• Ei tuloksia

Asiantuntijuuteen investoiminen korkeakoulutuksessa näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Asiantuntijuuteen investoiminen korkeakoulutuksessa näkymä"

Copied!
3
0
0

Kokoteksti

(1)

8 4

Teokseen koottujen 15 artikke- lin takana on vaikuttava joukko tutkijoita: Sakari Ahola, Kaija Collin, Laura Helle, Antti Kaup- pi, Kati Laine, Kirsti Lonka (2), Mari Murtonen (2), Mirka Mä- kinen, Marja-Liisa Neuvonen- Rauhala, Juha Nieminen, Erkki Olkinuora, Nina Paganus, Ellen Piesanen, Marja-Leena Sten- ström, Päivi Tynjälä (4), Anneli Sarja, Virpi Slotte (2), Ulla-Mai- ja Valleala, Sakari Valkonen, Pirk- ko Vesterinen, Maarit Virolainen

ASIANTUNTIJUUTEEN INVESTOIMINEN KORKEAKOULUTUKSESSA

PÄIVI TYNJÄLÄ, JUSSI VÄLI- MAA & MARI MURTONEN (toim.) 2004. Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Pedago- gisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia. PS-kustannus, 294 s.

ja Jussi Välimaa. Artikkelit jakau- tuvat viiteen päälukuun (kor- keakoulutus osana yhteiskun- taa, korkeakoulutus työelämään valmistajana, työn ja oppimisen vuorovaikutus, teoreettisia mal- leja työn ja oppimisen yhdistä- miseen, ja pedagogisia ratkaisu- ja). Toimittajien mukaan teoksen lähtökohtana on korkeakoulu- tuksen yhteiskuntasuhteessa tapahtunut muutos. Mitä ovat asiantuntijuuden tuottamisen ehdot ja edellytykset, kun kor- keakoulutukselta odotetaan hyödyllisyyttä työelämärele- vanssina. Teoksen toivotaan toimivan virikeaineistona niin korkeakouluissa toimiville opet- tajille kuin korkeakoulujen ope- tustarjonnan hyödyntämisestä

kiinnostuneille työelämän kehit- täjille ja kouluttajillekin.

Ensimmäinen artikkeli jäsen- tää korkeakoulutuksen ja työ- elämän suhdetta työmarkkinoi- den kautta. Työvoima on inhi- millistä pääomaa ja siten inves- tointien kohde työmarkkinaosa- puolille. Onnistuneet ja epäon- nistuneet investoinnit paljastu- vat työmarkkinoilla. Tarjolla on kuitenkin vain ongelmallisia nä- kemyksiä siitä, miten tämä ta- pahtuu ja miten työmarkkinat kehittyvät. Tilanne on hankala sekä kouluttautujille, jotka pyr- kivät tekemään optimaalisia in- vestointipäätöksiä, kuin myös tutkijoille, jotka yrittävät ymmär- tää, miten nuo markkinat toimi- vat ja investointipäätöksiä toi-

AIKUISKASVATUS 1/2005 KIRJA-ARVIOITA

(2)

8 5

mintansa kautta arvottavat. Lu- enkin teoksen artikkeleita kou- lutusinvestointien näkökulmas- ta. Näkökulma on siis lukijan, ei kirjoittajien.

KOULUTUKSEN INVESTOINTIARVO SÄÄTELEE

Kun tarkastelukulma rajataan avoimen yliopiston ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja siitä saatuihin kokemuksiin, kuten kokoelman toisessa artikkelissa tehdään, asiat näyttävät selvem- miltä. Hoitotieteen ja ergonomi- an koulutuksiin resursseja uh- ranneet osapuolet olivat koke- muksiinsa tyytyväisiä. Hoi-to- henkilökunnan opintoihin in- vestoinut työnantaja kartutti pääomaansa. Tekijä tuo opinto- jen ansiona esiin mm. sen, että hoitotyöntekijät hahmottavat nyt jäsentyneemmin hoitotie- teen perusolemuksen, sen yh- teyden arjen työhön ja heillä on aikaisempaa teoreettisempi nä- kemys hoitotieteestä sekä enem- män kykyä käyttää tutkimustie- toa. Vastaavasti yhteistyö kou- lutuksen tuottajan ja sen käyt- täjän välillä ergonomian perus- opintojen järjestämisessä vah- visti kumpaakin osapuolta.

