• Ei tuloksia

Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa. Yhteisöllinen WWW-palvelun tuotanto

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa. Yhteisöllinen WWW-palvelun tuotanto"

Copied!
256
0
0

Kokoteksti

(1)

�������������������������������������

�������� ANTTI RAIKE

ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA

�����������

Antti Raike ��������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������

ISBN 951-558-165-6 ISSN 0782-1832

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

Löytäjät ANTTI RAIKE

ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA

(6)
(7)

Taideteollinen korkeakoulu Medialaboratorio [http://elokuvantaju.uiah.fi/]

[YHTEISÖLLINEN WWW-PALVELUN TUOTANTO]

VÄITÖSKIRJA

Löytäjät ANTTI RAIKE

ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA

(8)

Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 57 www.uiah.fi/julkaisut

© Antti Raike

Graafinen suunnittelu Karri Laitinen ISBN 951-558-165-6

ISSN 0782-1832

URL:www.uiah.fi/ISBN/951-558-172-9 GUMMERUS KIRJAPAINO OY

SAARIJÄRVI 2005

(9)

9

T

utkimus tehtiin vuosina 1999–2004 Taideteollisessa korkeakoulussa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston viittomakielisen luokanopettajakoulu- tuksen kanssa. Taideteollinen design-tutkimus sijoittuu elokuvataiteen, media- ja elokuvatutkimuksen sekä kasvatustieteen alueille. Yhdistämällä osallistuva toimintatutkimus ja WWW-tuotanto kehitettiin elokuvailmaisun yhteisöllisen verkko-opiskelun konsepti ja tuotettiin tutkimuksen teos Elokuvantaju–CinemaSense, joka on saatavilla WWW-muodossa

[http://elokuvantaju.uiah.fi]. Joustavaa opiskelua tukevan WWW-palvelun ja verkko-oppimateriaalin käytettävyyttä ja saavutettavuutta havainnoitiin elokuvailmaisun verkkokurssilla vuonna 2001 käsitekartoituksen ja verkkoviestinnän avulla

.

Tavoite oli tuottaa elokuvan verkko-opiskeluun soveltuva, saavutettava tuote sekä selvittää tuotannon tueksi viittomakielisten opiskelijoiden elokuvailmai- suun liittyvän tietämyksen syvenemistä ja käsitteellistymistä sekä yhteistoimintaa verkkokurssin aikana. Tavoite liittyy inkluusion yleistavoitteeseen, kaikille yhtei- seen ja avoimeen korkeakouluun, joka muokkautuu joustavasti erilaisten opiske- lijoiden tarpeisiin.

Tutkimusongelma oli selvittää, miten tuotetaan saavutettava elokuvailmaisun WWW-palvelu, joka tukee sekä yhteisöllistä verkko-opiskelua että yksilöllistä elokuva-tietämyksen kehittymistä.

Metodologia perustui käyttäjäkeskeiseen ja yhteisölliseen osallistuvaan tuotekehittelyyn (participatory design), jossa design-tutkimuksen avulla kehitettiin palvelukonsepti joustavaan yhteisölliseen elokuvan verkko- opiskeluun ja tuotettiin esteetön Elokuvantaju-sivusto. Viittomakielisten opiskelijoiden kanssa WWW-palvelua testattiin ja kehitettiin saavutettavaksi

TIIVISTELMÄ

(10)

10

ja monikulttuuriseksi taideaineiden verkko-opiskeluformaatiksi. Kolmanneksi etsittiin design-tutkimuksen havainnoille ja kokemuksille teoreettista

selitysvoimaa (consilience) konstruktivistisen ja yhteisöllisen oppimisteorian, kognitiotieteiden sekä kulttuurievoluutiotutkimuksen avulla.

Tutkimusaineisto koostuu tutkimusryhmän osanottajien käsitekartoista, ky- selyistä, sähköpostiviesteistä, päiväkirjoista ja dokumenttielokuvista sekä vertai- luryhmän käsitekartoista ja alkukyselystä. Aineistoa täydentävät Elokuvantaju- tuotantoryhmän sähköpostiviestintä sekä Elokuvantajun tuotantoprosessia käsittelevä MA-lopputyö (Laitinen & Viikari 2001).

Tulokset: 1) Teoreettinen tarkastelu ja design-tutkimusprosessin kuvaus siitä, miten elokuvailmaisun perusopintoihin tarkoitettu WWW-palvelu ja verkko-oppimateriaali tuotetaan. 2) Tutkimusryhmän osanottajien käsitekartat yhdenmukaistuivat ja käsitteistö muuttui ammattimaisemmaksi elokuvailmaisun verkko-opiskelun aikana. 3) Elokuvailmaisun verkkokurssin päättyessä

osanottajien käsitekartat olivat kehittyneet elokuvankatsojien kartoista elokuvantekijöiden kartoiksi. 4) Tutkimusryhmä jäljitteli ammattituotantoa sekä ideoi ja kehitteli dokumenttielokuvan aiheen, organisoi tuotannon ja tuotti kolme dokumenttielokuvaa. 5) Tuotettiin saavutettava ja monikielinen Elokuvantaju 1.0 -palvelu ja verkkokurssikonsepti joustavia taideopintoja varten. Tutkimus lisäsi myös tietämystä monikielisten verkko-opintojen vuorovaikutteisuudesta. Tuloksia voidaan soveltaa multimodaalisten

verkkokurssien, käyttöliittymien ja palveluiden tuotantoon, mikä vuorostaan edistää inkluusiota sekä monikulttuurista ja joustavaa korkeakouluopiskelua.

Avainsanat: Computer Supported Collaborative Learning, CSCL, design-tutkimus, elokuva, multimodaalisuus, verkko-oppimateriaalit, toimintatutkimus, taideopetus, tietokoneavusteinen yhteisöllinen opiskelu, verkko-opiskelu, verkkopedagogiikka, WWW-palvelu.

(11)

11

T

he research was carried out between 1999-2004 at the University of Art and Design Helsinki in collaboration with the Classroom Teacher Training Programme for Finnish Sign Language Users of Jyväskylä University, Finland. The design research is positioned in the areas of film (art), media, cinematic research, as well as the field of pedagogy. By merging participatory action research and WWW production an Internet based collaborative study concept dealing with cinematic expression entitled, CinemaSense, was developed and produced as part of the research work. It can be accessed in web form at [http://elokuvantaju.uiah.fi/]. The usability and accessibility of the flexible learning WWW service was observed during web-based courses in cinematic expression during 2001, with the help of a concept survey and network-based communication.

The aim was to produce an accessible web-based study product, as well as to clarify, in support of the production, the sign language students’ deepening of knowledge and conceptualization related to the subject of cinematic expression, as well as their collaboration during the web-based course. The aim is connected to the general aim of inclusion, for a shared and open university, which adapts flexibly to the needs of different students.

The research problem was to solve how to produce an accessible WWW service on cinematic expression, which supports both collaborative web-based learning as well as individual development of knowledge in the field of film.

The methodology was based on user-centric and participatory design methods in which, with the help of design research, a service concept for flexible collaborative web-based study of film was developed and the accessible CinemaSense portal was produced. The WWW service was tested and developed into an accessible and multi-cultural, art subject, web-based study format with

Summary

(12)

12

the help of sign language students. Thirdly, observations and experiences from the design research were sought for theoretical consilience with the help of constructive and collaborative learning theory, the cognitive sciences and research of cultural evolution.

The data of the research is made up of the concept maps, questionnaires, e- mail messages, dairies and documentary films of the research group participants as well as the concept maps and initial questions of the control group. The material is complemented with the e-mail communication of the CinemaSense production group members as well as the MA thesis project, dealing with the CinemaSense production process (Laitinen & Viikari 2001).

Results: 1) Theoretical investigation and description of the design research process as to how to produce a web service and basic level, net-based

learning material for the study of cinematic expression. 2) The research group participants’ concept maps became more conformed and their concepts became more professional whilst studying cinematic expression in the web-based course.

3) By the end of the web-based course the concept maps of the participants had developed from film viewer maps to filmmaker maps. 4) The research group traced professional production, designed and developed the subject of a documentary film, organized the production and produced three documentary films. 5) The accessible and multi-language CinemaSense v1.0 service and a web-study course concept for flexible art subject studies was produced. The research also increased understanding in interactivity of multi-lingual, web- based study. The results can be applied in the production of multi-modal web courses, interfaces and services that, for their own part, promote inclusion as well as multi-cultural and flexible university study.

Key words: action research, art education, computer-aided collaborative learning, cinema, Computer Supported Collaborative Learning, CSCL, design research, film, multi-modality, net pedagogy, web-based learning material, web- based study, WWW service.

