• Ei tuloksia

CCA-suodinrummun mallinnus

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2023

Jaa "CCA-suodinrummun mallinnus"

Copied!
56
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

CCA-SUODINRUMMUN MALLINNUS

Koskela Esa Opinnäytetyö Konetekniikan koulutus

Insinööri (AMK)

2020

(2)

Konetekniikan koulutus Insinööri (AMK)

Tekijä Esa Koskela Vuosi 2020

Ohjaaja Ins. (AMK) Veli-Matti Pelimanni

Toimeksiantaja Lapin ammattikorkeakoulu tutkimus-, kehitys- ja in- novaatiotoiminta

TkL, IWE, IWI-C Timo Kauppi Työn nimi CCA-suodinrummun mallinnus Sivu- ja liitesivumäärä 49 + 6

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda 3D-malli CCA-suodinrummusta Metsä Fibren Kemin tehtaalle. Luotavaa 3D-mallia oli tarkoitus käyttää apuna teh- täessä korjaussuunnitelmia suodinrummulle. Laite on ollut käytössä yli kaksi vuo- sikymmentä ja se alkaa olemaan suunnitellun käyttöiän loppupäässä. Elinkaaren lopussa suodinrummussa alkaa ilmetä erilaisia ongelmia.

Ongelmien vuoksi yritys käynnisti suunnitteluprojektin, jossa etsittiin ratkaisua on- gelmien korjaamiseksi. Suodinrummun dokumenttien puutteellisuuden vuoksi tuli tarve aloittaa mallinnusprosessi suodinrummun osista. Suodinrummun 3D-mallin luomiseksi sen kaikki osat oli mitoitettava tehdasalueella. Suodinrumpuprojekti alkoi talvella ja ajanjakson kylmyys asetti omat rajoituksensa käytettäville mitta- laitteille.

Valmista 3D-mallia käytettiin suodinrumpuun aiheutuvien rasitusten mallintami- seen sekä laitteen yleiseen tarkasteluun. Rasitusmallinnuksien kautta ilmeni kuinka suodinrummun korjauksia tulisi lähteä toteuttamaan. Opinnäytetyöstä ja suunnitteluprojektista saatavia tuloksia on tarkoitus käyttää pohjana tuleville sa- manlaisille korjausprojekteille. Projektin päätavoite, jossa tämä opinnäytetyö on vain osa kokonaisuutta, on tarkoitus löytää tapa ja menetelmä, kuinka korjata viat suodinrummun rungossa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Avainsanat 3D-mallinnus, mallintaminen, mittaus, kokoonpano

(3)

Mechanical Engineering Bachelor of Engineering

Author Esa Koskela Year 2020

Supervisor Veli-Matti Pelimanni, B.Eng

Commissioned by Lapland University of Applied Sciences

Research, Development and Innovations activities Timo Kauppi, Lic. (Tech.), IWE, IWI-C

Subject of thesis Modeling of the CCA filter drum Number of pages 49 + 6

The purpose of this thesis was to create the 3D model from a filter drum for Metsä Fibre Kemi mill. The purpose of making the 3D model was to use it in making reparation plans for the filter drum. The equipment has been in use over two dec- ades and it starts to be at the end of its service life. At end of the life cycle different kinds of problems starts to occur on the body of the filter drum.

Because of these problems the company set a planning project in action which was searching a solution to repair the issues. Due to the lack of documents of the filter drum there came up a need to start a modelling process of a filter drum parts. To create a 3D model of the filter drum, all the parts of the equipment were measured on the industrial site. The filter drum project started in winter so the coldness set own limitations on the measuring instruments.

The completed 3D model was used for modelling the stress that affect the filter drum and for a general inspection of the equipment. Through the stress analyses came up a way how repairs of the filter drum should start to be executed. The results of this thesis and the planning project are intended to be used as a foun- dation for upcoming similar kind of repairing projects. The main target of this pro- ject, where this thesis is only part of a wholeness is to find the way and the method how to fix the issues on the body of the filter drum in the most cost-efficient way.

Key words three-dimensional imaging, modelling (creation related to information), measurement, assembly (composition)

(4)

1 JOHDANTO ... 8

2 YRITYSESITTELY ... 9

2.1 Kemin sellutehdas ... 9

3 CCA-SUODINRUMPU ... 10

4 ULTRAÄÄNIPAKSUUSMITTARI ... 13

5 GOM TRITOP CCM ... 16

5.1 Fotogrametria ... 16

5.2 Syyt kuvaukselle ... 17

5.3 Mittauksella saatavia kuvantoja ... 18

6 AUTODESK® INVENTOR™ PROFESSIONAL 2018 ... 21

6.1 Parametrinen piirremallinnus ... 21

7 SUODINRUMMUN MALLINNUS ... 22

7.1 Mallinnusprosessi ... 22

7.2 Suodinrumpuun aiheutuneet vauriot ... 25

7.3 Mallinuksen perusvaiheet ... 26

7.4 Esivalmistelu ... 27

7.5 Osien mittaukset ... 28

7.6 TRITOP-mittauksen hyödyt mallinnuksessa ... 29

7.7 Luonnokset ... 30

8 LUOMINEN MALLINTAMISOHJELMALLA ... 32

8.1 Mallinnus ... 32

8.1.1 Perussketsit ... 33

9 3D-MALLI ... 36

9.1 Osakokoonpano ... 36

9.2 Kokoonpano ... 39

9.3 Pääkokoonpano ... 42

9.3.1 Kokoonpanoa edistäneet asiat ... 43

103D-MALLIN HYÖDYNTÄMINEN ... 45

10.1 Simuloinnit ... 45

(5)

LÄHTEET ... 48 LIITTEET ... 50

(6)

ALKUSANAT

Haluaisin kiittää Veli-Matti Pelimannia mallintamisvaiheen ohjeista ja neuvoista sekä opinnäytetyön systemaattisesta ohjaamisesta. Kiitokset Timo Kaupille mie- lenkiintoisesta opinnäytetyöaiheesta. Kiitokset myös Metsä Fibre Kemin selluteh- taan Pentti Jauholalle hienosta yhteistyöstä projektin aikana.

Erityiskiitokset puolisolleni tuesta opiskelun aikana.

Torniossa 3.5.2020 Esa Koskela

(7)

KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET

CCA Central Cylindric ”valve”; type A (Viljanen 2020)

3D Three Dimensional (Kolmiulotteinen)

FEA Finite Element Analysis. Lujuusanalyysi, tietokoneella suoritettava tarkastelu kappaleen tai laitteen kestävyy- destä ja toimivuudesta. (Autodesk 2020)

GOM Laitevalmistaja (GOM 2018)

CMM Coordinate Measurement Machine (Koordinaattimitta- laite). (GOM 2018)

ENS Effective Notch Stress method (Efektiivisen lovijännityk- sen menetelmä). (heinilä 2020)

(8)

1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön aihe muodostui Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan tarpeesta saada tehtyä kestävä ja riittävän kustannustehokas korjaustoimenpide suodin- rummun varsipalkeille. Yhtenä projektin osa-alueista oli saada selville niitä juuri- syitä, jotka aiheuttavat nämä ongelmat. Varsipalkeista käytetään opinnäyte- työssä yleisnimitystä armit, joka on käytössä myös tehtaalla.

Suodinrumpu on ollut osana prosessia kaksi vuosikymmentä ja on ollut jatkuvan kuormituksen alaisena koko ajan. Jatkuva rasitus ja vaativat olosuhteet ovat ai- heuttaneet varsipalkkien kiinnityshitsien murtumisia suodinrummun navoissa sekä aiheuttaneet muodonmuutoksia varsipalkkeihin.

Tässä opinnäytetyössä keskitytään suodatinrummun mallintamiseen, vaikka itse työ korjausprojektin puitteissa jatkuu siitä eteenpäin. Projektista saatavaa tietoa ja ymmärrystä pyritään hyödyntämään muidenkin vastaavanlaisien suodinrum- pujen korjaustoimenpiteiden suunnittelun pohjalla. Tehtyä 3D-mallia on tarkoitus käyttää FEA-analyysien suorittamiseen jännityskohtien paikantamiseksi sekä tai- pumien mallintamiseen.

Korjaustoimenpiteiden mitoittaminen joudutaan suhteuttamaan siihen mikä on ta- loudellisesti kannattavaa. Vielä haasteellisempaa yritykselle tekee suodatinrum- mun korjauksen mahdollinen kustannus olemassa olevaan skenaarioon, jossa kyseinen laite tulee poistumaan uuden tehtaan rakentamisen myötä.

(9)

2 YRITYSESITTELY

Metsä Fibre on osa suomalaista metsäteollisuuskonserni Metsä Groupia. Kon- sernin tuotevalikoimaan kuuluu sellu, biotuotteet, biokemikaalit ja sahatavara.

Metsä Fibre tuottaa myös uusiutuvaa energiaa. Maailman laajuisesti Metsä Fibre on markkinoiden suurin havusellun valmistaja sekä maan suurin sahatavaran tuottaja. Sellua Suomessa Metsä Fibre valmistaa neljässä sellutehtaassa: Ke- missä, Joutsenossa, Raumalla ja Äänekoskella. Metsä Fibre työllistää 1300 hen- kilöä, tuottaa 1,9 miljoonaa kuutiota sahatavaraa ja 3,3 miljoonaa kuutiota sellua vuodessa. (Metsä 2020.)