Kolmannen tekstin aiheena on työmarkkina-asemaansa pa- rantamaan pyrkivien yliopisto- opiskelijoiden kokemukset ja käsitykset omista opinnoistaan sekä niiden yhteys opintoalaan.

Jotta opiskelija sitoutuisi opin- toihinsa ja opiskelisi motivoitu- neesti, hänen tulisi kirjoittajan mukaan voida nähdä opinnois- ta seuraava konkreettinen hyö- ty hänelle itselleen. Monet yli- opistolliset koulutusohjelmat eivät tarjoa koulutukseen inves- toiville kouluttautujille riittävää informaatiota sen myötä avau- tuvista uraportfoliomahdolli-

suuksista. Ratkaisuksi esitetään mm. ohjausta, yhteistyötä työ- elämän kanssa ja alumniyhteyk- sien käyttöä.

Motivaatio oman kompe- tenssin lisäämiseen, opiskelijan investointi-into, riippuu monis- ta tekijöistä. Orientaatio voi vaihdella (tehtävän ratkaisu, yhteisöön liittyminen, minän puolustaminen), ja vaihtelulla on oma yhteytensä organisaa- tiotyyppiin ja -kulttuuriin. Tä- hän edelleen liittyy toimijan kä- sitys itsestä suhteessa toimin- nan kohteeseen. Tällaiset käsi- tykset eivät ole yhdentekeviä, vaan ne jopa määräävät toimin- taa : ”...mutta jos hänen käsityk- sensä opettamisesta perustuvat vaikkapa ulkoaluvun ideaan, hänen opetuksensa käytännös- sä tähtää tähän päämäärään.

Kyseisen opettajan käsitykset tarvitsevat radikaalia muutosta, ennen kuin hänen käytäntönsä voisivat syvällisesti muuttua.”

(s. 82.) Tekijän esimerkki tulee tutkimusmenetelmäopintoihin panostamisesta. Jos kvantitatii- visen otteen oppiminen tuottaa vaikeuksia, sen havaittu inves- tointiarvo laskee, oman minän puolustus nousee ja huomio suuntautuu helposti henkilö- kohtaisesti kiinnostavampiin kohteisiin.

INVESTOINTIARVO TYÖSTÄ KÄSIN

Lisää perspektiiviä ilmiöön tuo opintoinvestointien retrospek- tiivinen tarkastelu työelämästä käsin. Lähtökohtana on valmis- tuneille tehty kysely. Sen poh- jalta luodaan kiinnostava, jos- kin vaikeasti avautuva kuva työelämän vaatimuksista. Opet- tajista ja farmaseuteista tulee

”ihmissuhdespesialisteja”, osasta opettajia ”keskitason generalisteja” ja noin yhdestä

kymmenestä kasvatustieteilijäs- tä ”korkean tason symboliana- lyytikko”. Sosiaaliset taidot näyttäytyvät yleisenä vaati- muksena. Yli puolet vastaajista kokee, että tärkeimmät työssä vaadittavat taidot on opittu työssä ja vain reilu kymmenes mainitsee yliopiston niiden läh- teeksi. Kuitenkin 63 prosenttia tietojenkäsittelyopista ja farma- siasta valmistuneista katsoo koulutuksen antaneen kokolail- la hyvät valmiudet työhön (kas- vatustieteessä noin puolet ja 42 prosenttia opettajankoulutuk- sessa). Tekijöiden mukaan huo- miota tulisikin suunnata yleis- ten taitojen oppimiseen alakoh- taisen tiedon lomassa.

INVESTOINTI KOULUTUKSEEN JA TYÖLLISTYMINEN

Koulutusinvestointien osu- vuutta voidaan arvioida työllis- tymisen vaatiman viiveen ja työstä saadun palkan avulla.

Sitä on myös mahdollista lähes- tyä työllistyneen itsensä näkö- kulmasta. Kuudes artikkeli tar- kasteleekin ammattikorkeakou- lusta työelämään ponnistanei- ta. Työllistyminen kolme vuot- ta tutkinnon suorittamisen jäl- keen on varsin hyvällä mallilla.