(13)

13

SISÄLLYSLUETTELO

Tiivistelmä 9 Summary 11 Taulukot 15 Kuviot 15

Esipuhe ja kiitokset 17

1. KORKEAKOULU KAIKILLE 19

1.1 Esteettömästä opetuksesta saavutettavaan oppimiseen 23 Elokuvantajun kehittämisen peruskäsitteitä 25

Yhteisöllinen oppiminen 31

Yhteisen kielitajun modaliteetit ja viestintäteknologian kehitys 42 Citizen Deaf – viittomakielten mediahistoriaa 47

Saavutettava teknologia – linkkejä yhteisöjen välille 52

1.2 WWW-palvelun ja käyttöliittymän yhteisöllinen suunnittelu 58 Yhteisöllisyys elokuvaopiskeluun tarkoitetun tuotteen kehittelyssä 59

Hiljainen tieto tuotesuunnittelussa 62

Hyödylliset käyttöliittymät taideopiskelun tukena 65

Elokuvaan liittyvän informaation esittäminen WWW-palvelussa 68 1.3 Johdannon yhteenveto 76

2. ELOKUVANTAJUN PERUSTUKSET 77

2.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 78

2.2 Tutkimuksen menetelmä – osallistuva yhteisöllinen design-tutkimus 80 Idean visualisointi ja WWW-palvelun käyttäjäskenaario 81

Toimintatutkimus ja yhteistoiminta tuotekehittelyssä 82 Focus group ja dramaturginen tuotekehittely roolien avulla 84

2.3 Elokuvantajun suunnittelun ja kehittämisen vaiheet 86 2.4 Toimintatutkimuksen osanottajat 88

Tutkimusryhmä kasvatustieteen opiskelijoista 89 Vertailuryhmä elokuvataiteen opiskelijoista 90 Ryhmien taustatiedot ja valinta 90

2.5 Tutkimusaineisto ja sen analyysi 92 Käsitekartat 93

Käsitekarttojen analyysi 97 Sähköposti- ja FLE-viestit 99 Sähköisen viestinnän analyysi 100

Dokumenttielokuvat, opintopäiväkirjat ja loppupalautteet 101 Itseorganisoituva kartta 102

Itseorganisoituva kartta aineiston analyysissa 105

(14)

14

3. ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA 108

3.1 Osallistuva toimintatutkimus ja yhteisöllinen opiskelun kehittäminen 109 3.2 Elokuvantaju-palvelun yhteisöllinen tuotanto 111

3.3 Toimintatutkimuksen tulokset 123

Elokuvan käsitteellistyminen käsitekarttojen perusteella 124 Elokuvatuotannon jäsentyminen käsitekartoissa 144 Dokumenttielokuvan yhteisöllinen tuotanto 150

3.4 Elokuvantaju-tuotannon ja toimintatutkimustulosten yhteenveto 166 4. ELOKUVANTAJU 1.0 – TUTKIMUKSEN TEOS 170

4.1 Elokuvantaju 1.0:n käytettävyys ja informaatioarkkitehtuuri 170 Oppimateriaalikartta käyttöliittymänä 171

Hakukone eli sanahaku oppimateriaalikartan vaihtoehtona 171 Johdanto ja artikkeli – informaation esittämisen tasot 172 Käyttäjien mediaseuranta ja tilastointi 174

4.2 Elokuvantaju – CinemaSense – CinemaEsencia – ShinemaSensu 176 5. TARKASTELU – TAIDEOPINNOT KAIKILLE 179

5.1 Rajoitukset 180

5.2 Kohti saavutettavaa taideaineiden korkeakouluopiskelua 182 5.3 Jatkotutkimuksen aiheita 186

Sanasto 192 Lähteet 199

Julkaisemattomat lähteet 227 Muu kirjallisuus 228 Elokuvat 228 Liitteet 229

Liite 1: Elokuvantaju-tuotantoon liittyvän toimintatutkimuksen alkukysely. 229 Liite 2: Toimintatutkimuksen loppukysely. 231

Liite 3: Tutkimusaineiston koodaus. 233

Liite 4: Käsitekarttojen piirtämisen instruktiot toimintatutkimuksen tutkimus- ja vertailuryh- mien osanottajille. 233

Liite 5: Käsitekartoista kerättyjä käsitteitä vastaavat numerotunnisteet. 237 Liite 6: Käsitteiden mainintojen määrät (f) kaikissa käsitekartoissa. 238 Liite 7: Sähköposti- ja FLE-viestien luokittelu. 239

Liite 8. Suunnittelun tukena käytetty itseorganisoituva kartta eli SOM yli 170:stä englannin- kielisestä elokuvatermistä. 245

Liite 9: Kinokartta, Elokuvantajun oppimateriaalikartan alfa-versio. 246

Liite 10: Elokuvantajun tuotantoon osallistuneet henkilöt ja tukijat. 1999-2004 247 Liite 11: Kinokartta, Elokuvantajun oppimateriaalikartan beeta-versio. 251 Liite 12: Viittomakielistä materiaalia WWW-sivuilla vuonna 2004. 251 Liite 13: Elokuvantajun moduuli, satelliitti ja metatieto. 252 Liite 14: Elokuvantajun mediaseuranta. 253

(15)

15 Taulukot

Taulukko 1. Osanottaja 10:n ensimmäisen käsitekartan elokuvakäsitteet. 127 Taulukko 2. Osanottaja 30:n toisen käsitekartan käsitteet. 129

Taulukko 3. Osanottaja 04:n ensimmäisen ja viimeisen käsitekartan käsitteet. 133 Taulukko 4. Osanottaja 19:n ensimmäisen ja viimeisen käsitekartan käsitteet. 133

Taulukko 5. Yhteenveto tutkimusryhmän osanottajien kaikkien elokuva-käsitekarttojen käsi- tefrekvensseistä. 134

Taulukko 6. Käsitefrekvenssit osanottaja 02:n käsitekartoissa. 137 Taulukko 7. Käsitefrekvenssit osanottaja 03:n käsitekartoissa. 138

Taulukko 8. Elokuvantajun oppimateriaalikartan hyperonyymien maininnat tutkimusryh- män käsitekartoissa. 140

Taulukko 9. Elokuvantajun oppimateriaalikartan hyperonyymien maininnat vertailuryhmän käsitekartoissa. 140

Taulukko 10. Käsitekartta 07_01:n käsitteet ja linkit. 147 Taulukko 11. Lähetetyt sähköpostiviestit 1999–2001. 153

Taulukko 12. Sähköposti- ja FLE-viestien lähettäjät ja vastaanottajat. 154 Taulukko 13. Sähköposti- ja FLE-viestit taulukoituna 13 luokkaan. 156 Taulukko 14. Tutkimuskysymysten, aineiston ja tulosten yhteenveto. 184 Kuviot

Kuvio 1. Fritz Lang: M – kaupunki etsii murhaajaa (1931). 38

Kuvio 2. Maria Hirn: ”Orkan – Hirmumyrsky”, valokuva n. 1907–1910. 48 Kuvio 3. Merkityksellistämisen kaksi tasoa Barthesin mukaan. 71 Kuvio 4. James Whale: Frankenstein (1931). 74

Kuvio 5. Tutkimushankkeen eri osa-alueet vuosina 1999–2004. 87 Kuvio 6. Suppea elokuvaa jäsentävä käsitekartta. 94

Kuvio 7. Itseorganisoituva kartta eli SOM yli 170 elokuvatermistä. 104 Kuvio 8. SOM: Osanottajien aikaisemmat opinnot. 106

Kuvio 9. SOM: Osanottajien sukulaisten ja ystävien media- tai tietokonealan ammatit. 106 Kuvio 10. SOM: Osanottajien kielitaito. 106

Kuvio 11. SOM: Osanottajien elokuvaharrastus. 107 Kuvio 12. SOM: Osanottajien elokuvamaku. 107 Kuvio 13. Tuotannon spiraalimalli. 113

Kuvio 14. Osanottaja 35:n tutkimuksen alussa piirtämä ensimmäinen käsitekartta. 114 Kuvio 15. SOM osanottaja 35:n piirtämästä käsitekartasta. 115

Kuvio 16. Elokuvantajun alfa-version etusivu. 116 Kuvio 17. Elokuvantajun beeta-version etusivu. 117 Kuvio 18. Elokuvantaju-projektin tuotantokaavio. 120 Kuvio 19. Elokuvantaju 1.0:n etusivu. 122

Kuvio 20. Osanottaja 10:n ensimmäinen käsitekartta. 126

Kuvio 21. Osanottaja 30:n toinen käsitekartta elokuvatuotannosta. 128 Kuvio 22. Osanottaja 04:n ensimmäinen ja viimeinen käsitekartta. 131 Kuvio 23. Osanottaja 19:n ensimmäinen ja viimeinen käsitekartta. 132

Kuvio 24. Osanottaja 02:n käsitekartta sekä siihen liittyvä vuokaaviomainen esitys. 135 Kuvio 25. Osanottaja 03:n käsitekartta sekä siihen liittyvä vuokaaviomainen esitys. 136 Kuvio 26. Tutkimusryhmän käsitefrekvenssien muodostama eksponenttijakauma. 141

(16)

16

Kuvio 27. Osanottaja 03 yhdistää elokuvailmaisun ja viittomakielen visuaalisuuden ja spatiaa- lisuuden kautta. 142

Kuvio 28. Osanottaja 05 yhdistää elokuvailmaisun ja viittomakielen yhteisöllä. 143 Kuvio 29. Osanottaja 06 linkittää elokuvailmaisun ja viittomakielen monella tavalla. 143 Kuvio 30. Osanottaja 07:n piirtämä ensimmäinen käsitekartta. 146

Kuvio 31. Osanottaja 07:n piirtämä kolmas elokuva-käsitekartta. 147 Kuvio 32. Käsitekartta 07_01:n pohjalta tehty SOM. 148

Kuvio 33. Käsitekartta 07_03:n pohjalta tehty SOM. 148

Kuvio 34. Tutkimusryhmän osanottaja 06:n viimeinen käsitekartta elokuvasta. 149 Kuvio 35. Vertailuryhmän osanottaja 24:n viimeinen käsitekartta elokuvasta. 149 Kuvio 36. Sähköpostiviestinnän eksponenttijakauma. 153

Kuvio 37. Opiskelijoiden osallistumiskehikko taulukon 12 perusteella. 155 Kuvio 38. Viestintätavan vaikutus yhteistoimintaan. 157

Kuvio 39. Elokuvantaju-tuotannon suhde toimintatutkimukseen. 168

Kuvio 40. Suomalaisen Elokuvantajun oppimateriaalikartta tuotantovaiheina. 171 Kuvio 41. Suomenkielisen Elokuvantajun sanahaku ja sisällysluettelo. 171 Kuvio 42. Suomenkielisen Elokuvantajun kuvasuunnitelma-moduuli. 173 Kuvio 43. Elokuvantajun espanjankielinen etusivu. 177

Kuvio 44. Elokuvantajun japaninkielinen etusivu. 177 Kuvio 45. Viittomakielisen Elokuvantajun etusivu. 177 Kuvio 46. John Ford: The Searchers (1956). 190-191

(17)

17 Vuosia myöhemmin, seistessään teloitusryhmän edessä, eversti Aureliano

Buendía muisti kaukaisen illan jolloin hänen isänsä vei hänet tutustumaan jäähän.1

