• Ei tuloksia

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2014

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2023

Jaa "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2014"

Copied!
27
0
0

Kokoteksti

(1)

Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014

Opetushallitus/ Rahoitus

PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet Utbildningsstyrelsen/ Finansiering

PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2014

Sisällysluettelo

Muutokset vuoden 2014 tiedonkeruussa ... 2

Säännökset ... 4

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset ... 5

Kustannus-, tulo- ja suoritetietojen ilmoittaminen ... 5

Yhteenvetolomake ja tietojen täsmäyttäminen ... 6

Kustannusten ja tulojen kohdentaminen ... 6

Arvonlisäveron ilmoittaminen ... 6

Valtionavustukset ... 7

Erityishuomioita ... 7

Tiedoksi koulutuksen järjestäjille vuoden 2017 alusta voimaan tulevista rahoituslain edellyttämistä perustiedonkeruun muutoksista: ... 7

Kustannuslajit ja arvonlisäverot ... 9

Henkilöstömenot (M1)... 10

Muut menot; ei sisällä ALV:a (M2) ... 10

Arvonlisäverot (M3) ... 10

Tulolajit ja arvonlisäverot ... 10

Valtion erillisrahoitus/Valtionrahoitus (R2) ... 10

EU-rahoitus (R3) ... 10

Muu erillisrahoitus (R8) ... 10

Arvonlisäverot (R9) ... 10

Toiminnot ... 10

K 1. Opetustoiminta ... 10

K 2. Kiinteistöjen ylläpito ... 12

K 3. Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa ... 13

K 3.1 Majoitus oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) ... 13

K 3.2 Opiskelijaruokailu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) ... 13

K 7. Yhteiset toiminnot ... 13

K 8. Koulutuksen järjestäjän hallinto ... 14

K 9. Poistot ... 14

T 0. Tulot ... 15

Suoritteet ... 15

S 1. Ammatillinen peruskoulutus (koskee opetussuunnitelmaperusteista ja näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta) lomakkeella K02 ... 15

S 6. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p . 17 S 4. ja S 5. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l ... 18

S 4, S 7, S 5. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K14 ... 20

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat tiedot E92-lomakkeella ... 21

T0. Tulot yhteensä; Opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot, koulutuksen järjestäjän hallinto ... 21

P. Tuloksellisuuden laskemista varten kerättävät tiedot ... 22

E 2. Maksullinen palvelutoiminta ... 23

E 4. Investoinnit ... 25

E 5. Maksullisen palvelutoiminnan poistot: ... 26

E 6. Varaukset, siirrot rahastoihin ja poistoero ... 26

E 9. Muut kustannukset ja muu rahoitus ... 26

(2)

AMMATILLINEN KOULUTUS

Tässä tiedonkeruun ohjeistuksessa alkuun on sijoitettu kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja koskevat säädökset ja yhteiset kirjauskäytänteet. Ammatillisen perus- koulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen toimintojen ohjeis- tusta on yhdenmukaistettu ja toimintojen sisältö kuvattu vain kertaalleen. Toimintoja ja suoritteita koskevaan ohjeistukseen on tehty kirjaus siltä osin kuin kyselyyn sisältyy koulu- muotokohtaista eroavaisuutta.

Muutokset vuoden 2014 tiedonkeruussa

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus - lomake K02

Kohtaan S1 Opetuksen suoritteet on lisätty kohta S1.7.3.1, jossa kysytään lukiokoulutuksen järjestäjiltä ostettujen kurssien määrää niille kahtatutkintoa suorittaville opiskelijoille, jotka suorittavat samanaikaisesti ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa. Lisätiedoissa K0.0 kohdassa K017 kysytään vastaavasti lukiokoulutuksen järjestäjille maksettuja korvauk- sia edellä mainituista kursseista.

Kohdassa K2029 ilmoitetaan valtionavustuksella rahoitettavan nuorten aikuisten osaa- misohjelman (Nao 20 – 29 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa) kustannukset.

Kyseisen näyttötutkintona suoritettavan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulu- tuksen opiskelijat on ilmoitettu 20.9.2014 perustiedonkeruun yhteydessä kohdassa 6. Kus- tannuksia ei saa sisällyttää kohtien K1 – K 9 kustannuksiin, eikä ko. toimintaan saatua val- tionavustusta saa sisällyttää koulutuksen järjestäjätason lomakkeella (E92) kysyttäviin tuloi- hin kohdassa T0, ei myöskään maksullisen palvelutoiminnan tuloihin.

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus - lomake K13 p

Kohdassa K1.4.2 ilmoitetaan korotetun koulutuskorvauksen määrä vuodelta 2014 niiden perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneiden opiskelijoiden osalta, joille vuonna 2013 on solmittu ammatillisen peruskoulutuksen oppi- sopimus, joka on jatkunut vuonna 2014.

Kohdassa K1.4.3 ilmoitetaan korotetun koulutuskorvauksen määrä vuodelta 2014 niiden perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättäneiden opiskelijoiden osalta, joille vuonna 2014 on solmittu ammatillisen peruskoulutuksen oppi- sopimus.

Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opis- kelijan osalta on 800 euroa/kk ja toisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta 500 eu- roa/kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset.

Kustannustietojen tulee vastata vuoden 2014 perustiedonkeruissa (20.1 ja 20.9.2014) lo- makkeen 1 liitteellä 1 ilmoitettuja opiskelijamäärätietoja. Opetushallitus käyttää liitteen 1 opiskelijamääriä kustannustenjakajana raportoidessaan ko. kohdan opiskelijakohtaisista kustannuksista.

Tiedot oppisopimuksen ammatillisen peruskoulutuksen osalta sisällytetään koulutusaloit- tain toiminnoittain ilmoitettaviin ammatillisen peruskoulutuksen kustannuksiin lomakkeella K13 p ja lisäksi Lisätiedoissa (K0.0) kohdassa K03 tai K04 tai K06 seuraavasti:

(3)

Kohdassa K03 ilmoitetaan perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille 1.6.2013 jälkeen solmittujen ja vuonna 2014 jatkuneiden ammatil- lisen peruskoulutuksen oppisopimusten vuoden 2014 kustannukset.

Kohdassa K04 ilmoitetaan perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättäneille vuoden 2014 aikana solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset.

Kohdassa K06 ilmoitetaan muiden kuin edellä oleviin kohtiin K03 ja K04 kirjattujen alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen peruskoulutuk- sen oppisopimuksia vastaavat kustannukset vuodelta 2014.

Kohtien K03, K04 ja K06 vastaavat suoritteet vuodelta 2014 ilmoitetaan kohdassa S6.

S6 Suoritteet kohdassa S6.3.1 ilmoitetaan lukumäärätieto vuoden 2014 aikana purkautu- neista oppisopimuksista, joiden sopimusten purun perusteena on ollut muuhun koulutuk- seen siirtyminen.

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus - lomake K13 l Kohdassa K1.4.2 ilmoitetaan korotetun koulutuskorvauksen määrä vuodelta 2014 niiden perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneiden opiskelijoiden osalta, joille vuonna 2013 on solmittu ammatillisen lisäkoulutuksen oppiso- pimus, joka on jatkunut vuonna 2014.

Kohdassa K1.4.3 ilmoitetaan korotetun koulutuskorvauksen määrä vuodelta 2014 niiden perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättäneiden opiskelijoiden osalta, joille vuonna 2014 on solmittu ammatillisen lisäkoulutuksen oppiso- pimus.

Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opis- kelijan osalta on 800 euroa/kk ja toisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta 500 eu- roa/kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset.

Kustannustietojen tulee vastata vuoden 2014 perustiedonkeruissa (20.1 ja 20.9.2014) lo- makkeen 1 liitteellä 1 ilmoitettuja opiskelijamäärätietoja. Opetushallitus käyttää liitteen 1 opiskelijamääriä kustannustenjakajana raportoidessaan ko. kohdan opiskelijakohtaisista kustannuksista.

Tiedot oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta sisällytetään koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin ammatillisen lisäkoulutuksen kustannuksiin lomakkeella K13l ja lisäksi Lisätiedoissa (K0.0) kohdassa K03 tai K04 tai K06 seuraavasti:

Kohdassa K03 ilmoitetaan perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille 1.6.2013 jälkeen solmittujen ja vuonna 2014 jatkuneiden ammatil- lisen lisäkoulutuksen oppisopimusten vuoden 2014 kustannukset.

Kohdassa K04 ilmoitetaan perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättäneille ja vuoden 2014 aikana solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset.