Yli 62–77 prosentilla toimi alas- ta riippuen tehtävissä, joissa vaadittiin korkeakoulututkinto.

72–84 prosenttia katsoi toimi- vansa asiantuntijatehtävissä.

Koulutusinvestointien koettiin antaneen valmiuksia teoreetti- seen ajatteluun ja jatko-opintoi- hin. Enemmän olisi tullut laittaa pelimerkkejä kokonaisuuksien hallintaan, epävarmuuden sie- toon, ajankäytön hallintaan, vastuullisuuteen ja käytännön ammattitaitoon.

Seitsemäs artikkeli kuvaa in- himillisen pääoman informaalia

AIKUISKASVATUS 1/2005 KIRJA-ARVIOITA

(3)

8 6

kasvua työssä oppimisena. Te- kijät korostavat yhteisöllisyy- den ylläpitämisen merkitystä osana työtä. Keskusteluissa ra- kennetaan ja ylläpidetään jaet- tuja tulkintakehyksiä ja ratkais- taan yhdessä työhön liittyviä ongelmia. Varsin valaiseva tar- kastelu päättyy pohdintaan sii- tä, miten havaittua olisi mahdol- lista soveltaa koulutukseen liit- tyvissä työssäoppimisen jak- soissa.

E-oppimiseen tehtyjen in- vestointien tuotto määräytyy monen eri tekijän summana. Tar- kastelun taustana toimii henki- löstönkehittäjien aikuiskasva- tuksen verkko-opintoinvestoin- nit. E-oppimisen tuottoyhtälös- sä tarvitaan seuraavia tekijöitä:

eri alojen asiantuntijoiden yh- teistyö, jaetut tavoitteet, autent- tinen yhteys työhön, johdon tuki ja oppijoiden vuorovaiku- tus. Tekijän mielestä enemmän huomiota pitäisi kiinnittää mm.

siihen, ”että jokainen työnteki- jä tunnistaa tarpeen edistää omaa oppimistaan niin, että se liittyy kiinteäksi osaksi organi- saation oppimista” (s. 162).

Yhdeksäs artikkeli nostaa esiin koulutuksen infrastruktuu- ri-investoinnit. Tarkastelun kohteena ovat jatkotutkintojen järjestämislupaa ja rahoitusta valtiolta tavoittelevat ammatti- korkeakoulut. Työelämärele- vanssin maksimointi- ja työstä poissaoloajan minimointitavoi- te vie lähelle tilannetta, jossa koulutuksellisista virheinves- toinneista vastaa aina joku muu kuin hyödyt keräävä yritys. Tätä kutsutaan työelämäläheiseksi pedagogiikaksi.

Työelämäläheisempi oppimi- nen vaikuttaakin kasvavassa määrin ulkoistetulta ja muiden kustantamalta henkilöstökoulu- tukselta. Seuraavan artikkelin

kirjoittaja toteaakin: ”Oppimis- ympäristön muuttuessa oppilai- toksesta työelämään tarvitaan uudenlaisia tapoja jäsentää op- pimista” (s.188). Tekijä nostaa esiin neljä erilaista oppimismuo- toa, joista viimeisin, uudistava oppiminen, on syvälle ulottuva ja rajoja murtava yhteistoimin- nallinen tiedonluonti- ja muu- tosprosessi. Haasteena on eri oppimistyyppien yhteensovit- taminen kokonaisuuden kannal- ta tarkoituksenmukaisella taval- la.

OPPIMISEN MALLEJA Ammattikorkeakoulujen työelä- mäyhteyksien luonne työhar- joitteluna hahmottuu viiden eri mallin valossa (vierailu, oppimi- nen, taitojen demonstrointi näyttöinä, käsitteellisen hallin- nan malli ja osallisuutta ja ra- janylityksiä korostava malli). Eri aloilla ja opintojen eri vaiheissa painotus näiden välillä vaihte- lee. Esitellyt mallit tarjoavat sel- keän kehyksen, jonka alla arvi- oida harjoittelukäytäntöjä ja jä- sentää kehittämistarpeita.

Ongelmalähtöinen oppimi- nen työelämään valmentajana markkinoi oppimista osallistu- misena, asiantuntijoiden yhtei- söön liittymisenä – monopoli on paras voiton tae – ja tiedon luo- misena. Ongelmalähtöisyys tar- joaa mahdollisuuden kytkeä opetus tosielämän tapauksiin, mutta opiskelijan oppimisinves- toinnit eivät tapahdu itsestään vaan vaativat tukijärjestelmiä.