2.1 Kemin sellutehdas

Kemin sellutehdas (Kuva 1) käyttää puuta vuosittain 2,9 miljoonaa kuutiota ja valmistuskapasiteetti on 610 tuhatta tonnia. Kemin yksikkö työllistää 250 henki- löä, henkilölukumäärä sisältää myös vakituiset alihankkijat tehdasalueella.

(Metsä 2020.)

Metsä Fibre Kemin tehdas perustettiin vuonna 1893, jolloin sen nimi oli Trävaru- aktiebolaget Kemi. Tehtaan alkuperäinen toimiala oli sahaustoimi. Sellua Kemin tehtaalla alettiin tuottamaan vuonna 1919. Kemi Oy liitettiin Metsä-Botniaan vuonna 1991. (Metsä 2020.)

Kuva 1. Kemin sellutehdas (Metsä 2020)

(10)

3 CCA-SUODINRUMPU

Suodinrumpu (Kuva 2) on periaatteessa vain pyörivä rumpu, jonka pinnassa on lokeroita (Gullichsen & Fogelholm 1999, A584). Pääosat, jotka muodostavat suo- dinrumpuyksikön ovat rumpu, allas, jossa se sijaitsee, jakoventtiili, pesulaite, kaa- vari, kuljetinruuvi sekä käyttölaitteisto (Valmet 2020).

Kuva 2. Suodinrummun läpileikkaus (ScienceDirect 2020)

Suodinrummun toiminnanperiaatetta (Kuva 3) on visuaalisesti havainnollistettu kuvassa numero kolme. Suodinrummun pyöriessä siinä olevat pitkittäiset kanavat käyvät upoksissa sellususpensiossa. Sellulietteen neste kulkeutuu läpi rummun pinnassa olevan suodatinkankaan ja suotautumaton kiinteä osa alkaa muodos- tamaan sellumattoa rummun pintaan alipaineen vaikutuksesta. (Valmet 2020.)

(11)

Kuva 3. Suodinrummun toimintaperiaate (Seminarsonly 2020)

Suodosnesteen poistuttua sellusta on rummun pintaan muodostunut paksu ja ta- sainen sellukakku. Sellun suodosneste kerääntyy keruukanavistoihin, joista se kulkeutuu tyhjennysputkiin, niistä venttiilille ja varsinaiseen poistoputkistoon.

(Valmet 2020.)

Enimmän suodoksen poistuttua sellusta tulee pesuosio, jossa voi olla useampia pesuvaiheita tarpeen mukaan. Alipaine poistaa pesuvaiheessa muodostunutta suodosta ja nostaa sellukakun kuivuusastetta. Kiinteä sellu poistetaan kaavarilla suodinrummun pinnalta. (Valmet 2020.)

Suodinrummuista tehdään ketjuja, joissa puhtaamman vaiheen suodosnesteellä pestään likaisemman vaiheen sellukakkua eli pesu tapahtuu käyttäen vastavirta- periaatetta. Viimeisen vaiheen pesuvyöhykkeessä pesuvetenä käytetään proses- sivettä, joka on mahdollisimman puhdasta. (Seppälä, Klemetti, Kortelainen, Lyy- tikäinen, Siitonen & Sironen 2005, 104-105.) Vastavirtahuuhteluperiaatteella (Kuva 4) saadaan minimoitua puhtaan veden kulutus, sillä puhtaamman vaiheen pesuvesi huuhtelee aina likaisemman vaiheen sellua (Gullichsen & Fogelholm 1999, A582).

(12)

Kuva 4. Periaatekuva suodinrumpujen vaiheistuksesta ja toimintaperiaatteesta (CNBM International 2020)

(13)

4 ULTRAÄÄNIPAKSUUSMITTARI

Kappaleiden mallintamiseen oleellisesti kuuluu materiaalivahvuuksien tietämi- nen, ilman tätä tietoa mallintamista ei voida suorittaa. Suodinrummun rakenne on paikoittain monimutkainen, ja näin estää materiaalien vahvuuden mittaamisen mekaanisilla mittavälineillä. Tämän vuoksi materiaalipaksuuksia jouduttiin mittaa- maan ultraäänipaksuusmittarilla.

Ultraäänitekniikalla voidaan mitata lähes kaikkia materiaaleja lukuun ottamatta materiaaleja, joilla on huonot ominaisuudet korkeataajuisen äänen välittämiseen kuten puu, paperi, betoni ja vaahtotuotteet. Yleisesti ultraäänitestauksessa käy- tettävien laitteiden äänitaajuus on välillä 500 kilohertsiä – 20 megahertsiä. (Nel- ligan 1999.) Tällä taajuusalueella aallonpituus (Kaava 1) on millimetrialueella.

Materiaali vaikuttaa ääneen, sitä merkittävämmin mitä lyhempi aallonpituus on eli vaikutus korkeataajuiseen ääneen on suurempi. (Berke 2000b, 4).

Laskentakaava aallonpituudelle:

𝜆𝜆 =𝑣𝑣𝑓𝑓 (1)

missä

𝜆𝜆 on aallonpituus

𝑣𝑣 on äänennopeus

𝑓𝑓 on taajuus

(Valtanen 2010, 238.)

Ultraäänimittauslaitteen (Kuva 5) pääkomponentit ovat:

- Lähetin, joka antaa sähköisen lähtöpulssin, joka puolestaan käynnistää ajankulunmittauksen ja muuntuu muuntimessa äänipulssiksi.

- Luotain, jossa äänipulssiksi muuttunut sähköpulssi kulkee pitkin materiaa- lia, kunnes heijastuu epäjatkuvuuskohdasta eli materiaalin sisäisestä vir- heestä tai vastaisesta pinnasta takaisin luotaimeen. (Berke 2000b, 9.)

(14)

Palannut äänipulssi muuntuu takaisin sähköpulssiksi ja päättää ajan mittauksen.

Kulunut aika on yksi parametri, jota käytetään, kun mitataan takaisinheijastuspin- nan etäisyyttä pinnasta. (Berke 2000b, 9.)

Kuva 5. Ultraäänilaite (Berke 2000a, 9.)

Äänienergia kulkee läpi materiaalin organisoidussa mekaanisen värähtelyn kuvi- ossa, noudattaen aaltofysiikan peruslakeja. Äänienergia kulkee kappaleen sisä- pintaan saakka, josta se heijastuu takaisin lähettimen vastaanotettavaksi. Näin saadaan yksinkertainen laskukaava (Kaava 2), jolla saadaan selvitettyä materi- aalin vahvuus. Ultraäänimittauslaite laskee aikaa, joka kuluu ääniaallolta materi- aalin edestakaiseen kulkemiseen. Tärkein asia mittauksessa on, että mitattavan materiaalin laatu on oikein tunnistettu. Mittauksen tarkkuus riippuu oleellisesti siitä, minkälainen on materiaalin äänenjohtamisominaisuus (Taulukko 1). Koska korkeataajuiset äänet eivät välity ilmassa tehokkaasti eteenpäin, tulee varmistaa, ettei lähettimen ja materiaalin pinnan väliin jää ilmaa. Ilmataskuttoman kosketuk- sen ja virheettömän mittatuloksen aikaan saamiseksi lähettimen ja materiaalin väliin laitetaan kontaktiainetta. (Nelligan 1999.)

(15)

Laskentakaava materiaalin paksuudelle:

𝑠𝑠 =𝑐𝑐𝑐𝑐 2 (2)

missä

𝑠𝑠 on materiaalin paksuus [mm]

𝑐𝑐 on äänen nopeus materiaalissa [m/s]

𝑡𝑡 on ääniaallon edestakaiseen matkaan kulunut aika [s]

(Berke 2000b, 9.)

Taulukossa 1 esitetään muutamien materiaalien äänenjohtamisominaisuuksia keskinäisen vertailun mahdollistamiseksi. Suodinrummun valmistukseen on käy- tetty austeniittistä ruostumatonta terästä, jonka äänenjohtamisominaisuuden mu- kaan ultraäänipaksuusmittalaite oli säädetty. Armeista todennettuja materiaaleja ovat EN 1.4439, joka on armien alkuperäinen materiaali (Kauppi 2019). Korjauk- sen yhteydessä armien materiaaliksi on vaihtunut EN 1.4404 (Kauppi 2019).

Taulukko 1. Materiaalien äänenjohtamisominaisuuksia 1) Valtanen 2010, 324. 2) Olympus 1999

Materiaali 𝑐𝑐 [m/s]

Teräs1) 5100

Kulta1) 2030

Austeniittinen ruostumaton teräs2) 5740

(16)

5 GOM TRITOP CCM

GOM TRITOP on optinen 3D-koordinaattimittauslaite. Mittakohteen tallentami- seen käytetään korkearesoluutioista digitaalikameraa. TRITOPCMM-ohjelma mää- rittää automaattisesti kohteesta otetut kuvat. Mallin tarkka luominen tehdään ma- temaattisella säätölaskennalla, joka ottaa huomioon säteen leikkauspisteet, ka- meran sijainnit, objektiivin vääristymiset sekä objektikoordinaatit. Kuvattavan kohteen pintaan laitetaan referenssipistemerkkejä, ja välittömään läheisyyteen asetetaan koodattuja pistetihennyksiä (Kuva 6) sekä mittasuhdetangot, nämä kaikki sisältyvät säätölaskentaan. (Trilion Quality Systems 2020.)