(Gabriel García Márquez 1967, Sadan vuoden yksinäisyys. Suomennos Matti Rossi)

E

lokuvilla on voimallinen kyky herättää emootioiden kautta muistoja ja synnyttää uusia ajatuksia. Katsoin Fritz Langin elokuvan M – kaupunki etsii murhaajaa (M - Eine Stadt sucht einen Mörder, 1931) lapsena – luultavasti salaa, sillä 1960-luvulla vanhemmilla oli vielä tapana

säännöstellä lastensa televisionkatselua. Peter Lorren näyttelemä lastenmurhaaja viheltelee epävireisesti pelottavaa teemaa juuri ennen murhia, joita ei koskaan näytetä. Teatterikoulun ohjaajalinjalla selvisi, että sävelmä on Edvard Griegin Vuorenkuninkaan luolassa Henrik Ibsenin Peer Gynt -näytelmään ja Peter von Baghin elokuvakirjoista viheltäjäksi paljastui ohjaaja Lang, ei näyttelijä Lorre. Paljon myöhemmin Elomedia-tutkijakoulussa opin Antonio R. Damasion kirjoista tieteellisen selityksen sille, mitä aivojeni hermoverkoissa oli tapahtunut kuullessani sävelmän ensi kertaa ja miksi vielä aikuisenakin ihoni nousi

kananlihalle murhateeman kuullessani. Tieteelliset selitykset ja tuotannollinen tietämys eivät silti tuhoa eläytymistä elokuvaan, sillä kukapa ei haluaisi lumoutua Griegin, Lorren ja Langin taiteesta?

Elokuvia katsoessamme voimme osallistua saavuttamattomiin tapahtumiin sekä oppia tarinoihin eläytymällä vieraiden yhteisöjen elämää ja kulttuurisia arvoja. Liikkuvin kuvin taidokkaasti kerrottu tarina saa katsojat sekä jakamaan saman kokemuksen että keskustelemaan näkemästään yhteisiä käsitteitä

käyttäen ja niitä tarkentaen. Tämä kulttuuriseen oppimiseen liittyvä havainto on omalta osaltaan johtanut vuosina 1998–2004 tekemääni tutkimukseen ja tähän väitöskirjaan, jossa pyrin kirjoittamisen avulla

”käsitteellistämään hermoverkkoihini kasautunutta hiljaista tietoa”. Olen

Esipuhe ja kiitokset

1 Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a cono- cer el hielo (Gabriel García Márquez 1967.

Cien años de Soledad. La Habana: Casa de las Américas)

(18)

18

onnekseni kokenut idean kehkeytymisen ryhmässä yhteistyön, harjoittelun ja osanottajien erilaisten taitojen kautta tuotteeksi tai esityksen ensi-illaksi. Minkä tahansa asian luominen yhdessä muiden kanssa on mystinen ja stimuloiva prosessi; se on myös antoisampaa kuin yksin tekeminen. Suunnitelmallisen yhteistyön lisäksi spontaanin yhteistoiminnan syntyminen aivan vieraidenkin ihmisten välille – esimerkiksi onnettomuuksien pelastustöissä – kertoo ihmisyydestä hyvin paljon: tarvittaessa olemme verkottuneita altruisteja ja välitämme toisistamme, vaikkemme John Fordin Etsijöiden (Searchers, 1956) Ethan Edwardsin tavoin haluaisikaan sitä avoimesti tunnustaa. Tämä työni on avoin tunnustus sille, että uskon meidän olevan parempia ihmisiä voidessamme tehdä yhteistyötä muiden kanssa.

Tutkimukseni aikana sain tehdä yhteistyötä monien pätevien etsijöiden kanssa.

Kiitos ohjaajani Kai Hakkarainen ja Kristiina Jokinen sekä työni alkuvaiheen suunnannäyttäjät Timo Honkela ja Ilpo Koskinen; esitarkastajat Sirkku Kotilainen ja Krista Lagus; tukijat Eeva Kurki, Lily Díaz-Kommonen ja Philip Dean; kanssaetsijät Markku Jokinen, Marjo Mäenpää, Jyrki Rissanen, Teemu Leinonen, Anne Lakanen, Aleksi Bardy, Samu Heikkilä, Harry Malmelin, Kati Rapia, Maarit Nissilä, Seppo Louhi, Alvaro Pardo, Kaisa Immonen, Andrea Botero Cabrera, Yukako Uemura ja Paola Cabrera Viancha; kannustajat Tuula Mehtonen, Yrjö Sotamaa, Leena Koskinen, Ilkka Huovio, Lauri Törhönen, Hilkka Nousiainen, Eva-Maria Hakola, Esa Vuorinen ja Antti Kytömäki;

neuvonantajat Päivi Rainò, Kirsi Rinne, Katriina Ilmaranta-Pajunen, Jukka Vieno, Kimmo Kohtamäki, Anna Arsniva, Ellen Kotanen, Jon Nykänen, Jussi Etto, Kari-Hans Kommonen, Matti Kuortti, Mikko Tuori, Sami Konkonen, Katja Battarbee, Susanna Virtanen-Pascal ja Pia Sivenius; tutkimusryhmien opiskelijat Jyväskylässä ja Helsingissä; lukuisat avunantajat Taideteollisen korkeakoulun medialaboratoriossa, elokuva- ja lavastustaiteen osastolla, tutkimuskeskuksessa, tietohallintopalveluissa ja virtuaaliyliopistossa. Löydöistäni kiitän teitä

kaikkia, mutta erityisen kiitollinen olen tuotantokumppaneilleni Karri Laitiselle ja Timo Viikarille, jotka toteuttivat Elokuvantaju-sivuston.

Kiitän tutkimukseni ja Elokuvantajun rahoittajia: Vuosina 2000–2002 tein tutkimusta opetusministeriön rahoittamassa audiovisuaalisen alan

tutkijakoulu Elomediassa. Tutkimusta ovat lisäksi rahoittaneet Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Taideteollinen korkeakoulu, Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto, Viestintätieteiden yliopistoverkosto, Kopiosto ry, Suomen Kulttuurirahasto, Kuurojen Liitto ry ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto. Lopuksi osoitan suurimmat kiitokset elämäni

arvokkaimmalle löydölle, vaimolleni Tarja Malmi-Raikelle, jota ilman tämä työ ei olisi koskaan valmistunut.

Helsingissä helmikuussa 2005

(19)

19 The power of the Web is in its

universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect. (Tim Berners-Lee)

Jokaisessa vakavammassa

filosofisessa ongelmassa epävarmuus ulottuu aina juuriin asti. Meidän täytyy olla aina valmiita oppimaan jotakin täysin uutta. (Wittgenstein 1982, 16)

T

ässä väitöskirjassa kuvaan yhtei- söllistä tutkimus- ja suunnitte- luprosessia, jossa tuotettiin mo- nikulttuuriseen ja joustavaan elokuvaopiskeluun soveltuva Elo- kuvantaju-palvelu2 [http://elokuvan- taju.uiah.fi/]. Tämän WWW-palvelun yhtenä tarkoituksena on tukea viit- tomakielisten opiskelijoiden subjek- tiivisen elokuvan tajun kehitystä yh- teisölliseksi elokuvatietämykseksi, jonka turvin voi sekä aloittaa syväl- lisen elokuva-alan asiantuntijuuteen

johtavan opiskelun että osallistua erilaisiin elävän kuvan tuotantoihin.

Elokuvantajua kehitettiin rinnakkain intervention (muutokseen tähtäävä vä- liintulo) kanssa, jossa viittomakielinen opiskelijaryhmä (n = 7) kehitti eloku- vatietämystään yhteisöllisesti opiskel- len, aluksi Elokuvantajun kehitysver- sioiden ja myöhemmin Elokuvantaju 1.0:n tuella. Arvioin viittomakielis- ten osanottajien elokuvatietämyk- sen kehitystä ja luonnetta seuraa- malla samanaikaisesti Taideteollisen korkeakoulun suomenkielisten elo- kuvaopiskelijoiden ryhmää (n = 5) heidän omissa ensimmäisen vuo- den opinnoissaan. Tutkimus- ja ver- tailuryhmän sekä käyttämäni mene- telmät esittelen toisessa luvussa sekä erittelen varsinaista suunnittelu- ja tuotantoprosessia design-tutkimuk- sen näkökulmasta (design ’suunnit- telu, muotoilu’) kolmannessa luvussa.

Tutkimukseni taiteellinen päätulos on Elokuvantaju-teos, jonka kuvaan nel- jännessä luvussa, ja lopuksi tarkaste- len tuloksiani viidennessä luvussa.

Tutkimukseni on osa design-tut- kimuksen (Brown 1992; Collins, Joseph & Bielaczyc 2004; Dreyfuss 1955; Kyng & Mathiassen 1997;

Papanek 1983; Wenger 1998, 223–

277) perinnettä, joka yhtenä toimin-

1. KORKEAKOULU KAIKILLE

2 Kursivoitu yhdyssana ”Elokuvantaju”

isolla alkukirjaimella on erisnimi ja viit- taa tutkimukseni teokseen. Erikseen ja pienellä alkukirjaimella kirjoitettu ”elo- kuvan taju” on yleisnimi ja viittaa opis- kelijan subjektiiviseen elokuvailmaisun esiymmärrykseen.

(20)

20

tatutkimuksen (Heikkinen, Huttunen

& Moilanen 1999; Kemmis &

McTaggart 2000; Lewin 1948; Noffke

& Zeichner 1987; Stringer 1996) muotona soveltuu myös elokuva-alan oppimisteknologian kehittämiseen.