Teksti myy ennen muuta ongel- malähtöistä oppimista ja veto- aa sen kymmeneen siitä seuraa- vaan hyvään. Hyvä lisä inves- tointisalkkuun, jos kaipaa sin- ne kaikki mahdolliset lupaukset sekä moderneja teoriajohdan- naisia, käsitevempeleitä ja ter- minologisia vipuja.

Toiseksi viimeinen artikkeli käsittelee projekti-instrumenttia.

”Projektiopinnot ovat askel tai pari todenmakuisempia kuin ongelmalähtöinen oppiminen – jopa aitoihin projektitoimeksi- antoihin perustuvia” (s. 256–

257). Tavoitteena on konkreet- tinen tuotos. Tekijät valottavat projektiopiskelun taustaa, saa- tuja kokemuksia ja toimintamal- leja.

Kokoelman päättävä kirjoi- tus käsittelee käytännön tuo- mista yliopistoon sosiaalityön- tekijöiden koulutuksessa ja ter- veydenhoitajan opettajankou- lutuksessa dialogia korostavan toiminnan kautta. Kokemuksis- ta keskustelu vaikuttaakin var- sin kannattavalta investointi- kohteelta, kun halutaan vahvis- taa ymmärrystä ja tukea sille ra- kentuvaa käytännön haltuunot- toa. Monia tietoyhteiskunnan töitä tehdään puhumalla ja dia- logissa.

Teoksessa korkeakoulutuk- sen ja työelämän suhdetta lä- hestytään monipuolisesti säilyt- täen näkökulma samalla kapea- na. Haaste säilyy varsin sama- na artikkelista toiseen ja saa vaihtelevia painotuksia. Tekijöi- den ansio on se, että he ovat ottaneet korkeakoulutuksen ke- hittämishaasteen kokolailla an- nettuna ja ryhtyneet konstruoi- maan siihen tarkoituksenmu- kaista ratkaisua pedagogiikan ja oppimisenpsykologian tuoreim- pien välineiden ja tutkimusha- vaintojen avulla. Tuloksena on monia kontribuutioita työelämä- läheiseen pedagogiikkaan. Asi- anmukaista vain olisi poistaa työelämäläheisen pedagogiikan käsitteestä tuo elämä ja puhua päivitetystä palkkatyöläheises- tä pedagogiikasta.

Vesa Huotari

AIKUISKASVATUS 1/2005 KIRJA-ARVIOITA

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Avaruusaluksessa on kolme kameraa, joiden toiminta-ajat ovat riippumattomia Exp(λ)-jakautuneita satunnaismuuttujia... a) Mik¨a on todenn¨ak¨oisyys, ett¨a kaikki kamerat toimivat

Hyvä uutinen on, että teknologiaa voidaan hyödyntää myös tieto- tulvan torjunnassa.. Eräs strategia on kehittää

Eklöf käsittelee kiinnostavasti sitä, miten hyönteiset tunnistavat myös polarisoituneen valon, ja yrittävät suunnistaa myös sen avulla.. Esimerkiksi öisen veden pintaan

parempaan, mutta joka tapauksessa niin paljon, että mikään ei enää muistuttaisi sitä, mitä oli ollut”.. (Guillou

Näistä korostuksista kä- sin hänen omaelämänkertansa on poikkeuksellisen mielenkiintoi- nen projekti: ihminen, joka koros- taa, että mikä tahansa tapahtuma on

T utkimuksen laatukäsitys voidaan ymmär- tää myös lupaukseksi organisaation kehit- tämispotentiaalista, yhä tehokkaammasta toiminnasta sekä lupaukseksi sidosryhmille ja asi-

Mellon kirjan Havahtuminen, joka esittää hybriselle länsi- maisuudella kokolailla vastai- sen tavan ajatella elämästä, elämän päämääristä, ja lopulta, onnellisen

Nuoriso on myös antanut ymmär- tää olemassaolonsa erityisryhmänä, jolla on paljon velvollisuuksia ja vaa- timuksia, vaativampiakin kuin aikui- silla, mutta ei kaikkia