Kuva 6. Kuvassa näkyy referenssipistemerkit, pistetihennykset ja mittasuhdesau- vat

5.1 Fotogrametria

Laite käyttää mittaustekniikkanaan fotogrammetriaa eli mittausten ottamista va- lokuvista (PES-Performance 2019). Toimiakseen fotogrammetria tarvitsee run- koverkon, jossa on koordinaateiltaan tunnetut pisteet. Nämä pysyvät tunnetut pis- teet ovat nimeltään kiintopisteitä. Fotogrammetriassa on pistetihennyksiä, jotka ovat koordinaateiltaan tunnettuja pisteitä, niistä käytetään nimitystä lähtöpiste.

(17)

Mittaaminen vaatii, että vähintään kolmelta kuvalta löytyy pistetihennystasoituk- sessa olevia pisteitä. Näitä löytyviä pisteitä kuvataan nimellä liitospiste. (Foto- grammetrian ja Kaukokartoituksen Seura 1993.)

Kuva 7. TRITOPCMM -ohjelman referenssipisteiden perusteella keräämää dataa kappaleesta

TRITOPCMM (Kuva 7) tekee tarkan määrityksen jokaiselle referenssipisteelle ja näin muodostaa koordinaattipisteen jokaiselle referenssipisteelle. Luodut pisteet kuvaavat referenssipisteiden fyysisiä paikkoja kappaleen pinnalla. Ohjelmalla tal- lennetaan koordinaatit sekä niiden suunnat avaruudessa, tallennettavasta koh- teesta riippumatta. (Trilion Quality Systems 2020.)

5.2 Syyt kuvaukselle

TRITOP-kuvauksen tarpeellisuuteen oli hyvin konkreettiset syyt, sillä muodon- muutokset suodinrummun pinnassa antoivat aiheen epäillä, että päätyosissa olisi suodinrummun geometriaan sopimattomia muutoksia. Suodinrummun päätyihin on tehty korjauksia aikaisemmin ja epäiltiin, että näillä korjaustoimenpiteillä olisi niin suuri vaikutus, että muutosvoima pakottaisi lieriötä taipumaan. Koordinaatti- mittalaitteella saatiin selvitettyä suodatinrummun päätyjen tasomaisuutta ja se

(18)

onko lieriön halkaisija pysynyt vakiona, eli onko lieriön muoto päässyt muuttu- maan soikeaksi tai kantikkaaksi joltain sektorilta.

Osien yhdensuuntaisuutta tarkasteltaessa päädyn eri kohdissa, saadaan muo- dostettua kuva siitä, onko suodinrummun pääty jostain kohtaa ”kaatumassa”. Tä- män muodonmuutoksen seurauksena referenssipisteet (Liite 1) eivät enää seu- raisi samaa tasokoordinaattia, kuin muut saman osan referenssipisteet, tai osa- kokonaisuuden referenssipistesektorit. Virhe ulkokehän tasomaisuudessa nä- kyisi muodonmuutoksena sylinterimäisyydessä.

5.3 Mittauksella saatavia kuvantoja

Referenssipisteet luovat pistepilven koordinaattiavaruuteen, siellä ohjelmallavoi- daan luoda haluttuja pintoja, jotka kulkevat saatujen pisteiden kautta. Kuvassa 8 on referenssipisteiden muodostama kokonaisuus, josta on poistettu virheelliset pisteet. Näitä virheitä voi muodostua kuvattavan kohteen pinnalla olevien heijas- tavien pisteiden johdosta, jotka ohjelma tulkitsee referenssipisteiksi. (Rautio 2019.)

Valmiissa, siivotussa kuvassa (Kuva 8) näkyy, kuinka muodostuneet pistetasot sijoittuvat fyysisesti toisiinsa nähden koordinaatistossa. Varsinaisesti tarkastelun kohteena kuvassa ei ole tasojen väliset erot vaan mittauksessa selvitettiin, onko akselin pää pysynyt xy-tason origossa eli onko akseli päässyt kääntymään johon- kin suuntaan. (Rautio 2019.)

(19)

Kuva 8. TRITOP-mittauksessa saatujen referenssipisteta- sojen keskinäiset etäisyydet Z-akselilla. (Rautio 2019)

Kuvassa 9 pistepilvistä muodostetut tasot ovat origo keskeisesti xy-koordinaatis- tossa. Xy-koordinaatistoon muodostettujen tasopintojen tarkastelu suodinrum- mun päädyn eri osissa suoritetaan säteen suuntaisesti origoon nähden. Tämä katsontasuunta antaa mahdollisuuden nähdä, onko osissa tapahtunut siirtymää johonkin suuntaan. Ovatko osat keskenään keskeisesti suodinrummun z-akselilla tai onko osissa säteen suuntaista muodonmuutosta? (Rautio 2019.)

(20)

Kuva 9. TRITOP-mittauksesta muodostettu tasokuva XY- koordinaatistossa (Rautio 2019)

(21)

6 AUTODESK® INVENTOR™ PROFESSIONAL 2018

3D-suunnittelua alettiin kehittämään 1980-luvulla mutta vielä silloin suunnittelu- tapaa ei onnistuttu kehittämään riittävän toimivaksi, jotta se olisi alkanut yleisty- mään käytössä suuremmissa määrin. Järjestelmien alkeellisuudesta johtuen ne olivat erittäin suljettuja eikä tietoa niiden välillä tämän takia pystynyt siirtämään.

1982 perustettiin Autodesk, yritys oli valinnut liikeideakseen kehittää kohtuuhin- taisen CAD-ohjelman, joka toimisi henkilökohtaisessa tietokoneessa. (Hietikko 2007, 14-15.) Kehitystyön tuloksena ensimmäinen Inventor™-versio tuli markki- noille 1999 (Autodesk 2006).

6.1 Parametrinen piirremallinnus

Parametrinen piirremallinnusjärjestelmä on tietokoneavusteinen suunnitteluoh- jelma, jolla voidaan mallintaa kohde käyttäen apuna kolmiulotteista geometriaa.

Kolmiulotteisen mallin vahvuuksia verrattuna 2D-malliin, ovat muun muassa me- kaniikan toiminnan tutkimisen mahdollisuus ja kappaleiden yhteensopivuus ko- koonpanoissa. (Hietikko 2007, 23.)

Mallin parametrisyys tarkoittaa sitä, että kappaleen geometria muuttuu halutun- laiseksi, kun siihen liitettyjä määritettyjä mittoja muutetaan missä mallinnuksen vaiheessa tahansa. Näin epämääräiset mitat eivät haittaa mallinnusta vaan voi- daan jatkaa mallintamista ja muuttaa ne tarkoiksi mitoiksi myöhemmin. (Hietikko 2007, 23.)

Parametrisyyden etuja on muutosten tekemisen helppous. Geometriamuutoksia tehdessä ei tarvitse itse muotoon kajota vaan riittää, että muotoon liitettyä mitta- lukua muuttaa. Muotoon kytketyn mitan muuttaminen muuttaa kappaleen geo- metriaa kaikissa niissä kohteissa joihin kappale on kytkettynä. (Hietikko 2007, 23.)

(22)

7 SUODINRUMMUN MALLINNUS

Tässä osiossa käydään läpi prosessi, johon pohjautuu suodinrummun mallinta- minen. Aihealueita ovat perustiedon hankkiminen suodinrummusta, millainen on prosessi suunnittelun taustalla, 3D-mallintamisen mahdollistavat mittaukset ja luonnostelut suodinrummusta sekä mallintamisprosessin vaiheet.

Suodinrummusta piirretään 3D-malli, jota pystytään tarkastelemaan helposti eri suunnilta. Kolmiulotteinen malli antaa selvän kuvan kappaleen eri osien suhteista toisiinsa. 3D-mallinnus antaa mahdollisuuden tehdä muutoksia helposti kappa- leeseen, ja niiden vaikutuksia kappaleen kokonaisuuteen voidaan tarkastella sa- man tien. (Tuhola & Viitanen 2008, 20, 22.)

7.1 Mallinnusprosessi

Työn vaiheista muodostunut prosessikaavio (Kuvio 2) esittää suodinrummun mallintamisen etenemisen ja siihen sisältyvät eri vaiheet. Kaavion rakenne seu- raa pääsääntöisesti ja ideallisesti samaa rakennetta mitä Pahl & Beitz kuvaavat teoksessaan koneensuunnitteluoppi. Lähtökohtaisesti Pahl & Beitz hakevat rat- kaisumallia erilaiseen ongelmakokonaisuuteen, joka on laaja-alaisempi mutta sa- mankaltaiset toiminnat ja ratkaisumallit löytyvät myös suodinrummun mallinnus- prosessista.

(23)

Kuvio 2. Mallinnustyön prosessikaavio Toimeksianto.

Paikan päällä suoritet- tavat mitoitukset.

Alustavan osaluette- lon tekeminen.

Osien sketsaaminen.

Iproperties – ikkunaan tar- peellisten tietojen kirjaaminen.

Mm. materiaalin valinta.

Projektin perustaminen Autodesk®

inventor™:iin

Käsivaraiset sketsit ja varmennus valo- kuvien ottaminen ja osien alustava ni- meäminen.