Design kattaa tässä yhteydessä tuot- teen tai artefaktin suunnittelun, muo- toilun ja kehittämisprosessin sekä tuotetta käyttävän sosiaalisen järjes- telmän kehittämisen. Design tarkoit- taa siten järjestelmällistä, suunnitel- tua ja refleksiivistä (omaa toimintaa tarkastelevaa) ajan ja tilan hallin- taa jonkin hankkeen toteuttamiseksi (Wenger 1998, 228). Elokuvantajun tapaisten oppimiseen tarkoitettu- jen WWW-palveluiden tuotannossa on vaikeahko edetä lineaarisesti ide- asta toteutukseen, jos halutaan osal- listuvan suunnittelun (Greenbaum &

Kyng 1991; Engeström & Middleton 1996) periaatteiden mukaisesti kehit- tää tuotetta ja opiskelumenetelmiä yhdessä palvelun tulevien käyttäjien kanssa. Erityisen tärkeää tämä on ke- hitettäessä inkluusiota (inclusion) tu- kevia WWW-palveluita ja -tuotteita (Keates & Clarkson 2003; Papanek 1983).

Tämä johdanto jakautuu kah- teen kokonaisuuteen, joista ensim- mäisessä käsittelen inklusiivisen tuotekehittelyn perusteita otsikolla

”Esteettömästä opetuksesta saavutet- tavaan oppimiseen”. Johdannon toi- sessa osassa keskityn Elokuvantaju- tuotannon taustoittamiseen otsikolla

”WWW-palvelun ja käyttöliittymän yhteisöllinen suunnittelu”, jossa poh- din aluksi yhteisöllisyyden merkitystä taideopiskelussa sekä hiljaisen tiedon merkitystä Elokuvantajun suunnit- telussa. Johdannon lopuksi käsitte- len omissa alaluvuissaan käyttöliitty- miä yleisesti sekä elokuvaan liittyvän

ja oppiainekseksi jäsennellyn infor- maation esittämistä WWW-sivus- tolla. Selitän monet käyttämistäni termeistä jo tekstissä, mutta lukijaa auttanee myös lopussa oleva suppea sanasto.

Tutkimusongelmani muotoilen toi- sen luvun alussa. Tämän tutkimuk- sen pääongelma on se, kuinka tuo- tetaan kaikille opiskelijoille avoin ja joustava elokuvatietämystä kehit- tävä sekä yhteisölliseen oppimiseen soveltuva Elokuvantaju-niminen WWW-palvelu. Tutkimustehtävän muotoilun jälkeen esittelen tutkimus- menetelmät toisessa ja toimintatutki- muksen sekä tuotannon etenemisen kolmannessa luvussa. Elokuvantajun tuotannossa (Laitinen, Raike &

Viikari 2001) perehdyttiin käyttäjä- keskeisen tuotekehittelyn (user cent- red design) avulla siihen, miten yh- teisöllinen elokuvailmaisun opiskelu verkossa tapahtuu ja pyrittiin siihen, että WWW-palvelun käyttö onnistuu ohjeitta lyhyen ja intuitiivisen pereh- tymisen kautta.

Kolmannessa luvussa kuvaan de- sign-tutkimuksen luonteen mukai- sesti Elokuvantajun iteratiivista ke- hitystä tekijäryhmän tuotekehittelyn ja intervention osanottajien yhtei- söllisenä vuorovaikutuksessa oppi- misena. Tutkimuksen toteuttaminen ei tapahtunut suoraviivaisesti: mo- net ongelmien ratkaisut suhteutettiin toisiinsa rinnakkain toimivaksi ko- konaisuudeksi. Seuraavissa luvuissa kuvaamaani iteratiivista kehityspro- sessia olisi vaikea ilmaista perinteis- ten tutkimusasetelmien muodossa.

Design-tutkimuksessa tuotanto ja testaus etenevät rinnakkain, sykleit- täin ja iteratiivisesti (Landauer 1995, 277–300), joten on hankala erottaa toisistaan tutkimuksen kohteeseen

(21)

21 vaikuttavia tekijöitä tai määritellä

yksiselitteisesti millaisia oppimisen tuloksia prosessin aikana on synty- nyt. Juuri tämän vuoksi Allan Collins (1990, 1992) ja muut design-tutkijat ovat kehittäneet uutta oppimistekno- logian tutkimusmetodologiaa. Tämän design-tutkimuksen aikana kehittyi käyttäjien toimintaa ohjaava ja jäsen- tävä informaatioteknologinen tuote eli Elokuvantaju, jossa kaikki osate- kijät vaikuttivat toisiinsa. Siten lop- putulos syntyi pikemminkin lukuisien pienten osatekijöiden yhteisvaikutuk- sen ja prosessin itseorganisoitumisen tuloksena kuin suoraviivaisesti joi- takin tarkasti määriteltyjä lähtöole- tuksia seuraten. Näitä osatekijöitä erittelen tarkemmin myös tämän joh- dannon toisessa osassa (luku 1.2).

Tutkimuksen tulokset esittelen kahdessa osassa: kolmannen luvun lopussa toimintatutkimuksen tulok- set omassa alaluvussaan sekä tär- keimmän tulokseni – Elokuvantajun 1.0-palvelun – neljännessä luvussa.

Rakenteellisen ratkaisuni syynä on painottaa sitä, että Elokuvantaju on väitöskirjaani kuuluva itsenäinen teos.

Elokuvantajun tuotantoa laajempi mielenkiintoni kohde on se, kuinka yleisesti tutkimuksessa kehitettyä inklusiivista ja yhteisöllistä tuotanto- mallia voitaisiin soveltaa korkeakou- luopiskelun tuotteissa. Tällöin tässä ja vastaavissa design-tutkimuksissa ka- sautuva tietämys olisi yhdistettävä eri tieteenalojen – jopa biologian ja ant- ropologian – tutkimustuloksiin teo- reettisen selitysvoiman (consilience;

Wilson 1998) löytämiseksi, vaikka jo tuotannossa olisi toimittu hyvin eri- laisten alojen asiantuntijoiden ja am- mattilaisten kanssa (Papanek 1971, 134). Olennaista on myös tieteelli-

sen tiedon merkitys eri tavoille vi- sualisoida lisääntyvää informaatiota (Ware 2000). Nähtävästi ihmisai- vojen suorituskyvyn nopea kehitys ja kyky kielelliseen viestintään sekä työkalujen, korujen ja kuvien teke- miseen liittyvät jollain tavalla yhteen (Arnaud 2001; Clottes 2003; Dunbar, Knight & Power 1999; Johanson &

Marable 2001). Tämän vuoksi pohdin myöhemmin tämän johdannon en- simmäisessä osassa ihmislajille omi- naista ja evoluutiossa kehittynyttä yhteistoimintakykyä (Axelrod 1984), jota kielellinen viestintä ja taiteelli- nen toiminta tukevat. Pyrin kuitenkin tasapainoiseen taiteentutkimukseen, joka ”sijoittuu jonnekin tiukkapipoi- sen strukturalismin ja lepsun herme- neutiikan väliin” (Bacon 2000, 11), koska jokaisen analyysin tulisi ker- toa jotakin taidemuodon mahdolli- suuksista yleensä eikä vain kyseisestä tuotteesta (ibid).

Monitieteisyys, poikkitieteellisyys ja tieteidenvälisyys ovat design-tut- kimuksessa perusteltuja lähestymis- tapoja, sillä eri alojen asiantuntijuus yhdistyy jo varhain teollisen muotoi- lun historiassa ja alan pioneerit tuli- vat viime vuosisadalla eri tieteen ja taiteen aloilta. Esimerkiksi Henry Dreyfuss (1955, 12–23) oli taustal- taan teatterilavastaja, jonka tärkein ammatillinen esikuva oli Leonardo da Vinci. Tässä tutkimuksessa olin kiinnostunut elokuvataiteen ilmai- sukeinojen soveltamisesta hyperme- diapalveluiden ja -tuotteiden suun- nittelussa, sillä WWW:n kaltaisesta hypermediasta on kehittynyt nopeasti yksi luovan audiovisuaalisen ilmai- sun välineistä (Manovich 2001), jol- loin hyper-etuliite ilmaisee aineiston lisätoiminnallisuutta (Crichlow 2001, 7). Elokuvan kehittäminen toimi-

(22)

22

vaksi ilmaisuvälineeksi yli sata vuotta sitten oli tieteiden ja taiteiden välinen yhteisöllinen hanke. Elokuvailmaisu kehittyi teatteritaiteen ja valoku- vauksen pohjalta sen jälkeen, kun oli opittu teknisesti tallentamaan liike (Cook 1990, 14–32). Uusi tek- niikka ohjasi elokuva-alalle Georges Mélièsin kaltaisia pioneereja, jotka sovelsivat kemiaa ja fysiikkaa tai- teelliseen ilmaisuun elokuvateknolo- gian kehittämiseksi (von Bagh 1998, 25–26; Laaksonen 2000 & 2004).

Nykyaikainen hypermedia ja tieto- koneet ohjaavat luontevasti sovelta- maan esimerkiksi taiteita, ohjelmoin- tia, biologiaa ja kognitiotieteitä, mutta perusasetelma on sama kuin ennen- kin: taidetta tehdään tieteen avulla ja taide auttaa soveltamaan tieteellisiä keksintöjä arkipäivän elämään.

Design-tutkimuksen inklusiivisessa tuotantomallissa pyritään jo tuotteen ideointivaiheessa löytämään ja tun- nistamaan ne ajatusrakenteet, jotka ylläpitävät ekskluusiota teknologian kehittymisestä huolimatta. Tuotannon suunnitteluvaiheessa nämä ajatusra- kenteet käsitteellistetään ja pyritään näkemään alan tuotantoperinne uu- sin silmin. Tutkimukseni taustalla on kirjallisuuteen perustuva vakau- mus, että kaikki oppiminen perus- tuu yhteisön tukemaan, synnynnäi- seen sekä kulttuurissa kehittyvään ja kasautuvaan kykyyn oppia (Berger

& Luckmann 1966; Cavalli-Sforza 2001; Diamond 1997; Ridley 2000, 109; Tomasello 1999; Wilson 1998), eikä esimerkiksi kuulovamma si- nänsä tuhoa oppimiskykyä (Ahlgren

& Hyltenstam 1994; Jankowski 1997;

Martin 1985a). Tieto- ja viestintätek- nologian yhteisöllinen käyttö tarkoit- taa sitä, että tekniikka toimii yhtei- sön toiminnan tukena ja opiskellaan

tekniikan ympärille rakennetussa ti- lanteessa, jollaisia ovat esimerkiksi yhteisöllinen oppiminen (collabo- rative learning) tai ongelmien rat- kaiseminen yhdessä (Dillenbourg 1999; Dillenbourg, Baker, Blaye, &

O’Malley 1995; Hakkarainen 1997;

Hakkarainen, Lipponen, Muukkonen

& Seitamaa-Hakkarainen 2001;

Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004; Hakkarainen, Palonen, Paavola

& Lehtinen 2004; Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001, 184). Tätä yhteisöllisyyden teemaa kehittelen läpi väitöskirjani.

