• Ei tuloksia

Casting-koordinaattorin työ tosi-tv:n esituotannossa

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2023

Jaa "Casting-koordinaattorin työ tosi-tv:n esituotannossa"

Copied!
40
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

Tiina Rahkola

Casting-koordinaattorin työ tosi-tv:n esituotannossa

Metropolia Ammattikorkeakoulu Medianomi

Elokuva ja televisio Opinnäytetyö 11.4.2022

(2)

Tiivistelmä

Tekijä: Tiina Rahkola

Otsikko: Casting-kordinaattorin työ tosi-tv:n esituotannossa

Sivumäärä: 34 sivua

Aika: 11.04.2022

Tutkinto: Medianomi

Tutkinto-ohjelma: Elokuva ja televisio Suuntautumisvaihtoehto: Tuotanto

Ohjaaja: Tuotannon lehtori Johanna Wartio

Opinnäytetyö tarkastelee casting-koordinaattorin työnkuvaa tosi-tv:n esituotannossa.

Tutkimuskysymys on: Mitä kaikkea casting-koordinaattorin työhön kuuluu ja miten tosi-tv:seen löydetään oikeita ihmisiä? Opinnäytetyötä varten on haastateltu alan am- mattilaisia teemahaastattelulla.

Oikeanlainen casting tosi-tv:ssä määrittää hyvin paljon sitä, tuleeko ohjelmasta me- nestys. Tosi-tv:ssä esiintyvät henkilöt luovat omilla persoonillaan draamaa ja herättä- vät katsojissa tunteita ja mielenkiintoa. Heidän löytämiseensä tarvitaan rohkea ja ih- misläheinen casting-koordinaattoria, joka uskaltaa lähteä soittamaan tuntemattomille.

Casting-koordinaattori on itse oppinut alalle, ja heillä on yleensä hyvät kontaktit ja he tietävät, mistä löytää minkäkinlaisia persoonia.

Opinnäytetyötä varten kerättyjen tietojen ja tehtyjen haastattelujen perusteella voin todeta, että casting-koordinaattorin työ riippuu täysin formaatista ja tuotannosta. Niin paljon kuin on erilaisia ohjelmia, on myös tapoja hoitaa casting.

Avainsanat: Casting, casting-koordinaattori, roolitus, tosi-tv, esituotanto

(3)

Abstract

Author: Tiina Rahkola

Title: The Work of The Casting Director in The Pre-production of Reality TV

Number of Pages: 34 pages

Date: 11th April 2022

Degree: Bachelor of Culture and Arts Degree Programme: Film and Television

Specialisation option: Production

Instructor: Johanna Wartio, Title (lecturer)

This thesis studies casting director job description in reality TV’s pre-production. The thesis question is: what does a casting director’s job involve and how to find right people for reality TV? For this thesis professionals in the field were interviewed with a thematic interview.

The right kind of casting on reality TV determines whether a program becomes a success.

The people who perform on reality TV create drama with their own personalities and arouse emotions and interest in the viewers. To find them, a bold and people-friendly casting director is needed who dares to call strangers. A casting director is self-taught in the field, and they usually have good contacts and know where to find any kind of person.

Based on the data collected for the thesis and the interviews conducted, it can be concluded that the work of the casting director depends entirely on the format and production.

There are as many ways to handle casting as there are different programs.

Keywords: Casting, casting director, reality TV, pre-production

(4)

Sisällys

1 Johdanto 1

2 Keskeiset käsitteet 2

2.1 Tosi-tv 2

2.2 Casting 3

2.3 Tv-ohjelmaformaatti 4

2.3.1 Erilaisten ohjelmien casting 5

2.3.2 Formaateista voi myös oppia 5

2.4 Tuotannon vaiheet 7

2.4.1 Esituotanto 7

2.4.2 Tuotanto 8

2.4.3 Jälkituotanto 9

3 Työnkuva 10

3.1 Työn kesto 11

3.2 Koulutus työhön 13

4 Castingin vaiheet 14

4.1 Mistä lähdetään liikenteeseen 14

4.2 Hakemuksien läpikäynti ja ihmisten etsintä 14

4.3 Hakijoiden haastattelu ja koekuvaukset 16

4.4 Valinta 18

5 Erikoiset castingit 18

5.1 Supernanny, esimerkki hankalasta castingistä 18

5.2 Julkisuuden henkilöiden casting 20

6 Millainen ihminen sopii casting-koordinaattoriksi? 21 7 Casting-koordinaattorin yhteistyö muiden kanssa 23

8 Pohdintaa casting-opetuksesta koulussa 24

9 Yhteenveto 28

Lähteet 32

(5)

1 Johdanto

Tosi-tv on monelle katsojalle askel pois omasta arjesta. Olen monelta henkilöltä kuullut keskustelun aikana tai sosiaalisessa mediassa, että tosi-tv on mukavan

“hömppää” katseltavaa. Oman elämän huolet katoavat tunniksi, kun seuraa mitä Selviytyjät-ohjelmassa tapahtuu tällä viikolla. Työhuolet unohtuvat, kun jännittää Suurin pudottaja -kilpailuohjelmassa, miten kilpailijat pärjäävät viikon punnituk- sessa. Kahvilla keskustellaan ystävien kanssa, mikä pariskunta pilaa suhteensa ensimmäisenä Temptation Island -ohjelmassa.

Tosi-tv on niin koukuttavaa, että siitä on vaikea olla puhumatta, ja monesta for- maatista on tehty oma keskusteluohjelma, joka näytetään varsinaisen lähetyk- sen jälkeen. Esimerkiksi Temptation Island Suomi -ohjelman jälkeen esitetään Temptation Island Suomi Extra, ja Masked Singer Suomi -ohjelman jälkeen tu- lee Masked singer: Maskin takana. Tosi-tv-ohjelmaformaatteja on niin paljon, että kaikille löytyy jotain katseltavaa. Mutta mikä tekee tosi-tv:stä niin koukutta- vaa? Vastaus tähän on lyhyt ja ytimekäs: ihmiset kameran edessä.

Eri tosi-tv-ohjelmat ja niiden suosio riippuu alussa tietenkin myös formaatista, mutta tärkein avainsana hyvään tuotantokauteen pyörii kameroiden eteen valit- tujen henkilöiden ympärillä. Tiia Salinin opinnäytetyön otsikko kiinteyttää asian hyvin: “Jos sul on tylsii ihmisiä, niin eihän sitä kukaan jaksa katsoa” (Salin 2014). Paineet löytää juuri ne oikeat henkilöt ovat kovat, mutta onneksi tuotanto palkkaa itselleen casting-koordinaattorin, joka tietää mitä tekee.

Suoritin työharjoittelua Endemol Shine Finlandilla uudessa kilpailuformaatissa nimeltä LEGO Masters Suomi keväällä 2021. MTV Oy kuvailee ohjelmaa seu- raavasti hakijailmoituksessa epressi.com-sivuilla: “Ohjelmassa pareittain työs- kentelevät kilpailijat mittelevät toisiaan vastaan näyttävissä ja mielikuvitusta vaativissa LEGO-rakennushaasteissa” (Epressi.com 2020). Ohjelmaa oli mu- kava tehdä ja katsella sivusta, koska jokainen kilpailijapari oli erilainen ja toi oh-

(6)

jelmaan oman persoonallisuutensa. Casting oli mielestäni suoritettu todella hy- vin, ja se sai minut kiinnostumaan tästä aiheesta enemmän. Miten pystyisin löy- tämään täydelliset osallistujat tosi-tv:seen?

Opinnäytetyöllä on tarkoitus käydä läpi castingin kulmakivet, casting-koordinaat- torin työtehtävät sekä miten eri formaatit vaikuttavat henkilöiden valitsemiseen eri ohjelmien kohdalla. Opinnäytetyössä käsitellään myös, päättyvätkö casting- koordinaattorin työt yleensä ennen kuvauksia vai jatkuuko työ pidemmän aikaa.

Lopuksi pohdin myös, miksei Metropolian Elokuvan ja television koulutusohjel- massa opeteta castingin perusteita. Fiktiossa casting on oleellista, mutta mie- lestäni tosi-tv:ssä erityisen tärkeää ja omalaatuista fiktioon verrattuna. Opetuk- sessa prosessia ei kuitenkaan käsitellä omana asianaan. Mistä ihmisiä löytää ja kenet kannattaa valita?

Aineistoa on kerätty eri opinnäytetöistä, artikkeleista sekä haastattelemalla kahta casting-alan ammattilaista Jonna Moilasta ja Lola Odusogaa sekä tuotan- non lehtoria Annakaisa Sukuraa. Moilanen on tuottanut paljon tosi-tv -ohjelmia, kuten esimerkiksi Suurin pudottaja. Hän on myös hoitanut castingiä muun mu- assa LEGO Masters Suomi -ohjelmaan. Odusoga on taas hoitanut Supernan- nyn toisen kauden castingin ja toiminut monissa eri casting-tiimissä erinäisissä ohjelmissa. Kirjallisuutta aiheesta löytyy hyvin vähän. Lisäksi myös kokemuspe- räisenä lähteenä käytän työharjoitteluani LEGO Masters Suomi -ohjelmassa.

2 Keskeiset käsitteet

2.1 Tosi-tv

Laurie Ouellette selittää tosi-tv:n olevan epäselvä termi, joka kattaa käsikirjoitta- mattomat ohjelmat, joissa kilpailijoina ja osallistujina on tavallisia ihmisiä (Ouel- lette 2014, 4). Tosi-tv on myös viihdemuoto, jossa katsojat pääsevät itse vaikut- tamaan muun muassa äänestämällä omaa suosikkiaan jatkoon tai lähettämällä kommentteja ohjelmaan tekstiviesteillä tai internetin välityksellä (Ouellette 2014, 1). Ouellette puhuu myös siitä, kuinka halpaa ja nopeaa tosi-tv:n tekeminen voi olla verrattuna muihin ohjelmiin. Koska tosi-tv:ssä esiintyy tavallisia ihmisiä, ei

(7)

heille makseta erityisen paljoa palkkaa verrattuna esimerkiksi siihen, jos kaikki kilpailijat tai osallistujat olisivat kuuluisia näyttelijöitä (Ouellette 2014, 3).

Tosi-tv:n tarkoitus on herättää tunteita katsojassa. Mediatutkija Veijo Hietala kertoo Suomen Kuvalehden haastattelussa ihmisien olevan sosiaalisia eläimiä, joten on luonnollista, että tarkastelemme muita ja heidän toimintaansa eri tilan- teissa. Hietala Lisää myös, että ennen elokuvat veivät meidät toisen maailmaan ja tosi-tv:ssä näyttelijöiden sijalla on oikeita ihmisiä ja katsoja näkee heidän koko tunnekirjon (Majamaa 2009.). Välillä tunteet ovat negatiivisia ja välillä taas positiivisia. Mitä enemmän tosi-tv-ohjelmat herättävät tunteita, sitä enemmän niistä puhutaan työpaikalla kollegojen kesken tai kahvilla ystävien kanssa. Tästä voi syntyä ilmiö, johon itse pystyn samaistumaan. Esimerkiksi omassa tapauk- sessani Temptation Island Suomi on niin puhuttu ystäväpiirissä, että sitä on it- sekin pakko alkaa seuraamaan pysyäkseen keskusteluissa mukana. Kun jokin tosi-tv-ohjelma nostaa tunteita, se on yleensä riippuvainen kameran edessä nähtävistä ihmisistä.