Kohdassa K06 ilmoitetaan muiden kuin edellä oleviin kohtiin K03 ja K04 kirjattujen alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset vuodelta 2014.

(4)

Kohtien K03, K04 ja K06 vastaavat suoritteet vuodelta 2014 ilmoitetaan kohdassa S4.

S4 Suoritteet kohdassa S4.3.1 ilmoitetaan lukumäärätieto vuoden 2014 aikana purkautu- neista oppisopimuksista, joiden sopimusten purun perusteena on ollut muuhun koulutuk- seen siirtyminen.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Osaamisohjelman kustannus- ja suoritetiedot sisällytetään oppisopimuksen ammatillisen li- säkoulutuksen koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin. Kohtiin K1 – K9 sisältyvät kustannukset ilmoitetaan lisäksi lomakkeen K13 l Lisätiedot (K0.0) kohdassa K05. Suoritteet ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus - lomake K14 Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Lomakkeella kysyttävät tiedot koskevat vuodelle 2014 myönnetyn valtionosuuden rahoi- tuksella toteutettavien NAO -koulutusten kustannuksia ja suoritteita. Tähän ei tule sisällyt- tää tietoja, jotka kuuluvat erikseen valtion avustuksella rahoitettavien NAO -koulutusten piiriin.

Tiedot kysytään oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen K14-lomakkeilla (tutkin- totavoitteinen koulutus, koulutusala / porrastettava koulutus 1 - 8) seuraavasti: Osaamisoh- jelman kustannustiedot sisällytetään lomakkeella K14 toiminnoittain ilmoitettaviin kustan- nuksiin. Lomakkeen kohdassa K05 ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 – K8 sisältyvät osaamis- ohjelman kustannustiedot. Osaamisohjelman tulotiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa T0 ja suoritetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.

Säännökset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) jäljempänä rahoituslaki 58 §:n mukaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat talo- usarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia ja toiminnan laajuutta kos- kevat tiedot.

Kustannus- ja tulotiedot kerätään ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä vuosittain. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa on sovittu, että tässä tarkoitetut tiedot kerää Opetushallitus.

Rahoituslain 1 §:n mukaan lailla rahoitetaan mm. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) jäljem- pänä aikuiskoulutuslaki, säädettyä toimintaa. Käyttökustannusten rahoituksen laskemisen lähtökohtana ovat ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- tun lain mukaisen toiminnan järjestämisestä aiheutuneet kirjanpidon mukaiset ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset bruttomääräisenä. Ammatillisen peruskoulutuksen käyttö- kustannusten perusteella lasketaan valtioneuvoston säätämä keskimääräinen yksikköhinta (rahoituslain 23 §). Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista ja tuloksellisuudesta on säädetty rahoituslain 25 §:ssä.

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnoista on säädetty rahoitus- lain 27 §:ssä.

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta mää- räytyy ammatillisen oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnas- ta.

(5)

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat mää- määrää opetus- ja kulttuuriministeriö talousarvion rajoissa.

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset

Ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (valtionosuuteen oikeuttavaan kustannus- pohjaan) ei voida sisällyttää kaikkia toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Ra- hoituslain 31 §:n mukaan tiettyjä, alla lueteltuja kustannuksia, ei pidetä lain tarkoittamina käyttökustannuksina:

1) laissa tarkoitetusta perustamishankkeesta eikä maa-alueen hankkimisesta tai vuokraami- sesta aiheutuneita kustannuksia;

2) opiskelijoiden koulumatkakuljetuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia;

2 a) tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa;

3) lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja; tämä ei koske ammatil- lisen koulutuksen järjestäjän kirjanpidon mukaisia poistoja, joista on voimassa, mitä 25 §:n 2 momentissa säädetään.

4) kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin perustuvaa valtionrahoitusta;

5) maksuja 1 §:ssä mainittujen lakien ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mu- kaisen toiminnan järjestäjille, jos maksujen perusteena olevasta toiminnasta toiminnan jär- jestäjille aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon yksikköhintoja laskettaessa;

6) 1 §:ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjän maksullisen palvelutoiminnan kus- tannuksia; eikä

7) muita kuin välittömästi 1 §:ssä mainittujen lakien mukaisen toiminnan järjestämisestä ai- heutuneita hallintokustannuksia.

Koulutusmuotojen käyttökustannukset, joihin myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta, saadaan lukea rahoitettaviksi käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnettävä ja sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erilli- nen kansallinen rahoitus ei niitä kata (Rahoituslain 31§).

Kustannuskyselyssä valtionosuuteen oikeuttamattomat kustannukset ilmoitetaan koulu- tuksen järjestäjätason lomakkeella E 92 seuraavasti:

• maksullinen palvelutoiminta (kohdat E2 ja E5)

• varaukset, siirrot rahastoihin ja poistoero (kohta E6)

• muut kustannukset ja tulot (kohta E9) Kustannus-, tulo- ja suoritetietojen ilmoittaminen

Kustannusten tulee vastata vuoden 2014 tilastointipäivien (20.1 ja 20.9) mukaisia opiskeli- jamääriä/ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosia.

Valtionosuuspohjan mukaiset käyttökustannukset ja niitä vastaavat suoritteet sekä muut valtionosuuspohjan laskentaan liittyvät tiedot ilmoitetaan järjestämismuotojen mukaisilla lomakkeilla. Seurantatietona kerätään lisäksi tietoa valtionosuuspohjaan kuulumattomista kustannuksista, joiden pohjalta voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän ammatilliseen kou- lutukseen liittyvää toimintaa.

Lomakkeet eri ammatillisen koulutuksen järjestämismuodoissa Oppilaitosmuo-

toinen ammatilli- nen peruskoulu- tus (K02) + NAO (ks. ohje)

Oppisopimus- koulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus (K13p)

Oppisopimus- koulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus (K13l)+NAO

Oppilaitos- muotoinen ammatillinen lisäkoulutus (K14)+NAO

Järjestäjä- kohtainen lomake (E92)

Koulutusalojen ja

porrastustutkintojen Koulutusalojen

lomakkeet 1-8 Koulutusalojen

lomakkeet 1-8 Hintaryhmien

lomakkeet 1-8 Kaikille pakollinen

(6)

lomakkeet 199-899 (sis. myös ei- tutkinto-tavoitteisen koulutuksen ko.

alalta)

lomakepohja

Valmistavien ja val- mentavien koulutus- ten lomakkeet 1401- 1601

Muun koulutuk- sen lomake 9 (muu kuin näyt- tötutkintoon valmistava kou- lutus

NAO= Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Koulutuksen järjestäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota lomakkeilla ilmoitettavien kus- tannus- ja suoritetietojen oikeellisuuteen järjestämismuoto- ja koulutusalakohtaisesti.

Yhteenvetolomake ja tietojen täsmäyttäminen

Kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien on käytävä koko ammatillista koulutusta koskevan järjestäjätason lomakkeella (E92) ja täytettävä lomakkeella kysyttävät tiedot.

Tietojen oikeellisuuden tarkistamisen helpottamiseksi koulutuksen järjestäjän ilmoittamista ja tallentamista tiedoista muodostuu yhteenvetolaskelma, joka kokoaa koulutuksen järjes- täjän www-tallennusjärjestelmän kautta ilmoittamat kustannus- ja tulotiedot. Yhteenveto- laskelma löytyy järjestäjätason lomakkeen (E92) tallennuksen jälkeen.

Kaikkien koulumuotojen osalta yhteenvetolaskelma tulee aina tallennuksen päättyessä hy- väksyä, myös jokaisen muutoksen jälkeen. Järjestelmä ilmoittaa yhteenvetolaskelman mah- dollisista virheiden lukumääristä tai puuttuvista tiedoista, jotka tulee korjata.

Kustannusten ja tulojen kohdentaminen

Kaikki ammatilliseen koulutukseen liittyvät kustannukset ja tulot (lukuun ottamatta valti- onosuustuloja, jotka kirjautuvat järjestelmään viranomaisen toimesta) tulee jakaa lomakkeil- le aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina.

Yhteiset kustannukset, joita ei sellaisenaan voida kohdistaa lomakkeille, kohdistetaan sel- laisten laskennallisten perusteiden mukaan, jotka kuvaavat parhaiten kustannusten aiheut- tamista. Tällaisia kustannusten kohdistamisperiaatteita voivat olla esimerkiksi työaika, opis- kelijamäärä, opetustunnit tai neliöt. Kustannusten kohdentaminen tulojen suhteessa ei ja- koperusteena anna oikeata kuvaa siitä, miten palveluja on käytetty ja mitkä ovat palvelus- ta/toiminnasta aiheutuneet kustannukset.