Seuraavilla sivuilla kehittelen aluksi design-tutkimukseen poh- jautuvan inklusiivisen tuotantomal- lin teoriaa saavutettavuus-käsitteen avulla, jonka yhdistän sekä jousta- van opiskelun käsitteeseen että yhtei- söllisyyteen ja kulttuuriseen taitoon kehittää teknologiaa. Tarkoitukseni on hahmottaa WWW-palveluiden tuotantoa niin saavutettavuuden ja joustavan opiskelun yleisemmästä näkökulmasta kuin opiskelijoiden vahvuuksien ja yhteisöllisyyden käy- tännöllisemmästä näkökulmasta.

Taustoitan niitä osatekijöitä, jotka vaikuttivat eri tavoilla koko proses- sin eli design-tutkimuksen ja siihen liittyvän Elokuvantaju-tuotannon ajan, ja yritän lopuksi kääntää näkö- kulman opiskelijoista oppimisympä- ristöjen yhteisölliseen kehittämiseen.

Kyseessä ei missään nimessä ole tyh- jentävä esitys monimutkaisesta ai- heesta, mutta toivon lukijan tämän katsauksen avulla saavan käsityksen siitä, millaisia haasteita ja problema- tiikkaa piilee ”saavutettavan WWW- opiskelupalvelun” tuottamisen taus- talla.

(23)

23 1.1 Esteettömästä opetuksesta

saavutettavaan oppimiseen Viimeinkin alamme Lurijan kannustamana ymmärtää kuuroja, sokeita, aivohalvauksen uhreja ja amputoituja. Ymmärrämme heidät ihmisinä, jotka yrittävät selviytyä elämän haasteista, emmekä pidä heitä pelkkinä ”lääketieteellisistä ongelmista” kärsivinä henkilöinä (Lurija 1996, 8; Jerome Brunerin esipuhe 1987).

Tutkimukseni taustalla on ajatus, että informaatioajan korkeakouluissa on mahdollisuus purkaa mediateknolo- gian avulla oppimisen esteitä ja etsiä parhaat sekä motivoituneimmat osaa- jat vaativiin tehtäviin niin kulttuuri- sista vähemmistöistä kuin erityisope- tusta saavien opiskelijoiden joukosta.

Tilastokeskuksen (2004) mukaan vuonna 2002 runsaasta 597000 pe- ruskoululaisesta yli 34000 oli erityis- opetuksessa. Joka viides koululainen eli lähes 120000 oppilasta sai osa-ai- kaista erityisopetusta puhehäiriön, luku- ja kirjoitushäiriön, matematii- kan oppimivaikeuksien, vieraan kie- len oppimisvaikeuksien ja sopeu- tumisvaikeuksien tai tunne-elämän häiriön sekä muiden oppimisvaikeuk- sien tai syiden vuoksi (Tilastokeskus 2004). Kuulovammaiset ovat tässä joukossa pieni vähemmistö: heitä oli erityisopetuksessa yhteensä 418 op- pilasta, esiopetuksesta lisäopetukseen saakka. Lähes 32000 koululaista kävi ruotsinkielistä peruskoulua, 565 op- pilaan opetuskielenä oli englanti ja 820 koululaisella jokin muu kieli (ku- ten ranska tai saksa; ibid.). EU:n laa- jenemisen ja vaihto-opiskelun kasvun sekä maahanmuuttajien määrän li- sääntymisen vuoksi monikielisen ope-

tuksen tarve korkeakouluissa tulee to- dennäköisesti jatkuvasti kasvamaan.

Siten korkeakouluihin pyrkinee tule- vaisuudessa yhä enemmän opiskeli- joita, jotka puhuvat – tai viittovat – äi- dinkielenään muuta kuin suomea tai joiden oppimisvaikeudet on peruskou- lussa tunnistettu tai joiden kulttuuri- nen tausta poikkeaa valtaväestöstä.

Näiden kaikkien tulevien opiskelijoi- den opiskelu on turvattava tutkintoon asti (Laaksonen 2005, 35-37).

Ilmaisjakelulehti uutisoi Esa Ka- lelan, Heidi Koiviston, Anneli Köysten ja Sami Virtasen (2003) tutkimusta: ”Huonokuuloisuus usein esteenä jatko-opinnoille:

Kommunikaatiotaitoja korosta- vassa yhteiskunnassa huonokuuloi- silla nuorilla on korkea kynnys jat- kaa opintoja haluamallaan alalla.”

(Metro-lehti 21.10.2002). Vuoden 2002 pikku-uutinen on yllättävä, sillä viestintätekniikan yleinen kehi- tys on vuosina 1997–2004 johtanut moniin viittomakielisiinkin sovellu- tuksiin (Heeter & al. 1997; Keating 2002; Raike 1997; Laitinen ym. 2001;

Hellström 2003; SUVI 2003; Proctor 2004). Internetin lisäksi kuulovam- maiset ovat hyötyneet niin elokuvien DVD-formaatista, digitaalitelevisiosta kuin matkapuhelinten kehityksestä, vaikkei tuotteita olekaan erityisesti heille suunniteltu. Digitaalista tek- nologiaa hyväksi käyttävät tuotteet on usein tarkoitettu mahdollisim- man laajalle asiakaskunnalle. Design for All (inclusive design) tarkoittaa strategioita, joilla ympäristöt, tuot- teet ja palvelut suunnitellaan kaikille käyttäjille (DfA-Suomi 2004; Keates

& Clarkson 2003; Papanek 1983).

Vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät vä- hemmistöt hyödy viestintätekniikan

(24)

24

yleisestä kehityksestä niin hyvin kuin voisi olettaa.

Kuurot ovat esimerkki vähemmis- töstä, jonka syrjäytymistä sekä pu- helin että elokuva lisäsivät. Puhelin syrjäytti kuurot tehokkaasti, sillä sen takia ei tarvitse tavata keskuste- lua varten. Esimerkiksi vuonna 1964 USA:n ja Kanadan 85 miljoonasta puhelimesta vajaa prosentti oli apu- välineteknologian kautta jollain ta- valla kuulovammaisten käytettävissä (Lang 2002). Kasvotusten keskus- teltaessa voi käyttää viestintämene- telmien yhdistelmiä, mutta puhelin siirsi viestinnän pelkkään auditiivi- seen moodiin. Toimiva kuvapuhelin – multimodaalisen viestinnän (MIAMI 1995) prototyyppi ja tieteiseloku- vien perusväline – esiteltiin jo 1964 New Yorkin maailmannäyttelyssä (Jääskeläinen 1998, 21). Silti kuva- puhelin ei vielä ole arkipäivää, koska sitä ei koettane välttämättömäksi.

Tähän lienee tulossa muutos, johon vaikuttaa ainakin kaksi asiaa: Eija- Liisa Kasesniemi, Ari Ahonen, Tiina Kymäläinen ja Tytti Virtanen (2003, 71) havaitsivat visuaalisen matka- viestinnän tutkimuksessaan viittoma- kielisen käyttäjäryhmän videoviestien sisällön vastaavan tekstiviestien infor- maatiota, joten käyttäjät kokevat tek- niikan hyödylliseksi omassa elämäs- sään. Toisaalta UMTS:n (Universal Mobile Telecommunications System) kaltaisissa langattomissa verkoissa on mahdollista lähettää hyvätasoista ja luonnollisemman viittomakielisen vuorovaikutuksen sallivaa videoku- vaa.Tutkimuksen alkuvaiheessa eritte- lin, milloin korkeakouluopiskelussa voi esiintyä yksilöllisiä oppimisvaike- uksia, jolloin tarvitaan apuvälinetek- nologiaa (assistive technology) ku-

ten kuulolaitteita, ja milloin taas rakenteellisia esteitä (Lane 1992;

McDonnell 2001; Takala 1995, 69–

73), joiden purkamisen jälkeen kai- kille soveltuvaa teknologiaa voidaan kehittää tehokkaasti. Edellisessä on kyse jatkumosta esteettömän opetuksen ja saavutettavan oppi- misen välillä, missä koko ajan et- sitään yhteisöllisesti toimivinta rat- kaisujen yhdistelmää. Esimerkiksi vuorovaikutukseen liittyviä ongel- mia on tutkimuksissa havaittu kai- kissa kuulovammaisten ikäryhmissä:

1) alle kouluikäisten kuurojen lasten viittomakielen oppimisen viivästyessä (Ahlgren & Hyltenstam 1994, Preisler 1983, 213), 2) huonokuuloisten kou- lulaisten integraatiossa yleisopetuk- seen (Keski-Levijoki 1996) ja viitto- makielisten koululaisten opetuksessa (Martin 1985a), 3) kuulovammais- ten peruskoulun jälkeisissä koulutus- valinnoissa (Lane 1992; Lehtoranta 1999) ja 4) huonokuuloisten korkea- kouluopiskelussa (Kalela ym. 2003) ja viittomakielisten kuurojen oppi- velvollisuuden jälkeisissä opinnoissa (Jankowski 1997; Taylor & Bishop 1991). Nämä ja lukuisat muut tutki- mukset kertonevat ehkä enemmän oppimisympäristön ongelmista sekä mahdollisesti myös yhteisöllisestä ha- luttomuudesta, kyvyttömyydestä tai osaamattomuudesta viestinnän jous- tavaan järjestämiseen kuin varsi- naisista yksilöön liittyvistä oppimis- ongelmista, jotka voitaisiin korjata yksittäisellä apuvälineellä. Tähän liit- tyen käsittelen myöhemmin viittoma- kieliä, jotka ovat puhekielten tavoin luonnollisia kieliä (Malm & Östman 2000; Kotus 2003).