2.2 Casting

Casting eli roolitus tarkoittaa henkilöiden ja näyttelijöiden valitsemista tiettyihin rooleihin, esimerkiksi elokuviin tai mainoksiin. Casting pätee myös tosi-tv:seen, vaikka siinä ei ole käsikirjoituksen mukaan mitään tiettyjä fiktiivisiä rooleja, mitä pitää täyttää. (Huuskonen 2007.) Vaikka tosi-tv:n castingissä ei etsitä roolihah- moja fiktion tapaan, on sielläkin kategorioita, mitkä tulee täyttää. Esimerkiksi ikä (18-25-vuotias tai yli 40-vuotias) ja ammatti (johtoportaan edustaja tai asiakas- palvelu) ovat asioita, jotka huomioidaan mahdollisimman erilaisen casting-koko- naisuuden luomisessa.

Tosi-tv:n castingissä haetaan mielenkiintoisia ja monipuolisia henkilöitä.

Yleensä tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ihmisiä eri taustoista.

Näin varmistetaan, että mahdollisimman moni katsojista pystyisi samaistumaan henkilöön tai kiinnostumaan hänestä.

(8)

Jazmin Kopotsha (2021) kirjoitti artikkelin “A Producer Tells Us How Reality TV Casting Really Works”, jossa hän haastatteli tuottajaa, joka on työskennellyt monessa eri tuotannossa casting puolella. Tuottajasta käytetään artikkelissa muunneltua nimeä Cora. Kopotsha kirjoittaa, että oikeiden ihmisten löytäminen voi viedä paljonkin aikaa. Yleensä oikeat ihmiset eivät ole niitä, jotka hakevat tosi-tv-ohjelmiin, vaan heitä joutuu etsimään. Tähän vaikuttaa muun muassa henkilöiden motiivi: haluavatko he mainetta vai myös jotain muuta? Artikkelissa Kopotsha ja Cora puhuvat vielä siitä, että vaikka tuottajien kuvauksiin olisi löy- detty sopiva henkilö tuhansien hakemusten joukosta, ei silti ole mitään var- muutta, kuinka tämä henkilö menestyy ohjelmassa. (Kopotsha 2021.)

Vaikka jokaiselta hakijalta selvitetään hakuprosessin aikana, miksi hän hakee kyseiseen ohjelmaan, toteaa Aino-Liisa Tuomisalo kuitenkin omassa opinnäyte- työssään, että nykymaailmassa on ihan hyväksyttävää, jos hakija haluaa ohjel- malta vain kuuluisuutta (Tuomisalo 2018, 21).

2.3 Tv-ohjelmaformaatti

Tv-ohjelmaformaatilla tarkoitetaan tiettyä runkoa ohjelmalle, joka voi olla todis- tetusti onnistunut muissa maissa (Baer 2008). Runko on erilainen riippuen oh- jelman tyylistä, esimerkiksi laulukilpailuohjelmat, kuten X-Factor ja American Idol ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia. Tuomarit ja kilpailijat esitetään, kil- pailija esiintyy, jonka jälkeen pohditaan jatkoon pääsemistä.

Jokaisessa ohjelmassa on kuitenkin oma twistinsä, joka erottaa sen muista ja tekee siitä oman formaattinsa. Esimerkiksi X-Factorissa ovat esillä soololaula- jien lisäksi myös duot ja ryhmät, kun taas American Idol on pelkästään soololau- lajille. Toinen suuri ero näiden kahden ohjelman välillä on myös kilpailijoiden ikähaarukassa. American Idol määrittää kilpailijan olevan 15–28-vuotias, kun taas X-Factor-formaatissa täytyy olla vain yli 12-vuotias. (The Week 2015.) Katarina Baer (2008) on kirjoittanut Helsingin Sanomiin “Mikä on tv-formaatti?”

-artikkelin, jossa hän avaa aihetta. Formaatti on kuin reseptiohje menestyssar-

(9)

jalle, ja sen sopimukseen kuuluu yleensä tarkka kuvaus ja ohjeet ohjelman te- koon, eli niin sanottu “raamattu”. Tämän lisäksi pakettiin kuuluu myös konsult- tiapua sekä jaksot alkuperäisestä ohjelmasta. Baer myös mainitsee Haluatko miljonääriksi -ohjelman olevan yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä formaa- teista. (Baer 2008.) Wikipedian mukaan kyseisen ohjelman variaatioita on esi- tetty yli sadassa eri maassa (Wikipedia 2021).

Kun joku formaatti on menestynyt alkuperäismaassaan, sitä aletaan myydä myös muihin maihin. Monesti muiden maiden tuotantoyhtiöt innostuvat osta- maan formaatin, koska heillä on todisteita sen menestyksestä yhdestä tai use- ammassa maassa ja koska menestys on etukäteen tiedossa, aletaan maksa- maan niin sanotusta brändistä. (Baer 2008.)

Baerin artikkelissa käy myös ilmi, että samalla kun tosi-tv:n suosio lähti nousuun 1990-luvun puolivälissä, myös formaattien myynti kasvoi eksponentiaalisesti (Baer 2008). Kyseessä oli formaattien synnyn kulta-aikaa. Syitä tähän oli muun muassa useampien kanavien synty, jotka tarvitsivat sisältöä ohjelmistoon sekä tuotantoteknologian kehitys (Baer 2008), eli samoilla panoksilla pystyttiin tuotta- maan tehokkaasti enemmän (Wikipedia 2017).

2.3.1 Erilaisten ohjelmien casting

Tietynlaiset formaatit tarvitsevat myös tietynlaisia henkilöitä kameran eteen.

Masterchef ruoanlaitto-ohjelma vaatii kilpailijoiksi henkilöitä, jotka osaavat jo en- tuudestaan kokata, The Voice -laulukilpailu hakee musikaalisesti lahjakkaita laulajia ja Maajussille morsian -deittiohjelmaan haetaan ihmisiä, jotka ovat val- miita rakastumaan kehä III:n ulkopuolella. Koko perheen ohjelmiin halutaan lempeitä persoonia ja aikuisten sarjoihin räiskyvämpiä.

2.3.2 Formaateista voi myös oppia

Anu Leena Koskinen on kirjoittanut artikkelin “Tosi-tv-sarjoja moralisoidaan hel- posti, vaikka tutkijan ja katsojien mukaan niistä voi myös oppia: Voi toimia pei- linä katsojille”, jossa hän on haastatellut tutkijatohtoria Pauliina Tuomea (Yle

(10)

2021). Nostan artikkelin esille tässä, koska Tuomella on siinä osuva näkökulma.

Tosi-tv pystyy toimimaan fiksusti toteutetulla formaatilla tabujen rikkojana ja niin sanottuna opettajana. (Koskinen 2021.)

Yllättävän moni kokee vielä muun muassa seksuaalisuudesta puhumisen ta- buna. Monet tosi-tv-formaatit ovat kuitenkin lähteneet haastamaan tätä teke- mällä siitä ohjelman, joka herättää katsojissa tunteita ja keskustelua. Tähän esi- merkkinä Sex Tape Suomi -parisuhde ohjelma. Ruutu.fi kuvailee tätä uskali- aaksi, intiimiksi, arastelemattomaksi ja herkäksi ohjelmaksi, jossa pureudutaan tavallisten suomalaisten parisuhteisiin ja erityisesti seksielämän ongelmiin (Ruutu.fi). Seksin puhuminen ohjelmassa on se normi eikä tabu. Monet katsojat olivatkin hieman hämmentyneitä, miten asiasta voidaan puhua meidän tv:ssä.

Monet tosi-tv-ohjelmat pyrkivät nykyään castingissä tuomaan esille muun suku- puolen edustajia ja eri seksuaalisuuksiin suuntautuneita henkilöitä. Temptation Island Suomen 2021 tuotantokaudella meille esiintyi Mitte, joka on käynyt läpi sukupuolenkorjausprosessin. Sitä ei ohjelmassa käyty erikseen läpi, mutta siitä uutisoitiin muun muassa Ilta-Sanomissa (Hapuli 2021.). Samalla kaudella esiin- tyivät avoimessa suhteessa olevat Anna ja VP, jotka rikkoivat tavallisen parisuh- teen rajoja. Monet pitivät heidän suhdettaan alussa outona, mutta kauden lop- pua kohti sitä alettiin jopa kannustamaan.

Muita tabuja, joita nousee mieleen, on miehen tunteiden näyttäminen. Riippuen henkilöstä ja ohjelman formaatista välillä eteen tulee herkkiä kohtia, joissa “mie- hen tulisi olla vahva ja maskuliininen”, mutta nykyään osataan näyttää myös tunteita ja antaa kyynelten virrata.

Tuomi puhuu artikkelissaan formaateista oppimisella siten, mitä eri formaattityy- pit voivat tarjota katsojalle. Ruoanlaitto-ohjelmasta katsoja voi saada uuden re- septin ja intoa ruoanlaittoon, kun taas sisustusohjelmasta katsojalle voi herätä uusia remontti-ideoita omaan kotiin tai mökille. Myös parisuhdeohjelmista voi oppia Tuomen mukaan ainakin mitä ei kannata tehdä. (Koskinen 2021.)

(11)

Tosi-tv:n käsikirjoittajilla on yleensä ohjelman jaksojen myötä tarkoituksena luoda jokaiselle, esimerkiksi kilpailuohjelmassa oleville finalisteille, oma draa- man kaari. Jokainen henkilö on kuvausten aikana muuttunut jotenkin, ja se näy- tetään yleensä sarjan viimeisessä jaksossa koosteen muodossa. Temptation Is- land Suomi -ohjelmassa juontaja Sami Kuronen kysyy tätä osallistujilta viimei- sellä iltanuotiolla. Monessa eri parisuhdeohjelmassa keskitytään yleensä viimei- sen jakson aikana henkilöiden henkiseen kasvuun ja siihen, mitä on mieltä ko- kemuksesta ja mitä on potentiaalisesti saanut siitä irti. Myös muille avautuminen omista ongelmista ja epäkohdista on tosi-tv:n hyviä puolia. Tämä henkinen kehi- tys ja avautuminen ovat minusta myös asioita, joista katsoja voi oppia. Itsek- käästä ihmisestä voi kuvausten aikana kuoriutua hyvin erilainen ihminen kuin alussa.

2.4 Tuotannon vaiheet 2.4.1 Esituotanto

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty -sanonta kuvaa erinomaisesti esituotannon tärkeyttä. Jos tulevaa tuotantoa ei suunnitella hyvin, voi kuvauksissa nousta esiin paljon ongelmia, jotka myöhästyttävät aikataulua ja kuluttavat työntekijöi- den hermoja. Ongelma voi olla yksinkertainen ja helposti selvitettävissä. Esi- merkiksi castingissä on hyvä selvittää esiintyjien taustat ennen kuin heidät vali- taan ohjelmaan, ettei ohjelma nouse uutisotsikoihin negatiivisessa mielessä vaikkapa osallistujan rikosrekisterin takia.

Esituotanto koostuu kahdesta eri vaiheesta: ideoinnista sekä niiden toteuttami- sen suunnittelusta. Aluksi ideoidaan mahdollisimman paljon ja tähdätään tähtiin.

Lassi Savolan mukaan tämä vaihe on tuotantokaaren luovin vaihe. (Savola 2017.) Vaikka kyseessä olisikin tuttu formaatti ja rakenne, käsikirjoittajat yrittä- vät aina kirjoittaa uusia käänteitä. Kilpailuformaateissa tähän hyvinä esimerk- keinä on, että jaksossa on julkisuuden henkilö vieraana tai joukkueita/tiimejä se- koitetaan. Kaikki suunnitellaan etukäteen; miten katsojia sekä kilpailijoita voisi

(12)

hämmentää ja saada siitä irti lisää jännitystä ja draamaa. On myös hyvä muis- taa, että yksin syntyy hyviä ideoita, mutta porukassa niistä saadaan hiomalla vielä parempia. (Savola 2017.) Varsinkin, kun porukka muodostuu tuottajasta, käsikirjoittajasta ja ohjaajasta. Ideoinnin jälkeen kaikkien ideoiden joukosta vali- taan parhaimmat. Päätökseen vaikuttaa muun muassa budjetti (kuinka paljon ideaan menisi rahaa), toteuttamiskelpoisuus ja kuinka idea uppoaisi kohderyh- mään. (Savola 2017.)