Esimerkki:

Jos henkilö työskentelee sekä varsinaiseen toimintaan kohdistuvassa opetuksessa että mak- sullisen palvelutoiminnan projektissa, palkkauskustannukset kohdistetaan sen mukaan, kuinka paljon hän on työskennellyt eri tehtävissä.

Jos esim. apulaisrehtori sekä opettaa että hoitaa opetuksen hallintoa, hänen palkkansa kohdistetaan opetukseen ja yhteisiin toimintoihin (opetuksen hallinto) työskentelyn suh- teessa.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Kaikki koulutuksen järjestäjät ilmoittavat eri koulumuotoja koskevilla lomakkeilla arvon- lisäveron osuuden riippumatta siitä, onko arvonlisävero lopullinen kustannus vai onko kou- lutuksenjärjestäjä oikeutettu alv:n palautukseen / vähennykseen. Arvonlisäveron ilmoitta- minen koskee myös maksullista palvelutoimintaa.

Ne koulutuksen järjestäjät, joilla on rakentamispalvelujen osalta käännetty arvonlisävero- velvollisuus, ilmoittavat myös rakentamispalvelujen arvonlisäveron määrän vaikka alv-

(7)

kirjaustapa kirjanpidossa muuttui 1.4.2011 lakimuutoksen myötä. Lakimuutos ei ole muut- tanut alv:n ilmoittamista kustannuskyselyssä. Arvonlisävero ilmoitetaan samalla tavoin kuin ennen lakimuutoksen voimaan tuloa. Arvonlisävero ilmoitetaan omalla sarakkeellaan (kus- tannusten alv sarake M3 ja tulojen alv sarake R9).

Mikäli koulutuksen järjestäjä ei saa arvonlisäverotietoja suoraan taloushallinnon tietojärjes- telmästään, arvonlisäveron osuus tulee selvittää siten, että se perustuu todellisiin arvon- lisäverokantoihin.

Valtionavustukset

Päällekkäisen rahoituksen poistamiseksi valtionrahoituksen piiriin kuuluvaa toimintaa var- ten rahoituslain 44 §:n 1 ja 2 momentin nojalla myönnettyjä valtionavustuksia vastaava eu- romäärä vähennetään asianomaisen toiminnan kokonaiskustannuksista (nettoutus). Valti- onosuusviranomainen tekee vähennyksen kustannuspohjasta kustannusten laskemisvuonna myönnettyjen avustusten määrän mukaisesti, joten koulutuksen järjestäjät ilmoittavat kus- tannukset bruttomääräisinä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuksen perus- ja lisäkoulutuksen osalta Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus- lain 44 §:n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset järjestäjätason lomak- keella E 92 tulopuolen kohdassa T0 (kohdassa valtion erillisrahoitus R2).

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta koulutuksen järjestäjä ilmoittaa Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain 44 §:n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset lomakkeella K14 kohdassa T0 Muut tulot (R8).

On huomattava, että lomakkeilla ilmoitetaan valtionavustukseen liittyvät varainhoitovuo- den kustannukset. Vastaavasti saaduista avustuksista ilmoitetaan tuloina ainoastaan se osuus, mikä varainhoitovuonna on kirjattu tuloiksi.

Valtionavustuksella toteutettavaan ja valtionosuustoimintaan liittyvän hankkeen toteuttami- seen voi osallistua yksi tai useampi koulutuksen järjestäjä valtionavustuspäätöksen mukai- sesti. Vastuu kustannusten ilmoittamisesta on valtionavustuksen saaneella koulutuksen jär- jestäjällä. Koulutuksen järjestäjän tulee sopia kirjauskäytänteistä muiden hankkeeseen osal- listuvien järjestäjien kanssa siten, että kukin hankkeessa mukana oleva osapuoli tietää, miten kustannukset/tulot tässä valtionosuusjärjestelmän mukaisessa kustannusten tiedonkeruussa ilmoitetaan ja kuka/ketkä koulutuksen järjestäjät tietoja ilmoittavat. Erityisesti on kiinnitet- tävä huomiota siihen, että hankkeelle kohdistuneet kustannukset ja tulot vuodelta 2014 il- moitetaan vain kertaalleen kustannuskyselyssä ja kustannukset kohdennetaan koulu- tusaloittain ja toiminnoittain oikein.

Lisäksi on huomattava, että aikuiskoulutuslain 18 §:n mukaan lisäkoulutuksen järjestäjille myönnettyä hanke- ja kehittämisavustusta työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen sekä muuta kehittämisavustusta (ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen) ja avustuksen käytöstä aiheutuneita kustannuksia ei saa sisällyttää ammatil- lisen lisäkoulutuksen lomakkeille lainkaan, vaan kohtaan E9 Muut kustannukset ja muu rahoitus.

Erityishuomioita

Tiedoksi koulutuksen järjestäjille vuoden 2017 alusta voimaan tulevista rahoituslain edellyt- tämistä perustiedonkeruun muutoksista:

(8)

Mikäli eduskunta hyväksyy ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista koskevan hallituksen esityksen (310/2014 vp), ammatillisen koulutuksen rahoituksen mää- räytymisperusteet ja niihin liittyvät tietotarpeet muuttuvat vuoden 2017 alusta lukien.

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (koskee sekä opetussuunnitelmaperus- teista että näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta)

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä, jotka järjestävät oppilaitosmuotoista ammatil- lista peruskoulutusta tullaan syksyn 2015 perustietokyselyn yhteydessä kysymään tie- toja vuodesta 2015 vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien opiskelijoiden suoritetuista tutkinnoista ja tutkintojen osista aloittain. Vuoden 2015 kustannusten tiedonkeruun yhteydessä keväällä 2016 kysytään vastaavan kohderyhmän suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat ajalta 21.9. – 31.12.2015. Tietoja tullaan käyttämään ra- hoituksen myöntämisen perusteina uudessa rahoitusjärjestelmässä.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen perus- ja lisäkoulutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien, jotka järjestävät oppisopimuskoulutusta, tu- lee kerätä tietoja vuodesta 2015 lukien siten, että ammatillisen peruskoulutuksen osalta saadaan tiedot erikseen opetussuunnitelmaperusteisesta ja näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen osalta tullaan syksyn perustietokyselyn yhteydessä kysymään lisätiedot vailla perusopetuksen jäl- keistä tutkintoa olevien opiskelijoiden määrästä ja tiedot ko. opiskelijoiden suorit- tamista tutkinnoista ja tutkinnon osista. Vastaavia tietoja kysytään takautuvasti 20.1.2015 tilastointipäivän mukaisesta opiskelijamäärästä. Vuoden 2015 kustannus- ten tiedonkeruun yhteydessä keväällä 2016 kysytään suoritetut tutkinnot ja tutkin- non osat ajalta 21.9. – 31.12.2015. Tietoja tullaan käyttämään rahoituksen myöntä- misen perusteina uudessa rahoitusjärjestelmässä.

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät oppilaitosmuotoista ammatil- lista lisäkoulutusta tulee kerätä tietoja vuodesta 2015 lukien vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien opiskelijoiden määrästä, opiskelijatyövuosista sekä suori- tetuista tutkinnoista ja tutkintojen osista aloittain. Tietoja tullaan kysymään kuluvan vuoden syksyllä tehtävän perustietokyselyn yhteydessä. Lopulliset vuotta 2015 kos- kevat toteutuneet tiedot kysytään keväällä 2016 vuotta 2015 koskevan kustannustie- tokyselyn yhteydessä. Tietoja tullaan käyttämään rahoituksen myöntämisen perus- teina uudessa rahoitusjärjestelmässä vuoden 2017 alusta lukien.

(9)

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (K02)

Valmistavista/valmentavista koulutuksista ilmoitetaan tiedot erikseen kohdissa 1401 – 1601

Talouskouluopetuksen kustannukset ilmoitetaan alan 899 kustannuksissa (K1-K9) ja lisäksi kohdassa K0.0 Lisätie- dot.

Työnjohtokoulutuskokeilun kustannukset ilmoitetaan alojen 399 ja 599 kustannuksissa (K1-K9) sen mukaan, kumpaan alaan koulutus kuuluu ja lisäksi vielä erittelytie- tona samojen lomakkeiden lisätiedot – kohdassa (K09) Valtionavustuksella rahoitettavan nuorten aikuisten osaamisohjelman kustannukset ilmoitetaan koulutusaloit- tain omassa kohdassaan K2029. Kustannuksia ei sisällyte- tä kohdissa K1 – K9 ilmoitettaviin kustannuksiin.