3D-mallien luominen.

Osakokoonpanojen valmistus.

Osakokoonpanon teko onnistui.

Tarkentavien mit- tojen ottaminen tai mitoituksen tarkastaminen.

Osakokoonpa- non teko epä- onnistui.

Pääkokoonpanon tekeminen.

Kokoonpanon teko epäonnis- tui.

Ongelman aiheut- tajan paikantami- nen.

Kokoonpanon teko onnistui.

Valmis 3D-malli

(24)

Avaimet ratkaisun löytymiseen ovatkin ongelmatilanteen vastaan tullessa työpro- sessin muuttaminen jatkuvaksi silmukan läpikäymiseksi, kunnes haluttu ratkaisu on saavutettu. Kappaleen alkeellisuudessa on palattava hierarkiapuussa niin kauas taaksepäin, että ongelman aiheuttava piirre voidaan muuttaa. (Pahl & Beitz 1992, 44-46.)

Tekemällä työ- ja ratkaisuaskelista silmukka saadaan jokaisella kierroksella uusi informaatiomuunnos. Jos ongelma vaatii uuden silmukan suorittamisen, on jokai- nen uudelleen tehtävä silmukka suoritettava uudella tiedolla, eli korkeammalla informaatiotasolla. Kehän pyörittämistä korkeimmalla informaatiotasolla jatke- taan niin kauan, kunnes ongelma on ratkennut. (Pahl & Beitz 1992, 45.)

Pahl & Beitz toteavat yleisestä ratkaisuprosessista (Kuvio 3), että ongelmien rat- kaisuprosesseissa tärkeässä osassa ovat analysointi ja siihen liittyvä synteesi.

Ratkaisun aikaan saamiseksi etenemiseen käytetään vuorottelevia työ- ja ratkai- suaskelia. Tällöin polku lähtee kvalitatiivisesta tilasta ja etenee kohti konkreetti- sempaa olotilaa muuttuen lopuksi kvantitatiiviseksi. Kvalitatiivinen on laadullista määrittelyä ja kvantitatiivinen määrällistä määrittelyä. (Pahl & Beitz 1992, 44.)

Kuvio 3. Yleinen ratkaisuprosessi (Pahl & Beitz 1992, 45)

Epätyydyttävä ratkaisu

tehtävä konfrontaatio

Informaatio Määrittely Luominen Arvostelu Päätöksenteko Ratkaisu

(25)

7.2 Suodinrumpuun aiheutuneet vauriot

Projektin alussa pidettiin kokous Metsä Fibrellä, johon osallistui useampia henki- löitä, jotka liittyvät suodinrumpuun suoraan tai välillisesti. Kokouksen asialaistalla oli suodinrummun sen hetkinen tilanne sekä millaisia suunnitelmia yhtiöllä oli siitä, kuinka projektia viedään eteenpäin. Palaverissa esiteltiin rummussa olevia vikoja ja kuinka ne konkreettisesti ilmenevät. Samalla käsiteltiin myös suodinrum- mun historia.

Suodinrummun tarkastuksissa oli havaittu murtumia (Kuva 8) tukivarsien ja na- van välisissä hitsauksissa. Syitä näiden murtumien aiheutumisille ei ole aikaisem- min tarkasteltu tai selvitetty analyyttisemmin. Ainoastaan on suoritettu murtumien korjauksia sekä kokeiltu erityyppisiä rakennevaihtoehtoja, joilla suodinrummun toiminta olisi saatu ongelmattomaksi.

Kuva 9. Murtuma hitsissä (Kauppi 2019)

Suodinrummun pinnassa oli havaittu muotovirhettä, joka aiheuttaa ongelmia käy- tön aikana. Käytännössä tämä oli aiheuttanut ongelman, missä suodinrummun pinnalla oleva suodatinviira on alkanut vastaamaan kaavareihin. Tämän kaavarin tehtävänä on poistaa sellukerros suodinrummun pinnalta. Muotovirheen kohdalla kaavarin reunaan vastannut suodatinviira oli repeytynyt kosketusten seurauk-

(26)

sena. Kosketuksen välttämiseksi oli kaavareiden etäisyyttä suodatinrummun pin- nasta jouduttu kasvattamaan. Kaavareiden pakotetun uudelleen säätämisen vuoksi suodinrummun toiminta ei ole aivan halutunlaista.

Suodinrumpuun aiheutuneet fyysiset viat ovat aiheuttaneet kerrannaisvaikutuk- sen, joka ilmenee suodinrummun kannatinlaakereissa. Ilmiö ei ole paljain silmin havaittavissa, mutta tulee selvästi ilmi laakerin kuntoa ultraäänimittalaitteella tar- kasteltaessa. Vika ilmeni vain tietyllä sektorilla suodinrummun pyöriessä.

Myöhemmin tehdyissä TRITOP-mittauksissa tuli ilmi, että käyttöpään akselin keskilinjassa oli poikkeamaa. Akselin pää ei enää kulkenutkaan pitkin suodinrum- mun symmetria-akselia. Syytä akselin virheelliselle asennolle ei tiedetä. (Rautio 2019.)

7.3 Mallinuksen perusvaiheet

Suodinrummun mallinnus seuraa normaalia kaavaa, joka esiintyy kaikissa mal- linnustapahtumissa. Kaavassa (Kuvio 1) on kolme päävaihetta mutta itse mallin- taminen sisältää enemmänkin välivaiheita. Nämä kolme pääkohtaa antavat hyvin karkean kuvan 3D-mallintamisesta, mutta niiden tarkoitus on tuoda esille yksin- kertaisesti mallinnusprosessi. (Tuhola & Viitanen 2008, 19-20.)

- Laitteesta ei ole tarvittavia työpiirustuksia eikä 3D- mallia.

- Laiteesta käydään ottamassa mallinnukseen tarvitta- vat mitat.

- Saaduilla mitoilla luodaan raakaversiot eri osista eli sketsit.

- Näistä sketseistä luodaan mallit osille.

Lähtötiedot

Esivalmistelu

Mallinnus

(27)

- Valmiin osamallin aikaan saamiseksi kahta edellistä kohtaa toistetaan niin kauan, kunnes haluttu osamalli on valmis.

- Valmiista osamalleista tehdään osakokoonpanoja tai lopputuotteita.

- Tehdyistä kokoonpanoista, osakokoonpanoista ja osamalleista tehdään 2D-piirrustukset niihin kuuluvi- neen tietoineen ja osaluetteloineen.

Kuvio 1. Mallintamisen perusvaiheet (Tuhola & Viitanen 2008, 19.) 7.4 Esivalmistelu

Laitetta ja sen osia käytiin mitoittamassa Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan varas- tointialueella ulkoilmassa. Tämä aiheuttaa omat haasteensa mitoitukseen ja mal- lintamiseen. Esimerkiksi laserkeilauslaitetta ei voinut käyttää liian kovan pakka- sen vuoksi. Myöhemmin laite siirrettiin yhtiön päätöksellä Iin konepaja Oy:n tiloi- hin, jossa siihen tehtiin muita tarkastuksia ja otettiin materiaalianalyysejä sekä otettiin esille suojapeltien alla olleita kohtia.

Pääsääntöisesti suodatinrummun osien ulkomitat todennettiin käyttämällä me- kaanisia mittalaitteita, rullamittaa ja työntömittaa. Valokuvien ottaminen mittaa- mistilanteesta helpottaa kohteen muistamista ja mitoituksen tarkistamista. Valo- kuva toimii tarkistusdokumenttina sellaisissa tilanteissa, joissa mitoitus on mah- dollisesti jäänyt vajavaiseksi tai epäselväksi joiltain osilta. Ne toimivat myöskin yleisinä tukimateriaaleina mallinnettaessa osia ja kokonaisuuksia. Valokuvaa- mista puoltaa sekin seikka, että valokuvan sisältämää oheisinformaatiota on hy- vin vaativaa sisällyttää käsin piirrettyihin sketseihin samalla tarkkuudella kuin mitä se on valokuvissa. Oheisinformaatio voi sisältää esimerkiksi tietoa siitä, kuinka pulttijako sijoittui nähden jotain toista kohtaa.

(28)

7.5 Osien mittaukset

Suoritettaessa ulkotiloissa mittauksia mekaanisilla mittalaitteilla ei lämpötilan muuttuminen virallisesta mittauslämpötilaa alhaisemmaksi aiheuta huomattavaa mittavirhettä, sillä lämpötila on sama mitattavassa kappaleessa ja mittaväli- neessä (Keinänen & Järvinen 2014, 97). Mitoituksessa (Kuva 10) käytetyn 8 met- rin teräsmittanauhan mittatarkkuus on riittävä, sillä jokaiseen otettuun mittaan si- sältyy jonkin asteinen mittavirhe ja lopullinen mittatarkkuus määräytyy kokoonpa- novaiheessa.

Kuva 10. Reikälevyn alapuolella olevien neliötankojen välien etäisyyden mitoitta- minen (Pelimanni 2019)

Mittaukset (Kuva 11) pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti, mutta käytän- nössä sisältävät kuitenkin jokin verran epävarmuutta. Absoluuttisen tarkkaa mit- tausta ei pystytä suorittamaan, joten saatu tulos on aina jonkun verran virheelli- nen. Vaikka mittaustulokseen jää virhettä ei se silti tarkoita, että tulos olisi väärin.