Kun ideat on sovittu, voidaan niiden toteutusta alkaa suunnittelemaan. Tuotan- non koosta riippumatta on hyvä tehdä listat etukäteen siitä, mitä kaikkea ku- vauksissa tullaan tarvitsemaan, mitä kaikkea halutaan kuvata ja missä kuvataan mitäkin. (Savola 2017.) Myös tosi-tv tarvitsee käsikirjoituksen. Käsikirjoituk- sessa on ohjelman rakenne ja sisältöehdotuksia esimerkiksi haastattelukysy- myksien muodossa. Käsikirjoituksen purku avaa paremmin, mitä kunkin osaston tarvitsee käsikirjoituksen mukaan hankkia tai suunnitella. Jos käsikirjoituksessa lukee ”kilpailijat kerääntyvät nuotion ääreen”, se tarkoittaa sitä, että lavastuksen tai tuotantotiimin täytyy miettiä, miten se toteutetaan, ja hankkia nuotio kuvauk- siin. Purkuun merkitään kaikki lavastuksesta, puvustuksesta, rekvisiitasta, ka- meroiden määristä ja paikoista ihan esiintyjien ja eläimien kohtauksiin asti. Huo- lellisesti tehty purku varmistaa, että kaikki tulee hankittua ja ongelma-alueet pal- jastuvat, jolloin niihin pystytään keksimään ratkaisuja aikaisemmin. (Väisänen.) Kun kaikki on suunniteltu ja aikataulutettu etukäteen, voi huoletta siirtyä seuraa- vaan vaiheeseen eli kuvauksiin.

2.4.2 Tuotanto

Itse kuvausvaihe on yksinkertainen: silloin kuvataan kaikki, mitä on esituotan- nossa suunniteltu. Mikäli esituotannossa ei ole ollut tarpeeksi aikaa valmistau- tua kuvauksiin, on kuvauksissa enemmän juoksemista ja keskeneräisten asioi- den hoitamista. Kuvaukset ovat koko tuotannon kallein vaihe, sillä silloin on eni- ten työryhmää paikalla, palkkoja on eniten maksettavana ja kuvauspaikka sekä kuvauskalusto maksavat paljon.

(13)

Tuotannon kesto riippuu yleensä formaatista. Temptation Island Suomen ku- vaukset kestävät 30 päivää (Ruohisto 2018), kun taas The Voice of Finland -oh- jelmassa kuvataan monta kuukautta karsintoja ennen kuin päästään live jaksoi- hin (Sopanen 2021). Samankaltaiset formaatit seuraavat yleensä samoja raken- teita myös kuvausaikatauluissa: deittailusarjoja kuvataan kovempaan tahtiin pie- nellä aikavälillä, ja laulukilpailuilla on yleensä erikseen karsinta- ja live jaksojen kuvaukset suuremmalla aikavälillä.

Reality-ohjelmien kuvauksissa rakennetaan ohjaamo, missä on useita eri moni- toreja, joista näkyy kaikkien kameroiden kuvat samaan aikaan. Näin tuottaja, ohjaaja, käsikirjoittaja sekä toimittajat ja kuvaussihteerit näkevät koko ajan, mitä tapahtuu ja missä. Kuvaussihteerien työ on kuvauksissa tärkeämpää kuin voisi kuvitella. Suorittaessani ensimmäistä harjoitteluani LEGO Masterin kuvauksissa kyselin paljon kysymyksiä kuvaussihteerin työstä kyseisessä tuotannossa. Ku- vauksissa kilpailijat suorittavat yhtä tehtävää useita tunteja monena eri päivänä.

Leikkaajilla ei ole tarpeeksi resursseja katsoa kaikkia materiaaleja, joten ku- vaussihteerit merkkaavat kaikki tärkeimmät kohdat ylös aikakoodeittain. Jos he eivät merkkaa ylös jotain tapahtumaa, se tuskin päätyy leikkausversioonkaan.

2.4.3 Jälkituotanto

Kuvausten päättyessä siirrytään jälkituotannon pariin. Jälkituotannossa tehdään kuvatusta ja äänitetystä materiaalista valmis teos.

Leikkaaja aloittelee leikkausta ja näyttää raakaleikkausversioita ohjaajalle ja tuottajalle niin kauan, kunnes he saavat kuvalukon. Kuvalukko tarkoittaa sitä, ettei kuvaleikkaukseen tule enää mitään muutoksia ja voidaan siirtyä eteenpäin äänituotantoon. Kuvalukossa oleva leikkausversio annetaan värimäärittelijälle, äänisuunnittelijalle sekä säveltäjälle. Säveltäjä on myös voinut tehdä työnsä jo etukäteen.

Jälkituotannon tahti voi erota eri ohjelmien välillä huomattavasti. Monet ohjelmat kuvataan ensin ja sen jälkeen leikkaajat leikkaavat omien työaikojensa puit-

(14)

teissa jaksot valmiiksi. Tästä poiketen Love Island Suomi -sarjaa kuvattiin syk- syllä 2021 Espanjassa ja jaksot tulivat Suomeen katsottaviksi jo seuraavana päivänä vain 24 tunnin viiveellä. Suorat monikameratuotantojen lähetykset, esi- merkiksi Putous ja Big Brother, mixataan live-kuvavirralla suoraan lennosta suo- raan lähetykseen eli leikataan suoraan katsojien televisioihin. Heidän jälkityöai- kansa onkin huomattavasti lyhyempi.

Jälkituotantoon kuuluu myös ohjelman markkinointi. Sosiaalinen media on mah- dollistanut paljon uusia eri kanavia, joiden kautta ohjelmia voi mainostaa, kuten esimerkiksi Facebook ja Instagram. Perinteisempiä markkinoinnin tapoja ovat itse ohjelmaa lähettävä tv-kanava ja sanomalehdet, kuten Ilta-Sanomat ja Ilta- lehti. Nämä toimivat hyvinä mainoskanavina kohusarjoille, kuten Temptation Is- land Suomi.

3 Työnkuva

Seuraaviin lukuihin 3–7 olen haastatellut alan ammattilaisia, jotka ovat työsken- nelleet viime aikoina castingin parissa.

Jonna Moilanen toimii pääsääntöisesti tuottajana, mutta on päässyt hoitamaan tuotantoihin myös castingiä. Moilanen on tuottanut tosi-tv sarjoja muun muassa Suurinta pudottajaa ja Ex on the Beach Suomien ja hoitanut castingiä Myyrän ensimmäiselle tuotantokaudelle sekä LEGO Masters Suomi -kilpailureality-oh- jelmaan. Häneltä sain kattavaa tietoa niin casting-koordinaattorin roolista kuin aiheesta tuottajan näkökulmasta.

Lola Odusogalla on monen vuoden kokemus castingistä. Hän on hoitanut cas- tingiä niin julkisuuden henkilöille kuin tavallisille kansalaisille ja tietää parhaim- mat tavat ottaa heihin yhteyttä. Odusoga on hoitanut castingiä yksin muun mu- assa Supernanny Suomien 2. tuotantokaudelle. Odusoga on työskennellyt pit-

(15)

kään osana casting-tiimejä tai tuotantopäällikön kanssa eri tuotannoissa, esi- merkiksi Kimpassa, Sinkut paljaana, Gladiaattorit ja Onnenpyörä sekä Sukuni salat -ohjelman esicastingissä.

Moilanen kertoo casting-koordinaattorin työn olevan hyvin monialaista. Hänen mukaansa castingin lisäksi tärkein työtehtävä on huolehtia, että esiintyjät sopi- vat sisältöön ja ovat sitä, mitä ohjelmaan vaaditaan. Tämän lisäksi hän pitää myös huolen esiintyjistä. Esiintyjien kanssa tulee käydä läpi millaiseen ohjel- maan he ovat tulossa. Moilanen kertoo, casting-koordinaattorin täytyisi pysyä tilanteen päällä kaikkien esiintyjien kanssa ja, että aina on hyvä olla myös niin sanottuja B-vaihtoehtoja, mikäli joku esiintyjistä päättääkin perua paikkansa oh- jelmassa. Tuottajat tekevät esiintyjien kanssa sopimukset mutta kokonaiskuva esiintyjistä ja sen käytännön pyörittäminen pitäisi kokoaika pysyä casting-koor- dinaattorilla hallussa (Moilanen 21.1.2022).

3.1 Työn kesto

Moilanen kertoo, että casting-koordinaattorin työn aloitus riippuu hyvin paljon siitä, minkälainen ohjelma on kyseessä, mutta usein hän aloittaa työnsä samoi- hin aikoihin kuin tuottajakin. Esicasting on aloitettu jo ohjelman myyntivai- heessa, mikäli koko ohjelma on riippuvainen siitä, minkälaiset ihmiset tähdittä- vät ohjelmaa. Tällöin castatut henkilöt ovat niin sanottuja esimerkkejä, keitä olisi mahdollisuus saada mukaan (Odusoga 11.4.2022). Odusoga kertoo myös, että kun varsinainen tilaus ohjelmasta on jo olemassa, aletaan tekemään vasrinaista castingiä. Vaikka se tehdään esicastingin pohjalta, se ei välttämättä toteudu sel- laisenaan (Odusoga 11.4.2022). Moilasen esimerkki tähän on, että jos ohjel- maan halutaan tiettyjä julkisuuden hahmoja, täytyy ohjelman myyntivaiheessa tietää, ovatko he vapaina ja saadaanko heidät kiinnitettyä ohjelmaan. Toisena esimerkkinä Moilanen kertoo, että jos kyseessä on kokonaan uusi ohjelma Suo- messa, casting-koordinaattorin tai tuotannon casting-apu joudutaan kartoitta- maan etukäteen. Moilanen kuitenkin toteaa lopuksi, että tavanomaisempaa on,

(16)

kun ohjelma on jo tilattu ja casting aloitetaan varhain esituotannon kanssa. Cas- ting-koordinaattori on pääsääntöisesti kuvauksien loppuun asti mukana huoleh- timassa esiintyjistä toimien yhteyshenkilönä kilpailijoille (Moilanen 21.1.2022).

Odusoga (26.1.2022) taas kertoo, että casting-tekijän työn kesto on täysin tuo- tantokohtaista, ja hän arvioi, että kaikki tuotannot ovat olleet hänelle eri pituisia.

Odusoga kertoo olleensa ajoittain mukana myös vain tuotannon esicasting vai- heessa, joskus ainoastaan casting-vaiheessa, joka saattaa loppua ennen ku- vauksia. Odusoga on myös, että joskus joku toinen on aloittanut esicastingin ennen kuin itse tulee siihen mukaan ja välillä castingiä jatketaan kuvauksien käynnystymisen jälkeenkin lähes kuvausten loppuun asti (Odusoga 11.4.2022).

Tästä voikin päätellä, ettei ole olemassa yhtä oikeaa työn kestoa, kun puhutaan castingin tekemisestä.

Työn kaarta pidentää esicastingin ja itse tuotannon välinen aika, mikä

Odusogan mukaan voi olla vuosikin. Kun ohjelma saa vihreää valoa kanavalta ja aikataulut varmistuvat, voi sama casting-koordinaattori jatkaa työtä tai tilalle tulla toinen, joka lähtee varmistelemaan esicastingissä valittujen henkilöiden ai- katauluja ja etsimään uusia henkilöitä heidän tilallensa, joille aikataulu ei käy.