Oppisopimuskoulutuksena toteu- tettava (K13p) ammatillinen perus- koulutus

Työnjohtokoulutuskokeilun kustannukset ilmoitetaan alojen 3 ja 5 kustannuksissa (K1-K9) sen mukaan, kum- paan alaan koulutus kuuluu ja lisäksi vielä erittelytietona samojen lomakkeiden lisätiedot – kohdassa (K09)

Oppisopimuskoulutuksena toteu- tettava (K13l) ammatillinen lisä- koulutus

Nuorten aikuisten osaamisohjelman kustannukset sisälty- vät koulutusaloittain/toiminnoittain ilmoitettaviin kustan- nuksiin (K1-K9). Ilmoitetaan lisäksi kustannukset yhteen- sä Lisätiedot -kohdassa K05.

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus (K14)

Nuorten aikuisten osaamisohjelmankustannukset sisälty- vät koulutusaloittain/porrastuksittain (1 -8), toiminnoit- tain ilmoitettaviin kustannuksiin. Lomakkeen kohdassa K05 ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 – K8 sisältyvät osaamisohjelman kustannustiedot. Osaamisohjelman tulotiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa T0 ja suori- tetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.

Järjestäjäkohtainen lomake (E92)

Mikäli koulutuksen järjestäjä myy toiselle koulutuksen järjestäjälle tietopuolista koulutusta, kyseessä on mak- sullinen palvelutoiminta, joka ilmoitetaan järjestäjäkohtai- sella lomakkeella (E92). Katso tarkemmin ohjeen sivu 7.

Koulutuksen järjestäjän tulee arkistoida allekirjoituksella varustettuna ilmoittamansa kus- tannus- ja suoritetiedot liiteasiakirjoineen. Koulutuksen järjestäjän tulee myös arkistoida il- moitettujen tietojen kohdistamisen perusteet.

Rahoitus -yksikön keräämät tiedot ovat luettavissa osoitteessa:

http://www.oph.fi/asiakkaat/rahoitus Kustannuslajit ja arvonlisäverot

(10)

Henkilöstömenot (M1)

Henkilöstömenot ilmoitetaan nettona henkilöstökorvauksilla vähennettynä. Tässä ilmoite- taan palkat, lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut, ryhmähenkivakuutusmaksut, kunnallisten oppilaitosten ns. vanhat eläkkeet, eläkemenoperusteiset maksut ja kokouspalkkiot. Työllis- tettyjen palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista ilmoitetaan ainoastaan nettomeno.

Työnantaja maksaa eläkemenoperusteista maksua niistä eläkkeitä, jotka ovat karttuneet ko.

työnantajan palveluksessa ennen vuotta 2005. Eläkemenoperusteiset maksut ovat valtion- osuuteen oikeuttavan toiminnan kustannuksia, eivät kuitenkaan siltä osin, kun toiminta on kohdistunut maksulliseen palvelutoimintaan. Kuntaliitto (Kuntataloustiedote 4/12) ja Keva (yleiskirje 3/2012).

Muut menot; ei sisällä ALV:a (M2)

Esimerkiksi matkakorvaukset, henkilöstön koulutusmenot, toimistotarvikkeet, materiaali- hankinnat, posti- ja puhelinmaksut, opetusvälineet, koneiden ja kaluston vuokrat ja kun- nossapito.

Arvonlisäverot (M3)

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan tavaroiden ja palveluiden hankintahintaan sisältyneet arvon- lisäverot, joko maksetun tai palautus- tai vähennysjärjestelmään kirjatun mukaisena. (ks. si- vu 5).

Tulolajit ja arvonlisäverot

Valtion erillisrahoitus/Valtionrahoitus (R2)

Valtion erillisrahoitus sisältää esim. opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen myöntämät rahoituslain 44 §:n mukaiset erillisavustukset esim. kansainvälistymiseen ja työssäoppimisen kehittämiseen myönnetyt avustukset. (ks. sivu 5)

EU-rahoitus (R3)

Tässä ilmoitetaan suoraan Euroopan Unionilta saadut tuet ja avustukset ja EU-hankkeisiin valtiolta saatu kansallinen osuus. (ks. sivu 18 Maksullinen palvelutoiminta)

Muu erillisrahoitus (R8)

Muuta erillisrahoitusta ovat esimerkiksi maksut palveluista ja tavaroista, käyttökorvaukset ja vuokrat, opiskelijoille myydystä materiaalista veloitetut korvaukset ja yksityisopiskelijoiden maksut.

Tuloihin ei ilmoiteta näyttötutkintojen tutkintomaksuja. Opetushallitus on antanut ohjeen tutkintomaksujen perinnästä ja tilittämisestä (6/011/2011, 22.3.2011).

Arvonlisäverot (R9)

Ilmoitetaan arvonlisäveron osuus, joka on lisätty myytävien tuotteiden, tavaroiden ja palve- lujen myyntihintoihin. (ks. sivu 5)

Toiminnot K 1. Opetustoiminta

K 1.1 Opetus (ei sisällytetä kohdissa K 1.2–K1.4 ilmoitettavia kustannuksia)

Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän omien opettajien lähi- ja etäopetuksen, opettajien mah- dollisilta työssäoppimisjaksoilta maksetut palkat, luennoitsijoiden, koulutustarkastajien, kou- lunkäyntiavustajien palkat ja muut palkkauksesta aiheutuneet kustannukset.

(11)

Opetukseen ilmoitetaan muut opetuksesta aiheutuneet kustannukset kuten opetus- ja oh- jeistusmateriaalit (esim. käsikirja oppisopimuskoulutuksessa), opetusvälineet ja -laitteet sekä muut opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuneet kustannukset.

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen (K02) osalta ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyvien tutkintotilai- suuksien kustannukset sisältyvät tähän kohtaan K1.1 Opetus. Ammattiosaamisen näyttö- jen suunnittelua ja toteuttamista varten asetettujen toimielinten kustannukset kirjataan kui- tenkin kohtaan K7.9.

Mikäli koulutuspalveluja ostetaan ulkopuoliselta organisaatiolta, ilmoitetaan kustannukset muiden menojen sarakkeessa. Koulutuspalvelujen myyjä ilmoittaa myydyn koulutuksen kus- tannukset maksulliseen palvelutoimintaan ja vastaavan myyntitulon maksulliseen palvelu- toimintaan kohdassa E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti.

Mikäli koulutuspalveluja ostetaan oman organisaation sisällä eri oppilaitosyksiköiltä, ostettu opetus merkitään kuten oman henkilökunnan palkkauskustannukset sarakkeelle M1 Henki- löstömenoihin. Sisäistä tuloa ei kirjata maksullisen palvelutoiminnan tuloihin tässä kyselyssä.

Tietotekniikkakustannuksista ilmoitetaan se osuus, joka kohdistuu yksittäiseen koulu- tusalaan (esim. metallialan cad-ohjelmat, datanomikoulutuksen erityisohjelmat ja – laitteet).

Esimerkiksi yleisten tietokoneluokkien kustannukset ilmoitetaan kohdassa K7.9 muut yh- teiset toiminnot.

K 1.2 Tutkintotilaisuudet

Oppisopimuskoulutuksen (K13p ja K13l) ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisä- koulutuksen (K14) osalta tässä kohdassa ilmoitetaan tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja henkilökohtaistamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset kuten opettajien ja muun henkilöstön suunnittelutyö, tutkinnon suorittajan ohjaus ja arviointi sekä tutkintotilaisuuksi- en järjestämisestä mahdollisesti työnantajille maksettavat korvaukset.

K 1.3 Työssäoppiminen

Työssäoppimisen kustannuksia kysytään vain K02- lomakkeella oppilaitosmuotoisesta am- matillisesta peruskoulutuksesta. Työssäoppimisella tarkoitetaan kotimaassa tai ulkomailla tapahtunutta opetussuunnitelman mukaista, kolmivuotisiin ammatillisiin perustutkintoihin kiinteästi kuuluvaa vähintään 20 opintoviikon opintoja, jossa osa opintojen tavoitteista opi- taan työpaikalla.

Näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallin- nan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Mikäli työssäoppimisen jakson järjestäminen työpaikalla ei erittäin painavista syistä poikkeustapauksissa ole mahdollista, voidaan työssä- oppiminen toteuttaa oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin.