Mittausvirheeksi sanotaan todetun arvon ja oikean arvon välistä erotusta. Kappa- leiden suuret koot voivat aiheuttaa mitoittamisongelmia ja näin johtaa mittavir- heeseen. (Keinänen & Järvinen 2014, 95, 96.)

(29)

Kuva 11. Levyssä olevien reikien reikävälien mittaaminen (Pelimanni 2019)

Materiaalien vahvuuksien todentamiseen käytettiin ultraäänimittalaitetta, jolla vahvuudet saatiin mitattua tarkasti. Ilman tätä ultraäänimittalaitetta kotelomaisten rakenteiden ja putkien materiaalivahvuuksien toteaminen on mahdotonta, ilman rakenteiden rikkomista. Rakenteiden säilyttämisen ehjänä mahdollistaa mittalait- teen toimintaperiaate, joka käsiteltiin kohdassa 4. Ultraäänipaksuusmittari.

7.6 TRITOP-mittauksen hyödyt mallinnuksessa

Laite, jonka osat mallinnetaan, on kokoluokaltaan niin suuri, ettei sen tarkka mit- taaminen pelkästään käsimittalaitteita käyttämällä ole järkevää eikä kustannus- tehokasta. Nykyaikaisia mittalaitteita käyttämällä saadaan otettua helpommin tarkkoja mittoja laitteesta. Mekaanisten mittalaitteiden käyttöön sisältyy aina mahdollisuus mitoitusvirheisiin, eikä ole menetelmänä lähtökohtaisestikkaan mit- tavirheetön. Sallittava mittavirhe tulee asettaa mitattavan kohteen vaatiman tark- kuuden mukaan.

(30)

Kuva 12. Mittasuhdesauvat suodinrummun alaosassa antavat oikean skaalan referenssipisteille TRITOP-kuvauksessa

TRITOP-mittauksella (Kuva 12) saadut tarkat mitat halkaisijoista ja syvyysmi- toista toimivat vertailu- ja tarkistusmittoina olemassa olevalle suodinrummun asennuskuvalle. Näin ollen ne ovat erittäin tärkeitä mallinnusta tehtäessä, sillä olemassa olevaan piirustukseen merkittyjen mittojen määrä on varsin vähäinen.

Kuten aikaisemmin tuotiin ilmi, on suodinrumpuun tehty muutoksia eikä niistä ole ajantasaista dokumentaatiota. Viitauksena kohtiin 7.2 Suodinrumpuun aiheutu- neet vauriot, jossa käydään läpi kokousta Metsä Fibrellä ja 7.3 Mallinnuksen pe- rusvaiheet, jossa on mallinnusprosessin raakakarrikointi.

7.7 Luonnokset

Paikan päällä tehtävien mitoitusten ja sketsien (Kuva 13) tarkkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Liian summittaisesti tehdyt käsivaraiset luonnokset ja mitat voivat aiheuttaa ongelmia ja epäselvyyksiä siinä vaiheessa, kun siirrytään teke- mään luonnoksia suunnitteluohjelmalla. Huomiota kannattaa kiinnittää siihenkin, minkälaisella kynällä luonnoksia on tekemässä. Lyijykynässä ja kuulakärkiky- nässä on molemmissa omat hyvät ja huonot puolet. Lyijykynällä tehtyjä merkin- töjä on helppo muuttaa tai korjata, mutta merkinnät voivat mennä suttuisiksi ja

(31)

haalentua. Kuulakärkikynän merkinnät ovat selviä ja pysyviä, mutta virheen kor- jaaminen tai muutoksen tekeminen haasteellisempaa. Muutosten teko pitää on- nistua niin hyvin, että sketsi ei muutu suttuiseksi ja selvän saaminen kärsisi sen vuoksi. Epäselvät luonnokset pitää luonnollisesti tehdä uudestaan.

Osien luonnostelussa on järkevää luoda ja säilyttää looginen järjestys. Tämä luonnosten tekemisen organisoiminen helpottaa kappaleiden ja mitoitusten yh- distämistä mallintamisvaiheessa, eikä aiheuta turhaa edestakaisin hyppimistä muodostuneen raakamateriaalin sisällä.

Kuva 13. Paikan päällä tehty sketsi osan poikkileikkauksesta.

Suodinrummun osista otettiin yhteensä 215 kappaletta mittoja mekaanisilla mit- talaitteilla ja useita paksuusmittauksia ultraäänimittalaitteella, sekä koordinaatti- mittalaitteelle oli useita kymmeniä referenssimittapistettä. Kun mitoituksia on tehty huomattava määrä ja näistä otetuista mitoista suurin osa on saatu käyttäen rullamittaa, on tulosten mittatarkkuudessa eriasteisia virheitä. Saatujen mittojen ketjuuntuessa voi syntynyt mittavirhe kertaantua ja aiheuttaa itseisarvoaan suu- remman virheen. Tämä kertaantunut mittavirhe voi aiheuttaa huomattavia ongel- mia luotaessa kokoonpanoa tai kokoonpanoja.

(32)

8 LUOMINEN MALLINTAMISOHJELMALLA

Riittävien perustietojen keräämisen jälkeen alkaa mallintaminen, jossa saadun tiedon pohjalta luodaan visuaalisia malleja, joista suodinrumpu muodostuu.

Tässä osiossa käydään läpi mallin katsontasuunnan määräytymistä, ja minkälai- silla keinoilla luotavaa muotoa rakennetaan ja muokataan.

8.1 Mallinnus

Suodatinrummun osia tai mitä tahansa osaa mallinnettaessa piirto-ohjelmalla on nyrkkisääntönä se, että kappaleen, jota ollaan tuottamassa, kuuluisi olla edestä- päin katsottuna siinä asennossa, jossa sen pääasiallinen käyttö tapahtuu tai luo- daan kappale siinä asennossa, missä se yleensä valmistetaan. Osan mallinta- misasentoon vaikuttaa sekin, minkälainen rakenne kappaleessa on. Käytän- nössä ”väärää” mallinnusasentoa ei ole, mutta epäsoveliaaseen kulmaan mallin- nettuna vaikeuttaa mallin käyttämistä, hidastuttaa työskentelemistä ja voi muo- dostaa ongelmia kappaleen käyttäytymisessä, esimerkiksi liitosten purkautumi- sena. (Tuhola & Viitanen 2008, 58, 61.)

Kuva 16. Valittavissa olevat perustasot

(33)

Yläpuolella olevassa kuvassa (Kuva 16) näkyvät valittavissa olevat tasot, planet.

Valittu taso määrittää valmistettavan osan asennon origon ja xyz-koordinaatiston suhteen eli määrää osan mallinnusasennon. Tasojen leikkauspisteet kulkevat ori- gon kautta, jolloin sillä ei ole merkitys mikä tason valitsee, sillä näennäinen kes- kipiste pysyy aina samana, ainoastaan kappaleen mallinnusasento vaihtuu. Pla- nea eli tasoa valittaessa tulisi tietää, minkälainen on valmiin kappaleen ulko- muoto. (Tuhola & Viitanen 2008, 63.)

8.1.1 Perussketsit

Luonnoksille eli sketseille on mahdollista tehdä karkea jaottelu neljään ydinryh- mään. Nämä ryhmät ovat:

• aloitussketsit

• muokkaussketsit

• apusketsit

• 3D-sketsit (Tuhola &Viitanen 2008, 64.)

Luotavan osan peruspiirteen teko ei anna automaattisesti kokoa geometrialle, jos sitä ei erikseen määritellä. Tässä määräämättömässä vaiheessa kappaleen muo- toa voidaan vielä muuttaa vetämällä hiirellä. Autodesk® inventor™-suunnitte- luohjelma asettaa luotuun piirteeseen automaattisia geometrisiä ehtoja, niin pal- jon kuin on mahdollista. Nämä ehdot määräävät sketsin viivoja pysymään tie- tyssä orientaatiossa toisiinsa nähden, esimerkiksi kohtisuoruudet ja yhdensuun- taisuudet. (Hietikko 2007, 75-76, 79.)

Sketsin geometria määritellään mitoittamalla siinä olevat alkiot. Luotavaan geo- metriaan voidaan tässä vaiheessa sisällyttää ehtoja. Ehdot voivat olla esimerkiksi asetettu niin, että toista parametriä muutettaessa muuttuu myös toinen tai mitaksi asetetaan matemaattinen kaava 𝑑𝑑1/2. Mitoittaessa tulee pyrkiä siihen, että sketsi olisi täydellisesti mitoitettu. Mitoitusten ja ehtojen ollessa epätäydellisiä voi sket- sin muodon muuttuminen olla hallitsematonta parametrejä muutettaessa. (Hie- tikko 2007, 79, 80.)

(34)

Kuva 17. Suodatinrummun sisällä olevan kourun päätyprofiili

Aloitussketsin (Kuva 17) pääpiirteeksi tulisi valita sellainen muoto, joka kuvaa val- mistettavaa kappaletta mahdollisimman hyvin (Hietikko 2007, 49). Suodinrum- mun sisällä olevan kourun dominoivimman piirteen valinta on helppoa, kappaleen yksinkertaisuuden vuoksi. Valitun piirteen muokkaaminen tarvittaessa ei saisi ai- heuttaa konflikteja muiden rajoitteiden kanssa. (Tuhola & Viitanen 2008, 64.)