Odusoga mainitsee, että casting-tekijän työt loppuvat toisinaan siihen, kun ku- vaukset alkavat. Esimerkiksi jos kaikkia esiintyjiä tarvitaan jo ensimmäisestä jaksosta alkaen, jolloin casting on oltava valmis, voi työ jatkua vielä kuvauksiin muun muassa kilpailijakoordinaattorina tarpeen mukaan.Poikkeuksena tähän ovat formaatit, jossa joka jaksossa on uudet ihmiset, kuten esimerkiksi Super- nanny, tai kun joka jaksossa saapuu uusia ihmisiä. Tällöin Odusogan mukaan kokonaiscasting ei ole vielä välttämättä valmis, jolloin täytyy olla kuulolla ja rea- goida siihen, minkälaisia esiintyjiä tarvitaan seuraavaksi. Koska kuvaukset ovat jo käynnissä, pitää samaan aikaan vielä varmistella muilta osallistujilta, että ovathan he edelleen vielä mukana. Odusoga toteaa loppuun kuitenkin, että yleensä esiintyjä- tai kilpailijakoordinaattori hoitaa tämän työn. Työtehtävät kul- kevat myös hyvin käsi kädessä, eli sama ihminen voi hoitaa molempia ja jatkaa myös kuvauksiin asti (Odusoga 26.1.2022).

(17)

3.2 Koulutus työhön

Moilanen (21.1.2022) kertoo, että Suomen parhaimmat casting-ihmiset ovat itse oppineet työhön. Alalle kuitenkin pääsee, jos on ihmisläheinen, kiinnostunut ih- misistä ja omaa hyviä kontakteja. Casting-koordinaattori voi tulla tuotantoon myös eri casting firmojen kautta, esimerkiksi Noblevents ja Helsinki Casting.

Myös Odusoga on alalle itse oppinut. Hän kertoo tehneensä työelämässä paljon rekrytointia eri työrooleihin, mikä käytännössä on jo roolituksen hoitamista.

Odusoga huomauttaa casting sanasta muodostuvan harhakuvan, joka luo mo- nelle mielikuvan, että hakijat vain kävelevät sisään ja tunnin päästä kaikki esiin- tyjät olisi valittu. Tätä se ei kuitenkaan ole, vaan castingiä hoidetaan samoilla ta- voilla kuin mitä tahansa työpaikkarekrytointia. Odusoga toteaa samankaltaisiksi piirteiksi tietyt kriteerit ja määrän, joka milloinkin halutaan, kuinka paljon otetaan haastatteluihin, minkälaisia kandidaatteja halutaan tai ei haluta. Suurin ero näi- den kahden välillä on kuitenkin, että ohjelman castingiä hoitaessa joutuu myös etsimään hakijoita suuremmalla volyymilla kuin työpaikkarekrytoinnissa

(Odusoga 26.1.2022).

Pienemmissä tosi-tv-tuotannoissa castingiä voi tehdä tuottaja ja tuotantopääl- likkö, mutta Moilanen kertoo, että isommissa ja erikoisemmissa tuotannoissa usein casting ulkoistetaan muun muassa yllä mainittuihin yrityksiin Noblevents ja Helsinki Casting. On siis tuotantoja, jotka pärjäävät ilman casting-koordinaat- toria. Moilanen kertoo, että monella castingiä hoitavalla ihmisellä on omat vah- vuusalueet. Osalla on hyvät kontaktit, kun etsitään deittiohjelmiin sinkkuja ja jot- kut tuntevat paremmin esimerkiksi maanviljelijöitä. Kontaktit auttavat tuottajaa valitsemaan sopivan casting-koordinaattorin itselleen (Moilanen 21.1.2022).

(18)

4 Castingin vaiheet

4.1 Mistä lähdetään liikenteeseen

Moilanen kertoo ensimmäisen tehtävän olevan perehtyminen kyseiseen ohjel- maan, johon castingiä ollaan tekemässä. On hyvä selvittää, onko ohjelmaa tehty aikaisemmin Suomessa tai muissa maissa, koska niiden tuotantokausista saa hyvän kuvan siitä, minkälaisia esiintyjiä ohjelmaan haetaan. Moilanen ker- too, että katsoessaan LEGO Mastersin muiden maiden jaksoja, hän pani mer- kille, etteivät kaikki kilpailijat olleet legon rakentajia vaan paikalla oli myös arkki- tehtejä ja luovan alan ihmisiä, jotka eivät ole välttämättä rakennelleet legoilla paljon (Moilanen 21.1.2022).

Odusogalla on sama lähtökohta, jonka jälkeen käydään tuottajan ja joskus myös ohjaajan kanssa läpi minkälaisia henkilöitä casting kokonaisuuteen halu- taan. Myös kanava voi olla jo tässä vaiheessa mukana kommentoimassa omaa näkökulmaa siitä, ketä halutaan mukaan. Odusogan mukaan näistä ideoista tehdään suunnitelma, mitä lähdetään tavoittelemaan. Odusoga kuitenkin huo- mauttaa, että suunnitelma muokkaantuu kuitenkin matkan varrella (Odusoga 26.1.2022)

4.2 Hakemuksien läpikäynti ja ihmisten etsintä

Monista ohjelmista pyörii paljon yleistä hakua, ja lähestulkoon kaikista ohjel- mista pyörivät myös casting-mainokset tv:ssä, radiossa ja netissä eri kanavilla.

Siksi on tärkeää tehdä hyvissä ajoin hakemuspohja, jonka kautta ihmiset pääse- vät hakemaan ohjelmaan mukaan. Mainoksien ja sosiaalisen median kautta Odusogan (26.1.2022) sekä Moilasen (21.1.2022) mukaan tulee todella paljon hakemuksia.

Odusoga toteaa, että ohjelmasta riippumatta muista erottuva hakemus kiinnittää castingissä huomion, ja aluksi hakemuksista etsitäänkin asioita, jotka sulkevat

(19)

mahdollisesti hakijan kokonaan pois tai päinvastoin siirtävät suoraan kiinnosta- vien joukkoon. Kun hakemuksia tulee paljon, pitää myös nopeasti huomata ha- kemuksesta, onko hakija oikeasti kiinnostunut ohjelmasta vai onko hakemus lä- hetetty vain vitsillä. Vitsillä lähetettyjä hakemuksia lähetetään Odusogan mu- kaan yllättävän paljon. Toinen hyvä huomio, jonka Odusoga nostaa esiin hake- musten läpikäymisestä, on sen tarkastaminen, onko kaikkiin kysymyksiin vas- tattu. Hakija, joka ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, ei anna itsestään sellaista ku- vaa, että olisi erittäin innokas osallistumaan ohjelmaan. Hakemuksia läpi- käydessään Odusoga etsii myös sitä henkilöä, joka tuo ohjelmaan jotain, mitä kukaan muu ei tuo, kuten esimerkiksi ulkoinen olemus, ikä, elämäntarina tai ko- kemus. Odusoga kuitenkin mainitsee, että valituksi tuleminen ei tarkoita, että hakija olisi muita niin sanotusti parempi, vaan sekin riippuu siitä, keitä muita on jo valittu. Jokaisen esiintyjän tulee erottua toisistaan (Odusoga 26.1.2022).

Kun on suunnitelma, minkälaisia persoonia ohjelmaan halutaan, aloitetaan ih- misten kartoitus. Odusoga (26.1.2022) kertoo, että tähän vaiheeseen on hyvä tehdä myös toivetavoite, mitä piirteitä ja ominaisuuksia lähdetään etsimään, kuinka montaa osallistujaa tarvitaan, ja myös suunnitelma, mitä kautta niitä hae- taan. Esimerkiksi pitääkö liittyä jonkun osa-alueiden kuten lapsiperheiden tai puutarhurien Facebook-ryhmiin tai muihin yhteisöihin.

Jos kaikkia esiintyjiä ei löydy harrastuspiireistä tai suurista yhteisöistä, Moilanen (21.1.2022) kertoo seuraavan vaiheen ihmisten etsinnässä olevan niin sanottu täsmäcasting. Odusoga (26.1.2022) selittää käsitteen seuraavasti: Haetaan niin sanotusti tiettyä henkilöä ilman, että tiedetään ketä haetaan. Casting voi olla siis melkein valmis, mutta jostain kategoriasta puuttuu vielä esimerkiksi joku am- matti, joka tulee täyttää. Kriteerejä voi olla myös paljon. Tällöin ihmisiä etsitään muun muassa Facebookin ja Instagramin kautta tai voi kysyä ystäviltä, tunteeko kukaan heidän ystäväpiireistään jonkun, joka sopisi haettuun kuvaukseen. Moi- lasen (21.1.2022) mukaan sosiaalinen media on muokannut casting-prosessia.

Esimerkiksi Tinder-deittisovellus on tullut vahvasti deittiohjelmien castingiin mu- kaan.

(20)

Kontaktointi on Moilasen (21.1.2022) mukaan helpointa aloittaa viestien lähettä- misellä ja myöhemmin jutella kiinnostuneiden kanssa lisää puhelimitse. Hän esittelee, millä asialla on liikkeellä ja kertoo ohjelman nimen tai jos ei ohjelman nimeä saa vielä sanoa ilmaisee sen esimerkiksi ”uusi seikkaluohjelma, johon et- sitään kilpailijoita”.

4.3 Hakijoiden haastattelu ja koekuvaukset

Moilanen kertoo heti alkuun, että haastattelut riippuvat hyvin paljon ohjelmasta ja voivat vaihdella paljon. Haastattelussa hakijat saattavat joutua tekemään eri- laisia tehtäviä tai kuvaamaan itseään. Osassa ohjelmia haastatteluprosessit ovat kokonaan salassapitosopimuksen alla. Moilasen mukaan on myös formaat- teja, joissa on tarkat säännöt, kuinka haastattelujen casting tulee tehdä. Niin paljon kuin on ohjelmia, on myös eri haastatteluprosesseja (Moilanen

21.1.2022).

Haastatteluiden tekemisessä on useita vaiheita, jotka myös riippuvat siitä, mikä ohjelma on kyseessä. Moilanen kertoo, että osan kanssa on etähaastatteluita, osan kanssa kuvataan paikan päällä, osaa haastatellaan koekuvauksissa ja ihan laidasta laitaan. Osissa haastatteluja on myös mukana psykologi ja mah- dollinen lääkärintarkastus. Moilanen selittää nämä vaiheet siten, että kaikilla pi- tää olla turvallista olla kuvauksissa, niin henkisesti kuin fyysisesti. Moilanen ker- too hakijan käyvän läpi noin 1–3 haastattelun vaihetta ennen kuin tulee valituksi (Moilanen 21.1.2022).

Hakijasta saa myös paljon irti pelkällä puhelinsoitolla Odusogan mukaan, mutta aina pitäisi päästä näkemään kasvotusten millainen ihminen on. Puheluilla Odusoga saa fiiliksen hakijoista, kuulee miten he puhuvat, ja voi karsia pois niitä, jotka ovat hiljaisia, vähäpuheisimpia eivätkä uskalla vastata kysymyksiin yhtä rohkeasti kuin muut. Odusoga myöntää, että välillä tulee pettymyksiä ja yl- lätyksiä hakijoista, kun heidät näkee kasvotusten, koska hakijasta on jo luotu mielikuva puhelin ja hakemuksen perusteella. Esimerkiksi joku, jota ei alun pe- rin aiottu valita, osoittautuukin mahtavaksi. Haastattelussa Odusoga kiinnittää

(21)

huomionsa siihen, kuinka hakija ottaa tilan haltuun, hänen energiaansa, kat- sooko silmiin ja miten hakija keskittyy tilanteeseen (Odusoga 26.1.2022).

Odusogan (26.1.2022) mukaan voi mennä kauankin, ennen kuin hakijat tava- taan kasvotusten. Voi olla, ettei yksittäisiä koekuvauksia voida järjestää, jolloin pitää odottaa, kunnes isompi määrä ihmisiä on kasassa. Tämän takia valintojen teko voi olla hidasta.

Koekuvauksissa tärkeintä on selvittää, kuinka hakija toimii kameran edessä.