Kustannuksiin kuuluu esimerkiksi työssäoppimispaikan suunnittelu, hankinta ja työssäop- pimisjaksojen arvioinnit sekä opettajien ja opiskelijoiden matkakustannukset. Opiskelijoi- den työssä oppimisajan ruokailukustannukset ilmoitetaan kohdassa K 3.2.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten kustannustietoja ilmoitettaessa kohtaan kirjataan työssäoppimiseen tai työelämään valmentautumisesta aiheutuneet kus- tannukset.

K 1.4.Työnantajille maksetut korvaukset

Ilmoitetaan oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (K02) koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisen sopimuksen mukaiset työnantajille maksetut korvaukset työssäoppimisesta.

(12)

K 1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset oppisopimuskoulutuksessa (poislukien K1.4.2 ja K1.4.3)

Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa (K13p ja K13l) ilmoitetaan työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset (asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998 § 6).

K 1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v. 2014 niiden opiskelijoiden osalta, joille v. 2013 on solmittu ammatillisen perus- tai lisäkoulutuksen sopimus, joka on jatkunut v. 2014.

Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opis- kelijan osalta on ollut 800 euroa/kk ja toisen oppisopimusvuoden osalta 500 euroa/kk.

Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoi- tetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset.

K 1.4.3 Korotettu koulutuskorvaus v. 2014 niiden opiskelijoiden osalta, joille v 2014 on solmittu ammatillisen perus- tai lisäkoulutuksen sopimus.

K 2. Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksina ilmoitetaan kiinteistöhenkilökunnan palkat yms. me- not, materiaalin ja palvelujen ostot, kunnossapitomenot, muut kiinteistön hoitoon ja ylläpi- toon liittyvät menot sekä kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossa- pitomenot, lukuun ottamatta oppilasasuntoloita tai henkilökunnan asuntoja. Maa-alueiden vuokrat ilmoitetaan kohdassa E9.1.9.

Kiinteistön koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kir- janpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan kohtaan E4.

Opintososiaalisena etuna järjestetyn majoituksen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 37–39 §) kiinteistökustannukset ilmoitetaan asianomaisessa kohdassa K3.1.

Opettajien ja muun henkilökunnan asuntojen kustannukset sekä vastaava vuokratulo ilmoi- tetaan kohdassa E2. Mikäli koulutuksen järjestäjä on vuokrannut oppilasasuntolapaikkoja ulkopuolisille, saadut vuokratulot ja asuntolan kustannukset ilmoitetaan tältä osin kohdassa E2.9.

Kiinteistökustannukset, jotka kohdistuvat maksulliseen palvelutoimintaan ilmoitetaan koh- dassa E2.

K 2.1 Omat tilat

Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän omistamien ja valtionosuuteen oikeuttavan toi- minnan käytössä olleiden tilojen aiheuttamat kustannukset seuraavasti:

E 2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista eritellään sisäisiin vuokriin sisältyvät

pääomakustannukset kuten suunnitelman mukaiset poistot, laskennalliset poistot ja korot sekä muut vastaavat laskennalliset kustannuserät (esim. sisäinen kate).

Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus ei ole valtionosuuteen oikeuttavaa menoa.

Tieto ilmoitetaan kuitenkin tässä kohdassa, ei kohdassa E2 tai E9.

K 2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito

Kustannuksina ilmoitetaan kiinteistön henkilökunnan palkat ja henkilökunnalle kiinteistön hoidosta aiheutuneet muut kustannukset.

Muissa menoissa (sarake M2) ilmoitetaan tilojen käytöstä aiheutuneet kiinteistön siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut ylläpito- ja kunnossapitomenot ja sisäisen vuokran hoitovastike.

(13)

Kohtaan sisältyvät myös materiaalin ja palvelujen ostot, kiinteistövero ja kiinteistöjä pal- velevan tontin ja kadun kunnossapitomenot.

K 2.2 Vuokratilat

Ilmoitetaan vuokratiloista maksetut vuokrakustannukset sekä siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut kiinteistön ylläpitokustannukset.

K 3. Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opiskelun aikana opintososiaalisena etuutena päivärahaa, perheavustusta, majoitus- ja matkakorvausta ope- tusministeriön asetuksen 799/2007 mukaisesti. Etuudet ilmoitetaan lomakkeella

K13p/K13l.

K 3.1 Majoitus oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) Kohdan 3.1 kustannukset jaotellaan seuraavasti:

K 3.1.2 Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneet (erityisoppilaitokset)

Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 §:n 2 momentin mukainen majoitus eli ammatillisten eri- tyisoppilaitosten majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta.

K 3.1.3 Sisäoppilaitokset

Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 §:n 3 momentin ja järjestämisluvan mukainen sisäoppilai- toksen majoitus eli kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävän amma- tillisen peruskoulutuksen majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta.

K 3.1.9 Muut majoitusetuudet

Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 §:n 1 momentin mukaisen majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta.

K 3.2 Opiskelijaruokailu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02)

Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina työpäivinä kun opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Tästä aiheutuvat palkat, elintarvikkeet, kalusto, laitteet, kuljetukset, ko- neiden ja kaluston vuokrat sekä muut oppilasruokailun järjestämiseen liittyvät menot sekä myös muilta ostetut ruokailupalvelut ilmoitetaan tässä. Kohdassa ilmoitetaan myös työssä- oppimisen ajalta maksetut opiskelijoiden ruokailukustannukset.

Yksityisopiskelijoiden, ulkopuolisten ja henkilökunnan maksullisen ja työtoimintaan kuulu- van ruokailun kustannukset ja tulot ilmoitetaan kohdassa E2.9, muu maksullinen palvelu- toiminta.

K 7. Yhteiset toiminnot

Yhteiset toiminnot ilmoitetaan seuraavan jaottelun mukaisesti:

K 7.6 Opetuksen hallinto

Kohtaan merkitään opetuksen järjestämiseen liittyvän hallinnon, opiskelijahallinnon ja ope- tuksen tukitoiminnan (muun kuin kohdan K7.9) kustannukset, esim. rehtorin, apulaisrehto- rin, koulutusohjelmajohtajien, opinto-ohjaajien ja oppisopimussihteerien palkkauskustan- nukset, opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön (muun kuin kohdan K7.9) ammat- titaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset sekä muut yhteisistä toiminnoista aiheu- tuneet kustannukset.

Kohtaan merkitään myös ura- ja rekrytointipalvelut, jotka sisältävät opiskelija- ja työnanta- japalveluja, joiden tarkoituksena on parantaa koulutuksen järjestäjän työelämäsuhteita ja koulutuksesta valmistuvien työllistymistä. Myytäessä ura- ja rekrytointipalveluja ulkopuoli- sille, kustannukset ja tulot ilmoitetaan tältä osin kohdassa Maksullinen palvelutoiminta E2.

(14)

K 7.9 Muut yhteiset toiminnot

Ilmoitetaan kirjasto- ja tietopalvelutehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset.

Ilmoitetaan opetuksen ja yhteisten toimintojen tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelujen kustannukset sekä ko. tehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset.

Tietotekniikkakustannuksista se osuus, joka kohdistuu yksittäiseen koulutusalaan (esim.

metallialan cad-ohjelmat, datanomikoulutuksen erityisohjelmat ja – laitteet) kirjataan kui- tenkin kohtaan K1 Opetus.

Ammatillisen koulutuksen markkinoinnista potentiaalisille opiskelijoille ja muille sidosryh- mille aiheutuneet kustannukset sisältyvät tähän. Myös ko. tehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannuk- set ilmoitetaan tässä kohdassa.

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetettujen toi- mielinten kustannukset ilmoitetaan tässä kohdassa.

Kirjanpidossa vuosikustannuksiksi kirjatut kalusto- ja laitehankinnat, kokoelmat, lehdet, kirjallisuus, kirjasto- ja tietopalvelujen käyttämät ohjelmistot, tietoliikennekustannukset, verkostoyhteistyö, www-sivujen päivitys ja tilaisuuksien järjestäminen ilmoitetaan tässä.

Yhteisten toimintojen ja hallinnon koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan amma- tillisen koulutuksen järjestäjätason lomakkeelle (E92) kohtaan E4.

K 8. Koulutuksen järjestäjän hallinto

Ilmoitetaan valtionosuuspohjaan kuuluvat ammatillisen koulutuksen järjestäjän hallinnosta aiheutuneet kustannukset.