Kuva 18. Muokkaussketsi levyn loveamistilanteessa

Valmistettavan osan piirteitä voidaan tarvittaessa manipuloida käyttäen apuna muokkaussketsejä (Kuva 18). Näillä saadaan poistettua piirteitä kappaleesta tai lisättyä niitä siihen. Kyseiset piirteet ovat sellaisia, joita ei voida tehdä aloitusmal- liin tai jotka ovat oleellisia osassa. (Tuhola & Viitanen 2008, 70.)

(35)

Apusketsiä (Kuva 19) käytetään tuomaan lisäinformaatiota aikaisemmin luotuun kappaleeseen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi reikien paikotuksen mallintami- seen. Näin voidaan mallintaa tehtävien reikien suhdetta kappaleessa olemassa oleviin reikiin. Tarvittaessa kaikkia malliin tehtyjä sketsejä voidaan käyttää apus- ketseinä. (Tuhola & Viitanen 2008, 70-71.)

Kuva 19. Apusketsin käyttäminen reikien mallintami- seen. Tehtävien reikien paikat suhteessa olemassa oleviin reikiin ja kappaleen origoon

(36)

9 3D-MALLI

Kolmiulotteisuuden avulla saadaan tehdyistä tuotteista efektiivisemmin hyötyä kuin yhteen tasoon mallinnetusta kappaleesta. Kolmiulotteisessatilassa nähdään esimerkiksi laitteen mekaaninen toiminta. Kokoonpano-osien (Kuva 20) yhteen- sopivuutta on helppo tarkastella 3D-mallissa. Sketseistä voidaan luoda, joko kap- palemalleja eli solidimalleja tai levymalleja sheet metall-malleja. Ennen 3D-mallin konstruktointia, pitää valita kumpaa luomistyyliä käytetään kappaleen valmistuk- seen. Sillä malleilla on erilaisia muokkausominaisuuksia, eikä niiden välillä edes- takaisin hyppeleminen ole mahdollista. (Tuhola & Viitanen 2008, 23, 80-81.)

Kuva 20. Armin kokoonpanoon kuuluvat osat räjäytyskuvassa

9.1 Osakokoonpano

Kaikkia osia ei ole järkevää alkaa asentaa osaksi pienempiä kokoonpanoja, vaan on parempi liittää kyseiset osat vuorollaan suoraan pääkokoonpanoon. 3D-mal- lintamisen suurin hyöty on siitä saatava visuaalinen malli, josta näkee helposti kaikki kyseiseen konstruktioon liittyvät osat sekä niiden tarvitsemat tilavaraukset.

(Tuhola & Viitanen 2008, 98-99.)

(37)

Kuva 21. Osaokoonpanon pääosan keskilinjan sidonta

Kuvassa (Kuva 20) ovat kokoonpanoon kuuluvien osien keskilinjat ja keskipisteet samalla koordinaattiakselilla. Sitomalla osat jollekin koordinaattiakselille tai pe- rustasolle tulee mallista vakaa, eikä luotu malli hajoa tehtäessä muokkauksia.

Näin saadaan minimoitua mahdollisia ristiriitatilanteita monimutkaisikokoonpa- noja tehtäessä. (Tuhola & Viitanen 2008, 87.) Kuvassa 21 osakokoonpanon (Kuva 21) stabilisointi on toteutettu sitomalla pääosa keskilinjalla olevasta tasosta suunnan määrittävään päätasoon kiinni.

(38)

Kuva 22. Osien samansuuntaisuus Flush -toiminnolla luotuna. Liittämiseen käy- tettävät pinnat näkyvät punaisella rajattuina

Osien liittämiseen on Inventor™:issa useita eri vaihtoehtoja; pintojen vastakkai- suudesta samansuuntaisuuteen (Kuva 22), liikkeen mahdollistavaan liitokseen.

Kaikki tehdyt liitokset näkyvät kokoonpanon piirrepuussa ja tulevat siihen ajalli- sessa luomisjärjestyksessä. Tarvittaessa, piirrepuussa (Kuva 23) olevien liitok- sien parametrejä voidaan muuttaa tai purkaa haluttu liitos.

(39)

Kuva 23. Piirrepuusta käy ilmi kokoonpanoon käytettyjen liittämisehtojen tyypit 9.2 Kokoonpano

Suurempaan kokoonpanokokonaisuuteen, joka ei ole vielä pääkokoonpano, voi olla liitettynä useampia osakokoonpanoja (Tuhola & Viitanen 2008, 99). Kuvassa (Kuva 24) olevaan käyttöpään kokoonpanoon on liitetty osakokoonpanoina ar- mien kokoonpano ja navan kokoonpano. Navan kokoonpanon rakenne ei tule täysin ilmi kyseisestä kuvasta. Mallinnettaessa suuria kokonaisuuksia kannattaa se jakaa osiin, jotka ovat sopivia, luontevia ja ovat valmistuksen kannalta järkeviä (Tuhola & Viitanen 2008, 99).

(40)

Kuva 24. Valmis osakokoonpano. Kuvassa käyt- töpää, ja siihen liittyvät osat

Osakokoonpanon pääosa on luonnollisesti ja loogisesti napakokoonpano, johon liittyvät kaikki muut kokonaisuuden osat. Napaosa liitettiin origon leikkaavasta z- akselistaan koordinaatistoavaruuden z-akselille (Kuva 25). Näin kokoonpano orientoituu symmetria-akseliltaan valmiiksi oikean suuntaiseksi, kun osakokoon- panotiedosto kutsutaan pääkokoonpanoon. Käyttöakseli liitettiin symmetria-ak- selistaan kiinni pääkoordinaatiston z-akseliin, jolla sijaitsee myös napakokoon- pano.

Tällöin kappaleet ovat pakotettuja saman keskeisyyteen, ja kokoonpanon liikku- misvapauksia ovat z-suunta ja akselinsa ympäripyöriminen. Tässä suunnitteluta- pauksessa se tarkoittaa liikkumista pitkin suodinrummun sylinterimäisyyttä. Pit- kittäissuuntainenliike lukitaan pääosan keskellä olevan xy-tason liittoksella pe- rustasoon. Käyttöakselin ja navan xz-tasojen sitominen perustasoon poistaa ko- koonpanolta mahdollisuuden pyöriä oman akselinsa ympäri. Osakokoonpanot järkevästi pääkoordinaatistoon ja perustasoihin sidottuina nopeuttavat ja helpot- tavat kokonaisuuden liittämistä pääkokoonpanoon.

(41)

Kuva 25. Pääosan sidonta z-akseliin

Ensimmäinen armikokoonpano sidottiin osakokoonpanon keskilinjalla olevasta tasosta kokoonpanon perustasoon kiinni. Näin kappaleen vapausaste poistettiin x-akselin suunnassa. Armikokoonpanon navan pintaan liittäminen toteutettiin Tangent -toiminnolla. Tällä liittämisellä kappaleen vapausaste on poistettu y-ak- selin suunnassa ja asemoitu kontaktiin pinnan kanssa. Pitkittäissuunnassa eli z- akselinsuunta, armi liitettiin kiinni navan keskellä sijaitsevaan xy-perustasoon sen keskelle asennetusta työtasosta (Kuva 26). Kokoonpanon vapausasteiden selvit- tämiksi voi hiiren nuolella yrittää ”repiä” eri kohdista osaa (Tuhola & Viitanen 2008, 117) tai käyttää Degrees of Freedom -toimintoa, joka ilmoittaa olemassa olevat vapaudet ja niiden tyypit.

(42)

Kuva 26. Napakokoonpanon ja armikokoonpanon keskilinjojen väliseen liitokseen kuuluvat tasot

Suunnitteluohjelma luo automaattisesti kokoonpanosta piirrepuun (Liite 2), josta käy ilmi kaikki kokoonpanoon liitetyt osakokoonpanot ja yksittäiset kappaleet.

Siitä tulee ilmi, mitä toimintoja haluttujen ominaisuuksien luomiseen on käytetty.

Tässä tapauksessa armikokoonpanon muotoon saattaminen suoritettiin Com- ponent Pattern -toiminnolla. Piirrepuu alkaa muodostua kronologisessa järjestyk- sessä sitä mukaa, kun eri toimintoja kokoonpanoa tehdessä suoritetaan. Se ei kuitenkaan estä piirrepuun muokkaamista tietyin rajoituksin. Esimerkiksi Com- ponent Pattern -toimintoa ei voi siirtää sen osan ”edelle” johon se liittyy.

9.3 Pääkokoonpano

Pääkokoonpanossa (Kuva 27) on yhdistetty kaikki osat ja osakokoonpanot. Näin on saatu muodostettua valmis tuote, jossa on kaikki ne elementit, jotka tarvitaan tuotteeseen. Maksimaalinen hyöty 3D-maailmasta saadaan juurikin kokoonpa- nossa. (Tuhola & Viitanen 2008, 98-99.)