Moilanen (21.1.2022) kertoo, että kameran kanssa selvitetään, miten hakija pu- huu kameran edessä ja kuinka hän reagoi siihen. Moilanen myös huomauttaa, että osa hakijoista voi olla keskusteltaessa tosi mukavia ja normaaleja, mutta kameran edessä alkaa jännittää liikaa.

Odusoga kertoo, että Supernannyn koekuvaukset järjestettiin hakijoiden omissa kodeissa, koska tämä toimii myös kuvauslokaationa. Koekuvauksissa täytyi nähdä koko perhe ja heidän ongelmansa heidän omassa ympäristössään, joista perhe on jo etukäteen maininnut. Ongelmien näkeminen on tärkeää, koska Odusogan mukaan jotkut haluavat ohjelmiin niin kovasti, ettei todellisuus vastaa sitä, mitä hakemuksessa on väitetty. Supernannyn kaltaisen ohjelman kannalta on kuitenkin kriittisen tärkeää, että perheissä näkyy ongelmia mihin voi tarttua kiinni, jotta ammattilainen voi niitä ratkaista. Odusoga mainitsee vielä, että koe- kuvauksissa on myös välillä huomattu perheen sisällä uusia ongelmia, joita perhe ei ole kertonut hakemuksessa tai joista se ei välttämättä edes tietoinen.

Nämä saattavat olla sekä tuotannolle parempia että perheelle tärkeämpiä on- gelmia, joita ratkaista (Odusoga 26.1.2022).

Odusogan (26.1.2022) toinen esimerkki koekuvauksista on Gladiaattorit-oh- jelma, jossa esiintyjinä toimii kehonrakentajia ja urheilijoita. Gladiaattorit-koeku- vauksissa oli tärkeää nähdä, miten gladiaattoriksi haluttu henkilö toimii ja puhuu kameran edessä ja minkälainen fiilis hakijasta tulee, mutta myös minkälainen fyysinen kunto hänellä todellisuudessa on ja mihin kaikkeen hän pystyy.

(22)

Casting-koordinaattorin rooli koekuvauksissa riippuu myös siitä, minkä ohjelman koekuvaukset ovat kyseessä. Moilasen (21.1.2022) mukaan casting-koordinaat- tori voi olla kokonaan vastuussa koekuvauksista ja haastatella hakijoita tai sitten ainoastaan järjestää koekuvaukset. Paikalla voi koordinaattorin sijaan olla haas- tattelemassa ohjaaja, tuottaja tai käsikirjoittaja. Tämäkin riippuu siitä, minkälai- nen ohjelma on kyseessä.

4.4 Valinta

Valinnan tekee viime kädessä kanava, joka on tilannut ohjelman, mutta siihen vaikuttaa hyvin paljon castingin kokonaisuus.

Odusoga kertoo, että hakija saattaa olla todella hyvä ja koekuvaukset ovat men- neet erittäin hyvin, mutta kokonaisuuden kannalta on loppujen lopuksi valittava kuitenkin joku muu, jotta saadaan tietty kategoria täytettyä tai päinvastoin ei lii- kaa jostain tietystä kategoriasta. Castingin kokonaisuuden kannalta on siis tär- keää, että löytyy esiintyjiä, jotka ovat eri näköisiä, ikäisiä, pituisia, eri amma- teista ja tuovat erilaista sisältöä. Vaikka Odusoga ei pidä kategorisoinnista yh- tään, se on välttämätöntä castingissä, koska katsojien pitää erottaa esiintyjät toisistaan ja onnistunut casting tuo jokaiselle katsojalle jotain, mihin voisi sa- maistua ja mistä kiinnostua (Odusoga 26.1.2022).

5 Erikoiset castingit

5.1 Supernanny, esimerkki hankalasta castingistä

Välillä kuitenkin oikeiden ihmisten löytäminen voi olla haastavaa, ja tähän sopi- vaksi esimerkiksi sopii Supernanny-ohjelma, johon tarkoituksena on löytää pul- maisia perheitä. Suomalaiset eivät kovin usein halua myöntää muille omia on- gelmiaan varsinkaan televisiossa, joten ohjelman casting oli hankalampaa. Su- pernanny-ohjelman ensimmäinen tuotantokausi oli Odusogan ensimmäinen castingtyö osana casting-tiimiä, ja toisella tuotantokaudella hän hoiti itse castin- gin.

(23)

Odusogan mukaan ohjelman casting vaiheessa vastaanotettuja hakemuksia käytiin läpi ja kartoitettiin, minkälaisia ongelmia ja perheitä olisi tulossa ja sitä kautta millaisia hakijoita oli paljon ja mitä puuttui. Vaikka ohjelmaan tuli hake- muksia, piti kuitenkin hakea paljon myös hakemuksien ulkopuolelta. Odusoga painottaa, ettei pidä luottaa pelkästään hakemuksiin vaan käyttää kaikki keinot niiden ihmisten löytämisessä, jotka tarvitsevat apua ja saavat sen avun vielä tv:ssä koko kansan silmien alla (Odusoga 26.1.2022).

Suunnitelmaan piti siis tehdä muutoksia ja miettiä, miten sanaa saadaan liik- keelle ja kuinka perheitä löydetään. Koska kyseessä oli uusi formaatti Suo- messa, kukaan ei vielä tiennyt, miten se toteutetaan, ja ajatukset täyttyivät mie- likuvista, jotka ovat joko oikeita tai todella vääriä. Odusoga toteaa ensimmäisien kausien castingin olevan aina vaikeaa, mutta kun ohjelmaa on jo esitetty, myö- hemmissä kausissa on jo huomattavasti helpompi löytää ihmisiä (Odusoga 26.1.2022).

Odusoga kertoo, että ohjelmaa varten tehtiin flyereitä ja niitä jaeltiin tapahtu- missa, joissa oli paljon ihmisiä. Kavereille ja kavereiden kavereille soiteltiin, lii- tyttiin kaikkiin Facebook-ryhmiin, jotka liittyivät jotenkin perheisiin, lapsiin tai tu- leviin lapsiin. Myös toisella kaudella Odusoga liittyi uusiin Facebook-ryhmiin, vei flyereitä eri kaupunkien kauppojen ilmoitustauluille, tapahtumiin ja myös päivä- koteihin. Tavoitteena oli saada Supernanny -hakumainos näkymään kaikkialla, missä olisi myös lapsiperheitä (Odusoga 26.1.2022).

Odusoga kertoo, että Supernannyn casting-vaiheessa piti myös miettiä seuraa- via asioita, jotka vaikuttivat siihen, millaisia perheitä ohjelmaan tulisi valituksi.

Yksi tärkeä kriteeri oli, että perheillä täytyi olla ongelma, mihin pystyttiin anta- maan apua siinä ajassa, kun ohjelmaa kuvataan. Hakemuksista piti myös saada selville, mikä perheen konkreettinen ongelma on, eikä ympäripyöreä ”meillä nyt vaan on vaikeaa kotona” ole tarpeeksi selkeä. Myös perheiden koko ja sijainti vaikuttivat valintoihin. Odusoga toteaa, ettei kannata valita kymmentä helsinki- läisperhettä, koska siinä ei saada tarpeeksi variaatiota Suomen mittakaavassa (Odusoga 26.1.2022).

(24)

Odusogalle castingistä vielä vaikeampaa teki kuvauslupien saaminen. Koska ketään ei saa kuvata ilman lupaa, täytyy jokaisen kanssa kirjoittaa siitä sopi- mus. Alaikäisen sopimuksen allekirjoittavat molemmat vanhemmat, eli jos toi- nen vanhemmista päättää, ettei hänen lastansa saa kuvata tv:seen, ei perhettä voida valita ohjelmaan. Odusogan mukaan halukkaita olisi ollut paljon, mutta osa sopimuksista jäi puuttumaan. Ongelmista huolimatta Odusoga kuitenkin piti Supernannyn tekemisestä hyvin paljon. Oikeiden perheiden löytäminen oli lo- pulta todella palkitsevaa (Odusoga 26.1.2022).

5.2 Julkisuuden henkilöiden casting

”Julkkiksien” eli julkisuuden henkilöiden casting hoidetaan hyvin eri tavalla kuin

”taviksien” eli tavallisien henkilöiden. Odusoga (26.1.2022) kertoo, etteivät julki- suuden henkilöt koskaan hae itse hakemuksilla mihinkään ohjelmaan vaan hei- hin otetaan yhteyttä.

Julkisuuden henkilöistä tulee myös miettiä, mistä ja miksi hän on tunnettu sekä minkälainen hänen imagonsa on tällä hetkellä. Eri ohjelmissa on taustoilla ja sen hetkisellä maineella isompi merkitys kuin toisissa. Odusogan mukaan näi- den lisäksi castingiin vaikuttaa myös, mitä muita ohjelmia ja projekteja häneltä on mahdollisesti tulossa ja miltä kanavilta. Odusoga kertoo, ettei toisille kana- ville vahvasti profiloituneita ja niillä työskenteleviä henkilöitä voi ensisijaisesti ajatella toisen kanavien ohjelmiin. Kanavat ovat hyvin omistushaluisia kasvois- taan (Odusoga 26.1.2022). Omakohtaisesta kokemuksesta olen myös huoman- nut samojen kasvojen pyörivän samoilla kanavilla, ja siitä oppinut myös tunnis- tamaan kanavien kasvot.

Odusoga kertoo kanavan ja tuottajan tekevän ensisijaiset valinnat siitä, ketä lähdetään lähestymään ensin. Casting-koordinaattorilla on kuitenkin hyvä olla itsellään realistinen lista niistä, joiden hän tietää lähtevän ohjelmaan mukaan (Odusoga 26.1.2022).

Odusoga kumoaa kaikki uskomukset siitä, että julkisuuden henkilöiden casting olisi helppoa. Hän kertoo julkisuuden henkilön miettivän aina omaa imagoaan:

(25)

mitä hän saa ohjelmalta ja miltä näyttää siinä sekä kauanko se kestää. Casting- koordinaattorille vaikein kysymys on kuitenkin, keitä muita ohjelmaan tulee.

Odusogan mukaan jokainen julkisuuden henkilö arvioi itsensä jollekin julkisuu- den tasolle eikä välttämättä halua olla jonkun tietyn julkisuuden henkilön kanssa samassa ohjelmassa. Tämä tapahtuu Odusogan mukaan hyvin usein. Kun julki- suuden henkilö kiinnostuu ohjelmasta, täytyy tietää, ketä muita ohjelmaan on tu- lossa ja se on Odusogan mukaan asia, jota ei tietenkään aina voi kertoa

(Odusoga 26.1.2022).

Julkisuuden henkilöiden yhteydenotossa tulee olla Odusogan mukaan tarkka, miten sen tekee. Hänen mukaansa, jos yhteydenoton tapa särähtää jotenkin tai se, miten heitä puhuttelee, saattaa saada suoraan ”ei kiitos” -vastauksen. Julki- suuden henkilöä kannattaa pyytää ohjelmaan mukaan niin kuin koko ohjelma riippuisi juuri hänestä. Odusoga kuitenkin muistuttaa, ettei koskaan saa kuiten- kaan luvata mitään, mitä ei pystytä toteuttamaan esimerkiksi, jos on kyse vasta esicastinginstä (Odusoga 26.1.2022).

Odusoga (26.1.2022) kertoo myös, että pahimmillaan noin sadasta puhelusta kymmenen sanoo, että kiinnostaa jollain tavalla, ja loput sanovat suoraan, ettei- vät ole kiinnostuneita. Tähän voi vaikuttaa formaatin olevan uusi ja vieras tai haastava ja julkisuuden henkilö kokee sen olevan epäedullista julkisuutta itselle.

Pakkaa sekoittaa vielä se, että kanavalta ja tuottajalta pitää saada hyväksyntä niille, joita ohjelma saattaisi kiinnostaa. Odusoga muistuttaa kuitenkin, että on myös ohjelmia, joihin julkisuuden henkilöt ilmoittavat itsensä ja omasta haluk- kuudesta olla tulevaisuudessa mukana ohjelmassa.