Apuvälineillä voidaan poistaa tai vähentää opiskelun esteitä, mutta saavutettavassa opiskelussa käyte-

(25)

25 tään hyväksi innovaatioita, joista on

kaikille hyötyä. Design-tutkimuksen avulla voidaan kehittää joustavia op- pimisympäristöjä alueilla, joissa käyt- täjien mahdollisuudet yhteisön luo- miseen ovat eri syistä rajoitettuja.

Tällöin opiskelijoiden näkemys op- pimisestaan ja panos opiskelun ke- hittämiseksi on luontevaa ottaa huo- mioon, jotta rajoitukset saadaan näkyviksi. Osallistuvan suunnittelun merkitys korostuu vaativassa kult- tuuriin osallistumisen ja kasvami- sen oppimisprosessissa (Sfard 1998;

Brown, Collins & Duguid 1989; Lave

& Wenger 1991), johon sisältyy myös osanottajien identiteetin kehitystä (Hakkarainen ym. 2004). Elokuvaan liittyvän asiantuntijuuden kehittymi- nen ei merkitse ainoastaan uusien käsitteiden oppimista, vaan myös verkostoitumista alan asiantuntija- kulttuuriin, oman käytäntöyhteisön muodostumista ja tässä yhteisössä ta- pahtuvaa asiantuntijaroolissa (Mieg 2001) toimimista (Hakkarainen, Palonen & Paavola 2002).

Yhteisöllinen oppiminen verkos- topohjaisessa oppimisympäristössä on suhteellisen pitkä prosessi, joka sallii osanottajille oman virtuaali- sen yhteisön rakentamisen. Tällaisen yhteisön synty vaatii sekä opetta- jan tai tutorin tukea ja lähitapaami- sia että osanottajien sitoutumista työskentelyyn jonkun yhteisen koh- teen kanssa (Paavola & Hakkarainen 2003). Tässä tutkimuksessa kohteena olivat Elokuvantaju, jonka kehit- tämisestä kaikki osanottajat ottivat vastuuta sekä osanottajien omat do- kumenttielokuvat. Tämän tutkimuk- sen design-prosessissa toimin sekä Elokuvantajun tuottajana että elo- kuva-alan asiantuntijakulttuurin por- tinaukaisijana (Moreland 1999) ja

tuin viittomakielistä opiskelijaryh- mää heidän muodostaessaan oman elokuva-alan virtuaalisen yhteisönsä elokuvatuotantoa varten. Tässä yh- teisössä opiskelijat omaksuivat asteit- tain asiantuntijan roolin, joka antoi heille legitiimin (Berger & Luckmann 1966) mahdollisuuden osallistua elo- kuvan tekemiseen: he käsikirjoittivat, kuvasivat, leikkasivat ja tuottivat lo- pulta kolme omaa dokumenttieloku- vaa saman kuvatun aineiston poh- jalta – kolme taiteellista näkemystä annetusta aiheesta.

1.1.1 Elokuvantajun

kehittämisen peruskäsitteitä Tässä design-tutkimuksessa pyrin inklusiiviseen tuotekehittelyyn, jonka avulla korkeakoulun oppimisympä- ristöissä voidaan toteuttaa inkluu- sion periaatteita eli kaikille soveltu- vaa, joustavaa ja avointa opiskelua.

Selvitin, kuinka elokuvatietämyk- sen kehitystä tukeva Elokuvantaju- palvelu tulisi suunnitella tarjoa- maan kaikille opiskelijoille – myös kuulovammaisille ja viittomakieli- sille opiskelijoille – yhtäläiset tai- deopiskelun mahdollisuudet ilman apuvälineteknologiaa tai tukihenki- löstöä. Tätä varten Elokuvantajua kehitettiin iteratiivisesti interven- tion kanssa, jossa viittomakielinen opiskelijaryhmä opiskeli elokuvail- maisua ja -tuotantoa yhteisöllisesti verkostopohjaisen Future Learning Environment (FLE) -oppimisym- päristön tuella (Leinonen, Raami, Mielonen, Seitamaa-Hakkarainen, Muukkonen & Hakkarainen 1999).

Tutkimusjärjestelyn avulla oli mah- dollista saada välitöntä tuotanto- palautetta Elokuvantajun kehitys- versioiden toimivuudesta ja käyttää

(26)

26

tietämystä hyväksi lopullisen jous- tavaan opiskeluun tarkoitetun Elokuvantaju 1.0:n toteuttamisessa.

Joustava opiskelu tarkoittaa vaih- toehtoisia tai rinnakkaisia opintojen suoritustapoja sekä menetelmiä ja vä- lineitä, jotka mahdollistavat opetuk- sen ja opiskelun sitomatta opiskelijaa tiettyyn kurssijaksoon, luentotilan- teeseen tai tarkasti määriteltyyn suo- ritusmuotoon. Virtuaalinenkin opis- kelu sitoo opiskelijan tietysti aina johonkin aikaan ja paikkaan, joten joustavuudessa on lähinnä kyse mah- dollisuudesta eriaikaiseen eli asynk- roniseen opiskeluun samanaikaisen eli synkronisen ohella. Joustava ope- tus voi olla verkko-opetusta tai yh- distelmä etä- ja lähiopetusta. Usein verkko-opetuksella tai virtuaali- opetuksella tarkoitetaan opetusta Internetissä, mutta se voi olla myös opetusta yrityksen tai oppilaitoksen omassa sisäisessä informaatiover- kossa eli intranetissä. Periaatteessa verkko-opiskeluun soveltuvat kaikki lähiopetuksen tutut työtavat, ku- ten itsenäinen työskentely, opettaja- johtoinen opiskelu, projektiopiskelu ja perinteinen yhteistoiminnallinen opiskelu (Tella ym. 2001, 131).

Etäopiskelu ja -opetus ovat osa monimuoto-opiskelua, jossa opis- kellaan oppilaitoksen ohjeiden mu- kaan esimerkiksi kotona tai työpai- kalla yksin tai ryhmässä. Tarvittaessa opiskelija saa neuvoja opettajalta tai ohjaajalta eli tutorilta esimerkiksi sähköpostin tai verkko-oppimisym- päristön kautta. V

irtuaaliyliopistossa

(SVY 2004)

on mahdollisuus opis- kella verkon kautta myös muissa kuin omassa korkeakoulussa.

Parhaimmillaan joustava opinto-oi- keus (JOO) laajentaa oman korkea- koulun opintotarjontaa, lisää opis-

kelijan valinnanmahdollisuuksia ja tukee opintojen etenemistä (Suomen virtuaaliyliopisto 2004). Tällöin jous- tava opiskelu koostuu hallinnolli- sesta, pedagogisesta ja didaktisesta yhteistyöstä eri henkilöstöryhmien välillä

.

Internet (the Internet, the Net) voi- daan määritellä useammalla tavalla.

Teknisesti Internet on reitittimiä yh- distävä fyysinen infrastruktuuri, jossa protokollien avulla käytetään eri palveluita (Barabási 2002, 147).

Teknologisesti Internet on TCP/IP- protokollaa (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) noudat- tavien verkkojen yhteenliittymän ja tietokoneiden avulla vuorovaikutuk- sessa olevien miljoonien ihmisten globaali yhteisö. Esimerkiksi loka- kuun 1. päivänä vuonna 2002 yli 600 miljoonaa ihmistä – noin kymme- nesosa maapallon väestöstä – oli sa- maan aikaan kytkeytynyt Internetiin (Nua.com 2002b). Hallinnollisesti Internet on määriteltyä verkkojen yh- teenliittymää löyhästi hallinnoiva or- ganisaatio (Internet Society 2004).

Lisäksi Internet voidaan määritellä osoitemääritelmän (koneet ja ihmiset, joilla on Internet-muotoinen sähkö- postiosoite) tai palvelumääritelmän (joukko palveluita, kuten sähköposti, tiedostonsiirto, informaatiojärjestel- mät ja ”newsit”) avulla. Internet on tarkka yksilökäsite, mutta arkityylissä

”internet” tai ”netti” voidaan kirjoit- taa yleisnimien tapaan pienellä alku- kirjaimella (Tekniikan sanastokeskus 2003).

Verkko-oppimateriaali jaetaan Internetin tai muun informaatiover- kon avulla ja se on kaikkien niiden käyttäjien vapaasti luettavissa, kuun- neltavissa tai katseltavissa, joilla on pääsy ko. informaatioverkkoon.

(27)

27 Tässä tutkimuksessa “oppimateriaali”

viittaa toimitettuun aineistoon, joka on asetettu saataville HTML-sivuna ja luettavissa WWW-selaimen avulla.

Oppimateriaalin saatavuus ei vielä takaa sen saavutettavuutta.

Verkko-oppimisympäristö ‘verk- koperustainen oppimisympäristö, verkkopohjainen oppimisympäristö, virtuaalinen oppimisympäristö’ on Internet- tai intranetverkon sivusto, joka tarjoaa opiskelijoille ja opetta- jille yhteisöllisessä opiskelussa tar- vittavan yhteisen työskentelytilan (Hakkarainen 1997; Hakkarainen ym. 2001; Muukkonen, Lakkala &

Hakkarainen 2003). Verkko-oppimis- ympäristö voi muodostua esimerkiksi erilaisista hypertekstin ominaisuuksia hyödyntävistä oppimateriaaleista, hy- permediasta ja eri- tai samanaikaisen vuorovaikutuksen mahdollistavista välineistä (ibid). Tässä tutkimuk- sessa käytettiin FLE-oppimisympä- ristöä (Leinonen, Kligyte, Toikkanen, Pietarila & Dean 2003a), jonka toi- mintaa selvitän tarkemmin tuonnem- pana eri luvuissa.