Kohtaan merkitään esimerkiksi johtokunnan ja hallituksen kokouspalkkiot, kuntayhtymän johtajan, johtavan rehtorin, johtavan koulutustarkastajan, talousjohtajan, henkilöstöhallin- non, palkanlaskennan ja taloushallinnon palkkauskustannukset, palvelujen ja materiaalien ostot sekä muut toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Myös hallintoon kohdentuvat tie- tohallinnon ja -tekniikan ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä hallintohenkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset, esim. täydennyskoulutus sekä mm. työsuojelun, yhteistoimintamenettelyn ja luottamusmiestoiminnan kustannukset, osuus puhelin- ja teleliikenteen kustannuksista sekä tarvikekustannukset.

Valtionosuuspohjaan eivät kuulu sellaiset hallintokustannukset, jotka eivät aiheudu välittö- mästi ammatillisen koulutuksen järjestämisestä (rahoituslain 31 §). Ne ilmoitetaan kohdassa E9.1.9.

Koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa in- vestointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan kohtaan E4.

K 0. Kustannukset yhteensä sisältävät myös kohdan E 2.1.1 sisäisen vuokran pääomakustannuksen.

K 9. Poistot

Ilmoitetaan vuoden 2014 kirjanpidon mukaiset investointeihin kohdistuvat poistot seuraa- vasti:

- oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K02,

- oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p, - oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l

(15)

- oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K14.

Poistoja ei sisällytetä kohtien K1–K8 kustannuksiin.

Maksullisen palvelutoiminnan poistot ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E92 kohdassa E5.

K 9.1 Rakennusten poistot

Ilmoitetaan mm. rakentamisen, hankinnan, perustamishankkeiden ja perusparannustöiden kirjanpidon ja poistosuunnitelman mukaiset poistot.

K 9.9 Muiden investointien poistot

Ilmoitetaan koneiden, laitteiden ja muiden investointien myös aineettomat hyödykkeet, kir- janpidon ja poistosuunnitelman mukaiset poistot.

T 0. Tulot

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen tulot lomakkeella K14. Ammatillisen li- säkoulutuksen kohtia K1–K8 vastaavat tulot ilmoitetaan erikseen omaehtoisesta ja henki- löstökoulutuksesta sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisista koulutuksista (oma- ehtoinen koulutus).

Muiden koulumuotojen vastaavat tulot ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E92 kohdassa T0.

R 5 Opiskelijamaksut / Työnantajamaksut ammatillisessa lisäkoulutuksessa

Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamaksuista on säädetty opetusministeriön asetuksessa (1323/2001 5 §). Tähän merkitään omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksuista ja henki- löstökoulutuksen työnantajamaksuista kertyneet opiskelijamaksujen tulot. Omaehtoinen koulutus sisältää nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten koulutusten tulot. Osaa- misohjelman tulot ilmoitetaan vielä erikseen omalla sarakkeella (–josta nuorten aikuisten osaamisohjelma).

R 8 Muut tulot ammatillisessa lisäkoulutuksessa

Muut kuin kohdan R5 tulot ilmoitetaan tässä. Tähän oppilaitosmuotoisen ammatillisen li- säkoulutuksen tuloihin ilmoitetaan Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain 44 §:n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset. Tähän kohtaan ei tule ilmoittaa opetuksen yhteydessä tuotettujen palvelujen ja tuotteiden tuloja, vaan ne tulee ilmoittaa maksullisena palvelutoimintana järjestäjäkohtaisella lomakkeella (E92-loma- ke) maksullista palvelutoimintaa koskevissa kohdissa (E2).

Suoritteet

S 1. Ammatillinen peruskoulutus (koskee opetussuunnitelmaperusteista ja näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta) lomakkeella K02

S 1.1 Opetustuntien lukumäärä

Opetustuntien lukumäärään sisällytetään opettajien ja opinto-ohjaajien lähiopetuksen-, etä- opetuksen- ja monimuoto-opetuksen tunnit sekä työssäoppimisen ohjauksen ja opinto- ohjauksen tunnit opetussuunnitelmaperusteisessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulu- tuksessa.

S 1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä

Ilmoitetaan kohdan S1.1 opetustuntien lukumäärään sisältyvä opettajan ja opinto-ohjaajan johdolla oppilaitoksessa tai muussa oppimisympäristössä läsnä ollen tapahtuvan opetuksen tai ohjauksen tuntimäärä. Kohtien S1.2.1 ja S1.2.2 tuntien lukumäärä yhteensä voi olla suu-

(16)

rempi kuin kohdan S1.2 esimerkiksi siitä syystä, että opetusta on annettu yhteisissä ope- tusryhmissä.

S 1.2.1 josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa

Ilmoitetaan kohtaan S1.2 sisältyvien lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelmaperus- teisessa koulutuksessa.

S 1.2.2 josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Ilmoitetaan kohtaan S1.2 sisältyvien lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmis- tavassa koulutuksessa.

S 1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)

Tähän ilmoitetaan opiskelijoiden vuoden 2014 aikana suorittamien opintoviikkojen yhteis- määrä. Mukaan luetaan sekä koulutuksen järjestäjän itse järjestämässä koulutuksessa että koulutuksen järjestäjän ostamassa koulutuksessa suoritetut opintoviikot. Hyväksiluettuja (osaamisen tunnustaminen) opintoviikkoja ei lasketa mukaan.

S 1.3.1 josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut opintoviikot

Tähän ilmoitetaan kohtaan S1.3 sisältyvä opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opis- kelijoiden vuoden 2014 aikana suorittamien opintoviikkojen yhteismäärä. Mukaan luetaan sekä koulutuksen järjestäjän itse järjestämässä koulutuksessa että koulutuksen järjestäjän os- tamassa koulutuksessa suoritetut opintoviikot. Hyväksiluettuja opintoviikkoja ei lasketa mukaan.

S 1.3.1.1 josta työssäoppimisen opintoviikot

Ilmoitetaan kohtaan S1.3.1 sisältyvät vuoden 2014 aikana työssäoppimisena suoritetut ope- tussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintoviikot.

S 1.4 Hyväksiluetut opintoviikot (osaamisen tunnustaminen)

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana hyväksiluettujen opintoviikkojen lukumäärä.

Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan laissa (630/1998 10 §) tarkoitetuista palveluista toiselta koulutuk- sen järjestäjältä tai muulta yhteisöltä taikka säätiöltä.

S 1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut opintoviikot Ilmoitetaan opiskelijakohtaisesti lasketut opintoviikot.

S 1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit,

Ilmoitetaan opiskelijakohtaisesti laskettujen kurssien lukumäärä.

S1.7.3.1 josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit Kahta tutkintoa, ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa, suorittava opiskelija on ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteeksi ilmoitettu ja ammatillisen koulutuk- sen järjestäjä ostaa tarvittavat lukiokurssit ylioppilastutkinnon suorittamiseen lukiokoulutuk- sen järjestäjältä.

S 2. Kiinteistöjen huoneistopinta-alat

Huoneistopinta-alan neliömetrit ilmoitetaan kokonaislukuina. Mikäli koulutuksen järjestä- jän käytössä olevien tilojen osalta on vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, il- moitetaan keskimääräinen pinta-ala.

S 2.1 Omat tilat

Ilman opintososiaalisena etuna tarjotun majoituksen tiloja sekä maksullisen palvelutoimin- nan käytössä olleita tiloja.

S 2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)

(17)

Ilmoitetaan huoneistopinta-alat ulkopuolisilta vuokratuista tiloista.

K 0.0 Lisätiedot oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeella

Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1–K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut talouskou- luopetuksesta ja työnjohtokoulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset sekä lu- kiokoulutuksen järjestäjiltä ostetuista lukiokursseista maksetut korvaukset. Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakustannusta koh- dasta E2.1.1.

K 08 Talouskouluopetus (sisältyvät matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kustannuksiin) K 09 Työnjohtokoulutuskokeilu

K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista kursseista (vastaa koh- dan S1.7.3.1 suoritteita). Kohdassa ilmoitetaan lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut kor- vaukset niiden lukiokurssien osalta, jotka ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä on osta- nut vuonna 2014 opiskelijoiden ylioppilastutkinnon suorittamiseen (kahta tutkintoa suorit- tavat) lukiokoulutuksen järjestäjältä.

K2029 Valtionavustuksella rahoitettava toiminta oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeella

Ilmoitetaan valtionavustuksella rahoitettavan nuorten aikuisten osaamisohjelman (Nao 20 – 29 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa) kustannukset ja arvonlisävero.