6 Millainen ihminen sopii casting-koordinaattoriksi?

Moilasen mielestä on tärkeää, että casting-koordinaattori on ihmisläheinen, tu- lee toimeen kaikenlaisten persoonien kanssa ja omaa hyvän ihmistuntemuksen.

Toinen hänen mielestään hyvä asia casting-koordinaattorissa on hyvät kontak- tit. Moilanen ei kuitenkaan tällä tarkoita, että puhelimen pitäisi olla täynnä kai-

(26)

kenlaisia ihmisiä, vaan että casting-koordinaattorilla olisi ajatus siitä, mistä esiin- tyjiä voisi etsiä ja mitä kanavia käyttää riippuen siitämihin ohjelmaan castingiä tarvitaan. Moilasen mielestä on myös hyvä osata pitää monta rautaa tulessa ja omata hyvät hermot, ettei mene paniikkiin heti, jos sopivia esiintyjiä ei tunnu löy- tyvän (Moilanen 21.1.2022).

Moilanen myös muistuttaa, että on ohjelmia, jossa casting ole helppo työteh- tävä. Voi tulla paljon peruutuksia tai muita ongelmia, joten paineen alla työsken- telyä voi olla hyvinkin paljon. Moni hakija saattaa myös alkaa epäröimään osal- listumistaan, ja Moilasen mielestä hyvä casting-koordinaattori osaa ihmislukutai- doilla miettiä, miksi hän alkoi epäröimään. Eikö hän saa töistä vapaata vai eikö tämä vain ole hänen juttunsa? Tähän Moilanen liittää casting-koordinaattorin hyvät neuvottelutaidot, joita tarvitaan paljon (Moilanen 21.1.2022).

Odusoga lisää neuvottelutaitoihin vielä hyvän tilannetajun liittyen siihen, miten ketäkin kannattaa lähestyä ja toimia missäkin tilanteessa. Hän nostaa myös hy- vät haastattelutaidot esille. Aina ei voi lukea paperista suoraan kysymyksiä ko- valla vauhdilla vaan pitää osata myös kuunnella vastauksia ja etsiä niiden vä- listä asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Odusogan vinkki haastatteluihin on antaa hakijoiden vain puhua, siten saa myös eniten tietoa heistä (Odusoga 26.1.2022).

Muita adjektiiveja, joilla Moilanen kuvaa casting-koordinaattoria, ovat rohkea ja reipas. Casting-koordinaattorin pitää uskaltaa tarttua puhelimeen ja lähestyä ih- misiä. Ihmistuntemusta ja hienovaraisuutta tarvitaan myös, kun täytyy hoitaa castingiä esimerkiksi laihdutusohjelmiin, kuten Suurin pudottaja. Hyvä casting- koordinaattori osaa kysyä ohjelmaan ylipainoisia ihmisiä loukkaamatta kenen- kään tunteita (Moilanen 21.1.2022).

Moilanen kertoo, että hän on päässyt työskentelemään monen hyvän casting- ihmisen kanssa ja niitä löytyy Suomesta paljon. Hän myös kertoo, että castingiä pääsee harjoittelemaan tuotannon eri työtehtävissä. Moilanen on itse pääsyt en-

(27)

simmäisen kerran hoitamaan castingiä tuotantoassistenttina, kun hän hoiti julki- suuden henkilöitä vierailemaan Putoukseen. Moilanen myös huomauttaa, että kaikissa tuotannon työtehtävissä voi ajoittain joutua jossain määrin hoitamaan castingiä. On se sitten esiintyjien, vierailevien tähtien tai yleisön hoitamista (Moilanen 21.1.2022).

7 Casting-koordinaattorin yhteistyö muiden kanssa

Moilanen kertoo casting-koordinaattorin tekevän yhteistyötä eniten tuottajan, kä- sikirjoittajan ja ohjaajan kanssa. Heidän kanssaan ideoidaan ja keskustellaan ohjelman sisällöstä, johon casting vaikuttaa suuresti. Moilasen mukaan casting- koordinaattori esittelee omat ehdotukset ohjelman castingiin ja tuottaja, käsikir- joittaja ja ohjaaja tekevät omat päätöksensä ja lähtevät viemään niitä eteenpäin muun muassa kanavalle (Moilanen 21.1.2022).

Moilanen (21.1.2022) kertoo myös, etteivät ohjaaja ja käsikirjoittaja välttämättä ole vielä casting-vaiheessa vahvasti mukana. Hän kertoo myös, että Suurin pu- dottaja ohjelmassa ei ollut erillistä casting-henkilöä vaan Moilanen teki tuotta- jana vastaava tuottajan kanssa casting-päätökset.

Odusoga kertoo tehneensä castingiä enemmän tuottajan kuin ohjaajan kanssa.

Hän kertoo, että ohjaaja saattaa olla casting vaiheessa vielä kiinni toisessa tuo- tannossa, ja koska casting tapahtuu varhaisessa vaiheessa esituotantoa, on vä- lillä pakko aloittaa ilman ohjaajaa. Myös käsikirjoittaja voi jo olla palkattu, mutta tulee ohjaajan kanssa myöhemmin mukaan esituotantoon, kun casting on jo aloitettu. Odusoga toteaa, että tämäkin on hyvin tuotantokohtaista ja on myös ollut tuotantoja, joissa hän on esittänyt omia casting-valintojaan ja toiveitaan isommalle ryhmälle (Odusoga 26.1.2022).

Tuottajan kanssa Odusoga on tehnyt tiivisti yhteistyötä. Hän mainitsee, että castingiä voi tehdä kotona etänä sekä toimistolla tuottajan kanssa, jolloin tämä jatkuvasti perillä siitä, missä mennään castingin suhteen. Odusoga kertoo, että tuotannosta ja tuottajasta riippuen osa tuottajista kertoo suoraan mitä haluaa

(28)

eikä heitä välttämättä kiinnosta, ketkä ovat sanoneet ei, ja toiset tuottajat halua- vat palaveerata yhdessä useasti, kuulla miten castingillä menee ja ideoida yh- dessä uusia suunnitelmia. Odusoga kuitenkin pitää siitä, että hän on ajan ta- salla siitä mitä tuottaja haluaa, koska se korreloi hyvin sitä, mitä myös kanava haluaa. Jos tuottajalta ei kuulla suunnan vaihdoksesta castingissä, casting- koordinaattori etsisi tietämättään vääriä henkilöitä (Odusoga 26.1.2022).

Odusogan mukaan on myös hyvin tuotantokohtaista, että casting-koordinaattori on suoraan yhteydessä kanavaan omista ehdotuksista. Odusogan mukaan cas- ting ehdotukset menevät yleensä tuottajan kautta kanavalle, mutta on myös mahdollista jossain tuotannoissa olla suoraan yhteydessä kanavaan (Odusoga 26.1.2022).

Käsikirjoittajan kanssa Odusoga on tehnyt yhteistyötä vain Supernanny ohjel- massa. Käytyään koekuvauksissa perheiden luona Odusoga sai paljon uutta tietoa, minkä halusi käydä nämä käsikirjoittajan kanssa läpi: saadaanko tästä mitään? Koska kyseessä oli akuutti ja vaikea casting, Odusoga halusi mahdolli- simman paljon vastakaikua kaikilta, myös käsikirjoittajalta, varmistaakseen, että hänellä on kaikki tarvittava informaatio työskentelyyn (Odusoga 26.1.2022).

8 Pohdintaa casting-opetuksesta koulussa

Casting on yksi tosi-tv:n tärkeimmistä raaka-aineista menestyvään ohjelmaan.

Casting on kuitenkin myös fiktiivisissä elokuvissa ja sarjoissa hyvin tärkeä.

Vaikka casting on hyvin oleellinen osa esituotantoa, sitä ei kuitenkaan suoranai- sesti opeteta elokuva- ja tv-linjalla. Oman kokemukseni mukaan castingin ka- saaminen on hankalaa, jos ei etukäteen tunne ketään kiinnostunutta tai tiedä mistä niitä etsiä. Olisin olettanut koulussa olevan edes lyhyt casting-luento, mistä lähteä etsimään näyttelijöitä. Mitä pitäisi tehdä, että casting-opetusta saa- taisiin opintosuunnitelmaan mukaan, vai onko se edes mahdollista?

Haastattelin Annakaisa Sukuraa, joka toimii tuotannon lehtorina Metropolian elokuva- ja tv-linjalla. Hän kertoo, että jokainen opettaja suunnittelee itsenäisesti

(29)

opintojaksojen toteutuksen opintosuunnitelmaan kirjattujen oppimistavoitteiden puitteissa. Hän on linjannut tärkeäksi opettaa muun muassa tuotantoprosessin kokonaisuuden ymmärtäminen, tuotantovälineiden ominaispiirteiden tunteminen ja opitun asian soveltaminen. Castingiä ei erikseen opeteta, mutta se käydään läpi esituotannon käsikirjoituksen purun yhteydessä ja jokaisen projektin omien casting-tarpeiden mukaan. Niin kuin kameraosasto purkaa käsikirjoituksen ku- viksi, purkaa casting-koordinaattori sen teoksessa tarvittaviksi esiintyjiksi ja roo- leiksi (Sukura 14.2.2022).

Sukura painottaa, että opintosuunnitelman 240 opintopisteestä puhtaasti teo- reettista tuotannon opetusta Tuotannon perusteet -kurssilla (5 opintopistettä), jolla käydään pintapuolisesti tuotantoa läpi, ja Tuotannon opinnot -kurssilla (15 opintopistettä), jolla taas hypätään suoraan syvään päätyyn. Tämän lisäksi tuo- tantoa opetetaan muiden projektiopintojen yhteydessä. Sukura on omilla tun- neillaan pyrkinyt keskittymään tuotannon kokonaisuuteen sekä työn tekemi- seen, joten castingiä ei ole suoranaisesti käyty läpi. Kuitenkin monella eri kurs- silla on jouduttu tekemään castingiä eri videoihin, ja näissä hän on aina auttanut ja neuvonut kuinka toimia (Sukura 14.2.2022).

Kuten opinnäytetyössäni on mainittu useaan otteeseen, casting riippuu hyvin paljon siitä, mikä tuotanto ja formaatti on kyseessä. Niin paljon kuin on erilaisia ohjelmia, on myös erilaisia tapoja hoitaa casting. Kuitenkin kaikissa on samoja piirteitä, mistä aloitetaan. Mitä keinoja on löytää ihmisiä, keitä valitaan ohjel- maan ja keitä ei. Peruspiireet castingistä pitäisi jokaisen tietää, mikäli se tulee joskus jossain tuotannon työtehtävässä vastaan. Myös castingiin liittyvät työroo- lit ja castingin ulkoistaminen ovat käsitteitä, joita koulussa ei ole avattu. Sukura (14.2.2022) kommentoi työnimikkeiden opettamisesta, että Elokuvan ja televi- sion tutkinto-ohjelmassa valmistutaan medianomeiksi, joilla on valmiuksia työs- kennellä eri tehtävissä av-tuotannoissa. Tutkinto-ohjelmasta ei valmistuta tiettyi- hin tehtävänimikkeisiin. Oppimisprojekteissa opiskelijat harjoittelevat tuotannon eri tehtäviä, mutta medianomiopintoihin kuuluvat harjoittelujaksot (30 opintopis- tettä) ovat opiskelijalle oppimistilaisuuksia, joissa hän voi perehtyä erilaisten työnimikkeiden tehtäviin ammattituotannoissa. Oma kokemukseni tuotannon

(30)

puolen työnimikkeistä on myös se, että ne voivat vaihdella fiktioiden ja tosi-tv:n tuotantojen välillä hyvin paljon, esimerkiksi tuotantopäällikkö voi olla toisessa tuotannossa tuotantokoordinaattori tai tuottaja. Mihinkään kiveen ei ole kirjoi- tettu suoria sääntöjä, mitä mikäkin työnimike pitää sisällään.