Osia ja osakokoonpanoja tehdessä kannattaa valmiiksi miettiä minkälainen, olisi värimaailma valmiissa pääkokoonpanossa, edellyttäen ettei mitään ennalta mää- rättyä värikoodistoa ole. Kuvan tarkastelun helpottamiseksi ja yleisen selkeyden

(43)

lisäämiseksi, on hyvä antaa osille eri värejä ja värisävyjä. Luodun 3D-mallin ol- lessa yksisävyinen voivat piirteet jäädä vaikeasti erotettaviksi. Inventor™-suun- nitteluohjelmassa voidaan asettaa ja säätää varjostuksia sekä piirteitä selventä- mään kappaleen piirteitä. Nämä toimenpiteet eivät ole välttämättä riittäviä, jotta 3D-mallista tulisi helposti tarkasteltava, vaan vaativat myös värikontrastin (Lapua 2020).

Kuva 27. Suodinrummun kokoonpano

9.3.1 Kokoonpanoa edistäneet asiat

Inventor™:illa kokoonpanoja tehdessä oli tilanteita, joissa kävi ilmi, että tehdas- alueella otetut mitat eivät olleet riittävän tarkkoja. Nämä mittavirheelliset kohdat aiheuttivat osien yhteen sopimattomuutta, suoritettaessa liittämisiä kokoonpano- vaiheissa.

Virheen aiheuttajan selvittämisen jälkeen oli helppo muuttaa tietyn kohdan vir- heen aiheuttavaa mittaa. Virheen korjaamista helpottaa suunnitteluohjelman pa- rametrisyys, kuten Inventor™ teoriaosuudessa tuotiin ilmi. Korjaustoimenpiteeksi riittää kyseisen mitan muuttaminen epäkurantissa osassa. Tämä yksinkertainen muutos kuitenkin edellyttää, että mittaa ei ole kytketty ja ehdollistettu mihinkään toiseen mittalukuun. Mitan kytkentää toiseen mittalukuun käsiteltiin perussketsit

(44)

osiossa. Kytketyn mitan muuttaminen aiheuttaisi muodonmuutoksen myös vää- rässä paikassa.

TRITOP-mittauksien ansiosta, suodinrummun kokoonpanon äärimittojen tarkka asettaminen oli helppoa. Suodinrummun äärimittojen tarkistaminen ja eri osien tarkka paikoittaminen olisi ollut varsin työlästä ja vaikeaa ilman TRITOP-koordi- naattimittalaitteella tehtyjä mittauksia. Koordinaattimittauksella saatuja mittoja käsiteltiin GOM TRITOP CMM luvun yhteydessä.

Suodinrummun päätyihin on vuosien aikana tehty korjauksia, eikä näihin toimen- piteisiin pohjautuvia revisioituja piirustuksia ole tehty. Tämä vajavainen doku- mentointi aiheutti osittaisen epäluottamuksen alkuperäisen asennuskuvan mitto- jen paikkansa pitävyyteen. Mittoja TRITOP-mittauksiin vertaamalla sai varmuu- den siitä, kuinka tarkasti muutos- ja korjaustyöt suodinrummun päätyihin oli suo- ritettu, ja oliko mittoihin tullut oleellisia muutoksia.

Mitan muuttumisen vakavuus pitää suhteuttaa siihen kuinka kriittisestä kohdasta on kysymys ja kuinka suuri mitan muutos on. Suodinrummulle on kuitenkin an- nettu valmistusmittatoleranssi, joka määrittää sallitun poikkeaman mitta tarkkuu- dessa. Tätä valmistajan suodinrummulle määrittämää toleranssia ei ollut saata- villa.

(45)

10 3D-MALLIN HYÖDYNTÄMINEN

Luotua 3D-mallia hyödynnettiin siinä tarkoituksessa, jossa siitä saatiin eniten hyötyä ja minkä vuoksi mallinnus tehtiin, eli jännitysten mallinukseen sekä visu- aaliseen tarkasteluun. 3D-mallin tarkasteleminen oli paljastanut kolmannelle osa- puolelle Eisto Oy:lle, suodinrummun sisäisiä rakenteita erilaisiksi kuin niiden oli oletettu olevan. Eistolla rakenteelle suoritettiin FEA-simulointeja, joissa saatiin selville, kuinka jännitykset ydintyivät suodinrummun armien hitsausliitoksissa.

10.1 Simuloinnit

Suodinrummun rakenteen kohtiin, joihin tiedetään kohdistuvan suurimmat jänni- tykset ja joihin oli vaurioita syntynyt, tehtiin jännitystarkastelu Simcenter Femap v2020.1-suunnitteluohjelmalla. Simulointi suoritettiin kahdella erilaisella hitsaus- liitostyypillä, geometrian ja kuormituksen ollessa vakiot. Simuloinneista saatuja jännitysero- ja ydintymätuloksia vertailtiin keskenään.(Heinilä 2020.)

1. Armin liitoshitsi (Kuva 28) mallinnettuna pienahitsinä ilman palkin viisteä- mistä. Pienahitsin a-mitta 1,4 x t, jossa ei ole ollenkaan tunkeumaa. Hitsin kriittisiin kohtiin mallinnettiin ENS-menetelmässä vaadittavat pyöristykset, joiden säteet ovat yhden millimetrin. (Heinilä 2020.)

Kuva 28. Pienahitsin geometria (Heinilä 2020)

(46)

2. Armin liitoshitsi (Kuva 29) mallinnettuna puoli-v railoon, joka on täysin läpihitsattu. Hitsin profiiliin määritettiin hieman kupua. Hitsin kriittisiin kohtiin mallinnetiin ENS-menetelmässä vaadittavat pyöristystykset, joiden säteet ovat yhden millimetrin. (Heinilä 2020.)

Kuva 29. Läpihitsattu puoli-V railo (Heinilä 2020)

Simulaatioissa ilmeni odotettu ilmiö, jossa hitsin rajaviivoille muodostuneet jänni- tykset olivat huomattavasti suuremmat pienahitsissä, johon ei ollut mallinnettu tunkeumaa perusaineeseen. Simulaatiossa, jossa hitsi oli mallinnettu läpihitsat- tuna, oli jännityshuippu pinnan puolella 42,2 MPa:ia (Liite 5) ja juuren puolella 28,2 MPa:ia (Liite 6). Läpihitsaamattomassa mallissa pinnan puolen rajaviivajän- nitys kasvoi 104,6 MPa:iin (Liite 3) ja juuren puolella jännitys oli 93,4 MPa:ia (Liite 4). (Heinilä 2020.)

(47)

11 POHDINTA

Tässä työssä oli tarkoitus saada tehtyä 3D-malli, jonka perusteella voitaisiin saada tehtyä korjaussuunnitelma tai korjaussuunnitelmia ja mahdollisia paran- nusehdotuksia. Valmis malli saatiin aikaiseksi kohtuullisen nopeassa aikatau- lussa, otettaessa huomioon lähtökohta, joka oli 0. Yhtään olemassa olevaa kuvaa ei ollut, joista olisi selvinnyt suodinrummun osien mittoja, ainoastaan suodinrum- mun asennuskuva, josta kävi ilmi vain äärimitat.

Tämä opinnäytetyö on tuonut lisää työkaluja niin asioiden suunnitteluun kuin mal- lintamiseen. Ei pelkästään se, että on oppinut uusia asioita vaan myös saavutet- tiin se mikä tämän työn perimmäinen tarkoitus oli. Toisin sanoen luoda 3D-malli, jota saadaan hyödynnettyä teollisuudessa. Luodusta 3D-mallista on ollut siltä vaadittua hyötyä erityisesti kolmansille osapuolille, jotka tekevät omaa osuuttaan tässä suodinrumpuprojektissa.

Jälkeenpäin osia ja kokoonpanoja miettiessä ja katsellessa tulee aina joitakin kohtia vastaan, joissa huomaa, että miksi jonkin asian teki tuolla tavalla. Eri ta- valla tehtynä olisi voinut suorittaa esimerkiksi kokoonpanoja helpommin ja sa- malla olisi vähentyneet kokoamiseen tarvittavat liittämiset.

Jälkeenpäin on hyvä käydä koko prosessi ajatuksella läpi ja tarkastella kriittisesti omaa toimintaa, mikä siinä oli niin hyvää, että voi rehellisesti sanoa itsellensä onnistuneen tietyssä vaiheessa työtä. Ja missä asiassa tekeminen ei ollut niin hyvää kuin se olisi voinut olla ja mistä johtuu, ettei onnistunut siinä niin hyvin kuin mahdollista.

Tehdyn työn tarkastelu kriittisesti ja samalla suoritettu reflektointi itseään ja työtä kohtaan antaa lisää työkaluja toimia tulevaisuudessa. Jos asioita ja itseään koh- taan ei ole kriittinen, ei onnistu kehittämään itseään niin hyvin kuin olisi mahdol- lista. Totta kai kokemus tuo lisää osaamista ja tietämystä asioista mutta onnis- tuuko kuitenkaan kehittämään itseään maksimaalisesti, jos ei kritisoi itseään?

(48)

LÄHTEET

Autodesk 2006. Autodesk knowledge network. Viitattu 23.4.2020. https://fo- rums.autodesk.com/t5/inventor-forum/inventor-release-history/m-

p/1609256#M191901

Autodesk 2020. Autodesk knowledge network. Viitattu 24.4.2020.

https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/learn-ex-

plore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/NINCAD-SelfTraining/files/GUID- B63CD966-5467-45A2-BACA-1408418997D0-htm.html

Berke, M. 2000a. Ainettarikkomaton ultraäänitarkastus. Johdatus perusteisiin.