Kyseisen näyttötutkintona suoritettavan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulu- tuksen opiskelijat on ilmoitettu 20.9.2014 perustiedonkeruun yhteydessä kohdassa 6. Kus- tannuksia ei saa sisällyttää kohtien K1 – K 9 kustannuksiin, eikä ko. toimintaan saatua val- tionavustusta saa sisällyttää koulutuksen järjestäjätason lomakkeella (E92) kysyttäviin tuloi- hin kohdassa T0, ei myöskään maksullisen palvelutoiminnan tuloihin.

S 6. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p Ammatillisen peruskoulutuksen suoritteet kysytään eriteltyinä opetussuunnitelmaperusteiseen ja näyttö- tutkintoperusteiseen koulutukseen. Kohdassa S 6 suoritemääriin sisältyvät myös perusopetuksen tai pe- rusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille 1.6.2013 jälkeen solmittuja ammatilli- sen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat vuonna 2014 toteutuneet suoritteet (kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa d), perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättä- neille solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet (kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa e) ja muiden alle 25 vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien amma- tillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet (kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa f).

S 6.1 Aloittaneet opiskelijat

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät.

S 6.2 Koulutukseen osallistuneet

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä.

S 6.3 Purkautuneet oppisopimukset

Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana.

S 6.3.1 josta muuhun koulutukseen siirtyneet

Ilmoitetaan lukumäärätieto vuoden 2014 aikana purkautuneista oppisopimuksista, joiden sopimusten purun perusteena on ollut muuhun koulutukseen siirtyminen.

S 6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet)

Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saa- neet tutkintotodistuksen koulutuksen järjestäjältä vuonna 2014 ja näyttötutkintoon valmis-

(18)

tavan koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna 2014.

Tietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmoitetaan vuoden 2014 aikana suoritettujen tutkintojen lukumäärä niiden opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi.

S 6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä (näyttötutkintoperusteinen ja opetussuunnitelmamuotoinen) Ilmoitetaan vuoden 2014 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden opiskeli- joiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oi- keuttaviksi opiskelijoiksi. Tässä ei ilmoiteta maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle koulutuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorit- tamia tutkinnon osia.

Tietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

K 0.0 Lisätiedot oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen lo- makkeella

Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1–K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut työnjohto- koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset ja alle 25-vuotiaiden vailla perusope- tuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien ja vuoden 2014 perustiedonke- ruissa liitteellä 1 ilmoitettuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kus- tannukset (Ks. ohje sivu 2)

Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakus- tannusta kohdasta E2.1.1.

K 09 Työnjohtokoulutuskokeilu

K03 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättä- neille 1.6.2013 jälkeen solmittuja ja vuonna 2014 jatkuneita ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat vuoden 2014 kustannukset.

K04 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättä- neille vuoden 2014 aikana solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vas- taavat kustannukset.

K06 Muiden kuin edellä oleviin kohtiin K03 ja K04 kirjattujen alle 25-vuotiaiden vailla pe- rusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset vuodelta 2014.

S 4. ja S 5. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l Ammatillisen lisäkoulutuksen suoritteet kysytään erikseen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista sekä ei- tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kohtaan ei-tutkintotavoitteinen koulutus merkitään tiedot niistä opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet tutkinnon osia ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (tavoitteena on suorittaa vain tutkinnon osa/osia ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.). Kts. kohta S7.6.

Kohdassa S 4 suoritemääriin sisältyvät myös perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luo- kan) keväällä 2013 päättäneille 1.6.2013 jälkeen solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat vuoden 2014 aikana toteutuneet suoritteet (kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa e), perusope- tuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättäneille solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet (kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa f) ja muiden alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien tutkintotavoitteisen ammatillisen lisä- koulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet (kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa g).

(19)

Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan solmittuja oppisopimuksia vastaavat suoritteet vuodelta 2014 eivät sisälly kohdan S 4 suoritteisiin, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdassa S 5.

S 4.1, S 5.1 Aloittaneet opiskelijat

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät.

S 4.2, S 5.2 Koulutukseen osallistuneet

Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä.

S 4.3, S 5.3 Purkautuneet oppisopimukset

Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana.

S 4.3.1, S5.3.1 josta muuhun koulutukseen siirtyneet

Ilmoitetaan lukumäärätieto vuoden 2014 aikana purkautuneista oppisopimuksista, joiden sopimusten purun perusteena on ollut muuhun koulutukseen siirtyminen.

S 4.4, S 5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet)

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella kysy- tään tiedot suoritetuista tutkinnoista. Tässä ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tut- kintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna 2014.

Tutkintojen määrätietojen oikeellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tutkinto kirjataan sille ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle, joka on solminut oppiso- pimuksen, ilmoittanut tutkintoa suorittavan opiskelijan rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi ja saanut siihen valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Ks. oppisopimuskoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet.

S 4.6, S 5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä

Ilmoitetaan vuoden 2014 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden oppisopi- muksen ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. Lomakkeella sarak- keilla kohtiin ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kirjataan tutkinnon osan tai osi- en suoritukset silloin kun opiskelijan tavoitteena on koko ammattitutkinnon tai erikoisam- mattitutkinnon suorittaminen. Mikäli opiskelijan tavoitteena ei ole koko tutkinnon suorit- taminen, kirjataan suoritettujen tutkinnon osien määrät kohtaan ei-tutkintotavoitteinen koulutus.

Tässä ei ilmoiteta suoritettujen tutkinnon osan tai osien määriä niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat olleet suorittamassa vain tutkinnon osaa tai osia oppisopimusmuo- toisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja on vuonna 2014 ilmoitettu oppisopi- musmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen rahoituk- sen perusteena oleviin opiskelijamääriin.

Tässä ei ilmoiteta myöskään maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle koulu- tuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorittamia tutkinnon osia.

K 0.0 Lisätiedot oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen lomak- keella

Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1–K9 sisältyvät alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen oppi- määrän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien ja vuoden 2014 perustiedonkeruissa liitteel- lä 1 ilmoitettuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset (Ks.

(20)

ohje sivu 3) sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman vuoden 2014 valtionosuuden perus- teella toteutetun koulutuksen kustannukset.

Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakus- tannusta kohdasta E2.1.1.

K03 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättä- neille 1.6.2013 jälkeen solmittujen ja vuonna 2014 jatkuneiden ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat vuoden 2014 kustannukset.

K04 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättä- neille ja vuoden 2014 aikana solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vas- taavat kustannukset.

K06 Muiden kuin edellä oleviin kohtiin K03 ja K04 kirjattujen alle 25-vuotiaiden vailla pe- rusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vas- taavat kustannukset vuodelta 2014.

K 05 Nuorten aikuisten osaamisohjelman vuoden 2014 valtionosuuden perusteella toteute- tun koulutuksen kustannukset.

S 4, S 7, S 5. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K14

Suoritteet ilmoitetaan koulutusaloittain / porrastustekijöittäin, erikseen omaehtoinen koulu- tus ja henkilöstökoulutus. Nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Niitä ei tule sisällyttää S4: n ja S7:n suoritetietoihin.

S 4.7, S 7.7, S 5.7 Opiskelijatyövuodet

Toteutuneet opiskelijatyövuodet ilmoitetaan koulutusaloittain yhden desimaalin tarkkuudel- la ja jaettuna omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen. Erityisopetusta saaneiden opiskelija- työvuodet ilmoitetaan sekä sisältyneenä opiskelijatyövuosiin että ilmoitettuna erikseen.

Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten koulutusten opiskelijatyövuodet ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.7 ja niitä ei tule sisällyttää kohtien S4.7 ja S7.7 kohdan opiskelijatyö- vuosiin.

Opiskelijatyövuosi on 190 vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa koh- den. Työpäivän tunneiksi lasketaan kaikki lähi-, etä- ja monimuoto-opiskelun tunnit, jotka lasketaan opintojen laajuuteen vaikuttavina tunteina opiskelijaa kohden. (Tuntimäärä x opiskelijamäärä /7 / 190)

Opiskelijatyövuosiin voidaan laskea suoritteita sellaisista näyttötutkinnon osista, jotka suori- tetaan osallistumatta tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Näyttötutkinnon osan suorit- taminen vastaa rahoitusta määrättäessä kahdeksaa prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta (RahA 1766/2009) 30 §.

S 4.1, S 7.1, S 5.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2014

Tilastotietona kysytään ammatillisen lisäkoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät toimintavuoden aikana. Määrät ilmoitetaan koulutusaloittaisille hintaryhmille, omaehtoinen koulutus ja henkilöstökoulutus erikseen, sisältäen erityisopetusta saaneet. Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisiin koulutuksiin kuuluvia opiskelijoita ei sisällytetä edellä mainittui- hin opiskelijoiden määriin, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.1. Opiskelijoihin laske- taan mukaan kaikki, jotka ovat vuonna 2014 aloittaneet opintonsa ammatillisessa lisäkoulu- tuksessa.