Oman kokemukseni mukaan yksi parhaista tavoista oppia on tuoda alan am- mattilainen pitämään luentoa opiskelijoilla. Ammattilainen tietää parhaiten, mi- ten tällä hetkellä esimerkiksi castingiä hoidetaan. Tämä tapa ei veisi opettajalta turhaa aikaa perehtyä aiheeseen, vaan opiskelijat voivat itse esittää heitä kiin- nostavia kysymyksiä. Tämä on varmasti koulun puolesta budjettikysymys. Re- sursseja on rajoitetusti, mutta nykymaailmassa, missä meillä on Zoom, Teams ja muut etäyhteyspalvelut saatavilla, voisi jotain olla järjestettävissä. Sukura (14.2.2022) kertoo, että vierailevan puhujan palkkaaminen on resurssikysymys.

Kuinka käy, jos valmistumisen jälkeen työnantaja antaa työtehtäväksi hoitaa oh- jelman esiintyjille tuuraajia tai auttaa löytämään peruutuksien tekijöille korvaavat kilpailijat? Todennäköisesti ei mitään pahaa. Googlen ihmeellisestä maailmasta löytyy aina neuvoja ja kollegoilta sekä ystäviltä voi aina kysyä, tuntevatko he ke- tään, ja sillä pääsee alkuun. Voi olla, että ihmiset, jotka ovat laatineet elokuva- ja tv-linjan opetussuunnitelman, ovat kokeneet, ettei casting olisi tarpeeksi tär- keä asia opettaa koulussa. Niin kuin Moilanenkin kertoi monen casting-koordi- naattorin olevan itseoppinut, ja ehkä tämän takia sitä ei erikseen opeteta kou- lussa. Sukura (14.2.2022) kertoo myös, ettei koulusta valmistuta ammattilaisina vaan varsinainen ammattitaito tarttuu vasta kokemuksen myötä.

Casting ulkoistetaan usein sekä tv:ssä että elokuvissa tuotannon ulkopuolelle eri casting yrityksiin. Tämä voi olla yksi syy, miksei koulussa aihetta käydä läpi.

Casting-yrityksillä on jo entuudestaan hyvät kontaktit, ja tämä varmasti säästää tuotannolta aikaa muihin työtehtäviin.

Kokemukseni mukaan fiktiivisien elokuvien ja sarjojen casting on helpompaa kuin tosi-tv:n. Siinä palkataan näyttelijöitä rooleihin, kun taas tosi-tv:ssä esiinty- vien omat persoonat ovat itse draaman lähteitä. Roolihahmojen draaman kaari

(31)

tiedetään käsikirjoituksessa jo etukäteen, mutta tosi-tv:ssä esiintyjät vaikuttavat itse myös hyvin paljon omaan kehittymiseensä ohjelman aikana. Vaikka fiktiivi- sien tuotantojen casting on rakenteellisesti helpommin opetettavissa, ei sitä- kään käydä fiktiokurssilla läpi. Sukuran (14.2.2022) mukaan fiktiokurssilla käy- dään läpi, minkälainen casting-callin tulisi olla ja minne sitä voi jakaa. Kokemuk- seni mukaan tärkein oppi Sukuralta kurssin aikana oli ”kuinka ottaa yhteyttä am- mattinäyttelijöihin”. Aiheesta ei ollut erillistä virallista luentoa vaan lehtori itse antoi neuvoja opiskelijoiden ongelmiin. Myöskään lasten castingin eroavaisuuk- sia ei opintosuunnitelman mukaan käydä läpi, mutta Sukura on neuvonut siinä- kin aina tarvittaessa, kun opiskelijat ovat aiheesta kysyneet.

Castingin opetuksen lisääminen opintosuunnitelmaan vaatisi Sukuran (14.2.2022) mukaan Metropolialta lisää resursseja elokuva- ja tv linjalle.

Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen ja tutkiminen on tarjonnut minulle mahdolli- suuden perehtyä tosi-tv:n castingiin. Casting on kiinnostanut minua lähtien, kun ensimmäisen kerran huomasin, ettei se ole helppo tehtävä. Tämä opinnäytetyö tarjosi kuitenkin minulle tutkia aihetta ja haastatella alan ammattilaisia, joilla on tuoreinta tietoa siitä, mitä parhaillaan otetaan huomioon, mistä hakijoita löytää sekä kenet valitaan ja miksi. Ennen kaikkea opin erilaisten formaattien castin- gista, kuinka ne voi erota toisistaan hyvinkin paljon ja millaisia piirteitä casting- koordinaattorilla olisi hyvä olla. Tutkiessani aihetta suurin pohdinnan aiheeksi nousi kuitenkin, millä työnimikeellä casting-tekijää kuvaisi parhaiten. Se sai ai- kaan kaikkien haastateltavien kanssa pohdiskelevia keskustelua. Aluksi puhut- telin työnimikettä casting-päällikkönä, mutta se ei tuntunut oikealta tai yleisesltä nimitykseltä ammattilaisille. Casting- koordinaattori tuntui olevan jo lähellä, mutta sekään ei ole aina pätevä. Casting tuntuu olevan niin laaja alue tosi- tv:ssä, että tuotannossa kaikki saattaa jopa tehdä sitä. Castingille on useita eri työnimikkeitä tai se upotetaan toisen työnimikkeen sisään esimerkiksi tuottaja tai tuotantopäällikkö voi olla ainoita, jotka hoitavat castingiä. Muissa työroo- leissa tämä on selkeämpää esimerkiksi kuvaajat kuvaa ja käsittelee kameraa.

(32)

9 Yhteenveto

Katsojissa tunteita herättävän tosi-tv:n suosio riippuu hyvin paljon formaatista ja ennen kaikkea ohjelman castingistä. Kukaan ei halua nähdä tylsiä ihmisiä kilpai- lemassa toisiaan vastaan, vaan katsojat janoavat draamaa ja jännitystä omaan elämään. Casting-koordinaattorin työ tuotannossa on siis tärkeää, jotta ohjel- maan löytyy sekä katsojille että kanavalle sopivia ihmisiä.

Casting-koordinaattorin työhön kuuluu esiintyjien etsimisen lisäksi varmistaa, että he sopivat ohjelman sisältöön. Pitää myös huolehtia, että esiintyjät tuntevat ohjelman konseptin ja pysyä tilanteen päällä kaikkien esiintyjien ja vierailevien tähtien kanssa. On myös hyvä muistaa, että aina kaikki ei mene niin kuin eloku- vissa ja varautua niin sanotuilla B-vaihtoehdoilla, jos joku esiintyjä päättääkin perua osallistumisensa viime hetkellä. Casting-koordinaattorin työ pyörii siis esiintyjien ympärillä.

Casting-koordinaattorin työn kesto riippuu hyvin paljon siitä, mikä tuotanto ja formaatti on kyseessä. Hän saattaa aloittaa työnsä jo silloin, kun ohjelmaa vasta esitellään kanaville esicastingin muodossa. Casting-koordinaattori selvittää esicastingissä muun muassa ihmisien kartoittamista. Jos on kyseessä uusi oh- jelmaformaatti, hän alkaa kartoittamaan, löytyykö Suomesta tarpeeksi ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita osallistumaan ohjelmaan. Myös julkisuuden henkilöt tulee varmistaa erikseen, saadaanko heidät kiinnitettyä ohjelmaan. Kun ohjelma on tilattu, varsinainen casting voidaan aloittaa.

Casting-koordinaattori voi jatkaa töitä vielä kuvauksiin asti, jolloin hän huolehtii kilpailijoista tai hänen työnsä voi päättyä esituotantoon, kun kaikki esiintyjät on lyöty lukkoon ja varmistettu. Työn lopetusajankohta riippuu täysin siitä, millainen tuotanto on kyseessä. Jokaisessa formaatissa kaikkia esiintyjiä ei tarvita ensim- mäisessä jaksossa, esimerkiksi vierailevia tähtiä. Tällöin kuvausten aikana koordinaattori pystyy myös hoitamaan castingiä.

(33)

Casting-koordinaattoreille ei ole erillistä koulutusta, vaan he ovat itse oppineet työhön. Menestyväksi casting-koordinaattoriksi pääsee, jos omaa hyviä kontak- teja tai tietää, mistä tietynlaisia ihmisiä löytää. Castingin hoitaminen on myös jatkuvaa haastattelemista, joten sekin taito on tärkeä.

Casting-koordinaattorin ensimmäinen työtehtävä on perehtyä ohjelmaan ja tu- tustua vanhoihin tai toisten maiden tekemiin tuotantokausiin. Tällä tavalla hä- nelle aukeaa parhaiten, minkälaisia ihmisiä ohjelmaan tarvitaan. Tämän jälkeen lähdetään suunnittelemaan casting-kokonaisuutta, jossa on mukana myös tuot- taja ja välillä itse ohjaajakin. Kokonais-castingin suunnitelman perusteella läh- detään etsimään ihmisiä.

Myös kanava haluaa ohjelmaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä niin, että jokainen kategoria tulisi täytettyä. Castingissä tulee siis huomioida, että oh- jelmaan saadaan eri ikäisiä, taustaisia ja sukupuolisia ihmisiä eri ammateista ja elämäntavoista. Näin ohjelmasta tulee mielenkiintoisempi ja jokaiselle katsojalle löytyisi oma suosikkiesiintyjä, jota kannustaa omalta kotisohvalta.

Ohjelmista laitetaan casting mainoksia tv:seen, radioon ja mahdollisimman mo- neen eri sosiaalisen mediaan. Tätä kautta saadaan paljon hakemuksia, jotka käydään läpi. Hakemuksia läpikäydessä etsitään niitä, jotka erottuvat muiden joukosta. Onko hän vastannut kaikkiin kysymyksiin? Onko hän oikeasti kiinnos- tunut ohjelmasta vai hakenut mukaan vain vitsillä. Hakemuksista etsitään haki- joista myös asioita, jotka erottavat heidät muista, esimerkiksi kokemuksella, ul- konäöllä tai iällä.

Hakemusten lisäksi ihmisiä pitää etsiä. Casting-koordinaattori etsii ihmisiä liitty- mällä ohjelman aiheisiin liittyviin Facebook-ryhmiin ja muihin suuriin yhteisöihin.

Muita tapoja on myös laittaa ilmoituksia ohjelmasta kauppojen ilmoitustauluille ja etsiä sinkkuja Tinderistä.

Kun casting on melkein valmis mutta joukosta puuttuu vielä jonkun kategorian edustaja, esimerkiksi yli 40-vuotias, aloitetaan täsmäcasting. Täsmäcastingissä

(34)

haetaan tiettyä henkilöä tietyillä ominaisuuksilla ilman, että tiedetään, ketä hae- taan. Tässä vaiheessa casting-päällikkö voi käydä läpi kaikki ystävänsä ja tut- tunsa, jos joku heistä olisi tai tietäisi jonkun kuvaukseen sopivan henkilön.

Castingin haastatteluvaiheet ovat hyvin erilaisia tuotannoista riippuen. Prosessi voi alkaa puhelin- tai etähaastattelulla, mutta hakijat tulee aina tavata kasvotus- ten. Haastatteluissa hakijat voivat joutua tekemään tehtäviä, kuvaamaan itse- ään tai jotain muuta, mitä ohjelman formaatti voi hakijalta vaatia. Haastatte- luissa voi olla myös mukana psykologi ja lääkärintarkastus. Haastatteluissa ja koekuvauksissa karsitaan vähäpuheisempia, jotka eivät uskalla vastata kysy- myksiin, ja niitä, jotka eivät osaa olla kameran edessä niin luontevasti kuin toi- set. Kameran edessä jännitys saattaa olla hakijalle liikaa, eikä hän pysty enää ollemaan itsensä. Haastatteluissa on myös tärkeää varmistaa, ettei hakija ole liioitellut itseään hakemuksessa esimerkiksi omasta fyysisestä kunnostaan.

