

It notes that, while maintaining a cross-cutting approach to lifelong guidance policy development across sectors, a primary objective has been to deepen the interfaces

Like in the differential case, we need efficient methods for computing the correlation of linear approximations of the simplest components of the cipher, as well as methods

Käyttö- ja yhteiskustannukset muodostavat kustannusryhmän, joka sisältää kaikki ne kustannukset, jotka kohdistuvat koko työmaalle.. Käyttö- ja yhteiskustannusten suuruuteen

Ammattikorkeakoulun henkilöstön heterogeeniset taustat, ammattikorkeakoulujen toimintojen pirstoutuminen (Herranen 2003) sekä niitä toteuttavi- en henkilöiden työnkuvien

Theodor Lotz made all future instruments of Stadler, including a special basset clarinet in A, for which Mozart wrote some of the most important and prominent works in

250–251). As far as the etymology of the climber’s roles is concerned, out of the abovementioned concepts the Finnish concept liidaaja is the only one affected by

Pienet ylinopeudet (esim. vähemmän kuin 10 km/h yli nopeusrajoituksen) ovat yleisiä niin, että monilla 80 km/h rajoituksen teillä liikenteen keskinopeus on rajoi- tusta

• Hanke käynnistyy tilaajan tavoitteenasettelulla, joka kuvaa koko hankkeen tavoitteita toimi- vuuslähtöisesti siten, että hankkeen toteutusratkaisu on suunniteltavissa

Voimakkaiden tuulien ja myrskyjen lisääntyminen edellyttää kaavoituksessa rakennus- ten ja muiden rakenteiden huolellista sijoittamista maastoon. Elinympäristön suojaami- nen

nustekijänä laskentatoimessaan ja hinnoittelussaan vaihtoehtoisen kustannuksen hintaa (esim. päästöoikeuden myyntihinta markkinoilla), jolloin myös ilmaiseksi saatujen

Hä- tähinaukseen kykenevien alusten ja niiden sijoituspaikkojen selvittämi- seksi tulee keskustella myös Itäme- ren ympärysvaltioiden merenkulku- viranomaisten kanssa.. ■

Toimenpide-ehdotuksista tehokkaimmiksi arvioitiin esi-injektoinnin lisääminen tilaa ympäröivän kallion tiivistämiseksi, louhinnan optimointi kallion vesitiiviyden

Helppokäyttöisyys on laitteen ominai- suus. Mikään todellinen ominaisuus ei synny tuotteeseen itsestään, vaan se pitää suunnitella ja testata. Käytännön projektityössä

Tornin värähtelyt ovat kasvaneet jäätyneessä tilanteessa sekä ominaistaajuudella että 1P- taajuudella erittäin voimakkaiksi 1P muutos aiheutunee roottorin massaepätasapainosta,

Tuntikeskiarvoilla on mallinnettu samat selitettävät kuin 10 min:n keskiarvoilla eli lentokentän meno- ja paluulämpötilat, virtaus ja paine-ero käyttäen samoja selittäjiä

Jätteiden käsittelyn vaiheet työmaalla ovat materiaalien vastaanotto ja kuljetuspak- kauksien purku, materiaalisiirrot työkohteeseen, jätteen keräily ja lajittelu

Koska tarkastelussa on tilatyypin mitoitus, on myös useamman yksikön yhteiskäytössä olevat tilat laskettu täysimääräisesti kaikille niitä käyttäville yksiköille..

Näillä lähtökohdilla voidaan havaita, että huonoilla materi- aaleilla tilanne on jälleen kriittisempi, sillä vesipitoisuus koko eristys-välikerroksessa on selvästi suurempi

Aurinkovoimalan kustannustehokkuutta voidaan arvioida käyttämällä esimerkiksi LCOE- menetelmää (”Levelized Cost of Electricity”). Menetelmän avulla voidaan myös

Yritysten toimintaan liitettävinä hyötyinä on tutkimuksissa yleisimmin havaittu, että tilintarkastetun tilinpäätöksen vapaaehtoisesti valinneilla yrityksillä on alhaisemmat