Elokuvantajun kehittämisen haas- teena oli tuottaa kaikille avoin, saa- vutettava ja esteetöntä korkeakou- luopiskelua tukeva WWW-palvelu, joka soveltuu myös viittomakielisille opiskelijoille. Elokuvantajun oppi- materiaali on WWW-palvelun ydin, jonka avulla voidaan järjestää verk- kokursseja FLE-oppimisympäristössä ja tukea lähiopetusta. WWW-palve- luun kuuluu aineiston jatkuva päivit- täminen, reagointi käyttäjäpalauttee- seen, käyttäjätilastointi ja käyttäjien saavutettavissa olevan oppimateriaa- lin ylläpito.

Esteettömyys (barrier-free) tarkoitti alun perin sen varmistamista, että julkisiin tiloihin ja rakennuksiin on

helppo päästä pyörätuolilla (Keates

& Clarkson 2003, 203). Lisäksi ti- lojen ja niiden toimintojen tuli olla loogisia ja helppoja käyttää. Inva- lidiliiton (2004) määritelmän mu- kaan ympäristö tai yksittäinen ra- kennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta toi- miva, turvallinen ja miellyttävä käyt- tää. Esteettömyys painottuu siten rakennetun ympäristön esteettömyy- teen, mutta on kehittynyt laajem- maksi kokonaisuudeksi: esteettömyys tarkoittaa myös kaikkien kansalais- ten sujuvaa osallistumista työnte- koon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyydessä yh- distyy palvelujen saatavuus, väli- neiden käytettävyys, tiedon ymmär- rettävyys ja mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon (Invalidiliitto 2004). Tässä tutkimuk- sessa laajennan esteettömän ope- tuksen saavutettavaksi opiskeluksi, jolloin ei vain tyydytä havaittujen es- teiden poistamiseen ja rakenteiden korjailuun, vaan pyritään myös toi- mintatapojen syvällisempään muu- tokseen sekä uusien tuotteiden luo- vaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Saavutettavuus (accessibility) kat- taa käsitteenä laajemman alan kuin esteettömyys ja kuvaa sitä, kuinka helposti informaation, järjestelmän, laitteen, ohjelman tai palvelun voi saada käyttöönsä. Saatavuus on siten eri asia kuin saavutettavuus. Valtion taidemuseo jaottelee saavutettavuu- den seuraaviin osa-alueisiin, joiden avulla esimerkiksi museotyötä voi kehittää: asenteellinen saavutetta- vuus, fyysinen saavutettavuus, saa- vutettavuus eri aistien avulla, tiedol- linen saavutettavuus, tiedotuksen saavutettavuus, kulttuurinen saavu- tettavuus, taloudellinen saavutetta-

(28)

28

vuus ja päätöksenteon saavutetta- vuus (Salovaara, Liukkonen, Piippo

& Viikari 2004). Saavutettavuus voi virtuaaliopiskelun kontekstissa tar- koittaa myös eri selain- ja laiteyhdis- telmien huomioon ottamista WWW- suunnittelussa, jolloin WWW-palvelut kehitetään helpoimmaksi ja varmim- maksi tavaksi etsiä opinnoissa tar- vittavaa informaatiota (information seeking; Marchionini 1995, 5–6).

Internetin World Wide Web (WWW, Web) on alun perin tutkijoi- den hyötykäyttöön Tim Berners-Leen suunnittelema yhteisöllinen Internet- palvelu (Conner-Sax & Krol 1999, 107). WWW on hypermedia, toi- siinsa linkitettyjen tiedostojen laajen- nettu hyperteksti, jossa voidaan lin- kitysten avulla siirtyä mistä tahansa tiedostotyypistä mihin tahansa tie- dostotyyppiin kuten tekstiin, grafiik- kaan, videoon, kuvaan tai ääneen (W3C 1999b). WWW on luultavasti yleisin informaationlähde ja pääsy- keino Internetiin ja sen avulla voi- daan vierailla eri sivustoilla eli na- vigoida (navigate) ja valita aineistoa lukemista varten eli selata (browse).

Tämän jälkeen käyttäjä voi päättää imuroiko (download) aineiston vai ei. WWW:n navigointia ja selaamista voidaan kutsua arkikielessä myös

”surffaamiseksi” (Crichlow 2001, 7).

Chun Wei Choo, Brian Detlor ja Don Turnbull (2000) referoivat tut- kimuksia (Gerstberger & Allen 1968;

Allen 1977, 182; Culnan 1985; Zipf 1949), joiden mukaan informaation helppo saavutettavuus on tärkein yk- sittäinen tekijä informaationhaussa (information retrieval; Marchionini 1995, 5–6). Ihmiset käyttävät tut- tuja ja helposti saavutettavia lähteitä, jotka löytyvät varmasti ja joita osa- taan käyttää. Työntekijät käyttävät

esimerkiksi oman huoneensa käsikir- jastoa mieluummin kuin työpaikan laajempaa kirjastoa, mikäli vain jo- kin tiedontarvetta tyydyttävä teos on saatavilla (Choo & al. 2000, 12–13).

Kiinteiden ja langattomien Internet- yhteyksien sekä hakukoneiden (kuten AltaVista, Excite, Google, Yahoo ja Lycos) yleistyminen ja kehittyminen siirtävät informaationhakua ja -etsin- tää käsikirjastoista Internetin kautta saavutettavissa oleviin tietokantoihin ja WWW-palveluihin. Tällöin saavu- tettavuus on hyvä, jos palvelun hyö- dyntämiseen tarvittavat tiedot ja vä- lineet kuten tietokoneen, tarvittavan ohjelman sekä tietoliikenneyhteyden saa helposti käyttöönsä (Tekniikan sanastokeskus 2003).

Hajautettujen järjestelmien avulla voidaan tukea informaation saavu- tettavuutta. Hajautettu järjestelmä on ”joukko toisiinsa kytkettyjä, it- senäisiä tietokoneita, jotka yhdessä toimien ratkaisevat suuria yksittäi- siä ongelmia tai helpottavat erillis- ten, mutta todennäköisesti toisiinsa liittyvien tehtävien rinnakkaisen suo- rittamisen. Lisäksi hajautetun järjes- telmän tulisi näkyä käyttäjälle yhtenä tietokoneena ja järjestelmän käyttö- liittymän tulisi säilyä samana merkit- täviltä osiltaan huolimatta siitä, millä tietokoneella käyttäjä työskentelee”

(Crichlow 2001, 1). Tämä määritelmä korostaa kolmea seikkaa: Ensiksi in- formaatioverkko tekee mahdolliseksi ajantasaisen viestinnän tietokonei- den välillä sekä samojen prosessitoi- mintojen jakamisen. Toiseksi infor- maatioverkko piilotetaan käyttäjältä.

Kolmanneksi järjestelmä näyttää aina samalta riippumatta siitä, missä käyt- täjä työskentelee (ibid).

Tässä tutkimuksessa yksi tavoit- teistani on yhdistää hajautettujen jär-

(29)

29 jestelmien saavutettavuuteen liitty-

vät näkökulmat joustavan opiskelun periaatteisiin ja yhteisöllisen oppi- misen muotoihin. Tarkastelen saavu- tettavuutta aistien, informaation et- simisen, yhteisöllisen oppimisen ja kulttuurin näkökulmista, jolloin saa- vutettava opiskelupalvelu kattaa tek- nologian ja opetuksen sekä näihin liittyvän hallinnon ja tietokantojen saavutettavuuden. Saavutettavassa korkeakouluopiskelussa on mahdolli- suus joustaviin, vaihteleviin tarpeisiin mukautuviin opintoihin: opiskelijat osaavat käyttää esimerkiksi yhteisöl- lisiä verkko-oppimisympäristöjä sekä hallitsevat tehokkaan informaation etsimisen perusteet. Saavutettavuus ja esteettömyys eivät ole ”vain vam- maisille”, sillä ylemmän korkeakoulu- tutkinnon suorittamisen kesto on vii- tisen vuotta – pitkä ajanjakso yksilön elämässä. Tänä aikana tavallisen pe- rusopiskelijan elämäntilanne voi eri syistä muuttua niin paljon, ettei hän esimerkiksi kykene käymään luen- noilla, mutta pystyisi suorittamaan vastaavat opinnot joustavasti verkko- opiskelun avulla.

Teknologia on tekniikkaa laajempi käsite. Elokuvantajun tuotanto ei ol- lut vain tekninen kehityshaaste, vaan sisälsi syvemmän tavoitteen kehittää teknologiaa, joka rohkaisee eloku- vatietämykseen liittyvien yhteisöjen muodostumista ja katsojakokemuk- sen yhdistymistä elokuvan tekijän nä- kökulmaan. Seppo Kuivakari, Erkki Huhtamo, Sonja Kangas ja Eveliina Olsson (1999, 5) määrittelevät tek- niikaksi erilaiset laitteet, koneet ja menetelmät, joissa tavallisesti sovel- letaan fysiikan ja kemian lainalai- suuksia. Teknologia tarkoittaa käyt- tösovellusten ja käyttöliittymien kaltaisia järjestelmiä sekä niihin liit-

tyvää taitotietoa ja niiden ympärille kehittyneitä kulttuurisia käytäntöjä.

Tekniikka vastaa kysymykseen, mi- ten palvelut toimivat. Teknologia vas- taa kysymykseen, mitä palveluilla tehdään ja kulttuuri on vastaus ky- symykseen, mihin tarkoitukseen pal- veluita tehdään (Kuivakari ym. 1999, 5). Teknologia yhdistää tekniikan yk- silöiden kognitioon ja yhteisöllisiin kulttuureihin. Teknologian avulla teknisistä tuotteista tehdään ihmisille sopivia: sellaisia, että lapsetkin osaa- vat niitä käyttää. Elokuvantajun ta- voite on lisätä elokuvakulttuurin saa- vutettavuutta antamalla mahdollisuus joustavaan elokuvaopiskeluun.

Käytettävyys (usability) on mene- telmä- ja teoriakenttä, jonka kautta käyttäjän ja laitteen yhteistoimintaa pyritään saamaan tehokkaammaksi ja käyttäjän kannalta miellyttävämmäksi (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen &

Vastamäki 2002, 19). Käytettävyys il- mentää sitä, miten järjestelmä, laite, ohjelma tai palvelu soveltuu suun- niteltuun tarkoitukseen kuten esi- merkiksi opiskeluun (Nielsen 1993;

Norman 1988; Keinonen 2000).