Julkisuuden henkilöt eivät itse hae mihinkään ohjelmaan, vaan heihin pitää olla suoraan yhteydessä. Heidän castingissä tulee miettiä, minkälainen heidän ima- gonsa on juuri sillä hetkellä, mistä hädät on tunnettu ja ovatko he toisen kana- van keulakuvana. Casting-koordinaattorilla on mukanaan realistinen lista julki- suuden henkilöistä, joiden hän tietää lähtevän ohjelmaan mukaan. Tuottaja ja kanava tekevät kuitenkin lopulliset päätökset siitä, keitä ohjelmaan pyydetään mukaan. Julkisuuden hahmot ovat tarkkoja siitä, mihin ohjelmaan lähtevät mu- kaan. He haluavat tietää, keitä muita ohjelmaan osallistuu, ja sen mukaan arvi- oida, haluavatko lähteä ohjelmaan mukaan, vaikka ohjelma itse olisikin heille kiinnostava. Julkisuuden henkilöjen castingissä ei saa menettää toivoaan, vaikka joutuisi kuulemaan paljon kieltäviä vastauksia.

Hyvä casting-koordinaattori ei pelkää ottaa puhelinta käteen, soittaa tuntematto- mille ja saada heidät hakemaan ohjelmaan mukaan. Työ on hyvin ihmiskes- keistä, joten hyvä ihmistuntemus ja kaikkien kanssa toimeen tuleminen on tär- keä piirre. On myös hyvä, että casting-koordinaattori on omatoiminen ja tietää, mistä minkäkinlaisia ihmisiä voisi etsiä. Työ on paljon käytännön pyörittämistä, joten hyvät hermot tulee olla, ettei mene paniikkiin. Hyvällä ihmislukutaidolla

(35)

casting-koordinaattori huomaa, jos esiintyjä alkaa epäröimään omaa osallistu- mistaan ohjelmaan, ja hyvillä neuvottelutaidoilla hän saa tämän myös jäämään.

Haastatteluvaiheessa neuvottelutaitojen lisäksi tarvitaan hyvä tilannetaju siitä, miten haatattelu tulisi aloittaa ja jatkaa siitä. Haastattelutaidoista yksi tärkeim- mistä on antaa hakijan puhua mahdollisimman paljon ja itse keskittyä kuuntele- miseen.

Suomesta löytyy paljon taitavia casting-koordinaattoreita. Casting voidaan ul- koistaa myös tuotannon ulkopuolelle eri casting-yrityksille. Myös tuotannon eri työrooleissa voi päästä kokeilemaan ja harjoittelemaan castingin hoitamista muun muassa studioyleisön castingillä. Tämä on hyvä, koska castingiä ei kou- lussa erikseen opeteta, mutta onneksi siihen pääsee paremmin tutustumaan työelämässä.

(36)

Lähteet

Baer Katarina 2008. Mikä on tv-formaatti. HS artikkeli 4.3.2008 https://www.hs.fi/talous/art-2000004552769.html (luettu 11.10.2021)

epressi.com 2020. Internetsivut

https://www.epressi.com/tiedotteet/musiikki-ja-viihde/mita-sina-rakentaisit-mil- joonalla-lego-palikalla-lego-masters-suomi-saapuu-mtvlle-haku-ohjelmaan-on- auki-nyt.html (luettu 12.10.2021)

Hapuli Noora 2021. Mitte, 21, on Temptation Island Suomen historian ensim- mäinen transsukupuolinen – on tuttu tv-katsojille Kadonneen jäljillä -sarjasta.

Ilta-Sanomat 28.1.2021. https://www.is.fi/viihde/art-2000007767260.html (luettu 12.10.2021)

Huuskonen Matti 2007. Roolitus oli ennen “käästingiä” HS artikkeli 12.1.2007 https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000004453281.html (luettu 11.10.2021)

Kopotsha Jazmin 2021. A Producer Tells Us Hoe Reality TV Casting Works 26.8.2021 https://www.refinery29.com/en-gb/reality-tv-casting (luettu

11.10.2021)

Koskinen Anu Leena 2021. Tosi-tv-sarjoja moralisoidaan helposti, vaikka tutki- jan ja katsojien mukaan niistä voi myös oppia: "Voi toimia peilinä katsojalle".

YLE artikkeli 16.9.2021 https://yle.fi/uutiset/3-12102517 (luettu 11.10.2021) Majamaa M. 2009 Mediatutkija Veijo Hietala: Tosi-tv ruokkii tirkistelyn himoa Suomen Kuvalehti. 30.11.2009 https://suomenkuvalehti.fi/jutut/politiikka-ja-ta- lous/mediatutkija-veijo-hietala-tosi-tv-ruokkii-tirkistelyn-himoa/ (luettu 3.4.2022)

Ouellette Laurie 2014, A Companion to Reality Television: Theory and Evi- dence, John Wiley & Sons, Incorporated. ProQuest Ebook Central,

http://ebookcentral.proquest.com/lib/metropolia-ebooks/detail.action?do- cID=1565908

(37)

Ruohisto Wilma 2020. Ensikertaa kulissien takaa: Näin Temppareita oikeasti tehdään, Ilta-sanomat artikkeli 19.11.2020 https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art- 2000007626743.html (luettu 27.10.2021)

Ruutu.fi, Sex Tape Suomi

https://www.ruutu.fi/ohjelmat/sex-tape-suomi (luettu 12.10.2021)

Salin Tiia 2014. Jos sul on tylsii ihmisiä, niin eihän sitä kukaan jaksa kattoo: Nä- kökulmia tosi-tv:n roolitukseen -opinnäytetyö

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405158156

Savola Lassi 2017, Videotuotanto – videokuvausten suunnittelu. 8.5.2017 https://www.kuulu.fi/blogi/videotuotanto-videokuvauksen-suunnittelu/ (luettu 12.10.2021)

Sopanen Viivi 2021, Kilpailija The Voice of Finland 2018. Whatsapp-haastattelu 27.10.2021

The Week. 2015. The X Factor vs. American Idol: 6 key differences -nettiartik- keli 9.1.2015 https://theweek.com/articles/481595/x-factor-vs-american-idol-6- key-differences (luettu 12.10.2021)

Tuomisalo Aino-Liisa 2018. Käsikirjoituksen rooli tosi-tv:ssä -opinnäytetyö https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/149159/Tuomisalo_Aino- Liisa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Väisänen Minna Käsikirjoituksen purku aikatauluksi

https://minnavaisanen.com/elokuvanesituotanto/kasikirjoituksenpurku/ (luettu 12.10.2021)

Wikipedia 2017. Tuotantomahdollisuuksien käyrä

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuotantomahdollisuuk- sien_k%C3%A4yr%C3%A4&oldid=16777720 (luettu 12.10.2021)

(38)

Wikipedia 2021. Who wants to be a millionaire.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Who_Wants_to_Be_a_Million- aire%3F&oldid=1049198413 (luettu 12.10.2021)

Viittaukset

Outline

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Työ on usein monitahoista: päällekkäiset projektit (Huttunen kertoo työn alla olevan usein 4-5 projektia yhtä aikaa), palaverit (Luoma ”inhoaa” palavereja, koska kokee

Kun työn aloitus vaatii edellisen tai muun työn valmistumista tai työtä ei pysty suoritta- maan ensimmäisen momentin ehdon mukaisesti, on työ aloitettava, kun muut työt sen

Muidenkin tosi-tv-ohjelmien ja -formaattien hämmentämille kirjaa voi suositella, joskin kannattaa pitää mielessä, että tosi-tv (reality tv) on Big Brother

kaksi ensimmäistä kysymystä liittyvät kiin- teästi toisiinsa. Bkt:n kasvu riippuu työvoima- panoksen ja työn tuottavuuden kasvuista. työ- voimapanoksen määrä vuorostaan riippuu

Samoi- hin aikoihin, kun Knetia kirjoitti artikkelinsa (1988), ei-länsimaiset musiikki- kulttuurit alkoivat saavuttaa ennen näkemätöntä suosiota Euroopassa ja Poh-

We conclude that it is a small but consistent antler casting overlap between barren and pregnant/lactating females, indicating that the control mechanism for casting of antlers is

Virallisesti joukkueenjohtajat olivat ko- kouksessa kaikkien tehtävien pisteytysjärjestelmät hy- väksyneet, mutta käytännössä olen joukkueenjohtaja- na usein kokenut, etten

Historian jatko-opiskelija on oppinut löytämään asioista positiiviset puolet: "Kurssikirjojen aakkostus hyppelee hyllystä toiseen siten ettei sitä koskaan opi ulkoa --->

Sen laskelman mukaan ehdotettu lainsäädäntö aiheuttaisi Suomessa toimivalle vähittäiskau- palle sääntelyn täytäntöönpanovuonna noin 25 miljoonan euron lisäkustannukset ja

Toisaalta pitää muistaa, että kokemukset ja näkemykset unionin hallinnosta ovat koordinaattorin kautta välittyneitä, sillä tavallinen osallistuja ei juuri asioi komission

Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortin mukaan (2018 a) koordinaattorin tulee huolehtia, että kaikki suunnittelijan tarkistuslistassa olevat kohdat löytyvät

Liikunnanopettajan rooliksi nähtiin koordinaattorin tehtävät, joka pitäisi koulun liikunnallistamisen lankoja käsissään, mutta toteuttaisi toimintaa yhteistyössä

Device type eli laitetyyppi kertoo, minkälainen Bacnet-tuote on kyseessä esimerkiksi B-OWS on valvomo-ohjelmistoprofiili (BACnet Operating Workstation), B-BC on alakes-

The electrodes embedded into housings: (a) Peak electrode with PLA plate; (b) Ag/AgCl- coated polymer electrode before the second casting; (c) Gold electrode before the second

The electrodes embedded into housings: (a) Peak electrode with PLA plate; (b) Ag/AgCl- coated polymer electrode before the second casting; (c) Gold electrode before the second

Tavallisimmin työn imua on tutkittu Bakkerin ja Schaufelin mallin (2008) lähtökohdista hyödyntäen TV-TV mallia. Myös COR -teoriaa on hyödyn- netty paljon joko yhdessä TV-TV-

”Meillä on mennyt tosi hyvin ja olen ylpeä siitä, että meillä on niin paljon myymälöitä, jotka eivät kuitenkaan ole meidän omia, mutta kuitenkin voidaan sanoa,

Tämä tarkoittaa sitä, että katsoja kokee itsensä tasavertaiseksi kilpailijoiden kanssa, koska he ovat myös ”taviksia”. Tavis ei tässä yhteydessä ole kuitenkaan vain

Koordinaattorin toimenkuvaan kuuluu muun muassa niiden tavoitteiden edistäminen, joita eri organisaatiot ovat päihdetyölleen asettaneet. Hän tunnistaa ja laittaa tärkeys-

Vaihtoehdossa, jossa ulkopintaan koneistetaan tasaiset urat, on liitospintaa koko kappaleen halkaisijan matkalta, mikäli rakenne koostuu kahdesta osasta.. Pulttien reikiä

Seurantapuheluissa (9kk) keskustellaan kummisuhteen päättämisestä Perhekummit käyvät kummisuhteen päättämiseen liittyviä ajatuksia ja. tunteita läpi

Esitys Kuullaan vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtajan ajankohtaiset asiat Päätös Ei asioita.. Asukastoiminnan koordinaattorin

• Koordinaattorin on sijaittava jossain EU:n jäsenvaltiossa ja/tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa. 3) Ulkopoliittisia asioita käsittelevä Jean Monnet -verkosto: EU