S 4.6, S 7.6, S 5.6 Tutkintojen osien lukumäärä

(21)

Tässä kohden ilmoitetaan kaikkien toteutuneiden tutkintojen osien lukumäärä, joka mää- rä voi olla suurempi kuin opiskelijamäärä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tutkinnon osien lukumäärä ilmoitetaan kohdassa S 5.6 ja siten niitä ei sisällytetä kohtien S4.6 ja S7.6 lukumäärätietoihin. Tutkinnon osien lukumäärätietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää eri- tyistä huomiota.

S 4.4, S 7.4, S 5.4 Valmiit tutkinnot

Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusta varten kysytään oppilaitosmuotoisen ammatil- lisen lisäkoulutuksen lomakkeilla tiedot suoritetuista tutkinnoista. Vuoden 2010 alusta luki- en ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintoja on porrastettu tuloksellisuuden perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (47/2012) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- tussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta sisältää liitteen, josta ilmenevät ne ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina.

Tähän merkitään vuonna 2014 tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai suoraan näyttöön osallistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden ja tutkintotoimikunnan antaman todistuksen saaneiden määrät tutkinnoittain eriteltynä. Omassa sarakkeessa ilmoi- tetaan ilman valmistavaa koulutusta suoritettujen ammatillisten perustutkintojen määrät yh- teensä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tutkintojen lukumäärä ilmoitetaan kohdassa S 5.4 ja siten niitä ei sisällytetä kohtien S4.4 ja S7.4 lukumäärätietoihin.

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden perusteen porrastamiseen toiminnan tuloksel- lisuuden perusteella ovat oikeutettuja koulutuksen järjestäjät, jotka vastaavat valmistavan koulutuksen järjestämisestä sekä suoraan tutkintotilaisuuksiin osallistuvien opiskelijoiden soveltuvuuden kartoituksesta ja ohjauksesta. Jos em. koulutuksen järjestäjä hankkii ostopal- veluna valmistavan koulutuksen tai tutkintotilaisuudet toiselta koulutuksen järjestäjältä, lue- taan valmiit tutkinnot ja tutkinnon osat koulutuksen järjestämisestä vastaavan ”hankkivan”

koulutuksen järjestäjän suorituksiksi. Toisen palvelua tarjoavan järjestäjän toteuttama val- mistava koulutus tai tutkintotilaisuudet ovat tässä tapauksessa maksullista palvelutoimintaa.

Tulosrahoituksen tutkintojen määrät lasketaan kahden vuoden keskiarvona Opetushallituk- sen vuosittaisen kustannusten tiedonkeruussa ilmoitettujen tutkintomäärien perusteella.

Vuosien 2013 ja 2014 tutkintojen määrät vaikuttavat vuoden 2016 tulosrahoitukseen.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat tiedot E92-lomakkeella Koulutuksen järjestäjätason tiedot ilmoitetaan seuraavasti:

- Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin T0, E2–E9 ja kohtaan P ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusta varten kerättävät tiedot

- Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjes- täjätason tiedot sisällytetään kohtiin T0, E2–E9 ja ammatillisen peruskoulutuksen osalta kohtaan P tulosrahoitusta varten kerättävät tiedot

- Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin E2–E9.

T0. Tulot yhteensä; Opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot, koulu- tuksen järjestäjän hallinto

Ilmoitetaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuk- sena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kohtia K1–K8 vastaavat tulot koulutuksen järjestäjätasolla.

(22)

P. Tuloksellisuuden laskemista varten kerättävät tiedot

Rahoituslain 25 §:n mukaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien yksikköhintoja por- rastetaan koulutuksen tuloksellisuuden perusteella. Opetushallitus kysyy henkilöstön kehit- tämismittarin ja opettajien kelpoisuusmittarin laskennassa tarvittavat tiedot.

P5. Opettajien kelpoisuusmittari

Kohdassa kysytään koulutuksen järjestäjän lukumäärätiedot kaikista niistä ammatillisen pe- ruskoulutuksen opettajista, jotka olivat palvelussuhteessa koulutuksen järjestäjään

31.12.2014.

Lukumäärätiedot sisältävät ammatillista peruskoulutusta (ml. oppisopimuksen peruskoulu- tus) antavat opettajat 31.12.2014 tilanteen mukaan; kaikki vakinaiset ja määräaikaiset opet- tajat, mukaan lukien virkavapaalla olevat ja vähintään 4 kuukautta viransijaisena toimivat (ml. rehtorit ja muut opetusvelvolliset johtajat, lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat, erityis- opettajat, opinto-ohjaajat). Opettajien lukumäärätietoihin ei ilmoiteta luennoitsijoita ja vas- taavia yksittäisiä/satunnaisia tunteja pitäviä.

Muodollisella kelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että opettajalla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus.

P6. Henkilöstön kehittämismittari

K0.2 Ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstön kehittämismenot

Henkilöstön kehittämismittarin tiedot sisältyvät oppilaitosmuotoisen ammatillisen pe- ruskoulutuksen lomakkeen (K02) kohtien K1–K8 kustannuksiin ja oppisopimuskoulu- tuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeen (K13) kohtien K1–

K8 kustannuksiin.

Ilmoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstön osaamisen uudistamisesta aiheutu- neet kustannukset. Kustannustiedot kysytään arvonlisäverottomina ja arvonlisäverot ilmoi- tetaan erikseen omissa erikseen kysyttävissä kohdissa.

Henkilöstön kehittämismittaria laskettaessa jakajana käytetään suoraan ammatillisen perus- koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen kustannuslomakkeiden K1–K8 kohdista saatavien henkilöstömenojen summaa.

Kustannuksiin sisällytetään:

1. Henkilöstön koulutus

Kustannuksiin sisällytetään kaikki työnantajan maksamat, henkilöstön ammattitaidon kehit- tämiseen liittyvät koulutuksesta aiheutuneet kustannukset sisältäen koulutukseen osallistu- neiden henkilöiden palkkakustannukset sekä sosiaalivakuutusmaksut. Työnantajan järjestä- män tai hankkiman koulutuksen kustannuksien hyväksyminen laskettavaksi mukaan henki- löstön kehittämismittariin edellyttää hyväksyttyä koulutushakemusta tai sitä, että se on luonteeltaan koko henkilöstölle tai suurelle osalle henkilöstöä tarkoitettua yhdenmukaisesti järjestettyä koulutusta.

Kustannuksia, jotka rajataan ulkopuolelle, ovat mm. liikunta-, virkistäytymis- työkyvyn yllä- pito- yms. päivät, messutapahtumat, Taitaja-kisoihin ja vastaaviin tilaisuuksiin tutustumis- käynti tai niiden järjestelytoimintaan osallistuminen, erilaiset kokoukset, koulutuksen järjes- täjän organisaatioon liittyvät tiedotus- ym. vastaavat tilaisuudet, lukukauden alkuun sijoittu- vat tiedotus- ja orientaatiopäivät sekä luottamushenkilöiden koulutuksista aiheutuneet kus- tannukset.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

4) 27 §:ssä säädettyä perusopetuksen poik- keavaa aloittamisajankohtaa. Päätökseen, jonka lääninhallitus on antanut 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua asiaa

Lain 23 a §:n mukaan lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikor- keakoulujen sekä taiteen perusopetuksen keskimääräisiin yksikköhintoihin ei tehtäisi vuonna

Hallituksen esitys sisältää eräitä positiivisia ehdotuksia, kuten maahanmuuttajien koulutustar- peen edellyttämät muutokset perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen

Tuomarit voivat olla joko kaikkien rotujen tuomareita (AB, all breed) tai vain jommankumman kategorian tuomareita (SP, specialty) ja samoin kehät voivat olla joko kaikkien

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: Olen vä- lillä kiukutellut edustustilaisuuksissa, mutta kun ei aina voi olla hyvällä mielellä.. Elämän tarkoitus on:

Voittajan tulee kaiverruttaa palkintoon vuosiluku, koiran ja omistajan nimi, sekä toimittaa palkinto yhdistyksen sihteerille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamishanketta Satakunnassa, joka kulkee myös nimellä toisen asteen ammatillisen koulutuksen länsisuomalainen malli, ovat

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadun- hallinnan ja laadunhallintajärjestelmien tilasta ja kansallisen ammatillisen koulutuksen