Helppokäyttöisyys, käyttökelpoisuus, käyttäjäystävällisyys, käyttöön sovel- tuvuus, ymmärrettävyys ja selkeys ovat myös käytettävyyttä (Tekniikan sanastokeskus 2003). Käytettävyys korostaa hyvää toimivuutta tyypilli- sissä käyttötilanteissa, saavutettavuus ja esteettömyys taas tähtäävät toimi- vuuden varmistamiseen myös epätyy- pillisissä käyttötilanteissa (Korpela 2003). Esimerkiksi kannettavan tie- tokoneen käytettävyys on usein hyvä tyypilliselle kaksikätiselle ja kym- mensormiselle käyttäjälle, mutta akuutin murtuman tai jännetuppitu- lehduksen aiheuttama epätyypillinen yksikätisyys paljastaa samalla käytet-

(30)

30

tävyysongelmia. Elokuvantajun käy- tettävyys korostuu tilanteissa, jolloin koko kurssin aloittanut ryhmä opis- kelee saman aikajakson sisällä tuto- rin ohjatessa työskentelyä ja ryhmä voi käyttää korkeakoulun tietoko- neita. Saavutettavuus puolestaan ko- rostuu tapauksissa, joissa opiskelija esimerkiksi äitiysloman vuoksi kes- keyttää kurssin, mutta haluaa suorit- taa sen silti loppuun vaikkapa kotoa käsin ilman kiinteää Internet-yh- teyttä. Tällöin on sekä korkeakoulun että opiskelijan kannalta järkevää an- taa saavutettava ja joustava mahdol- lisuus kurssin suorittamiseksi.

Usein oppimateriaalin tai palvelun suunnittelu käytettäväksi on vasta ensimmäinen askel esteettömyydessä (Tieke 2003). Käytettävyys voidaan edelleen jakaa fyysiseen (toiminnal- liseen), pedagogiseen ja kognitiivi- seen käytettävyyteen. Mikko Horila, Antti Syvänen ja Jan Överlund (2002) tarkoittavat pedagogisella käytettävyydellä digitaalisen oppi- materiaalin käytettävyyttä oppimi- sen näkökulmasta. Tällöin painote- taan joustavuutta eli oppimateriaalin soveltuvuutta eri oppimistilanteisiin, tehokkuutta, tavoitteellisuutta sekä lisäarvoa oppimiselle verrattuna op- pikirjan kaltaisiin formaaleihin ma- teriaaleihin. Oppikirjan aineistoa ei juuri kannata siirtää verkko-oppima- teriaaliksi sellaisenaan, jollei samalla käytetä hyödyksi informaatiotekno- logian suomia mahdollisuuksia lisätä aineiston käyttäjäkuntaa.

Kognitiivinen käytettävyys viit- taa tässä tutkimuksessa semanttiseen ja holistiseen lähestymistapaan, jol- loin opiskelija pystyy hahmottamaan käyttöliittymän ja sen kautta saata- villa olevan aineiston rakenteen kog- nitiivisten skeemojensa eli sisäisten

malliensa (schema; Anderson 1980, 154–155), käytettävissä olevien ais- tiensa ja oppimishistoriansa avulla.

Olennaista on huomata se, että tähän liittyy viestintäteknologian suoma mahdollisuus hajautettuun kogni- tioon, jonka avulla yhteisöön kuu- luvat yksilöt pystyvät tehokkaasti käsitteellisen ymmärryksen ja osaa- misen kehittämiseen (Hakkarainen ym. 2001, 152–153; Hakkarainen, Paavola & Lipponen 2003). Tämä on yksi tärkeimmistä syistä kehittää Elokuvantajun kaltaista palveluko- konaisuutta korkeakouluopiskeluun.

WWW-opiskelupalvelu on tar- koitettu korkeakoulun opiskelijoi- den oppimistyökaluksi, joka koostuu verkko-oppimateriaalista, verkko-op- pimisympäristöstä, teknisestä ylläpi- dosta ja opetuksesta. Elokuvantajun kaltaisessa käytettävässä ja saavutet- tavassa WWW-opiskelupalvelussa yhdistetään korkeakoulun omat tieto- kannat (kuten kirjasto), verkko-opis- keluympäristö, lähiverkon työpisteet, opintoneuvonta, oppimateriaalin päi- vitys ja opintojen tutorointi Internetin avulla muiden yhteisöjen, organisaa- tioiden ja instituutioiden palveluihin esimerkiksi joustavan opinto-oikeu- den avulla sekä käytetään hyväksi viestintäteknologiaa ja Internet-pro- tokollia. Verkkoarkkitehtuurissa on useita protokollakerroksia, ku- ten ISO:n (2004) seitsenkerroksinen OSI-protokollamalli (2004). Hyvä toimivuus saavutetaan myös käyt- tämällä kevyempää ja laajasti hy- väksyttyä nelikerroksista Internetin TCP/IP-protokollaa (Crichlow 2001, 73), jota käyttämällä saavutettavuus ja yhteensopivuus voidaan helposti varmistaa noudattamalla tietoliiken- nestandardeja sekä yleisiä laitteisto- asetuksia (Hanelius 2003; Hellström

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Laitoin ennakkotie- toihin mukaan myös haastattelussa käyttämäni apumateriaalin (LIITE 2) eli lastensuo- jelun laatusuosituksen viisi eettistä periaatetta (THL www-sivut

Vaikka tiedän, että joillekin mat- koille on olemassa bussi-/(+)junareitti, antaa Matka.fi ainoaksi ehdotukseksi kävelyn. Olen tehnyt johtopäätöksen, että edelleenkään

Samoin palvelun kehittämisen jälkeen suoritettava palvelun koekäyttö voi tuloksillaan vaikuttaa palvelun kehittämiseen, sekä mahdollisesti myös palvelun vaatimuksiin,

Palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat asiakkaan odotukset ja kokemukset kysei- sestä palvelun toimittajasta ja muista palvelun toimittajista, palvelun toimittajan imago

tä, että palvelut ovat odotusten mukaisia, niin silti yksi vastanneista oli sitä mieltä, että tilitoimisto ei kykene tuottamaan kaikkia asiakkaiden haluamia

Kuvailujen sisältö muotoutui pääpiirteissään seuraavaksi: palvelun tuottaja www- osoitteineen, palvelun sisältö pääaihealueineen, palvelun ajallinen kattavuus ja

Www-sivut Ohjausryhmän kokouksessa 26.9.2006 todettiin, että hankkeen www-sivujen päivitys olisi tärkeää myös jat- kossa, sillä arkistoituna sivuston merkitys on

Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun lapsi oppii kävelemään tai luke- maan tai aikuinen oivaltaa, että hän voikin käyttää aikaansa eri ta- voin.. Esimerkkejä

• VELHOssa tehty uusia vesienhoidon esitteitä (VELHOn www-sivut >

Kylvön voit tehdä myös myöhään syksyllä juuri ennen maan jää- tymistä, jolloin siemenet itävät keväällä6. Poista pohjamaasta kivet, kannot, juurakot

Hyvä laatu tarkoittaa taloudellista ja aineellista hyötyä, mutta myös velvollisuutta edistää laatua ja asiakkaan oikeut- ta hyvään laatuun.. Velvollisuus pitää lupaukset,

Lähteinä ovat yrityksen omat www-sivut, sosiaalisen me- dian kanavat, kaikki julkiset sivut esimerkkeinä tilastokeskus, ilmatieteenlaitos erilaiset blogit ja keskustelupalstat

Lisäksi vaihtoehdot V6 (koordinaatit gpx -tiedos- toina navigointiohjelmaan) ja V7 (veromuistiinpanojen sekä omien karttojen jakaminen metsä- tilan toisten omistajien

Suuremmista linjoista päätettäessä ennen hankinnan päätymistä hankin- tayksikölle, voi palvelun sisältöön ja asiakkaiden erityistarpeiden huomioimiseen kiinnit- tää

palvelun tuottaja ja asiakas. Tässä palvelutilanteessa kaikista tärkein asia on palvelun sisältö, eli mitä palvelun tarjoaja siinä asiakkaan hyväksi tekee. Oli

Tutkimukseen osallistuneiden kuntien www-sivuilla olleen käyttäjätyytyväisyyskyselyn mukaan Jyväskylällä on vertailun neljänneksi parhaat www-sivut.. Tutkimuksen toteutti

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia päivittäistavarakaupan K-Supermarket Hyvätuulen asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen palvelun laatua, jotta yritys ja sen

Palvelun laadun ja palvelun laadun johtamisen mallit ja viitekehykset sisältävät tärkeitä ope- tuksia palvelun laadusta. Palvelun laadun tutkimus on tuonut esiin asioita ja

Asiakkaan mielipiteeseen vaikuttaa myös, että millä tavalla häntä palvellaan ja miten hän kokee yrityksen tuotanto- ja kulutusprosessin palvelun ohessa (Grönroos 2000,

Parantaisen (2011, 197, 199–200) mukaan palvelun vaatimusmäärittelyn tarkoituksena on löy- tää, priorisoida ja tunnistaa asiakkaiden tarpeet, ja sitä voidaan pitää

Monimuotoisuudesta johtuvan muutoksen vuoksi palvelujärjestelmän hajanaisuus sekä palveluntarjoajien vähäinen yhteistoiminta saattaa heikentää palvelun tarvitsijoiden pää-

Tuotanto voidaan määritellä niin, että se pitää sisällään kaikki yrityksen osa-alueet ja toiminnot, jotka vaaditaan tuotteen valmistamiseksi tai palvelun tarjoamiseksi sekä

Matalan räätälöintiasteen palveluissa, esimerkiksi kuljetus- tai huoltopalveluissa asiakkaan osal- listuminen voi olla vähäisempää (Lehtonen 2001, s. Palvelun tuotanto