Sonar Oy. Viitattu 20.3.2020. https://sonar.fi/wp-content/themes/sonar- fitheme/ohjeet/ultraaanitarkastus.pdf

Berke, M. 2000b. Nondestructive Material Testing with Ultrasonics - Introduction to the Basic Principles. 2000:09 NDT.net Journal. Viitattu 21.4.2020.

https://www.ndt.net/article/v05n09/berke/berke.pdf

CNBM International 2020. Applications. Viitattu 11.3.2020. http://www.paper- pulpingmachine.com/what-do-you-know-about-vacuum-drum-washer/

Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen Seura ry 1993. Fotogrammetrian ja Kau- kokartoituksen Seura ry:n julkaisu 1/1993. Viitattu 17.3.2020.

https://foto.aalto.fi/seura/julkaisut/erillisjulkaisu1_1993/teksti.html

GOM 2018. Metrology systems. Viittattu 20.4.2020 https://www.gom.com/me- trology-systems/tritop.html

Gullichsen, J. & Fogelholm, C-J. 1999. Chemical pulping. Helsinki: Fapet oy.

Heinilä, S. 2020. Sähköposti CCA-rumpusuotimen päätyarmien liitosten kestä- vyys. 1.4.2020. Pentti.Jauhola@metsagroup.com, Veli-Matti.Pelimanni@la- pinamk.fi, esa.koskela@edu.lapinamk.fi Tulostettu 2.4.2020.

Hietikko, E. 2007. Autodesk inventor. Helsinki: Readme.fi.

Kauppi, T. 2019. Havaintoja IKP:llä. Sähköposti Pentti.Jauhola@met- sagroup.com 2.12.2019. Tulostettu 8.12.2019.

Keinänen, T. & Järvinen, M. 2014. Mittaustekniikka. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Lapua 2020. Tekstiilisuunnittelu. Viitattu 9.5.2020. https://www.lapua.fi/tekstiili- suunnittelu/vari/sivu6_vari.html

Metsä Fibre 2020. Viitattu 29.1.2020. https://www.metsafibre.com/fi/yhtio/Pa- ges/default.aspx

(49)

Nelligan, T. 1999. Ultrasonic Thickness Gaging. Viitattu 12.3.2020.

https://www.olympus-ims.com/en/applications-and-solutions/introductory-ultra- sonics/introduction-thickness-gaging/

Olympus Scientific Solutions Americas Corp. 1999. Resources. Viitattu 17.3.2020. https://www.olympus-ims.com/en/ndt-tutorials/thickness-gage/ap- pendices-velocities/.

Pahl, G & Beitz, W. 1992. Koneensuunnitteluoppi. Porvoo: WSOY 1992.

Pelimanni, V-M. 2019. Lapin ammattikorkeakoulu.

PES-Performance. 2019. 3D Scanning glossary. Viitattu 17.3.2020. https://pes- scanning.com/3d-scanning-technology/3d-scanning-glossary/.

Rautio, P. 2019. Rummun kuvaus. Sähköposti esa.koskela@edu.lapinamk.fi 9.1.2020. Tulostettu 9.1.2020

ScienceDirect 2020. Biermann's Handbook of Pulp and Paper. 3. painos. 2018.

Viitattu 28.4.2020. https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0- B9780128142400000124-f12-25-9780128142400.jpg?_

Seminarsonly 2020. Mechanical Projects. Viitattu 23.4.2020. https://www.semi- narsonly.com/Engineering-Projects/Mechanical/Rotary_Drum_Vacuum_Fil- ter.php.

Seppälä, M. J., Klemetti, U., Kortelainen, V-A., Lyytikäinen, J., Siitonen, H. & Si- ronen, R. 2005. Kemiallinen metsäteollisuus 1; paperimassan valmistus. Saari- järvi: Opetushallitus.

Trilion Quality Systems. 2020. TRITOP. Viitattu 26.3.2020. https://tri- lion.com/wp-content/uploads/TRITOP-Coordinate-Measuring-System.pdf.

Tuhola, E. & Viitanen, K. 2008. 3D-mallintaminen suunnittelun apuvälineenä.

Tampere: Tammetekniikka.

Valmet 2020. Pulp. Viitattu 11.3.2020. https://www.valmet.com/pulp/cooking- and-fiberline/washing/?page=3&productForm=a015800000AoVQgAAN

Valtanen, E. 2010. Tekniikan taulukkokirja. 18. painos. Mikkeli: Genesis-Kirjat Oy.

Viljanen, M. 2020. Valmet Oyj. Suodinrumpu. Sähköposti Pentti.Jauhola@met- sagroup.com, janne.leppanen@valmet.com 6.5.2020. Tulostettu 6.5.2020.

(50)

LIITTEET

Liite 1. Armin välilevyn referenssipisteet, valokuva Liite 2. Käyttöpään piirrepuu, kuva

Liite 3. FEA-simulointi 1, kuva Liite 4. FEA-simulointi 2, kuva Liite 5. FEA-simulointi 3, kuva Liite 6. FEA-simulointi 4, kuva

(51)

Liite1. Armin välilevyn referenssipisteet.

(52)

Liite 2. Kokoonpanon piirrepuu.

(53)

Liite 3. Pienahitsin pintapuolen jännitykset hitsisissä ja rajaviivalla. (Heinilä 2020)

(54)

Liite 4. Pienahitsin rajaviivajännitykset. Katsonta suunta alhaalta ylöspäin. (Hei- nilä 2020)

(55)

Liite 5. Läpihitsatun puoli-V railon rajaviivoilla esiintyvät jännitykset. (Heinilä 2020)

(56)

Liite 6. Läpihitsatun puoli-v railon juurenpuolen rajaviivajännitys. (Heinilä 2020)

Viittaukset

Outline

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Addition of two rotational degrees of freedom to microrobotics platform was required in order to solve problems and increase the platform`s performance during the shear mode and

Link 4 consists of the first rotary actuator of the spherical wrist and the connector parts for the HIAB loader crane.. Meshed model of link 4 is presented in

(Hakulinen-Viitanen ym. 2012, Hakulinen- Viitanen & Klemetti 2013.) Terveystarkastusten sisältöä, suositeltuja ajankohtia ja käytännön toteutusta ohjeistetaan asetuksen

COMPLETE COLLECTION OF MEASUREMENTS In order to show the flexibility of the presented technique, we performed a vast amount of measurements on different degrees of

when the tool is in line with the tool flange and each pose is manually taught to the controller, the entire pose of the tool frame is not relevant and just

Totta kai monista kohdista voi olla eri mieltä, ja voi myös arvioida, että monelta osin muutos ei ehkä ole ollut niin suuri kuin Riihinen tuolloin ajatteli.. Näyttää myös

[r]

How many degrees of freedom do you have, i.e., characterize the degree of non-uniqueness of such matrices.. Show that A

[r]

Figure 4.1: Schematic illustration of the density of states of a semiconductor system with different degrees of freedom... Reprinted with premission from Brask´ en et al. Due to

If nothing is detected, we can rule out at least plateau, critical point, and Higgs- Starobinsky ination in the metric formulation (hilltop ination could still be an option). We

T4 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä

Eri tuote- ryhmien jätemääristä löytyy myös tietoa (Pirkanmaan ELY-keskus 2015, Viitanen & Kumpula 2016, Suomen virallinen tilasto 2016). Uudelleenkäytön edistäminen

Työajan kohdistamisen tulokset 2008 ja mihin niitä voi käyttää?. Posted on

We study the effects of politics on public procurement in Swedish municipalities in 1990-98 when they had high degrees of freedom in designing procurements, using data on

Tätä mahdollisuutta tulisi käyttää tapauskohtaisen harkinnan perusteella tarkoituksenmukaisen kokoonpanon muodostamiseksi eikä vain työryhmän vaikutusarviossa (s. 51)

Esimerkiksi yritys voi olettaa, että asiakas osaa käyttää mobiilisovellusta ostamiseen, maksamiseen ja yrityksen kanssa kommunikointiin, mutta asiakkaalla ei ole älypuhelinta

Sen avulla analysoidaan usein institutionaalisia, poliittisia tai median tekstejä, joissa sosiaalista valtaa ja epätasa-arvoa synnytetään ja pidetään yllä (esim.. Tehtävä

Paliskunnat ja poronhoitoalueen eri osat (karttatilanne 1.12013) (Paliskuntain yhdistys 2013) Pintamon paliskunnan sijainti on merkitty nuolella. Tolpanvaaran-Jylhänvaaran alue

Lisäksi on otettava huomioon, että ihmistyössä toimi- taan eri alojen rajapinnoilla (Kolkka, Mantela, Holopainen, Louhela, Packalén & Kais- vuo 2009, 117).

Adding a controller and sensors to measure the position, velocity and possibly accelera- tion of the joint variables of the manipulator but still staying true to the open-loop control

(Reijonen & Stranden-Mahlamäki 2008, 117.) Tämänkin projektin kahdessa ryhmässä syntyi tilanteita, joissa osa nuorista halusi olla pelkästään havainnoit- sijana. Ohjaajan

Sovelluksessa lomakkeiden esittäminen on toteutettu erillisenä osana sovellusta niin, että tätä lo- makkeen esittävää osaa voidaan käyttää helposti sovelluksen eri osissa..